Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-328"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.15.3-328"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my thanks to the Slovenian Presidency for its answer. President-in-Office, I too wish you well at the start of your Presidency. I am pleased to see that you are following on from the Portuguese Presidency – and indeed into the French Presidency – with your emphasis on volunteering, and in particular on youth volunteering. I hear what you say about Member States responding by September, but in the mean time, throughout the next six months of your Presidency, I believe you are looking at issues like youth inclusion and education to improve the employability of young people through volunteering, and looking at intercultural exchange. I just wanted to ask specifically if you have any plans at all to further inter-generational volunteering. Older people have a lot more time on their hands – we are living longer – and the whole aspect of inter-generational volunteering offers many positive opportunities. Do you have any initiatives on that?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji slovinskému předsednictví za odpověď. Pane úřadující předsedo, i já Vám přeji vše nejlepší do začátku Vašeho předsednictví. Jsem ráda, že pokračujete po portugalském předsednictví – a ubíráte se směrem k předsednictví francouzskému – s důrazem na dobrovolnictví, zejména na dobrovolnou činnost mládeže. Chápu to, že členské státy mají reagovat do září, ale jsem přesvědčena, že mezi tím se v průběhu šesti měsíců vašeho předsednictví budete zabývat otázkami jako začlenění a vzdělávání mládeže pro zlepšení zaměstnatelnosti mladých prostřednictvím dobrovolné činnosti a že se zabýváte i kulturními výměnami. Chtěla jsem se jen konkrétně zeptat, jestli máte nějaké plány na rozšíření mezigenerační dobrovolné činnosti. Starší lidé mají daleko více času, protože žijeme déle, a celý ten aspekt mezigenerační dobrovolné činnosti nabízí mnoho pozitivních možností. Máte k tomu nějaké iniciativy?"@cs1
"Hr. formand! Jeg takker det slovenske formandskab for svaret. Hr. rådsformand, jeg ønsker Dem også held og lykke ved begyndelsen af Deres formandskab. Det glæder mig, at De følger i sporene på det portugisiske formandskab - helt ind i det franske formandskab - med Deres vægt på frivilligt arbejde og navnlig frivilligt ungdomsarbejde. Jeg hørte godt, at De sagde, at medlemsstaterne svarer inden september, men jeg antager, at De i mellemtiden i løbet af hele Deres seks måneder lange formandskab behandler spørgsmål som integration og uddannelse af unge for at forbedre deres beskæftigelsesegnethed gennem frivilligt arbejde og spørgsmål vedrørende interkulturel udveksling. Jeg ville bare spørge helt konkret, om De overhovedet har nogen planer om at fremme frivilligt arbejde på tværs af generationerne. Ældre mennesker har langt mere tid til rådighed - vi lever længere - og alle former for frivilligt arbejde på tværs af generationerne giver mange positive muligheder. Har De nogle initiativer i den retning?"@da2
"Herr Präsident! Ich danke der slowenischen Präsidentschaft für die Antwort. Auch ich wünsche Ihnen, Herr Ratspräsident, für den Beginn Ihrer Amtszeit alles Gute. Ich freue mich, dass Sie nach der portugiesischen und vor der französischen Präsidentschaft Ihr besonderes Augenmerk auf die Freiwilligenarbeit, besonders die Jugend-Freiwilligenarbeit, richten. Sie erwähnten, dass die Mitgliedstaaten bis September Zeit haben zu reagieren, aber in der Zwischenzeit, während Ihrer sechsmonatigen Amtszeit, widmen Sie sich – wie ich glaube – Themen wie der Jugendintegration und -bildung zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit junger Menschen durch Jugend-Freiwilligenarbeit sowie dem interkulturellen Austausch. Ich möchte an dieser Stelle wissen, ob Sie auch planen, die generationenübergreifende Freiwilligenarbeit zu fördern. Ältere Menschen haben viel mehr Zeit – wir leben heutzutage länger als früher. Und der gesamte Bereich der generationenübergreifenden Freiwilligenarbeit bietet viele positive Möglichkeiten. Wird es in dieser Hinsicht Initiativen geben?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τις ευχαριστίες μου στη σλοβενική Προεδρία για την απάντησή της. Κύριε Προεδρεύων, σας εύχομαι και εγώ επίσης καλή επιτυχία στην αρχή της Προεδρίας σας. Με χαρά διαπιστώνω ότι πήρατε τη σκυτάλη από την πορτογαλική Προεδρία –και μάλιστα θα την παραδώσετε στη γαλλική Προεδρία– με την έμφασή σας στον εθελοντισμό, και ιδίως τον εθελοντισμό των νέων. Ακούω αυτά που λέτε για την ανταπόκριση των κρατών μελών έως τον Σεπτέμβριο, αλλά εν τω μεταξύ, καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών της Προεδρίας σας, πιστεύω ότι θα εξετάσετε θέματα όπως η ένταξη των νέων και η εκπαίδευση για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω του εθελοντισμού και των διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Ήθελα απλώς να ρωτήσω συγκεκριμένα εάν έχετε καθόλου σχέδια για την προαγωγή του διαγενεακού εθελοντισμού. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους –ζούμε περισσότερο– και η συνολική πτυχή του διαγενεακού εθελοντισμού προσφέρει πολλές θετικές ευκαιρίες. Έχετε κάποιες πρωτοβουλίες για αυτό;"@el10
"Señor Presidente, doy las gracias a la Presidencia eslovena por su respuesta. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo también le deseo suerte al comienzo de su Presidencia. Me complace constatar que va a continuar la tendencia de la Presidencia portuguesa –y de hecho hasta la Presidencia francesa– con su énfasis en el voluntariado y, concretamente, el voluntariado juvenil. Recojo lo que ha dicho acerca de que los Estados miembros respondan antes de septiembre, pero entretanto, a lo largo de los próximos seis meses de su Presidencia, creo que va a ocuparse de temas como la inclusión y la educación juvenil para mejorar la empleabilidad de los jóvenes por medio del voluntariado, así como del intercambio intercultural. Sólo quiero preguntar de manera específica si tiene algún tipo de planes para promover el voluntariado intergeneracional. La gente de más edad dispone de más tiempo –ahora vivimos más– y todo el abanico del voluntariado intergeneracional brinda muchas oportunidades positivas. ¿Tiene alguna iniciativa al respecto?"@es21
"Härra president, tänan eesistujariiki Sloveeniat vastuse eest. Eesistuja, tahaksin teile eesistumisaja alguse puhul kõike head soovida. Mul on hea meel, et te jätkate küsimuste käsitlemist, mida alustas oma eesistumise ajal Portugal – ja millega kahtlemata töötab edasi Prantsusmaa oma eesistumise ajal, asetades rõhu vabatahtlikule tegevusele, ning eriti noorte vabatahtlikule tegevusele. Kuulsin, mida te ütlesite septembris oodatava liikmesriikide tagasiside kohta, kuid usun, et vahepealsel ajal, teie eesistumise kuue kuu jooksul, tegelete ka selliste küsimustega nagu noorte kaasamine ja haridus, et parandada nende tööalast konkurentsivõimet vabatahtliku töö kaudu, ja tegelete kultuurivahetusega. Tahtsin lihtsalt täpsustada, kas teil on mingeid tulevikuplaane põlvkondadevahelise vabatahtliku tegevuse edendamise osas. Eakamatel inimestel on palju rohkem vaba aega – meie eluiga pikeneb – ja põlvkondadevahelise vabatahtliku tegevuse teema pakub palju positiivseid võimalusi. Kas teil on selles osas mingeid algatusi?"@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän puheenjohtajavaltio Sloveniaa vastauksesta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toivotan lisäksi teille kaikkea hyvää alkaneelle puheenjohtajakaudellenne. On mukava nähdä, että jatkatte puheenjohtajavaltio Portugalin työtä aina Ranskan puheenjohtajakauteen asti ja painotatte vapaaehtoistyötä ja erityisesti nuorten vapaaehtoistyötä. Panin merkille sen, mitä sanoitte jäsenvaltioille asetetusta syyskuun määräajasta. Uskon kuitenkin, että tarkastelette sitä ennen – puheenjohtajakautenne seuraavien kuuden kuukauden ajan – muun muassa nuorten osallistumisen lisäämistä ja koulutusta heidän työllistettävyytensä parantamiseksi vapaaehtoistyön avulla sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua. Halusin vain kysyä erityisesti, onko teillä minkäänlaisia suunnitelmia sukupolvien välisen vapaaehtoistyön edistämistä. Vanhuksilla on runsaasti aikaa, elämme yhä pidempään, ja sukupolvien väliseen vapaaehtoistyöhön liittyy monia hienoja mahdollisuuksia. Oletteko aikeissa tehdä asiaa koskevia aloitteita?"@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite remercier la Présidence slovène pour sa réponse. Monsieur le Président en exercice, je souhaite moi aussi vous adresser tous mes vœux de succès en ce début de votre Présidence. Je me réjouis de voir que vous marchez sur les traces de la Présidence portugaise -- en suivant aussi l'exemple de la Présidence française -- par l'importance que vous accordez au volontariat, et en particulier au volontariat des jeunes. J'entends bien ce que vous dites au sujet de la nécessité pour les États membres de réagir pour le mois de septembre, mais entre-temps, au cours des six prochains mois de votre Présidence, je crois que vous allez examiner des questions telles que l'accueil des jeunes et l'éducation de façon à améliorer l'aptitude des jeunes gens au travail à travers le volontariat, et que vous vous pencherez aussi sur les échanges interculturels. Je souhaitais seulement demander spécifiquement si vous avez des plans concrets en vue de promouvoir le volontariat intergénérationnel. Les plus âgés disposent de beaucoup plus de temps -- car nous vivons plus longtemps -- et tout ce domaine du volontariat intergénérationnel offre beaucoup de possibilités positives. Avez-vous des initiatives à présenter sur ce point?"@fr8
"Elnök úr, köszönöm a szlovén elnökség válaszát. Hivatalban lévő elnök úr, én is minden jót kívánok önnek elnöksége kezdetén. Örömmel látom, hogy az önkéntességre fektetett hangsúllyal, és különösen a fiatalok önkéntességével, ön a portugál elnökség nyomdokaiba lép, sőt, továbbviszi a francia elnökségig. Hallom, amit arról mondott, hogy a tagállamoknak szeptemberig kell reagálniuk, közben azonban az ön elnökségének hat hónapja során úgy vélem, ön olyan kérdésekkel foglalkozik majd, mint a fiatalok bevonása és az oktatás, a fiatalok foglalkoztathatóságának az önkéntesség révén történő javítása, és vizsgálja az interkulturális cserét is. Én csak azt akartam megkérdezni, hogy vannak-e bármilyen tervei a generációközi önkéntességre? Az idősebbeknek több idejük van – hosszabb ideig élünk –, és a generációközi önkéntesség egész aspektusa számos pozitív lehetőséget kínál. Van-e ezzel kapcsolatban bármiféle kezdeményezés?"@hu11
". Signor Presidente, ringrazio la Presidenza slovena per la sua risposta. Signor Presidente in carica del Consiglio, anch’io le auguro il meglio per il suo inizio di mandato. Sono lieta di vedere che proseguite l’attività della Presidenza portoghese, e precedete quella francese, con particolare attenzione al volontariato, e soprattutto al volontariato giovanile. Ho ascoltato quanto ha affermato riguardo agli Stati membri che devono rispondere entro settembre ma, nel frattempo, nel corso dei prossimi sei mesi della sua Presidenza, ritengo che lei si occuperà di questioni come l’integrazione e l’istruzione giovanile al fine di rafforzare l’occupabilità dei giovani attraverso il volontariato, con uno sguardo anche allo scambio interculturale. Desideravo solo domandarle in particolare se ha progetti per promuovere il volontariato intergenerazionale. Le persone anziane hanno a loro disposizione molto più tempo, infatti si vive più a lungo, e l’intero aspetto del volontariato intergenerazionale offre numerose opportunità positive. Ha qualche iniziativa in proposito?"@it12
"Gerb. Pirmininke, dėkoju pirmininkaujančiai Slovėnijai už jos atsakymą. Pirmininke, aš jums linkiu sėkmės pradedant pirmininkavimą. Man malonu matyti, kad jūs – eidami po Portugalijos pirmininkavimo į Prancūzijos pirmininkavimą – toliau itin pabrėžiate savanorystę, o ypač jaunimo savanorystę. Aš girdžiu, ką jūs sakote apie valstybes nares, reaguosiančias iki rugsėjo, tikiu, kad per ateinančius šešis pirmininkavimo mėnesius jūs spręsite problemas, pvz., jaunimo įtraukties ir švietimo, siekdami pagerinti jaunų žmonių užimtumą per sananorystę ir atkreipsite dėmesį į kultūrinius mainus. Aš tik norėjau paklausti, ar jūs turite kokių planų prisidėti prie kartų savanorystės. Vyresni žmonės turi daug laiko – mes gyvename ilgiau – o bendra kartų savanorystės koncepcija suteikia daug teigiamų galimybių. Ar esate numatę kokių nors iniciatyvų šiuo klausimu?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pateicos Slovēnijas prezidentūrai par atbildi. Pašreizējais priekšsēdētāj, arī es jums novēlu vislabāko jūsu prezidentūras sākumā. Priecājos redzēt, ka jūs nākat pēc Portugāles prezidentūras – un tieši pirms Francijas prezidentūras, – liekot uzsvaru uz brīvprātīgo, un it īpaši jauniešu brīvprātīgo kustību. Es klausos, ko jūs sakāt par dalībvalstīm, kas dos atbildi līdz septembrim, bet pa to laiku visus nākamos jūsu prezidentūras sešus mēnešus, es domāju, ka jūs pievērsīsieties tādiem jautājumiem kā jaunatnes iekļaušana, lai uzlabotu jaunu cilvēku nodarbinātību ar brīvprātīgā darba palīdzību, un starpkultūras pieredzes apmaiņai. Es tikai gribēju īpaši jautāt, vai jums ir vispār kādi plāni par brīvprātīgā darba veicināšanu starp paaudzēm. Vecākiem cilvēkiem ir daudz vairāk brīva laika – mēs dzīvojam ilgāk – un viss brīvprātīgais paaudžu darbs kopumā piedāvā daudzas pozitīvas iespējas. Vai jums par to ir kādas ieceres?"@lv13
"Mr President, my thanks to the Slovenian Presidency for its answer. President-in-Office, I too wish you well at the start of your Presidency. I am pleased to see that you are following on from the Portuguese Presidency – and indeed into the French Presidency – with your emphasis on volunteering, and in particular on youth volunteering. I hear what you say about Member States responding by September, but in the mean time, throughout the next six months of your Presidency, I believe you are looking at issues like youth inclusion and education to improve the employability of young people through volunteering, and looking at intercultural exchange. I just wanted to ask specifically if you have any plans at all to further inter-generational volunteering. Older people have a lot more time on their hands – we are living longer – and the whole aspect of inter-generational volunteering offers many positive opportunities. Do you have any initiatives on that?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik dank het Sloveense voorzitterschap voor zijn antwoord. Mijnheer de fungerend voorzitter, ook ik wens u geluk bij de start van uw voorzitterschap. Het verheugt mij dat u het Portugese voorzitterschap volgt – tot het Franse voorzitterschap – met uw klemtoon op vrijwilligerswerk, in het bijzonder met betrekking tot de jeugd. Ik hoor wat u zegt over de lidstaten die tegen september antwoorden. Ik geloof echter dat u zich in de komende zes maanden van uw voorzitterschap met kwesties zoals inclusie van jongeren en onderwijs met het oog op de verbetering van de inzetbaarheid van jongeren via vrijwilligerswerk en interculturele uitwisseling bezig zult houden. Ik wou specifiek vragen of u plannen hebt om intergenerationeel vrijwilligerswerk te bevorderen. Ouderen hebben veel tijd – wij leven allemaal langer – en intergenerationeel vrijwilligerswerk biedt veel positieve mogelijkheden. Hebt u initiatieven in dat kader?"@nl3
"Panie przewodniczący! Składam podziękowania prezydencji słoweńskiej za udzielenie odpowiedzi. Panie przewodniczący Rady, jak także składam panu najlepsze życzenia na początku sprawowania prezydencji. Cieszę się, że Słowenia przejmuje prezydencję od Portugalii i przekaże ją Francji - także ze względu na nacisk, jaki kładzie na wolontariat, a zwłaszcza wolontariat młodzieży. Słyszałam, co pan powiedział o odpowiedziach, których państwa członkowskie mają udzielić do września, ale sądzę, że w międzyczasie, w ciągu sześciu miesięcy prezydencji Słowenii, będą zajmować się państwo takimi zagadnieniami, jak integracja i edukacja młodzieży w celu zwiększenia zdolności młodzieży do zatrudnienia poprzez wolontariat, oraz wymianą międzykulturową. Chciałabym zapytać konkretnie, czy mają państwo jakieś plany związane z dalszym wolontariatem międzypokoleniowym? Starsi ludzie mają dużo wolnego czasu - wszyscy żyjemy dłużej - i cały aspekt wolontariatu międzypokoleniowego daje wiele pozytywnych możliwości. Czy planują państwo jakieś inicjatywy w tej sprawie?"@pl16
"Senhor Presidente, agradeço a resposta da Presidência eslovena. Senhor Presidente em exercício do Conselho, associo-me aos desejos de boa sorte neste início da sua Presidência. Congratulo-me por constatar que dá continuidade à Presidência portuguesa – e que abre caminho para a Presidência francesa – colocando a ênfase no voluntariado e, em particular, no voluntariado dos jovens. Referiu-se ao facto de os Estados-Membros responderem até Setembro, mas até lá, durante o semestre da sua Presidência, penso que se ocupará de questões como a inclusão e a educação dos jovens com vista a melhorar a empregabilidade dos jovens através do voluntariado, e se ocupará do intercâmbio intercultural. Queria simplesmente formular uma pergunta concreta: tem planos relativos ao voluntariado intergeracional? Os idosos dispõem de muito tempo livre – a esperança de vida é maior – e o voluntariado intergeracional abre numerosas oportunidades positivas. Tem previstas iniciativas a este respeito?"@pt17
"Mr President, my thanks to the Slovenian Presidency for its answer. President-in-Office, I too wish you well at the start of your Presidency. I am pleased to see that you are following on from the Portuguese Presidency – and indeed into the French Presidency – with your emphasis on volunteering, and in particular on youth volunteering. I hear what you say about Member States responding by September, but in the mean time, throughout the next six months of your Presidency, I believe you are looking at issues like youth inclusion and education to improve the employability of young people through volunteering, and looking at intercultural exchange. I just wanted to ask specifically if you have any plans at all to further inter-generational volunteering. Older people have a lot more time on their hands – we are living longer – and the whole aspect of inter-generational volunteering offers many positive opportunities. Do you have any initiatives on that?"@ro18
"Pán predsedajúci, ďakujem slovinskému predsedníctvu za odpoveď. Úradujúcemu predsedovi želám dobrý začiatok predsedníctva. Teším sa, že pokračujete po portugalskom predsedníctve smerom k francúzskemu predsedníctvu vo vašom dôraze na dobrovoľníctvo, najmä na dobrovoľníctvo mládeže. Počúvam, čo hovoríte o členských štátoch, ktoré majú reagovať do septembra. Medzičasom som začal veriť, že počas nasledujúcich šiestich mesiacov vášho predsedníctva sa budete venovať takým otázkam, ako začlenenie a vzdelávanie mládeže s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníctva a že sa budete venovať medzikultúrnej výmene. Rád by som sa konkrétne spýtal, či máte vôbec nejaké plány s ďalším medzigeneračným dobrovoľníctvom. Starší ľudia majú omnoho viac času, žijeme dlhšie. Celý aspekt medzigeneračného dobrovoľníctva ponúka veľa kladných príležitostí. Máte v tejto veci pripravenú nejakú iniciatívu?"@sk19
"Gospod predsednik, slovenskemu predsedstvu se zahvaljujem za odgovor. Predsedujoči, tudi sama vam ob začetku predsedovanja želim vse dobro. Veseli me, da nadaljujete delo portugalskega predsedstva, ki ga bo prevzelo tudi francosko predsedstvo, kar se kaže v vašem poudarjanju prostovoljnih dejavnosti, zlasti prostovoljnih dejavnosti mladih. Razumem, ko govorite o državah članicah, ki se bodo odzvale do septembra, vendar sem prepričana, da boste do takrat v naslednjih šestih mesecih vašega predsedstva obravnavali vprašanja, kot so vključevanje in izobraževanje mladih za izboljšanje zaposljivosti mladih prek prostovoljnega dela in medkulturnih izmenjav. Konkretno vas sprašujem, ali imate kakršne koli načrte za spodbujanje medgeneracijskega prostovoljnega dela. Zaradi vse daljše življenjske dobe imajo starejši veliko več časa in celoten vidik medgeneracijskih prostovoljnih dejavnosti ponuja več pozitivnih priložnosti. Ste v zvezi s tem oblikovali kakšne pobude?"@sl20
"Herr talman! Jag tackar det slovenska ordförandeskapet för dess svar. Herr rådsordförande! Även jag önskar er all lycka vid inledningen av ert ordförandeskap. Det gläder mig att ni fortsätter det arbete som påbörjades av det portugisiska ordförandeskapet – ja faktiskt in i det franska ordförandeskapet – med er betoning på volontärverksamhet, och särskilt på ungdomsvolontärer. Jag har hört vad ni har sagt om att medlemsstaterna ska svara innan september. Men under tiden, under de kommande sex månaderna av ert ordförandeskap, har jag fått uppfattningen att ni tittar på frågor som integration av ungdomar och utbildning för att förbättra unga människors anställbarhet genom volontärverksamhet, och att ni tittar på interkulturellt utbyte. Jag skulle bara specifikt vilja fråga er om ni överhuvudtaget har några planer på att främja volontärarbete över generationsgränserna. Äldre människor har gott om tid – vi lever längre – och själva konceptet med volontärarbete över generationsgränserna erbjuder många positiva möjligheter. Planerar ni några initiativ på detta område?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ADLE ). –"8
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,5,15,1,11,11,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph