Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-17-Speech-4-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080117.3.4-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Chcela by som sa poďakovať za prácu vykonanú na tejto správe pani Figueiredo, ktorá svojím spôsobom inventarizuje problémy, s ktorými zápasia ženy zamestnávané v rôznych odvetviach priemyslu. Z nich sa niektoré zdajú byť tzv. evergreenmi, ako napr. alebo nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch či nedostatočné zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Správa poukazuje i na menej diskutované problémy, ako je nedostatočná pozornosť venovaná špecifickým požiadavkám ochrany žien pri práci, alebo aj sociálnym problémom vyplývajúcim z premiestňovania výrob do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi. Správa v niektorých bodoch obsahuje návrhy, ktoré narušujú princíp subsidiarity alebo formulujú požiadavky, ktoré zasahujú do kompetencií sociálnych partnerov a do procesu kolektívneho vyjednávania. Tieto návrhy EPP-ED nebude podporovať. Napriek tomu, že správa je viac-menej súhrnom pomerne známych problémov, poukazuje na skutočnosť, že zmeny v tejto oblasti sú pomalé, ako to ukazuje napríklad aj vývoj rozdielov medzi platmi mužov a žien. Výskumy jasne ukazujú, že zlom nastáva po príchode detí, kariéra mužov a žien od tohto zlomového bodu naberá odlišný smer. Najťažšie sa lámu kritické stereotypy, a to i v tom prípade, keď sa s nimi už verbálne nestotožňujeme. Správa otvára i problém prenosnosti a flexibility riešenia dôchodkových práv, ktorý sa stáva stále citlivejším s postupujúcim zjednocovaním pracovného trhu a požiadavkou vyššej mobility pracovných síl. Myslím si, že je to problém, ktorému je potrebné venovať primeranú pozornosť."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Chtěla bych vám poděkovat za práci odvedenou na zprávě, kterou vypracovala paní Figueiredová, jež do určité míry jmenuje problémy, s nimiž zápasí ženy zaměstnávané v různých odvětvích průmyslu. Některé z nich se zdají být již věčnými problémy, např. rozdíl v platech mužů a žen nebo nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích orgánech nebo nedostatečné slaďování pracovního a soukromého života. Zpráva poukazuje i na méně diskutované problémy, jako je nedostatečná pozornost věnovaná specifickým požadavkům na ochranu žen při práci nebo sociálním problémům vyplývajícím z přemísťování výroby do oblastí s nižšími výrobními náklady. Zpráva v některých bodech obsahuje návrhy, které narušují princip subsidiarity nebo formulují požadavky, které zasahují do kompetencí sociálních partnerů a do procesu kolektivního vyjednávání. Skupina PPE-DE tyto návrhy nebude podporovat. I přesto, že zpráva je více méně souhrnem poměrně známých problémů, poukazuje na skutečnost, že změny v těchto oblastech jsou pomalé, jak to ukazuje například i vývoj rozdílů mezi platy mužů a žen. Výzkumy jasně ukazují, že zlom nastává po příchodu dětí, kariéra mužů a žen od tohoto zlomového bodu nabírá odlišný směr. Nejtěžší je narušovat zásadní stereotypy, a to i v tom případě, kdy se s nimi už verbálně neztotožňujeme. Zpráva otvírá i problém převoditelnosti a flexibility řešení důchodových nároků, jenž se stává stále citlivějším s postupným sjednocováním pracovního trhu a požadavkem na vyšší mobilitu pracovních sil. Myslím si, že je to problém, kterému je třeba věnovat přiměřenou pozornost."@cs1
". Hr. formand! Jeg vil gerne takke for fru Figueiredos indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning. I betænkningen beskrives en række af de problemer, som kvinder i de forskellige industrigrene står over for. Nogle af disse problemer er tilsyneladende varige som f.eks. lønforskellene mellem mænd og kvinder, kvinders utilstrækkelige repræsentation i selskabsbestyrelser eller den utilstrækkelige forening af arbejds- og familielivet. Betænkningen behandler desuden spørgsmål, der ikke drøftes så ofte, såsom den utilstrækkelige fokus på særlige behov for beskyttelse af kvinder på arbejdspladsen eller de sociale problemer, der er forbundet med udflytning af produktionen til områder med lavere produktionsomkostninger. Nogle af forslagene i betænkningen er i strid med subsidiaritetsprincippet eller indebærer krav, der trænger sig ind på arbejdsmarkedets parters kompetenceområder og de kollektive forhandlinger. PPE-DE-Gruppen kan ikke støtte disse forslag. Selv om betænkningen i mere eller mindre grad er en opsummering af problemer, der allerede er rimelig velkendte, understreges det, at forholdene ændrer sig langsomt på disse områder, f.eks. hvad angår lønforskellen mellem mænd og kvinder. Det fremgår klart af undersøgelser, at vendepunktet indtræffer, når der kommer børn, idet mænds og kvinders karrierer herefter udvikler sig forskelligt. Det sværeste er at gøre op med de kritiske stereotyper, også selv om vi ikke længere identificerer os med dem verbalt. I betænkningen fokuseres der desuden på spørgsmålet om muligheden for overførsel af pensionsrettigheder og pensionsrettighedernes fleksibilitet, et spørgsmål, der bliver mere og mere aktuelt som følge af den gradvise integration af arbejdsmarkedet og de øgede krav til arbejdskraftens mobilitet. Jeg mener, at der bør rettes en passende opmærksomhed mod dette problem."@da2
". Ich möchte Frau Figueiredo für ihre Arbeit an diesem Bericht danken. Der Bericht listet in gewisser Weise die Probleme auf, mit denen in den verschiedenen Industriezweigen beschäftigte Frauen konfrontiert werden. Einige dieser Probleme scheinen nie enden zu wollen, wie z. B. die geschlechtsspezifische Lohnkluft, die unausgewogene Präsenz von Frauen in den Verwaltungsräten der Unternehmen oder die ungenügende Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Der Bericht stellt auch weniger häufig diskutierte Aspekte heraus, wie die zu geringe Aufmerksamkeit für spezifische Voraussetzungen für den Schutz von Frauen am Arbeitsplatz oder die sozialen Probleme, die infolge von Produktionsverlagerungen in Gebiete mit niedrigeren Produktionskosten entstehen. Einige Vorschläge stehen im Widerspruch zum Subsidiaritätsgrundsatz oder stellen Anforderungen, die in die Zuständigkeit der Sozialpartner und in die Tarifverhandlungsprozesse eingreifen. Die Fraktion der PPE-DE wird diese Vorschläge nicht unterstützen. Obwohl der Bericht mehr oder weniger eine Zusammenfassung von im Allgemeinen gut bekannten Problemen ist, weist er darauf hin, dass sich Veränderungen in diesen Bereichen nur langsam vollziehen, wie beispielsweise an der unterschiedlichen Entwicklung der Entgelte von Männern und Frauen sichtbar ist. Die Untersuchung zeigt deutlich, dass der Wendepunkt eintritt, wenn Kinder kommen: Von diesem Punkt an schlagen die Laufbahnen von Männern und Frauen unterschiedliche Richtungen ein. Am schwierigsten aufzubrechen sind die kritischen geschlechtsspezifischen Klischees, auch dann, wenn wir uns verbal nicht mehr mit ihnen identifizieren. Der Bericht stellt auch die Problematik der Übertragbarkeit und Flexibilität von Rentenansprüchen heraus, was mit der fortschreitenden Vereinigung des Arbeitsmarktes und mit der Forderung nach mehr Mobilität der Arbeitnehmer ein immer heikleres Thema wird. Dies ist meines Erachtens ein Aspekt, dem gebührende Aufmerksamkeit zuteil werden sollte."@de9
"Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το έργο που επιτέλεσε σε αυτήν την έκθεση η κ. Figueiredo. Η έκθεση απαριθμεί έως έναν βαθμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Ορισμένα από τα προβλήματα φαίνεται πως είναι διαρκή, όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, η ανεπαρκής εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών ή ο ανεπαρκής συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η έκθεση εγείρει επίσης θέματα που συζητούνται σπανιότερα, όπως η ανεπαρκής προσοχή που δίνεται στις ειδικές απαιτήσεις για την προστασία των γυναικών στον χώρο εργασίας ή στα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μετεγκαταστάσεων της παραγωγής σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Ορισμένες από τις προτάσεις της έκθεσης έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας ή θέτουν απαιτήσεις που καταστρατηγούν την αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και τις διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η Ομάδα PPE-DE δεν θα υποστηρίξει αυτές τις προτάσεις. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση αποτελεί λίγο έως πολύ μια σύνοψη των προβλημάτων που είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, επισημαίνει το γεγονός ότι οι αλλαγές σε αυτούς τους τομείς είναι αργές, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από την εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η έρευνα υποδεικνύει με σαφήνεια ότι σημείο καμπής αποτελεί η απόκτηση παιδιών: από αυτό το σημείο οι καριέρες ανδρών και γυναικών ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Πιο δύσκολα σπάνε τα επικριτικά στερεότυπα, και αυτό ισχύει ακόμα και όταν δεν τα επικαλούμαστε πλέον λεκτικά. Η έκθεση επίσης επισημαίνει το θέμα της μεταφοράς και της ευελιξίας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το οποίο καθίσταται ολοένα και πιο ευαίσθητο με τη σταδιακή ενοποίηση της αγοράς εργασίας και με την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για ένα ζήτημα που, κατ’ εμέ, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής."@el10
". I would like to say thank you for the work that has been done on this report by Mrs Figueiredo. The report to some extent lists the problems facing women employed in various sectors of industry. Some of the problems seem to be perennial problems, such as the gender pay gap, the inadequate representation of women on company boards of directors or the inadequate reconciliation of work and family life. The report also brings up issues that are less frequently discussed, such as the insufficient attention given to specific requirements for the protection of women in the work place or the social problems that arise as a result of transfers of production to areas with lower production costs. Some of the proposals in the report interfere with the principle of subsidiarity or lay down requirements that encroach on the competence of the social partners and the processes of collective bargaining. The PPE-DE Group will not support these proposals. Despite the fact that the report is more or less a summary of problems that are reasonably well known, it points at the fact that changes in these areas are slow, as can be seen, for example, in the development of differences between the salaries of men and women. The research clearly indicates that the turning point comes when children arrive: from that point the careers of men and women take different directions. Most difficult to break are the critical stereotypes, and this is the case even when we do not identify with them verbally any more. The report also highlights the issue of the transferability and flexibility of pension rights, which is becoming more and more sensitive with the progressive unification of the labour market, and with the requirement for higher mobility of the workforce. This, I think, is an issue that should be given appropriate attention."@en4
". Me gustaría agradecer el trabajo realizado en este informe por la señora Figueiredo. En cierta medida es una enumeración de los problemas con que se enfrentan las mujeres que trabajan en las diversas ramas de la industria. Algunos de estos problemas parecen ser permanentes, como la diferencia de remuneración en función del sexo, la insuficiente representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas y la dificultad para compatibilizar el trabajo con la vida familiar. El informe plantea asimismo problemas que no suelen abordarse a menudo, como la insuficiente atención prestada a los requisitos específicos que conlleva la protección de las mujeres en el lugar de trabajo o los problemas sociales que surgen como consecuencia del traslado de los centros de producción a regiones con menores costes laborales. Algunas de las propuestas del informe interfieren con el principio de subsidiariedad o imponen obligaciones que recaen dentro de las competencias de los interlocutores sociales y de los procesos de negociación colectiva. El Grupo del PPE-DE no apoyará dichas propuestas. A pesar de que el informe constituye más o menos un resumen de problemas que son bastante bien conocidos, resalta el hecho de que los cambios en estos ámbitos son lentos, como puede comprobarse, por ejemplo, en la evolución de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Las investigaciones muestran claramente que el punto de inflexión se produce con la llegada de los hijos: a partir de ese momento las carreras de los hombres y de las mujeres toman rumbos distintos. Los estereotipos básicos son los más difíciles de eliminar, y están presentes incluso aunque ya no nos identifiquemos con ellos verbalmente. El informe pone también de manifiesto el problema de la transferibilidad y flexibilidad de los derechos de pensión, que está siendo cada día más grave a medida que se unifica progresivamente el mercado laboral y se exige una mayor movilidad a la mano de obra. Creo que se trata de un problema al que hay que prestar la atención necesaria."@es21
". Sooviksin tänada proua Figueiredot raporti suhtes tehtud töö eest. Raportis on teataval määral loetletud probleeme, millega puutuvad kokku eri tööstussektorites hõivatud naised. Teatavad probleemid näivad olevat püsivad, nagu soolised palgaerinevused, naiste ebapiisav esindatus ettevõtte direktorite nõukogus või ebapiisavad võimalused töö- ja eraelu kokkusobitamiseks. Raportis on samuti esitatud teemad, mille üle vähem arutletakse, nagu nt ebapiisav tähelepanu konkreetsetele naistekaitse nõuetele töökohas või sotsiaalsete probleemidele, mis tulenevad tootmise üleviimisest madalamate tootmiskuludega piirkondadesse. Mõned raporti ettepanekud on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega või kehtestatakse nendega nõuded, mis kahjustavad tööturu osapoolte pädevust ja kollektiivläbirääkimiste protsessi. PPE-DE fraktsioon neid ettepanekuid ei toeta. Hoolimata tõsiasjast, et raport on enam-vähem kokkuvõte hästi teadaolevatest probleemidest, rõhutatakse selles tõsiasja, et muudatused neis valdkondades on aeglased, nagu me võime näha näiteks meeste ja naiste palgaerinevuse arengust. Uuringud näitavad selgelt, et pöördepunkt saabub seoses lastega: sellest ajast alates lähevad meeste ja naiste karjäärid eri suunas. Kõige raskem on muuta kriitilisi stereotüüpe, seda isegi siis, kui me ei võta neid enam sõna-sõnalt. Raportis on samuti esile toodud pensioniõiguste ülekantavuse ja paindlikkuse teema, mis tööturu edeneva ühinemise ning tööjõu suurema liikuvuse nõude tõttu muutub üha tundlikumaks teemaks. Minu arvates tuleks sellele küsimusele asjakohast tähelepanu pöörata."@et5
"Haluan kiittää jäsen Figueiredoa työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön parissa. Mietinnössä luetellaan joitakin niistä ongelmista, joita useilla teollisuudenaloilla työskentelevät naiset kohtaavat. Osa ongelmista tuntuu olevan ikuisuusongelmia, kuten sukupuolten väliset palkkaerot, naisten aliedustus yhtiöiden hallituksissa tai työ- ja perhe-elämän puutteellinen yhteensovittaminen. Mietinnössä tuodaan esiin myös harvemmin käsiteltyjä kysymyksiä, kuten liian vähälle huomiolle jääneet naisten työsuojelua koskevat erityistarpeet tai ne sosiaaliset ongelmat, jotka johtuvat tuotannon siirtämisestä alhaisempien tuotantokustannusten alueille. Joissakin mietinnössä esitetyistä ehdotuksista puututaan toissijaisuusperiaatteeseen tai asetetaan vaatimuksia, jotka loukkaavat työmarkkinaosapuolten toimivaltaa ja työehtosopimusneuvotteluprosessia. PPE-DE-ryhmä ei kannata näitä ehdotuksia. Huolimatta siitä, että mietintö on summittainen yhteenveto kohtuullisen hyvin tiedossa olevista ongelmista, siinä korostetaan, että nämä alat muuttuvat hitaasti, kuten voidaan huomata esimerkiksi naisten ja miesten palkkaerojen kehityksestä. Tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että lasten syntymä on käännekohta, josta naisten ja miesten urakehitys lähtee eri suuntiin. Kaikkein vaikeinta on murtaa keskeiset stereotypiat, mikä pitää paikkansa, vaikka olemmekin jo puheiden tasolla päässeet niistä eroon. Mietinnössä korostetaan myös eläkeoikeuksien siirrettävyyteen ja joustaviin eläkeoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, joista on tulossa yhä polttavampia työmarkkinoiden vähittäisen yhdentymisen ja työvoiman liikkuvuuden lisäämistä koskevien vaatimusten myötä. Tähän kysymykseen olisi mielestäni kiinnitettävä asianmukaista huomiota."@fi7
". Je voudrais vous remercier pour le travail réalisé dans le cadre de ce rapport rédigé par M Figueiredo. Ce document énumère dans une certaine mesure les problèmes rencontrés par les femmes employées dans divers secteurs de l'industrie. Certains de ces problèmes semblent chroniques, comme l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la représentation insuffisante des femmes dans les conseils d'administration des entreprises ou le manque d'équilibre entre la vie professionnelle et privée. Le rapport évoque également des questions moins fréquemment débattues, par exemple l'attention insuffisante attachée aux exigences spécifiques relatives à la protection des femmes sur le lieu de travail, ou les problèmes sociaux entraînés par les transferts d'activités de production vers des régions où les coûts de production sont moindres. Certaines des propositions du rapport sont contraires au principe de subsidiarité ou portent sur des exigences qui empiètent sur la compétence des partenaires sociaux et les processus de négociation collective. Le groupe PPE-DE ne soutiendra donc pas ces propositions. Bien que ce rapport ressemble à un résumé de problèmes relativement connus, il souligne la lenteur des changements apportés pour y remédier, comme le montre, par exemple, l'évolution des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Les études indiquent clairement que le tournant intervient quand arrivent les enfants: à partir de ce moment, les carrières des hommes et des femmes prennent des directions différentes. Les stéréotypes critiques restent un des grands obstacles à surmonter, même quand nous ne nous identifions plus avec eux verbalement. Le rapport met aussi en lumière la question de la portabilité et de la flexibilité des droits à pension, qui devient de plus en plus sensible en raison de l'unification progressive du marché de l'emploi et de la demande de mobilité accrue de la main-d'œuvre. Cette question, à mon sens, devrait recevoir une plus grande attention."@fr8
". Szeretnék köszönetet mondani a Figuiredo asszony által e jelentéssel kapcsolatban végzett munkát illetően. A jelentés bizonyos mértékben a nők előtt a különféle ipari ágazatokban álló problémákat sorolja fel. Egyes problémák állandóaknak tűnnek, például a bérezési különbség, a nők nem megfelelő képviselete a vállalati igazgatóságokban vagy a munka és családi élet nem megfelelő összeegyeztetése. A jelentés emellett olyan kérdésekkel is foglalkozik, melyeket ritkábban vitatunk meg, például a nők munkahelyi védelmével vagy a termelés alacsony termelési költségű területekre való áthelyezése eredményével kapcsolatos egyedi követelményeknek szentelt elégtelen figyelemmel. E jelentés néhány javaslata érinti a szubszidiaritás elvét vagy olyan követelményeket ír elő, melyek a szociális partnerek hatáskörét és a kollektív tárgyalási eljárásokat sértik. A PPE-DE képviselőcsoport e javaslatokat nem támogatja. Annak ellenére, hogy a jelentés többé-kevésbé az ésszerűen jól ismert problémák összefoglalása, rámutat arra, hogy e területeken lassúak a változások, amint azt láthatjuk például a férfiak és nők bére közötti különbségek alakulásából is. A kutatás egyértelműen jelzi, hogy a fordulópont a gyermekek érkezésekor áll be: ettől a ponttól kezdve a férfiak és a nők karrierje különböző irányt vesz. A legnehezebb a kritikus sztereotípiák lebontása, és erről van szó akkor is, amikor ezekkel verbálisan már nem azonosulunk. A jelentés emellett kiemeli a nyugdíjjogosultságok átvihetőségének és rugalmasságának kérdését is, ami egyre érzékenyebbé válik a munkaerőpiac fokozatos egységesülésével, és a munkaerő fokozottabb mobilitása iránti követelménnyel. Ez véleményem szerint olyan kérdés, mely megfelelő figyelmet kell, hogy kapjon."@hu11
". Desidero ringraziare per il lavoro che è stato svolto riguardo alla presente relazione dall’onorevole Figueiredo. Il testo riporta a grandi linee i problemi che le donne impiegate in vari settori industriali devono affrontare. Alcuni di tali problemi sembrano perdurare, come ad esempio il divario retributivo tra donne e uomini, la rappresentanza insufficiente delle donne nei consigli d’amministrazione delle imprese o la non appropriata conciliazione della vita lavorativa con quella famigliare. La presente relazione solleva anche le questioni discusse meno di frequente, come la scarsa attenzione prestata alle norme specifiche necessarie per la tutela della donna sul posto di lavoro o ai problemi sociali che insorgono in seguito al trasferimento della produzione in aree con costi produttivi inferiori. Alcune delle proposte riportate nella relazione interferiscono con il principio di sussidiarietà o definiscono misure che sconfinano nell’ambito di competenza delle parti sociali e nei processi della contrattazione collettiva. Il gruppo PPE-DE non sosterrà tali proposte. Benché la presente relazione costituisca a grandi linee una sintesi di problemi già abbastanza noti, sottolinea il fatto che i cambiamenti in tali aree sono lenti, come si può evincere, ad esempio, dall’evolversi delle differenze salariali tra donne e uomini. Lo studio indica chiaramente che il punto critico coincide con la nascita dei figli: a partire da quel momento le carriere della donna e dell’uomo prendono direzioni diverse. Più difficile da eliminare sono gli stereotipi radicati e ciò accade persino quando non ci identifichiamo più con essi verbalmente. La relazione evidenzia anche la questione della trasferibilità e della flessibilità dei diritti pensionistici, che sta diventando un problema sempre più sensibile con la progressiva unificazione del mercato del lavoro e con la richiesta di una maggiore mobilità della forza lavoro. Ritengo che questa sia una questione alla quale andrebbe riservata un’attenzione adeguata."@it12
". Norėčiau padėkoti už Figueiredo darbą rengiant šį pranešimą. Pranešime tam tikru mastu yra išvardintos problemos, su kuriomis susiduria moterys, dirbančios įvairiuose pramonės sektoriuose. Kai kurios problemos egzistuoja daugelį metų, kaip antai vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, maža moterų dalis bendrovės vadovybėje ir netinkamas darbo ir šeimos gyvenimo derinimas. Pranešimas taip pat iškelia klausimus, kurie yra rečiau aptariami, kaip antai nepakankamas dėmesys specifiniams moters apsaugos darbo vietoje reikalavimams ir socialinėms problemoms, kurios atsiranda dėl gamybos perkėlimo į mažesnių gamybos sąnaudų teritorijas. Kai kurie pranešime pateikti siūlymai prieštarauja subsidiarumo principui ir kai kurie reikalavimai kėsinasi į socialinių partnerių kompetenciją bei kolektyvinių derybų procesus. PPE-DE frakcija nepritars šiems siūlymams. Nors šis pranešimas daugiau ar mažiau apibendrina problemas, kurios yra gana gerai žinomos, jis nurodo ir tai, kad pokyčiai šiose srityse vyksta lėtai, kaip tai matyti, pavyzdžiui, iš pokyčių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo srityje. Tyrimas aiškiai rodo, kad atsiradus vaikams įvyksta kritinis posūkis: nuo šio momento vyrų ir moterų karjera pasuka skirtingomis kryptimis. Sunkiausia įveikti kritinius stereotipus, o šiuo atveju net ir tada, kai mes jų nebeidentifikuojame žodžiais. Pranešimas taip pat atkreipia dėmesį į teisių į pensiją perkėlimą ir lankstumą, kurie tampa vis svarbesni nuolat didėjant darbo rinkos integravimui ir darbo jėgos mobilumui. Mano nuomone, šiam klausimui reikia skirti pakankamai dėmesio."@lt14
"es vēlos pateikties par darbu, ko ir ieguldījusi šajā ziņojumā. Ziņojums zināmā mērā uzskaita problēmas, ar kurām saskaras sievietes dažādās rūpniecības nozarēs. Dažas no šīm problēmām šķiet mūžīgas problēmas, tādas kā starpība atalgojumā pēc dzimuma, neatbilstīga sieviešu pārstāvniecība uzņēmumu direktoru padomēs vai nepietiekama darba un ģimenes dzīves saskaņotība. Ziņojumā ir skarti arī retāk apspriesti jautājumi, piemēram, nepietiekama uzmanība īpašām prasībām sieviešu aizsardzībai darbavietā vai sociālām problēmām, kas rodas ražošanas pārcelšanas dēļ uz apgabaliem, kuros ir zemākas ražošanas izmaksas. Daži priekšlikumi ziņojumā pārkāpj subsidiaritātes principu vai nosaka prasības, kas aizskar sociālo partneru kompetenci un kolektīvo līgumu slēgšanas procesus. PPE-DE grupa neatbalstīs šos priekšlikumus. Neskatoties uz to, ka ziņojums vairāk vai mazāk ir pietiekami labi zināmu problēmu kopsavilkums, tas norāda uz to, ka pārmaiņas šajās jomās ir lēnas, kā to var redzēt, piemēram, sieviešu un vīriešu algu atšķirību attīstībā. Pētījums skaidri norāda, ka pagrieziena punkts iestājas līdz ar bērnu nākšanu pasaulē: no šī punkta vīriešu un sieviešu karjeras iet atšķirīgos virzienos. Visgrūtāk ir lauzt kritiskos stereotipus, un tas notiek pat tajos gadījumos, kad vārdos mēs ar tiem vairs neidentificējamies. Ziņojums arī izceļ pensiju tiesību savstarpējas atzīšanas un elastības jautājumu, kas kļūst arvien jutīgāks līdz ar darba tirgus pieaugošo unificēšanos un prasību pēc darbaspēka lielākas mobilitātes. Šim jautājumam, manuprāt, jāpievērš pienācīga uzmanība."@lv13
"Chcela by som sa poďakovať za prácu vykonanú na tejto správe pani Figueiredo, ktorá svojím spôsobom inventarizuje problémy, s ktorými zápasia ženy zamestnávané v rôznych odvetviach priemyslu. Z nich sa niektoré zdajú byť tzv. evergreenmi, ako napr. alebo nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch či nedostatočné zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Správa poukazuje i na menej diskutované problémy, ako je nedostatočná pozornosť venovaná špecifickým požiadavkám ochrany žien pri práci, alebo aj sociálnym problémom vyplývajúcim z premiestňovania výrob do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi. Správa v niektorých bodoch obsahuje návrhy, ktoré narušujú princíp subsidiarity alebo formulujú požiadavky, ktoré zasahujú do kompetencií sociálnych partnerov a do procesu kolektívneho vyjednávania. Tieto návrhy EPP-ED nebude podporovať. Napriek tomu, že správa je viac-menej súhrnom pomerne známych problémov, poukazuje na skutočnosť, že zmeny v tejto oblasti sú pomalé, ako to ukazuje napríklad aj vývoj rozdielov medzi platmi mužov a žien. Výskumy jasne ukazujú, že zlom nastáva po príchode detí, kariéra mužov a žien od tohto zlomového bodu naberá odlišný smer. Najťažšie sa lámu kritické stereotypy, a to i v tom prípade, keď sa s nimi už verbálne nestotožňujeme. Správa otvára i problém prenosnosti a flexibility riešenia dôchodkových práv, ktorý sa stáva stále citlivejším s postupujúcim zjednocovaním pracovného trhu a požiadavkou vyššej mobility pracovných síl. Myslím si, že je to problém, ktorému je potrebné venovať primeranú pozornosť."@mt15
". Ik zou mevrouw Figueiredo graag willen bedanken voor haar verslag. Tot op zekere hoogte somt dit verslag de problemen op waarmee vrouwen in diverse sectoren van de industrie te kampen hebben. Sommige problemen zijn van terugkerende aard, zoals het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, de onevenredig lage vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur van ondernemingen en de onvoldoende mogelijkheden om beroeps- en gezinsleven te combineren. Dit verslag brengt ook onderwerpen te berde die minder vaak ter discussie staan, zoals de onvoldoende aandacht die wordt besteed aan speciale maatregelen ter bescherming van vrouwen op het werk of sociale problemen die het gevolg zijn van het overbrengen van de productie naar gebieden met lagere productiekosten. Sommige voorstellen in het verslag brengen het subsidiariteitsbeginsel in het geding of behelzen eisen die de bevoegdheden van de sociale partners en de collectieve onderhandelingsprocedures aantasten. De PPE-DE-Fractie zal deze voorstellen niet ondersteunen. Ondanks dat dit verslag min of meer een samenvatting van tamelijk bekende problemen is, wijst het ook op het feit dat veranderingen op dit gebied zich slechts langzaam voltrekken. Dit blijkt onder meer uit de ontwikkeling van de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen. Onderzoek toont duidelijk aan dat het krijgen van kinderen het omslagpunt markeert: vanaf dat punt drijven de carrières van mannen en vrouwen uiteen. Vooral de bedenkelijke stereotypen zijn moeilijk te doorbreken, zelfs als we ons hiermee niet eens meer verbaal identificeren. Het verslag gaat ook in op de overdraagbaarheid en flexibiliteit van pensioenrechten, een kwestie die steeds gevoeliger wordt gezien de geleidelijke eenmaking van de arbeidsmarkt en de alsmaar hogere mobiliteitseisen die worden gesteld aan de werknemers. Hieraan dient, vind ik, ruim aandacht te worden besteed."@nl3
". Chciałabym podziękować pani Figueiredo za pracę włożoną w sporządzenie niniejszego sprawozdania. Sprawozdanie to w pewnym stopniu stanowi wykaz problemów, z jakimi spotykają się kobiety zatrudnione w różnych sektorach przemysłu. Niektóre z nich wydają się odwieczne, jak na przykład różnice w wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami, zbyt niska reprezentacja kobiet w zarządach przedsiębiorstw lub problemy z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego. W sprawozdaniu podniesiono również kwestie, o których rzadziej się dyskutuje, takie jak niewystarczająca uwaga poświęcana szczególnym wymogom związanym z ochroną kobiet w miejscu pracy lub problemy społeczne pojawiające się na skutek przeniesienia produkcji do obszarów, gdzie koszty są niższe. Niektóre z wniosków zawartych w sprawozdaniu ingerują w zasadę pomocniczości lub też ustanawiają wymogi, które wkraczają w kompetencje partnerów społecznych i procesy związane z umowami zbiorowymi. Grupa PPE-DE nie poprze tych wniosków. Pomimo iż sprawozdanie stanowi w mniejszym czy większym stopniu streszczenie problemów, które są nam dość dobrze znane, wskazuje ono na fakt, że zmiany w tych obszarach następują powoli, co można zauważyć na przykład w odniesieniu do różnicy pomiędzy płacami mężczyzn i kobiet. Badania pokazują wyraźnie, że w momencie gdy przychodzą na świat dzieci, następuje przełom: po nim drogi zawodowe kobiet i mężczyzn się zmieniają swój tor. Najtrudniej przeciwstawić się podstawowym stereotypom. Dzieje się tak również w przypadku, gdy nie identyfikujemy się z nimi werbalnie. Sprawozdanie również zwraca uwagę na problem przenoszenia i elastyczności praw do emerytury lub renty, który staje się coraz to bardziej aktualny w wyniku stopniowego jednoczenia się rynku pracy oraz w związku z wymogiem większej mobilności siły roboczej. Jest to, jak sądzę problem, którym należy się w odpowiedni sposób zająć."@pl16
"Gostaria de agradecer o trabalho realizado neste relatório pela senhora deputada Figueiredo. O relatório enumera, até certo ponto, os problemas das mulheres que trabalham em vários sectores da indústria. Alguns dos problemas parecem ser eternos, como, por exemplo, as diferenças de remuneração entre homens e mulheres, uma representação insuficiente de mulheres em conselhos de administração de empresas ou uma conciliação insuficiente entre a vida profissional e familiar. O relatório também apresenta questões debatidas com menos frequência, como, por exemplo, a pouca atenção dada às exigências específicas de protecção das mulheres no local de trabalho ou aos problemas sociais resultantes da transferência da produção para regiões com menores custos de produção. Algumas das propostas do relatório interferem no princípio da subsidiariedade ou estabelecem exigências que se imiscuem na competência dos parceiros sociais e nos processos de negociação colectiva. O Grupo PPE-DE não vai apoiar estas propostas. Embora o relatório represente mais ou menos um resumo de problemas bastante conhecidos, chama a atenção para o facto de as mudanças nestes domínios serem lentas, como se pode ver, por exemplo, na evolução das disparidades entre os salários dos homens e das mulheres. Os estudos mostram claramente que o ponto de viragem se dá quando nascem os filhos: a partir desse momento, as carreiras dos homens e das mulheres começam a evoluir em sentidos diferentes. Mais difícil de ultrapassar são os estereótipos críticos e isto acontece mesmo quando já não nos identificamos verbalmente com os mesmos. O relatório também realça o problema da possibilidade de transferência e da flexibilidade dos direitos à pensão, que está a tornar-se cada vez mais sensível com a progressiva unificação do mercado de trabalho e com a exigência de maior mobilidade da mão-de-obra. Penso que se trata de um problema ao qual se deveria prestar a devida atenção."@pt17
"Chcela by som sa poďakovať za prácu vykonanú na tejto správe pani Figueiredo, ktorá svojím spôsobom inventarizuje problémy, s ktorými zápasia ženy zamestnávané v rôznych odvetviach priemyslu. Z nich sa niektoré zdajú byť tzv. evergreenmi, ako napr. alebo nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch či nedostatočné zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Správa poukazuje i na menej diskutované problémy, ako je nedostatočná pozornosť venovaná špecifickým požiadavkám ochrany žien pri práci, alebo aj sociálnym problémom vyplývajúcim z premiestňovania výrob do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi. Správa v niektorých bodoch obsahuje návrhy, ktoré narušujú princíp subsidiarity alebo formulujú požiadavky, ktoré zasahujú do kompetencií sociálnych partnerov a do procesu kolektívneho vyjednávania. Tieto návrhy EPP-ED nebude podporovať. Napriek tomu, že správa je viac-menej súhrnom pomerne známych problémov, poukazuje na skutočnosť, že zmeny v tejto oblasti sú pomalé, ako to ukazuje napríklad aj vývoj rozdielov medzi platmi mužov a žien. Výskumy jasne ukazujú, že zlom nastáva po príchode detí, kariéra mužov a žien od tohto zlomového bodu naberá odlišný smer. Najťažšie sa lámu kritické stereotypy, a to i v tom prípade, keď sa s nimi už verbálne nestotožňujeme. Správa otvára i problém prenosnosti a flexibility riešenia dôchodkových práv, ktorý sa stáva stále citlivejším s postupujúcim zjednocovaním pracovného trhu a požiadavkou vyššej mobility pracovných síl. Myslím si, že je to problém, ktorému je potrebné venovať primeranú pozornosť."@ro18
". Gospe Figueiredo se zahvaljujem za delo, ki ga je vložila v to poročilo. To poročilo do določene mere navaja težave, s katerimi se soočajo ženske, zaposlene v različnih sektorjih industrije. Zdi se, da so nekatere od teh težav, kot so razlika v plačilu, nezadostna zastopanost žensk v svetih direktorjev v podjetjih ali neustrezno usklajeno poklicno in družinsko življenje, trajne. To poročilo prav tako vključuje vprašanja, o katerih se redkeje razpravlja, kot so nezadostna pozornost, ki se jo namenja posebnim zahtevam za zaščito žensk na delovnem mestu, ali socialne težave, ki se pojavljajo kot rezultat prenosa proizvodnje na območja z nižjimi proizvodnimi stroški. Nekateri od predlogov v poročilu nasprotujejo načelu subsidiarnosti ali določajo zahteve, ki posegajo v pristojnost socialnih partnerjev in procese pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb. Skupina PPE-DE ne bo podprla teh predlogov. Kljub dejstvu, da je poročilo bolj ali manj povzetek težav, ki so dokaj poznane, pa je v njem poudarjeno dejstvo, da so spremembe na teh področjih počasne, kot je mogoče videti na primer pri odpravljanju razlik v plačah med moškimi in ženskami. Raziskava jasno kaže, da je prelomnica rojstvo otrok: takrat se poklicne poti moških in žensk razdvojijo. Najteže je odpraviti ukoreninjene stereotipe, tudi v primerih, ko jih ne uporabljamo več pri komunikaciji. Poročilo prav tako poudarja vprašanje prenosljivosti in prožnosti pravic do pokojnine, ki s postopnim poenotenjem trga dela in z zahtevo po večji mobilnosti delovne sile postaja vse bolj občutljivo. Menim, da bi bilo treba to vprašanje primerno obravnavati."@sl20
". Jag vill framföra ett tack för det arbete som har lagts ned på detta betänkande av Ilda Figueiredo. I viss utsträckning redogörs i betänkandet för de problem som drabbar kvinnor som är anställda inom olika industrisektorer. En del av problemen verkar vara eviga, t.ex. löneklyftan mellan kvinnor och män, kvinnors otillräckliga representation i företagsstyrelser eller svårigheten att förena arbete och familjeliv. En del frågor som inte diskuteras lika ofta tas också upp i betänkandet, t.ex. det otillräckliga intresset för de specifika kraven på skydd av kvinnors hälsa på arbetsplatsen eller de sociala problem som uppstår till följd av att produktionen flyttas till områden med lägre produktionskostnader. En del av förslagen i betänkandet innebär en inskränkning av subsidiaritetsprincipen eller krav som inkräktar på arbetsmarknadsparternas behörighetsområde och systemet med kollektivavtal. PPE-DE-gruppen kommer inte att stödja dessa förslag. Trots att betänkandet mer eller mindre utgör en sammanfattning av problem som redan är relativt välkända framgår det att förändringar på dessa områden sker långsamt, vilket man t.ex. kan se när det gäller löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Forskningen visar entydigt att vändpunkten kommer när barnen föds: från denna tidpunkt skiljer sig mäns och kvinnors yrkeskarriärer. Svårast av allt är att bryta med de stereotyper som har en sådan avgörande betydelse, och detta är fallet även när vi inte längre verbalt ger uttryck för dessa uppfattningar. I betänkandet uppmärksammas också frågan om överförbarhet och flexibilitet för pensionsrättigheter, en fråga som blir allt känsligare i takt med att det skapas en enhetlig arbetsmarknad och kraven på arbetskraftens rörlighet ökar. Jag anser att detta är en fråga som bör ägnas tillbörlig uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph