Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.9.3-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I think it is relevant when making an explanation of vote actually to say how we voted. In my case I voted in favour of this measure, again as a loyal Conservative, again following the whip and again, had I been left to make my own decision, I would have voted against it, for the reasons very clearly set out by some of my colleagues, particularly Mr Hannon’s reference to free markets requiring diversity."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, myslím si, že je vhodné, abychom při vysvětlení hlasování řekli, jak jsme vlastně hlasovali. Já osobně jsem hlasoval pro toto opatření, opět jako loajální konzervativec, opět jsem se podrobil instrukcím a opět bych býval hlasoval proti, kdyby bylo po mém, a to z důvodů, které jasně vyjmenovali někteří moji kolegové, zejména pan Hannan, když zmiňoval, že předpokladem volného trhu je rozmanitost."@cs1
"Fru formand! Jeg synes, at det er passende, at vi, når vi afgiver en stemmeforklaring, faktisk siger, hvordan vi har stemt. Jeg stemte for denne foranstaltning, igen som loyal konservativ, igen fulgte jeg partidisciplinen, og hvis jeg selv havde kunnet bestemme, ville jeg have stemt imod den af de grunde, som nogle af mine kolleger har givet, navnlig hr. Hannons henvisning til, at frie markeder kræver mangfoldighed."@da2
"Frau Präsidentin! Ich denke, es ist bei einer Stimmerklärung wichtig anzugeben, wie abgestimmt wurde. In meinem Fall ist es so, dass ich für diese Maßnahme gestimmt habe, wiederum mit meiner Fraktion und als loyaler Konservativer, aber auch hier hätte ich dagegen gestimmt, wäre ich meiner eigenen Entscheidung gefolgt, und zwar aus den Gründen, die einige meiner Kollegen bereits sehr deutlich ausgeführt haben, insbesondere Herr Hannan mit seinem Verweis auf die Notwendigkeit der Vielfalt für freie Märkte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό όταν κάνουμε αιτιολόγηση ψήφου να λέμε στην πραγματικότητα πώς ψηφίσαμε. Στην περίπτωσή μου ψήφισα υπέρ αυτού του μέτρου, πάλι ως πιστός Συντηρητικός, πάλι ακολουθώντας τις οδηγίες και πάλι, εάν μου είχε δοθεί η ελευθερία να πάρω τη δική μου απόφαση, θα το είχα καταψηφίσει, για τους λόγους που εξέθεσαν σαφώς ορισμένοι από τους συναδέλφους μου, ιδιαίτερα η αναφορά του κ. Hannon ότι οι ελεύθερες αγορές απαιτούν ποικιλομορφία."@el10
"Señora Presidenta, creo que es importante, a la hora de exponer la explicación del voto, decir realmente cómo hemos votado. En mi caso he votado a favor de esta medida, una vez más como conservador leal, una vez más siguiendo las directrices del Grupo parlamentario y, si se me hubiera permitido adoptar mi propia decisión, habría votado en contra, debido a las razones expuestas con enorme claridad por algunos de mis compañeros, sobre todo la referencia del señor Hannon a que los mercados libres necesitan diversidad."@es21
"Proua president, arvan, et on oluline teada, kuidas me hääletasime, kui anname selgitusi hääletuse kohta. Mina isiklikult hääletasin, jälle lojaalse konservatiivina, kes toetab ühtset seisukohta, meetme poolt ja jälle, kui see oleks olnud minu otsustada, oleksin ma vastu hääletanud põhjusel, mida on juba nimetanud kolleegid, eelkõige aga hr Hannon, kes viitas mitmekesisust eeldavale vabale turule."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni äänestysselityksen yhteydessä on aiheellista kertoa, kuinka oikein äänesti. Äänestin itse tämän mietinnön puolesta ja tein niin jälleen lojaalina konservatiivina ryhmäkuria noudattaen. Jos olisin voinut päättää asiasta itse, olisin jälleen äänestänyt sitä vastaan syistä, jotka muutamat kollegat ovat tuoneet hyvin selvästi esiin. Mainitsen heistä erityisesti jäsen Hannonin, joka viittasi siihen, että vapaat markkinat edellyttävät monipuolisuutta."@fi7
"Madame la Présidente, je crois qu’il est important lorsque l’on donne une explication de vote de préciser dans quel sens on a voté. J’ai personnellement voté en faveur de cette mesure, à nouveau en tant que conservateur loyal, à nouveau pour suivre les consignes, et à nouveau, si j’avais pu prendre ma propre décision, j’aurai voté contre, pour les raisons très clairement exposées par certains de mes collègues, en particulier pour les références faites par M. Hannon à la nécessaire diversité des marchés libres."@fr8
"Elnök asszony, azt hiszem, a szavazatok indoklásakor releváns azt is elmondani, hogy milyen módon szavaztunk. Az én esetemben – mint lojális konzervatív – a frakcióvezető utasítását követve megint támogattam ezt az intézkedést, de a saját elhatározásom alapján én ellene szavaztam volna a kollégáim által nagyon világosan megfogalmazott indokok miatt, különös tekintettel Hanon úr hivatkozására a sokszínűséget igénylő szabadpiacokkal kapcsolatban."@hu11
". Signora Presidente, ritengo sia corretto, nel corso di una dichiarazione di voto, comunicare come si è votato realmente. Per quanto mi riguarda ho votato a favore di questa misura, sempre come un leale conservatore, sempre seguendo il partito e sempre, se avessi deciso da solo, avrei votato contro, per le ragioni espresse molto chiaramente da alcuni dei miei colleghi, in particolare il fatto che, come ha sottolineato l’onorevole Hannan, i liberi mercati richiedono diversità."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš manau svarbu paaiškinant savo balsavimą ir iš tikrųjų pasakyti, kaip mes balsavome. Aš balsavau už šią priemonę: vėlgi kaip lojalus konservatorius, vėlgi vykdydamas partijos valią ir vėlgi jei būčiau galėjęs priimti savo sprendimą, būčiau balsavęs prieš. Priežastis labai aiškiai išdėstė kai kurie mano kolegos, ypač D. Hannon, kuris nurodė, kad laisvoms rinkoms reikia įvairovės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka, skaidrojot balsojumu, ir būtiski pateikt, kā mēs balsojām. Manā gadījumā arī es kā lojāls konservatīvais balsoju par šo pasākumu, arī sekojot norādījumam, un arī es, ja man būtu bijis pašam jāizlemj, būtu balsojis pret to pašu iemeslu dēļ, kurus skaidri izklāstīja daži mani kolēģi, it īpaši kad viņš minēja brīvos tirgus, kas prasa daudzveidību."@lv13
"Madam President, I think it is relevant when making an explanation of vote actually to say how we voted. In my case I voted in favour of this measure, again as a loyal Conservative, again following the whip and again, had I been left to make my own decision, I would have voted against it, for the reasons very clearly set out by some of my colleagues, particularly Mr Hannon’s reference to free markets requiring diversity."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat het relevant is bij een stemverklaring te vermelden hoe wij hebben gestemd. Als trouw conservatief heb ik voor deze maatregel gestemd. Als ik zelf had mogen beslissen, had ik tegengestemd, en wel om de door een aantal collega’s zeer duidelijk uiteengezette redenen. Ik denk daarbij voornamelijk aan de heer Hannons verwijzing naar de voor een vrije markt vereiste diversiteit."@nl3
"Pani przewodnicząca! Myślę, że w ramach wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania istotne jest, aby rzeczywiście powiedzieć jak głosowaliśmy. W moim przypadku głosowałem za tym środkiem, raz jeszcze jako lojalny konserwatysta, raz jeszcze stosując się do zaleceń rzecznika dyscypliny, ale gdybym miał podjąć własną decyzję, głosowałbym przeciw, z powodów bardzo jasno przedstawionych przez niektórych moich kolegów, zwłaszcza w odniesieniu posła Hannona do tego, że wolne rynki potrzebują różnorodności."@pl16
"Senhora Presidente, creio ser relevante, quando apresentamos uma declaração de voto, declararmos efectivamente de que modo votámos. No meu caso, votei a favor desta medida, uma vez mais como leal Conservador, uma vez mais, respeitando a disciplina partidária. Uma vez mais, também, se me tivesse sido permitido tomar a minha própria decisão, teria votado contra, pelas razões expostas de modo muito claro por alguns dos meus colegas, particularmente pelo senhor deputado Hannon, na sua referência ao facto de os mercados livres exigirem diversidade."@pt17
"Madam President, I think it is relevant when making an explanation of vote actually to say how we voted. In my case I voted in favour of this measure, again as a loyal Conservative, again following the whip and again, had I been left to make my own decision, I would have voted against it, for the reasons very clearly set out by some of my colleagues, particularly Mr Hannon’s reference to free markets requiring diversity."@ro18
"Pani predsedajúca, myslím si, že je relevantné, aby sme sa pri vysvetľovaní hlasovania vyjadrili k svojmu hlasovaniu. V mojom prípade som hlasoval za toto opatrenie. Opäť ako lojálny konzervatívec, opäť v súlade s rozhodnutím vedenia strany. A opäť, keby bolo spravenie vlastného rozhodnutia na mne, by som hlasoval proti nemu, a to z dôvodov veľmi jasne spomenutých niektorými mojimi kolegami, najmä v zmienke pána Hannona o voľných trhoch, ktoré potrebujú rozmanitosť."@sk19
"Gospa predsednica, mislim da je treba pri obrazložitvah glasovanja dejansko sporočiti, kako smo glasovali. Jaz sem na primer glasoval za sprejetje ukrepa in se kot vdan konzervativec odzval pozivu; če bi glasoval v svojem imenu, bi glasoval proti iz razlogov, ki so jih jasno navedli nekateri moji kolegi, zlasti gospod Hannon, ki se je skliceval na potrebo po raznolikosti na prostih trgih."@sl20
"Fru talman! Jag anser att det är viktigt när vi lämnar en röstförklaring att faktiskt säga hur vi har röstat. I mitt fall röstade jag för detta förslag till beslut, återigen som en lojal konservativ ledamot som lyder partipiskan, och, än en gång, hade jag fått fatta mitt eget beslut skulle jag ha röstat emot betänkandet av de skäl som några av mina kolleger, särskilt Daniel Hannan, har lagt fram med motiveringen att fria marknader kräver mångfald."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Roger Helmer (NI ). –"18,5,20,15,1,19,11,21,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph