Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-347"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.15.3-347"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pergunta nº 4 do Deputado Georgios Papastamkos () Entre as iniciativas da Presidência eslovena figura a nova abordagem da política de vizinhança e a energia. Dado que estes dois temas estão intimamente relacionados, principalmente no que diz respeito à estratégia da União para a autonomia energética e de independência dos países vizinhos, pode o Conselho informar como tenciona como tenciona estruturar o programa das iniciativas da Presidência? Concretamente, como antevê o futuro das relações energéticas na grande região dos Balcãs?"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Otázka číslo 4 – Georgios Papastamkos () Jednou z iniciativ přijatých slovinským předsednictvím je nový přístup k evropské politice sousedství a energetice. Vzhledem k vnitřní provázanosti mezi těmito dvěma oblastmi politiky v kontextu strategie EU v oblasti energetické autonomie a nezávislosti na sousedních zemích se chci zeptat, zda Rada může naznačit, jak se chystá plánovanou činnost strukturovat. Konkrétněji bych rád věděl, jak Rada nahlíží na budoucí vztahy v širší oblasti Balkánu, pokud jde o energetiku."@cs1
"Spørgsmål nr. 4 af Georgios Papastamkos () Det slovenske formandskabs initiativer indeholder en ny strategi for naboskabspolitikken og energipolitikken. Rådet bedes i betragtning af, at de to emner er uløseligt forbundet, især hvad angår EU's strategi med hensyn til energiautonomi og uafhængighed af nabostaterne, oplyse, hvordan det agter at strukturere de planlagte initiativer? Hvordan ser fremtiden efter Rådets opfattelse rent konkret ud for de energipolitiske forbindelser i hele Balkan-området?"@da2
"− Anfrage Nr. 4 von Georgios Papastamkos () Zu den Initiativen der slowenischen Präsidentschaft gehören das neue Konzept für die Nachbarschaftspolitik sowie die Energiepolitik. Da diese beiden Themen untrennbar miteinander verknüpft sind, was insbesondere die EU-Strategie zur energiepolitischen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von ihren Nachbarstaaten betrifft, wird der Rat gebeten mitzuteilen, wie er den Themenkatalog seiner Initiativen zu strukturieren gedenkt. Wie sieht der Rat insbesondere die Zukunft der energiepolitischen Beziehungen in der Balkan-Großregion?"@de9
"Ερώτηση αριθ.4 του Γεωργίου Παπαστάμκου () Μεταξύ των πρωτοβουλιών της σλοβενικής Προεδρίας συγκαταλέγονται η νέα προσέγγιση της πολιτικής γειτονίας και η ενέργεια. Δεδομένου ότι τα δύο αυτά θέματα συνδέονται αναπόδραστα μεταξύ τους, σε ό,τι αφορά κυρίως τη στρατηγική της ΕΕ για ενεργειακή αυτονομία και απεξάρτηση από τα γειτονικά κράτη της, δύναται να με ενημερώσει το Συμβούλιο πώς σκοπεύει να διαρθρώσει την προγραμματική θεματολογία των πρωτοβουλιών της; Συγκεκριμένα, πώς διαβλέπει το μέλλον των ενεργειακών συσχετισμών στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής;"@el10
"− Question No 4 by Georgios Papastamkos () A new approach to neighbourhood policy and energy is one of the initiatives adopted by the Slovene Presidency. In view of the intrinsic link between these two policy areas in the context of EU strategy regarding energy autonomy and independence from neighbouring countries, can the Council indicate how it intends to structure the actions envisaged? More specifically, how does it view future relations in the wider Balkan area in the field of energy?"@en4
"− Pregunta nº 4 de Georgios Papastamkos () Ente las iniciativas de la Presidencia eslovena figura un nuevo enfoque en materia de política de vecindad y energía. Dado que estos dos temas están íntimamente relacionados, en particular en lo que se refiere a la estrategia de la UE en materia de autonomía energética y reducción de la dependencia de los Estados vecinos, ¿puede informar el Consejo cómo piensa estructurar las cuestiones temáticas de sus iniciativas? ¿Cómo ve el Consejo, en particular, el futuro de las relaciones en materia de política energética en la gran región de los Balcanes?"@es21
"− Küsimus nr 4, mille on esitanud Georgios Papastamkos () Uus lähenemine naabruspoliitikale ja energeetikale on üks Sloveenia eesistumise ajal vastu võetud algatustest. Kas nõukogu selgitaks, kuidas ta kavatseb liigendada kavandatud tegevused, eriti pidades silmas keerulist suhet nende kahe poliitikavaldkonna vahel seonduvalt ELi strateegiaga, mis käsitleb energiaalast iseseisvust ja sõltumatust naaberriikidest? Täpsemalt, millisena näeb nõukogu laiemalt energeetikaalaseid suhteid Balkani poolsaare piirkonnas tulevikus?"@et5
"− Seuraavana on Georgios Papastamkosin kysymys numero 4 (): Puheenjohtajavaltio Slovenian aloitteisiin lukeutuvat poliittista naapuruutta ja energiaa koskevat uudet lähestymistavat. Kun otetaan huomioon, että nämä kaksi kysymystä liittyvät erottamattomasti toisiinsa, etenkin kun on kyse energiaomavaraisuutta ja riippumattomuutta naapurivaltioista koskevasta EU:n strategiasta, voiko neuvosto ilmoittaa, miten se aikoo jäsennellä aloitteidensa suunnittelua temaattisesti? Tarkemmin sanottuna mikä on sen näkemys energia-alan riippuvuussuhteista Balkanin laajemmalla alueella?"@fi7
"− Question n° 4, posée par Georgios Papastamkos () Parmi les initiatives prévues par la Présidence slovène figurent la nouvelle conception de la politique européenne de voisinage et l'énergie. Étant donné que ces deux sujets sont indissociables – surtout pour ce qui concerne la stratégie de l'Union visant l'autonomie énergétique et l'acquisition de l'indépendance en la matière à l'égard de ses voisins –, le Conseil pourrait-il indiquer comment il entend articuler les sujets prévus dans les initiatives de la Présidence slovène? En particulier, comment envisage-t-il l'avenir des rapports énergétiques dans l'ensemble de la région balkanique?"@fr8
"− 4. kérdés, előterjesztette: Georgios Papastamkos () Az új szomszédságpolitika és az energia új megközelítése egyike a szlovén elnökség által elfogadott kezdeményezéseknek. Tekintettel e két politikai terület közötti belső kapcsolatra, az EU energiafüggetlenséget és a szomszédos országoktól való függetlenséget célzó stratégiája összefüggésében vázolná a Tanács, hogy miként kívánja az előirányzott intézkedéseket felépíteni? Konkrétabban, hogyan látja a jövőbeni viszonyokat a tágabb balkáni területen az energia területén?"@hu11
"− Annuncio l’ interrogazione n. 4 dell’onorevole Georgios Papastamkos () Tra le iniziative della Presidenza slovena rientrano la nuova concezione della politica di vicinato e l’energia. Considerato che questi due temi sono indissociabili, principalmente per quanto riguarda la strategia dell’Unione europea in materia di autonomia energetica e di indipendenza dai paesi vicini, può dire il Consiglio in che modo intende strutturare l’agenda programmatica delle iniziative della Presidenza? Più precisamente, come vede il futuro dei rapporti energetici nella vasta area dei Balcani?"@it12
"− Klausimas Nr. 4, kurį pateikė Georgios Papastamkos () Naujasis požiūris į kaimynystės politiką ir energiją yra viena iš ES pirmininkaujančios Slovėnijos iniciatyvų. Ar Taryba galėtų nurodyti, kaip atsižvelgdama į šioms dviem politikos sritims būdingą sąsają vykdant ES energijos autonomijos ir nepriklausomumo nuo kaimyninių šalių strategiją ji ketina struktūrizuoti numatytus veiksmus? Konkrečiau, kaip ji vertina ateities santykius platesniame Balkanų regione energijos srityje?"@lt14
"− Jautājums Nr. 4, ko uzdeva Georgios Papastamkos () Jauna pieeja kaimiņvalstu politikai un enerģijai ir viena no iniciatīvām, ko apņēmusies īstenot Slovēnijas prezidentūra. Ņemot vērā būtisko saikni starp šim divām politikas jomām ES stratēģijas saistībā ar enerģijas autonomiju un neatkarību no kaimiņvalstīm kontekstā, vai Padome var norādīt, kā tā plāno strukturizēt paredzētos pasākumus? Respektīvi, kā tā redz nākotnes attiecības ar plašāku Balkānu zonu enerģijas jomā?"@lv13
"Pergunta nº 4 do Deputado Georgios Papastamkos () Entre as iniciativas da Presidência eslovena figura a nova abordagem da política de vizinhança e a energia. Dado que estes dois temas estão intimamente relacionados, principalmente no que diz respeito à estratégia da União para a autonomia energética e de independência dos países vizinhos, pode o Conselho informar como tenciona como tenciona estruturar o programa das iniciativas da Presidência? Concretamente, como antevê o futuro das relações energéticas na grande região dos Balcãs?"@mt15
". Vraag nr. 4 van Georgios Papastamkos () Een van de initiatieven van het Sloveense voorzitterschap is de nieuwe aanpak van het nabuurschaps- en energiebeleid. Deze twee thema’s zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden, met name ten aanzien van de strategie van de EU voor energieautonomie en onafhankelijkheid van de buurlanden. Kan de Raad bijgevolg meedelen hoe hij de programmering van deze initiatieven denkt te ordenen? Hoe ziet hij concreet de toekomst van de energierelaties op de ruimere Balkan?"@nl3
"− Pytanie nr 4 skierowane przez: Georgios Papastamkos () Nowe podejście do polityki sąsiedztwa i energetyki jest jedną z inicjatyw przyjętych przez prezydencję słoweńską. Ze względu na naturalne powiązanie tych dwóch dziedzin polityki w kontekście strategii UE dotyczącej autonomii energetycznej i niezależności od krajów sąsiednich, czy Rada może wskazać, jak zamierza zorganizować planowane działania? A konkretniej, jak Rada widzi przyszłe stosunki na szerszym obszarze Bałkanów w dziedzinie energetyki?"@pl16
"Pergunta nº 4 do Deputado Georgios Papastamkos () Entre as iniciativas da Presidência eslovena figura a nova abordagem da política de vizinhança e a energia. Dado que estes dois temas estão intimamente relacionados, principalmente no que diz respeito à estratégia da União para a autonomia energética e de independência dos países vizinhos, pode o Conselho informar como tenciona como tenciona estruturar o programa das iniciativas da Presidência? Concretamente, como antevê o futuro das relações energéticas na grande região dos Balcãs?"@ro18
"− Otázka č. 4, ktorú predkladá Georgios Papastamkos () Nový prístup k susedskej politike a energetike je jednou z iniciatív, ktoré slovinské predsedníctvo prijalo. S ohľadom na podstatnú previazanosť medzi týmito dvomi oblasťami politiky v kontexte stratégie EÚ pokiaľ ide o energetickú autonómiu a nezávislosť od susedných krajín, môže Rada naznačiť, ako mieni štruktúrovať predpokladané opatrenia? Konkrétnejšie, ako sa pozerá na budúce vzťahy v širšom balkánskom regióne v oblasti energetiky?"@sk19
"− Vprašanje št. 4 predložil Georgios Papastamkos () Novi pristop k sosedski politiki in energiji je ena od pobud, ki jih je sprejelo slovensko predsedstvo. Ali lahko Svet ob upoštevanju temeljne povezave med obema političnima področjema v okviru strategije EU v zvezi z energetsko samozadostnostjo in neodvisnostjo od sosednjih držav opiše, kako namerava organizirati načrtovane ukrepe? Natančneje, kako vidi prihodnje odnose na področju energije na širšem balkanskem območju?"@sl20
"− Fråga nr 4 från Georgios Papastamkos () Det slovenska ordförandeskapets initiativ omfattar bland annat en ny infallsvinkel när det gäller grannskapspolitik och energifrågor. Eftersom dessa två ämnesområden hör nära samman, särskilt vad gäller EU:s strategi för självförsörjning och strävan efter att bli oberoende i energifrågor i förhållande till sina grannländer, undrar jag om rådet kan upplysa oss om på vilket sätt man tänkt lägga upp sitt tillvägagångssätt för det här ämnesområdet och hur initiativen kommer att struktureras? Hur ser rådet på framtiden för energikonstellationerna på Balkan med omkrets?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Puheenjohtajavaltio Slovenian aloitteet poliittista naapuruutta ja energiaa koskevista uusista lähestymistavoista"7
"Angående: Det slovenska ordförandeskapets initiativ i samband med den nya grannskapspolitiken och energifrågor"22
"Asunto: Iniciativas de la Presidencia eslovena sobre un nuevo enfoque en materia de política de vecindad y energía"21
"Betreft: Initiatieven van het Sloveense voorzitterschap in verband met de nieuwe aanpak van het nabuurschaps- en energiebeleid"3
"Betrifft: Initiativen der slowenischen Präsidentschaft betreffend den neuen Ansatz der Nachbarschaftspolitik und die Energiepolitik"9
"Concerne: Initiatives de la Présidence slovène relatives à la nouvelle conception de la politique européenne de voisinage et à l'énergie"8
"Dotyczy: ·Inicjatyw prezydencji słoweńskiej dotyczących nowego podejścia do polityki sąsiedztwa oraz energetyki."16
"Oggetto: Iniziative della Presidenza slovena per quanto riguarda la nuova concezione della politica di vicinato e l’energia"12
"Om: Det slovenske formandskabs initiativer i forbindelse med den nye strategi i naboskabs-politikken og energipolitikken"2
"Subject: Initiatives by the Slovene Presidency regarding a new approach to neighbourhood policy and energy"4
"Teema: Sloveenia kui eesistuja algatused uue lähenemise osas naabruspoliitikale ja energeetikale"5
"Tema: ES pirmininkaujančios Slovėnijos iniciatyvos dėl naujojo požiūrio į kaimynystės politiką ir energiją"14
"Temats: Slovēnijas prezidentūras iniciatīva saistībā ar jaunu pieeju kaimiņvalstu politikai un enerģijai"13
"Tárgy: A szlovén elnökség kezdeményezései a szomszédságpolitika és az energia új megközelítését illetően"11
"Téma: Iniciativy slovinského předsednictví týkající se nového pojetí evropské sousedské politiky a energie"1
"Vec: Iniciatívy slovinského predsedníctva pokiaľ ide o nový prístup k susedskej politike a energetike"19
"Zadeva: Pobude slovenskega predsedstva v zvezi z novim pristopom k sosedski politiki in energiji"20
"Θέμα: Πρωτοβουλίες της σλοβενικής Προεδρίας σχετικά με τη νέα προσέγγιση της πολιτικής γειτονίας και την ενέργεια"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph