Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-388"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Še vedno ne vem, včasih se običajno sam vključi, včasih pa ne, zato se opravičujem za te vrzeli, časovne. Svet seveda ne izključuje in tudi ne more izključiti možnosti, ki jo navaja spoštovani poslanec Posselt v svojem vprašanju. Kot je znano, je Evropski svet decembra 2005 sklenil, da Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji podeli status kandidatke. V skladu s sklepi Sveta z dne 12. decembra 2005, se pravi nekaj dni pred zasedanjem Evropskega sveta, pa mora ta država učinkovito izvajati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. Na tej podlagi je Komisija tudi pripravljala poročila o napredku in omenjena poročila za leto 2006 in za leto 2007 ne vsebujejo priporočila za začetek pristopnih pogajanj - z argumentom, da ustrezna merila še niso bila izpolnjena. Predsedstvo pričakuje, da bo v letu 2008 vodstvo Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, in sicer iz celotnega političnega spektra, s skupnimi močmi okrepilo prizadevanja doseči rezultate na vseh raznovrstnih področjih, kjer je potreben napredek in, glede na dogajanje v državi, zlasti glede na napredek v zadnjem mesecu dni, ocenjujem, da je možno narediti v letošnjem letu korak naprej pri določitvi datuma za začetek pristopnih pogajanj. Slovensko predsedstvo si tega zelo želi, si takega napredka zelo želi, je pa seveda odvisno od države same in njene uspešnosti pri doseganju meril in napredku na področju reform."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Ma ei tea veel; vahetevahel see küsimus kerkib üles ja siis jälle vaibub. Ma vabandan nende lünkade pärast. Nõukogu loomulikult ei välista ja ei saa välistada härra Posselti esitatud küsimuses viidatud võimalust. Nagu teame, otsustas Euroopa Ülemkogu detsembris 2005 kohaldada endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi suhtes kandidaadi staatust. Kooskõlas nõukogu otsustega 12. detsembrist 2005, st mõni päev enne Euroopa Ülemkogu istungit, pidi riik täies ulatuses rakendama stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu. Komisjon on selle põhjal ette valmistanud eduaruanded, ja 2006. ja 2007. aasta aruanded ei sisalda soovitusi liitumisläbirääkimiste alustamise kohta põhjendusega, et nõuetekohased meetmed ei ole ikka veel rakendatud. Eesistuja ootab, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kõigi poliitiliste rühmituste juhid ühendaksid 2008. aastal jõupingutused tulemuste saavutamiseks kõikides valdkondades, kus edasiminek on vajalik, ja silmas pidades riigis toimuvaid sündmusi, eriti viimastel kuudel saavutatud edu, oleks minu hinnangul võimalik jõuda sellel aastal sammu võrra lähemale liitumisläbirääkimiste alustamise kuupäeva kindlaksmääramise otsuse langetamisele. Sloveenia on eesistujana sellest väga huvitatud, on edust väga huvitatud, kuid see sõltub riigist endast ja tema edukusest meetmete elluviimisel, samuti reformide läbiviimise edust."@et5
lpv:spoken text
"Še vedno ne vem, včasih se običajno sam vključi, včasih pa ne, zato se opravičujem za te vrzeli, časovne. Svet seveda ne izključuje in tudi ne more izključiti možnosti, ki jo navaja spoštovani poslanec Posselt v svojem vprašanju. Kot je znano, je Evropski svet decembra 2005 sklenil, da Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji podeli status kandidatke. V skladu s sklepi Sveta z dne 12. decembra 2005, se pravi nekaj dni pred zasedanjem Evropskega sveta, pa mora ta država učinkovito izvajati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. Na tej podlagi je Komisija tudi pripravljala poročila o napredku in omenjena poročila za leto 2006 in za leto 2007 ne vsebujejo priporočila za začetek pristopnih pogajanj – z argumentom, da ustrezna merila še niso bila izpolnjena. Predsedstvo pričakuje, da bo v letu 2008 vodstvo Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, in sicer iz celotnega političnega spektra, s skupnimi močmi okrepilo prizadevanja doseči rezultate na vseh raznovrstnih področjih, kjer je potreben napredek in glede na dogajanje v državi, zlasti glede na napredek v zadnjem mesecu dni, ocenjujem, da je možno narediti v letošnjem letu korak naprej pri določitvi datuma za začetek pristopnih pogajanj. Slovensko predsedstvo si tega zelo želi, si takega napredka zelo želi, je pa seveda odvisno od države same in njene uspešnosti pri doseganju meril in napredku na področju reform."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Še vedno ne vem, včasih se običajno sam vključi, včasih pa ne, zato se opravičujem za te vrzeli, časovne. Svet seveda ne izključuje in tudi ne more izključiti možnosti, ki jo navaja spoštovani poslanec Posselt v svojem vprašanju. Kot je znano, je Evropski svet decembra 2005 sklenil, da Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji podeli status kandidatke. V skladu s sklepi Sveta z dne 12. decembra 2005, se pravi nekaj dni pred zasedanjem Evropskega sveta, pa mora ta država učinkovito izvajati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. Na tej podlagi je Komisija tudi pripravljala poročila o napredku in omenjena poročila za leto 2006 in za leto 2007 ne vsebujejo priporočila za začetek pristopnih pogajanj - z argumentom, da ustrezna merila še niso bila izpolnjena. Predsedstvo pričakuje, da bo v letu 2008 vodstvo Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, in sicer iz celotnega političnega spektra, s skupnimi močmi okrepilo prizadevanja doseči rezultate na vseh raznovrstnih področjih, kjer je potreben napredek in, glede na dogajanje v državi, zlasti glede na napredek v zadnjem mesecu dni, ocenjujem, da je možno narediti v letošnjem letu korak naprej pri določitvi datuma za začetek pristopnih pogajanj. Slovensko predsedstvo si tega zelo želi, si takega napredka zelo želi, je pa seveda odvisno od države same in njene uspešnosti pri doseganju meril in napredku na področju reform."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Já nikdy nevím, někdy se to zapne a někdy ne. Omlouvám se za výpadky. Rada samozřejmě nevylučuje a nemůže vyloučit možnost, na kterou pan Posselt ve své otázce odkazuje. Jak je známo, v prosinci 2005 se Evropská rada rozhodla přiznat Bývalé jugoslávské republice Makedonie status kandidátské země. V souladu s rozhodnutími Rady z 12. prosince 2005, tedy několik dní před zasedáním Evropské rady, musela země plně realizovat stabilizační a asociační dohodu. Komise na tomto základě připravuje zprávy o pokroku, a zprávy z let 2006 a 2007 neobsahují doporučení k zahájení přístupových vyjednávání, přičemž argument je ten, že stále ještě nebyla provedena řádná opatření. Předsednictví očekává, že v roce 2008 vedoucí představitelé Bývalé jugoslávské republiky Makedonie z celého politického spektra spojí své síly v upevňování snah o dosažení výsledků ve všech různých oblastech, kde je pokrok nutných odhadoval, že tento rok by mělo být možné o krok se přiblížit k rozhodnutí o datu zahájení přístupových vyjednávání. Slovinskému předsednictví na tom velmi záleží, záleží mu na tomto pokroku, ale závisí to na zemi samotné a na její úspěšnosti při provádění opatření i na postupu reforem."@cs1
lpv:translated text
"Stále to nie je isté. Niekedy je táto možnosť reálna, inokedy nie. Ospravedlňujem sa za túto nepravidelnosť. Rada, samozrejme, nechce a nemôže vylúčiť možnosť, ktorú vo svojej otázke uviedol pán Posselt. Ako vieme, Európska rada rozhodla v decembri 2005 o udelení štatútu kandidátskej krajiny Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko. V súlade s rozhodnutiami Rady z 12. decembra 2005, t. j. niekoľko dní pred zasadnutím Európskej rady, krajina musela zaviesť Dohodu o stabilizácii a pridružení v plnom rozsahu. Na tomto základe Komisia pripravuje správy o pokroku. Správy z roku 2006 a 2007 neobsahujú odporúčania na začatie prístupových rokovaní z toho dôvodu, že ešte neboli vykonané vhodné opatrenia. Predsedníctvo v roku 2008 očakáva, že vedúci predstavitelia celého politického spektra Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko spoja sily a zvýšia úsilie na dosiahnutie výsledkov vo všetkých  možných oblastiach, v ktorých je pokrok potrebný. Vzhľadom na udalosti v krajine, najmä vzhľadom na pokrok dosiahnutý za posledný mesiac, predpokladám, že by bolo možné pristúpiť tento rok bližšie k rozhodnutiu o dátume začatia prístupových rokovaní. Slovinské predsedníctvo sa veľmi zaujíma o túto otázku, o tento pokrok, ale stanovenie termínu závisí od krajiny samotnej a jej úspechu pri uplatňovaní opatrení, ako aj od pokroku reforiem."@sk19
lpv:translated text
"Aš vis dar nežinau; kartais tai savaime įsijungia, kartais ne. Aš atsiprašau dėl šių trūkumų. Be abejo, Taryba neatmeta ir negali atmesti pono Posselt paminėtos galimybės. Kaip žinome, 2005 metų gruodį Europos Vadovų Taryba nusprendė suteikti kandidatės statusą Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Pagal 2005 metų gruodžio 12 d. nutarimus, t.y. prieš keletą dienų iki Europos Vadovų Tarybos sesijos, valstybė turėjo pilnai įgyvendinti Stabilizavimo ir asociacijos sutartį. Komisija yra paruošusi ataskaitas apie pažangą šiuo pagrindu, o 2006 ir 2007 metų ataskaitose nėra rekomendacijų pradėti prisijungimo derybas, argumentuojant, kad atitinkamos priemonės tebeliko neįgyvendintos. 2008 metais pirmininkaujančioji valstybė narė tikisi, kad visi Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos politiniai lyderiai sutelks jėgas sustiprinti savo pastangoms siekiant rezultatų visose srityse, kuriose reikia padaryti pažangą. Atsižvelgiant į įvykius šalyje, ypač per paskutinįjį mėnesį pasiektą pažangą, mano vertinimu būtų įmanoma šiais metais dar vienu žingsniu priartėti prie sprendimo dėl prisijungimo derybų pradžios datos. ES pirmininkaujanti Slovėnija reiškia didelį susidomėjimą ir suinteresuotumą šia pažanga, tačiau tai priklauso nuo pačios šalies ir nuo jos sėkmės įgyvendinant priemones, taip pat ir nuo reformų eigos."@lt14
lpv:translated text
"Nadal nie wiem, czasami się włącza, a czasami nie. Przepraszam za te przerwy. Oczywiście Rada nie może wykluczyć i nie wyklucza możliwości wspomnianej przez pana Posselta w jego pytaniu. Jak wiemy, w grudniu 2005 r. Rada Europejska zdecydowała o nadaniu Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii statusu kandydata. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 12 grudnia 2005 r., tzn. kilka dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej, kraj ten miał w pełni wdrożyć Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Na tej podstawie Komisja przygotowuje sprawozdania dotyczące postępów, a sprawozdania z 2006 i 2007 r. nie zawierają wniosków o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, ponieważ nie zostały wdrożone odpowiednie działania. Prezydencja oczekuje, że w 2008 r. przywódcy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, niezależnie od opcji politycznej, połączą swoje siły, by osiągnąć rezultaty w różnych dziedzinach, w których konieczny jest postęp. W świetle wydarzeń w kraju, szczególnie postępów, które zostały poczynione w zeszłym miesiącu, uważam, że w tym roku posunęliśmy się krok naprzód w kwestii ustalenia daty negocjacji akcesyjnych. Prezydencja słoweńska bardzo interesuje się tą kwestią, tym postępem, ale zależy to przede wszystkim od danego państwa i od tego, czy z powodzeniem udaje mu się osiągnąć zamierzone cele i reformy."@pl16
lpv:translated text
"Én még nem tudom, időnként ez bekapcsolja magát, és néha nem. Elnézést kérek ezekért a kimaradásokért. A Tanács természetesen nem zárja, és nem zárhatja ki a Posselt úr kérdésében felvetett lehetőséget. Amint tudjuk, 2005 decemberében az Európai Tanács úgy döntött, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak megadja a tagjelölti státust. A Tanács 2005. december 12-i határozataival összhangban, azaz néhány nappal az Európai Tanács ülése előtt, az országnak teljes körűen végre kellett hajtania a stabilizációs és társulási megállapodást. A Bizottság ennek alapján készítette az előmeneteli jelentéseit, és a 2006. és a 2007. évi jelentések nem tartalmaznak ajánlásokat a csatlakozási tárgyalások megindítására azzal, hogy helyénvaló intézkedéseket még mindig nem hajtottak végre. Az elnökség 2008-ban azt várja Macedónia korábbi jugoszláv köztársaság vezetőitől a teljes politikai spektrumon, hogy egyesítsék erőiket, és fokozzák erőfeszítéseiket, hogy eredményt érjenek el mindazokon a területeken, ahol előrelépésre van szükség, és az országban történő események, különösen az elmúlt hónapban elért fejlődés alapján én úgy becsülöm, hogy ebben az évben várhatóan egy lépéssel közelebb lehet kerülni ahhoz, hogy dönteni lehessen a csatlakozási tárgyalások megindításának időpontjáról. A szlovén elnökség nagyon lelkes, nagyon lelkesen támogatja ezt a fejlődést, de az magától az adott országtól függ, hogy milyen sikerrel vezeti be ezeket az intézkedéseket, és attól, hogy a reformokkal hogyan halad előre."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg ved det stadig ikke; nogle gange tænder den selv, og nogle gange gør den ikke. Jeg undskylder for disse udfald. Naturligvis kan Rådet ikke udelukke den mulighed, som hr. Posselt nævnte i sit spørgsmål, og det gør vi heller ikke. Som vi ved, besluttede Det Europæiske Råd i december at tildele Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland. I henhold til Rådets afgørelser af 12. december 2005, dvs. nogle få dage inden mødet i Det Europæiske Råd, skulle landet gennemføre stabiliserings- og associeringsaftalen fuldt ud. Kommissionen har forberedt statusrapporterne på dette grundlag, og 2006- og 2007-rapporterne indeholder ingen anbefalinger om at indlede tiltrædelsesforhandlinger ud fra den argumentation, at de relevante foranstaltninger endnu ikke er gennemført. I 2008 forventer formandskabet, at ledelsen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, fra hele det politiske spektrum, går sammen om at intensivere indsatsen for at nå frem til resultater på alle de forskellige områder, hvor der er behov for fremskridt og i lyset af begivenhederne i landet, navnlig de fremskridt, der er sket inden for den seneste måned, vil jeg forvente, at det i år bliver muligt at komme et skridt nærmere beslutningen om en dato for indledningen af tiltrædelsesforhandlinger. Det slovenske formandskab er meget opsat på det, meget opsat på disse fremskridt, men det afhænger af landet selv og på dets held med at gennemføre foranstaltningerne samt fremskridtene med reformerne."@da2
lpv:translated text
". En edelleenkään osaa sanoa. Välillä se menee päälle, välillä taas ei. Pahoittelen näitä katkoksia. Neuvosto ei tietenkään sulje eikä voi sulkea pois mahdollisuutta, johon jäsen Posselt viittasi kysymyksessään. Kuten tiedämme, Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 2005 myöntää entisen Jugoslavian tasavallalle Makedonialle hakijavaltion aseman. Niiden päätösten mukaisesti, jotka neuvosto teki 12. joulukuuta 2005 eli muutama päivä ennen Eurooppa-neuvostoa, Makedonian oli määrä panna vakautus- ja assosiaatiosopimus kokonaan täytäntöön. Komissio on laatinut tältä pohjalta seurantakertomuksia. Vuosien 2006 ja 2007 kertomuksissa ei suositella liittymisneuvottelujen käynnistämistä. Syynä on se, ettei tarvittavia toimenpiteitä ole vieläkään pantu täytäntöön. Puheenjohtajavaltio odottaa, että vuonna 2008 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian johto poliittisen kentän kaikilta laidoilta yhdistää voimansa ja tehostaa pyrkimyksiään saada aikaan tuloksia kaikilla niillä eri aloilla, joilla tarvitaan edistystä. Maan tapahtumien, erityisesti viime kuun aikana tapahtuneen edistyksen valossa arvioisin, että pääsemme tänä vuonna askeleen lähemmäksi liittymisneuvottelujen aloittamispäivämäärää koskevan päätöksen tekemistä. Puheenjohtajavaltio Slovenia odottaa innolla paitsi tätä myös maassa tapahtuvaa edistystä. Asia riippuu kuitenkin Makedoniasta itsestään, siitä, onnistuuko se toteuttamaan toimenpiteet, sekä uudistusten etenemisestä."@fi7
lpv:translated text
". Ik weet nog steeds niet wat er mis loopt, normaal gezien schakelt het automatisch aan, soms ook niet, ik verontschuldig me voor die tijdelijke leemtes. De Raad sluit natuurlijk de mogelijkheid die Parlementslid Posselt in zijn vraag aanhaalt, niet uit en kan dat ook niet doen. Zoals bekend heeft de Europese Raad in december 2005 besloten om de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië het statuut van kandidaat-land te verlenen. Overeenkomstig de besluiten van de Raad van 12 december 2005, enkele dagen voor de zitting van de Europese Raad, moest het land op doeltreffende wijze het stabilisatie- en associatieverdrag uitvoeren. Op basis daarvan heeft de Commissie ook haar voortgangsverslag voorbereid en de genoemde verslagen voor 2006 en 2007 bevatten geen aanbeveling voor een begin van de toetredingsonderhandelingen – met als argument dat aan de vereiste criteria nog niet werd voldaan. Het voorzitterschap verwacht dat in 2008 de leiding van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vanuit het hele politieke spectrum en met vereende krachten meer inspanningen zal doen om resultaten te bereiken op de diverse gebieden waarin vooruitgang moet worden geboekt. Met het oog op de gebeurtenissen in het land en vooral gezien de vooruitgang tijdens de voorbije maand schat ik dat er dit jaar een stap vooruit kan worden gezet om een datum voor het begin van de toetredingsonderhandelingen te bepalen. Het Sloveense voorzitterschap wenst van harte een dergelijke vooruitgang. Dat hangt uiteraard af van het land zelf en van zijn succes bij het behalen van de criteria en bij de vooruitgang op het vlak van hervormingen."@nl3
lpv:translated text
"Jag vet fortfarande inte. Ibland skjuts det upp och ibland inte. Jag ber om ursäkt för detta. Naturligtvis bortser rådet inte från, och kan inte bortse från, den möjlighet som Bernd Posselt anger i sin fråga. Som alla känner till beslutade Europeiska rådet vid sitt möte i december 2005 att tilldela f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kandidatstatus. I enlighet med rådets beslut av den 12 december 2005, dvs. ett par dagar före Europeiska rådets möte, var detta land skyldigt att till fullo ha genomfört stabiliserings- och associeringsavtalet. Kommissionen har på grundval av detta utarbetat framstegsrapporter, och i rapporterna för 2006 och 2007 saknas rekommendationer om att inleda anslutningsförhandlingar. Skälet till detta är att lämpliga åtgärder fortfarande inte har genomförts. Under 2008 förväntar sig ordförandeskapet att ledarna för alla politiska fraktioner i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska samarbeta för att öka insatserna för att nå resultat på de olika områden där det krävs framsteg. Med tanke på vad som har hänt i landet, framför allt de framsteg som har gjorts den senaste månaden, anser jag att det skulle vara möjligt att redan i år komma ett steg närmare ett beslut om att inleda anslutningsförhandlingar. Det slovenska ordförandeskapet vill väldigt gärna inleda förhandlingar, vi vill väldigt gärna se framsteg. Men detta beror på Makedonien och hur framgångsrikt det är med att genomföra åtgärderna och vilka framsteg som görs i reformarbetet."@sv22
lpv:translated text
"Εξακολουθώ να μην γνωρίζω· ορισμένες φορές ανάβει μόνο του και ορισμένες φορές δεν ανάβει. Ζητώ συγνώμη για αυτά τα κενά. Ασφαλώς, το Συμβούλιο δεν αποκλείει και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο που παρέθεσε ο κ. Posselt στην ερώτησή του. Όπως γνωρίζουμε τον Δεκέμβριο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2005, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η χώρα έπρεπε να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η Επιτροπή εκπονεί εκθέσεις προόδου βάσει αυτού, και οι εκθέσεις του 2006 και του 2007 δεν περιέχουν συστάσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα. Το 2008 η Προεδρία αναμένει από την ηγεσία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση των προσπαθειών με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς που απαιτείται πρόοδος, και, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων στη χώρα, ιδίως την πρόοδο που σημειώθηκε τον τελευταίο μήνα, θα εκτιμούσα ότι θα ήταν πιθανό φέτος να πλησιάσουμε κατά ένα βήμα την απόφαση της ημερομηνίας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Η Σλοβενική Προεδρία είναι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό, πολύ ενθουσιασμένη με αυτήν την πρόοδο, αλλά εξαρτάται από την ίδια τη χώρα και την επιτυχία της στην επιβολή των μέτρων, καθώς και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Es joprojām nezinu, dažreiz tas ieslēdzas pats no sevis un dažreiz ne. Es atvainojos par šiem pārrāvumiem. Protams, Padome neizslēdz un nevar izslēgt iespēju, ko kungs norādīja savā jautājumā. Kā mēs zinām, 2005. gada decembrī Eiropas Padome nolēma piešķirt kandidātvalsts statusu bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai. Saskaņā ar Padomes 2005. gada 12. Decembra, t. i. dažas dienas pirms Eiropas Padomes sesijas, lēmumu valstij bija pilnībā jāīsteno Stabilizācijas un asociācijas līgumu. Pamatojoties uz to, Komisija gatavoja progresa ziņojumus, un 2006. un 2007. gada ziņojumi nesatur ieteikumus saistībā ar sarunu par pievienošanos uzsākšanu, argumentējot, ka joprojām nav īstenoti atbilstošie pasākumi. 2008. gadā prezidentūra sagaida, ka bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līderi no visa politiskā spektra apvienos savus spēkus, lai stiprinātu savus centienus rezultātu sasniegšanai visās jomās, kur nepieciešams progress, un, ņemot vērā notikumus šajā valstī, īpaši pēdējā mēneša progresu, mans vērtējums ir, ka ir iespējams, ka šogad pietuvosimies soli tuvāk lēmuma pieņemšanai saistībā ar sarunu par pievienošanos uzsākšanas datumu. Slovēnijas prezidentūru ļoti interesē šis jautājums, ļoti interesē šis valsts progress, tomēr tas ir atkarīgs tikai no pašas valsts un tās panākumiem pasākumu īstenošanā, kā ar no reformu progresa."@lv13
lpv:translated text
"Ainda não sei, por vezes liga-se, por vezes não. Peço desculpa por estas falhas. Obviamente, o Conselho não exclui, nem pode excluir, a possibilidade citada pelo senhor deputado Posselt na sua pergunta. Como sabem, em Dezembro de 2005, o Conselho Europeu decidiu conceder estatuto de candidato à Antiga República Jugoslava da Macedónia. De acordo com as decisões do Conselho de 12 de Dezembro de 2005, ou seja, poucos dias antes da sessão do Conselho Europeu, o país teve de aplicar cabalmente o Acordo Estabilização e Associação. Com base nisso, a Comissão tem estado a elaborar relatórios de progressos, e os relatórios de 2006 e 2007 não contêm recomendações para o início de negociações de adesão, apresentando como fundamento o facto de ainda estarem por implementar as medidas adequadas. Em 2008, a Presidência espera que os dirigentes de todos os quadrantes políticos da Antiga República Jugoslava da Macedónia unam esforços para que se chegue a resultados em todos os domínios em que são necessários progressos e, tendo em conta os acontecimentos no país, especialmente os progressos feitos no mês passado, avançar mais um passo na definição de uma data para o início das negociações de adesão. A Presidência eslovena faz muita questão nisso, nesses progressos, mas isso depende efectivamente do próprio país e do êxito que tiver na aplicação das medidas, bem como no progresso das reformas."@pt17
lpv:translated text
"Ich weiß nicht; manchmal ist es eingeschaltet und manchmal nicht. Ich entschuldige mich für diese Aussetzer. Selbstverständlich schließt der Rat die von Herrn Posselt in seiner Anfrage erwähnte Möglichkeit nicht aus und kann das auch nicht. Wie allen bekannt ist, beschloss der Europäische Rat im Dezember 2005, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien den Kandidatenstatus zuzuerkennen. Gemäß dem Ratsbeschluss vom 12. Dezember 2005, das heißt wenige Tage vor der Tagung des Europäischen Rates, musste das Land das Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen vollständig erfüllt haben. Auf dieser Grundlage erarbeitete die Kommission die Fortschrittsberichte. Die Berichte von 2006 und 2007 enthalten keine Empfehlungen für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen, und es wurde darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Maßnahmen noch nicht in Angriff genommen wurden. 2008 erwartet der Ratsvorsitz, dass die Führung der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, das gesamte politische Spektrum, gemeinsame Anstrengungen unternimmt, um auf all den Gebieten Ergebnisse zu erzielen, wo noch Fortschritte gemacht werden müssen. Angesichts der Entwicklung in dem Land – vor allem der im letzten Monat gemachten Fortschritte – gehe ich davon aus, dass es in diesem Jahr möglich sein sollte, der Festlegung eines Datums für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen einen Schritt näher zu kommen. Der slowenische Ratsvorsitz will das unbedingt, nimmt diese Fortschritte begeistert zur Kenntnis, aber es hängt von dem Land selbst ab, von seiner erfolgreichen Durchführung der Maßnahmen sowie den bei Reformen erzielten Fortschritten."@de9
lpv:translated text
"I still do not know; sometimes it switches itself on and sometimes it doesn’t. I apologise for these gaps. Of course, the Council does not and cannot exclude the possibility cited by Mr Posselt in his question. As we know, in December 2005 the European Council decided to accord candidate status to the Former Yugoslav Republic of Macedonia. In accordance with the Council decisions of 12 December 2005, i.e. a few days prior to the session of the European Council, the country had to implement the Stabilisation and Association Agreement fully. The Commission has been preparing progress reports on this basis, and the 2006 and 2007 reports do not contain recommendations for the start of accession negotiations, the argument being that appropriate measures have still not been implemented. In 2008 the Presidency is expecting the leadership of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, from the entire political spectrum, to join forces in strengthening efforts to reach results in all the various fields where progress is needed, and, in view of the events in the country, especially the progress made over the last month, I would estimate that it should be possible this year to come a step closer to deciding on a date for the start of accession negotiations. The Slovenian Presidency is very keen on it, very keen on that progress, but it does depend on the country itself and on its success in exercising the measures, as well as the progress of reforms."@en4
lpv:translated text
"No lo sé; a veces se enciende y a veces no. Siento mucho las interrupciones. Lógicamente, el Consejo no descarta ni puede descartar la posibilidad a la que el señor Posselt alude en su pregunta. Como bien sabemos, en diciembre de 2005, el Consejo Europeo decidió otorgar la condición de país candidato a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Tal como se indicaba en las conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2005, unos días antes de la reunión del Consejo Europeo el país debía haber aplicado de forma efectiva el Acuerdo de Estabilización y Asociación. La Comisión ha ido preparando informes sobre los progresos realizados, y los de 2006 y 2007 no recomiendan el inicio de las negociaciones de adhesión, porque, según ellos, aún no se han aplicado las medidas oportunas. La Presidencia espera que 2008 sea el año en que los representantes de todo el espectro político de la Antigua República Yugoslava de Macedonia decidan unirse e intensificar sus esfuerzos para obtener resultados en los diversos ámbitos en que deben avanzar; y, a la luz de los acontecimientos del país, especialmente los progresos realizados el mes pasado, yo diría que este año se podría avanzar en la determinación de una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión. La Presidencia eslovena lo desea enérgicamente; desea sinceramente que se progrese en ese sentido, pero todo depende del propio país y del éxito que tenga en la aplicación de las medidas y el avance de las reformas."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − Non lo so ancora usare; a volte si accende e a volte no. Chiedo scusa per queste interruzioni. Di certo il Consiglio non esclude, e non può escludere, la possibilità cui ha fatto riferimento l’onorevole Posselt nella sua interrogazione. Come sappiamo, nel dicembre 2005 il Consiglio europeo ha deciso di concedere lo di candidato all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Conformemente alla decisione del Consiglio del 12 dicembre 2005, che ha preceduto di pochi giorni il vertice del Consiglio europeo, il paese deve applicare completamente l’accordo di associazione e stabilizzazione. Su queste basi, la Commissione elabora le relazioni sui progressi compiuti, e quelle relative al 2006 e al 2007 non contengono raccomandazioni per l’apertura dei negoziati di adesione, dato che non sono state ancora attuate le misure adeguate. Nel 2008, la Presidenza si aspetta che il governo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in tutto il contesto politico, contribuisca a consolidre le azioni volte al conseguimento di risultati in tutti i diversi campi in cui il progresso è necessario; inoltre, in considerazione degli avvenimenti che hanno avuto luogo nel paese, in particolare i progressi compiuti lo scorso mese, ritengo che quest’anno dovrebbe essere possibile avvicinarsi alla decisione di una data per l’avvio dei negoziati di adesione. La Presidenza slovena è molto soddisfatta di questo e di tali sviluppi, ma dipende dal paese stesso e dal suo successo nel mettere in pratica le misure e i progressi di riforme."@it12
lpv:translated text
"Je n'en sais toujours rien; parfois il s'enclenche et parfois non. Veuillez m'excuser pour ces interruptions. Bien entendu, le Conseil n'exclut pas – ni ne le peut – la possibilité évoquée par M. Posselt dans sa question. Comme nous le savons, en décembre 2005, le Conseil européen a décidé d'accorder le statut de candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Conformément aux décisions du Conseil en date du 12 décembre 2005, c'est-à-dire quelques jours avant la session du Conseil européen, le pays a dû mettre en œuvre intégralement l'accord de stabilisation et d'association. La Commission a établi des rapports sur l'évolution de la situation, et les rapports de 2006 et de 2007 ne comportent pas de recommandations pour le début des négociations d'adhésion, l'argument étant que les mesures appropriées n'ont toujours pas été mises en œuvre. En 2008, la Présidence compte sur les dirigeants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à tous les niveaux de la hiérarchie politique, pour unir leurs forces de façon à tout mettre en œuvre pour atteindre des résultats dans les divers domaines où des progrès sont requis et, au vu des événements dans le pays, en particulier les progrès réalisés durant le mois dernier, je suis porté à croire qu'il devrait être possible cette année de se rapprocher d’une décision quant à une date pour le début des négociations d'adhésion. La Présidence slovène tient particulièrement à ceci, à voir ce progrès se réaliser, mais il reste que cela dépend du pays lui-même et de sa réussite dans la mise en pratique des mesures ainsi que dans l’avancement des réformes."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.15.3-388"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph