Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-213"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"En punkt ställde till bekymmer för samtliga grupper. I punkt 127 i det ursprungliga betänkandet fanns ett förslag som uppmanade samtliga EU:s medlemsstater att förbjuda barn att bära slöja i skolan. Som privatpersoner känner vi sympati för grundidén, dvs. att skydda barns rättigheter att leka fritt, delta i skolgymnastiken och att även som omyndiga åtnjuta ett visst skydd gentemot föräldrars tvångsmakt. En så komplicerad och känslig fråga kan emellertid knappast lösas på EU-nivå. Europas stater viktar barnens, föräldrarnas och statens rättigheter och skyldigheter utifrån sin egen historik och politiska situation. Vi är helt överens om vikten av att EU skapar ett gott ramverk. Punkt 127 ligger rimligtvis utanför ett sådant."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
". Üks lõige valmistas muret kõigile fraktsioonidele. Raporti originaalvariandi lõikes 127 tehakse ettepanek kutsuda ELi liikmesriike üles keelustama pearättide ja hidžaabide kandmine koolis. Üksikisikutena võime selle põhiideega nõus olla, kuna eesmärk on kaitsta laste õigust vabalt mängida, võtta osa kehalise kasvatuse tundidest ning alaealistena olla kaitstud vanemate ülemvõimu eest. Samas on see aga keeruline ja tundlik küsimus, mida vaevalt saaks lahendada ELi tasandil. Euroopa rahvad jagavad laste, vanemate ja riigi õigusi ja kohustusi oma ajalugu ja poliitilist olukorda arvestades. Oleme täiesti nõus, et EL peaks looma tõhusa raamistiku. Mõistliku käsitluse järgi jääks lõige 127 mis tahes raamistikust välja."@et5
lpv:translated text
". Vse skupine so zaskrbljene zaradi enega odstavka. Odstavek 127 prvotnega poročila vključuje predlog, ki vse države članice poziva, naj prepovejo nošenje naglavnih rut in hidžabov v šolah. Kot posamezniki se lahko strinjamo z osnovno idejo, in sicer, da se zaščiti pravica otrok do svobodne igre in udeležbe v šolski gimnastiki ter da se mladoletnikom zagotovi določena zaščita pred prisilo staršev. Vendar tega zapletenega in občutljivega vprašanja ni mogoče rešiti na ravni EU. Evropski narodi vzpostavljajo ravnovesje med pravicami ter odgovornostmi otrok, staršev in države glede na lastno zgodovino in politične razmere. Popolnoma se strinjamo, da mora EU oblikovati dober okvir. Vendar iz razumnega stališča odstavek 127 ne spada v noben tak okvir."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"En punkt ställde till bekymmer för samtliga grupper. I punkt 127 i det ursprungliga betänkandet fanns ett förslag som uppmanade samtliga EU:s medlemsstater att förbjuda barn att bära slöja i skolan. Som privatpersoner känner vi sympati för grundidén, dvs. att skydda barns rättigheter att leka fritt, delta i skolgymnastiken och att även som omyndiga åtnjuta ett visst skydd gentemot föräldrars tvångsmakt. En så komplicerad och känslig fråga kan emellertid knappast lösas på EU-nivå. Europas stater viktar barnens, föräldrarnas och statens rättigheter och skyldigheter utifrån sin egen historik och politiska situation. Vi är helt överens om vikten av att EU skapar ett gott ramverk. Punkt 127 ligger rimligtvis utanför ett sådant."@mt15
lpv:translated text
lpv:translated text
lpv:translated text
". Jeden odsek spôsobil problém všetkým skupinám. V odseku 127 pôvodnej správy bol návrh, v ktorom sa všetky členské štáty EÚ vyzývali, aby zakázali v škole nosenie šatiek na hlave a . Ako súkromné osoby môžeme byť naklonení tejto základnej myšlienke, ktorou je ochraňovať právo detí slobodne sa hrať, zúčastňovať sa na telesnej výchove v škole, ako aj, keďže ide o neplnoleté osoby, využívať určitú ochranu voči donucovacej moci rodičov. Takáto zložitá a citlivá otázka sa však sotva môže vyriešiť na úrovni EÚ. Európske národy uvádzajú do rovnováhy práva a povinnosti detí, rodičov a štátu z hľadiska svojej vlastnej histórie a politickej situácie. Úplne súhlasíme s tým, že EÚ by mala vytvoriť dobrý rámec. V rozumnej perspektíve odsek ale 127 nespadá do žiadneho takéhoto rámca."@sk19
lpv:translated text
". Viena ataskaitos dalis sukėlė nerimą visoms grupėms. Pirminės ataskaitos 127 dalyje yra siūlymas, kurio visos ES valstybės narės yra kviečiamos ir raginamos uždrausti nešioti skareles ir mokyklose. Kaip privatūs asmenys, mes galime šiai idėjai simpatizuoti, kaip idėjai apginti vaikų teises laisvai žaisti, dalyvauti mokyklos gimnastikos užsiėmimuose, taip pat kaip nepilnamečių teises būti apsaugotiems nuo tam tikros tėvų prievartos. Tačiau toks sudėtingas ir jautrus klausimas kažin ar gali būti išspręstas ES lygmeniu. Europos tautos siekia rasti pusiausvyrą tarp vaikų, tėvų ir valstybės teisių bei pareigų, atsižvelgdamos į savo šalies istoriją ir politinę situaciją. Mes visiškai pritariame minčiai, kad ES turėtų sukurti tinkamą sistemą. Tačiau įvertinant realistišką perspektyvą 127 dalis nesuderinama su bet kokias tokia sistema."@lt14
lpv:translated text
". Jeden ustęp był powodem zaniepokojenia wszystkich grup. W ustępie 127 pierwotnej wersji sprawozdania znajdowała się propozycja wezwania wszystkich państw członkowskich UE do zakazania noszenia chust i hidżabów w szkołach. Jako osoby prywatne możemy zgodzić się z zasadniczą ideą, polegającą na ochronie prawa dzieci do swobodnej zabawy, udziału w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach oraz uzyskania przez nastolatków pewnego zakresu ochrony przed zniewalającym wpływem rodziców. Jednakże takie skomplikowane i delikatne problemy praktycznie nie mogą być rozwiązane na poziomie wspólnotowym. Narody europejskie wypracowały równowagę między prawami i obowiązkami dzieci, rodziców i państwa, uwzględniając swoją historię i sytuację polityczną. W pełni zgadzamy się, że UE powinna wypracować dobre warunki ramowe. W przewidywalnej perspektywie czasowej ustęp 127 wykracza poza takie ramy."@pl16
lpv:translated text
". Egy bekezdés valamennyi képviselőcsoport számára aggályosnak bizonyult. Az eredeti jelentés 127. bekezdésében állt az a javaslat, amely felhívta valamennyi EU-tagállamot, hogy tiltsa be a fejkendő és a viseletét az iskolában. Magánszemélyként szimpatizálhatunk az alapötlettel, nevezetesen, hogy meg kell védeni a gyermekek szabad játékhoz fűződő jogát, hogy részt vehessenek az iskolai tornaórákon, és hogy kiskorúként bizonyos védelmet élvezzenek a szülők korlátozó hatalmával szemben. Egy ilyen bonyolult és érzékeny kérdés azonban aligha oldható meg EU-szinten. Európa nemzetei saját történelmük és helyzetük alapján egyensúlyozzák ki a gyermekek, a szülők és az állam jogait és kötelezettségeit. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy az EU-nak jó keretet kell létrehoznia. Ésszerű távlatba helyezve, a 127. bekezdés mindenféle ilyen kereten kívül esik."@hu11
lpv:translated text
"Et punkt vakte bekymring for samtlige grupper. I punkt 127 i den oprindelige betænkning var der et forslag, som opfordrede samtlige EU's medlemslande til at forbyde børn at bære hovedtørklæder og hijab i skolen. Som privatpersoner kan vi sympatisere med grundidéen, dvs. at beskytte børns rettigheder til at lege frit, deltage i skolegymnastikken og også som mindreårige nyde en vis beskyttelse mod forældres tvang. Et så kompliceret og følsomt spørgsmål kan imidlertid næppe løses på EU-niveau. Landene i Europa vægter børns, forældres og statens rettigheder og pligter i lyset af deres egen historie og politiske situation. Vi er helt enige i, at EU skal skabe en god ramme. Det må være rimeligt at sige, at punkt 127 falder uden for en sådan ramme."@da2
lpv:translated text
". Yksi kohta huolestutti kaikkia ryhmiä. Alkuperäisen mietinnön 127 kohdassa kehotettiin kaikkia EU:n jäsenvaltioita kieltämään huivin ja hijabin käyttö koulussa. Voimme yksityishenkilöinä kannattaa perusajatusta eli sitä, että turvaisimme lasten oikeuden leikkiä vapaasti, osallistua koulun liikuntatunneille ja saada alaikäisinä tiettyä suojelua vanhempien pakolta ja vallalta. Näin monimutkaista ja arkaluonteista kysymystä voidaan tuskin kuitenkaan ratkaista Euroopan unionissa. Euroopan maat pyrkivät luomaan tasapainon lasten, vanhempien ja valtion oikeuksien ja velvollisuuksien välille oman historiansa ja poliittisen tilanteensa valossa. Kannatamme täysin sitä, että EU:n pitäisi laatia asialle hyvä kehys. On kohtuullista, että mietinnön 127 kohta jätetään tällaisen kehyksen ulkopuolelle."@fi7
lpv:translated text
". Eén paragraaf zorgde voor problemen binnen alle fracties. Paragraaf 127 in het oorspronkelijke verslag bevatte een oproep aan alle lidstaten om het dragen van een hoofddoek op school te verbieden. Als privé-personen hebben wij sympathie voor dit idee, namelijk dat het recht van elk kind om vrij te spelen en deel te nemen aan de gymnastieklessen gewaarborgd moet worden en dat elk kind, als onmondig persoon, beschermd moet worden tegen mogelijke machtsdwang van de ouders. Een delicate en ingewikkelde kwestie als deze kan echter niet op EU-niveau worden geregeld. De landen in Europa kennen de rechten en plichten van het kind, van de ouders en van de overheid een verschillend belang toe naargelang hun geschiedenis en hun politieke situatie. Wij vinden wel dat de EU een goed kader moet scheppen. Paragraaf 127 valt hier redelijkerwijs echter buiten."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"En punkt ställde till bekymmer för samtliga grupper. I punkt 127 i det ursprungliga betänkandet fanns ett förslag som uppmanade samtliga EU:s medlemsstater att förbjuda barn att bära slöja i skolan. Som privatpersoner känner vi sympati för grundidén, dvs. att skydda barns rättigheter att leka fritt, delta i skolgymnastiken och att även som omyndiga åtnjuta ett visst skydd gentemot föräldrars tvångsmakt. En så komplicerad och känslig fråga kan emellertid knappast lösas på EU-nivå. Europas stater viktar barnens, föräldrarnas och statens rättigheter och skyldigheter utifrån sin egen historik och politiska situation. Vi är helt överens om vikten av att EU skapar ett gott ramverk. Punkt 127 ligger rimligtvis utanför ett sådant."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
". Viens punkts raisīja šaubas visām grupām. Sākotnējā ziņojuma 127. punktā bija priekšlikums, kurš aicināja visas ES dalībvalstis aizliegt skolās valkāt galvas lakatus un . Kā cilvēki mēs labprāt atbalstām galveno domu, proti, ka ir jāaizstāv bērnu tiesības brīvi rotaļāties, piedalīties skolas sporta nodarbībās, un ka nepilngadīgajiem zināmā mērā jābūt aizsargātiem pret vecāku varas bardzību. Tomēr šādi sarežģīti un jutīgi jautājumi diez vai ir risināmi ES līmenī. Eiropas valstīs valda līdzsvars starp bērnu, vecāku un valsts tiesībām un pienākumiem saskaņā ar attiecīgās valsts vēsturi un politisko situāciju. Mēs pilnībā piekrītam tam, ka Eiropas Savienībai jārada laba sistēma. Pārskatāmā nākotnē 127. punkts nekādi neiekļaujas šādā sistēmā."@lv13
lpv:translated text
". Μία παράγραφος έχει προκαλέσει ανησυχία σε όλες τις Ομάδες. Στην παράγραφο 127 της αρχικής έκθεσης υπήρχε μια πρόταση η οποία ζητούσε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να απαγορεύσουν τις μαντίλες και την κάλυψη προσώπου και σώματος στο σχολείο. Ως ιδιώτες μπορούμε να συμμεριστούμε τη βασική ιδέα, δηλαδή την προστασία του δικαιώματος των παιδιών να παίζουν ελεύθερα, να συμμετέχουν στη σχολική γυμναστική και επίσης, ως ανήλικοι, να απολαμβάνουν ορισμένη προστασία από την καταναγκαστική εξουσία των γονιών. Ωστόσο, ένα σύνθετο και ευαίσθητο θέμα όπως αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη της Ευρώπης σταθμίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες των παιδιών, των γονιών και του κράτους υπό το πρίσμα της δικής τους ιστορίας και πολιτικής κατάστασης. Συμφωνούμε απολύτως ότι η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο. Από λογική άποψη η παράγραφος 127 δεν εμπίπτει σε οποιοδήποτε τέτοιο πλαίσιο."@el10
lpv:translated text
". Um ponto foi motivo de preocupação para todos os grupos. O n.º 127 do relatório original propunha solicitar aos Estados-Membros que proibissem o uso de lenços e do na escola. Enquanto indivíduos, podemos simpatizar com a ideia de base, que é proteger o direito das crianças de brincarem livremente, participarem nas aulas de ginástica e ainda, enquanto menores, de gozarem de uma certa protecção contra o poder coercivo dos pais. No entanto, uma questão tão complicada e sensível como esta dificilmente poderá ser decidida a nível comunitário. As nações da Europa ponderam os direitos e os deveres das crianças, dos progenitores e do Estado à luz da sua história e da sua situação política. Estamos inteiramente de acordo em que a UE crie um quadro jurídico adequado. Numa perspectiva daquilo que é razoável, o n.º 127 não se insere nesse quadro."@pt17
lpv:translated text
". Es gab einen Punkt, der allen Fraktionen Sorgen bereitete. Ziffer 127 des ursprünglichen Berichts enthielt einen Vorschlag, sämtliche Mitgliedstaaten aufzufordern, ein Verbot von Kopftuch und Hijab für Kinder in der Schule durchzusetzen. Als Privatpersonen können wir dieser grundlegenden Idee zustimmen, das Recht der Kinder zu schützen, ungehindert zu spielen, am Sportunterricht in der Schule teilzunehmen und auch als Minderjährige einen gewissen Schutz vor den Zwangsbefugnissen der Eltern zu genießen. Eine derart komplizierte und sensible Frage kann jedoch kaum auf europäischer Ebene gelöst werden. Die Staaten Europas gewichten die Rechte und Pflichten der Eltern und des Staates ausgehend von ihrer eigenen historischen und politischen Situation. Wir sind absolut damit einverstanden, dass die EU einen gediegenen Rechtsrahmen schaffen sollte. Aus vernünftiger Sicht betrachtet liegt Ziffer 127 außerhalb eines solchen Rahmens."@de9
lpv:translated text
". One paragraph was a cause of concern to all groups. In paragraph 127 of the original report there was a proposal which called on all the EU Member States to ban the wearing of headscarves and the at school. As private individuals we can sympathise with the basic idea, that is to protect the right of children to play freely, take part in school gymnastics and also, as minors, to enjoy a certain protection against the coercive power of parents. However, a complicated and sensitive question such as this can hardly be resolved at EU level. The nations of Europe balance the rights and responsibilities of children, parents and the State in the light of their own history and political situation. We entirely agree that the EU should create a good framework. In a reasonable perspective paragraph 127 falls outside any such framework."@en4
lpv:translated text
". − Un paragrafo è stato motivo di preoccupazione per tutti i gruppi. Nel paragrafo 127 della relazione originale era contenuta la proposta che chiedeva agli Stati membri dell’Unione europea di introdurre il divieto di indossare il velo e l’ a scuola. Come singoli cittadini possiamo sostenere l’idea di fondo, ossia quella di tutelare il diritto dei minori a giocare liberamente, partecipare alle lezioni di ginnastica e, in quanto minori, di godere di un certo grado di protezione contro il potere coercitivo dei genitori. Tuttavia, una questione sensibile e complicata come questa è difficile che possa essere risolta a livello comunitario. I paesi europei bilanciano i diritti e le responsabilità di minori, genitori e Stato a seconda delle rispettive storie e situazioni politiche. Noi ci troviamo in completo accordo riguardo all’idea che l’Unione europea debba creare un ottimo quadro normativo. Da un punto di vista razionale, il paragrafo 127 non rientra in un quadro di tale genere."@it12
lpv:translated text
". Un paragraphe a inquiété tous les groupes. Le paragraphe 127 du rapport original contenait une proposition qui appelait tous les États membres de l’UE à interdire le port du foulard et du hidjab à l’école. En tant qu’individus privés nous pouvons être satisfaits de l’idée de base que cette mesure protègerait le droit des enfants à jouer librement, à participer aux classes de gymnastique et également, en tant que mineurs, à jouir d’une certaine protection contre le pouvoir coercitif des parents. Mais une question aussi compliquée et sensible que celle-là ne peut être résolue au niveau de l’UE. Les nations d’Europe trouvent un équilibre entre les droits et les responsabilités des enfants, des parents et de l’État en fonction de leur histoire et de leur situation politique propres. Nous sommes tout à fait d’accord avec le fait que l’UE devrait créer un cadre solide. Si l’on veut être raisonnables, le paragraphe 127 doit rester hors de ce cadre."@fr8
lpv:translated text
". Uno de los apartados ha provocado inquietud en todos los grupos. El apartado 127 del informe original contenía una propuesta pidiendo a todos los Estados miembros que prohibiesen llevar el velo y el en la escuela. Como personas privadas podremos sentir simpatía con la idea básica, que es la de proteger el derecho de los niños a jugar libremente, a participar en los ejercicios de gimnasia de la escuela y, como menor de edad, a disfrutar de una cierta protección contra las facultades coactivas de de los padres. Sin embargo, una cuestión compleja y delicada como ésta difícilmente podrá resolverse en el ámbito de la UE. Las naciones europeas alcanzan compromisos entre los derechos y responsabilidades de los niños, de los padres y del Estado a la luz de su propia historia y situación política. Estamos completamente de acuerdo en que la UE debe crear un buen marco. Desde una perspectiva razonable, el apartado 127 no encaja dentro de marco de esta clase."@es21
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.9.3-213"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph