Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.9.3-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this report is entitled ‘Adult education: it is never too late to learn’. I wish the European Commission and those who want the Lisbon Treaty to go through would learn from that statement themselves. Adult education is one of the most important parts of the education system. Lifelong learning is something that I think most in this House will agree is a very good thing. We all had amazing teachers when we were at school and we all remember them. I had a brilliant mathematics teacher who taught me there were three kinds of people: those who can count, and those who cannot. I had a brilliant science teacher who taught me that radioactive cats had 18 half lives. But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more. ‘We don’t need no education; we don’t need no thought control’. What we are doing with the Lisbon Treaty is putting another ‘brick in the wall’ between the voters who put us here and the European elites who abuse them."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, název toto zprávy je „Vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě“. Kdyby se jen Evropská komise a ti, kdo stojí o úspěch Lisabonské smlouvy, z tohoto výroku sami poučili. Vzdělávání dospělých je jedna z nejdůležitějších součástí našeho vzdělávacího systému. Myslím si, že většina této sněmovny se shodne na tom, že celoživotní vzdělávání je velmi dobrá věc. Všichni jsme ve škole měli skvělé učitele a všichni si je pamatujeme. Já jsem měl vynikajícího učitele matematiky, který mě naučil, že jsou tři druhy lidí: ti, kteří umí počítat, a ti, kteří to neumí. Měl jsem výborného učitele přírodovědy, který mě naučil, že radioaktivní kočka má poločas rozpadu 18, protože má 9 životů. Ale to nejdůležitější je asi věta, kterou určitě poznáváte, věta, kterou dnešní mládež používá čím dál více: „We don’t need no education, we don’t need no thought control („Nepotřebujeme vzdělání, nepotřebujeme, abyste nám kontrolovali myšlenky“). Současné kroky kolem Lisabonské strategie jsou další „cihlou ve zdi“ mezi voliči, kteří nás sem poslali, a evropskými elitami, kteří voličů zneužívají."@cs1
"Fru formand! Denne betænkning har titlen "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære". Jeg ville ønske, at Kommissionen og de, der gerne ser, at Lissabontraktaten bliver godkendt, ville tage ved lære af det udsagn. Voksenuddannelse er en af de vigtigste dele af uddannelsessystemet. Livslang læring er noget, som de fleste af Parlamentets medlemmer nok mener er en rigtig god ting. Vi havde alle sammen enestående lærere, da vi gik i skole, og vi husker dem alle sammen. Jeg havde en fremragende matematiklærer, som lærte mig, at der var tre mennesketyper, nemlig de, der kan tælle, og de, der ikke kan. Jeg havde en fremragende naturfagslærer, som lærte mig, at radioaktive katte havde 18 halve liv. Men det vigtigste, tror jeg, er en sætning, som De vil genkende, en sætning, som de unge i dag bruger mere og mere: "Vi behøver ingen uddannelse, vi behøver ingen tankekontrol". Det, vi gør med Lissabonstrategien, er at anbringe endnu en "mursten i muren" mellem de vælgere, der anbragte os her, og de europæiske eliter, der misbruger dem."@da2
"Frau Präsidentin! Dieser Bericht trägt den Titel „Über Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus”. Ich wünschte, die Europäische Kommission und diejenigen, die den Vertrag von Lissabon ratifiziert haben wollen, würden ihrerseits aus dieser Feststellung lernen. Erwachsenenbildung ist einer der wichtigsten Teilbereiche des Bildungssystems. Lebenslanges Lernen ist etwas, das wohl die allermeisten der hier Anwesenden, genau wie ich, als etwas sehr Positives betrachten. Wir alle hatten während unserer Schulzeit tolle Lehrer, und wir alle erinnern uns an sie. Ich hatte einen brillanten Mathematiklehrer, der mich lehrte, dass es drei Sorten von Menschen gibt: diejenigen, die zählen können, und diejenigen, die es nicht können. In Naturwissenschaften hatte ich einen hervorragenden Lehrer, der mir beibrachte, dass radioaktive Katzen eine Halbwertszeit von 18 Leben haben. Das Wichtigste aber ist vermutlich ein Satz, den Sie bestimmt kennen, ein Satz, den die heutige Jugend immer mehr gebraucht: „We don’t need no education; we don’t need no thought control“. Mit dem Vertrag von Lissabon legen wir einen weiteren „brick in the wall“, einen Stein auf die Mauer zwischen den Wählern, die uns hierher gebracht haben, und den EU-Eliten, die das Vertrauen dieser Wähler missbrauchen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση τιτλοφορείται «Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση». Εύχομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτοί που επιθυμούν να υπερψηφιστεί η Συνθήκη της Λισαβόνας να διδαχθούν από αυτή τη δήλωση και οι ίδιοι. Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διά βίου μάθηση είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι περισσότεροι στο παρόν Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν ότι είναι πολύ καλό πράγμα. Όλοι είχαμε θαυμάσιους δασκάλους όταν ήμαστε στο σχολείο και όλοι τους θυμόμαστε. Είχα έναν εξαιρετικό μαθηματικό ο οποίος με δίδαξε ότι υπήρχαν τρία είδη ανθρώπων: αυτοί που μπορούν να μετρήσουν και αυτοί που δεν μπορούν. Είχα έναν λαμπρό φυσικό ο οποίος με δίδαξε ότι οι ραδιενεργές γάτες είχαν 18 ημίσειες ζωές. Αλλά το σπουδαιότερο πράγμα είναι, υποθέτω, μια φράση που θα αναγνωρίσετε, μια φράση που η σημερινή νεολαία χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο. «Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση, δεν χρειαζόμαστε έλεγχο της σκέψης». Αυτό το οποίο κάνουμε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι να τοποθετούμε ένα ακόμη «τούβλο στο τείχος» μεταξύ των ψηφοφόρων που μας τοποθέτησαν εδώ και των ευρωπαϊκών ελίτ που τους καταχρώνται."@el10
"Señora Presidenta, este informe lleva el título de «Aprendizaje de adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender». Me gustaría que la Comisión Europea y quienes desean que el Tratado de Lisboa salga adelante sacaran su propia moraleja de dicha frase. La educación para adultos es una de las partes más importantes del sistema educativo. El aprendizaje permanente es algo sobre lo que creo que la mayoría de esta Cámara coincidirá, constituye un asunto positivo. Todos hemos tenido profesores maravillosos en la escuela y todos los recordamos. Yo tuve un espléndido profesor de matemáticas, que me enseñó que había tres tipos de personas: los que saben contar y los que no saben hacerlo. Yo tuve un brillante profesor de ciencias, que me enseñó que los gatos radioactivos tenían 18 vidas medias. Pero lo más importante, a mi juicio, es una frase que ustedes reconocerán, una frase que la juventud de hoy usa cada vez más. «No necesitamos educación; no necesitamos control del pensamiento». Lo que estamos haciendo con el Tratado de Lisboa es colocar otro «ladrillo en el muro» entre los votantes, que nos han traído hasta aquí, y las minorías europeas que abusan de ellos."@es21
"Proua president, kõnealuse raporti pealkiri on „Täiskasvanuharidus: kunagi ei ole hilja õppida”. Ma soovin, et Euroopa Komisjon ja inimesed, kes tahavad, et Lissaboni leping kehtima hakkaks, õpiksid ka ise sellest mõttest. Täiskasvanuharidus on haridussüsteemi üks olulisemaid osi. Arvan, et enamik siit saalist nõustub, et elukestev õpe on väga positiivne nähtus. Meil kõigil olid koolis suurepärased õpetajad, keda me mäletame. Mul oli äärmiselt kogenud matemaatikaõpetaja, kes õpetas, et on olemas kolme liiki inimesi: need, kes oskavad arvutada, ning need, kes ei oska. Mul oli suurepärane loodusteaduste õpetaja, kes õpetas, et radioaktiivsetel kassidel on 18 poolikut elu. Ma arvan aga, et kõige olulisem lause, mis teile meenub ja mida tänapäeva noored järjest enam kasutavad, on järgmine: „Me ei vaja haridust, me ei vaja, et keegi meie mõtteid kontrolliks.” Mida me Lissaboni lepinguga teeme, on see, et lisame veel ühe telliskivi seina meid siia valinud valijate ja neid kurjasti kasutava Euroopa eliidi vahel."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän mietinnön otsikko on "Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki". Toivon, että Euroopan komissio ja Lissabonin sopimuksen kannattajat ottaisivat itse opikseen tästä ilmaisusta. Aikuiskoulutus on yksi koulutusjärjestelmän tärkeimmistä osista. Uskon myös, että Euroopan parlamentin useimmat jäsenet pitävät elinikäistä oppimista erittäin hyvänä asiana. Meillä jokaisella on ollut koulussa erinomaisia opettajia, ja muistamme kaikki heidät. Minulla oli loistava matematiikanopettaja, joka opetti minulle, että ihmisiä on kolmenlaisia: on niitä, jotka osaavat laskea, ja niitä, jotka eivät osaa. Minulla oli loistava opettaja myös luonnontieteissä: hän opetti minulle, että radioaktiivisilla kissoilla on 18 puolikasta elämää. Uskon kuitenkin, että tärkein asia tiivistyy lauseeseen, jonka varmasti tunnistatte ja jota nykyajan nuoret käyttävät yhä enemmän: "We don’t need no education; we don’t need no thought control". Toimimalla niin kuin olemme toimimassa Lissabonin sopimuksen suhteen lisäämme jälleen yhden tiilen äänestäjiemme ja heitä hyväksikäyttävän eurooppalaisen eliitin väliseen muuriin."@fi7
"Madame la Présidente, ce rapport est intitulé «éducation et formation des adultes: il n’est jamais trop tard pour apprendre». J’aimerais que la Commission européenne et ceux qui veulent que le Traité de Lisbonne aboutisse retirent eux-mêmes quelque chose de cette expression. L’éducation et formation des adultes constituent l’une des parties les plus importantes du système éducatif. Je pense que la majorité de cette assemblée sera d’accord pour dire que l’apprentissage tout au long de la vie est une très bonne chose. Nous avons tous eu des professeurs formidables quand nous allions à l’école et nous nous en souvenons tous. J’ai eu un excellent professeur de mathématiques qui m’a appris qu’il y a trois sortes de personnes: Ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas. J’ai eu un excellent professeur de sciences qui m’a appris que les chats radioactifs avaient 18 demi-vies. Mais la chose qui compte le plus est, je crois, cette phrase que vous reconnaîtrez, cette phrase que les jeunes d’aujourd’hui utilisent de plus en plus. «Nous n'avons pas besoin d'éducation, nous n'avons pas besoin de gens qui pensent pour nous». Ce que nous faisons avec le Traité de Lisbonne, c’est ajouter une «brique au mur» qui sépare les électeurs qui nous ont envoyés ici et les élites européennes qui les trompent."@fr8
"Elnök asszony, ennek a jelentésnek a címe „Felnőttoktatás: tanulni sohasem késő”. Szeretném, ha az Európai Bizottság és azok, akik szeretnék, hogy a Lisszaboni Szerződés átmenjen, maguk is tanulnának belőle. A felnőttoktatás egyike az oktatási rendszer legfontosabb részeinek. Az élethosszig tartó tanulás olyasmi, ami – s úgy vélem, e Ház legnagyobb része egyetért vele – nagyon jó dolog. Amikor iskolába jártunk, mindannyiunknak csodálatos tanítói voltak, és mindannyian emlékszünk rájuk. Volt egy brilliáns matematikatanárom, aki azt tanította nekem, hogy háromféle ember van: azok, akik tudnak számolni, és azok, akik nem. Volt egy brilliáns technikatanárom, aki azt tanította, hogy a radioaktív macskáknak 18 fél életük van. De a legfontosabb, azt hiszem, az a kifejezés, amit fel fognak ismerni, egy olyan kifejezés, amit a ma fiataljai egyre többet használnak: „We don’t need no education, we don’t need no thought control” (Nincs szükségünk oktatásra, nincs szükségünk a gondolataink irányítására.) Amit teszünk a Lisszaboni Szerződéssel, az nem más, mint még egy „tégla a falba” a bennünket ide küldő szavazók és az emberekkel visszaélő európai elit közé."@hu11
". Signora Presidente, questa relazione si intitola “Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere”. Mi auguro che la Commissione europea e coloro che vogliono portare a termine il Trattato di Lisbona apprendano anch’essi da questa frase. L’educazione degli adulti è uno degli aspetti più importanti del sistema d’istruzione. Ritengo che l’apprendimento permanente verrà sostenuto da gran parte di quest’Assemblea come un’iniziativa molto positiva. Tutti abbiamo avuto meravigliosi insegnanti quando andavamo a scuola e tutti noi li ricordiamo. Avevo un brillante insegnante di matematica che mi disse che esistono tre tipi di persone: coloro che sanno contare e coloro che non lo sanno fare. Avevo inoltre un geniale insegnante di scienze che mi disse che i gatti radioattivi avevano 18 mezze vite. Tuttavia, ritengo che la frase più importante sia una che di certo riconoscerete, una frase che i giovani d’oggi utilizzano sempre di più: “ ”. Quello che stiamo facendo con il Trattato di Lisbona è di mettere un altro “mattone nel muro”, un altro “ ” tra gli elettori che ci hanno permesso di essere qui e le europee che li sfruttano."@it12
"Gerb. Pirmininke, šis pranešimas pavadintas „Suaugusiųjų mokymas: ar niekada nevėlu mokytis.“. Aš norėčiau, kad Europos Komisija ir visi tie, kurie nori, kad būtų priimta Lisabonos sutartis, patys iš jo pasimokytų. Suaugusiųjų švietimas yra viena svarbiausių švietimo sistemos dalių. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra, ir su tuo, aš manau, sutiks daugelis čia esančių, labai geras dalykas. Mes visi, kai mokėmės mokykloje, turėjome puikius mokytojus ir visi juos prisimename. Aš turėjau puikų matematikos mokytoją, kuris išmokė mane, kad yra trys žmonių rūšys: tie, kurie moka skaičiuoti, ir tie, kurie nemoka skaičiuoti. Aš turėjau puikų gamtos mokslų mokytoją, kuris mokė mane, kad radioaktyvios katės turi 18 pusamžių. Tačiau, aš manau, svarbiausias dalykas yra frazė, kurią jūs atpažinsite, frazė, kurią šių dienų jaunimas kartoja vis dažniau ir dažniau: „Mums nereikia švietimo, mums nereikia griežtos kontrolės“. Ką mes darome su Lisabonos sutartimi? Dedame dar vieną plytą į sieną tarp balsuotojų, kurie išrinko mus, ir Europos elito, kurie juos koneveikia."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šī ziņojuma virsraksts ir „Pieaugušo izglītība: nekad nav par vēlu mācīties”. Es vēlos, lai Eiropas Komisija un tie, kas grib, lai Lisabonas līgums tiek pieņemts, mācās no šī paziņojuma paši. Pieaugušo izglītība ir viena no vissvarīgākajām izglītības sistēmas daļām. Mūžizglītība ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, lielākā daļa šeit Parlamentā atzīs par ļoti labu lietu. Mums visiem ir bijuši apbrīnojami skolotāji, kad mēs gājām skolā, un mēs visi viņus atceramies. Man bija lielisks matemātikas skolotājs, kas man mācīja, ka ir trīs veidu cilvēki: tie, kas prot rēķināt, un tie, kas to neprot. Man bija lielisks dabaszinātņu skolotājs, kas mācīja man, ka radioaktīviem katalizatoriem ir 18 sairšanas pusperiodi. Bet vissvarīgākā lieta, manuprāt, ir frāze, ko jūs pazīsiet, frāze, kuru šodienas jaunieši lieto arvien vairāk un vairāk. „Mums nav vajadzīga nekāda izglītība; mums nav vajadzīga nekāda domu kontrole.” Mūsu rīcība attiecībā uz Lisabonas līgumu ir vēl viens ķieģelis mūrī, kas stāv starp vēlētājiem, kuri mūs ir ielikuši šeit, un Eiropas elitēm, kas viņus ļaunprātīgi izmanto."@lv13
"Madam President, this report is entitled ‘Adult education: it is never too late to learn’. I wish the European Commission and those who want the Lisbon Treaty to go through would learn from that statement themselves. Adult education is one of the most important parts of the education system. Lifelong learning is something that I think most in this House will agree is a very good thing. We all had amazing teachers when we were at school and we all remember them. I had a brilliant mathematics teacher who taught me there were three kinds of people: those who can count, and those who cannot. I had a brilliant science teacher who taught me that radioactive cats had 18 half lives. But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more. ‘We don’t need no education; we don’t need no thought control’. What we are doing with the Lisbon Treaty is putting another ‘brick in the wall’ between the voters who put us here and the European elites who abuse them."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, dit verslag is getiteld ‘Volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om te leren’. Ik wenste dat de Europese Commissie en de voorstanders van het Verdrag van Lissabon zelf uit die verklaring zouden leren. Volwassenenonderwijs is een van de belangrijkste onderdelen van het onderwijssysteem. Ik denk dat het merendeel van de leden ermee instemt dat levenslang leren een goede zaak is. Wij hadden allemaal uitstekende leerkrachten op school, die wij ons allen herinneren. Ik had een briljante wiskundeleraar die mij leerde dat er drie soorten mensen zijn: diegenen die kunnen tellen, en diegenen die dat niet kunnen. Ik had een briljante natuurkundeleraar die mij leerde dat radioactieve katten achttien halve levens hebben. Het allerbelangrijkste is echter een zin die u wel zult herkennen, een zin die steeds vaker door de jeugd van vandaag wordt gebruikt. ‘ ’. Wat wij met het Verdrag van Lissabon doen, is ‘ ’ plaatsen tussen de kiezer die ons hier heeft gebracht, en de Europese elite die hem misbruikt."@nl3
"Pani przewodnicząca! To sprawozdanie nosi tytuł „Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę”. Chciałbym, żeby Komisja Europejska i ci, którzy chcą przepchnąć traktat lizboński, nauczyli się czegoś z tego oświadczenia. Kształcenie dorosłych jest jedną z najważniejszych części systemu edukacji. Uczenie się przez całe życie jest czymś, co, jak sądzę, większość obecnych w tej izbie uzna za bardzo dobrą rzecz. W czasach szkolnych wszyscy mieliśmy zadziwiających nauczycieli i wszyscy ich pamiętamy. Miałem wspaniałego nauczyciela matematyki, który nauczył mnie, że są trzy rodzaje ludzi: ci, którzy umieją liczyć i ci, którzy nie umieją. Miałem wspaniałego nauczyciela przedmiotów ścisłych, który nauczył mnie, że radioaktywne koty mają 18-letni okres połowicznego rozpadu. Ale najważniejszą rzeczą jest, jak sądzę, zdanie, które rozpoznacie, zdanie, które dzisiejsza młodzież powtarza coraz częściej. „Nie potrzebujemy żadnej oświaty, nie potrzebujemy cenzury myśli” To, co robimy z traktatem lizbońskim, to dokładanie kolejnej „cegiełki do muru” między wyborcami, dzięki którym tu jesteśmy, i europejskimi elitami, które ich wykorzystują."@pl16
"Senhora Presidente, este relatório intitula-se “Educação de adultos: Nunca é tarde para aprender”. Espero que a Comissão Europeia e aqueles que defendem o avanço do Tratado de Lisboa aprendam alguma coisa com este título. A educação de adultos é uma das componentes mais importantes do sistema educativo. A aprendizagem ao longo da vida é, penso eu, bem vista pela maioria dos membros deste Hemiciclo. Todos nós tivemos excelentes professores nos nossos tempos de escola, professores de que nos lembramos. Pessoalmente, tive um brilhante professor de matemática que me ensinou que havia três tipos de pessoas: as que sabiam contar e as que não sabiam. Tive também um brilhante professor de ciências que me ensinou que os gatos radioactivos tinham 18 meias-vidas. Mas mais importante será uma frase que penso que conhecem, frase essa cada vez mais proferida pela juventude dos nossos dias: “ ” (“Não precisamos de educação; não precisamos que nos controlem o pensamento”). Aquilo que estamos a fazer com o Tratado de Lisboa é colocar outro “tijolo na parede” que se ergueu entre os eleitores que nos elegeram e as elites europeias que não os respeitam."@pt17
"Madam President, this report is entitled ‘Adult education: it is never too late to learn’. I wish the European Commission and those who want the Lisbon Treaty to go through would learn from that statement themselves. Adult education is one of the most important parts of the education system. Lifelong learning is something that I think most in this House will agree is a very good thing. We all had amazing teachers when we were at school and we all remember them. I had a brilliant mathematics teacher who taught me there were three kinds of people: those who can count, and those who cannot. I had a brilliant science teacher who taught me that radioactive cats had 18 half lives. But the most important thing is, I guess, a phrase that you will recognise, a phrase that the youth of today are using more and more. ‘We don’t need no education; we don’t need no thought control’. What we are doing with the Lisbon Treaty is putting another ‘brick in the wall’ between the voters who put us here and the European elites who abuse them."@ro18
"Pani predsedajúca, táto správa má názov „Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nie je nikdy neskoro“. Želám si, aby si Európska komisia a všetci, ktorí chcú, aby Lisabonská zmluva prešla, z tohto vyhlásenia zobrali ponaučenie. Vzdelávanie dospelých je jednou z najdôležitejších súčastí vzdelávacieho systému. Celoživotné vzdelávanie je veľmi dobrá vec a dúfam, že v tomto so mnou bude väčšina tohto parlamentu súhlasiť. Všetci sme mali úžasných učiteľov a všetci sa na nich pamätáme. Ja som mal skvelého učiteľa matematiky, ktorý ma naučil, že existujú tri skupiny ľudí: tí, ktorí vedia počítať, a tí, ktorí nevedia. Mal som aj úžasného učiteľa vedy, ktorý ma naučil, že rádioaktívne mačky majú 18 polovičných životov. Najdôležitejšia je hádam veta, ktorú isto poznáte. Je to veta, ktorú dnešní mladí ľudia používajú stále častejšie. „Nepotrebujeme vzdelanie, nepotrebujeme kontrolu názoru. S Lisabonskou zmluvou robíme asi toľko, že staviame múr medzi voličmi, ktorí nám dali mandát, a európskou elitou, ktorá ho zneužíva."@sk19
"Gospa predsednica, naslov tega poročila je Izobraževanje odraslih: za učenje ni nikoli prepozno. Tudi Evropska komisija in tisti, ki si prizadevajo za lizbonsko pogodbo, bi se lahko kaj naučili iz te izjave. Izobraževanje odraslih je med najpomembnejši deli izobraževalnega sistema. Po mojem mnenju se bo večina v Parlamentu strinjala, da je vseživljenjsko učenje zelo dobra ideja. Vsi smo imeli v šolah odlične učitelje, ki se jih spominjamo. Imel sem odličnega učitelja matematike, ki me je naučil, da obstajata dve vrsti ljudi: tisti, ki znajo šteti, in tisti, ki ne. Odlični učitelj znanosti me je naučil, da imajo radioaktivne mačke 18 in pol življenj. Najpomembnejše pa so besede ali fraza, ki jo boste prepoznali, saj jo mladi vedno pogosteje uporabljajo. „Nočemo izobrazbe, nočemo nadzora misli“. Z lizbonsko pogodbo le „nalagamo nove opeke“ med volivce, ki so nas izvolili, in evropsko elito, ki jih izkoriščajo."@sl20
"Fru talman! Detta betänkande har titeln ”Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära”. Jag önskar att Europeiska kommissionen och de som vill driva igenom Lissabonfördraget själva kunde lära något av detta. Vuxenutbildning är en av utbildningssystemets viktigaste delar. Jag tror att de flesta här i parlamentet håller med om att livslångt lärande är något bra. Vi hade alla fantastiska lärare när vi gick i skolan och vi kommer alla ihåg dem. Jag hade en lysande matematiklärare som lärde mig att det finns tre typer av människor: de som kan räkna och de som inte kan räkna. Jag hade en lysande naturkunskapslärare som lärde mig att radioaktiva katter har 18 halva liv. Men jag gissar att det viktigaste är en fras som jag tror att ni känner igen, en fras som dagens ungdom använder mer och mer ”We don’t need no education, we don’t need no thought control”. För att låna ytterligare en fras av Pink Floyd innebär Lissabonfördraget att vi lägger ”another brick in the wall” mellan de väljare som har röstat hit oss och den europeiska elit som missbrukar väljarnas förtroende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"brick in the wall"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph