Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-17-Speech-4-047"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080117.4.4-047"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, among other items, the public service value of the internet was discussed in Rio de Janeiro on 13 November 2007. Nowadays, the most limited asset of European citizens is time, and it is vital for the governments of the Member States to introduce public services on the internet. My home country, Estonia, has done much in this field: e-voting, e-tax declarations, e-government and e-registry office are only a few examples of successful ‘e’-projects that could be implemented across Europe. I know that it is much easier to reform a small country, where approximately 66% of the inhabitants use the internet. However, moving public services to the internet is worth the effort. One of the prerequisites for the functioning of democracy is participation. ‘E’-solutions provide the possibility of participation with minimal effort: there are no queues or officials exercising the right of discretion. The internet gives citizens more independence and ensures impartial administration of their affairs. However, it is essential to start such education from an early stage in schools. On the other hand, computer literacy has succeeded where Esperanto failed – it has become the most universal language – and efforts should be made not only to bridge the digital gap at regional and global levels, but bearing in mind the different age groups and social strata. Last but not least, the European Parliament often seems to occupy itself with producing immense volumes of paper. Why not upgrade our tools of democracy and implement paperless administration?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Paní předsedající, v Rio de Janeiru se dne 13. listopadu 2007 diskutovalo mimo jiné i o otázce hodnoty internetu z hlediska veřejných služeb. V dnešní době je největším problémem většiny Evropanů nedostatek času, a proto považuji za zásadní, aby vlády členských států zavedly na internetu portál veřejných služeb. Estonsko, odkud pocházím, již v této oblasti udělalo hodně: zavedlo systém elektronického hlasování, elektronických daňových přiznání, elektronické veřejné správy a elektronické matriky; a to jsou jen některé příklady úspěšných elektronických projektů, které by mohly být realizovány v celé Evropě. Vím, že je mnohem snazší reformovat malou zemi, kde přibližně 66 % obyvatel používá internet. Nicméně, umístění veřejných služeb na internet za to úsilí jistě stojí. Jedním ze základních pilířů fungování demokracie je účast občanů. Elektronická řešení poskytují možnost účasti s minimálním úsilím: bez front, případně úředníků jednajících podle vlastního uvážení. Internet poskytuje občanům více nezávislosti a zajišťuje nestrannou správu jejich záležitostí. Nicméně je nezbytné v tomto duchu vychovávat děti již od školního věku. Počítačová gramotnost ale na druhé straně uspěla tam, kde selhalo esperanto – stala se nejuniverzálnějším prostředkem komunikace – a důležitým úkolem by nyní měla být snaha překonat digitální propast na regionální a globální úrovni, ale se zřetelem na rozdílné věkové skupiny a společenské vrstvy. V neposlední řadě je tu ještě problém, kterým se Evropský parlament často zaměstnává, a to je produkce ohromného množství popsaného papíru. Co nám brání v tom, abychom zdokonalili nástroje demokracie a zavedli administrativu bez papírování?"@cs1
"Fru formand! Deltagerne i mødet i Rio de Janeiro den 13. november 2007 drøftede bl.a. internettets public service-værdi. I dag er tid de europæiske borgeres mest knappe ressource, og det er afgørende, at medlemsstaternes regeringer indfører internetbaserede offentlige tjenester. I mit hjemland, Estland, er der gjort en stor indsats på dette område. E-afstemning, e-selvangivelse, e-forvaltning og e-folkeregistrering er nogle få eksempler på vellykkede "e"-projekter, som kunne gennemføres i hele Europa. Jeg er klar over, at det er langt nemmere at indføre ændringer i et lille land, hvor ca. 66 % af indbyggerne bruger internettet. Det er imidlertid indsatsen værd at gøre offentlige tjenester internetbaserede. En af forudsætningerne for et fungerende demokrati er deltagelse. "E"-løsninger skaber mulighed for deltagelse med en minimal indsats, idet der ikke er nogen køer eller embedsmænd, der udøver deres skønsbeføjelser. Internettet giver borgerne større uafhængighed og sikrer en upartisk forvaltning af deres sager. Det er imidlertid af afgørende betydning, at denne undervisning ligger tidligt i skoleforløbet. På den anden side er det lykkedes at udvikle computerkendskabet, hvilket ikke lykkedes med esperanto - det er blevet det mest universelle sprog - og der skal gøres en indsats for at bygge bro over den digitale kløft på regionalt og globalt plan under hensyntagen til de forskellige aldersgrupper og sociale lag. Sidst, men ikke mindst synes Parlamentet ofte at være optaget af at producere enorme mængder af papirer. Hvorfor opgraderer vi ikke vores demokratiske værktøjer og indfører en papirløs forvaltning?"@da2
". Frau Präsidentin! Unter anderem wurde am 13. November 2007 in Rio de Janeiro über den Wert des Internet für den öffentlichen Dienst diskutiert. Heutzutage ist die Zeit das knappste Gut europäischer Bürgerinnen und Bürger, und daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten öffentliche Dienstleistungen im Internet anbieten. Mein Heimatland, Estland, hat auf diesem Gebiet viel getan: elektronische Abstimmung, elektronische Steuererklärungen, elektronische Regierung und elektronisches Einwohnermeldeamt sind nur einige wenige Beispiele erfolgreicher e-Projekte, die in ganz Europa eingeführt werden könnten. Ich weiß, es ist viel leichter, ein kleines Land zu reformieren, in dem etwa 66 % der Bevölkerung das Internet nutzen. Doch die Übernahme öffentlicher Dienstleistungen durch das Internet ist die Mühe wert. Eine der Voraussetzungen für das Funktionieren der Demokratie ist die Mitbestimmung. E-Lösungen bieten die Möglichkeit der Mitbestimmung bei geringem Aufwand: keine Warteschlangen oder Beamte, die das Recht auf Diskretion in Anspruch nehmen. Das Internet verleiht den Bürgerinnen und Bürgern mehr Unabhängigkeit und garantiert die unparteiische Verwaltung ihrer Angelegenheiten. Es ist jedoch wichtig, dass solch eine Erziehung bereits frühzeitig in den Schulen einsetzt. Andererseits haben Computerkenntnisse gesiegt, wo Esperanto gescheitert ist – die Computersprache ist zur universellsten Sprache geworden –, und man sollte sich nicht nur um die Überwindung der digitalen Kluft auf regionaler und globaler Ebene bemühen, sondern auch an die unterschiedlichen Altersgruppen und sozialen Schichten denken. Last but not least scheint das Europäische Parlament oft mit der Produktion riesiger Mengen Papier beschäftigt zu sein. Warum rüsten wir unsere Demokratie-Tools nicht auf und führen die papierlose Verwaltung ein?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 13 Νοεμβρίου 2007 συζητήθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, η αξία του Διαδικτύου στις δημόσιες υπηρεσίες. Σήμερα, το πιο περιορισμένο αγαθό των ευρωπαίων πολιτών είναι ο χρόνος και είναι ζωτικής σημασίας για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εισαγάγουν τις δημόσιες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Η πατρίδα μου, η Εσθονία, έχει πράξει πολλά σε αυτόν τον τομέα: η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ηλεκτρονική υπηρεσία μητρώου αποτελούν λίγα μόνο παραδείγματα των επιτυχημένων «ηλεκτρονικών» προγραμμάτων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη. Ξέρω ότι είναι πολύ ευκολότερο να αναδιαρθρωθεί μια μικρή χώρα, όπου περίπου το 66% των κατοίκων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Ωστόσο, η μεταφορά των δημόσιων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο αξίζει τον κόπο. Μία από τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή. Οι «ηλεκτρονικές» λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα της συμμετοχής με ελάχιστο κόπο: δεν υπάρχουν σειρές αναμονής ή υπάλληλοι που ασκούν το δικαίωμα της διακριτικής ευχέρειας. Το Διαδίκτυο προσφέρει στους πολίτες περισσότερη ανεξαρτησία και διασφαλίζει την αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεών τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξεκινήσει αυτή η εκπαίδευση από πρώιμη ηλικία στα σχολεία. Αφενός, η γνώση των υπολογιστών κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε να καταφέρει η Esperanto –έγινε η πιο οικουμενική γλώσσα– και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες όχι μόνο για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο αλλά και να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και τα κοινωνικά στρώματα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται συχνά να απασχολείται με την παραγωγή τεράστιων όγκων χαρτιού. Γιατί δεν αναβαθμίζουμε τα μέσα της δημοκρατίας μας, εφαρμόζοντας μια διαχείριση χωρίς χαρτί;"@el10
"Señora Presidenta, entre otras cuestiones, el 13 de noviembre de 2007 se debatió en Río de Janeiro el valor de Internet como servicio público. En la actualidad, el bien más escaso de los ciudadanos europeos es el tiempo, y por ello es vital para los Gobiernos de los Estados miembros introducir los servicios públicos en Internet. Mi país natal, Estonia, ha avanzado mucho en este sentido: el voto electrónico, la presentación de declaraciones por Internet, la administración electrónica y el registro civil electrónico constituyen sólo algunos ejemplos del éxito de los proyectos «en línea» que podrían ser puestos en práctica por toda Europa. Sé que resulta mucho más sencillo introducir reformas en un país pequeño, donde aproximadamente el 66 % de los habitantes utiliza Internet. Sin embargo, llevar los servicios públicos hasta Internet bien vale el esfuerzo. Uno de los requisitos previos para el funcionamiento de la democracia es la participación. Las soluciones «en línea» facilitan la posibilidad de participación con el mínimo esfuerzo: no se producen largas colas, ni hay funcionarios que ejerzan el derecho de discreción. Internet facilita a los ciudadanos una mayor independencia y asegura la administración imparcial de sus asuntos. Sin embargo, es esencial que comience a implantarse esta educación desde los primeros cursos escolares. Por otra parte, la alfabetización informática ha triunfado allí donde fracasó el esperanto —se ha convertido en el lenguaje más universal— y deberían llevarse a cabo esfuerzos, dirigidos no únicamente a superar la brecha digital a escala regional y global, sino también a tener bien presente a los diferentes grupos de edad y estratos sociales. En último lugar, pero no por ello menos importante, el Parlamento Europeo suele parecer ocupado en producir cantidades ingentes de material impreso. ¿Por qué no actualizar nuestras herramientas para la democracia y poner en práctica la administración sin soporte papel?"@es21
"Proua president, muu hulgas arutati Rio de Janeiros 13. novembril 2007. aastal Interneti kui avaliku teenuse väärtust. Täna on Euroopa kodanike kõige piiratum ressurss aeg, mistõttu liikmesriikide valitsustel on väga oluline pakkuda Internetis avalikke teenuseid. Minu koduriigis Eestis on selles valdkonnas palju ära tehtud: e-hääletamine, e-maksudeklaratsioonid, e-valitsus ja e-perekonnaseisuamet on vaid üksikud näited edukatest e-projektidest, mida võiks rakendada kogu Euroopas. Tean, et on oluliselt lihtsam reformida väikest riiki, kus ligikaudu 66 % elanikkonnast kasutab Internetti. Avalike teenuste viimine Internetti on aga siiski pingutust väärt. Demokraatia toimimise üks eeldus on osalemine. E-lahendused pakuvad võimaluse osaleda vähima jõupingutusega: ei ole järjekordi või omavolitsevaid ametnikke. Internet annab kodanikele rohkem vastutust ja tagab nende jaoks erapooletu asjaajamise. Sellekohase hariduse andmisega on siiski oluline alustada varakult koolis. Teisest küljest on arvutikasutamisoskus edukas olnud seal, kus esperanto ebaõnnestus – see on saanud ülemaailmseks keeleks – ning tuleb teha pingutusi digitaalse lõhe kõrvaldamiseks piirkondlikul ja globaalsel tasandil, pidades samas silmas eri vanusegruppe ning sotsiaalseid kihte. Viimasena, kuid mitte vähem olulise asjana tahan öelda, et sageli näib, et Euroopa Parlament toodab tohutul hulgal pabereid. Miks mitte uuendada meie demokraatiavahendeid ja rakendada paberivaba haldamist?"@et5
"Arvoisa puhemies, Rio de Janeirossa keskusteltiin 13. marraskuuta 2007 muun muassa Internetin hyödyistä julkisissa palveluissa. Nykyisin Euroopan kansalaisilla on puutetta ennen kaikkea ajasta, ja jäsenvaltioiden hallitusten on välttämätöntä tarjota julkisia palveluja Internetissä. Kotimaassani Virossa on toimittu aktiivisesti tällä alalla: sähköinen äänestäminen, sähköinen veroilmoitus, sähköiset viranomaispalvelut ja sähköinen väestörekisteri ovat vain muutamia esimerkkejä onnistuneista "e"-hankkeista, joita voitaisiin toteuttaa kaikkialla Euroopassa. Tiedän, että uudistuksia on paljon helpompi toteuttaa pienessä maassa, jossa noin 66 prosenttia väestöstä käyttää Internetiä. Julkisten palvelujen siirtäminen Internetiin kuitenkin kannattaa. Yksi toimivan demokratian edellytyksistä on osallistuminen. Sähköiset ratkaisut tarjoavat osallistumismahdollisuuden äärimmäisen vähällä vaivalla, ilman jonoja tai päätäntävaltaa käyttäviä viranomaisia. Internet lisää kansalaisten riippumattomuutta ja takaa heidän asioidensa puolueettoman hoidon. Tällainen kasvatus on kuitenkin välttämätöntä aloittaa jo koulujen varhaisopetuksessa. Toisaalta tietokonelukutaito on onnistunut siinä, missä esperanto epäonnistui: siitä on tullut kaikkein yleismaailmallisin kieli. Toimia olisikin toteutettava sekä alueellisen että maailmanlaajuisen digitaalisen kahtiajaon kaventamiseksi, kuitenkin siten, että eri ikäryhmät ja yhteiskuntakerrokset otetaan huomioon. Viimeisenä mainitsen vielä tärkeän seikan: Euroopan parlamentti näyttää usein toimintansa yhteydessä tuottavan valtavat määrät paperia. Miksi emme parantaisi omia demokratian välineitämme ja siirtyisi paperittomaan hallintoon?"@fi7
"Madame la Présidente, parmi d’autres thèmes, la valeur de service public de l'internet a été débattue à Rio de Janeiro le 13 novembre 2007. De nos jours, la ressource qui fait le plus défaut aux citoyens européens est le temps. Il est dès lors crucial que les gouvernements des États membres mettent leurs services publics à la disposition du citoyen via l'internet. Mon pays, l'Estonie, a beaucoup fait dans ce domaine: vote en ligne, déclaration fiscale en ligne, gouvernement en ligne et administration de l'enregistrement en ligne, voici quelques exemples de projets en ligne couronnés de succès qui pourraient être mis en œuvre dans toute l'Europe. Je sais qu'il est beaucoup plus facile de réformer un petit pays, dont environ 66 % des habitants sont usagers de l'internet. Néanmoins, la mise à disposition des services publics sur l'internet est un effort qui en vaut la peine. L'une des conditions du fonctionnement de la démocratie est la participation. Les solutions en ligne permettent cette participation moyennant un effort minime: adieu les files ou les fonctionnaires exerçant le droit de discrétion. L'internet confère aux citoyens davantage d'indépendance et garantit une administration impartiale de leurs affaires. Il est cependant essentiel de commencer cette éducation à un âge précoce, sur les bancs de l'école. Par ailleurs, la connaissance informatique a réussi là où l'espéranto a échoué: elle est devenue le langage le plus universel. Il faudrait tâcher non seulement de réduire la fracture numérique aux niveaux régional et mondial mais aussi de tenir compte des différents groupes d'âges et couches sociales. le Parlement européen semble produire d'énormes volumes de documents imprimés. Pourquoi ne pas moderniser nos outils pour la démocratie en mettant sur pied une administration sans papier?"@fr8
"Elnök asszony! Többek között az internet közszolgálati értékéről is szó esett Rio de Janeiróban 2007. november 13-án. Manapság az európai polgárok legszűkösebb kincse az idő, és létfontosságú, hogy a tagállami kormányok közszolgáltatásokat biztosítsanak interneten. Hazám, Észtország e területen igen előrehaladt: elektronikus szavazás, elektronikus adóbevallás, elektronikus kormányzás és elektronikus anyakönyvi hivatal – néhány példa a sikeres elektronikus projektekre, melyek Európa-szerte végrehajthatók lehetnének. Tudom, hogy jóval könnyebb egy kis országot megreformálni, ahol a lakosok kb. 66%-a internethasználó. Azonban a közszolgáltatások internetre tétele megéri a fáradságot. A demokrácia működésének egyik alapköve a részvétel. Az elektronikus megoldások minimális erőfeszítés mellett adnak lehetőséget a részvételre: nincsenek sorok vagy mérlegelési jogot gyakorló tisztviselők. Az internettel a polgárok több függetlenséget élveznek, és ez ügyeik elfogulatlan intézését biztosítja. Azonban elengedhetetlen az ilyen oktatás megindítása már az iskoláskor elején. Másfelől a számítógépes ismeretek sikeresek voltak ott, ahol az eszperantó kudarcot vallott – ez vált a leginkább egyetemes nyelvvé –, és erőfeszítések szükségesek nem csupán a regionális és globális digitális szakadék áthidalására, hanem a különböző korcsoportok és társadalmi rétegek figyelembe vételére is. Végül, de nem utolsósorban: az Európai Parlament gyakorta óriási dokumentummennyiséget állít elő. Miért ne fejlesztenénk demokratikus eszközeinket, és hajtanánk végre papírmentes igazgatást?"@hu11
". Signora Presidente, tra gli altri punti all’ordine del giorno, il 13 novembre a Rio de Janeiro è stato discusso il valore del servizio pubblico svolto da . Oggigiorno la risorsa più limitata di cui dispone il cittadino europeo è il tempo e per i governi degli Stati membri è di vitale importanza introdurre servizi pubblici in rete. Il mio paese d’origine, l’Estonia, ha fatto molto in questo campo: il voto elettronico, servizi quali la dichiarazione delle tasse, il governo e l’ufficio del registro sono solo alcuni esempi di progetti di successo che potrebbero essere attuati in tutta Europa. Sono consapevole del fatto che sia molto più semplice riformare una piccola nazione in cui circa il 66% degli abitanti utilizza . Tuttavia, il trasferimento in rete dei servizi pubblici vale lo sforzo. Uno dei prerequisiti per il funzionamento di una democrazia è la partecipazione. Le cosiddette soluzioni danno la possibilità di partecipare con uno sforzo minimo: non si devono fare code e non ci sono funzionari che esercitano il diritto discrezionale. offre ai cittadini una maggiore indipendenza e garantisce una gestione imparziale delle pratiche. È tuttavia fondamentale avviare una formazione in questo senso a partire dai primi anni di scuola. D’altra parte, l’alfabetizzazione informatica è riuscita dove l’esperanto ha fallito, diventando la lingua più universalmente conosciuta. Si devono inoltre compiere sforzi, non solo per colmare il divario digitale a livello regionale e globale, ma anche tenendo ben presente l’esistenza di gruppi che si differenziano per età e strato sociale. Da ultimo, ma non per questo meno importante, il Parlamento europeo dà spesso l’impressione di occupare il tempo con la produzione di una quantità enorme di carta. Perché non aggiorniamo i nostri strumenti democratici e non attuiamo un’amministrazione priva di documenti cartacei?"@it12
"Gerb. Pirmininke, be kitų klausimų 2007 m. lapkričio mėn. 13 d. Rio de Žaneire buvo nagrinėjamas viešųjų paslaugų internetu vertės klausimas. Šiuo metu laikiniausias Europos piliečių turtas yra laikas, todėl labai svarbu, kad valstybių narių vyriausybės viešąsias paslaugas pradėtų teikti internetu. Mano gimtojoje šalyje Estijoje šioje srityje jau daug nuveikta: el. balsavimas, el. mokesčių deklaravimas, el. vyriausybė ir el. registrų biuras yra tik keletas sėkmingų el. projektų, kurie gali būti vykdomi visoje Europoje, pavyzdžių. Aš suprantu, kad daug lengviau vykdyti reformas mažoje šalyje, kur apie 66 proc. gyventojų naudojasi internetu. Tačiau viešųjų paslaugų perkėlimas į internetą yra vertas pastangų. Viena iš būtinų sąlygų demokratijai funkcionuoti yra dalyvavimas. El. sprendimai suteikia dalyvavimo galimybę įdedant minimalias pastangas: nėra jokių eilių ir pareigūnų, pasinaudojančių savo veiksmų laisve. Internetas suteikia piliečiams daugiau savarankiškumo ir užtikrina objektyvų jų reikalų administravimą. Tačiau labai svarbu tokį švietimą pradėti ankstyvame etape dar mokyklose. Kita vertus, kompiuterinis raštingumas suvešėjo, kai žlugo esperanto kalba, jis tapo universalesne kalba, todėl turi būti dedamos pastangos ne tik mažinti skaitmeninį atotrūkį regioniniu ir pasauliniu lygiu, bet ir turint omeny skirtingas amžiaus grupes ir socialinius sluoksnius. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus aspektas yra tas, kad dažnai atrodo, jog Europos Parlamentas pats skiria daug laiko šūsnims popierinio formato dokumentų kurti. Kodėl neatnaujinus savo demokratijos įrankių ir neįdiegus administravimo be popierių.?"@lt14
". - Priekšsēdētājas kundze, citu jautājumu starpā tika apspriesta interneta sabiedriskā pakalpojuma vērtība Riodežaneiro, 2007. gada 13. novembrī. Mūsdienās visierobežotākais resurss Eiropas pilsoņiem ir laiks, un dalībvalstu valdībām ir būtiski svarīgi sabiedriskos pakalpojumus ieviest internetā. Mana dzimtene Igaunija ir daudz izdarījusi šajā jomā: e-balsošana, e-nodokļu deklarācijas un e-reģistrs ir tikai daži no veiksmīgajiem e-projektu piemēriem, kurus varētu īstenot visā Eiropā. Es zinu, ka ir daudz vieglāk reformēt mazu valsti, kur aptuveni 66 % iedzīvotāju izmanto internetu. Tomēr pūles sabiedrisko pakalpojumu pārvietošanai uz internetu atmaksājas. Viens no demokrātijas funkcionēšanas priekšnosacījumiem ir piedalīšanās. E-risinājumi nodrošina iespēju piedalīties ar minimālu piepūli: nav rindu vai ierēdņu, kas izmanto sava amata priekšrocības. Internets dod pilsoņiem lielāku neatkarību un nodrošina viņu lietu kārtošanā objektivitāti. Tomēr ir būtiski sākt šādu izglītošanu ar skolas sākuma posmu. No otras puses datorprasmei ir veicies, kur esperanto cieta sakāvi – tā ir kļuvusi par visuniversālāko valodu, – un ir jāveltī pūles ne tikai, lai pārvarētu digitālo plaisu reģionālā un globālā līmenī, bet turot prātā dažādās vecuma grupas un sociālos slāņus. Visbeidzot, Eiropas Parlaments bieži, šķiet, nodarbojas ar dokumentu producēšanu milzīgos daudzumos. Kāpēc neatjaunināt mūsu demokrātijas rīkus un neieviest bezpapīra pārvaldi?"@lv13
"Madam President, among other items, the public service value of the internet was discussed in Rio de Janeiro on 13 November 2007. Nowadays, the most limited asset of European citizens is time, and it is vital for the governments of the Member States to introduce public services on the internet. My home country, Estonia, has done much in this field: e-voting, e-tax declarations, e-government and e-registry office are only a few examples of successful ‘e’-projects that could be implemented across Europe. I know that it is much easier to reform a small country, where approximately 66% of the inhabitants use the internet. However, moving public services to the internet is worth the effort. One of the prerequisites for the functioning of democracy is participation. ‘E’-solutions provide the possibility of participation with minimal effort: there are no queues or officials exercising the right of discretion. The internet gives citizens more independence and ensures impartial administration of their affairs. However, it is essential to start such education from an early stage in schools. On the other hand, computer literacy has succeeded where Esperanto failed – it has become the most universal language – and efforts should be made not only to bridge the digital gap at regional and global levels, but bearing in mind the different age groups and social strata. Last but not least, the European Parliament often seems to occupy itself with producing immense volumes of paper. Why not upgrade our tools of democracy and implement paperless administration?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, een van de dingen die in Rio de Janeiro op 13 november 2007 werd besproken was de waarde van het Internet voor overheidsdiensten. Op dit moment heeft de Europese burger het grootste tekort aan tijd en het is essentieel dat de lidstaten overheidsdiensten op het Internet introduceren. In mijn thuisland Estland is op dit gebied veel gedaan: stemmen, belastingaangifte, overheid en burgerlijke stand op het Internet zijn slechts enkele voorbeelden van succesvolle internetprojecten die overal in Europa kunnen worden toegepast. Ik weet dat het veel gemakkelijker is om een klein land waar ongeveer 66 procent van de inwoners het Internet gebruikt te veranderen. Het verplaatsen van overheidsdiensten naar het Internet is echter de moeite waard. Een van de eerste voorwaarden voor het functioneren van democratie is participatie. Internetoplossingen geven de mogelijkheid van deelname met een minimale inspanning: er zijn geen wachtrijen of ambtenaren die naar eigen goeddunken handelen. Het Internet geeft burgers meer vrijheid en zorgt voor een onpartijdige behandeling van hun zaken. Het is echter essentieel om dergelijk onderwijs op scholen in een vroeg stadium te geven. Anderzijds is digitale alfabetisering geslaagd waar Esperanto heeft gefaald: zij is tot het meest universele communicatiemedium geworden. We moeten daarom proberen om de digitale kloof niet alleen op regionaal en mondiaal niveau te dichten, maar ook de verschillende leeftijdsgroepen en sociale klassen in gedachten te houden. Tot slot: het Europees Parlement lijkt zich vaak bezig te houden met het produceren van immense bakken papier. Waarom werken we onze hulpmiddelen voor de democratie niet bij en voeren we geen papierloze administratie in?"@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Wśród wielu innych spraw w Rio de Janeiro w dniu 13 listopada 2007 r. poruszono kwestię wartości Internetu jako usługi publicznej. W dzisiejszych czasach najbardziej ograniczonym dobrem dla obywateli europejskich jest czas, rzeczą podstawową jest więc, aby rządy państw członkowskich wprowadziły usługi publiczne dostępne przez Internet. Estonia, moja ojczyzna, wiele zrobiła w tym kierunku: głosowanie przez Internet, składanie oświadczeń podatkowych przez Internet, administracja elektroniczna, rejestracja przez Internet w urzędzie stanu cywilnego – to tylko niektóre z przykładów udanych projektów internetowych, które można by wdrożyć w całej Europie. Wiem, że łatwiej jest zreformować mały kraj, w którym około 66% mieszkańców korzysta z Internetu. Niemniej jednak przeniesienie usług publicznych do Internetu warte jest tego wysiłku. Jednym z warunków koniecznych funkcjonowania demokracji jest uczestnictwo. Rozwiązania internetowe dają możliwość uczestniczenia przy minimalnym wysiłku: nie ma kolejek ani też urzędników działających według własnego uznania. Internet daje obywatelom więcej niezależności i zapewnia bezstronne administrowanie ich sprawami. Niemniej jednak niezwykle istotne jest, by rozpocząć taką edukację na jak najwcześniejszym etapie nauczania. Z drugiej strony umiejętność obsługi komputera spotkała się z lepszym przyjęciem niż esperanto – stała się ona najbardziej powszechnym językiem. Należy więc podjąć wysiłki nie tylko, aby zniwelować różnice w dostępie do technologii informatycznych na szczeblu regionalnym i globalnym, lecz również należy mieć na uwadze różne grupy wiekowe i warstwy społeczne. Wreszcie, Parlament Europejski często zdaje się zajmować produkowaniem ogromnych ilości papierów. Dlaczego więc nie uwspółcześnić naszych narzędzi demokratycznych i nie wdrożyć administracji elektronicznej?"@pl16
"Senhora Presidente, entre outros temas, discutiu-se também no Rio de Janeiro, em 13 de Novembro de 2007, a importância da Internet como serviço público. Hoje em dia, o tempo é o mais limitado dos bens dos cidadãos europeus, pelo que é vital que os governos dos Estados-Membros introduzam serviços públicos na Internet. O meu país, a Estónia, tem feito muito neste domínio: a votação electrónica, as declarações fiscais electrónicas, a administração pública electrónica e o registo civil electrónico são apenas alguns exemplos de projectos de sucesso que poderiam ser implementados em toda a Europa. Sei que é muito mais fácil proceder a reformas num país pequeno, onde cerca de 66% dos habitantes utilizam a Internet. No entanto, vale a pena o esforço de transferir serviços públicos para a Internet. Uma das condições prévias para o funcionamento da democracia é a participação. As soluções electrónicas proporcionam a possibilidade de participação com um mínimo de esforço: não existem filas nem funcionários a exercer um poder discricionário. A Internet dá aos cidadãos uma maior independência e assegura uma administração imparcial dos seus assuntos. No entanto, é fundamental que essa educação se inicie desde muito cedo nas escolas. Por outro lado, a literacia informática teve êxito onde o Esperanto falhou – tornou-se a mais universal das linguagens –, havendo que desenvolver esforços para superar o fosso digital tanto a nível regional como global, mas também entre os diferentes grupos etários e estratos sociais. Por último, mas não menos importante, o Parlamento Europeu parece, muitas vezes, ocupar-se com a produção de enormes quantidades de papel. Por que não melhoramos os nossos instrumentos democráticos e implementamos uma administração sem papel?"@pt17
"Madam President, among other items, the public service value of the internet was discussed in Rio de Janeiro on 13 November 2007. Nowadays, the most limited asset of European citizens is time, and it is vital for the governments of the Member States to introduce public services on the internet. My home country, Estonia, has done much in this field: e-voting, e-tax declarations, e-government and e-registry office are only a few examples of successful ‘e’-projects that could be implemented across Europe. I know that it is much easier to reform a small country, where approximately 66% of the inhabitants use the internet. However, moving public services to the internet is worth the effort. One of the prerequisites for the functioning of democracy is participation. ‘E’-solutions provide the possibility of participation with minimal effort: there are no queues or officials exercising the right of discretion. The internet gives citizens more independence and ensures impartial administration of their affairs. However, it is essential to start such education from an early stage in schools. On the other hand, computer literacy has succeeded where Esperanto failed – it has become the most universal language – and efforts should be made not only to bridge the digital gap at regional and global levels, but bearing in mind the different age groups and social strata. Last but not least, the European Parliament often seems to occupy itself with producing immense volumes of paper. Why not upgrade our tools of democracy and implement paperless administration?"@ro18
"Pani predsedníčka, na samite v Riu de Janeiro 13. novembra 2007 sa okrem iného hovorilo aj o význame internetu ako verejnej služby. V dnešnej dobe je najcennejším kapitálom občanov Európy čas, a preto by členské štáty mali zaviesť poskytovanie verejných služieb na internete. Moja rodná krajina, Estónsko, v tejto oblasti urobila veľký pokrok: elektronické voľby, elektronické podávanie daňových priznaní, elektronická verejná správa a elektronické matriky sú len niekoľkými príkladmi úspešných „elektronických“ projektov, ktoré by mali byť zavedené v celej Európe. Uvedomujem si, že je oveľa jednoduchšie reformovať malú krajinu, kde takmer 66 % obyvateľstva používa internet. Avšak presun verejných služieb na internet stojí za vynaložené úsilie. Jedným zo základných predpokladov fungovania demokracie je účasť občanov. Elektronické riešenia ju zabezpečujú s minimálnym úsilím: občania nemusia čakať v radoch a úradníci si nemôžu uplatňovať právo rozhodovať podľa vlastného uváženia. Internet dáva občanom viac nezávislosti a zabezpečuje nestrannú správu ich vecí. Je však dôležité začať vzdelávanie v tejto oblasti od prvého stupňa na školách. Počítačová gramotnosť uspela tam, kde zlyhalo esperanto, počítače sa stali najuniverzálnejším jazykom, a preto by sme mali zároveň vyvíjať úsilie, aby sme preklenuli digitálnu priepasť na regionálnej a globálnej úrovni a medzi rôznymi vekovými a sociálnymi skupinami. V neposlednom rade sa niekedy môže zdať, že Európsky parlament sa zaoberá vyrábaním objemných zväzkov dokumentov. Nemali by sme zlepšiť svoje nástroje demokracie a zaviesť administratívu bez papiera?"@sk19
"Gospa predsednica, med drugim se je 13. novembra 2007 v Riu de Janeiru razpravljalo tudi o vrednosti javnih storitev. Danes je najbolj omejena dobrina evropskih državljanov čas, zato je bistveno, da vlade držav članic na internetu predstavijo javne storitve. Moja domača država Estonija je na tem področju storila veliko: e-glasovanje, e-davčne napovedi, e-uprava in e-matični urad je le nekaj primerov uspešnih e-projektov, ki bi se lahko izvajali v Evropi. Vem, da je manjšo državo, kjer internet uporablja okoli 66 % ljudi, veliko laže preurediti. Vendar je prenos javnih storitev na internet vreden truda. Eden od pogojev za to, da demokracija deluje, je sodelovanje. E-rešitve zagotavljajo možnost vključevanja z minimalnim naporom: brez vrst ali uradnikov, ki imajo diskrecijsko pravico. Internet državljanom zagotavlja več neodvisnosti in nepristransko upravljanje njihovih zadev. Vendar je treba s takim izobraževanjem začeti že zgodaj v šolah. Sicer pa je računalniška pismenost uspela tam, kjer esperanto ni – postala je najbolj univerzalen jezik – treba pa si je prizadevati za premostitev digitalne vrzeli na regionalni in svetovni ravni, ter pri tem upoštevati različne starostne skupine in družbene sloje. Poleg tega se Parlament pogosto sooča z ustvarjanjem velikih količin papirja. Zakaj ne bi posodobili naših instrumentov in izvajali uprave brez papirja?"@sl20
"Fru talman! I Rio de Janeiro den 13 november 2007 diskuterades bland annat värdet av Internet inom den offentliga förvaltningen. Numera är det tid som är de europeiska medborgarnas mest begränsade tillgång, och det är mycket viktigt att regeringarna i medlemsländerna inför offentlig förvaltning via Internet. I mitt hemland Estland har det gjorts mycket på det här området: e-röstning, e-skattedeklarationer, e-förvaltning och e-registreringsmyndigheter är bara ett fåtal exempel på lyckade e-projekt som skulle kunna införas i hela Europa. Jag vet att det är mycket lättare att genomföra reformer i ett litet land, där cirka 66 procent av invånarna använder Internet. Men att flytta ut den offentliga förvaltningen på Internet är mödan värt. En av förutsättningarna för att demokrati ska fungera är deltagande. E-lösningar gör det möjligt att delta med minimal ansträngning: det finns inga köer eller tjänstemän som utövar sin makt godtyckligt. Internet ger medborgarna mer självständighet och ser till att deras angelägenheter behandlas på ett opartiskt sätt. Det är viktigt att påbörja utbildning på det här området redan på ett tidigt stadium i skolorna. Å andra sidan har datorerna lyckats där esperanto misslyckades – datorkunskap har blivit det mest universella språket – och vi bör anstränga oss för att överbrygga den digitala klyftan inte bara på regional och global nivå, utan även med olika åldersgrupper och sociala grupper i åtanke. Sist men inte minst verkar Europaparlamentet ofta sysselsätta sig med att producera enorma volymer papper. Varför inte uppgradera våra demokratiska redskap och införa pappersfri administration?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Toomas Savi,"18,5,20,15,19,14,16,11,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph