Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.2.3-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mnogokrat izrečene čestitke Sloveniji kot prvi novi državi članici, ki predseduje Svetu, kažejo, da bo delu Slovenije namenjena posebna pozornost. Velika so pričakovanja in velika je tudi odgovornost. A izven političnih institucij je v mlajših državah članicah med ljudmi pogosto mnenje, da vodi unijo le nekaj velikih držav. Prav tu ima Slovenija izjemno priložnost, da dokaže, da je unija sestavljena iz 27 držav, ki odgovorno sooblikujejo skupne politike. Pričakujem, da bo pri izvajanju prioritet in podedovane agende namenila veliko pozornosti koheziji ter zmanjšanju razlik v Evropi. V tej skromni minuti pa bi želela spregovoriti še o podnebnih spremembah in energetiki, saj si je Evropa zastavila izredno ambiciozne cilje, razvoj v družbo z nizkimi izpusti ogljika, in prav to je tisto, kar je pomembno: družba z nizkimi izpusti ogljika. Sloveniji želim, da bi na tem področju prikazala konkretne predloge, projekte in rezultate."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Množství přání úspěchu vyjádřených Slovinsku jakožto prvnímu z nových členských států, který se ujímá předsednictví v Radě, znamená, že činnost Slovinska bude přitahovat zvláštní pozornost. Očekávání jsou vysoká a stejně vysoká je zodpovědnost. Lidé mimo politické instituce v nových členských státech si často myslí, že Unie je vedena jen hrstkou velkých států. Zde má Slovinsko výjimečnou příležitost dokázat, že se Unie skládá z 27 států, které jsou společně zodpovědné za utváření společné politiky. Doufám, že se Slovinsko při provádění priorit a programu převzatého od předchůdců výrazně zaměří na soudržnost a snížení rozdílů v Evropě. V této krátké minutě se chci ještě zmínit o klimatických změnách a energetické politice, protože si Evropa stanovila mimořádně ambiciózní cíle pro směřování ke společnosti s nízkými emisemi CO . A přesně to je důležité: společnost s nízkými emisemi CO . Byla bych ráda, kdyby Slovinsko předložilo konkrétní návrhy a projekty a dosáhlo v této oblasti výsledků."@cs1
"Hr. formand! De mange gode ønsker til Slovenien som den første af de nye medlemsstater, der overtager formandskabet for Rådet, viser, at Sloveniens aktiviteter vil få særlig opmærksomhed. Forventningerne er store, og det er ansvaret også. Folk uden for de politiske institutioner i de nye medlemsstater tror ofte, at EU bliver ledet af nogle få af de gamle lande. Her har Slovenien en enestående chance for at bevise, at EU består af 27 stater, som i fællesskab har ansvaret for at skabe den fælles politik. Jeg forventer, at Slovenien under gennemførelsen af prioriteterne og den arvede dagsorden vil være meget opmærksom på samhørigheden og på at mindske forskellene i Europa. På dette korte minut vil jeg også nævne klimaændringen og energipolitikken, for Europa har sat sig nogle meget ambitiøse mål om at blive et samfund med lave kulstofemissioner. Og det er det, der er vigtigt - et samfund med lave kulstofemissioner. Jeg håber, Slovenien vil fremsætte nogle konkrete forslag og projekter og opnå resultater på dette område."@da2
"Die vielen guten Wünsche für Slowenien als dem ersten der neuen Mitgliedstaaten, der den Vorsitz im Rat übernimmt, zeigen, dass der Tätigkeit Sloweniens besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden wird. Die Erwartungen sind groß, aber groß ist auch die Verantwortung. Die nicht zu politischen Institutionen in den neuen Mitgliedstaaten gehörenden Menschen sind vielfach der Meinung, die Union würde lediglich von einigen großen Ländern angeführt. Hier hat Slowenien die außergewöhnliche Gelegenheit zu beweisen, dass die Union aus 27 Staaten besteht, die zusammen für die Gestaltung der gemeinsamen Politik verantwortlich sind. Bei der Umsetzung der Prioritäten und der übernommenen Agenda erwarte ich von Slowenien, dass es dem Zusammenhalt und der Verringerung der Unterschiede in Europa besondere Aufmerksamkeit widmet. In der Kürze dieser einen Minute möchte ich den Klimawandel und die Energiepolitik ansprechen, denn Europa hat sich außerordentlich ehrgeizige Ziele gesetzt, um sich zu einer Gesellschaft mit niedrigen Kohlendioxidemissionen zu entwickeln. Und das ist das Wichtige: eine Gesellschaft mit niedrigen Kohlendioxidemissionen. Es wäre gut, wenn Slowenien einige konkrete Vorschläge und Projekte unterbreiten würde sowie auf diesem Gebiet Ergebnisse erzielen könnte."@de9
"Οι πολλές καλές ευχές που απευθύνθηκαν στη Σλοβενία ως το πρώτο από τα νέα κράτη μέλη που ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου καταδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες της Σλοβενίας θα προσελκύσουν ιδιαίτερη προσοχή. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και εξίσου μεγάλη είναι και η ευθύνη. Οι άνθρωποι εκτός των πολιτικών θεσμικών οργάνων στα νέα κράτη μέλη συχνά πιστεύουν ότι η Ένωση καθοδηγείται μόνο από ορισμένες από τις μεγάλες χώρες. Σε αυτό το σημείο η Σλοβενία έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδείξει ότι η Ένωση απαρτίζεται από 27 κράτη τα οποία είναι συνυπεύθυνα για τη διαμόρφωση της κοινής πολιτικής. Κατά την εφαρμογή των προτεραιοτήτων και της κληροδοτημένης ατζέντας, ευελπιστώ ότι η Σλοβενία θα δώσει μεγάλη προσοχή στη συνοχή και τη μείωση των διαφορών στην Ευρώπη. Σε αυτό τον σύντομο χρόνο θα ήθελα να αναφέρω την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή πολιτική, επειδή η Ευρώπη έχει θέσει εαυτόν εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους να εξελιχθεί σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Και αυτό είναι το σημαντικό: μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Θα ήθελα η Σλοβενία να υποβάλει ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια και να επιτύχει αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα."@el10
"The many good wishes addressed to Slovenia as the first of the new Member States to take over the Presidency of the Council indicate that the activities of Slovenia will attract special attention. The expectations are great and so is the responsibility. People outside the political institutions in the new Member States often think that the Union is led by just a few of the large countries. This is where Slovenia has an exceptional opportunity to prove that the Union consists of 27 States which together are responsible for shaping the common policy. In implementing the priorities and the inherited agenda, I expect Slovenia to pay great attention to cohesion and the reduction of differences in Europe. In this short minute I would like to mention climate change and the energy policy, because Europe has set extremely ambitious aims for itself to develop into a society with low carbon emissions. And that is what is important: a society with low carbon emissions. I would like Slovenia to put forward some concrete proposals and projects and to achieve results in that area."@en4
"Los numerosos buenos deseos dirigidos a Eslovenia, como primer país de los nuevos Estados miembros en asumir la Presidencia del Consejo, indican que las actividades del país concitarán especial atención. Las expectativas son grandes, al igual que la responsabilidad. Los ciudadanos ajenos a las instituciones políticas de los nuevos Estados miembros suelen pensar que la Unión está sólo dirigida por unos pocos de los grandes países. Aquí Eslovenia tiene una excepcional oportunidad de demostrar que la Unión consta de 27 Estados que juntos deben configurar la política común. Espero que, al aplicar las prioridades y la agenda heredada, Eslovenia preste gran atención a la cohesión y a la reducción de las diferencias en Europa. En este breve minuto, me gustaría mencionar el cambio climático y la política energética, porque Europa se ha fijado objetivos extremadamente ambiciosos para convertirse en una sociedad con bajas emisiones de carbono. Y eso es lo importante: una sociedad que produzca bajas emisiones de carbono. Me gustaría que Eslovenia expusiera algunos proyectos y propuestas concretos y que lograse resultados en este ámbito."@es21
"Sloveenia sai paljude heade soovide osaliseks, kuna on uutest liikmesriikidest esimene, kes saab nõukogu eesistujaks, ning see näitab, et Sloveenia tegevusele pööratakse suurt tähelepanu. Ootused, aga ka vastutus on suured. Inimesed väljaspool uute liikmesriikide poliitilisi institutsioone mõtlevad sageli, et liitu juhib vaid paar suurt riiki. Sealjuures on Sloveenial märkimisväärne võimalus tõestada, et liit koosneb 27 riigist, kes kõik ühiselt vastutavad ühise poliitika kujundamise eest. Ma ootan, et Sloveenia pööraks suuremat tähelepanu prioriteetide ja ühise tegevuskava elluviimisel sidususele ning erinevuste vähendamisele Euroopas. Selle lühikese minuti jooksul soovin nimetada veel kliimamuutust ja energiapoliitikat, kuna Euroopa on seadnud endale äärmiselt ambitsioonikad eesmärgid areneda vähem süsihappegaasiheidet tekitavaks ühiskonnaks. See aga ongi just oluline — olla ühiskond, mis tekitab vähe süsihappegaasiheidet. Soovin, et Sloveenia teeks konkreetsed ettepanekud ning esitaks projektid kõnealuse eesmärgi saavutamiseks."@et5
"Slovenian saamat lukuisat onnittelut neuvoston puheenjohtajan tehtävien vastaanottamisen johdosta ensimmäisenä uusista jäsenvaltioista ennakoi Slovenian toiminnan saavan osakseen erityistä huomiota. Odotukset ovat korkealla ja vastuu on suuri. Uusissa jäsenvaltioissa poliittisin elimiin kuulumattomat ihmiset ajattelevat usein, että unionia johtavat ainoastaan sen suurimmat maat. Slovenialla on nyt poikkeuksellinen tilaisuus osoittaa unionin koostuvan 27 valtiosta, jotka ovat yhdessä vastuussa yhteisen politiikan laatimisesta. Odotan Slovenian kiinnittävän painopistealueita ja perimäänsä asialistaa työstäessään huomiota koheesioon ja Euroopan sisäisten erimielisyyksien vähentämiseen. Haluaisin tämän lyhyen minuutin aikana mainita vielä ilmastonmuutoksen ja energiapolitiikan, koska EU on asettanut itselleen äärimmäisen kunnianhimoiset tavoitteet kehittyäkseen alhaisten hiilidioksidipäästöjen yhteiskunnaksi. On tärkeää luoda vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttava yhteiskunta. Toivon Slovenian esittävän alalla konkreettisia ehdotuksia ja hankkeita sekä saavan aikaan tuloksia."@fi7
"Les nombreux vœux de réussite adressés à la Slovénie en tant que premier nouvel État membre à prendre en charge la Présidence du Conseil montrent que ses activité seront au centre de toutes les attentions. Les attentes sont grandes, comme le sont les responsabilités. Les personnes étrangères aux institutions politiques dans les nouveaux États membres pensent souvent que l’Union est dirigée uniquement par quelques grands États. En cela, la Slovénie a l’opportunité exceptionnelle de démontrer que l’Union est composée de 27 États qui sont responsable ensemble de l’élaboration de la politique commune. Dans la mise en œuvre des priorités et de l’agenda hérité, j’attends de la Slovénie qu’elle soit très attentive à la cohésion et à la réduction des différences en Europe. J’aimerais pendant cette courte minute évoquer le changement climatique et la politique énergétique, parce que l’Europe s’est fixé des objectifs extrêmement ambitieux pour évoluer dans une société sobre en émissions de carbone. Et c’est cela qui est important: une société sobre en émissions de carbone. J’aimerais que la Slovénie fasse des propositions concrètes et des projets, et qu’elle atteigne des résultats dans ce domaine."@fr8
". Az a sok jókívánság, amit Szlovénia kapott annak alkalmából, hogy az első az új tagállamok között, amely átveszi a Tanács elnökségét, azt jelzi, hogy Szlovénia tevékenységeit különleges figyelem fogja kísérni. Nagyok az elvárások és nagy a felelősség is. A politikai intézményeken kívüli emberek az új tagállamokban gyakran úgy gondolják, hogy az Uniót csak a néhány nagy ország vezeti. Ez az a pont, ahol Szlovéniának kivételes lehetősége van annak bizonyítására, hogy az Unió 27 tagállamból áll, amelyek közösen felelnek a közös politika kialakításáért. A prioritások és az örökölt napirend megvalósításában elvárom Szlovéniától, hogy fordítson nagy figyelmet a kohézióra, és Európán belüli különbségek csökkentésére. Ebben a rövid percben szeretném megemlíteni a klímaváltozást és az energiapolitikát, mert Európa rendkívül ambiciózus célokat állított maga elé azzal, hogy alacsony szénkibocsátású társadalommá fejleszti önmagát. És ez az, ami fontos: alacsony szénkibocsátású társadalom. Szeretném, ha Szlovénia néhány konkrét javaslatot és projektet terjesztene elő, hogy eredményeket érjen el ezen a területen."@hu11
"Porgo i miei migliori auguri alla Slovenia, in quanto essere il primo dei nuovi Stati membri ad assumere la Presidenza del Consiglio è indice che i suoi lavori attireranno un’attenzione particolare. Le aspettative sono enormi e così la responsabilità. Le persone al di fuori delle istituzioni politiche dei nuovi Stati membri spesso pensano che l’Unione sia guidata solo da pochi grandi paesi. Su questo punto la Slovenia ha l’eccezionale opportunità di dimostrare che l’Unione è formata da 27 Stati corresponsabili dell’elaborazione della politica comune. Nell’attuare le priorità e la relativa agenda, ritengo che la Slovenia dovrebbe prestare la massima attenzione alla coesione e alla riduzione delle disparità in Europa. In questo breve minuto desidero citare i cambiamenti climatici e la politica energetica, in quanto l’Europa ha fissato obiettivi estremamente ambiziosi affinché possa svilupparsi in una società a basse emissioni di carbonio, ed è questo ciò che conta. Vorrei che la Slovenia elaborasse proposte e progetti concreti e che ottenesse risultati in questo ambito."@it12
"Daugybė Slovėnijai, kaip pirmajai iš naujų valstybių narių, kuriai teko pirmininkavimo vaidmuo, skirtų linkėjimų reiškia, kad Slovėnijos veiksmai sulauks ypatingo dėmesio. Dedame daug vilčių ir sutinkame prisiimti ne mažesnę atsakomybę. Su politinėmis institucijomis nesusiję žmonės naujose valstybėse narėse dažnai galvoja, kad Sąjungai vadovauja kelios didžiosios valstybės. Todėl Slovėnijai tenka išskirtinė proga įrodyti, kad Sąjungą sudaro 27 valstybės ir visos yra atsakingos už bendros politikos formavimą. Diegiant prioritetus ir paveldėtą darbotvarkę, tikiuosi, kad Slovėnija itin daug dėmesio skirs Europos suvienijimui ir skirtumų sumažinimui. Šioje trumpoje kalboje norėčiau paminėti klimato kaitos ir energijos politiką, nes Europa užsibrėžė itin ambicingus siekius, pasiryždama tapti mažai anglies išmetančia bendruomene. Svarbu tapti mažai anglies išmetančia bendruomene. Norėčiau, kad Slovėnija pateiktų kelis konkrečius siūlymus ir projektus, kurie padėtų pasiekti gerų rezultatų šioje srityje."@lt14
"Slovēnija kā pirmā no jaunajām dalībvalstīm, kas pārņem Padomes prezidentūru, ir saņēmusi daudzus laba vēlējumus, un tas liecina, ka Slovēnijas darbība piesaistīs īpašu uzmanību. Cerības ir lielas, un arī atbildība ir liela. Tie jauno dalībvalstu iedzīvotāji, kas nav saskārušies ar politiskajām iestādēm, bieži uzskata, ka Eiropas Savienību vada vien pāris lielo valstu. Tieši tāpēc Slovēnijai ir lieliska izdevība pierādīt, ka Savienībā ir 27 valstis un ka tās visas ir atbildīgas par kopējās politikas veidošanu. Es ceru, ka, īstenojot prioritātes un pārmantoto darba kārtību, Slovēnija pievērsīs lielu uzmanību kohēzijai un atšķirību samazināšanai Eiropā. Šīs īsās minūtes laikā es gribētu minēt klimata pārmaiņas un enerģētikas politiku, jo Eiropa ir izvirzījusi ārkārtīgi vērienīgus mērķus – kļūt par sabiedrību, kura nodrošina zemas oglekļa emisijas. Tieši tas ir svarīgākais – sabiedrību, kas nodrošina zemas oglekļa emisijas. Es vēlētos, lai Slovēnija šajā jomā izvirzītu konkrētus priekšlikumus un projektus un sasniegtu rezultātus."@lv13
"Mnogokrat izrečene čestitke Sloveniji kot prvi novi državi članici, ki predseduje Svetu, kažejo, da bo delu Slovenije namenjena posebna pozornost. Velika so pričakovanja in velika je tudi odgovornost. A izven političnih institucij je v mlajših državah članicah med ljudmi pogosto mnenje, da vodi unijo le nekaj velikih držav. Prav tu ima Slovenija izjemno priložnost, da dokaže, da je unija sestavljena iz 27 držav, ki odgovorno sooblikujejo skupne politike. Pričakujem, da bo pri izvajanju prioritet in podedovane agende namenila veliko pozornosti koheziji ter zmanjšanju razlik v Evropi. V tej skromni minuti pa bi želela spregovoriti še o podnebnih spremembah in energetiki, saj si je Evropa zastavila izredno ambiciozne cilje, razvoj v družbo z nizkimi izpusti ogljika, in prav to je tisto, kar je pomembno: družba z nizkimi izpusti ogljika. Sloveniji želim, da bi na tem področju prikazala konkretne predloge, projekte in rezultate."@mt15
". De veelvuldig uitgesproken gelukwensen aan Slovenië als eerste nieuwe lidstaat die de Raad voorzit, tonen aan dat het werk van Slovenië met bijzondere aandacht zal worden gevolgd. De verwachtingen zijn hooggespannen, de verantwoordelijkheid is groot. Buiten de politieke instellingen zijn de mensen in de jongste lidstaten echter vaak de mening toegedaan dat slechts enkele grote landen de Unie leiden. Net op dat punt heeft Slovenië een uitstekende kans om te bewijzen dat de Unie is opgebouwd uit 27 landen die op verantwoorde wijze samen een gemeenschappelijk beleid vormgeven. Ik verwacht dat er veel aandacht naar de cohesie en de vermindering van de verschillen in Europa zal gaan bij de uitvoering van de prioriteiten en van de overgeleverde agenda. Tijdens deze korte minuut zou ik het nog willen hebben over de klimaatveranderingen en de energie. Europa heeft zichzelf namelijk uitzonderlijk ambitieuze doelstellingen opgelegd – de ontwikkeling naar een maatschappij met een lage koolstofuitstoot – en dat is wat nu net van belang is: een maatschappij met een lage koolstofuitstoot. Ik wens Slovenië dat het op dat vlak concrete voorstellen, projecten en resultaten ter tafel brengt."@nl3
"Taka ilość życzeń powodzenia kierowanych pod adresem Słowenii jako pierwszego spośród nowych państw członkowskich sprawującego prezydencję Rady oznacza, że działania Słowenii będą obserwowane ze szczególną uwagą. Oczekiwania są ogromne, wielka jest również odpowiedzialność. Osoby spoza instytucji politycznych nowych państw członkowskich często myślą, że Unia jest kierowana przez kilka dużych państw. Właśnie w tym obszarze Słowenia ma wyjątkową okazję udowodnić, że Unia składa się z 27 państw, które są wspólnie odpowiedzialne za kształt wspólnej polityki. Oczekuję, że Słowenia, realizując cele oraz odziedziczony po poprzednich prezydencjach program, będzie przywiązywać większą wagę do spójności i zmniejszania różnic w Europie. W tym zaledwie jednominutowym wystąpieniu chciałabym wspomnieć o zmianie klimatu i o polityce energetycznej, ponieważ Europa wyznaczyła sobie niezmiernie ambitne cele, polegające na ograniczeniu do minimum emisji związków węgla do atmosfery. Właśnie to jest istotne: społeczeństwo, które emituje niskie ilości związków węgla. Chciałabym, żeby Słowenia wysunęła konkretne wnioski i projekty oraz by osiągnęła w tym obszarze wyniki."@pl16
"Os muitos votos de felicidades dirigidos à Eslovénia como o primeiro dos novos Estados-Membros a deter a Presidência do Conselho indica que as actividades da Eslovénia atrairão uma atenção especial. As expectativas são grandes, na proporção das responsabilidades. As pessoas fora das Instituições políticas nos novos Estados-Membros pensam muitas vezes que a União é liderada apenas por alguns dos grandes países. Esta é uma oportunidade excepcional para a Eslovénia de provar que a União é composta por 27 Estados que, em conjunto, são responsáveis pelas políticas comuns que desenvolvem. Ao implementar as prioridades e a agenda herdada, espero que a Eslovénia preste grande atenção à coesão e à redução das diferenças na Europa. Neste breve minuto, gostaria de referir as alterações climáticas e a política energética, porque a Europa estabeleceu para si objectivos extremamente ambiciosos em matéria de desenvolvimento de uma sociedade com baixas emissões de carbono. E de facto é o que importa: uma sociedade com baixas emissões de carbono. Gostaria que a Eslovénia apresentasse algumas propostas e projectos concretos e conseguisse resultados neste domínio."@pt17
"Mnogokrat izrečene čestitke Sloveniji kot prvi novi državi članici, ki predseduje Svetu, kažejo, da bo delu Slovenije namenjena posebna pozornost. Velika so pričakovanja in velika je tudi odgovornost. A izven političnih institucij je v mlajših državah članicah med ljudmi pogosto mnenje, da vodi unijo le nekaj velikih držav. Prav tu ima Slovenija izjemno priložnost, da dokaže, da je unija sestavljena iz 27 držav, ki odgovorno sooblikujejo skupne politike. Pričakujem, da bo pri izvajanju prioritet in podedovane agende namenila veliko pozornosti koheziji ter zmanjšanju razlik v Evropi. V tej skromni minuti pa bi želela spregovoriti še o podnebnih spremembah in energetiki, saj si je Evropa zastavila izredno ambiciozne cilje, razvoj v družbo z nizkimi izpusti ogljika, in prav to je tisto, kar je pomembno: družba z nizkimi izpusti ogljika. Sloveniji želim, da bi na tem področju prikazala konkretne predloge, projekte in rezultate."@ro18
"To množstvo dobrých želaní adresovaných Slovinsku ako prvému z nových členských štátov, ktorý preberá predsedníctvo Rady, naznačuje, že aktivity Slovinska vzbudia osobitnú pozornosť. Očakávania sú veľké a rovnako veľká je aj zodpovednosť. Ľudia pôsobiaci mimo politických inštitúcií v nových členských štátoch si často myslia, že Úniu vedie len niekoľko veľkých krajín. Práve tu má Slovinsko výnimočnú príležitosť dokázať, že Úniu tvorí 27 štátov, ktoré sú spolu zodpovedné za vypracovanie spoločnej politiky. Očakávam, že prostredníctvom uskutočňovania priorít a prevzatej agendy bude Slovinsko venovať veľkú pozornosť kohézii a znižovaniu rozdielov v Európe. V tejto krátkej minúte by som ešte rada spomenula klimatické zmeny a energetickú politiku, pretože Európa si stanovila mimoriadne ambiciózne ciele, a to dosiahnuť úroveň spoločnosti s nízkymi uhlíkovými emisiami. A práve toto je dôležité: spoločnosť s nízkymi uhlíkovými emisiami. Bola by som rada, keby Slovinsko predložilo nejaké konkrétne návrhy a projekty a keby v tejto oblasti dosiahlo výsledky."@sk19
"De många lyckönskningarna till Slovenien som den första av de nya medlemsstaterna att ta över ordförandeskapet för rådet visar att Sloveniens åtgärder kommer att tilldra sig särskild uppmärksamhet. Förväntningarna är stora, liksom ansvaret. Människor utanför de politiska institutionerna i de nya medlemsstaterna tror ofta att EU leds av endast några av de stora länderna. Slovenien har därför ett utomordentligt tillfälle att visa att EU består av 27 stater, som tillsammans ansvarar för utformningen av den gemensamma politiken. Jag förväntar mig att Slovenien, vid genomförandet av prioriteringarna och den dagordning som man tar över, ägnar stor uppmärksamhet åt sammanhållning och minskning av olikheterna i EU. Under denna korta minut vill jag nämna klimatförändringen och energipolitiken, för EU har satt upp ytterst ambitiösa mål för att kunna utvecklas till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Och det är det viktiga: ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Jag hoppas att Slovenien lägger fram en del konkreta förslag och projekt och åstadkommer resultat på det området."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph