Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-261"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"As a former European Parliament election observer for Kenya, I am deeply concerned by the turn of events following the election in December. The fact that Kenya has for years been seen as the most stable country in that part of the African continent makes developments doubly worrying. Kenya, like my country, is a member of the Commonwealth. I support the proposal put forward by the Commonwealth observation team that independent Commonwealth judges be put in place to review the election results. Our own EU election observation team suggested that an independent audit of the results take place. I am convinced that the Kenyan people would have confidence in such an audit being carried out by Commonwealth judges. Our immediate priority is to see Kenya return to a state of normality, by which I mean a peaceful society in which the democratic process is not in doubt. The news today that the security forces prevented opposition politicians from staging a protest rally does not bode well. I urge the EU to do all in its power to work with other international organisations to ensure that Kenya can recover both its normality and its democracy."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kenya valimiste Euroopa Parlamendi endise vaatlejana olen väga mures detsembris toimunud valimistele järgnenud olukorra pärast. Arvestades asjaolu, et Kenyat on aastaid peetud Aafrika kõnealuse osa stabiilseimaks riigiks, tekitab olukord veelgi suuremat muret. Kenya on Rahvaste Ühenduse liige nagu minu kodumaagi. Toetan Rahvaste Ühenduse vaatlejate ettepanekut, mille kohaselt määrataks sõltumatud Rahvaste Ühenduse vahekohtunikud, kes vaataksid läbi valimistulemused. Meie ELi valimisvaatlejad soovitasid, et tulemuste kohta tuleks läbi viia sõltumatu audit. Olen veendunud, et Kenya inimesed usaldaksid kõnealust auditit, kui selle viiksid läbi Rahvaste Ühenduse vahekohtunikud. Meie olulisim eesmärk on näha olukorra normaliseerumist Kenyas, sealjuures pean silmas rahumeelset ühiskonda, kus demokraatia protsessi kahtluse alla ei seata. Tänased uudised selle kohta, et julgeolekujõud takistasid opositsioonipoliitikuid protestimeeleavaldust korraldamast, ei tõota head. Nõuan, et EL teeks kõik temast oleneva ja teeks koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega Kenyas olukorra normaliseerumise ja demokraatia taastamise eesmärgil."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kot nekdanja opazovalka volitev Evropskega parlamenta za Kenijo sem zelo zaskrbljena glede dogodkov po decembrskih volitvah. Glede razmer sem zaskrbljena zlasti zato, ker je bila Kenija veliko let najstabilnejša država v tem delu afriške celine. Kenija je tako kot država, iz katere prihajam, članica Commonwealtha. Podpiram predlog skupine Commonwealtha za opazovanje, da se imenujejo neodvisni sodniki Commonwealtha, ki bi pregledovali rezultate volitev. Tudi skupina EU za spremljanje volitev je predlagala, da se izvede neodvisna revizija rezultatov. Prepričana sem, da bi Kenijci zaupali reviziji, ki bi jo izvedli neodvisni sodniki Commonwealtha. Naša najpomembnejša prednostna naloga je vzpostavitev običajnih razmer v Keniji, tj. mirno družbo, ki zagotavlja nemoteno izvajanje demokratičnih procesov. Današnja novica, da so varnostne sile preprečile proteste opozicijskih politikov, ne napoveduje ne dobrega. Zato pozivam EU, da čim bolj sodeluje z mednarodnimi organizacijami za zagotovitev običajnih razmer in demokracije v Keniji."@sl20
lpv:translated text
"As a former European Parliament election observer for Kenya, I am deeply concerned by the turn of events following the election in December. The fact that Kenya has for years been seen as the most stable country in that part of the African continent makes developments doubly worrying. Kenya, like my country, is a member of the Commonwealth. I support the proposal put forward by the Commonwealth observation team that independent Commonwealth judges be put in place to review the election results. Our own EU election observation team suggested that an independent audit of the results take place. I am convinced that the Kenyan people would have confidence in such an audit being carried out by Commonwealth judges. Our immediate priority is to see Kenya return to a state of normality, by which I mean a peaceful society in which the democratic process is not in doubt. The news today that the security forces prevented opposition politicians from staging a protest rally does not bode well. I urge the EU to do all in its power to work with other international organisations to ensure that Kenya can recover both its normality and its democracy."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Jakožto bývalý pozorovatel voleb v Keni za Evropský parlament jsem hluboce znepokojen událostmi, které nastaly po prosincových volbách. Vývoj v Keni je zneklidňující o to více, že země byla po dlouhá léta považována za nejstabilnější zemi v této části afrického kontinentu. Keňa je stejně jako moje země členem Britského společenství národů. Podporuji návrh předložený pozorovací skupinou Britského společenství národů, aby byli z tohoto společenství vysláni nezávislí soudci, kteří volební výsledky přezkoumají. Naše volební pozorovací skupina EU navrhla uspořádání nezávislého auditu. Jsem přesvědčen, že obyvatelé Keni by takovému auditu provedenému nezávislými soudci Britského společenství národů důvěřovali. Naší bezprostřední prioritou je to, aby se Keňa navrátila do normálního stavu, čímž mám na mysli mírovou společnost, ve kterém není žádných pochyb o demokratickém procesu. Dnešní zpráva, že bezpečnostní síly zabránily opozičním politikům v organizaci protestního mítinku, nevěstí nic dobrého. Naléhavě vyzývám EU, aby se ze všech sil snažila spolupracovat s mezinárodními organizacemi ve snaze o znovunastolení normální situace a demokracie v Keni."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ako bývalý volebný pozorovateľ Európskeho parlamentu pre Keňu mám hlboké obavy z vývoja udalostí po decembrových voľbách. Skutočnosť, že Keňa bola roky považovaná za najstabilnejšiu krajinu v tejto časti afrického kontinentu, má za následok, že tunajší vývoj vyvoláva dvojnásobné starosti. Keňa je podobne ako moja krajina členom Britského spoločenstva národov. Vyslovujem sa za návrh pozorovateľského tímu Britského spoločenstva národov, aby boli do Kene vyslaní jeho sudcovia s cieľom skontrolovať volebné výsledky. Náš vlastný pozorovateľský tím EÚ navrhol, aby sa uskutočnila nezávislá kontrola výsledkov. Som presvedčený, že obyvatelia Kene by mali dôveru k takejto kontrole, ktorú by vykonali sudcovia Commonwealthu. Našou bezodkladnou prioritou je, aby sa Keňa vrátila do normálu. Tým myslím spoločnosť žijúcu v mieri, v ktorej nedochádza k spochybňovaniu demokratického procesu. Dnešné správy o tom, že bezpečnostné sily zabránili opozičným politikom uskutočniť protestné zhromaždenie, neveštia nič dobré. Vyzývam EÚ, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby v spolupráci s ostatnými medzinárodnými organizáciami zaistila návrat Kene ku stabilite a k demokracii."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kaip buvęs Europos Parlamento rinkimų stebėtojas Kenijoje aš esu sujaudintas tokio įvykių posūkio po rinkimų gruodžio mėnesį. Faktas, kad Kenija jau daugelį metų buvo pripažįstama kaip stabiliausia šios Afrikos dalies šalis, jaudina dvigubai. Kenija, kaip ir mano šalis, yra Sandraugos narė. Aš pritariu Sandraugos stebėjimo grupės pasiūlymui, kad ten būtų nusiųsti nepriklausomi ekspertai rinkimų rezultatams peržiūrėti. Mūsų Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo grupė pasiūlė, kad būtų atliktas nepriklausomas rezultatų auditas. Aš įsitikinęs, kad Kenijos žmonės pasitikėtų tokiu auditu, kurį atliktų Sandraugos ekspertai. Mūsų artimiausias siekis – matyti Kenijoje vėl normalią padėtį, taikią visuomenę, kurioje nebūtų abejojama demokratiniais procesais. Žinia, kad apsauga neleido opozicijos politikams surengti protesto mitingo, nereiškianieko gero . Aš primygtinai raginu Europos Sąjungą daryti viską, kas yra jos galioje, dirbti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užtikrinti, kad Kenija susigrąžintų normalų gyvenimą ir demokratiją."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Jako były obserwator wyborów w Kenii z ramienia Parlamentu Europejskiego jestem poważnie zaniepokojony rozwojem wydarzeń po grudniowych wyborach. Fakt, iż Kenia przez lata była najbardziej stabilnym krajem w tej części kontynentu afrykańskiego, sprawia, że wydarzenia te są podwójnie niepokojące. Kenia, podobnie jak mój kraj, należy do Wspólnoty Narodów. Popieram propozycję przedstawioną przez zespół obserwatorów ze Wspólnoty Narodów, aby niezależni sędziowie ze Wspólnoty Narodów zajęli się przeanalizowaniem wyników wyborów. Nasz własny unijny zespół obserwatorów wyborów zaproponował, aby przeprowadzić niezależną kontrolę wyników. Jestem przekonany, że naród kenijski będzie miał zaufanie do takiej kontroli przeprowadzonej przez sędziów ze Wspólnoty Narodów. Naszym najbliższym priorytetem powinno być powrót Kenii do stanu normalności, przez co rozumiem pokojowo nastawione społeczeństwo, w którym proces demokratyczny nie jest poddawany w wątpliwość. Dzisiejsza wiadomość, że siły bezpieczeństwa uniemożliwiły politykom opozycji przeprowadzenie demonstracji protestacyjnej, nie rokuje dobrze. Apeluję do UE, aby zrobiła wszystko, co jest w jej mocy w celu współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi, mającej zagwarantować, że do Kenii będzie mogła powrócić normalność i demokracja."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Engem, mint az Európai Parlament korábbi kenyai választási megfigyelőjét, mély aggodalommal tölt el a decemberi választás után bekövetkezett események ilyen fordulata. Az a tény, hogy Kenya éveken át az afrikai kontinens e része legstabilabb országának tűnt, a fejleményeket kétszeresen is aggasztóvá teszi. Kenya, mint saját hazám is, tagja a Brit Nemzetközösségnek. Támogatom a Nemzetközösség megfigyelő csoportja által előterjesztett javaslatot, hogy független nemzetközösségi bírák vizsgálják felül a választási eredményeket. Az EU választási megfigyelői csoportja azt javasolta, hogy az eredményeket független felülvizsgálatnak vessék alá. Meg vagyok győződve arról, hogy a kenyai nép abban bízna, ha az ilyen ellenőrzést nemzetközösségi bírák végeznék el. Azonnali prioritásunk az, hogy Kenya visszatérjen a normalitás állapotába; ezen azt értem, hogy a békés társadalomhoz, amelyben a demokratikus folyamatok iránt nem merülnek fel kétségek. Az a mai hír, amely szerint a biztonsági erők megakadályozták az ellenzéki politikusokat egy tiltakozó gyűlés megtartásában, nem jó előjel. Arra bátorítom az EU-t, hogy tegyen meg mindent a saját hatókörében más nemzetközi szervezetekkel együttműködve annak érdekében, hogy Kenya újra megtalálja a normalitás állapotát és a demokráciát."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicholson of Winterbourne (PPE-DE ),"11
lpv:translated text
"Som Europa-Parlamentets tidligere valgobservatør i Kenya er jeg meget bekymret over begivenhedernes udvikling efter valget i december. Udviklingen bliver endnu mere foruroligende af, at Kenya i årevis er blevet opfattet som det mest stabile land i den del af Afrika. Kenya er ligesom Det Forenede Kongerige medlem af Commonwealth. Jeg støtter forslaget fra Commonwealths observatørgruppe om, at uafhængige dommere fra Commonwealth skal gennemgå valgresultaterne. Vores egen EU-valgobservationsmission foreslog, at der skulle foretages en uafhængig gennemgang af resultaterne. Jeg er overbevist om, at den kenyanske befolkning vil være tryg ved, at en sådan gennemgang foretages af dommere fra Commonwealth. Først og fremmest ønsker vi, at Kenya vender tilbage til normale tilstande, og dermed mener jeg et fredeligt samfund, hvor den demokratiske proces ikke er i fare. Nyhederne i dag om, at sikkerhedsstyrkerne forhindrede oppositionspolitikere i at gennemføre en protestdemonstration, varsler ikke godt. Jeg opfordrer EU til at gøre alt for sammen med andre internationale organisationer at sikre, at Kenya kan genoprette både normale tilstande og demokrati."@da2
lpv:translated text
"Kenian vaaleja seuranneena Euroopan parlamentin entisenä vaalitarkkailijana olen erittäin huolissani joulukuun vaalien saamasta käänteestä. Se, että Kenia on ollut vuosien ajan Itä-Afrikan vakain maa, tekee tilanteesta vieläkin huolestuttavamman. Kenia on kotimaani tavoin Kansainyhteisön jäsen. Kannatan Kansainyhteisön tarkkailuryhmän ehdotusta siitä, että Kansainyhteisön riippumattomat tuomarit tarkistaisivat vaalitulokset. EU:n oma vaalitarkkailuvaltuuskunta ehdotti, että riippumaton taho tarkistaisi tulokset. Olen vakuuttunut siitä, että kenialaiset luottaisivat tällaiseen, Kansainyhteisön riippumattomien tuomareiden tekemään tarkistukseen. Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on normaalitilanteen palauttaminen Keniaan. Tarkoitan tällä rauhallista yhteiskuntaa, jossa demokratiaa ei kyseenalaisteta. Tämänpäiväiset uutiset siitä, kuinka turvajoukot estivät oppositiopoliitikkoja osallistumasta mielenosoitukseen, eivät enteile hyvää. Kehotan EU:ta tekemään yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa kaiken voitavansa normaalitilanteen ja demokratian palauttamiseksi takaisin Keniaan."@fi7
lpv:translated text
"Som en av Europaparlamentets före detta valobservatörer i Kenya är jag mycket oroad över händelseutvecklingen efter valet i december. Att Kenya under många år har setts som det mest stabila landet i denna del av Afrika gör utvecklingen dubbelt oroande. Kenya är i likhet med mitt eget land medlemmar av samväldet. Jag stöder förslaget från samväldets observatörsstyrka att oberoende samväldesdomare ska sättas in för att granska valresultatet. EU:s egen valobservationsstyrka föreslog att det borde göras en oberoende granskning av resultaten. Vår första prioritet är att Kenya återgår till ett normaltillstånd, dvs. ett fredligt samhälle där det inte råder några tvivel om den demokratiska processen. Dagens nyheter om att säkerhetsstyrkorna hindrade oppositionspolitiker från att anordna ett protestmöte är olycksbådande. Jag uppmanar EU att göra allt som står i dess makt för att arbeta tillsammans med andra internationella organisationer för att se till att Kenya kan återgå till både normala förhållanden och demokrati."@sv22
lpv:translated text
"Als voormalig waarnemer van het Europees Parlement in Kenia ben ik diep bezorgd over de gebeurtenissen in de nasleep van de verkiezingen van december. Het feit dat Kenia sedert jaren wordt beschouwd als het meest stabiele land in dat deel van het Afrikaanse continent, maakt de ontwikkelingen nog zorgwekkender. Net als mijn land is Kenia lid van het Commonwealth. Ik ondersteun het voorstel van de Commonwealth-waarnemers om de verkiezingsresultaten door onafhankelijke Commonwealth-rechters te laten controleren. Onze eigen EU-waarnemers stelden een onafhankelijke audit van de resultaten voor. Ik ben ervan overtuigd dat de Kenianen in zulke audit door Commonwealth-rechters vertrouwen zouden hebben. Onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat de toestand in Kenia zich normaliseert tot een vreedzame maatschappij waar het democratische proces niet op de helling wordt gezet. Het nieuws van vandaag dat de veiligheidstroepen politici van de oppositie hebben verhinderd een protestbijeenkomst te organiseren, voorspelt niet veel goeds. Ik verzoek de EU dringend al het mogelijke te doen om met andere internationale organisaties samen te werken om ervoor te zorgen dat Kenia een toestand van normaliteit en democratie herwint."@nl3
lpv:translated text
"Ως πρώην εκλογικός παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κένυα, ανησυχώ εντόνως εξαιτίας της τροπής των γεγονότων κατόπιν των εκλογών τον Δεκέμβριο. Το γεγονός ότι η Κένυα υπήρξε για χρόνια η σταθερότερη χώρα σε αυτό το μέρος της Αφρικανικής Ηπείρου καθιστά τις εξελίξεις δύο φορές πιο ανησυχητικές. Η Κένυα, όπως η χώρα μου, αποτελεί μέλος της Κοινοπολιτείας. Υποστηρίζω την πρόταση που υπέβαλε η ομάδα παρατήρησης της Κοινοπολιτείας σχετικά με την τοποθέτηση ανεξάρτητων δικαστών της Κοινοπολιτείας για την επανεξέταση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Και η δική μας ομάδα εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ πρότεινε τη διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου των αποτελεσμάτων. Είμαι πεπεισμένος ότι ο κενυάτικος λαός θα έδειχνε εμπιστοσύνη στη διεξαγωγή ενός τέτοιου ελέγχου από δικαστές της Κοινοπολιτείας. Η άμεση προτεραιότητά μας είναι να δούμε την Κένυα να επιστρέφει σε μια κατάσταση ομαλότητας, με την οποία εννοώ μια ειρηνική κοινωνία όπου δεν θα αμφισβητείται η δημοκρατική διαδικασία. Οι σημερινές ειδήσεις ότι οι δυνάμεις ασφαλείας παρεμπόδισαν πολιτικούς της αντιπολίτευσης να οργανώσουν ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας προοιωνίζουν δεινά. Ζητώ από την ΕΕ να κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να συνεργαστεί με άλλους διεθνείς οργανισμούς με στόχο να διασφαλίσει ότι η Κένυα θα μπορέσει να ανακτήσει τόσο την ομαλότητά της όσο και τη δημοκρατία της."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Es kā iepriekšējais Eiropas Parlamenta novērotājs Kenijā esmu dziļi nobažījies par notikumu pavērsienu pēc decembra vēlēšanām. Tas, ka Keniju gadiem ilgi uzskatīja par visstabilāko valsti tajā Āfrikas kontinenta daļā, rada divtik lielas bažas par notikumu attīstību. Kenija tāpat kā mana valsts ir Sadraudzības dalībvalsts. Es atbalstu priekšlikumu, ko ierosinājusi Sadraudzības novērošanas komanda, par neatkarīgu Sadraudzības tiesnešu nosūtīšanu vēlēšanu rezultātu pārskatīšanai. Mūsu pašu ES novērotāju komanda ierosināja, ka ir vajadzīga rezultātu neatkarīga pārbaude. Esmu pārliecināts, ka Kenijas tauta ticētu šādai pārbaudei, ko veiktu Sadraudzības tiesneši. Mūsu tūlītēja prioritāte ir panākt situācijas normalizēšanos Kenijā, ar to es domāju mierīgu sabiedrību, kurā nav šaubu par demokrātisko procesu. Šīsdienas ziņa, ka drošības spēki ir lieguši opozīcijas politiķiem noturēt protesta gājienu, nevēsta neko labu. Es mudinu ES darīt visu, kas ir tās spēkos, un strādāt kopā ar citām starptautiskām organizācijām, lai panāktu, ka Kenija var atgriezties gan pie normālas dzīves, gan arī demokrātijas."@lv13
lpv:translated text
"Na minha qualidade de ex-observador eleitoral do Parlamento Europeu para o Quénia, o rumo dos acontecimentos após as eleições de Dezembro preocupa-me profundamente. O facto de o Quénia ter sido visto durante anos como o país mais estável daquela parte do continente africano torna os acontecimentos ainda mais preocupantes. O Quénia, tal como o meu país, é membro da Commonwealth. Apoio a proposta feita pela equipa de observação da Commonwealth no sentido de colocar no local juízes independentes da Commonwealth para examinar os resultados das eleições. A nossa própria equipa de observação eleitoral da UE sugeriu que se procedesse a uma auditoria de avaliação independente dos resultados. Estou convencido de que o povo queniano confiaria nessa auditoria, se esta fosse levada a cabo por juízes da Commonwealth. A nossa prioridade imediata é ver o Quénia voltar a um estado de normalidade, sendo que por "estado de normalidade" entendo uma sociedade pacífica na qual o processo democrático não é posto em causa. As notícias de hoje de que forças de segurança impediram políticos da oposição de fazerem uma demonstração de protesto não são bom sinal. Apelo à UE para que faça tudo o que está ao seu alcance para trabalhar com organizações internacionais para se assegurar de que o Quénia consegue recuperar a sua normalidade e a sua democracia."@pt17
lpv:translated text
"Als ehemaliger Wahlbeobachter des Europäischen Parlaments in Kenia bin ich zutiefst beunruhigt über die Wende, die die Ereignisse seit der Wahl im Dezember genommen haben. Die Tatsache, dass Kenia jahrelang als das stabilste Land in diesem Teil des afrikanischen Kontinents angesehen wurde, macht diese Entwicklung doppelt bedenklich. Kenia ist, wie mein Land auch, Mitglied des Commonwealth. Ich unterstütze den Vorschlag des Commonwealth-Beobachtungsteams, unabhängige Richter aus dem Commonwealth mit der Überprüfung der Wahlergebnisse zu betrauen. Unser eigenes EU-Wahlbeobachtungsteam hatte ebenfalls vorgeschlagen, eine unabhängige Prüfung der Ergebnisse durchzuführen. Ich bin überzeugt, dass die kenianische Bevölkerung Vertrauen in eine solche, von Richtern aus dem Commonwealth durchgeführte, Überprüfung hätte. Für uns hat es unmittelbar Priorität, dass in Kenia wieder Normalität einkehrt, womit ich eine friedliche Gesellschaft meine, in der der demokratische Prozess nicht in Frage gestellt wird. Die heutige Nachricht, die Sicherheitskräfte hätten verhindert, dass Politiker der Opposition eine Protestkundgebung veranstalten, verheißt nichts Gutes. Ich fordere die EU eindringlich dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zusammen mit anderen internationalen Organisationen zu gewährleisten, dass Kenia wieder zu Normalität und Demokratie zurückfindet."@de9
lpv:spoken text
"As a former European Parliament election observer for Kenya, I am deeply concerned by the turn of events following the election in December. The fact that Kenya has for years been seen as the most stable country in that part of the African continent makes developments doubly worrying. Kenya, like my country, is a member of the Commonwealth. I support the proposal put forward by the Commonwealth observation team that independent Commonwealth judges be put in place to review the election results. Our own EU election observation team suggested that an independent audit of the results take place. I am convinced that the Kenyan people would have confidence in such an audit being carried out by Commonwealth judges. Our immediate priority is to see Kenya return to a state of normality, by which I mean a peaceful society in which the democratic process is not in doubt. The news today that the security forces prevented opposition politicians from staging a protest rally does not bode well. I urge the EU to do all in its power to work with other international organisations to ensure that Kenya can recover both its normality and its democracy."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:translated text
"Como antiguo observador del Parlamento Europeo a las elecciones en Kenia, siento honda preocupación por el rumbo de los acontecimientos a raíz de las elecciones en diciembre. El hecho de que Kenia haya sido considerada durante años como el país más estable en esa parte del continente africano hace que los acontecimientos resulten doblemente preocupantes. Kenia, al igual que mi país, es miembro de la Commonwealth. Respaldo la propuesta planteada por el equipo de observadores de la Commonwealth en el sentido de que se nombren jueces independientes de la misma para revisar los resultados electorales. Nuestro propio equipo de observadores de la UE para las elecciones ha sugerido que se realice una auditoría independiente de los resultados. Tengo el convencimiento de que el pueblo keniata confiaría en que dicha auditoría fuera ejecutada por jueces de la Commonwealth. Nuestra prioridad inmediata es ver a Kenia volver a un estado de normalidad, que entiendo como una sociedad pacífica en que no se ponga en duda el proceso democrático. Las noticias de hoy en el sentido de que las fuerzas de seguridad han impedido a los políticos realizar una manifestación de protesta no auguran nada bueno. Insto a la UE a que haga cuanto estén en su mano para trabajar con otras organizaciones internacionales a fin de garantizar que Kenia pueda recuperar tanto su normalidad como su democracia."@es21
lpv:translated text
". In qualità di ex osservatore del Parlamento europeo per le elezioni in Kenya, sono profondamente preoccupato dal corso degli eventi a seguito delle elezioni di dicembre. Il fatto che il Kenya sia considerato da anni come il paese più stabile in quella parte del continente africano, rende gli sviluppi doppiamente preoccupanti. Il Kenya, al pari del mio paese, è membro del Commonwealth. Sono a favore della proposta avanzata dal gruppo di osservatori del Commonwealth di incaricare i loro giudici indipendenti di verificare i risultati delle elezioni. I nostri osservatori dell’Unione europea hanno suggerito un controllo indipendente dei risultati. Io sono convinto che il popolo keniota avrebbe fiducia in un controllo svolto da giudici del Commonwealth. La nostra immediata priorità è veder ritornare il Kenya a uno stato di normalità, e con questo intendo una società pacifica in cui il processo democratico non sia in discussione. La notizia di oggi che le forze di sicurezza hanno vietato ai politici dell’opposizione di svolgere una manifestazione di protesta non è di buon auspicio. Sollecito l’Unione europea a fare quanto è in suo potere al fine di collaborare con altre organizzazioni internazionali per garantire che il Kenya possa ricostituire la sua normalità e la sua democrazia."@it12
lpv:translated text
"En tant qu’ancien observateur électoral au Kenya pour le Parlement européen, je suis très préoccupé par la tournure que prennent les événements suite aux élections de décembre. Le fait que le Kenya ait pendant des années été considéré comme le pays le plus stable de cette partie du continent africain rend ces développements encore plus inquiétants. Le Kenya, comme mon pays, est membre du Commonwealth. Je soutiens la proposition faite par l’équipe d’observation du Commonwealth, aux termes de laquelle des juges indépendants du Commonwealth devraient être nommés pour revoir les résultats des élections. Notre propre mission d’observation électorale UE proposait qu’un audit indépendant des résultats soit réalisé. Je suis certain que le peuple kényan se fierait d’un tel audit réalisé par des juges du Commonwealth. Notre priorité immédiate est de voir le Kenya retrouver une situation normale, c'est-à-dire une société pacifique dans laquelle le processus démocratique n’est pas remis en cause. La nouvelle qui nous est parvenue aujourd’hui, selon laquelle les forces de sécurité ont empêché les politiques de l’opposition d’organiser une manifestation ne présage rien de bon. Je demande instamment à l’UE de faire tout ce qui est en son pouvoir pour travailler avec d’autres organisations internationales afin de faire en sorte que le Kenya renoue aussi bien avec la normalité qu’avec la démocratie."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.12.3-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph