Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.12.3-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zelo me veseli, da bo Evropski parlament danes razpravljal o položaju v Keniji in obravnaval tudi predlog resolucije o aktualnih razmerah tam. Po drugi strani, bolj pozitivno, je včeraj kenijski parlament imel svoje prvo zasedanje. Kandidat opozicije je bil izbran za predsednika parlamenta. To je bilo opogumljajoče v smislu, da so določena demokratična pravila še vedno spoštovana v državi in da ima opozicija svoj glas. Kar se tiče Evropske unije, je povsem jasno, da posel kot ponavadi (business as usual) glede Kenije ne pride v poštev, dokler ne bo prišlo do političnega kompromisa. Takšnega, ki bi vodil k trajni rešitvi, rešitvi, kakršna bo odražala voljo kenijskega ljudstva. Rešitvi, ki bo uživala zaupanje kenijskega ljudstva, in rešitvi, s katero se bo Kenija vrnila v obdobje stabilnosti. V imenu Evropske unije lahko rečem še, da je bilo vse tisto, kar je sledilo volitvam v Keniji, veliko razočaranje, in da so razmere še naprej zaskrbljujoče. Ampak vse to sploh ni primerljivo z razočaranjem, ki ga najbrž čutijo prebivalci Kenije sami. Prebivalci, ki so se v upanju na boljšo prihodnost množično udeležili volitev. Že s tem, ko je Evropski parlament poslal misijo za opazovanje volitev pod vodstvom gospoda Lambsdorffa, kot tudi svojo delegacijo pod vodstvom gospoda Mulderja, je dal že zelo pomemben signal, signal o tem, kako se Evropski parlament zanima za položaj v Keniji. Volitve v Keniji, kot je znano, so potekale 27. decembra. Zelo visoka udeležba kenijskih volivcev je dokaz predanosti kenijskega ljudstva demokratičnemu procesu in zaupanju v ta proces. Misija Evropske unije za opazovanje volitev, ki je bila navzoča na kraju samem in jo je vodil cenjeni poslanec gospod Lambsdorff, je opozorila na številne nepravilnosti na področju štetja in popisovanja glasov na teh volitvah. Te nepravilnosti vzbujajo resne dvome o dejanskem izidu teh volitev. Kot je znano, je ob objavi volilnih rezultatov v Nairobiju, glavnem mestu, kot tudi v drugih delih Kenije izbruhnilo nasilje. Privrženci opozicijskega voditelja gospoda Odinge so se večkrat spopadli z varnostnimi silami, napadli so tudi privržence predsednika Kibakija. Prišlo je do streljanja s strani varnostnih sil v množice. Po besedah Louise Arbour, visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice, so se varnostne sile odzvale, citiram „pretirano nasilno“, konec citata. Vsaj 600 ljudi je izgubilo življenje, skoraj četrt milijona ljudi je bilo razseljenih. In to v Keniji, to je v državi, v katero se ponavadi zatekajo begunci iz soseščine – iz Somalije, iz južnega Sudana. Prizadeto je tudi gospodarstvo in to ne samo v državi sami, v Keniji, temveč tudi v sosednjih državah, zlasti v tistih, ki nimajo lastnega dostopa do morja. To je tragedija. Hkrati pa je tudi hud udarec procesu demokratizacije, udarec za celotno Afriko, celino, na kateri je Kenija veljala za eno od vzornic. Evropska unija je obsodila nasilje v Keniji. Politične voditelje v Keniji smo pozvali, naj skušajo odgovoriti na dvome o pravilnosti poteka volitev, predvsem pa, da naj vzpostavijo dialog in najdejo politično rešitev. Seveda smo se odzvali tudi na humanitarne potrebe kenijskega ljudstva. Evropska unija je pozdravila posredovanje ganskega predsednika Kufuorja, ki predseduje Afriški uniji. Prav tako smo izrazili podporo skupini eminentnih afriških osebnosti, ki jo vodi nekdanji generalni sekretar Združenih narodov gospod Kofi Annan, ki naj bi v kratkem prispela v Nairobi. Medtem je predsednik Kibaki imenoval svojo vlado brez posvetovanja z opozicijskim voditeljem gospodom Odingo. Slednji je pozval k množičnim demonstracijam v Keniji čez tri dni."@sl20
lpv:translated text
"Velmi mě těší, že dnes Evropský parlament bude projednávat situaci v Keni a že bude rovněž diskutovat o navrhovaném usnesení k situaci v této zemi. Z pozitivnější stránky je třeba říci, že včera poprvé zasedal keňský parlament. Opoziční kandidát se stal předsedou parlamentu. Je to povzbudivé v tom smyslu, že se v zemi stále dodržují určitá demokratická pravidla a že k hlasu opozice je stále do určité míry přihlíženo. Pokud jde o Evropskou unii, je naprosto jasné, že normální vztahy s Keňou nebudou možné, dokud nebude nalezen politický kompromis. Kompromis musí vést k trvalému řešení, které bude odrážet vůli keňského lidu, vzbudí důvěru keňského lidu a vrátí Keňu do stabilní situace. Jménem Evropské unie mohu říci, že vše, co následovalo po volbách v Keni, znamenalo velké zklamání a situace je nadále znepokojující. Nesrovnatelně vyšší zklamání však zažívají samotní občané Keni, lidé, kteří se ve velkém počtu účastnili voleb v naději na lepší budoucnost. Pouhá skutečnost, že Evropský parlament vyslal k volbám pozorovací misi pod vedením pana Lambsdorffa a svou vlastní delegaci pod vedením pana Muldera vyslala velmi důležitý signál, že se Evropský parlament o situaci v Keni zajímá. Jak víme, volby v Keni se odehrály 27. prosince. Vysoká volební účast keňských voličů je důkazem toho, že keňskému lidu záleží na demokratickém procesu a že v něj tento lid věří. Volební pozorovací mise Evropské unie byla přítomna přímo na místě a vedl ji pan Lambsdorff. Varovala před četnými nesrovnalostmi při sčítání a záznamech hlasů během těchto voleb. Tyto nesrovnalosti vrhají na vlastní výsledek těchto voleb vážné pochyby. Jak víme, po zveřejnění výsledků vypukly v hlavním městě Nairobi i v ostatních částech Keni násilnosti. Příznivci opozičního vůdce Odingy se několikrát střetli se stoupenci prezidenta Kibakiho. Bezpečnostní síly střílely do davu. Podle vysoké komisařky OSN pro lidská práva Louise Arbour reagovaly bezpečnostní sbory „nadměrným násilím“. Nejméně 600 osob přišlo o život a alespoň čtvrt milionu obyvatel bylo přesídleno a to vše se stalo v Keni, v zemi, do které se naopak obvykle uchylují uprchlíci ze sousedních zemí, Somálska a jižního Súdánu. Mělo to dopad nejen na hospodářství samotné Keni, ale i na ekonomiky sousedních zemí, zejména těch, které nemají vlastní přístup k moři. A to je tragédie. Zároveň je to těžká rána pro demokratizační proces a velký šok pro celý africký kontinent, kde byla Keňa považována za příklad pro všechny. Evropská unie násilnosti v Keni odsoudila. Vyzvali jsme keňské vůdce, aby se pokusili odpovědět na pochybnosti o regulérnosti voleb, ale aby ze všeho nejdříve navázali dialog a nalezli politické řešení. Samozřejmě jsme reagovali na humanitární potřeby keňského lidu. Evropská unie přivítala mediaci ze strany ghanského prezidenta Kufuora, který předsedá Africké unii. Rovněž jsme vyjádřili podporu skupině význačných afrických osobností v čele s bývalým generálním tajemníkem Organizace spojených národů Kofi Annanem, která by měla v brzké době do Nairobi dorazit. Mezitím prezident Kibaki jmenoval vládu, aniž by konzultoval vůdce opozice pana Odingu. Ten vyzval k hromadným demonstracím v Keni, k nimž má dojít za tři dny."@cs1
"Hr. formand! Jeg er meget glad for, at Europa-Parlamentet i dag skal drøfte situationen i Kenya og ligeledes beslutningsforslaget om den aktuelle situation i landet. På den mere positive side afholdt det kenyanske parlament sit første møde i dag. Oppositionskandidaten blev valgt som parlamentets formand. Det var opmuntrende i den forstand, at visse demokratiske regler stadig overholdes i landet, og at oppositionen stadig kan komme til orde. Med hensyn til Den Europæiske Union er det helt tydeligt, at det ikke vil være muligt med normale forbindelser med Kenya, før der findes et politisk kompromis. Kompromiset skal føre til en permanent løsning, der vil afspejle det kenyanske folks vilje, vinde den kenyanske befolknings tillid og føre Kenya tilbage til stabilitet. På Den Europæiske Unions vegne kan jeg sige, at alt, hvad der er sket efter det kenyanske valg, har været en stor skuffelse, og at situationen fortsat giver anledning til bekymring. Men det kan ikke sammenlignes med den skuffelse, som Kenyas befolkning selv føler, befolkningen, der deltog i valget i stort tal i håbet om en bedre fremtid. Alene det forhold, at Europa-Parlamentet udsendte en valgobservatørmission under ledelse af hr. Lambsdorff og sin egen delegation under ledelse af hr. Mulder, sendte et meget vigtigt signal om, at Europa-Parlamentet interesserer sig for situation i Kenya. Som vi ved, fandt valget i Kenya sted den 27. december. Den store valgdeltagelse er tegn på det kenyanske folks engagement i den demokratiske proces og på deres tiltro til denne proces. Den Europæiske Unions valgobservatørmission var til stede på selve valgstederne under ledelse af hr. Lambsdorff. Den advarede om talrige uregelmæssigheder ved optællingen og registreringen af stemmerne i forbindelse med valget. Disse uregelmæssigheder skaber alvorlige tvivl om det faktiske valgresultat. Som vi ved, udbrød der voldshandlinger i hovedstaden Nairobi og andre dele af Kenya efter offentliggørelsen af resultaterne. Tilhængere af oppositionslederen hr. Odinge stødte flere gange sammen med sikkerhedsstyrkerne og angreb ligeledes præsident Kibakis tilhængere. Sikkerhedsstyrkerne affyrede skud ind i folkemængden. Ifølge Louise Arbour, FN's menneskerettighedskommissær, reagerede sikkerhedsstyrkerne "med overdreven voldsanvendelse". Mindst 600 mistede livet og næsten en kvart million mennesker blev fordrevet - alt sammen i Kenya, et land, som flygtninge fra nabolandene, Somalia og det sydlige Sudan, normalt flygter til. Det har påvirket økonomien, ikke bare i selve Kenya, men også i nabolandene, især dem uden egen adgang til havet. Det er en tragedie. Samtidig er det et alvorligt slag mod demokratiseringsprocessen og et slag mod hele det afrikanske kontinent, hvor Kenya anses for eksemplarisk. Den Europæiske Union fordømte volden i Kenya. Vi appellerede til de kenyanske ledere om at prøve at løse tvivlsspørgsmålene om, hvorvidt valget var blevet afviklet efter reglerne, men først og fremmest om at skabe en dialog og finde en politisk løsning. Naturligvis reagerede vi på den kenyanske befolknings humanitære behov. Den Europæiske Union hilste mæglingsforsøgene fra Ghanas præsident Kufuor, som er formand for Den Afrikanske Union, velkommen. Vi udtrykte også støtte til den gruppe af fremtrædende afrikanske personligheder under ledelse af FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan, som snart ankommer til Nairobi. I mellemtiden har præsident Kibaki udpeget sin regering uden at høre oppositionslederen Hr. Odinga. Denne har opfordret til massedemonstrationer i Kenya om tre dage."@da2
". Ich freue mich sehr darüber, dass das Europäische Parlament heute über die Lage in Kenia diskutieren und über die vorgeschlagene Entschließung zur gegenwärtigen Lage dort sprechen wird. Positiver ist, dass gestern das kenianische Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammentrat. Der Kandidat der Opposition wurde zum Parlamentspräsidenten gewählt. Das war insofern ermutigend, als in diesem Land bestimmte demokratische Regeln dennoch eingehalten werden und die Opposition auch ein Mitspracherecht hat. Für die Europäische Union besteht kein Zweifel, dass wir erst dann wieder mit Kenia normal verhandeln werden, wenn ein politischer Kompromiss gefunden wurde. Der Kompromiss muss zu einer dauerhaften Lösung führen, die den Willen der kenianischen Bevölkerung achtet, ihr Vertrauen zurückgewinnt und Kenia wieder zur Stabilität zurückführt. Im Namen der Europäischen Union kann ich sagen, dass alles, was nach den Wahlen in Kenia geschehen ist, für uns eine große Enttäuschung war und dass uns die Situation noch immer große Sorgen bereitet. Allerdings ist das mit der Enttäuschung der Menschen in Kenia nicht vergleichbar, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Scharen an die Wahlurnen gegangen sind. Die bloße Tatsache, dass das Europäische Parlament die Wahlbeobachtungsmission unter der Leitung von Herrn Lambsdorff sowie seine eigene Delegation unter Leitung von Herrn Mulder entsandte, hat ein sehr wichtiges Signal gegeben, dass sich das Europäische Parlament für die Lage in Kenia interessiert. Bekanntermaßen fanden die Wahlen in Kenia am 27. Dezember statt. Die hohe Wahlbeteiligung der kenianischen Wähler ist ein Beweis für das Bekenntnis der Menschen in Kenia für den demokratischen Prozess und ihr Vertrauen in diesen Prozess. Die Wahlbeobachtungsmission der Europäischen Union unter Leitung von Herrn Lambsdorff war am Ort des Geschehens präsent. Sie wies auf zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung und Sammlung der Stimmen bei diesen Wahlen hin. Diese Unregelmäßigkeiten lassen ernste Zweifel am tatsächlichen Ergebnis dieser Wahlen aufkommen. Wie allen bekannt ist, kam es nach der Veröffentlichung der Ergebnisse in der Hauptstadt Nairobi und in anderen Teilen Kenias zu Gewalttätigkeiten. Anhänger des Oppositionsführers Odinga stießen mehrfach mit den Sicherheitskräften zusammen und griffen auch die Anhänger von Präsident Kibaki an. Die Sicherheitskräfte feuerten Schüsse auf die Massen ab. Nach Aussagen von Louis Arbour, dem Hohen Kommissar für Menschenrechte, reagierten die Sicherheitskräfte „mit übermäßiger Gewalt“. Mindestens 600 Menschen kamen ums Leben und fast eine Viertelmillion wurden vertrieben – und all das geschah in Kenia, einem Land, in dem Flüchtlinge aus den Nachbarländern – Somalia und dem Südsudan – in der Regel Zuflucht suchen. Das hat sich nicht nur auf die Wirtschaft von Kenia selbst ausgewirkt, sondern auch auf die der benachbarten Staaten, insbesondere derer ohne eigenen Zugang zum Meer. Das ist eine Tragödie. Gleichzeitig bedeutet das einen herben Rückschlag für den Prozess der Demokratisierung und einen Rückschlag für den gesamten afrikanischen Kontinent, wo Kenia als Musterland angesehen wurde. Die Europäische Union hat die Gewaltausbrüche in Kenia verurteilt. Wir haben an die kenianischen Politiker appelliert, die Zweifel an der Regelmäßigkeit der Wahlen auszuräumen, vor allem aber einen Dialog zu führen und nach einer politischen Lösung zu suchen. Ja, wir haben auf die humanitären Bedürfnisse der kenianischen Bevölkerung reagiert. Die Europäische Union begrüßte die Vermittlerrolle des ghanaischen Präsidenten Kufuor, der den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat. Ferner haben wir unsere Unterstützung für eine Gruppe namhafter afrikanischer Persönlichkeiten unter Leitung des ehemaligen UN-Generalsekretärs, Kofi Annan, zum Ausdruck gebracht, die in Kürze in Nairobi eintreffen müsste. In der Zwischenzeit hat Präsident Kibaki ohne sich mit dem Oppositionsführer, Herrn Odinga, zu beraten, seine Regierung ernannt. Letzterer hat zu Massendemonstrationen in Kenia in drei Tagen aufgerufen."@de9
"Χαίρομαι πολύ που σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να συζητήσει την κατάσταση στην Κένυα και επίσης να συζητήσει το προτεινόμενο ψήφισμα για την ισχύουσα κατάσταση εκεί. Σε πιο θετικό τόνο, το κενυατικό κοινοβούλιο διεξήγαγε την πρώτη συνεδρίασή του χθες. Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης εξελέγη πρόεδρος του κοινοβουλίου. Αυτό ήταν ενθαρρυντικό υπό την έννοια ότι ορισμένοι δημοκρατικοί κανόνες τηρούνται ακόμη και ότι η αντιπολίτευση εξακολουθεί να έχει φωνή. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα είναι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή συναλλαγών με την Κένυα έως ότου εξευρεθεί μια πολιτική συμβιβαστική λύση. Η συμβιβαστική λύση πρέπει να οδηγήσει σε μια μόνιμη λύση η οποία θα υποστηρίξει τη βούληση των Κενυατών, θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των Κενυατών και θα επαναφέρει την Κένυα στη σταθερότητα. Εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορώ να πω ότι όλα όσα ακολούθησαν τις κενυατικές εκλογές προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση και ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με την απογοήτευση που αισθάνθηκαν οι ίδιοι οι Κενυάτες που συμμετείχαν στις εκλογές μαζικά με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Και μόνο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε την αποστολή παρατήρησης των εκλογών υπό την ηγεσία του κ. Lambsdorff, και τη δική του αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του κ. Mulder, έδωσε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για την κατάσταση στην Κένυα. Οι εκλογές στην Κένυα, όπως γνωρίζουμε, διεξήχθησαν στις 27 Δεκεμβρίου. Η υψηλή προσέλευση των κενυατών ψηφοφόρων αποτελεί απόδειξη της προσήλωσης των Κενυατών στη δημοκρατική διαδικασία και την εμπιστοσύνη σε αυτή. Η ευρωπαϊκή αποστολή παρατήρησης των εκλογών ήταν παρούσα επί τόπου υπό την ηγεσία του κ. Lambsdorff. Προειδοποίησε για πολυάριθμες παρατυπίες στην καταμέτρηση και την καταγραφή των ψήφων κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Αυτές οι παρατυπίες προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες για την έκβαση των εν λόγω εκλογών. Όπως γνωρίζουμε, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ξέσπασαν βιαιοπραγίες στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε άλλα μέρη της Κένυας. Υποστηρικτές του ηγέτη της αντιπολίτευσης, κ. Odinge, συγκρούστηκαν αρκετές φορές με τις δυνάμεις ασφαλείας και επίσης επιτέθηκαν κατά οπαδών του προέδρου Kibaki. Εξαπολύθηκαν πυροβολισμοί από τις δυνάμεις ασφαλείας εναντίον των μαζών. Σύμφωνα με τη Louise Arbour, Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν «με υπερβολική βία». Τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 250 000 άτομα εκτοπίσθηκαν – όλα αυτά στην Κένυα, μια χώρα στην οποία καταφεύγουν συνήθως πρόσφυγες από τις γειτονικές χώρες, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν. Έχει πλήξει την οικονομία όχι μόνο της ίδιας της Κένυας, αλλά επίσης και των γειτονικών χωρών, ιδίως αυτών που δεν έχουν δική τους πρόσβαση στη θάλασσα. Πρόκειται για τραγωδία. Ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλο χτύπημα για τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και χτύπημα σε ολόκληρη την ήπειρο της Αφρικής, όπου η Κένυα θεωρείτο υποδειγματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη βία στην Κένυα. Απευθύναμε έκκληση στους κενυάτες ηγέτες να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις αμφιβολίες για την ομαλότητα των εκλογών, αλλά πρώτα από όλα να θεσπίσουν έναν διάλογο και να εξεύρουν μια πολιτική λύση. Φυσικά, ανταποκριθήκαμε στις ανθρωπιστικές ανάγκες του κενυατικού λαού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε τη μεσολάβηση του προέδρου Kufuor της Γκάνα, που προεδρεύει της Αφρικανικής Ένωσης. Εκφράσαμε επίσης τη στήριξή μας σε μια ομάδα εξεχουσών προσωπικοτήτων από την Αφρική υπό την ηγεσία του πρώην Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Κόφι Ανάν, η οποία θα μεταβεί στο Ναϊρόμπι συντόμως. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Kibaki διόρισε την κυβέρνησή του χωρίς διαβούλευση με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, κ. Odinga. Ο τελευταίος ζήτησε μαζικές διαδηλώσεις στην Κένυα σε τρεις ημέρες."@el10
"I am very pleased that today the European Parliament is going to discuss the situation in Kenya and also debate the proposed resolution on the current situation there. On a more positive note, the Kenyan Parliament had its first session yesterday. The opposition candidate was elected President of the Parliament. This was encouraging in the sense that certain democratic rules have still been observed in the country and that the opposition still has a voice. As for the European Union, it is perfectly clear that normal business with Kenya will not be possible until a political compromise is found. The compromise must lead to a permanent solution which will uphold the will of the Kenyan people, gain the trust of the Kenyan people and return Kenya to stability. In the name of the European Union, I can say that everything that has followed the Kenyan elections has represented a great disappointment and that the situation is still worrying. However, this cannot be compared with the disappointment felt by the people of Kenya themselves, people who took part in the elections en masse in the hope of a better future. The mere fact that the European Parliament sent the Election Observation Mission under the leadership of Mr Lambsdorff, and its own delegation led by Mr Mulder, gave a very important sign that the European Parliament is interested in the situation in Kenya. The elections in Kenya, as we know, took place on 27 December. The high turnout of the Kenyan voters is proof of the commitment of the Kenyan people to the democratic process and of the trust in that process. The European Union Election Observation Mission was present at the actual location and was led by Mr Lambsdorff. It warned of numerous irregularities in the counting and recording of the votes during these elections. These irregularities are causing serious doubts about the actual outcome of these elections. As we know, after the results were published, violence broke out in the capitol Nairobi and other parts of Kenya. Supporters of the opposition leader, Mr Odinge, clashed several times with the security forces and also attacked the followers of President Kibaki. Shots were fired by the security forces into the masses. According to Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights, the security forces responded “with excessive violence”. At least 600 people lost their lives and almost a quarter of a million people were displaced – all this in Kenya, a country to which refugees from the neighbouring countries, Somalia and southern Sudan, usually flee. It has affected the economy not only of Kenya itself, but also of the neighbouring countries, especially those without their own access to the sea. That is a tragedy. At the same time it is a great blow to the process of democratisation and a blow to the whole continent of Africa, where Kenya was regarded as exemplary. The European Union condemned the violence in Kenya. We appealed to Kenyan leaders to try and answer the doubts about the regularity of the elections, but first of all to establish a dialogue and find a political solution. Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population. The European Union saluted the mediation by President Kufuor of Ghana, who is presiding over the African Union. We also expressed our support for a group of eminent African personalities led by the former United Nations Secretary General, Mr Kofi Annan, which should arrive in Nairobi shortly. In the meantime, President Kibaki has appointed his government without consultation with the opposition leader, Mr Odinga. The latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days’ time."@en4
"Me complace mucho que el Parlamento Europeo se disponga a debatir hoy la situación en Kenia y la propuesta de resolución sobre las condiciones actuales en dicho país. Por el lado positivo, el Parlamento de Kenia celebró ayer su primera sesión. Como Presidente del Parlamento fue elegido el candidato de la oposición. Se trata de un dato alentador, en el sentido de que en el país todavía se respetan determinadas reglas democráticas, y la oposición aún puede hacer oir su voz. Por lo que se refiere a la Unión Europea, está absolutamente claro que no será posible reanudar las relaciones normales con Kenia hasta que no se logre un compromiso político. Este compromiso deberá llevar a una solución permanente que respete la voluntad del pueblo keniata, que cuente con su confianza y que haga que Kenia recobre la estabilidad. En nombre de la Unión Europea puedo afirmar que todo cuanto ha sucedido después de la elecciones de Kenia ha supuesto una gran decepción, y que la situación sigue siendo preocupante. Sin embargo, nada de esto puede compararse con la decepción sentida por el propio pueblo keniata, que participó masivamente en las elecciones con la esperanza de un futuro mejor. El simple hecho de que el Parlamento Europeo haya enviado la misión de observación electoral encabezada por el señor Lambsdorff, así como su propia misión bajo la dirección del señor Mulder, constituye una muestra significativa de su interés por la situación en Kenia. Como sabemos, el 27 de diciembre se celebraron las elecciones en Kenia. La elevada participación de los electores keniatas demuestra el compromiso del pueblo de Kenia con el proceso democrático y su confianza en el mismo. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que estuvo presente estuvo dirigida por el señor Lambsdorff. Denunció las numerosas irregularidades en el recuento y registro de los votos cometidas durante estas elecciones, que han provocado serias dudas sobre el resultado real de las mismas. Como sabemos, después de publicados los resultados estallaron brotes de violencia en la capital Nairobi y en otros lugares de Kenia. Los partidarios del señor Odinge, líder de la oposición, se enfrentaron en varias ocasiones con las fuerzas de seguridad y atacaron a los seguidores del Presidente Kibaki. Las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud. Según Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad reaccionaron «con violencia excesiva». Perdieron la vida al menos 600 personas, y casi un cuarto de millón se vieron obligados a desplazarse – en Kenia, el país donde suelen acuden los refugiados de los países vecinos, Somalia y Sudán del Sur. Esto ha afectado no solamente a la propia economía de Kenia, sino también a la de los países vecinos, especialmente a los que carecen de acceso al mar. Se trata de una tragedia. Al mismo tiempo, constituye un duro golpe para el proceso de democratización y para todo el continente africano, donde Kenia era considerada ejemplar. La Unión Europea ha condenado la violencia en Kenia. Hemos hecho un llamamiento a los líderes keniatas para que traten de disipar las dudas sobre la limpieza del proceso electoral, pero ante todo para que establezcan un diálogo y encuentren una solución política. Como es natural, hemos respondido a las necesidades humanitarias de la población keniata. La Unión Europea acoge con satisfacción la mediación del Presidente Kufuor de Ghana, quien preside también la Unión Africana. Hemos manifestado igualmente nuestro apoyo a un grupo de destacadas personalidades africanas, encabezadas por el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, grupo que deberá llegar a Nairobi en los próximos días. Entretanto, el Presidente Kibaki ha nombrado su gobierno sin consultar con el líder de la oposición, el señor Odinga. Este último ha convocado manifestaciones masivas en Kenia para dentro de tres días."@es21
"Mul on heameel, et Euroopa Parlament arutab täna olukorda Kenyas ning esitatud resolutsiooni praeguse olukorra kohta riigis. Positiivse tähelepanekuna võib tuua Kenya Parlamendi eile toimunud esimese istungi. Parlamendi presidendiks valiti opositsioonikandidaat. Kõnealune asjaolu näitab, et teatavaid demokraatlikke reegleid siiski selles riigis veel järgitakse ning et opositsioon saab oma arvamust avaldada. Euroopa Liidu seisukohast on selge, et tavapärased suhted Kenyaga ei saa jätkuda enne, kui on saavutatud poliitiline kompromiss. Kompromiss peab viima püsiva lahenduseni, mis kinnitab Kenya inimeste tahet, äratab neis usaldust ning taastab Kenyas stabiilsuse. Euroopa Liidu nimel võin öelda, et Kenya valimistele järgnenu äratas meis pettumust ning olukord on ikka veel murettekitav. Samas ei saa seda võrrelda pettumusega, mida pidid tundma kenyalased, suur hulk parema tuleviku lootuses valimistel osalenud inimesi. Juba asjaolu, et Euroopa Parlament saatis valimisvaatlusmissiooni hr Lambsdorffi juhtimisel ja delegatsiooni hr Mulderi juhtimisel Kenyasse, näitab selgelt, et Euroopa Parlament on huvitatud sealsest olukorrast. Nagu teame, toimusid Kenyas 27. detsembril valimised. Hääletamisel osales väga suur osa rahvast, mis näitab, et Kenya inimesed soovivad panustada demokraatlikku protsessi ning et nad usaldavad seda korda. Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon hr Lambsdorffi juhtimisel oli valimiste toimumise ajal kohapeal. Kõnealuste valimiste ajal tehti mitmesuguseid hoiatusi rikkumiste kohta häälte lugemisel ja kirjapanekul. Kõnealused rikkumised tekitavad kahtluse valimiste tegeliku tulemuse suhtes. Nagu teame, puhkesid pärast valimistulemuste avaldamist pealinnas Nairobis ja Kenya teistes piirkondades rahutused. Opositsiooniliidri hr Odinga toetajate ja julgeolekujõudude vahel toimus mitu kokkupõrget ning kõnealused toetajad ründasid ka president Kibaki pooldajaid. Julgeolekujõud tulistasid rahvahulka. ÜRO Inimõiguste Ülemkomissari Louise Arbouri sõnul vastasid julgeolekujõud liigse vägivallaga. Vähemalt 600 inimest sai surma ning peaaegu veerand miljonit inimest oli sunnitud kodudest lahkuma, ja seda Kenyas, kuhu naaberriikide Somaalia ja Lõuna-Sudaani pagulased tavaliselt põgenevad. See ei ole mõjutanud mitte ainult Kenya, vaid ka naaberriikide majandust, eelkõige neid, kellel puudub ligipääs merele. See on tragöödia. Samas on see löök demokratiseerimisele ning löök kogu Aafrika mandrile, kus Kenyat peeti teistele eeskujuks. Euroopa Liit mõistis vägivalla Kenyas hukka. Me pöördusime Kenya juhtide poole, et püüda leida vastused valimiste rikkumiste kahtluse kohta, kuid eelkõige eesmärgiga luua dialoog ning leida poliitiline lahendus. Loomulikult reageerisime Kenya inimeste humanitaarabivajadustele. Euroopa Liit tervitas Aafrika Liidu juhi Ghana presidendi Kufuori algatatud läbirääkimisi. Samuti avaldasime oma toetust Aafrika väljapaistvate isikute rühmale, keda juhib ÜRO endine peasekretär Kofi Annan ja mis peaks varsti saabuma Nairobisse. Vahepael määras president Kibaki ametisse valitsuse, arutamata kõnealust küsimust opositsiooniliidri hr Odingaga. Viimane kutsus inimesi üles massidemonstratsioonidele Kenyas kolme päeva pärast."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti keskustelee tänään Kenian tilanteesta sekä maan tilannetta koskevasta päätöslauselmaehdotuksesta. Myönteistä on kuitenkin se, että Kenian parlamentti kokoontui eilen ensimmäiseen istuntoonsa. Parlamentin puhemieheksi valittiin opposition ehdokas. Tämä oli siinä mielessä rohkaisevaa, että maassa on yhä noudatettu tiettyjä demokraattisia sääntöjä ja että oppositiota kuullaan edelleen. Euroopan unionille on täysin selvää, ettei asioiden hoitaminen normaaliin tapaan ole Kenian kanssa mahdollista, ennen kuin poliittinen kompromissi on saatu aikaan. Tämän kompromissin on johdettava pysyvään ratkaisuun, joka on kenialaisten tahdon mukainen, jolla saavutetaan kenialaisten luottamus ja jolla palautetaan Keniaan vakaus. Voin sanoa Euroopan unionin puolesta, että olemme hyvin pettyneitä Kenian vaalien jälkeisiin tapahtumiin ja että tilanne on yhä huolestuttava. Pettymyksemme ei ole kuitenkaan verrattavissa siihen, kuinka pettyneitä kenialaiset ovat osallistuttuaan vaaleihin paremman tulevaisuuden toivossa. Lähettäessään Keniaan jäsen Lambsdorffin johtaman vaalitarkkailuvaltuuskunnan ja jäsen Mulderin johtaman oman valtuuskuntansa Euroopan parlamentti antoi Kenialle tärkeän merkin siitä, että se on kiinnostunut maan tilanteesta. Kuten tiedämme, Keniassa pidettiin vaalit 27. joulukuuta. Kenian korkea äänestysprosentti on todiste siitä, että maan kansa on sitoutunut demokraattiseen prosessiin ja luottaa siihen. Jäsen Lambsdorffin johtama EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta oli läsnä paikan päällä. Se varoitti lukuisista äänten laskentaan ja kirjaamiseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista näiden vaalien aikana. Nämä sääntöjenvastaisuudet kyseenalaistavat vakavalla tavalla vaalien lopputuloksen. Kuten tiedämme, tulosten julkaisemisen jälkeen Kenian pääkaupungissa Nairobissa ja maan muissa osissa puhkesi väkivaltaisuuksia. Oppositiojohtaja Raila Odingan kannattajat ottivat useita kertoja yhteen turvajoukkojen kanssa ja hyökkäsivät myös presidentti Mwai Kibakin kannattajia vastaan. Turvajoukot ampuivat ihmisjoukkoon laukauksia. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Louise Arbourin mukaan turvajoukot käyttivät liiallisia voimakeinoja. Ainakin 600 ihmistä kuoli ja lähes 250 000 joutui lähtemään kotoaan – ja tämä kaikki tapahtui Keniassa, maassa, jonne naapurimaiden, Somalian ja Etelä-Sudanin, pakolaiset yleensä suuntaavat. Tapahtumat ovat vaikuttaneet paitsi Kenian omaan talouteen myös naapurimaiden talouteen, etenkin niihin maihin, joilla ei ole omaa rantaviivaa. Tämä on todellinen tragedia. Samalla tapahtumat ovat voimakas isku demokratiakehitykselle ja koko Afrikan mantereelle, missä Keniaa on pidetty esimerkillisenä maana. Euroopan unioni tuomitsi Kenian väkivaltaisuudet. Vetosimme Kenian johtajiin: pyysimme niitä vastaamaan epäilyihin vaalien sääntöjenvastaisuuksista ja käynnistämään ennen kaikkea vuoropuhelun ja etsimään asiaan poliittisen ratkaisun. Reagoimme luonnollisesti myös kenialaisten humanitaarisiin tarpeisiin. Euroopan unioni kiittää Afrikan unionin puheenjohtajana toimivaa Ghanan presidenttiä John Kufuoria sovittelusta. Ilmaisimme myös tukemme arvovaltaisten afrikkalaisten henkilöiden ryhmälle, jota johti YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan ja jonka pitäisi saapua Nairobiin lähiaikoina. Samaan aikaan presidentti Kibaki on nimittänyt hallituksen jäsenet kuulematta oppositiojohtaja Odingaa, joka on puolestaan kehottanut kansaa järjestämään Keniassa joukkomielenosoituksia kolmen päivän ajan."@fi7
"Je suis très heureux que le Parlement européen discute aujourd’hui de la situation du Kenya et débatte de la résolution proposée sur la situation actuelle dans ce pays. Point plus positif, le Parlement kényan a tenu sa première session hier. Le candidat de l’opposition a été élu Président du Parlement. Ceci est encourageant dans le sens où certaines règles démocratiques sont toujours observées dans le pays, et où l’opposition s’exprime toujours. Pour l’Union européenne, il est parfaitement clair que les relations habituelles avec le Kenya ne seront plus possibles tant qu’un compromis politique n’aura pas été trouvé. Ce compromis doit conduire à une solution permanente qui défendra la volonté du peuple kényan, gagnera sa confiance et ramènera la stabilité au Kenya. Au nom de l’Union européenne, je peux dire que tout ce qui a suivi les élections kényanes a représenté une grande déception et que la situation est toujours préoccupante. Mais cela n’est rien en comparaison de la déception ressentie par le peuple kényan lui-même, un peuple qui a participé massivement aux élections dans l’espoir d’un futur meilleur. Le simple fait que le Parlement européen ait envoyé la mission d’observation électorale sous la direction de M. Lambsdorff, et sa propre délégation conduite par M. Mulder a donné un signe très important du fait que le Parlement européen s’intéresse à la situation au Kenya. Les élections au Kenya, comme nous le savons, ont eu lieu le 27 décembre. La large participation des électeurs kényans témoigne de l'implication de ce peuple dans le processus démocratique et de la confiance placée dans ce processus. La mission d’observation électorale de l’Union européenne était présente sur le terrain et dirigée par M. Lambsdorff. Elle a dénoncé de nombreuses irrégularités dans le comptage et l'inscription des suffrages durant ces élections. Ces irrégularités font naître de sérieux doutes quant au résultat de ces élections. Comme nous le savons, après que les résultats aient été publiés, la violence a éclaté dans la capitale Nairobi et dans d’autres régions du Kenya. Les partisans du leader de l’opposition, M. Odinga, se sont plusieurs fois opposés aux forces de sécurité et ont aussi attaqué l’escorte du président Kibaki. Les forces de sécurité ont tiré sur la foule. D’après Louise Arbour, Haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, les forces de sécurité ont répondu «avec une violence excessive». Au moins 600 personnes ont trouvé la mort et presque 250 000 personnes ont été déplacées, tout cela au Kenya, pays vers lequel les réfugiés des pays voisins, la Somalie et le Sud du Soudan, fuient en général. Cela a affecté l’économie non seulement du Kenya, mais aussi celle des pays voisins, en particulier ceux qui n’ont pas un accès direct à la mer. C’est une tragédie. C’est aussi un grand coup porté au processus de démocratisation et un coup porté à tout le continent africain, qui considère le Kenya comme un exemple. L’Union européenne a condamné la violence au Kenya. Nous avons appelé les dirigeants kényans à essayer de répondre aux doutes planant sur la régularité des élections, mais avant tout à établir le dialogue et à trouver une solution politique. Naturellement, nous avons répondu aux besoins humanitaires de la population kényane. L’Union européenne a salué la médiation du président Kufuor du Ghana, qui préside l’Union africaine. Nous avons aussi exprimé notre soutien à un groupe d’éminentes personnalités africaines dirigé par l’ancien secrétaire général des Nations unies, M. Kofi Annan, qui devrait arriver sous peu à Nairobi. Pendant ce temps, le Président Kibaki a nommé son gouvernement sans consulter le leader de l’opposition, M. Odinga. Ce dernier a appelé à des manifestations de grande ampleur au Kenya dans trois jours."@fr8
"Nagy öröm számomra, hogy az Európai Parlament a mai napon tárgyalja meg a kenyai helyzetet, és megvitatja az ott jelenleg uralkodó helyzetről szóló állásfoglalás-javaslatot. Az már pozitívabb, hogy a kenyai parlament a tegnapi napon megtartotta első ülését. A parlament elnökévé az ellenzék jelöltjét választották meg. Ez bátorító volt abban az értelemben, hogy az országban bizonyos demokratikus szabályokat még mindig betartanak, és az ellenzéknek még mindig van szava. Ami az Európai Uniót illeti, tökéletesen világos, hogy a szokásos üzletmenet Kenyával addig nem lehetséges, amíg nem találnak politikai kompromisszumot. A kompromisszumnak olyan tartós megoldáshoz kell vezetnie, amely védelmezi a kenyai nép szabad akaratát, megnyeri a kenyai nép bizalmát, és visszatéríti Kenyát a stabilitás útjára. Az Európai Unió nevében elmondhatom, hogy mindaz, ami a kenyai választások után történt, nagy csalódást jelentett, és a helyzet változatlanul aggasztó. Ez azonban nem hasonlítható össze azzal a csalódással, amit maguk a kenyaiak éreztek, azok, akik egy jobb jövő reményében tömegesen vettek részt a választásokon. Annak a puszta ténynek, hogy az Európai Parlament – a Mulder úr által vezetett delegáció mellett – Lambsdorff úr vezetésével választási megfigyelő missziót küldött ki, az a nagyon fontos üzenete, hogy az Európai Parlament érdeklődik a kenyai helyzet iránt. Amint tudjuk, a kenyai választások december 27-én kerültek megrendezésre. A kenyai választók magas részvételi arány bizonyítja a kenyai nép elkötelezettségét a demokratikus folyamat mellett, valamint az e folyamatba vetett bizalmát. Az Európai Unió választási megfigyelő missziója jelen volt a tényleges helyszínen, és azt Lambsdorff úr vezette. A misszió e választások alatt számos, a szavazatok számlálása és jegyzőkönyvezése során tapasztalt szabálytalanságra figyelmeztetett. Ezek a szabálytalanságok súlyos kétségeket vetnek fel a választások tényleges végeredménye tekintetében. Amint tudjuk, az eredmények nyilvánosságra hozatala után kitört az erőszak a fővárosban, Nairobiban és Kenya más részeiben. Az ellenzéki vezető, Odinge úr támogatói többször is összecsaptak a biztonsági erőkkel, és megtámadták Kibaki elnök híveit is. A biztonsági erők a tömegbe lőttek. Louise Arbour, az Egyesült Nemzetek emberi jogi főbiztosa szerint, a biztonsági erők „túlzott erőszakkal” reagáltak. Legalább 600 ember életét vesztette, és legalább negyedmillióan lakhelyük elhagyására kényszerültek – mindez Kenyában, egy olyan országban történt, ahová a szomszédos országokból, Szomáliából és Dél-Szudánból szoktak érkezni a menekültek. Ez nemcsak Kenya gazdaságát érintette, hanem a szomszédos országokéit is, különösen azokét, amelyeknek nincs saját tengeri kijárata. Ez tragédia. Ugyanakkor komoly csapás a demokratizációs folyamatra, és csapás a teljes afrikai kontinensre, ahol Kenyára példaként tekintettek. Az Európai Unió elítélte az erőszakot Kenyában. Felhívást intéztünk a kenyai vezetőkhöz, hogy próbáljanak meg válaszolni a választások szabályszerűségével kapcsolatos kétségekre, de először is nyissanak párbeszédet, és találjanak politikai megoldást. Mi természetesen reagáltunk a kenyai lakosság humanitárius szükségleteire. Az Európai Unió üdvözölte Kufuor ghánai elnök – aki egyben az Afrikai Unió elnöke – közbenjárását. Ugyancsak kifejeztük támogatásunkat a kiváló afrikai személyiségeknek az Egyesült Nemzetek korábbi főtitkára, Kofi Annan által vezetett csoportja számára, amelynek nemsokára meg kell érkeznie Nairobiba. Közben Kibaki elnök kinevezte kormányát a nélkül, hogy konzultált volna az ellenzék vezetőjével, Odinga úrral. Az utóbbi három nap múlva tömegdemonstrációkra hívott fel Kenyában."@hu11
". − Mi fa molto piacere che oggi il Parlamento europeo discuta la situazione in Kenya e la relativa risoluzione proposta sull’attuale situazione nel paese. Un aspetto più positivo è che ieri il parlamento keniota ha tenuto la sua prima seduta. Il candidato dell’opposizione è stato eletto presidente del parlamento, una mossa incoraggiante che indica che in Kenya alcune norme democratiche vengono ancora rispettate e che l’opposizione ha ancora diritti. L’Unione europea sa con assoluta chiarezza che non saranno possibili relazioni normali con il Kenya finché non verrà raggiunto un compromesso politico, che deve condurre a una soluzione permanente che rispetti la volontà del popolo keniota, ne conquisti la fiducia, e riporti la stabilità nel paese. A nome dell’Unione europea, posso affermare che gli avvenimenti successivi alle elezioni in Kenya hanno rappresentato una grande delusione e che la situazione continua a essere preoccupante. Tuttavia, questa non può essere paragonata alla delusione dello stesso popolo keniota, che ha partecipato in massa alle elezioni con la speranza di un futuro migliore. Il semplice fatto che il Parlamento europeo abbia inviato la missione di osservazione elettorale sotto la guida dell’onorevole Lambsdorff, e la sua delegazione diretta dall’onorevole Mulder, ha lanciato un segnale molto importante sull’interesse del Parlamento europeo per la situazione in Kenya. Le elezioni in Kenya, come sappiamo, si sono svolte il 27 dicembre. L’elevata affluenza degli elettori kenioti è la dimostrazione dell’impegno e della fiducia del popolo di questo paese nel processo democratico. La missione di osservazione elettorale dell’Unione europea, guidata dall’onorevole Lambsdorff, era presente . Ha ravvisato numerose irregolarità nel conteggio e nella registrazione dei voti nel corso di queste consultazioni, il che suscita seri dubbi sull’effettivo risultato elettorale. Come sappiamo, a seguito della pubblicazione degli esiti elettorali, Nairobi, la capitale, e altre parti del Kenya sono state teatro di violenza. I sostenitori del dell’opposizione, Raila Odinga, si sono scontrati più volte con le forze di sicurezza e hanno attaccato i sostenitori del Presidente Kibaki. Secondo Louise Arbour, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, le forze di sicurezza hanno reagito “con eccessiva violenza”. Almeno 600 persone hanno perso la vita e quasi 250 000 sono sfollate; tutto questo in Kenya, paese verso cui finora fuggivano i profughi dei paesi vicini, la Somalia e il Sudan meridionale. Tali avvenimenti hanno danneggiato non solo l’economia del Kenya, ma anche dei paesi confinanti, in particolare quelli che non hanno accesso al mare. È una tragedia e, al contempo, un duro colpo inferto al processo di democratizzazione e all’intero continente africano, in cui il Kenya era guardato come un esempio. L’Unione europea ha condannato la violenza in Kenya. Abbiamo chiesto ai del paese di tentare di rispondere ai dubbi sullo svolgimento regolare delle elezioni, ma prima di tutto di instaurare un dialogo e trovare una soluzione politica. Ovviamente, abbiamo provveduto alle necessità umanitarie della popolazione keniota. L’Unione europea ha accolto con favore la mediazione del Presidente del Ghana Kufuor, a capo dell’Unione africana. Abbiamo inoltre dichiarato il nostro sostengo a un gruppo di importanti personalità africane guidate dall’ex Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che dovrebbe arrivare a Nairobi a breve. Nel frattempo, il Presidente Kibaki ha nominato il suo governo senza una consultazione con Odinga dell’opposizione. Quest’ultimo ha invitato a manifestare in massa nel paese tra tre giorni."@it12
"Labai džiaugiuosi, kad šiandien Europos Parlamentas ruošiasi aptarti padėtį Kenijoje ir svarstyti pasiūlytą rezoliuciją dėl padėties šalyje. Kalbant apie pozityvesnius dalykus, Kenijos Parlamentas vakar susirinko į pirmąjį posėdį. Opozicijos kandidatas buvo išrinktas Parlamento pirmininku. Tai džiugina, nes rodo, kad šalyje vis dar laikomasi tam tikrų demokratijos taisyklių ir kad opozicija vis dar turi balsą. Kalbant apie Europos Sąjungą, visiškai akivaizdu, kad įprastas darbas su Kenija negalės vykti, kol bus pasiektas politinis kompromisas. Kompromisas turi sudaryti prielaidas ilgalaikiam sprendimui, kuris užtikrins Kenijos žmonių valios įgyvendinimą, pelnys Kenijos žmonių pasitikėjimą ir grąžins Kenijai stabilumą. Europos Sąjungos vardu galiu pasakyti, kad visi įvykiai po Kenijoje įvykusių rinkimų tapo dideliu nusivylimu, ir kad padėtis vis dar kelia susirūpinimą. Tačiau to negalima palyginti su tuo nusivykimu, kurį jaučia patys Kenijos žmonės, žmonės, kurie masiškai dalyvavo rinkimuose, tikėdamiesi geresnės ateities. Vien faktas, kad Europos Parlamentas nusiuntė Rinkimų stebėjimo misiją, kuriai vadovavo ponas Lambsdorff, taip pat pono Mulder vadovaujamą savo delegaciją, buvo labai svarbus signalas, kad Europos Parlamentas domisi padėtimi Kenijoje. Kaip žinia, gruodžio 27 d. Kenijoje įvyko rinkimai. Didelis Kenijos rinkėjų aktyvumas yra įrodymas, kad Kenijos žmonės pritaria demokratijos procesui ir juo pasitiki. Europos Sąjungos Rinkimų stebėjimo misija stebėjo rinkimus vietoje; misijos darbui vadovavo ponas Lambsdorff. Ji pranešė apie daug pažeidimų, skaičiuojant ir registruojant balsus šių rinkimų metu. Šie pažeidimai kelia rimtų abejonių dėl faktinio šių rinkimų rezultato. Kaip žinia, paskelbus rezultatus, sostinėje Nairobyje ir kitose Kenijos vietose prasidėjo neramumai. Opozicijos lyderio pono Odingos rėmėjai dalyvavo keliuose susirėmimuose su saugumo palaikymo pajėgomis bei surengė prezidento Kibakio šalininkų užpuolimų. Saugumo palaikymo pajėgos šaudė į minią. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių aukštasis komisaras Louise Arbour pažymėjo, kad saugumo pajėgų reakcija pasižymėjo „per dideliu smurtu“. Žuvo mažiausiai 600 žmonių, o beveik ketvirtis milijono gyventojų buvo priversti palikti namus; visa tai vyksta Kenijoje, šalyje, į kurią dažniausiai vyksta pabėgėliai iš kaimyninių šalių – Somalio ir pietų Sudano. Nukentėjo ne tik pačios Kenijos, bet ir kaimyninių šalių ekonomika, visų pirma šalių, neturinčių priėjimo prie jūros. Tai tragedija. Tuo pat metu tai didžiulis smūgis demokratizacijos procesui visame Afrikos žemyne, kuriame Kenija buvo laikoma geru pavyzdžiu. Europos Sąjunga pasmerkė smurtą Kenijoje. Kreipėmės į Kenijos vadovus, kviesdami pamėginti išsklaidyti abejones dėl rinkimų organizavimo, bet svarbiausia – pradėti dialogą ir rasti politinį sprendimą. Savaime suprantama, mes atsiliepėme į Kenijos gyventojų humanitarinius poreikius. Europos Sąjunga pasveikino Ganos prezidento Kufuor, šiuo metu pirmininkaujančio Afrikos Sąjungai, tarpininkavimą. Mes taip pat išreiškėme paramą grupei žinomų Afrikos asmenybių, vadovaujamai Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus pono Kofio Anano, kuri netrukus turėtų atvykti į Nairobį. Tuo pat metu Prezidentas Kibakis, nesurengęs konsultacijų su opozicijos lyderiu ponu Odinga, paskyrė vyriausybę. Pastarasis paragino po trijų dienų surengti Kenijoje masines demonstracijas."@lt14
"Esmu ļoti gandarīts, ka Eiropas Parlaments šodien pārrunās situāciju Kenijā, kā arī apspriedīs ierosināto rezolūciju par pašreizējo situāciju šajā valstī. Bet ir arī kāda laba ziņa – vakar notika Kenijas parlamenta pirmā sēde. Par parlamenta priekšsēdētāju ievēlēja opozīcijas kandidātu. Tas ir iepriecinoši, jo liecina, ka šajā valstī tomēr ievēro zināmus demokrātijas principus un ka opozīcijai tomēr ir balsstiesības. Attiecībā uz Eiropas Savienību ir pilnīgi skaidrs, ka normāli ekonomiskie sakari ar Keniju nebūs iespējami, kamēr nebūs panākts politisks kompromiss. Šim kompromisam jānoved pie galīgā risinājuma – Kenijas iedzīvotāju gribas respektēšanas, viņu uzticības iegūšanas un stabilitātes atjaunošanas Kenijā. Eiropas Savienības vārdā es varu teikt, ka viss, kas notika pēc Kenijas vēlēšanām, liecina par lielu vilšanos, un situācija joprojām ir satraucoša. Tomēr tā nav salīdzināma ar to Kenijas iedzīvotāju vilšanos, kuri masveidā piedalījās vēlēšanās, cerēdami uz labāku nākotni. Jau tas vien, ka Eiropas Parlaments ir nosūtījis vēlēšanu novērošanas misiju vadībā un Parlamenta delegāciju, kuru vadīja bija ļoti nopietns signāls tam, ka Eiropas Parlamentu ieinteresē situācija Kenijā. Kā zināms, vēlēšanas Kenijā notika 27. decembrī. Lielā Kenijas vēlētāju aktivitāte liecina, ka Kenijas iedzīvotāji atbalsta demokrātijas procesu un uzticas šim procesam. Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misija, ko vadīja atradās norises vietā. Tā brīdināja par vairākiem pārkāpumiem balsu skaitīšanas un reģistrēšanas procesā šo vēlēšanu laikā. Šie pārkāpumi rada nopietnas šaubas par vēlēšanu rezultātiem. Kā zināms, pēc rezultātu paziņošanas galvaspilsētā Nairobi un citviet Kenijā sākās vardarbība. Opozīcijas līdera atbalstītāji vairākkārt iesaistījās sadursmēs ar drošības spēkiem, kā arī uzbruka prezidenta atbalstītājiem. Drošības spēki uz ļaužu masām atklāja uguni. Citējot ANO Augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos teikto drošības spēki atbildēja „ar pārmērīgu vardarbību”. Dzīvību zaudēja vismaz 600 cilvēku, un gandrīz ceturtdaļmiljons iedzīvotāju tika pārvietoti, – un tas notika Kenijā, valstī, uz kuru parasti dodas bēgļi no kaimiņvalstīm – Somālijas un Dienvidsudānas. Tas ir ietekmējis ekonomiku ne tikai Kenijā, bet arī tās kaimiņvalstīs, it īpaši tajās, kurām nav savas izejas uz jūru. Tā ir traģēdija. Vienlaikus tas ir smags trieciens demokrātijas procesam un visam Āfrikas kontinentam, kur Kenija tika uzskatīta par paraugu. Eiropas Savienība ir nosodījusi Kenijā notiekošo vardarbību. Mēs aicinājām Kenijas vadītājus censties kliedēt šaubas par vēlēšanu norises pareizību, bet vispirms uzsākt dialogu un rast politisku risinājumu. Protams, mēs reaģējām uz Kenijas iedzīvotāju humanitārajām vajadzībām. Eiropas Savienība pateicas par vidutāja misiju Ganas prezidentam kurš ir arī Āfrikas Savienības priekšsēdētājs. Mēs arī izteicām atbalstu ievērojamu Āfrikas līderu grupai, ko vada bijušais Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs kam drīzumā jāierodas Nairobi. Pa šo laiku prezidents ir iecēlis savu valdību, nekonsultējoties ar opozīcijas līderi Viņš savukārt aicināja trīs dienu laikā Kenijā sarīkot masu demonstrācijas."@lv13
"Zelo me veseli, da bo Evropski parlament danes razpravljal o položaju v Keniji in obravnaval tudi predlog resolucije o aktualnih razmerah tam. Po drugi strani, bolj pozitivno, je včeraj kenijski parlament imel svoje prvo zasedanje. Kandidat opozicije je bil izbran za predsednika parlamenta. To je bilo opogumljajoče v smislu, da so določena demokratična pravila še vedno spoštovana v državi in da ima opozicija svoj glas. Kar se tiče Evropske unije, je povsem jasno, da posel kot ponavadi (business as usual) glede Kenije ne pride v poštev, dokler ne bo prišlo do političnega kompromisa. Takšnega, ki bi vodil k trajni rešitvi, rešitvi, kakršna bo odražala voljo kenijskega ljudstva. Rešitvi, ki bo uživala zaupanje kenijskega ljudstva, in rešitvi, s katero se bo Kenija vrnila v obdobje stabilnosti. V imenu Evropske unije lahko rečem še, da je bilo vse tisto, kar je sledilo volitvam v Keniji, veliko razočaranje, in da so razmere še naprej zaskrbljujoče. Ampak vse to sploh ni primerljivo z razočaranjem, ki ga najbrž čutijo prebivalci Kenije sami. Prebivalci, ki so se v upanju na boljšo prihodnost množično udeležili volitev. Že s tem, ko je Evropski parlament poslal misijo za opazovanje volitev pod vodstvom gospoda Lambsdorffa, kot tudi svojo delegacijo pod vodstvom gospoda Mulderja, je dal že zelo pomemben signal, signal o tem, kako se Evropski parlament zanima za položaj v Keniji. Volitve v Keniji, kot je znano, so potekale 27. decembra. Zelo visoka udeležba kenijskih volivcev je dokaz predanosti kenijskega ljudstva demokratičnemu procesu in zaupanju v ta proces. Misija Evropske unije za opazovanje volitev, ki je bila navzoča na kraju samem in jo je vodil cenjeni poslanec gospod Lambsdorff, je opozorila na številne nepravilnosti na področju štetja in popisovanja glasov na teh volitvah. Te nepravilnosti vzbujajo resne dvome o dejanskem izidu teh volitev. Kot je znano, je ob objavi volilnih rezultatov v Nairobiju, glavnem mestu, kot tudi v drugih delih Kenije izbruhnilo nasilje. Privrženci opozicijskega voditelja gospoda Odinge so se večkrat spopadli z varnostnimi silami, napadli so tudi privržence predsednika Kibakija. Prišlo je do streljanja s strani varnostnih sil v množice. Po besedah Louise Arbour, visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice, so se varnostne sile odzvale, citiram "pretirano nasilno", konec citata. Vsaj 600 ljudi je izgubilo življenje, skoraj četrt milijona ljudi je bilo razseljenih. In to v Keniji, to je v državi, v katero se ponavadi zatekajo begunci iz soseščine - iz Somalije, iz južnega Sudana. Prizadeto je tudi gospodarstvo in to ne samo v državi sami, v Keniji, temveč tudi v sosednjih državah, zlasti v tistih, ki nimajo lastnega dostopa do morja. To je tragedija. Hkrati pa je tudi hud udarec procesu demokratizacije, udarec za celotno Afriko, celino, na kateri je Kenija veljala za eno od vzornic. Evropska unija je obsodila nasilje v Keniji. Politične voditelje v Keniji smo pozvali, naj skušajo odgovoriti na dvome o pravilnosti poteka volitev, predvsem pa, da naj vzpostavijo dialog in najdejo politično rešitev. Seveda smo se odzvali tudi na humanitarne potrebe kenijskega ljudstva. Evropska unija je pozdravila posredovanje ganskega predsednika Kufuorja, ki predseduje Afriški uniji. Prav tako smo izrazili podporo skupini eminentnih afriških osebnosti, ki jo vodi nekdanji generalni sekretar Združenih narodov gospod Kofi Annan, ki naj bi v kratkem prispela v Nairobi. Medtem je predsednik Kibaki imenoval svojo vlado brez posvetovanja z opozicijskim voditeljem gospodom Odingo. Slednji je pozval k množičnim demonstracijam v Keniji čez tri dni."@mt15
". Ik ben erg tevreden dat het Europees Parlement vandaag over de situatie in Kenia zal spreken en ook een voorstel van resolutie over de huidige toestand daar zal behandelen. Aan de andere kant – een positievere – heeft het Keniaanse parlement gisteren zijn eerste zitting gehouden. De oppositiekandidaat werd tot parlementsvoorzitter verkozen. Dat was aanmoedigend in die zin, dat in het land bepaalde democratische spelregels nog steeds worden gerespecteerd en dat de oppositie een stem heeft. Wat de Europese Unie betreft, is het vooral duidelijk dat “ ” met Kenia niet in aanmerking komt zolang er geen sprake is van een politiek compromis dat leidt tot een duurzame oplossing, tot een oplossing die de wens van het Keniaanse volk tot uitdrukking brengt. Tot een oplossing die het vertrouwen van de Keniaanse bevolking krijgt en een oplossing waarmee Kenia naar een stabiele periode terugkeert. In naam van de Europese Unie wil ik nog meedelen dat alles wat op de verkiezingen in Kenia is gevolgd, een grote ontgoocheling was en dat de situatie nog steeds zorgwekkend is. Dat alles is echter niets in vergelijking met de ontgoocheling die de inwoners van Kenia zelf meemaken. Inwoners, die in de hoop op een betere toekomst massaal aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Reeds doordat het Europees Parlement een verkiezingswaarnemingsmissie onder leiding van de heer Lambsdorff evenals een eigen delegatie onder leiding van de heer Mulder heeft gestuurd, heeft het een erg krachtig signaal gegeven over de interesse die het Europees Parlement voor de situatie in Kenia toont. Zoals u weet, vonden de verkiezingen in Kenia op 27 december plaats. De hoge opkomst van de Keniaanse kiezers bewijst de toewijding van het Keniaanse volk aan het democratische proces en het vertrouwen in dat proces. De Europese verkiezingswaarnemingsmissie, die ter plaatse was en werd geleid door de heer Lambsdorff, heeft bij deze verkiezingen op talrijke onregelmatigheden bij de telling en de opneming van de stemmen gewezen. Deze onregelmatigheden geven aanleiding tot ernstige twijfels over de feitelijke uitslag van deze verkiezingen. Zoals u weet, is er geweld uitgebroken bij de bekendmaking van de verkiezingsresultaten in de hoofdstad Nairobi evenals in andere delen van Kenia. Aanhangers van de oppositieleider Odinga zijn meermaals met de veiligheidsdiensten slaags geraakt en vielen ook aanhangers van president Kibaki aan. De veiligheidsdiensten losten schoten op de menigte. Volgens Louise Arbour, Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, hebben de veiligheidsdiensten – ik citeer – “overdreven gewelddadig” – einde citaat – gereageerd. Minstens 600 mensen zijn omgekomen, bijna een kwart miljoen zijn op de vlucht geslagen. En dat in Kenia, het land waartoe vluchtelingen uit de buurlanden – uit Somalië en Zuid-Soedan – meestal hun toevlucht zoeken. Ook de economie is getroffen, niet enkel in Kenia zelf, maar ook in de buurlanden, vooral in diegene die zelf geen toegang tot de zee hebben. Dat is een tragedie. Tegelijkertijd is het echter ook een zware klap voor het democratiseringsproces, een klap voor heel Afrika, voor het continent waarvoor Kenia als voorbeeld gold. De Europese Unie heeft het geweld in Kenia veroordeeld. We hebben de politieke leiders in Kenia opgeroepen om te pogen een antwoord te geven op de twijfels over het regelmatige verloop van de verkiezingen, maar vooral om een dialoog op te starten en een politieke oplossing te vinden. Uiteraard hebben we ook op de humanitaire noden van de Keniaanse bevolking gereageerd. De Europese Unie waardeert de bemiddeling van de Ghanese president Kufuor, de voorzitter van de Afrikaanse Unie. We hebben bovendien onze steun betuigd aan de groep eminente Afrikaanse persoonlijkheden onder leiding van de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Kofi Annan, die binnenkort in Nairobi zou moeten aankomen. Ondertussen heeft president Kibaki zijn regering benoemd, zonder overleg met de oppositieleider, de heer Odinga. Die heeft tot massale demonstraties over drie dagen in Kenia opgeroepen."@nl3
"Jestem bardzo zadowolony, że w dniu dzisiejszym Parlament Europejski przeprowadzi debatę dotyczącą Kenii i projektu rezolucji w sprawie obecnej sytuacji w tym kraju. Z bardziej optymistycznych wiadomości, parlament kenijski odbył wczoraj pierwsze posiedzenie. Kandydat opozycji został wybrany przewodniczącym parlamentu. To pozytywna wiadomość w tym sensie, że w kraju wciąż widoczne są pewne reguły demokratyczne a opozycja wciąż może dojść do głosu. Dla Unii Europejskiej oczywiste jest, że normalne prowadzenie interesów z Kenią nie będzie możliwe do czasu znalezienia kompromisu politycznego. Kompromis musi prowadzić do trwałego rozwiązania, które uwzględni wolę społeczeństwa kenijskiego, uzyska jego poparcie i przywróci stabilną sytuację w Kenii. W imieniu Unii Europejskiej mogę powiedzieć, że wszystkie wydarzenia, które nastąpiły po wyborach w Kenii, są rozczarowujące, a sytuacja pozostaje niepokojąca. Jednakże nie da się tego porównać z rozczarowaniem samego społeczeństwa Kenii, obywateli, którzy tłumnie wzięli udział w wyborach i mieli nadzieję na lepszą przyszłość. Prosty fakt, że Parlament Europejski wysłał misję obserwatorów wyborczych, której przewodniczył pan Lambsdorff, oraz własną delegację, której przewodniczył pan Mulder, stanowi bardzo istotny sygnał świadczący o tym, że Parlament Europejski jest zainteresowany sytuacją w Kenii. Jak wiemy, wybory w Kenii odbyły się w dniu 27 grudnia. Wysoka frekwencja wyborców w Kenii dowodzi zaangażowania społeczeństwa kenijskiego w procesy demokratyczne oraz zaufania dla tych procesów. Misja obserwatorów wyborów Unii Europejskiej była obecna na miejscu, a przewodniczył jej pan Lambsdorff. Wskazała ona na liczne nieprawidłowości w liczeniu i zapisywaniu głosów w trakcie tych wyborów. Te nieprawidłowości wywołują poważne wątpliwości dotyczące faktycznego wyniku wyborów. Jak wiemy, po opublikowaniu wyników wyborów w stolicy, Nairobi, i innych regionach Kenii wybuchły zamieszki. Zwolennicy lidera opozycji, Odingi, kilkakrotnie starli się z siłami bezpieczeństwa oraz zaatakowali zwolenników prezydenta Kibakiego. Siły bezpieczeństwa oddały strzały w kierunku tłumu. Według Louise Arbor, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, siły bezpieczeństwa zareagowały „nadmierną przemocą”. Co najmniej 600 osób zostało pozbawionych życia, a nieomal ćwierć miliona musiało uciekać - i to w Kenii, w kraju, do którego zwykle uciekają uchodźcy z sąsiednich krajów, Somalii i południowego Sudanu. Miało to negatywny wpływ na gospodarkę nie tylko samej Kenii, ale również sąsiednich krajów, w szczególności tych, które nie dysponują dostępem do morza. To tragedia. Jednocześnie to straszliwy cios dla procesu demokratyzacji oraz cios dla całego kontynentu afrykańskiego, gdzie Kenia była uznawana za wzór. Unia Europejska potępiła przemoc w Kenii. Zwróciliśmy się do przywódców kenijskich o odniesienie się do wątpliwości dotyczących prawidłowości wyborów, ale przede wszystkim o nawiązanie dialogu i znalezienie rozwiązania politycznego. Oczywiście zareagowaliśmy na potrzeby humanitarne społeczeństwa kenijskiego. Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła mediację prezydenta Ghany, pana Kufuora, który przewodniczy Unii Afrykańskiej. Wyraziliśmy również poparcie dla grupy wybitnych osobistości afrykańskich, której przewodniczy były sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, pan Kofi Annan, i która powinna w najbliższym czasie przybyć do Nairobi. W międzyczasie prezydent Kibaki powołał swój rząd bez konsultacji z liderem opozycji, panem Odingą. Pan Odinga wezwał do zorganizowania za trzy dni w Kenii masowych demonstracji."@pl16
"Regozijo-me pelo facto de o Parlamento Europeu debater hoje a situação no Quénia, bem como a proposta de resolução sobre a situação actual. Numa nota mais positiva, o Parlamento do Quénia teve a sua primeira sessão ontem. O candidato da oposição foi eleito Presidente do Parlamento. Isto foi encorajador na medida em que ainda se continuam a observar algumas regras democráticas no país e a oposição ainda tem alguma voz. Quanto à União Europeia, é absolutamente claro que as relações normais com o Quénia não serão possíveis até ser encontrado um compromisso político. O compromisso deverá conduzir a uma solução permanente que proteja a vontade do povo queniano, ganhe a confiança dos quenianos e devolva a estabilidade ao país. Em nome da União Europeia, posso dizer que todos os acontecimentos que se seguiram às eleições quenianas representaram uma grande decepção e que a situação ainda continua a ser preocupante, mas não se pode comparar à decepção sentida pelo próprio povo queniano, que participou em massa nas eleições na esperança de um futuro melhor. O simples facto de o Parlamento Europeu ter enviado a Missão de Observação Eleitoral chefiada por Alexander Lambsdorff, e a sua própria delegação liderada pelo deputado Jan Mulder, revela muito claramente o interesse do Parlamento Europeu na situação no Quénia. As eleições no Quénia, como nós sabemos, tiveram lugar em 27 de Dezembro. A elevada afluência às urnas dos eleitores quenianos demonstra bem o empenho deste povo no processo democrático e a confiança que deposita nesse mesmo processo. A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia esteve presente no local e foi chefiada pelo Senhor Lambsdorff. A missão alertou para várias irregularidades na contagem e registo dos votos durante estas eleições. Estas irregularidades estão a causar sérias dúvidas sobre o verdadeiro resultado das eleições. Como é do conhecimento geral, depois de publicados os resultados das eleições, registaram-se tumultos violentos na capital Nairobi e noutras partes do Quénia. Os apoiantes do líder da oposição, o Sr. Odinge, envolveram-se por várias vezes em conflitos com as forças de segurança e agrediram os seguidores do Presidente Kibaki. As forças de segurança dispararam tiros para as massas. De acordo com Louise Arbour, Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, as forças de segurança responderam com "excessiva violência". Pelo menos 600 pessoas perderam a vida e quase um quarto de um milhão de pessoas foi forçado a deslocar-se – tudo isto no Quénia, um país para onde os refugiados de países vizinhos como a Somália e o Sul do Sudão costumavam fugir. Esta situação afectou a economia não só do Quénia, como também de países vizinhos, especialmente aqueles sem acesso directo ao mar. Estamos perante uma tragédia. Foi também um rude golpe para o processo de democratização e um rude golpe para todo o continente africano, onde o Quénia era visto como um exemplo a seguir. A União Europeia condenou a violência no Quénia. Fizemos um apelo aos dirigentes quenianos no sentido de tentarem esclarecer as duvidas que se levantam sobre a regularidade das eleições, mas sobretudo no sentido de se entabular um diálogo e encontrar uma solução pacífica. Naturalmente que respondemos às necessidades humanitárias da população do Quénia. A União Europeia saudou a mediação do Presidente Kufuor do Gana, que preside à União Africana. Também expressámos o nosso apoio a um grupo de personalidades eminentes africanas liderado pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Kofi Annan, que deverá chegar a Nairobi em breve. Entretanto, o Presidente Kibaki nomeou o seu Governo sem consultar o líder da oposição, o Sr. Odinga. Este último convocou manifestações massivas no Quénia que decorreram ao longo de três dias."@pt17
"Zelo me veseli, da bo Evropski parlament danes razpravljal o položaju v Keniji in obravnaval tudi predlog resolucije o aktualnih razmerah tam. Po drugi strani, bolj pozitivno, je včeraj kenijski parlament imel svoje prvo zasedanje. Kandidat opozicije je bil izbran za predsednika parlamenta. To je bilo opogumljajoče v smislu, da so določena demokratična pravila še vedno spoštovana v državi in da ima opozicija svoj glas. Kar se tiče Evropske unije, je povsem jasno, da posel kot ponavadi (business as usual) glede Kenije ne pride v poštev, dokler ne bo prišlo do političnega kompromisa. Takšnega, ki bi vodil k trajni rešitvi, rešitvi, kakršna bo odražala voljo kenijskega ljudstva. Rešitvi, ki bo uživala zaupanje kenijskega ljudstva, in rešitvi, s katero se bo Kenija vrnila v obdobje stabilnosti. V imenu Evropske unije lahko rečem še, da je bilo vse tisto, kar je sledilo volitvam v Keniji, veliko razočaranje, in da so razmere še naprej zaskrbljujoče. Ampak vse to sploh ni primerljivo z razočaranjem, ki ga najbrž čutijo prebivalci Kenije sami. Prebivalci, ki so se v upanju na boljšo prihodnost množično udeležili volitev. Že s tem, ko je Evropski parlament poslal misijo za opazovanje volitev pod vodstvom gospoda Lambsdorffa, kot tudi svojo delegacijo pod vodstvom gospoda Mulderja, je dal že zelo pomemben signal, signal o tem, kako se Evropski parlament zanima za položaj v Keniji. Volitve v Keniji, kot je znano, so potekale 27. decembra. Zelo visoka udeležba kenijskih volivcev je dokaz predanosti kenijskega ljudstva demokratičnemu procesu in zaupanju v ta proces. Misija Evropske unije za opazovanje volitev, ki je bila navzoča na kraju samem in jo je vodil cenjeni poslanec gospod Lambsdorff, je opozorila na številne nepravilnosti na področju štetja in popisovanja glasov na teh volitvah. Te nepravilnosti vzbujajo resne dvome o dejanskem izidu teh volitev. Kot je znano, je ob objavi volilnih rezultatov v Nairobiju, glavnem mestu, kot tudi v drugih delih Kenije izbruhnilo nasilje. Privrženci opozicijskega voditelja gospoda Odinge so se večkrat spopadli z varnostnimi silami, napadli so tudi privržence predsednika Kibakija. Prišlo je do streljanja s strani varnostnih sil v množice. Po besedah Louise Arbour, visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice, so se varnostne sile odzvale, citiram "pretirano nasilno", konec citata. Vsaj 600 ljudi je izgubilo življenje, skoraj četrt milijona ljudi je bilo razseljenih. In to v Keniji, to je v državi, v katero se ponavadi zatekajo begunci iz soseščine - iz Somalije, iz južnega Sudana. Prizadeto je tudi gospodarstvo in to ne samo v državi sami, v Keniji, temveč tudi v sosednjih državah, zlasti v tistih, ki nimajo lastnega dostopa do morja. To je tragedija. Hkrati pa je tudi hud udarec procesu demokratizacije, udarec za celotno Afriko, celino, na kateri je Kenija veljala za eno od vzornic. Evropska unija je obsodila nasilje v Keniji. Politične voditelje v Keniji smo pozvali, naj skušajo odgovoriti na dvome o pravilnosti poteka volitev, predvsem pa, da naj vzpostavijo dialog in najdejo politično rešitev. Seveda smo se odzvali tudi na humanitarne potrebe kenijskega ljudstva. Evropska unija je pozdravila posredovanje ganskega predsednika Kufuorja, ki predseduje Afriški uniji. Prav tako smo izrazili podporo skupini eminentnih afriških osebnosti, ki jo vodi nekdanji generalni sekretar Združenih narodov gospod Kofi Annan, ki naj bi v kratkem prispela v Nairobi. Medtem je predsednik Kibaki imenoval svojo vlado brez posvetovanja z opozicijskim voditeljem gospodom Odingo. Slednji je pozval k množičnim demonstracijam v Keniji čez tri dni."@ro18
"Veľmi sa teším, že dnes bude Európsky parlament diskutovať o situácii v Keni a rokovať o navrhovanej rezolúcii o tamojšej súčasnej situácii. Lepšou správou je, že kenský parlament mal včera svoje prvé zasadnutie. Za predsedu parlamentu bol zvolený opozičný kandidát. Je to povzbudzujúci jav v tom, že v krajine sa ešte vždy dodržiavajú určité demokratické pravidlá a opozícia má ešte vždy hlas. Pokiaľ ide o Európsku úniu, je úplne jasné, že normálne obchodovanie s Keňou nebude možné, kým sa nenájde politický kompromis. Kompromis musí viesť k trvalému riešeniu, ktoré potvrdí vôľu kenského ľudu, získa si jeho dôveru a privedie Keňu naspäť k stabilite. V mene Európskej únie môžem povedať, že všetko, čo sa odohralo po kenských voľbách, predstavuje veľké sklamanie a situácia je ešte stále znepokojujúca. Nedá sa to však porovnávať so sklamaním, ktoré prežíva samotný kenský ľud, ľudia, ktorí sa masovo zúčastnili na voľbách v nádeji na lepšiu budúcnosť. Samotný fakt, že Európsky parlament tam vyslal volebnú pozorovaciu misiu pod vedením pána Lambsdorffa a aj svoju vlastnú delegáciu vedenú pánom Mulderom, je veľmi dôležitým znakom toho, že sa Európsky parlament o situáciu v Keni zaujíma. Voľby v Keni sa, ako vieme, konali 27. decembra. Vysoká účasť kenských voličov je dôkazom angažovanosti kenského ľudu v demokratickom procese, znakom viery v tento proces. Volebná pozorovacia misia Európskej únie bola prítomná priamo na mieste a viedol ju pán Lambsdorff. Upozornila na viaceré nezrovnalosti pri sčítaní a zapisovaní hlasov počas volieb. Tieto nezrovnalosti vzbudzujú vážne pochybnosti o aktuálnych výsledkoch týchto volieb. Ako vieme, po zverejnení výsledkov vypukli v hlavnom meste Nairobi a v iných častiach Kene násilnosti. Prívrženci opozičného lídra, pána Odingeho, sa niekoľko ráz dostali do konfliktu s bezpečnostnými silami a zaútočili aj na stúpencov prezidenta Kibakiho. Bezpečnostné sily strieľali do zástupu ľudí. Podľa Louise Arbourovej, vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, bezpečnostné sily reagovali s neprimeraným násilím. Najmenej 600 ľudí prišlo o život a takmer štvrť milióna ľudí bolo vyhnaných z domova. A to všetko sa stalo v Keni, v krajine, do ktorej zvyčajne prichádzajú utečenci zo susedných krajín, zo Somálska a z južného Sudánu. Malo to nepriaznivý účinok na hospodárstvo nielen v samotnej Keni, ale aj v susedných krajinách, najmä v tých, ktoré nemajú vlastný prístup k moru. Je to tragédia. A zároveň je to tvrdý úder demokratizačnému procesu a celému africkému kontinentu, kde Keňa slúžila ako vzor. Európska únia odsúdila násilie v Keni. Obraciame sa s výzvou na kenských lídrov, aby sa pokúsili reagovať na pochybnosti o regulárnosti volieb, ale aby predovšetkým nadviazali dialóg a našli politické riešenie. Samozrejme sme zareagovali na humanitárne potreby kenského obyvateľstva. Európska únia uvítala mediáciu ghanského prezidenta Kufuora, ktorý predsedá Africkej únii. Vyjadrili sme podporu aj skupine významných afrických osobností na čele s bývalým generálnym tajomníkom OSN pánom Kofim Annanom, ktorá by do Nairobi mala prísť v najbližšom čase. Prezident Kibaki medzitým vymenoval vládu bez konzultácií s opozičným lídrom, pánom Odingom. Ten vyzval kenské obyvateľstvo na masové demonštrácie, ktoré sa majú konať o tri dni."@sk19
"Det gläder mig mycket att Europaparlamentet i dag ska diskutera situationen i Kenya och även debattera resolutionsförslaget om den rådande situationen där. Mer positivt är att det kenyanska parlamentet sammanträdde för första gången i går. Oppositionens kandidat valdes till parlamentets talman. Detta var hoppingivande såtillvida att vissa demokratiska regler fortfarande gäller i landet och att oppositionen fortfarande har medbestämmanderätt. För EU:s del står det fullständigt klart att normala förbindelser med Kenya inte är möjliga förrän en politisk kompromiss kan nås. Kompromissen måste leda till en permanent lösning som innebär att det kenyanska folkets vilja respekteras, att man vinner folkets förtroende och att Kenya återgår till stabilitet. På EU:s vägnar kan jag säga att allt som hänt efter valet i Kenya har varit en stor missräkning och att situationen fortfarande är oroande. Vår besvikelse kan dock inte jämföras med den som det kenyanska folket själva känner, det folk som i stort antal deltog i valet i hopp om en bättre framtid. Bara det faktum att Europaparlamentet sände ett valobservatörsuppdrag under ledning av Alexander Lambsdorff och en delegation ledd av Jan Mulder gav en mycket viktig signal om att Europaparlamentet intresserar sig för situationen i Kenya. Valet i Kenya ägde som vi vet rum den 27 december. Det stora valdeltagandet är ett bevis för det kenyanska folkets engagemang för den demokratiska processen, och för deras förtroende för den processen. EU:s observatörsuppdrag var på plats och leddes av Alexander Lambsdorff. Man uppmärksammade ett stort antal oegentligheter i samband med räkningen och registreringen av rösterna under valet. Oegentligheterna gav upphov till allvarliga tvivel om valresultatet. Som vi vet ledde offentliggörandet av resultatet till våldsutbrott i huvudstaden Nairobi och i andra delar av Kenya. Anhängare till oppositionsledaren Raila Odinga drabbade flera gånger samman med säkerhetsstyrkorna och gick även till angrepp mot president Mwai Kibakis sympatisörer. Säkerhetsstyrkorna avlossade skott in i folkmassorna. Enligt Louise Arbour, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, reagerade säkerhetsstyrkorna med onödigt våld. Minst 600 människor dödades och nästan en kvarts miljon fördrevs. Allt detta hände alltså i Kenya, ett land dit flyktingar från grannländerna, Somalia och södra Sudan, brukar ta sin tillflykt. Händelserna har inte bara påverkat ekonomin i Kenya utan även i grannländerna, särskilt de som inte har egen havskust. Det är en tragedi. Samtidigt är det ett hårt slag mot demokratiseringsprocessen och ett slag mot hela den afrikanska kontinenten, där Kenya setts som en förebild. EU har fördömt våldet i Kenya. Vi har vädjat till de kenyanska ledarna om att de ska besvara frågorna om valets regelmässighet, men först och främst upprätta en dialog och finna en politisk lösning. Vi har naturligtvis försökt tillgodose det kenyanska folkets behov av humanitär hjälp. EU välkomnade medlingen av Ghanas president John Kufuor, som är ordförande för Afrikanska unionen. Vi har också uttryckt vårt stöd för en grupp framstående afrikanska personligheter, med FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan i spetsen, som bör komma till Nairobi inom kort. Under tiden har president Kibaki utsett sin regering utan att samråda med oppositionsledaren Odinga. Denne har uppmanat till massdemonstrationer i Kenya under tre dagars tid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"J. Mulder,"13
"Louise Arbour"13
"R. Odinga."13
"R. Odinge"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph