Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.2.3-061"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am told that, when Slovenia opened its borders recently, the crowd there compared notes on how much they had smuggled across during the Communist days, even to the extent of having a model confessional box there for anyone who confessed their sins, who was then rewarded with coffee and brandy, so I can understand why President Barroso rushed to be part of these celebrations! But, Prime Minister, you gave us, initially, a moving account of your country and indeed your own history. You talked with pride of Slovenia and you talked with some emotion of your experience in the prison cell. I hope that those are the emotions you will bring to the Presidency – the belief in human rights and the determination that Europe shall have that pride too. There are two areas that I want to raise with you as you do that. One is on our environment, because alongside human rights and our Lisbon Agenda goes a clean environment, a healthy environment and, indeed, a healthy people. That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop. We now need the action. We need real action, realistic action, and that must start next week with our climate change package. On the health field, we need legal certainty on cross-border health. There is a great new opportunity for Europe’s citizens – its patients – if we get this right. We waited and had this delayed. That must wait no longer. We must make sure, please, that it now comes forward. If we do not, it is not an option to do nothing. The alternative is that the lawyers go on making policy for us. Thirdly, on that, I ask you to pay particular attention to mental health. If there is any criticism of Slovenia I have, it is the slowness with which it has enacted its mental health laws. Now you have an opportunity to lead on mental health following the Green Paper and I hope you will take that up. You are a small country, a proud country, and the small countries of Europe are usually the best Presidents of the European Union. I wish you success in that. I have confidence that Slovenia, under your leadership, will meet that pride in success and achievement by the time you finish in six months’ time."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, dozvěděl jsem se, že když Slovinsko nedávno otevřelo své hranice, lidé si tam porovnávali poznámky o tom, kolik toho přes hranici propašovali během komunismu, a že to bylo až takové, že se tam postavila maketa zpovědnice, kde byl každý, kdo se vyznal ze svých hříchů, odměněn kávou a koňakem, takže chápu, proč předseda Barroso přispěchal, aby se mohl těchto oslav zúčastnit! Avšak, pane premiére, Vy jste nám na začátku dojemným způsobem představil svou zemi i svou osobní minulost. S hrdostí jste hovořil o Slovinsku a s jistými emocemi jste mluvil o svých zážitcích ve vězeňské cele. Doufám, že stejné emoce vnesete do předsednictví – víru v lidská práva a odhodlání k tomu, aby i Evropa byla zdrojem hrdosti. Jsou dvě oblasti, na které bych Vás rád při tomto úkolu upozornil. Jednou z nich je naše životní prostředí, protože ruku v ruce s lidskými právy a Lisabonskou agendou jde čisté životní prostředí, zdravé životní prostředí a samozřejmě zdraví lidé. Po Bali, kde se hlavně hodně mluvilo, se musí řešení otázky životního prostředí posunout dále. Nyní potřebujeme konkrétní kroky. Skutečné kroky, kroky reálné, a ty musí započít příští týden s naším balíčkem opatření proti klimatickým změnám. Pokud jde o zdravotnictví, potřebujeme právní jistotu, pokud jde o přeshraniční zdravotní péči. Jestliže tuto otázku dobře zvládneme, bude to skvělá nová příležitost pro evropské občany, evropské pacienty. Vyčkávali jsme a vše se zpozdilo. Nyní již čekat nemůžeme. Musíme zajistit, aby se to uvedlo do pohybu, a já Vás o to prosím. Pokud to neuděláme, nedělat nic možností není. Alternativou bude, že právníci budou nadále politiku tvořit za nás. Za třetí Vás žádám, abyste se zejména zaměřili na duševní zdraví. Pokud bych měl Slovinsko za něco kritizovat, jedná se o pomalost při přijímání legislativy o duševním zdraví. Nyní po Zelené knize máte příležitost stát se v oblasti otázky duševního zdraví lídry, a já doufám, že se této šance zhostíte. Jste malá země, hrdá země, a malé země Evropské unie jsou obvykle nejlepšími předsednickými zeměmi Evropské unie. Přeji Vám k tomu hodně úspěchů. Pevně věřím, že až bude Slovinsko pod Vaším vedením za šest měsíců končit, podloží svou hrdost dosaženými úspěchy a splněnými úkoly."@cs1
"Hr. formand! Jeg har hørt, at da Slovenien for nylig åbnede sine grænser, udvekslede menneskemængden på stedet erfaringer om, hvor meget de havde smuglet over under kommunismen, og de havde oven i købet en model af en skriftestol, hvor alle kunne bekende deres synder, hvorefter de blev trakteret med kaffe og brandy, så jeg forstår godt, hvorfor kommissionsformand Barroso for af sted for at deltage i festlighederne! Men hr. premierminister, De gav også indledningsvis en bevægende skildring af Deres land og af Deres egen historie. De talte med stolthed om Slovenien, og De talte med en vis sindsbevægelse om Deres erfaringer i fængslet. Jeg håber, at De vil medbringe de følelser i formandskabet - troen på menneskerettighederne og indstillingen om, at Europa også skal være i besiddelse af den stolthed. Der er to områder, som jeg vil påpege over for Dem, når De gør det. Det ene er miljøet, for menneskerettighederne og Lissabondagsordenen går hånd i hånd med et rent miljø, et sundt miljø og naturligvis også en sund befolkning. Miljøet skal bringes længere end Bali, som var en stor snakkeklub. Nu kræves der handling. Der kræves konkret og realistisk handling, og den skal begynde i næste uge med pakken om klimaændringer. På sundhedsområdet må vi have retssikkerhed for grænseoverskridende sundhedstjenester. Det bliver en stor, ny mulighed for Europas borgere - dets patienter - hvis vi bringer det i orden. Vi ventede og fik det udsat. Det kan ikke vente længere. Nu må vi sørge for, at der sker noget. Hvis vi ikke gør det, er det ikke muligt at lade stå til. Alternativet er, at det bliver advokaterne, der fører politik for os. For det tredje anmoder jeg Dem i den forbindelse om at være særlig opmærksom på mental sundhed. Hvis jeg skal kritisere noget ved Slovenien, er det den langsomme vedtagelse af love om mental sundhed. Nu får De mulighed for at føre an inden for mental sundhed efter grønbogen, og det vil De forhåbentlig gøre. De er et lille land, et stolt land, og Europas små lande er sædvanligvis de bedste formænd for EU. Det ønsker jeg Dem held og lykke med. Jeg har tiltro til, at Slovenien, under Deres lederskab, vil have fulgt den stolthed op med succes og resultater, når De slutter af om seks måneder."@da2
"Herr Präsident! Mir wurde erzählt, die Menschen hätten neulich, als Slowenien seine Grenzen öffnete, ihre Erfahrungen darüber ausgetauscht, wie viel sie zu Zeiten der Kommunisten schmuggelten. Es habe dabei sogar eine Art Beichtstuhl für alle gegeben, die ihre Sünden beichteten, und sie seien danach mit Kaffee und Weinbrand belohnt wurden. Deshalb verstehe ich, warum Präsident Barroso nach Slowenien eilte, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen! Herr Ministerpräsident, Sie haben uns jedoch eingangs einen ergreifenden Bericht über Ihr Land und auch Ihre eigene Geschichte geliefert. Sie haben mit Stolz über Slowenien und bewegt über Ihre Erfahrungen in der Gefängniszelle gesprochen. Ich hoffe, dass Sie diese Gefühle auch in den Vorsitz einbringen – den Glauben an die Menschenrechte und die Entschlossenheit, dass auch Europa diesen Stolz zeigen sollte. Ich möchte in diesem Zusammenhang zwei Bereiche ansprechen. Einer ist unsere Umwelt, denn zu den Menschenrechten und unserer Lissabon-Agenda gehören eine saubere, gesunde Umwelt und gesunde Menschen. Beim Thema Umwelt muss es nach Bali, wo viele Reden geschwungen wurden, vorangehen. Wir brauchen jetzt Taten. Wir brauchen echte, realistische Taten, und dies muss nächste Woche mit unserem Paket zum Klimawandel beginnen. Im Gesundheitsbereich brauchen wir Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Gesundheitsfragen. Für die Bürger Europas – seine Patienten – bietet sich eine großartige neue Chance, wenn wir das erreichen. Wir haben gewartet und haben dies hinausgezögert. Damit darf nun nicht länger gewartet werden. Wir müssen bitte sicherstellen, dass hier nun Fortschritte erreicht werden. Gelingt uns dies nicht, darf das nicht heißen, untätig zu bleiben. Die Alternative besteht darin, dass die Anwälte weiter die Politik für uns machen. Drittens fordere ich Sie auf, besonderes Augenmerk auf die geistige Gesundheit zu richten. Wenn ich etwas an Slowenien kritisiere, so ist es die Langsamkeit, mit der es seine Gesetze zur geistigen Gesundheit erlassen hat. Nun haben Sie die Gelegenheit, das Thema geistige Gesundheit entsprechend dem Grünbuch weiterzuführen, und ich hoffe, Sie werden dies tun. Sie sind ein kleines Land, ein stolzes Land, und die kleinen Länder Europas sind gewöhnlich die besten Vorsitzenden der Europäischen Union. Dabei wünsche ich Ihnen Erfolg. Ich vertraue darauf, dass Slowenien unter Ihrer Führung diesem Stolz durch Erfolg und Leistung gerecht wird, bis Sie ihre Aufgabe in sechs Monaten beenden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μου είπαν ότι όταν η Σλοβενία άνοιξε τα σύνορά της πρόσφατα το πλήθος εκεί αντάλλασσε απόψεις σχετικά με το πόσα είχαν διακινήσει λαθραία κατά την κομμουνιστική περίοδο, ακόμη και σε βαθμό να έχουν ένα ομοίωμα εξομολογητηρίου εκεί για οποιονδήποτε εξομολογείτο τις αμαρτίες του, ο οποίος στη συνέχεια ανταμείβετο με καφέ και μπράντυ, συνεπώς καταλαβαίνω για ποιον λόγο ο Πρόεδρος Barroso έσπευσε να συμμετάσχει στους εορτασμούς αυτούς! Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, μας δώσατε, αρχικά, μια συγκινητική περιγραφή της χώρας σας και μάλιστα της ιστορίας σας. Μιλήσατε με περηφάνια για τη Σλοβενία και μιλήσατε με συγκίνηση για την εμπειρία σας στο κελί της φυλακής. Ελπίζω ότι αυτά τα συναισθήματα θα τα φέρετε στην Προεδρία – την πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποφασιστικότητα ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι επίσης περήφανη. Υπάρχουν δύο τομείς τους οποίους θέλω να σας επισημάνω καθώς θα το κάνετε. Ο ένας αφορά το περιβάλλον μας, επειδή μαζί με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ατζέντα της Λισαβόνας μας συμβαδίζει ένα καθαρό περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον και, μάλιστα, υγιείς άνθρωποι. Αυτό το περιβάλλον πρέπει να προχωρήσει πέρα από το Μπαλί, που αποτέλεσε έναν σπουδαίο χώρο ανταλλαγής απόψεων. Τώρα χρειαζόμαστε τη δράση. Χρειαζόμαστε πραγματική δράση, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα με τη δέσμη μέτρων μας για την αλλαγή του κλίματος. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια για τη διασυνοριακή υγεία. Υπάρχει μια σπουδαία νέα ευκαιρία για τους πολίτες της Ευρώπης –τους ασθενείς της– εάν την εκμεταλλευτούμε σωστά. Περιμέναμε και το καθυστερήσαμε. Αυτό δεν πρέπει να περιμένει περισσότερο. Πρέπει να διασφαλίσουμε, παρακαλώ, ότι τώρα θα έρθει στο προσκήνιο. Εάν δεν το πράξουμε, δεν υπάρχει η επιλογή να μην κάνουμε τίποτα. Η εναλλακτική λύση είναι να συνεχίσουν οι δικηγόροι να χαράσσουν πολιτικές αντί ημών. Τρίτον, σε αυτό, σας ζητώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη ψυχική υγεία. Εάν έχω κάποια επίκριση για τη Σλοβενία, είναι η βραδύτητα με την οποία θέσπισε τους νόμους της για την ψυχική υγεία. Τώρα έχετε την ευκαιρία να πρωτοστατήσετε όσον αφορά την ψυχική υγεία σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο και ελπίζω ότι θα το συνεχίσετε αυτό. Είστε μια μικρή χώρα, μια περήφανη χώρα, και οι μικρές χώρες της Ευρώπης είναι συνήθως οι καλύτεροι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το έργο. Έχω εμπιστοσύνη ότι η Σλοβενία, υπό την ηγεσία σας, θα είναι υπερήφανη για την επιτυχία και τα επιτεύγματα όταν τελειώσετε σε έξι μήνες."@el10
"Señor Presidente, he oído contar que cuando Eslovenia abrió sus fronteras recientemente, el gentío allí se dedicó a comparar cuánto habían pasado de contrabando durante la época comunista, incluso hasta el punto de disponer de una especie de confesionario para quien quisiera confesar sus pecados, recompensándosele después con café y brandy, así que entiendo por qué el Presidente Barroso se apresuró a tomar parte en estas celebraciones. Pero, señor Primer Ministro, para empezar usted nos ha ofrecido un relato conmovedor de su país y, de hecho, de su propia historia. Usted ha hablado con orgullo de Eslovenia y usted se ha expresado con cierta emoción acerca de su experiencia en la cárcel. Espero que esos sean los sentimientos que piensa aportar a la Presidencia: la fe en los derechos humanos y la determinación de que Europa debe sentir ese orgullo también. Hay dos aspectos que deseo plantearle para el desempeño de su cometido. Uno se refiere a nuestro medio ambiente, ya que junto a los derechos humanos y nuestra Agenda de Lisboa debe haber un medio ambiente limpio, un entorno saludable y, de hecho, gente sana. Ese entorno tiene que evolucionar a partir de Bali, donde sobre todo hubo palabras. Ahora necesitamos acción. Necesitamos acción real, actuaciones realistas, y eso ha de comenzar la semana que viene con nuestro paquete sobre cambio climático. En el campo sanitario precisamos certeza jurídica en la sanidad transfronteriza. Se abre un gran oportunidad nueva para los ciudadanos de Europa –sus pacientes– si lo hacemos bien. Hemos esperado y demorado este asunto. No puede esperar más. Por favor, tenemos que asegurarnos de que ahora salga adelante. De no ser así, no hacer nada no constituye ninguna opción. La alternativa es que los abogados continúen haciendo política por nosotros. En tercer lugar, con respecto a ese tema, le pido que preste especial atención a la salud mental. Si alguna crítica puedo hacerle a Eslovenia es la lentitud con que ha implantado sus leyes sobre salud mental. Ahora dispone de la oportunidad para ponerse a la cabeza de la salud mental siguiendo el Libro Verde y espero que lo aproveche. Ustedes son un país pequeño, un país orgulloso, y los países pequeños de Europa son normalmente los mejores Presidentes de la Unión Europea. Le deseo suerte en esta labor. Confío en que Eslovenia, bajo su liderazgo, pueda enorgullecerse por el éxito y los logros cuando concluya su trabajo dentro de seis meses."@es21
"Hr president, mulle räägiti, et kui Sloveenia piirid hiljuti avanesid, meenutasid inimesed kohapeal, kui palju nad kommunistliku korra ajal salakaubitsesid, sellel eesmärgil oli neil isegi pihikamber, kus igaüks, kes oma patud üles tunnistas, tasuks kohvi ja brändit said. Seega ma mõistan, miks president Barroso soovis innukalt nendest pidustustest osa võtta. Hr peaminister, andsite meile liigutava ülevaate oma maast ja oma minevikust. Rääkisite uhkusega Sloveeniast ja emotsionaalselt oma kogemusest vanglas. Loodan, et te kaasate ka eesistumisse need emotsioonid, nimelt usu inimõigustesse ning veendumuse, et ka Euroopa saab jagada seda uhkust. On kaks teemat, mida ma sooviks eelöelduga seoses tõstatada. Üks on meie keskkond, sest käsikäes inimõiguste ja Lissaboni tegevuskavaga käib puhas ja tervislik keskkond ning tõepoolest terved inimesed. Keskkonnateemaga on vaja Balilt, mis oli tore jututuba, edasi liikuda. Nüüd vajame tegusid. Me vajame tegelikkusel põhinevaid konkreetseid meetmeid ning algust tuleb teha järgmise nädala kliimamuutuse paketiga. Tervise küsimuses vajame õiguskindlust piiriülese tervishoiu suhtes. See on uus suurepärane võimalus Euroopa kodanikele, patsientidele, kui suudame kava ellu viia. Me oleme oodanud ja viivitanud. Enam ei saa oodata. Palun, me peame tagama edasimineku. Alternatiivne valik ei ole mitte-midagi-tegemine. Alternatiivne tee on, et juristid jätkavad poliitika väljatöötamisega meie eest. Kolmandaks palun ma teil pöörata eritähelepanu vaimsele tervisele. Kui on midagi, mida ma soovin Sloveenia puhul kritiseerida, siis on see vaimset tervist käsitlevate õigusaktide jõustamise aeglus. Nüüd on teil võimalus kiirendada vaimse tervise küsimuse lahendamist kooskõlas rohelise raamatuga ning loodan, et te seda ka teete. Te olete väike ja uhke riik ning väikesed riigid on tavaliselt parimad Euroopa Liidu eesistujad. Ma soovin teile edu. Olen kindel, et Sloveenia saab teie juhtimisel edukalt hakkama ja saavutab seatud eesmärgid eesistumisperioodi lõpuks kuue kuu pärast."@et5
"Arvoisa puhemies, minulle on kerrottu, että Slovenian hiljattain avatessa rajansa ihmiset vertailivat muistiinpanojaan siitä, kuinka paljon tavaraa he olivat onnistuneet salakuljettamaan kommunistiaikoina. Siellä oli ollut jopa pienoisrippituoli syntien tunnustajille, joille tarjoiltiin ripittäytymisen jälkeen kahvia ja konjakkia. Ei siis ihme, että puheenjohtaja Barroso kiirehti mukana juhlimaan. Arvoisa pääministeri, te kuitenkin soitte meille alussa liikuttavan katsauksen sekä omaanne että maanne historiaan. Puhuitte ylpeydellä Sloveniasta ja tunteikkaasti kokemuksistanne vankilasta. Toivon, että hyödynnätte näitä tunteita myös puheenjohtajakaudellanne – uskoanne ihmisoikeuksiin sekä vakuuttuneisuutta siitä, että myös Eurooppa voi olla ylpeä itsestään. Haluan antaa teille evääksi kaksi aihetta. Ensimmäinen niistä on ympäristö, koska ihmisoikeuksiin ja Lissabonin ohjelmaan kuuluvat myös puhdas ja terve ympäristö sekä terveet ihmiset. Ympäristöasioissa on kuitenkin päästävä Balia pidemmälle, sillä siellä kuultiin pelkkiä puheita. Nyt tarvitaan tekoja. Tarvitsemme todellisia ja realistisia tekoja, joiden on käynnistyttävä ensi viikolla yhdessä ilmastonmuutosta koskevan lainsäädäntöpakettimme kanssa. Terveydenhuoltoalalla tarvitsemme rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan oikeusvarmuuden. Onnistuessaan se tarjoaa hienoja uusia mahdollisuuksia Euroopan kansalaisille eli potilaille. Olemme odottaneet ja lykänneet sitä. Nyt odottaminen kuitenkin riittää. Meidän on varmistettava asian edistyvän tällä kertaa. Toimettomuus ei ole vaihtoehto. Vaihtoehtona on, että lakimiehet ryhtyvät politikoimaan puolestamme. Kolmanneksi pyydän teitä kiinnittämään erityistä huomiota mielenterveyteen. Ainoa kritiikkini Sloveniaa kohtaan on se, että se on ollut hidas hyväksymään mielenterveyttä koskevaa lainsäädäntöä. Nyt teillä on mahdollisuus olla vihreän kirjan jälkeen mielenterveysasioissa johtoasemassa, ja toivon teidän hyödyntävän tilanteen. Maanne on pieni ja ylpeä, ja pienet maat ovat yleensä parhaita Euroopan unionin puheenjohtajia. Toivotan teille menestystä tehtävissänne. Luotan siihen, että Sloveniasta tulee teidän johdollanne saavutuksissaan tuon ylpeyden arvoinen, kun puheenjohtajakautenne kuuden kuukauden kuluttua päättyy."@fi7
"Monsieur le Président, on me dit que, lorsque la Slovénie a ouvert ses frontières récemment, les personnes dans la foule sur place comparaient leurs notes sur l’importance de la contrebande qu’elles avaient fait passer durant la période communiste, à tel point qu’un confessionnal y était installé pour ceux qui voulaient confesser leurs péchés. Ces derniers étaient ensuite récompensés par du café et du brandy. Je comprends donc pourquoi le Président Barroso s’est hâté d'aller prendre part à ces célébrations! Mais, Monsieur le Premier ministre, vous nous avez donné, dès le départ, une image émouvante de votre pays et par la même de votre propre histoire. Vous avez parlé avec fierté de la Slovénie et avec émotion de votre expérience carcérale. J’espère que ce sont les émotions que vous apporterez à la Présidence, la foi dans les droits de l’homme et la conviction que l’Europe devrait aussi avoir cette fierté. Il y a deux domaines que je souhaite aborder avec vous. Le premier est notre environnement, car en plus des droits de l’homme et de notre agenda de Lisbonne, il nous faut un environnement propre, un environnement sain, et, par là même, un peuple sain. Cet environnement doit prendre de la distance par rapport à Bali, qui n’a été que discussions. Nous avons maintenant besoin d’action. Nous avons besoin d’action réelle, d’action réaliste, et cela doit commencer la semaine prochaine avec notre paquet sur le changement climatique. Dans le domaine de la santé, nous avons besoin de sécurité juridique pour la santé transfrontalière. Il y aurait une nouvelle opportunité formidable pour les citoyens de l’Europe (pour ses patients) si nous parvenions à accomplir cela. Nous avons attendu et cela a pris du retard. Ce dossier de doit plus attendre. Nous devons nous assurer, je vous en prie, qu’il avance. Si nous ne le faisons pas, le statu quo ne fera pas partie des possibilités. L’alternative, c’est que les juristes continuent à élaborer la politique pour nous. Troisièmement, à ce sujet, je vous demanderais d’être particulièrement attentifs à la santé mentale. Si j’ai une critique à faire à la Slovénie, c’est la lenteur avec laquelle elle a promulgué ses lois sur la santé mentale. Vous avez aujourd’hui l’opportunité de montrer le chemin en la matière, en faisant suite au livre vert, et j’espère que vous allez la saisir. Vous êtes un petit pays, un pays fier, et les petits pays d’Europe sont généralement les meilleurs Présidents de l’Union européenne. Je vous souhaite de réussir. Je suis certain que la Slovénie, sous votre direction, saura transformer cette fierté en réussite et en résultats avant que vos fonctions n’arrivent à leur terme dans six mois."@fr8
"Elnök úr, azt hallottam, hogy amikor a közelmúltban Szlovénia megnyitotta határait, a tömegben azt beszélték, hogy a kommunista időszakban mennyit sikerült átcsempészni a határon, sőt, elmentek odáig, hogy felállítottak egy gyóntatófülkét is, és mindenkit, aki meggyónta bűneit, kávéval és brandyval jutalmaztak, így azután értem is, hogy Barroso elnök úr miért sietett, hogy részese lehessen az ünneplésnek! De miniszterelnök úr, ön az elején megindítóan számolt be országáról, sőt, saját történetéről. Büszkén szólt Szlovéniáról, és annyi érzelemmel beszélt a börtöncellában szerzett tapasztalatairól. Remélem, hogy ezek az érzelmek azok, amelyek az elnökségét is áthatják majd: a hit az emberi jogokban és az eltökélt szándék, hogy Európa is rendelkezzék ezzel az önérzettel. Miközben ön ezzel van elfoglalva, két olyan terület van, amit szeretnénk felvetni önnek. Az egyik a környezetünk, mert az emberi jogok és a Lisszaboni Napirend együtt kell járjanak a tiszta környezettel, az egészséges környezettel, és a valóban egészséges emberekkel. A környezet ügyében tovább kell lépni Balitól, ami egy nagyszerű beszélgető műhely volt. Amire most szükségünk van, az a cselekvés. Valódi és reális cselekvésre van szükségünk, aminek a következő héten kell megkezdődnie a klímaváltozás-csomagunkkal. Ami az egészségügy területét illeti, jogbiztonságra van szükség az egészségügy határon átnyúló kérdéseiben. Ha ezt a jogot megszerezzük, nagyszerű új lehetőség nyílik meg Európa polgárai – betegei – számára. Eddig vártunk, és későbbre halasztottuk ezt. Tovább azonban nem várhatunk. Biztosítanunk kell, kérem, hogy ezt most már elővegyük. Ha nem tesszük, a semmittevés nem választási lehetőség. Az alternatíva az, hogy a jogászok csinálnak majd politikát nekünk. Harmadszor, és még ezzel összefüggésben, arra kérem, hogy fordítson különös figyelmet a mentális egészségre. Ha bármivel kritizálni akarnám Szlovéniát, akkor az a lassúság, amellyel a mentális egészségre vonatkozó jogszabályait meghozta. Most lehetősége van arra, hogy a mentális egészség ügyének élére álljon, követve a Zöld Könyvet, és remélem, el is vállalja ezt. Az önöké egy kis ország, büszke ország, és rendszerint Európa kis országai adják az Európai Unió legjobb elnökeit. Sok sikert kívánok önnek ehhez! Bízom benne, hogy Szlovénia az ön vezetésével elért sikerek és eredmények révén megfelel majd ennek a várakozásnak, mire hat hónap múlva ön befejezi a munkát."@hu11
". Signor Presidente, si dice che quando la Slovenia ha recentemente aperto le sue frontiere, la folla presente si scambiasse aneddoti su quello che aveva introdotto di nascosto durante il periodo comunista, al punto da avere lì una specie di confessionale per chiunque volesse ammettere i propri peccati, il quale era poi ricompensato con caffé e ; capisco quindi il motivo per cui il Presidente Barroso sia corso a prendere parte alle celebrazioni! Tuttavia, signor Primo Ministro, lei ci ha fornito all’inizio una toccante descrizione del suo paese nonché della sua storia. Ha parlato della Slovenia con orgoglio e con una certa emozione della sua esperienza da prigioniero. Mi auguro che siano questi i sentimenti che porterà alla Presidenza: la fede nei diritti umani e la convinzione che anche l’Europa dovrà avere lo stesso orgoglio. Ci sono due questioni che desidero sollevare con lei. Una riguarda il nostro ambiente poiché, accanto ai diritti umani e all’agenda di Lisbona, occorre pensare anche a un ambiente pulito e sano, quindi, alla salute delle persone. Su questo punto è necessario fare un passo avanti rispetto a Bali, che è stato un bel luogo di conversazione ma adesso dobbiamo agire. Abbiamo bisogno di azioni concrete e realistiche e che inizino la prossima settimana con il nostro pacchetto sul cambiamento climatico. Per quanto riguarda la salute, è necessaria la certezza del diritto in materia di sanità transfrontaliera. I cittadini d’Europa, i suoi pazienti, hanno una nuova grande opportunità se la mettiamo in pratica correttamente. Abbiamo aspettato e ritardato, e non si può più aspettare. Dobbiamo essere sicuri, la prego, che adesso si andrà avanti. Se non accadrà, non sarà una scusa per non agire. L’alternativa è che i giuristi continuino a elaborare politiche al nostro posto. Inoltre, su questo punto, le chiedo di prestare particolare attenzione all’ambito della salute mentale. Se ho critiche da muovere alla Slovenia, è a causa della lentezza con cui ha emanato le sue leggi in materia di salute mentale. Adesso ha l’opportunità di portare avanti il discorso della salute mentale seguendo il Libro verde, e spero che lei colga quest’occasione. Siete un paese piccolo, un paese con orgoglio, e i piccoli paesi d’Europa offrono di solito i migliori Presidenti dell’Unione europea. Le auguro di riuscirci. Ho fiducia che la Slovenia, sotto la sua guida, farà onore a questo orgoglio con il successo e il raggiungimento degli obiettivi prima che finisca il mandato semestrale."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš buvau informuotas, kad, kai Slovėnija pastaruoju metu atidarė savo sienas, ten susirinkusi minia keitėsi įspūdžiais, kiek kontrabandos buvo pergabenta per sieną komunizmo laikais, netgi iki tokio lygio, kad buvo pastatyta išpažinčių klausykla visiems, kas norėjo išpažinti nuodėmes, ir tai padarę buvo pavaišinti kava su brendžiu, todėl aš galiu suprasti, kodėl Pirmininkas Barroso nuskubėjo į tą šventę! Tačiau jūs, Ministre Pirmininke, pateikėte mums jaudinančią savo šalies ir iš esmės savo paties istoriją. Jūs su pasididžiavimu kalbėjote apie Slovėniją ir su jauduliu apie savo paties patirtį kalėjimo kameroje. Aš tikiuosi, kad tai yra būtent tos emocijos, kurias jūs skleisite per pirmininkavimą – tikėjimas žmogaus teisėmis ir pasiryžimas, kad Europa irgi tuo didžiuotųsi. Noriu iškelti du klausimus. Vienas – mūsų aplinka, nes kartu su žmogaus teisių ir mūsų Lisabonos darbotvarkės klausimais eina švarios aplinkos, sveikos aplinkos ir sveikų žmonių tema. Tokios aplinkos klausimas turi būti plėtojamas toliau po Balio, kuris buvo didžiulis pasitarimų organizatorius. Dabar mums reikia veiksmų. Mums reikia realių veiksmų, tikroviškų veiksmų, ir mes kitą savaitę turime pradėti svarstyti klimato kaitos paketą. Sveikatos srityje mums reikia teisinio užtikrintumo tarptautiniu mastu. Tai bus puiki nauja galimybė Europos piliečiams – pacientams – jeigu jie turės šią teisę. Mes laukėme, tačiau tai atidėliojama. Neturi būti laukiama toliau. Mes turime užtikrinti, kad dabar pajudės. Jei ne, tai nereiškia, kad nereikia daryti nieko. Alternatyva tokia, kad už mus politiką ir toliau darys teisininkai. Trečia, aš prašau jūsų atkreipti dėmesį į psichikos sveikatą. Aš Slovėniją galiu pakritikuoti tik dėl jos lėtumo priimant savo psichikos sveikatos įstatymus. Dabar jūs turite galimybę vadovauti psichikos sveikatos klausimams pagal Žaliąją knygą, ir aš tikiuosi, jūs to imsitės. Jūs esate maža šalis, išdidi šalis, o mažos Europos šalys paprastai yra geriausios Europos Sąjungos pirmininkės. Aš linkiu jums sėkmės. Tikiu, kad jūsų vadovaujama Slovėnija pasieks tai, kad ja bus dižiuojamasi dėl jos sėkmės ir pasiekimų iki jums baigiant šešių mėnesių kadenciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, esmu dzirdējis, ka tad, kad Slovēnija nesen atvēra savas robežas, pūlis ļaužu tur salīdzināja, cik daudz kontrabandas viņi ir pārveduši tām pāri komunistu laikā, pat tiktāl, ka tika izveidots parauga bikts krēsls katram, kas izsūdzēja grēkus, un pēc tam šis cilvēks tika atalgots ar kafiju un brendiju, tādēļ es varu saprast, kādēļ priekšsēdētājs steidzās piedalīties šajās svinībās! Bet, premjerministra kungs, jūs sākumā sniedzāt mums aizkustinošu pārskatu par savu valsti un arī jūsu pašu vēsturi. Jūs ar lepnumu stāstījāt par Slovēniju, un jūs emocionāli stāstījāt par savu pieredzi cietuma kamerā. Es ceru, ka šīs emocijas jūs paņemsiet līdzi prezidentūras darbā – ticību cilvēktiesībām un apņēmību, ka arī Eiropa izjutīs šo lepnumu. Ir divas jomas, kuras es gribu izcelt kopā ar jums. Viena ir par mūsu vidi, jo kopā ar cilvēktiesībām un mūsu Lisabonas darba kārtību ir jautājums par tīru vidi, veselīgu vidi un patiešām veselīgiem cilvēkiem. Vides jautājumam ir jāvirzās uz priekšu no Bali, kas bija tukša salmu kulšana. Tagad mums ir vajadzīga rīcība. Mums ir vajadzīga īsta darbība, reālistiska darbība, un tai ir jāsākas nākamnedēļ ar mūsu klimata pārmaiņu paketi. Veselības jomā mums ir vajadzīga juridiskā noteiktība par veselību pārrobežu sakarā. Ja mēs to atrisinātu, tās būtu lieliskas, jaunas iespējas Eiropas pilsoņiem – tās pacientiem. Mēs gaidījām un aizkavējām šo jautājumu. Tas nedrīkst vairs gaidīt. Mums jānodrošina, lūdzu, ka šis jautājums tagad virzās uz priekšu. Ja mēs to nedarām, mums nav izvēles šajā lietā nedarīt neko. Alternatīva ir tāda, ka advokāti turpinās veidot politiku mūsu vietā. Treškārt, par to pašu, es lūdzu jūs pievērst īpašu uzmanību garīgajai veselībai. Ja man ir kāda kritika par Slovēniju, tad tā ir par to, cik lēni tiek ieviesti tiesību akti par garīgo veselību. Tagad jums ir iespēja uzņemties vadību garīgās veselības jautājumos saskaņā ar Zaļo grāmatu, un es ceru, ka jūs to uzņemsieties. Jūsu valsts ir maza, tā ir lepna valsts, un Eiropas mazās valstis parasti ir labākās Eiropas Savienības prezidentūras. Es jums novēlu panākumus, veicot šo darbu. Esmu pārliecināts, ka Slovēnija jūsu vadībā ar lepnumu gūs panākumus un sasniegs mērķus līdz jūsu sešu mēnešu darba termiņa beigām."@lv13
"Mr President, I am told that, when Slovenia opened its borders recently, the crowd there compared notes on how much they had smuggled across during the Communist days, even to the extent of having a model confessional box there for anyone who confessed their sins, who was then rewarded with coffee and brandy, so I can understand why President Barroso rushed to be part of these celebrations! But, Prime Minister, you gave us, initially, a moving account of your country and indeed your own history. You talked with pride of Slovenia and you talked with some emotion of your experience in the prison cell. I hope that those are the emotions you will bring to the Presidency – the belief in human rights and the determination that Europe shall have that pride too. There are two areas that I want to raise with you as you do that. One is on our environment, because alongside human rights and our Lisbon Agenda goes a clean environment, a healthy environment and, indeed, a healthy people. That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop. We now need the action. We need real action, realistic action, and that must start next week with our climate change package. On the health field, we need legal certainty on cross-border health. There is a great new opportunity for Europe’s citizens – its patients – if we get this right. We waited and had this delayed. That must wait no longer. We must make sure, please, that it now comes forward. If we do not, it is not an option to do nothing. The alternative is that the lawyers go on making policy for us. Thirdly, on that, I ask you to pay particular attention to mental health. If there is any criticism of Slovenia I have, it is the slowness with which it has enacted its mental health laws. Now you have an opportunity to lead on mental health following the Green Paper and I hope you will take that up. You are a small country, a proud country, and the small countries of Europe are usually the best Presidents of the European Union. I wish you success in that. I have confidence that Slovenia, under your leadership, will meet that pride in success and achievement by the time you finish in six months’ time."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik heb vernomen dat de mensen bij de recente opening van de Sloveense grenzen vergeleken hoeveel ze in de dagen van het communisme hadden gesmokkeld. Er was zelfs een namaakbiechtstoel voor iedereen die zijn zonden wou opbiechten. Wie dat deed, werd beloond met koffie en brandewijn. Ik begrijp waarom voorzitter Barroso zich haastte om aan dat feest deel te nemen! Mijnheer de minister-president, eerst gaf u ons een ontroerende beschrijving van uw land en uw eigen geschiedenis. U sprak trots over Slovenië en u had het met enige emotie over uw ervaringen in de gevangenis. Ik hoop dat u deze emoties naar het voorzitterschap wilt brengen – het geloof in de mensenrechten en de vastberadenheid dat ook Europa die trots zal kennen. Er zijn twee punten waarover ik het met u wil hebben als u dat doet. Het eerste is ons milieu. Met mensenrechten en onze Lissabonagenda gaan een schoon en gezond milieu en een gezond volk gepaard. Milieu moet verder gaan dan Bali, waar veel werd gezegd, maar weinig gedaan. Nu is echte en realistische actie nodig. Wij moeten volgende week met ons klimaatveranderingspakket beginnen. Op gezondheidsgebied hebben wij behoefte aan juridische zekerheid met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg. Als wij dat goed doen, bieden wij de Europese burger, de patiënt, belangrijke nieuwe kansen. Wij hebben gewacht en uitgesteld. We mogen dat niet langer doen. We moeten voor vooruitgang zorgen. Als wij dat niet doen, kiezen we er niet voor niets te doen. Het alternatief is dat advocaten voortgaan met beleid maken. Ik verzoek u in dit verband bijzondere aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid. Mijn enige kritiek op Slovenië betreft de traagheid waarmee dat land wetgeving met betrekking tot geestelijke gezondheid heeft vastgesteld. Na het Groenboek kunt u nu het leiderschap met betrekking tot de geestelijke gezondheid op u nemen. Slovenië is een klein en fier land, en de kleine landen van Europa zijn meestal de beste voorzitters van de Europese Unie. Ik wens u daarmee succes. Ik heb er vertrouwen in dat Slovenië zich onder uw leiding tegen het einde van zijn voorzitterschap over zes maanden aan de hand van successen en resultaten die fierheid waardig zal tonen."@nl3
"Panie przewodniczący! Słyszałem, że kiedy Słowenia niedawno otwierała swoje granice, zgromadzony tam tłum porównywał notatki na temat tego, ile przemycono przez tę granicę w czasach komunistycznych, podobno nawet stało tam coś na kształt konfesjonału, a każdy, kto wyznał swoje grzechy, był następnie nagradzany kawą i brandy, nic więc dziwnego, że pan przewodniczący Barroso tak się spieszył, by wziąć udział w tych uroczystościach. Panie premierze, na początku przedstawił nam pan wzruszającą historię pańskiego kraju, będącej jednocześnie pana historią. Mówił pan z dumą o Słowenii i mówił pan z pewnym przejęciem o swoich więziennych doświadczeniach. Mam nadzieję, że te uczucia będą panu towarzyszyć w okresie sprawowania prezydencji - wiara w prawa człowieka i determinacja, aby Europa także odczuwała tę dumę. Są dwa obszary, o których chcę panu powiedzieć w tym kontekście. Pierwszy to nasze środowisko naturalne, ponieważ obok praw człowieka i agendy lizbońskiej mamy jeszcze sprawę czystego środowiska naturalnego, zdrowego środowiska naturalnego, a co za tym idzie - zdrowych ludzi. To środowisko naturalne wymaga teraz czegoś więcej niż tylko gadaniny na Bali. Teraz potrzebne jest działanie. Potrzebujemy prawdziwych działań, realistycznych działań i muszą się one rozpocząć w przyszłym tygodniu wraz z naszym pakietem dotyczącym zmian klimatu. W dziedzinie zdrowia potrzebujemy pewności prawnej co do transgranicznej opieki zdrowotnej. To będzie wielka szansa dla obywateli Europy - jej pacjentów - jeśli dobrze załatwimy tę sprawę. Czekaliśmy i opóźniliśmy ją. Nie można już dłużej czekać. Proszę, musimy teraz o to zadbać. Jeśli tego nie zrobimy, to nie znaczy, że nic się nie będzie działo. To znaczy, że nadal politykę będą za nas robić prawnicy. Po trzecie, w tej samej kwestii, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie psychiczne. Jeśli miałbym za coś skrytykować Słowenię, to za powolne wprowadzanie w życie przepisów dotyczących zdrowia psychicznego. Teraz dzięki zielonej księdze mają państwo możność przewodzenia w kwestiach zdrowia psychicznego i mam nadzieję, że podejmą państwo ten temat. Słowenia jest małym krajem, dumnym krajem, a małe kraje Europy zazwyczaj najlepiej sprawują prezydencję Unii Europejskiej. Życzę panu sukcesów w tej kwestii. Wierzę, że Słowenia, pod pańskim kierownictwem, kończąc po sześciu miesiącach sprawowanie prezydencji, będzie mogła być dumna z sukcesów i osiągnięć."@pl16
"Senhor Presidente, consta que, recentemente, quando a Eslovénia abriu as suas fronteiras, a população local comparou notas sobre as quantidades de contrabando que haviam conseguido fazer passar nos tempos do comunismo, a ponto de ali terem instalado um confessionário para quem quisesse confessar os seus pecados, acto que era depois compensado com café e brandy. Daí o empenho com que o Presidente Barroso se deslocou até lá para participar nas comemorações! Seja como for, Senhor Primeiro-Ministro, V. Exa. começou por nos fazer um relato comovedor sobre o seu país e, aliás, sobre a sua própria história. Falou-nos com orgulho da Eslovénia e, sem esconder a emoção, descreveu-nos a sua experiência na cela prisional. Espero que sejam essas mesmas emoções que trará para a Presidência – a defesa convicta dos direitos humanos e a determinação de que também a Europa tenha esse orgulho. Há dois domínios para os quais, nessa perspectiva, gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro é o nosso meio ambiente, pois a par dos direitos humanos e da nossa Estratégia de Lisboa tem de haver um ambiente limpo, um ambiente saudável, e, claro, uma população saudável. O ambiente tem de descolar de Bali, que essencialmente foi uma grande sala de debate. Mas importa agora passar à acção. Precisamos de medidas concretas, de medidas realistas, e isto já na próxima semana, com o nosso pacote sobre alterações climáticas. No domínio da saúde, necessitamos de segurança jurídica no plano da saúde transfronteiras. Há aqui uma nova e grande oportunidade para os cidadãos da Europa – para os seus pacientes – se tratarmos adequadamente esta questão. Fomos esperando e adiando o assunto. Mas não pode haver mais delongas. Temos de assegurar, por favor, a tomada de medidas concretas neste domínio. Se o não fizermos, a nossa inacção não é uma alternativa. A alternativa é que os advogados continuarão a actuar em nosso lugar. Em terceiro lugar, e ainda nesse capítulo, peço-lhe que dedique uma atenção especial à saúde mental. Se há crítica que tenho a apontar à Eslovénia, é a lentidão com que tem promulgado as suas leis nacionais em matéria de saúde mental. Neste momento, e na sequência do Livro Verde, V. Exa. tem a oportunidade de assumir um papel de liderança no domínio da saúde mental, e faço votos de que assuma esse desafio. Sois um pequeno país, um país orgulhoso, e os pequenos países da Europa são normalmente os que melhor presidem à União Europeia. Que a sua Presidência seja coroada de êxito. Estou confiante de que, sob a sua chefia, a Eslovénia experimentará esse orgulho no êxito e na obra feita quando, dentro de seis meses, terminar a sua Presidência."@pt17
"Mr President, I am told that, when Slovenia opened its borders recently, the crowd there compared notes on how much they had smuggled across during the Communist days, even to the extent of having a model confessional box there for anyone who confessed their sins, who was then rewarded with coffee and brandy, so I can understand why President Barroso rushed to be part of these celebrations! But, Prime Minister, you gave us, initially, a moving account of your country and indeed your own history. You talked with pride of Slovenia and you talked with some emotion of your experience in the prison cell. I hope that those are the emotions you will bring to the Presidency – the belief in human rights and the determination that Europe shall have that pride too. There are two areas that I want to raise with you as you do that. One is on our environment, because alongside human rights and our Lisbon Agenda goes a clean environment, a healthy environment and, indeed, a healthy people. That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop. We now need the action. We need real action, realistic action, and that must start next week with our climate change package. On the health field, we need legal certainty on cross-border health. There is a great new opportunity for Europe’s citizens – its patients – if we get this right. We waited and had this delayed. That must wait no longer. We must make sure, please, that it now comes forward. If we do not, it is not an option to do nothing. The alternative is that the lawyers go on making policy for us. Thirdly, on that, I ask you to pay particular attention to mental health. If there is any criticism of Slovenia I have, it is the slowness with which it has enacted its mental health laws. Now you have an opportunity to lead on mental health following the Green Paper and I hope you will take that up. You are a small country, a proud country, and the small countries of Europe are usually the best Presidents of the European Union. I wish you success in that. I have confidence that Slovenia, under your leadership, will meet that pride in success and achievement by the time you finish in six months’ time."@ro18
"Pán predseda, dozvedel som sa, že keď Slovinsko nedávno otvorilo hranice, zástupy ľudí porovnávali záznamy o prepašovanom tovare počas komunizmu. Vraj tam bola dokonca napodobenina spovedelnice pre každého, kto sa chcel vyspovedať z hriechov, a potom ho obdarovali kávou a fľašou brandy. Viem pochopiť, prečo sa predseda Barroso na oslavy tak ponáhľal! Avšak, pán predseda, na začiatku ste nám poskytli súhrn dojímavých informácií o vašej krajine a o vašej histórii. O Slovinsku ste rozprávali s hrdosťou. Precítene ste opísali svoju skúsenosť z väzenskej cely. Dúfam, že svoje emócie prenesiete aj do predsedníctva – vieru v ľudské práva a odhodlanie, aby aj Európa mohla byť taká hrdá. Rád by som sa vyjadril k dvom oblastiam. Jedna sa týka životného prostredia, pretože s ľudskými právami a naším lisabonským programom sa snúbi čisté životné prostredie, zdravé životné prostredie a, samozrejme, zdraví ľudia. Životné prostredie z konferencie na Bali, o ktorom sa toho veľa narozprávalo, je potrebné posunúť vpred. Teraz potrebujeme konať. Potrebujeme skutočné činy, reálne činy. Tie musia začať spolu s naším balíkom opatrení pre oblasť životného prostredia na budúci týždeň. V oblasti zdravia potrebujeme právnu istotu pre oblasť cezhraničného zdravia. Existuje úžasná nová príležitosť pre občanov Európy –pacientov – ak to môžeme takto spresniť. Čakali sme a mali sme v tejto oblasti meškanie. Už však nemôžeme ďalej čakať. Musíme zabezpečiť posun vpred. Ak to tak nebude, možnosť, nespraviť nič, neexistuje. Alternatívou zostáva, že právnici nám pripravia právny podklad. Po tretie, a k tomuto bodu by som vás chcel požiadať o osobitnú pozornosť, ide o duševné zdravie. Ak viem o nejakej kritike na adresu Slovinska, tak je to pre jeho pomalosť, s ktorou prijalo právne predpisy súvisiace s duševným zdravím. Teraz máte príležitosť urobiť niečo v oblasti duševného zdravia v súlade so Zelenou knihou. Dúfam, že tú príležitosť využijete. Vaša krajina je malá, no hrdá. Malé krajiny Európy sú obyčajne najlepšími predsedajúcimi krajinami Európskej únie. Želám vám počas predsedníctva veľa úspechov! Som presvedčený, že Slovinsko pod vaším vedením dosiahne na konci šesťmesačného obdobia hrdosť v podobe úspechu a dosiahnutých výsledkov."@sk19
"Gospod predsednik, slišal sem, da je ob nedavnem odprtju meja v Sloveniji množica ljudi med seboj primerjala, koliko so pretihotapili v komunizmu, na voljo pa je bila celo škatla izpovedi za vse, ki so priznali svoje grehe, nato pa so bili nagrajeni s kavo in žganjem, zato razumem predsednika Barrosa, da se je udeležil tega praznovanja. Predsednik vlade, že na začetku ste nam ganljivo predstavili vašo državo in tudi vašo zgodovino. O Sloveniji ste govorili s ponosom in čustveno pripovedovali o vaših izkušnjah v zaporu. Upam, da boste v predsedovanje vnesli enaka čustva, tj. vero v človekove pravice in odločenost, da bo tudi Evropa tako ponosna. V zvezi s tem bi rad izpostavil dve področji. Prvo področje je naše okolje, ker je z vprašanjem človekovih pravic in programom lizbonske strategije povezano čisto in zdravo okolje, drugo področje pa je zdravje ljudi. Okolje se mora oddaljiti od konference o podnebnih spremembah na Baliju, na kateri je sicer potekala dobra razprava. Vendar zdaj potrebujemo ukrepe. Potrebujemo prave, realne ukrepe, ki jih je treba sprejeti naslednji teden z našim paketom za podnebne spremembe. Na področju zdravja potrebujemo pravno varnost pri čezmejnih zdravstvenih storitvah. Če bo to področje urejeno, bo zagotovilo evropskim državljanom, tj. bolnikom, izjemno novo priložnost. Čakali smo in to prelagali. Ne smemo več čakati. Zagotoviti moramo, da se to področje začne urejati. Tudi če tega ne storimo, ne smemo počivati. Namesto nas lahko politiko oblikujejo tudi odvetniki. V zvezi s tem področjem moramo posebno pozornost nameniti tudi duševnemu zdravju. Slovenijo lahko negativno ocenim le v zvezi s počasnim sprejemanjem zakonodaje o duševnem zdravju. Zdaj imate priložnost za urejanje področja duševnega zdravja na podlagi zelene knjige in upam, da jo boste upoštevali. Ste majhna in ponosna država, majhne evropske države pa običajno najučinkovitejše predsedujejo Evropski uniji. Pri tem vam želim veliko uspeha. Verjamem, da bo Slovenija pod vašim vodstvom pridobila zaupanje v uspeh in učinkovitost vašega šestmesečnega predsedovanja."@sl20,20
"Herr talman, jag har fått höra att när Slovenien nyligen öppnade sina gränser, jämförde människor hur mycket de hade smugglat in eller ut under kommunisttiden, så till den grad att man där hade en modell av en biktstol vid vilken vem som helst kunde bekänna sina synder och sedan bli belönad med kaffe och konjak. Jag förstår därför varför ordförande Barroso skyndade sig för att ta del av detta firande! Men, herr premiärminister, ni gav oss inledningsvis en rörande beskrivning av ert land och av er historia. Ni talade med stolthet om Slovenien och ni berättade känslosamt om era erfarenheter i fängelsecellen. Jag hoppas att det är dessa känslor som ni vill ta med er till ordförandeskapet – tron på mänskliga rättigheter och föresatsen att Europa också ska omfattas av den stoltheten. Jag vill ta upp två områden med er under ert arbete. Det första är miljön, eftersom en ren miljö och friska människor går hand i hand med mänskliga rättigheter och med Lissabonstrategin. Miljöfrågan måste utvecklas vidare från Bali, där det var mycket prat och lite handling – nu måste vi gå till handling. Vi måste verkligen agera och vi måste göra det på ett realistiskt sätt. Och vi måste börja nästa vecka med paketet om klimatförändring. På hälso- och sjukvårdsområdet måste vi öka rättssäkerheten för vård över gränserna. Detta innebär en stor möjlighet för EU-medborgarna – för patienterna – om vi lyckas. Vi har väntat och skjutit upp frågan, men nu kan den inte vänta längre. Vi måste se till att vi går framåt på detta område. Om vi inte gör framsteg är det inte ett alternativ att vara passiv, för då kan det bli advokaterna som formar vår politik. För det tredje ber jag er att särskilt uppmärksamma psykisk hälsa. Om jag har någon kritik mot Slovenien är det mot den långsamhet med vilken man har antagit sin psykiatrilagstiftning. Nu har ni tillfälle att vara ledande på området och följa upp grönboken – jag hoppas att ni inleder ett sådant arbete. Ni är ett litet, men stolt land. Europas små länder är vanligtvis de mest framgångsrika ordförandeskapen för Europeiska unionen. Jag önskar er framgång med det. Jag är säker på att Slovenien under ert ledarskap kommer att bevara denna stolthet genom framgång och resultat när ert arbete slutförs om sex månader."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bowis (PPE-DE ) –"13
"John Bowis (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,11,7,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph