Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-16-Speech-3-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080116.2.3-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, noi siamo abbastanza sentimentali per quanto riguarda l’Europa e al valore che questa ha avuto come elemento di pace e democrazia e per quello che potrebbe avere nel rafforzamento della libertà e del benessere delle persone e nel rappresentare un polo di innovazione e coerenza nel governo delle sfide ambientali globali. Quindi siamo sinceramente contenti di accoglierla qui oggi e ci dispiace un po’ che questa esperienza potrebbe rimanere in qualche modo unica, perché fra le riforme del Trattato di Lisbona come lei sa c’è anche l’elezione del Presidente del Consiglio europeo e questa cosa ci preoccupa, anche perché tra i candidati che sono stati nominati ce ne sono alcuni che non mi pare porterebbero molto avanti la causa dell’Europa. Comunque detto questo, io vorrei toccare alcuni punti specifici che sono particolarmente rilevanti per i Verdi/Alleanza libera europea. Durante la sua Presidenza, e questo fatto l’ha anche citato il Presidente della Commissione, verrà presentato il cosiddetto pacchetto energia: la concretizzazione degli impegni presi da tutti l’anno scorso e sui quali sappiamo esistere un fuggi fuggi generale ed essere già in atto manovre e pressioni per diminuirne il valore e l'impatto. Noi crediamo che la sua Presidenza avrà come ruolo fondamentale quella di resistere a queste pressioni dei grandi e dei piccoli per limitare e indebolire l’impatto di queste normative. Noi continueremo anche la nostra battaglia sul merito, sul quale credo che saremo in disaccordo. Secondo noi una anche al Presidente della Commissione mi sto rivolgendo – non è un’economia nucleare; finanziare e perdere tempo per un nuovo nucleare che ancora non esiste o per delle tecniche costose di incerta applicazione come il sequestro e lo stoccaggio di carbonio sono in realtà in diretta competizione con le vere energie rinnovabili che devono essere spinte e finanziate: il sole e il vento e con il più promettente cantiere per l’innovazione e l’occupazione che è rappresentato dal risparmio energetico. Un’altra importante questione durante la sua Presidenza sarà quella del coordinamento fra lo sviluppo territoriale ed urbano, che avranno veramente un valore importante in vista del vertice di primavera e che fanno riferimento al della carta di Leipzig: la difesa della qualità delle nostre città e il rafforzamento della coesione territoriale sono forse degli elementi meno di moda che altri, ma noi li riteniamo assolutamente cruciali per la battaglia contro i cambiamenti climatici. Nella sua Presidenza si concluderà probabilmente anche la legislazione sulla questione dei rifiuti. Noi siamo molto preoccupati, non soltanto da quello che succede nel mio paese, a Napoli, ma anche perché ci sembra che il prestato alla gerarchia, che fa della prevenzione, del riuso e del riutilizzo la priorità, è in realtà smentita dal testo di questa normativa che mette ancora una volta sugli altari gli inceneritori, che secondo noi non sono sicuramente l’unico modo per risolvere il problema dei rifiuti. Due importanti temi in materia di commercio e la questione della protezione dei dati, presidente, sulla quale vorrei veramente vedere se la sua Presidenza sarà veramente amica di questa istituzione oppure no. Lei dovrà scontrarsi duramente con alcuni dei suoi colleghi sulla questione del parere conforme del Parlamento europeo sugli accordi di partenariato economico con i paesi ACP, che dopo i forti contrasti con i paesi africani emersi a Lisbona ci sembra più che mai indispensabile. Poi la libertà di accesso ai documenti di negoziato per gli accordi di partenariato e cooperazione con paesi come la Cina. Pensi un po’, il Parlamento europeo non ha ancora ricevuto assolutamente niente che ci dica come stanno andando questi negoziati. Tutto si fa nel massimo segreto! Noi crediamo che invece su questo ci debba essere un dibattito aperto e questo Parlamento debba almeno essere informato su quello che succede. Infine, Presidente, sulla questione della protezione dai dati. Noi sappiamo che il Consiglio pensa di prendere una decisione ancora nel suo semestre di Presidenza, ma noi le chiediamo un atto di coraggio, e cioè quello di chiedere di posporre l’applicazione di questa decisione quadro a dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, perché questo permetterebbe al Parlamento di entrare direttamente nella riforma e la mia collega gliene parlerà più tardi ancora una volta, Presidente faccia durante la sua Presidenza la prima conferenza nazionale sui Rom. Questo sarebbe un contributo importante per il dialogo interculturale."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedo, pane úřadující předsedo Rady, dámy a pánové, nemůžeme se ubránit sentimentu při myšlence na Evropu a to, čeho dosáhla jako model míru a demokracie, a čeho by dosáhnout mohla v oblasti podpory svobody a blahobytu občanů a jako centrum inovací a důslednosti v řešení globálních ekologických výzev. Proto nás těší, že jste dnes mezi nás zavítali, ale trochu nás mrzí, že by se mohlo jednat o ojedinělý zážitek, protože jak víte, jednou z reforem, které zavádí Lisabonská smlouva, je volba předsedy Evropské rady. To je věc, která nás znepokojuje, a to částečně proto, že žádný z kandidátů, kteří zatím byli navrženi, by podle mého názoru nebyl schopen pokročit v ideji Evropy příliš daleko. Avšak ráda bych zmínila několik konkrétních bodů, které jsou pro Skupinu zelených / Evropské svobodné aliance. Jak uvedl předseda Komise, během vašeho předsednictví má být předložen takzvaný „energetický balíček“, který bude výsledkem práce, jež probíhala celý loňský rok, a dobře víme, že v této souvislosti panuje všeobecné pozdvižení a již jsme svědky manévrování a tlaků na zmírnění hodnoty a dopadu tohoto balíčku. Jsme přesvědčeni, že jedním ze zásadních aspektů vašeho předsednictví bude odolat těmto tlakům ze strany významných i méně významných aktérů, jejichž cílem je oslabit dopad těchto nařízení. Rovněž budeme pokračovat ve svém principiálním boji, na kterém se myslím neshodneme. Dle našeho názoru ekonomika s nízkými emisemi CO a zde se obracím na předsedu Komise – nesmí být ekonomikou jadernou; vynakládání prostředků a času na novou jadernou budoucnost, která dosud neexistuje, nebo nákladné technologie nejistého použití, jako je zachycování a ukládání CO totiž znamená přímou konkurenci pro skutečné obnovitelné energie, které bychom měli podporovat a financovat – sluneční a větrnou energii a úspory energie, přičemž posledně zmiňovaný zdroj nabízí nejslibnější perspektivy pro inovace a zaměstnanost. Další důležitou problematikou v průběhu vašeho předsednictví bude koordinace územního rozvoje a městské výstavby, což bude velice důležitá otázka na jarním summitu, která také navazuje na Lipskou chartu – zajišťování kvality našich měst a posilování územní soudržnosti možná nepatří k nejmódnějším tématům, ale podle našeho názoru jsou naprosto zásadní v boji proti klimatickým změnám. V průběhu vašeho předsednictví bude rovněž zřejmě dokončena právní úprava o odpadech. Ta nám způsobuje velké starosti, a to nejen proto, co se děje v mé zemi, v Neapoli, ale také proto, že nám připadá, že strategie související s hierarchiemi odpadů a důraz na prevenci a opětovné používání jsou jen plané sliby a že text této právní úpravy těmto zásadám odporuje, protože opět upřednostňuje spalovny, které dle našeho názoru nejsou jediným způsobem, jak problém s odpady řešit. Jsou dvě důležité otázky týkající se obchodu a ochrany údajů, u kterých bychom skutečně rádi zjistili, zda vaše předsednictví bude mít s touto institucí přátelské vztahy nebo ne. Budete se muset tvrdě bít s některými vašimi kolegy, pokud jde o souhlas Parlamentu s dohodami o hospodářském partnerství se zeměmi AKT, které považujeme po silných neshodách s africkými zeměmi, jež vyšly najevo v Lisabonu, za důležitější než kdy jindy. A dále jde o svobodu přístupu k dokumentům doprovázejícím vyjednávání dohod o partnerství a spolupráci se zeměmi, jako je Čína. Jen si to představte – Evropskému parlamentu zatím nebylo sděleno vůbec nic o tom, jak tato jednání probíhají. Vše se odehrává v naprostém utajení! Jsme přesvědčeni, že tato otázka by měla být předmětem otevřené diskuse a že by tento parlament měl být přinejmenším informován o tom, co se děje. Pane úřadující předsedo, závěrem bych se ráda zmínila o otázce ochrany údajů. Víme, že se Rada chystá přijmout rozhodnutí v této oblasti v průběhu vašeho předsednictví, ale chtěli bychom vás požádat, abyste udělal odvážný krok a požádal o odklad uplatnění tohoto rámcového rozhodnutí až do vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, protože by tím Parlament dostal možnost přímo se účastnit reforem; můj kolega o tom bude hovořit později, a já vás, pane úřadující předsedo, žádám, abyste v průběhu svého předsednictví uspořádal první národní romskou konferenci. Byla by významným příspěvkem k mezikulturnímu dialogu."@cs1
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer! Vi er meget følelsesladede omkring Europa og hvad det har opnået som model for fred og demokrati, og hvad det kan opnå med hensyn til at fremme folks frihed og velfærd og repræsentere et center for innovation og konsistens med hensyn til at håndtere globale miljømæssige udfordringer. Det glæder os derfor meget at byde Dem velkommen her i dag, men vi er lidt kede af, at det måske bliver en enestående oplevelse, for som De ved, er en af reformerne i Lissabontraktaten valget af formanden for Det Europæiske Råd. Det er noget, der bekymrer os, til dels fordi ingen af de kandidater, der er blevet nævnt, efter min mening ville kunne fremme Europas sag særlig godt. Men når det er sagt, vil jeg gerne nævne nogle specifikke punkter, som er særlig relevante for Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Som kommissionsformanden nævnte, skal energipakken præsenteres under Deres formandskab. Den er et resultat af alles arbejde sidste år, og vi ved, at der er udbredt uro omkring den, og at man allerede er i gang med manøvrer og pres for at mindske dens værdi og effekt. Vi mener, at et grundlæggende aspekt af Deres formandskab vil være at modstå dette pres fra såvel større som mindre aktører for at begrænse og svække virkningen af disse bestemmelser. Vi vil også fortsætte vores principielle kamp, som vi nok er uenige om. Efter vores mening kan en kulstoffattig økonomi - her henvender jeg mig også til kommissionsformanden - ikke være atomenergi. At finansiere og spilde tid på en ny nuklear fremtid, som ikke findes endnu, eller på dyre teknologier med uvis anvendelighed som kulstofopsamling og lagring er faktisk i direkte konkurrence med de ægte vedvarende energier, som vi bør opmuntre og støtte, nemlig sol- og vindenergi, og energibesparelser, hvor sidstnævnte er det mest lovende for innovation og beskæftigelse. Et andet vigtigt spørgsmål under vores formandskab vil være at koordinere den territoriale og bymæssige udvikling, som vil være yderst vigtig i lyset af forårstopmødet, og som vil relatere til opfølgningen på Leipzigchartret. Det handler om at sikre vores byers kvalitet og forbedre den territoriale samhørighed - det er måske mindre moderne end andre spørgsmål, men vi mener, at de er helt afgørende i kampen mod klimaændringen. Affaldslovgivningen vil formentlig også blive afsluttet under Deres formandskab. Vi er yderst bekymrede, ikke kun over det der sker i mit hjemland, i Napoli, men også fordi det ser ud til, at bekendelserne til affaldshierarkistrategien, som prioriterer forebyggelse og genbrug, faktisk bliver modarbejdet af teksten i denne lovgivning, som endnu en gang prioriterer forbrænding, som efter vores opfattelse bestemt ikke den eneste måde at løse affaldsproblemet på. Der er to vigtige spørgsmål i forbindelse med handel og databeskyttelse, hvor vi virkelig gerne vil se, om Deres formandskab virkelig vil være en ven for denne institution eller ej. De kommer til at kæmpe hårdt med nogle af Parlamentets medlemmer om spørgsmålet om Parlamentets godkendelse af de økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene, som vi efter de stærke uoverensstemmelser med de afrikanske lande i Lissabon betragter som vigtigere end nogensinde. Så er der aktindsigten i forhandlingsdokumenter om partnerskabs- og samarbejdsaftaler med lande som Kina. Tænk en gang - Europa-Parlamentet har endnu ikke fået noget som helst at vide om, hvordan det går med disse forhandlinger. Alt bliver gjort i total hemmelighed! Vi mener, at der bør være en åben debat om dette spørgsmål, og at Parlamentet i det mindste skal orienteres om, hvad der foregår. Endelig vil jeg gerne nævne spørgsmålet om databeskyttelse. Vi ved, at Rådet planlægger at træffe en beslutning om dette under Deres formandskab, men vi vil gerne bede Dem om at være modig og kræve, at gennemførelsen af denne rammeafgørelse bliver udsat, til Lissabontraktaten er trådt i kraft, for det vil give Parlamentet mulighed for at spille en direkte rolle i reformen. Min kollega vil tale til Dem om dette senere, jeg beder Dem om at holde den første nationale konference om romaerne under Deres formandskab. Det ville være et vigtigt bidrag til den interkulturelle dialog."@da2
". Herr Präsident, Herr Ratspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind ziemlich empfindsam in Bezug auf Europa und das, was es als Friedens- und Demokratiemodell erreicht hat und hinsichtlich der Stärkung von Freiheit und Wohlstand der Menschen sowie als Zentrum der Erneuerung und Kohärenz bei der Bewältigung der globalen umweltpolitischen Herausforderungen erreichen könnte. Daher freut es uns, Sie heute hier willkommen zu heißen, doch sind wir ein wenig traurig, dass dies gewissermaßen eine einmalige Erfahrung bleiben könnte, denn zu den Reformen des Lissabon-Vertrags gehört, wie Sie wissen, auch die Wahl des Präsidenten des Europäischen Rates. Das beunruhigt uns, nicht zuletzt, weil meiner Meinung nach keiner der benannten Anwärter auf dieses Amt in der Lage ist, die Sache Europas wirklich voranzubringen. Nichtsdestotrotz möchte ich einige spezifische Punkte herausgreifen, die für die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz besonders relevant sind. Wie vom Präsidenten der Europäischen Kommission erwähnt, wird während Ihrer Präsidentschaft das „Energie-Paket“ vorgelegt werden: Es ist das Ergebnis der Arbeit, die alle im vergangenen Jahren geleistet haben, und wir wissen, dass diesbezüglich allgemeine Verwirrung herrscht und bereits Machenschaften im Gange sind und Druck ausgeübt wird, um seine Bedeutung und seine Wirkung zu schmälern. Die wesentliche Rolle Ihrer Präsidentschaft wird unserer Auffassung nach darin bestehen, diesem Druck der großen und kleinen Akteure, mit dem diese Vorschriften in ihrer Wirkung begrenzt und geschwächt werden sollen, standzuhalten. Wir werden unseren Kampf in dieser Sache, in der wir uns, wie ich glaube, nicht einig sein werden, ebenfalls fortführen. Unserer Ansicht nach – und damit wende ich mich auch an den Kommissionspräsidenten – kann eine kohlenstoffarme Wirtschaft keine Nuklearwirtschaft sein; die Finanzierung und die Zeitvergeudung für eine neue Kerntechnik, die noch nicht existiert, oder für teure Verfahren zweifelhafter Anwendung wie die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung stehen in Wahrheit im direkten Wettbewerb zu den echten erneuerbaren Energieträgern, die gefördert und finanziert werden müssen: Sonnen- und Windenergie, aber auch Energieeinsparung, die im Hinblick auf Innovation und Beschäftigung ein viel aussichtsreicherer Tätigkeitsbereich ist. Ein anderes wichtiges Thema während Ihrer Präsidentschaft wird die Koordinierung zwischen der territorialen und der Stadtentwicklung sein, denen im Hinblick auf den Frühjahrsgipfel wirklich ein erheblicher Stellenwert zukommen wird und die sich auf das Follow-up der Charta von Leipzig beziehen: Die Sicherung der Qualität unserer Städte und die Stärkung des territorialen Zusammenhalts sind wahrscheinlich weniger in Mode als andere Themen, doch wir messen ihnen bei der Bekämpfung des Klimawandels eine ausschlaggebende Bedeutung bei. Während Ihrer Präsidentschaft werden wahrscheinlich auch die neuen Abfallvorschriften unter Dach und Fach gebracht. Wir sind äußerst besorgt, nicht nur wegen der Geschehnisse in meinem Land, in Neapel, sondern auch, weil dem Lippenbekenntnis in Bezug auf die Hierarchie, wonach der Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Wiederverwertung Priorität einzuräumen ist, in Wirklichkeit durch den Text dieses Regelwerks widersprochen wird, wo einmal mehr den Müllverbrennungsanlagen, die unseres Erachtens fürwahr nicht die einzige Methode zur Lösung des Abfallproblems sind, Vorrang eingeräumt wird. Nun zu zwei wichtigen Themen im Zusammenhang mit dem Handel und dem Datenschutz, bei denen wir wahrlich sehen möchten, ob Ihre Präsidentschaft wirklich diesem Parlament freundschaftlich verbunden sein will oder nicht. Sie werden mit einigen Ihrer Kollegen eine harte Auseinandersetzung führen müssen, um die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den AKP-Ländern zu erlangen, die wir nach den in Lissabon zutage getretenen heftigen Kontroversen mit den afrikanischen Ländern mehr denn je für unverzichtbar halten. Ein weiterer Punkt ist der ungehinderte Zugang zu den Verhandlungsdokumenten für die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Ländern wie China. Stellen Sie sich vor, das Europäische Parlament hat noch keine einzige Unterlage bekommen, die uns Aufschluss darüber geben würde, wie diese Verhandlungen vorankommen! Alles geschieht unter höchster Geheimhaltung! Wir glauben jedoch, dass darüber eine offene Debatte eingeleitet und dass dieses Parlament zumindest über die Geschehnisse informiert werden muss. Eine abschließende Bemerkung zum Datenschutz, Herr Ratspräsident! Wir wissen, dass der Rat noch während Ihrer Präsidentschaft einen Beschluss zu erlassen plant, doch wir möchten Sie um einen mutigen Schritt bitten, nämlich die Verschiebung der Umsetzung dieses Rahmenbeschlusses auf die Zeit nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags zu verlangen, weil dies dem Parlament die direkte Beteiligung an der Reform ermöglichen würde. Meine Kollegin wird später noch einmal darauf zurückkommen; ich bitte Sie, Herr Ratspräsident, während Ihrer Präsidentschaft die erste nationale Konferenz über die Roma abzuhalten. Das wäre ein wichtiger Beitrag zum Dialog der Kulturen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, είμαστε αρκετά συναισθηματικοί όσον αφορά την Ευρώπη και αυτά τα οποία έχει επιτύχει ως υπόδειγμα ειρήνης και δημοκρατίας και αυτά που μπορεί να επιτύχει όσον αφορά την τόνωση της ελευθερίας και της ευημερίας των ανθρώπων, καθώς και ως κέντρο καινοτομίας και συνέπειας κατά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Είμαστε συνεπώς περιχαρείς που σας υποδεχόμαστε εδώ σήμερα, αισθανόμαστε όμως και λίγη θλίψη λόγω του γεγονότος ότι αυτή η εμπειρία μπορεί κατά κάποιον τρόπο να είναι μοναδική, επειδή, όπως γνωρίζετε, μία από τις μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι η εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, επειδή κανείς από τους υποψηφίους που έχουν προταθεί δεν θα ήταν σε θέση, κατά τη γνώμη μου, να προαγάγει περαιτέρω την επιδίωξη της Ευρώπης. Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα συγκεκριμένα θέματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, το «ενεργειακό πακέτο» πρόκειται να υποβληθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας: αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου που επιτελέστηκε από όλους πέρυσι και γνωρίζουμε ότι υπάρχει εκτεταμένη αναστάτωση για αυτό και βρίσκονται ήδη εν εξελίξει ελιγμοί και πιέσεις προκειμένου να υποβαθμίσουν την αξία του και τον αντίκτυπό του. Πιστεύουμε ότι μια θεμελιώδης πτυχή της Προεδρίας σας θα είναι να αντισταθείτε σε αυτές τις πιέσεις τόσο εκ μέρους μείζονων όσο και ήσσονων παραγόντων σχετικά με τον περιορισμό και την εξασθένιση του αντικτύπου αυτών των ρυθμίσεων. Θα συνεχίσουμε επίσης τη μάχη μας επί της αρχής, στην οποία πιστεύω ότι θα διαφωνήσουμε. Κατά την άποψή μας, μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα –εδώ απευθύνομαι επίσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής– δεν μπορεί να είναι μια οικονομία πυρηνική ενέργειας· η χρηματοδότηση και η ανάλωση χρόνου σε ένα νέο πυρηνικό μέλλον το οποίο δεν υπάρχει ακόμη ή σε δαπανηρές τεχνολογίες αβέβαιης εφαρμογής όπως η δέσμευση και η αποθήκευση άνθρακα είναι στην πραγματικότητα σε άμεσο ανταγωνισμό με τις πραγματικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις οποίες θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να χρηματοδοτήσουμε: την ηλιακή και αιολική ενέργεια, και την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία είναι η πλέον ελπιδοφόρα προοπτική καινοτομίας και απασχόλησης. Ακόμη ένα σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα είναι ο συντονισμός της εδαφικής και της αστικής ανάπτυξης, ο οποίος θα είναι άκρως σημαντικός ενόψει της Εαρινής Συνόδου Κορυφής και αφορά την παρακολούθηση του Χάρτη της Λειψίας: η διαφύλαξη της ποιότητας των πόλεών μας και η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής είναι ίσως λιγότερο της μόδας από άλλα θέματα, αλλά θεωρούμε ότι είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η νομοθεσία περί αποβλήτων επίσης θα συμπληρωθεί προφανώς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ανησυχούμε εξαιρετικά, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στη χώρα μου, στη Νάπολη, αλλά επίσης επειδή μας φαίνεται ότι η υποκριτική αφοσίωση προς την ιεραρχία των στρατηγικών για τα απόβλητα, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, στην πραγματικότητα αντικρούεται από το κείμενο αυτής της νομοθεσίας, η οποία για μία ακόμη φορά δίνει προτεραιότητα στους αποτεφρωτήρες, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μας, δεν αποτελούν σίγουρα τον μόνο τρόπο επίλυσης του προβλήματος των αποβλήτων. Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα σε σχέση με το εμπόριο και την προστασία δεδομένων σχετικά με τα οποία θα θέλαμε πραγματικά να διαπιστώσουμε εάν η Προεδρία σας θα είναι όντως σύμμαχος αυτού του θεσμικού οργάνου ή όχι. Θα πρέπει να αντιπαλέψετε σκληρά ορισμένους από τους συναδέλφους σας σχετικά με το θέμα της συγκατάθεσης του Κοινοβουλίου για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ, τις οποίες, κατόπιν των έντονων διαφωνιών με τις αφρικανικές χώρες που ανέκυψαν στη Λισαβόνα, τις θεωρούμε περισσότερο ζωτικής σημασίας από ποτέ. Μετά είναι η ελευθερία πρόσβασης σε διαπραγματευτικά έγγραφα για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα. Σκεφτείτε απλώς – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί ακόμη καθόλου σχετικά με το πώς εξελίσσονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Τα πάντα γίνονται με απόλυτη μυστικότητα! Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί μια ανοικτή συζήτηση για αυτό το θέμα και ότι το παρόν Κοινοβούλιο θα έπρεπε τουλάχιστον να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Τέλος, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της προστασίας δεδομένων. Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να πάρει μια απόφαση για αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, θα θέλαμε όμως να σας ζητήσουμε να φανείτε γενναίοι και να ζητήσετε την αναβολή εφαρμογής της απόφασης πλαισίου για μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, επειδή αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει άμεσο ρόλο στη μεταρρύθμιση· ο συνάδελφός μου βουλευτής θα σας μιλήσει και πάλι για αυτό αργότερα, σας ζητώ, κύριε Προεδρεύων, να διεξάγετε την πρώτη εθνική διάσκεψη για τους Ρομ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στον διαπολιτισμικό διάλογο."@el10
". Mr President, President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, we are quite sentimental about Europe and what it has achieved as a model of peace and democracy and what it might achieve in terms of boosting people’s freedom and well-being and representing a centre of innovation and consistency in tackling global environmental challenges. We are therefore delighted to welcome you here today, but we are a little sad that this experience might in some ways be a unique one, because, as you know, one of the reforms of the Lisbon Treaty is the election of the President of the European Council. This is something that is of concern to us, partly because none of the candidates who have been put forward would in my opinion be able to advance the cause of Europe very far. Having said that, however, I would like to mention some specific points that are especially relevant for the Group of the Greens/European Free Alliance. As the President of the Commission mentioned, during your Presidency the ‘energy package’ is to be presented: this is the result of the work done by all last year and we know that there is a widespread commotion about it and manoeuvring and pressures are already in progress to diminish its value and impact. We believe that a fundamental aspect of your Presidency will be to resist these pressures from both major and minor players to restrict and weaken the impact of these regulations. We will also continue our battle on principle, on which I believe that we will be in disagreement. In our view, a low carbon economy – here I am also addressing the President of the Commission – cannot be a nuclear economy; funding and wasting time on a new nuclear future which does not exist yet or on expensive technologies of uncertain application such as carbon sequestration and storage are actually in direct competition with the true renewable energies which we should encourage and fund: sun and wind energy, and energy saving, this latter being the most promising prospect for innovation and employment. Another important issue during your Presidency will be coordinating territorial and urban development, which will be highly important in view of the Spring Summit and which make reference to the follow-up to the Leipzig Charter: safeguarding the quality of our cities and the enhancement of territorial cohesion are perhaps less in fashion than other issues, but we believe them to be absolutely crucial in the battle against climate change. Waste legislation will also probably be completed during your Presidency. We are extremely concerned, not only by what is happening in my country, in Naples, but also because it seems to us that the lip service paid to the hierarchy of waste strategies, placing a priority on prevention and re-use, is actually contradicted by the text of this legislation, which once again gives priority to incinerators, which, in our view, are definitely not the only way of solving the waste problem. There are two important issues relating to trade and data protection on which we would really like to see whether your Presidency will truly be a friend to this institution or not. You will have to battle hard with some of your colleagues on the issue of Parliament’s assent to the economic partnership agreements with the ACP countries, which, following the strong disagreements with the African countries that emerged in Lisbon, we view as more vital than ever. Then there is freedom of access to negotiating documents on the partnership and cooperation agreements with countries such as China. Just think – the European Parliament has not yet been told anything at all about how these negotiations are going. Everything is being done in total secrecy! We believe that there ought to be an open debate on this issue and that this Parliament should at least be informed about what is going on. Finally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue. We know that the Council is planning to take a decision on this during your Presidency, but we would ask you to be courageous and request that implementation of this framework decision be postponed until after the entry into force of the Lisbon Treaty, because this would enable Parliament to play a direct part in the reform; my fellow Member will speak to you about this again later on, I ask you, President-in-Office, to hold the first national conference on the Roma people during your Presidency. This would make a significant contribution to intercultural dialogue."@en4
". Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras y señores, somos muy sentimentales con respecto a Europa y los logros alcanzados como modelo de paz y democracia y los logros futuros en cuanto al impulso de la libertad y el bienestar de los ciudadanos, así como la adopción de un enfoque innovador y coherente para abordar los retos medioambientales mundiales. Por lo tanto, nos complace darle la bienvenida hoy aquí, pero nos entristece un poco que esta experiencia pueda ser de algún modo única, porque, como sabe, una de las reformas del Tratado de Lisboa es la elección del Presidente en ejercicio del Consejo Europeo. Esto es algo que nos preocupa, en parte porque, en mi opinión, ninguno de los candidatos que se han propuesto podría hacer mucho por Europa. Sin embargo, dicho esto, quisiera mencionar varios puntos específicos que revisten una relevancia especial para el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Como ha mencionado el Presidente de la Comisión, el «paquete energético» se presentará durante su Presidencia: éste es el resultado del trabajo que realizamos todos nosotros el año pasado, sabemos que hay una conmoción generalizada en torno al mismo, y ya hay maniobras y presiones en marcha para reducir su valor y su impacto. Creemos que un aspecto fundamental de su Presidencia será hacer frente a estas presiones, por parte de una serie de interesados más o menos fuertes, para restringir y disminuir el impacto de esta normativa. También nosotros por nuestra parte continuaremos librando nuestra batalla, aunque creo que estaremos en desacuerdo. En nuestra opinión, una economía de bajas emisiones de carbono –aquí también me dirijo al Presidente de la Comisión– no puede ser una economía nuclear; la financiación y la pérdida de tiempo sobre un futuro nuclear que todavía no existe o sobre caras tecnologías de aplicación incierta como la captura y el almacenamiento del carbono compiten directamente con las verdaderas energías renovables que deberíamos fomentar y financiar: la energía solar y eólica, junto con el ahorro energético, que representa la perspectiva más prometedora para la innovación y el empleo. Otra cuestión importante durante su Presidencia será la coordinación del ordenamiento territorial y urbano, que será más significativo con vistas a la Cumbre de Primavera, y que hacen referencia a la Carta de Leipzig: puede que salvaguardar la calidad de nuestras ciudades y reforzar la cohesión territorial estén menos de moda que otras cuestiones, pero las consideramos absolutamente cruciales en la batalla contra el cambio climático. La legislación en materia de residuos probablemente también quede concluida durante su Presidencia. Nos preocupa mucho no sólo lo que ocurre en mi país, concretamente en Nápoles, sino también el hecho de que nos parece que las bonitas palabras dedicadas a la jerarquía de estrategias sobre residuos, que conceden prioridad a la prevención y a la reutilización, quedan en entredicho por el texto de esta legislación, que una vez más da prioridad a las incineradoras, que, en nuestra opinión, no son el único modo de resolver el problema de los residuos. Hay dos cuestiones importantes en relación con la protección de los datos y el comercio con respecto a las que queremos comprobar si su Presidencia será un verdadero amigo para esta institución o no. Tendrá que luchar mucho con algunos de sus colegas sobre la cuestión del dictamen conforme del Parlamento a los acuerdos de asociación económica con los países ACP, que tras el gran desacuerdo con los países africanos surgido en Lisboa, consideramos más prioritario que nunca. Después está la cuestión de la libertad de acceso a los documentos de negociación sobre los acuerdos de asociación y cooperación con países como China. Piense esto: el Parlamento Europeo todavía no ha recibido ningún tipo de información con respecto al desarrollo de estas negociaciones. Todo se está haciendo en el secreto más absoluto. Creemos que debería celebrarse un debate abierto sobre esta cuestión, y que el Parlamento debería, como mínimo, recibir información sobre lo que ocurre. Por último, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera mencionar la cuestión de la protección de datos. Sabemos que el Consejo tiene previsto tomar una decisión sobre este asunto durante su Presidencia, pero le pedimos que tenga valor y solicite el retraso de la aplicación de esta decisión marco hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, porque de ese modo se permitiría que el Parlamento desempeñara un papel directo en la reforma; mi colega le hablará sobre este tema más tarde y le pido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que celebre la primera conferencia nacional sobre la población romaní durante su Presidencia. Ello contribuiría de manera significativa al diálogo intercultural."@es21
"Hr president, austatud nõukogu eesistuja, daamid ja härrad, me oleme üsna sentimentaalsed Euroopa suhtes ja selle suhtes, mida ta on saavutanud rahu- ja demokraatiamudelina ning mida ta võib saavutada inimeste vabaduse ja heaolu edendajana ning innovatsiooni ja üleilmsete keskkonnaprobleemide järjekindla käsitlemise keskusena. Seetõttu on meil heameel teid siin täna tervitada, kuid me oleme ka veidi nukrad, et kõnealune kogemus võib jääda ainulaadseks. Nagu te teate, on üheks Lissaboni lepinguga kaasnevaks muutuseks Euroopa Ülemkogu eesistuja valimine. See küsimus valmistab meile muret osaliselt sellepärast, et ükski ametikohale esitatud kandidaatidest ei ole minu arvates võimeline Euroopa huve piisavalt esindama. Ma sooviks aga öelduga seoses tuua esile mõned punktid, mis on äärmiselt olulised Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonile. Nagu komisjoni president mainis, esitatakse teie eesistumise ajal energiapakett, mis on meie kõigi eelmise aasta töö tulemus ning me teame, et see toob endaga kaasa teatava ärevuse. Manöövrid ja surve vähendavad juba paketi väärtust ja mõju. Me arvame, et eesistujana peate eelkõige astuma vastu survele, mida avaldavad nii olulisemad kui ka vähemolulised osapooled kõnealuste määruste mõju piiramise ja vähendamise eesmärgil. Me jätkame ka oma võitlust põhimõtte eest, millega teie tõenäoliselt ei nõustu. Meie seisukoha järgi ei saa vähem süsihappegaasi tekitav majandus — siinjuures pöördun ma ka komisjoni presidendi poole — olla tuumaenergiamajandus. Me kulutame aega ja raha uuele, praegu olematu tuumaenergiaga seotud tulevikule või ebakindlatele kallitele tehnoloogiatele, nagu süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine, kuid nimetatud aspektid konkureerivad tegelikult otseselt taastuvate energiaallikatega, mida me peaksime edendama ja rahastama. Nendeks on päike, tuuleenergia ja energiasäästlikkus ning viimane neist on kõige parem innovatsiooni ja tööhõive edendaja. Teie eesistumise üheks teemaks on territoriaalse ja linnade arengu koordineerimine, mis on kevadist tippkohtumist silmas pidades väga oluline teema ning osutab ka Leipzigi harta järelmeetmetele: meie linnade kvaliteedi tagamine ja territoriaalse sidususe edendamine ei ole võib-olla väga populaarsed teemad, kuid me arvame, et need on äärmiselt olulised kliimavastases võitluses. Tõenäoliselt viiakse teie eesistumise ajal lõpule ka jäätmeid käsitlev õigusloome. Me ei ole mures mitte ainult minu kodumaal Napolis toimuva pärast, vaid ka sellepärast, et meie arvates on silmakirjalik jäätmete strateegia, mille kohaselt on prioriteedid ennetus ja taaskasutus, vastuolus õigusakti tekstiga, mille kohaselt on prioriteediks põletusseadmed, mis meie arvates ei ole kindlasti ainus viis jäätmeprobleemi lahendamiseks. Kaubanduse ja andmekaitsega seostub kaks olulist küsimust, mille põhjal me näeme, kas eesistuja tahab tõepoolest olla selle institutsiooni sõber või mitte. Mõne oma kolleegi teravat vastuseisu kohtate te tõenäoliselt parlamendi nõusoleku küsimuses AKV riikidega sõlmitavate majanduspartnerluslepingute kohta, kuna me jälgime seda teemat väga hoolikalt Lissabonis tekkinud Aafrika riikide teravate eriarvamuste tõttu. Järgmisena on vaba juurdepääsu küsimus läbirääkimisdokumentidele, mis käsitlevad partnerlus- ja koostöölepinguid selliste riikidega nagu Hiina. Kui järele mõelda, siis Euroopa Parlamendile ei ole midagi räägitud läbirääkimiste kulgemise kohta. Kõik on toimunud täiesti salaja. Me arvame, et kõnealuses küsimuses tuleb korraldada avalik arutelu ning parlamenti tuleb vähemalt toimunust teavitada. Ning lõpuks, austatud eesistuja, soovin ma käsitleda andmekaitseküsimust. Me teame, et nõukogu kavatseb asjaomase otsuse vastu võtta teie eesistumise ajal, kuid me palume teil olla kindlameelne ning paluda, et kõnealust raamotsust hakatakse rakendama pärast Lissaboni lepingu jõustumist, kuna see võimaldaks parlamendil reformis otseselt osaleda. Minu kolleeg käsitleb teemat hiljem veel, kuid ma palun, austatud eesistuja, et te korraldaksite oma eesistumise ajal esimese romidele pühendatud konverentsi. See annaks märkimisväärse panuse kultuuridevahelisse dialoogi."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, suhtaudumme hyvin tunteellisesti Eurooppaan ja sen saavutuksiin rauhan ja demokratian esikuvana sekä siihen, mitä se voisi saada aikaan ihmisten vapauksien ja hyvinvoinnin lisääjänä, innovointikeskuksena sekä maailmanlaajuisten ympäristöhaasteiden väsymättömänä käsittelijänä. Olemme iloisia läsnäolostanne täällä tänään, mutta samalla myös alakuloisia, sillä tämä saattaa olla ainutlaatuinen elämys. Kuten tiedätte, eräs Lissabonin sopimuksen sisältämistä uudistuksista on Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valitseminen. Tämä huolestuttaa meitä, osittain siksi, että yksikään esitetyistä ehdokkaista ei mielestäni pystyisi edistämään Euroopan asiaa erityisen hyvin. Haluaisin kuitenkin mainita muutaman Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmälle erityisen tärkeän seikan. Kuten komission puheenjohtaja totesi, puheenjohtajakaudellanne on tarkoitus esitellä energiapaketti. Se on viime vuonna tehdyn työn tulos ja tiedämme, että siihen liittyy laajaa levottomuutta ja kohdistuu jo nyt sen arvoa ja vaikutusta alentavia paineita. Mielestämme puheenjohtajakautenne perustan muodostaa näiden paineiden torjuminen enemmän ja vähemmän vaikutusvaltaisilta tahoilta, jotka pyrkivät rajoittamaan ja heikentämään kyseisten asetusten vaikutusta. Jatkamme myös periaatteellista taistoa, josta todennäköisesti tulee erimielisyyksiä. Mielestämme vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttava talous – kohdistan sanani myös komission puheenjohtajalle – ei voi olla ydinvoimaan perustuva talous. Ajan ja varojen tuhlaaminen ydinvoiman tulevaisuuteen, jota ei vielä ole olemassa, tai soveltamistavaltaan epävarmoihin kalliisiin teknologioihin kuten hiilidioksidin loppusijoittamiseen tai varastointiin kilpailee todellisten uusiutuvien energiamuotojen kanssa, joiden käyttöä meidän olisi tuettava ja rahoitettava. Kyseessä ovat aurinko- ja tuulienergia sekä energian säästäminen, joka tarjoaa erittäin lupaavat näkymät innovoinnin ja työllistymisen alalle. Toinen tärkeä asia puheenjohtajakaudellanne tulee olemaan alue- ja kaupunkikehityksen koordinoiminen, mikä on erittäin tärkeää kevään Eurooppa-neuvoston kannalta ja missä viitataan Leipzigin peruskirjan seurantaan. Kaupunkiemme laadun varmistaminen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden parantaminen saattavat olla vähemmän muodikkaita kuin muut asiat, mutta me uskomme niiden olevan ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Jätelainsäädäntö saataneen myös valmiiksi puheenjohtajakautenne aikana. Emme ole huolestuneita ainoastaan kotimaassani Italiassa sijaitsevan Napolin tapahtumista, vaan myös siitä, että jätestrategioiden hierarkiaa koskevat tyhjät korulauseet, joissa torjunta ja kierrätys asetetaan etusijalle, ovat itse asiassa kyseisen lainsäädännön vastaisia. Lainsäädännössä painopisteeksi asetetaan jälleen kerran jätteenpolttouunit, jotka eivät meidän mielestämme ole missään nimessä ainoa ratkaisu ongelmaan. On olemassa kaksi tärkeää kauppaa ja tietosuojaa koskevaa kysymystä. Haluaisimme saada niiden avulla selville, syntyykö puheenjohtajavaltio Slovenian ja parlamentin välille ystävyyssuhde. Joudutte käymään eräiden kollegoidenne kanssa kovaa vääntöä parlamentin suostumuksesta AKT-maiden kanssa tehtäviin talouskumppanuussopimuksiin, jotka ovat Lissabonissa Afrikan maiden kanssa syntyneiden voimakkaiden erimielisyyksien jälkeen entistäkin elinvoimaisempia. Toinen kysymys koskee oikeutta tutustua Kiinan kaltaisten maiden kanssa tehtäviä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia koskeviin neuvotteluasiakirjoihin. Euroopan parlamentille ei ole edes kerrottu neuvottelujen edistymisestä. Kaikki tapahtuu täysin salassa. Asiasta olisi käytävä avointa keskustelua ja parlamentille pitäisi edes ilmoittaa, mitä on tekeillä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, lopuksi haluaisin mainita tietosuoja-asian. Tiedämme neuvoston aikovan päättää asiasta puheenjohtajakautenne aikana, mutta toivoisimme teidän pyytävän rohkeasti, että puitepäätös pantaisiin täytäntöön vasta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, jotta parlamentti voisi olla suoraan mukana uudistuksessa. Arvoisa puheenjohtaja, eräs toinen parlamentin jäsen aikoo keskustella tästä asiasta myöhemmin, mutta haluaisin itsekin pyytää teitä järjestämään romanien ensimmäisen kansalliskokouksen puheenjohtajakautenne aikana. Se edistäisi merkittävästi kulttuurienvälistä vuoropuhelua."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Mesdames et Messieurs, nous sommes très attachés à l’Europe et au rôle qu’elle a eu comme modèle de paix et de démocratie, ainsi qu’à celui qu’elle pourrait avoir en termes d’amélioration des libertés et du bien-être des personnes, de représentation d’un pôle d'innovation et de cohérence dans la gestion des défis environnementaux mondiaux. Nous sommes donc ravis de vous recevoir ici aujourd’hui, mais nous sommes un peu tristes car cette expérience pourrait d’une certaine manière être unique. Vous le savez, en effet, l’une des réformes que met en place le Traité de Lisbonne est l’élection du président du Conseil européen. Cela nous inquiète, en partie parce qu’aucun des candidats avancés ne serait à mon avis en mesure de servir efficacement la cause de l’Europe. Ceci dit, cependant, j’aimerais mentionner certains sujets spécifiques qui sont particulièrement importants pour le groupe Les Verts/ALE Comme l’a dit le président de la Commission, le «paquet sur l’énergie» va être présenté pendant votre présidence. Il est le résultat du travail accompli par tous l’année dernière, et nous savons qu’il cause un grand émoi et que des manœuvres et des pressions pèsent déjà sur lui pour en diminuer la valeur et l'impact. Nous pensons que l’une des tâches essentielles que devra accomplir votre présidence sera celle de résister à ces pressions aussi bien de la part des acteurs majeurs que mineurs qui tentent de restreindre et d’amoindrir l’impact de ces règlements. Nous continuerons aussi à nous battre sur le principe, sur lequel je crois que nous serons en désaccord. De notre point de vue, une économie à faibles émissions de CO2 (et je m’adresse ici aussi au président de la Commission) ne peut être une économie nucléaire. Le fait de financer et de perdre de temps sur un nouveau futur nucléaire qui n’existe pas encore ou sur des technologies coûteuses dont les applications sont incertaines comme le piégeage et le stockage du carbone se trouve en concurrence directe avec les véritables énergies renouvelables que nous devrions encourager et financer: l’énergie solaire et éolienne, et l’économie d’énergie, ce dernier aspect étant le plus prometteur pour l’innovation et l’emploi. Un autre sujet important à traiter sous votre présidence sera la coordination entre le développement territorial et urbain, aspect très important en vue du sommet de printemps et qui fait référence aux suites de la charte de Leipzig: la sauvegarde de la qualité de nos villes et l’amélioration de la cohésion territoriale sont peut-être des sujets moins à la mode que d’autres, mais nous pensons qu’ils sont absolument essentiels dans la lutte contre le changement climatique. La législation sur les déchets sera aussi probablement achevée durant votre présidence. Nous sommes extrêmement préoccupés, non seulement de ce qui se passé dans mon pays, à Naples, mais aussi parce qu’il nous semble que l’accord prétendument trouvé autour des priorités stratégiques de gestion des déchets, que sont la prévention et le recyclage, est en réalité contredit par ce texte normatif, qui une fois encore fait la part belle aux incinérateurs, qui ne sont d’après nous certainement pas la seule solution pour résoudre le problème des déchets. Il y a deux questions importantes liées au commerce et à la protection des données qui nous montrerons si votre présidence sera vraiment alliée de cette institution ou non. Vous allez devoir batailler dur avec certains de vos collègues sur la question de l’avis conforme du Parlement européen concernant les accords de partenariat économique avec les pays ACP que, suite aux importants désaccords avec les pays africains qui ont émergé à Lisbonne, nous considérons plus importants que jamais. Il y a ensuite la liberté d’accès aux documents de négociation sur les accords de partenariat et de coopération avec des pays comme la Chine. Pensez, le Parlement européen n’a encore reçu aucune information sur la manière dont ces négociations se déroulent. Tout se fait dans le plus grand secret! Nous pensons qu’il devrait y avoir un débat ouvert sur cette question et que ce Parlement devrait au moins être informé de ce qui se passe. Enfin, Monsieur le Président en exercice, j’aimerais parler de la question de la protection des données. Nous savons que le Conseil prévoit de prendre une décision sur ce sujet pendant votre présidence, mais nous voudrions vous demander de faire preuve de courage et de demander que la mise en application de cette décision cadre soit repoussée à une date ultérieure à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, parce que cela permettrait au Parlement de jouer un rôle direct dans cette réforme. Ma collègue vous en parlera encore plus tard, mais je vous demande, Monsieur le Président en exercice, de tenir la première conférence nationale sur les Roms durant votre présidence. Cela constituerait une importante contribution au dialogue interculturel."@fr8
". Elnök úr, a Tanács hivatalban lévő elnöke, hölgyeim és uraim, meglehetősen szentimentálisak vagyunk, amikor Európáról és arról van szó, mit ért el a béke és a demokrácia modelljeként, és mit érhet el az emberek szabadságának és jólétének kiteljesítésében, az innováció centrumának képviseletében, és a globális környezeti kihívásokkal szembeni küzdelem összefüggésében. Ezért nagy örömmel üdvözöljük ma önt itt, de kissé szomorúak is vagyunk, mert ez a gyakorlat bizonyos tekintetben lehet egyedi, mert amint tudja, a Lisszaboni Szerződés reformjainak egyike az Európai Tanács elnökének megválasztása. Ez kissé aggályos számunkra, részben ezért, mert az én véleményem szerint az eddigi jelöltek egyike sem lenne képes Európa ügyét nagyon messzire vinni. Szeretnék azonban néhány konkrét pontot megemlíteni, amelyek különösen fontosak a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja számára. Amint a Bizottság elnöke említette, az ön elnöksége alatt kell bemutatni az „energiacsomagot”: ez a mindenki által végzett tavalyi munka eredménye, és tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban széles körben van nyugtalanság, és máris megkezdődött a taktikázás és a nyomásgyakorlás, hogy ennek értékét és hatásait csökkentsék. Úgy véljük, hogy az ön elnökségének egyik alapvető szempontja lesz, hogy a nagyobb és a kis szereplők ilyen, az e rendeletek hatásának korlátozására és gyengítésére irányuló nyomásgyakorlásának ellenálljanak. Folytatjuk elvi csatánkat is, amellyel kapcsolatban – úgy vélem – nézetkülönbségeink lesznek. A mi nézetünk szerint az alacsony szénkibocsátású gazdaság – és itt a Bizottság elnökéhez is szólok – nem lehet nukleáris gazdaság; a még nem létező új nukleáris jövő, vagy a bizonytalan alkalmazású, költséges technológiák, mint a szénlekötés és tárolás finanszírozásával, illetve az ezekre pazarolt idővel közvetlen versenyben állnak az igazi megújuló energiaforrások, amelyeket ösztönöznünk és finanszíroznunk kellene: a nap- és szélenergia és az energiamegtakarítás, amelyek közül az utóbbi a leginkább ígéretes az innováció és a foglalkoztatás szempontjából. Az ön elnöksége alatt egy másik fontos kérdés a területi és városi fejlesztés koordinálása lesz, ami a tavaszi csúcstalálkozóra tekintettel nagyon fontos, és ami hivatkozik a Lipcsei Charta nyomon követésére: városaink minőségének megőrzése, és a területi kohézió továbbfejlesztése talán kevésbé divatosak, mint más kérdések, de mi úgy véljük, hogy a legfontosabbak a klímaváltozás elleni küzdelemben. A hulladékszabályozás is valószínűleg az ön elnöksége alatt válik befejezetté. Nagyon aggódunk, nem csak amiatt, ami az én országomban Nápolyban történik, hanem azért is, mert úgy látjuk, hogy a hulladékstratégiák hierarchiájának színlelt tiszteletben tartása, az, hogy a prevenció és az újrahasznosítás kapjon elsőbbséget, ténylegesen szembenáll e jogszabály szövegével, ami megint az égetőműveknek ad elsőbbséget, ami a nézetünk szerint biztosan nem a hulladékprobléma megoldásának egyetlen módja. Van két, a kereskedelemhez és az adatvédelemhez kapcsolódó fontos kérdés, amellyel kapcsolatban nagyon szeretném látni, hogy az ön elnöksége valóban barátja-e ennek az intézménynek, vagy sem. Keményen kell majd csatáznia néhány kollégájával az AKCS-országokkal megkötendő gazdasági partnerségi megállapodások parlamenti jóváhagyásának kérdésében, amelyet – az afrikai országokkal szembeni, Lisszabonban megjelent, súlyos ellentétek után – mi fontosabbnak tartunk, mint valaha. Azután ott van az olyan országokkal való partnerségi és együttműködési megállapodások tárgyalási dokumentumaihoz való hozzáférés szabadsága, mint Kína. Gondolja el, az Európai Parlamentnek még semmit nem mondtak el arról, hogy ezek a tárgyalások hogyan haladnak. Minden teljes titokban történik! Mi úgy gondoljuk, hogy nyílt vitát kellene tartanunk erről a kérdésről, és a Parlamentet legalábbis tájékoztatni kellene arról, hogy mi történik. Végezetül, hivatalban lévő elnök úr, szeretném megemlíteni az adatvédelem kérdését. Tudjuk, hogy a Tanács az ön elnöksége alatt tervezi a döntéshozatalt, mi azonban arra kérjük önt, legyen bátor, és kérje e kerethatározat végrehajtásának a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése utáni időre történő halasztását, mert ez lehetővé tenné a Parlament számára, hogy közvetlen részt vállaljon a reformban; képviselőtársam majd szól erről később, én azonban arra kérem önt, hivatalban lévő elnök úr, hogy az elnöksége alatt tartsák meg a roma nép első nemzeti konferenciáját. Ez nagyban hozzájárulna a kultúrák közötti párbeszédhez."@hu11
". Pone Pirmininke, Tarybos Pirmininke, ponios ir ponai! Mes esame jausmingi Europos atžvilgiu ir dėl to, ką ji pasiekė kaip taikos ir demokratijos modelis ir ko ji galėtų pasiekti įtvirtindama žmonių laisves ir gerovę bei tapdama inovacijų ir nuoseklumo centru sprendžiant globalias aplinkos problemas. Taigi mums malonu jus pasveikinti čia šiandien, bet esame kiek nuliūdę, nes ši patirtis daugeliu atžvilgių gali būti vienintelė, kadangi, kaip jūs žinote, pagal vieną iš Lisabonos sutarties reformų yra Europos Tarybos Pirmininko rinkimas. Tai mums kelia susirūpinimą, iš dalies dėl to, kad nė vienas iš galimų kandidatų, mano nuomone, nepajėgs Europos reikalų pastūmėti pakankamai toli į priekį. Tai pasakiusi vis dėlto norėčiau paminėti keletą konkrečių problemų, kurios yra ypač svarbios Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei. Kaip Komisijos Pirmininkas minėjo, jūsų pirmininkavimo metu turi būti pateiktas „energetikos paketas“: tai per visus pastaruosius metus atlikto darbo rezultatas ir mes žinome, kad dėl jo vyksta smarkus bruzdesys ir, siekiant sumažinti jo vertę ir poveikį, daromas įtakojimas ir spaudimas. Mes įsitikinę, kad jums pirmininkaujant svarbiausias dalykas bus atsispirti tie stambių, tiek smulkių žaidėjų spaudimui apriboti ir susilpninti reglamento poveikį. Mes taip pat tęsime kovą prieš principą, dėl kurio, aš manau, mes nesutiksime. Mūsų nuomone, mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų ekonomika – čia aš taip pat kreipiuosi į Komisijos Pirmininką – negali būti branduolinė energetika; lėšų ir laiko eikvojimas naujai branduolinei ateičiai, kuri dar neegzistuoja arba yra pagrįsta brangiomis ir abejotino taikymo technologijomis, kaip antai anglies dvideginio sulaikymo ir ilgalaikio saugojimo technologija (CCS technologija), faktiškai priešinga tikriesiems atsinaujinančios energijos šaltiniams (saulės ir vėjo energija), kurių vystymą turėtume skatinti ir finansuoti, ir energijos taupymo principui; pastarasis atveria geriausią inovacijų ir užimtumo perspektyvą. Kitas svarbus klausimas jūsų pirmininkavimo metu bus teritorinio ir urbanistinio vystymo koordinavimas, kuris gali būti ypatingai reikšmingas Pavasario viršūnių susitikimo kontekste ir kuris siejasi su Leipcigo chartijos tąsa: mūsų miestų kokybės užtikrinimas ir teritorinės sanglaudos stiprinimas yra galbūt ne tokie madingi kaip kiti klausimai, bet mes įsitikinę, kad jie nepaprastai svarbūs kovojant prieš klimato kaitą. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys įstatymai tikriausia bus baigti jūsų pirmininkavimo metu. Mes labai susirūpinę ne tik tuo, kas vyksta mano šalyje, Neapolyje; atrodo, kad žodžiais deklaruota atliekų tvarkymo strategija, teikiant prioritetą prevencijai ir pakartotiniam panaudojimui, šių įstatymų tekste yra faktiškai atmesta, suteikiant pirmenybę atliekų deginimui, kurie, mūsų nuomone, tikrai nėra vienintelis būdas spręsti atliekų problemą. Ar jūsų pirmininkavimas iš tikrųjų bus draugiškas šiai institucijai ar nebus parodys du svarbūs klausimai, susiję su prekyba ir duomenų apsauga. Jums teks smarkai pakovoti su kai kuriais jūsų kolegomis dėl Parlemento sutikimo sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus su Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalimis, kuriuos, po gilių nesutarimų su Afrikos šalimis, kilusiais Lisabonoje, mūsų nuomone, yra kaip niekada svarbūs. Pirmas klausimas – galimybė susipažinti su derybų dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su tokiomis šalimis kaip Kinija dokumentais. Tik pagalvokite – Europos Parlamentas visai nėra informuojamas apie derybų eigą. Viskas daroma visiškai slaptai! Mes manome, kad turi būti atvira diskusija dėl šio klausimo ir kad Parlamentas būtų bent informuojamas, apie tai, kas vyksta. Pabaigai, Pirmininke, norėčiau paminėti duomenų apsaugos problemą. Mes žinome, kad Taryba planuoja priimti sprendimą dėl šio klausimo jūsų pirmininkavimo metu ir prašytume būti ryžtingu ir pareikalauti, kad šio pirminio sprendimo įgyvendinimas būtų atidėtas iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, nes tai leistų Parlamentui tiesiogiai dalyvauti atliekant reformą; apie tai mano kolega parlamento narys kalbėsis su jumis vėliau, bet aš, Pirmininke, prašau jūsų pirmininkavimo laikotarpiu surengti pirmą nacionalinę romų konferenciją. Tai būtų reikšmingas indėlis į tarpkultūrinį dialogą."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, Eiropadomes priekšsēdētāj, dāmas un kungi, mēs esam diezgan sentimentāli attiecībā uz Eiropu, to, ko ir sasniegusi ES kā miera un demokrātijas modelis, kā arī to, ko tā varētu sasniegt attiecībā uz cilvēku brīvības un labklājības veicināšanu un inovāciju centra izveidi, kā arī konsekvenci vides problēmu risināšanā. Tādēļ mēs priecājamies sveikt jūs šeit, tomēr mēs esam mazliet noskumuši par to, ka šī pieredze savā ziņā varētu izrādīties unikāla, jo, kā jūs zināt, viena no Lisabonas līguma reformām paredz Eiropadomes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Attiecībā uz šo aspektu mēs esam nobažījušies daļēji arī tāpēc, ka neviens no izvirzītajiem kandidātiem, manuprāt, nespēs sasniegt ievērojamu progresu saistībā ar Eiropu. To sakot, es tomēr vēlētos atzīmēt dažus konkrētus jautājumus, kas Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupai ir īpaši svarīgi. Kā jau Komisijas priekšsēdētājs minēja, jūsu prezidentūras laikā ir jāiesniedz enerģētikas pakete — tā ir izstrādāta visu pēdējo gadu laikā paveiktā darba rezultātā, un mēs zinām, ka attiecībā uz to valda liels satraukums, turklāt jau tagad ir vērojami manevri un tiek izdarīts spiediens, lai samazinātu šīs paketes vērtību un ietekmi. Mēs ticam, ka jūsu prezidentūras pamata darbības veids būs tāds, lai spētu nepadoties šim spiedienam, ko izdara gan lielāki, gan mazāki dalībnieki nolūkā ierobežot un pavājināt šo noteikumu ietekmi. Mēs arī turpināsim cīņu principa dēļ, par ko, es domāju, mums radīsies domstarpības. Mēs uzskatām, ka zema oglekļa satura emisiju ekonomika — es vēršos arī pie Komisijas priekšsēdētāja — nevar būt kodolenerģētikas ekonomika; finansējuma un laika tērēšana ar kodolenerģētiku saistītam jaunam nākotnes redzējumam, kas vēl nav izveidots, vai dārgām apšaubāma pielietojuma tehnoloģijām, piemēram, oglekļa atdalīšanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, patlaban tiešā veidā konkurē ar atjaunojamās enerģijas avotiem, kuri mums ir jāveicina un jāfinansē, — saules un vēja enerģija, kā arī enerģijas ietaupījumi, kas ir daudzsološākais risinājums saistībā ar inovācijām un nodarbinātību. Cits svarīgs jautājums, kas risināms jūsu prezidentūras laikā, skar teritoriālās un pilsētvides attīstības koordinēšanu; šis jautājums būs īpaši svarīgs saistībā ar pavasara sammitu un tas ir saistīts ar Leipcigas hartā paredzētajiem pasākumiem — mūsu pilsētu kvalitatīva attīstība un teritoriālās kohēzijas sekmēšana, iespējams, nav populārākie jautājumi, tomēr mēs uzskatām, ka tie ir ārkārtīgi būtiski, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Jūsu prezidentūras laikā, iespējams, būs jāpabeidz darbs attiecībā uz tiesību aktiem par atkritumiem. Mēs esam ļoti nobažījušies ne tikai par to, kas notiek manā pilsētā, proti, Neapolē, bet arī tāpēc, ka, mūsuprāt, vārdos atzītā atkritumu stratēģiju hierarhija, par prioritāti nosakot samazināšanu un otrreizēju pārstrādi, patiesībā ir pretrunā ar šo tiesību aktu noteikumiem, kuros prioritāte atkal piešķirta atkritumu sadedzināšanas iekārtām, kas, mūsuprāt, nav vienīgais veids, kā atrisināt ar atkritumiem saistīto problēmu. Ir vēl divi svarīgi jautājumi, proti, par tirdzniecību un datu aizsardzību, attiecībā uz kuriem mēs patiešām vēlētos redzēt, vai jūsu prezidentūra patiešām spēs vai nespēs būt šīs iestādes sabiedrotā. Jums būs smagi jācīnās ar dažiem saviem kolēģiem par Parlamenta piekrišanu attiecībā uz ekonomiskās partnerības nolīgumiem ar ĀKK valstīm, ko pēc Lisabonā atklātajām lielajām domstarpībām ar Āfrikas valstīm mēs uzskatām par svarīgāku nekā jebkad. Turklāt jārunā par brīvu piekļuvi sarunu dokumentiem par partnerību un sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti ar tādām valstīm kā Ķīna. Tikai padomājiet — pagaidām Eiropas Parlamentam vispār nav sniegta nekāda informācija par šo sarunu norisi. Viss tiek darīts pilnīgā slepenībā! Mēs uzskatām, ka šajā saistībā ir jānotiek atklātām debatēm par šo jautājumu un šim Parlamenta sastāvam jābūt vismaz informētam par to, kas notiek. Nobeigumā, Eiropadomes priekšsēdētāj, es vēlētos pieminēt datu aizsardzības jautājumu. Mēs zinām, ka Padome plāno pieņemt lēmumu par šo jautājumu savas prezidentūras laikā, tomēr mēs jums lūgsim būt drosmīgam un pieprasām, lai šī pamatlēmuma īstenošana tiek pārcelta līdz laikam, kad spēkā būs stājies Lisabonas līgums, jo tādējādi Parlamentam radīsies iespēja tiešā veidā piedalīties šajā reformā; mans kolēģis jūs uzrunās šajā saistībā vēlāk, bet es lūdzu jūs, Eiropadomes priekšsēdētāja kungs, savas prezidentūras laikā pirmo nacionālo konferenci noorganizēt saistībā ar romu tautu. Tas būtu ievērojams ieguldījums starpkultūru dialoga risināšanā."@lv13
"Signor presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, noi siamo abbastanza sentimentali per quanto riguarda l'Europa e al valore che questa ha avuto come elemento di pace e democrazia e per quello che potrebbe avere nel rafforzamento della libertà e del benessere delle persone e nel rappresentare un polo di innovazione e coerenza nel governo delle sfide ambientali globali. Quindi siamo sinceramente contenti di accoglierla qui oggi e ci dispiace un po' che questa esperienza potrebbe rimanere in qualche modo unica, perché fra le riforme del trattato di Lisbona come lei sa c'è anche l'elezione del Presidente del Consiglio europeo e questa cosa ci preoccupa, anche perché tra i candidati che sono stati nominati ce ne sono alcuni che non mi pare porterebbero molto avanti la causa dell'Europa. Comunque detto questo, io vorrei toccare alcuni punti specifici che sono particolarmente rilevanti per i Verdi/Alleanza libera europea. Durante la sua Presidenza, e questo fatto l'ha anche citato il Presidente della Commissione, verrà presentato il cosiddetto pacchetto energia: la concretizzazione degli impegni presi da tutti l'anno scorso e sui quali sappiamo esistere un fuggi fuggi generale ed essere già in atto manovre e pressioni per diminuirne il valore e l'impatto. Noi crediamo che la sua Presidenza avrà come ruolo fondamentale quella di resistere a queste pressioni dei grandi e dei piccoli per limitare e indebolire l'impatto di queste normative. Noi continueremo anche la nostra battaglia sul merito, sul quale credo che saremo in disaccordo. Secondo noi una anche al Presidente della Commissione mi sto rivolgendo – non è un'economia nucleare; finanziare e perdere tempo per un nuovo nucleare che ancora non esiste o per delle tecniche costose di incerta applicazione come il sequestro e lo stoccaggio di carbonio sono in realtà in diretta competizione con le vere energie rinnovabili che devono essere spinte e finanziate: il sole e il vento e con il più promettente cantiere per l'innovazione e l'occupazione che è rappresentato dal risparmio energetico. Un'altra importante questione durante la sua Presidenza sarà quella del coordinamento fra lo sviluppo territoriale ed urbano, che avranno veramente un valore importante in vista del vertice di primavera e che fanno riferimento al della carta di Leipzig: la difesa della qualità delle nostre città e il rafforzamento della coesione territoriale sono forse degli elementi meno di moda che altri, ma noi li riteniamo assolutamente cruciali per la battaglia contro i cambiamenti climatici. Nella sua Presidenza si concluderà probabilmente anche la legislazione sulla questione dei rifiuti. Noi siamo molto preoccupati, non soltanto da quello che succede nel mio paese, a Napoli, ma anche perché ci sembra che il prestato alla gerarchia, che fa della prevenzione, del riuso e del riutilizzo la priorità, è in realtà smentita dal testo di questa normativa che mette ancora una volta sugli altari gli inceneritori, che secondo noi non sono sicuramente l'unico modo per risolvere il problema dei rifiuti. Due importanti temi in materia di commercio e la questione della protezione dei dati, presidente, sulla quale vorrei veramente vedere se la sua Presidenza sarà veramente amica di questa istituzione oppure no. Lei dovrà scontrarsi duramente con alcuni dei suoi colleghi sulla questione del parere conforme del Parlamento europeo sugli accordi di partenariato economico con i paesi ACP, che dopo i forti contrasti con i paesi africani emersi a Lisbona ci sembra più che mai indispensabile. Poi la libertà di accesso ai documenti di negoziato per gli accordi di partenariato e cooperazione con paesi come la Cina. Pensi un po', il Parlamento europeo non ha ancora ricevuto assolutamente niente che ci dica come stanno andando questi negoziati. Tutto si fa nel massimo segreto! Noi crediamo che invece su questo ci debba essere un dibattito aperto e questo Parlamento debba almeno essere informato su quello che succede. Infine, Presidente, sulla questione della protezione dai dati. Noi sappiamo che il Consiglio pensa di prendere una decisione ancora nel suo semestre di Presidenza, ma noi le chiediamo un atto di coraggio, e cioè quello di chiedere di posporre l'applicazione di questa decisione quadro a dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, perché questo permetterebbe al Parlamento di entrare direttamente nella riforma e la mia collega gliene parlerà più tardi ancora una volta, Presidente faccia durante la sua Presidenza la prima conferenza nazionale sui Rom. Questo sarebbe un contributo importante per il dialogo interculturale."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, collega’s, mijnheer de Raadsvoorzitter, wij zijn nogal sentimenteel als het gaat om Europa en wat zij heeft bereikt voor de vrede en de democratie. Nu zou zij een grote rol kunnen spelen om de vrijheid en het welzijn van de mensen te vergroten en een centrum kunnen vormen voor een innovatieve en coherente aanpak van de milieuproblematiek in de wereld. Daarom zijn we oprecht verheugd dat u vandaag in ons midden bent en spijt het ons tegelijkertijd een beetje dat dit waarschijnlijk eenmalig is, omdat, zoals u weet, de verkiezing van de voorzitter van de Europese Raad onderwerp is van de hervormingen van het Verdrag van Lissabon. Dit baart ons grote zorgen, ook omdat er kandidaten zijn benoemd die naar mijn mening de Europese zaak niet voldoende vooruit zullen brengen. Dit gezegd hebbende, wil ik enkele specifieke punten opnoemen die bijzonder belangrijk zijn voor mijn fractie. Tijdens uw voorzitterschap – dit is ook al genoemd door de Commissievoorzitter – zal het zogeheten energiepakket worden gepresenteerd: de concretisering van de beloftes die vorig jaar door iedereen zijn gedaan. We weten dat iedereen nu uitvluchten probeert te verzinnen en dat er al wordt gekonkeld en druk wordt uitgeoefend om de waarde en de invloed ervan teniet te doen. Wij vinden dat het tot uw voorzitterstaak behoort om de druk te weerstaan die door groot en klein wordt uitgeoefend om de invloed van deze voorschriften te beperken en te verzwakken. Wij zullen onze strijd dan ook voortzetten, want ik denk dat we het op dit punt niet eens zullen worden. Naar onze mening – en ik wend mij nu ook tot de Commissievoorzitter – is een economie met een lage koolstofemissie geen nucleaire economie; de financiering ervan en het tijdverlies voor een nieuw type kernenergie dat nog niet bestaat of voor dure technieken waarvan de toepassing nog onzeker is, zoals het in beslag nemen en opslaan van koolstof, concurreren in feite direct met de echt duurzame energie die juist moet worden gestimuleerd en gefinancierd: zonne- en windenergie en daarbij is energiebesparing de meest veelbelovende bron van innovatie en werkgelegenheid. Een andere belangrijke kwestie gedurende uw voorzitterschap is de afstemming tussen territoriale en stedelijke ontwikkeling die van belang is in het zicht van de voorjaarstop en die verwijst naar de van het Handvest van Leipzig: de bescherming van de kwaliteit van onze steden en de versterking van de territoriale cohesie zijn misschien minder populaire onderwerpen, maar voor ons van cruciaal belang in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Gedurende uw voorzitterschap zal waarschijnlijk ook de wetgeving over het afvalprobleem tot stand komen. Wij maken ons ernstige zorgen, niet alleen om hetgeen in mijn land, in Napels, gebeurt, maar ook omdat het lijkt alsof de lippendienst die aan de hiërarchie wordt verleend en die preventie, hergebruik en recycling als prioriteit heeft, in feite teniet wordt gedaan door de tekst van dit voorschrift waarin verbrandingsinstallaties opnieuw worden opgehemeld, terwijl deze niet de enige manier vormen om het afvalprobleem op te lossen. Dan zijn er nog twee belangrijke thema’s op het gebied van handel en de gegevensbescherming, mijnheer de voorzitter, ten aanzien waarvan ik graag wil zien of u echt gelijkgestemd bent met deze instelling. U zult het op moeten nemen tegen een aantal van uw collega’s over de instemming van het Europees Parlement met de economische partnerschapsovereenkomst met de ACS-landen, hetgeen ons na de grote meningsverschillen met de Afrikaanse landen in Lissabon meer dan ooit noodzakelijk lijkt. Vervolgens wil ik het hebben over de vrije toegang tot de onderhandelingsdocumenten van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met landen als China. Stelt u zich eens voor: het Europees Parlement heeft nog helemaal niets ontvangen waaruit blijkt hoe de onderhandelingen gaan. Alles speelt zich af in het diepste geheim! Wij zijn echter van mening dat hierover een openbaar debat moet worden gehouden en dat dit Parlement op zijn minst geïnformeerd moet worden over de stand van zaken. Tot slot, mijnheer de fungerend voorzitter, nog even over de bescherming van gegevens. Wij weten dat de Raad denkt dat zij nog tijdens het semester van uw voorzitterschap een beslissing zal nemen, maar wij verzoeken u moed te tonen en te vragen of de toepassing van dit kaderbesluit kan worden uitgesteld tot het Verdrag van Lissabon van kracht is geworden. Dit geeft het Parlement namelijk de gelegenheid om direct over te gaan op de hervorming. Mijnheer de fungerend voorzitter, mijn collega zal het er straks ook nog over hebben, maar doet u er alles aan om tijdens uw voorzitterschap de eerste nationale conferentie over de Roma te houden. Dat zou een belangrijke bijdrage zijn aan de interculturele dialoog."@nl3
". Panie przewodniczący, Panie urzędujący przewodniczący Rady, panie i panowie, z pewnym sentymentem mówimy o Europie i o wypracowanym przez nią modelu pokoju i demokracji oraz o tym, co może osiągnąć w kwestiach zwiększania wolności i dobrostanu obywateli oraz uosobienia ośrodka innowacji i konsekwencji w zakresie podejmowania globalnych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Cieszymy się zatem, że możemy tu dziś pana powitać, lecz odrobinę zasmuca nas fakt, że pod pewnymi względami doświadczenie to może okazać się niepowtarzalne, gdyż, jak pan wie, jedna z reform traktatu lizbońskiego dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej. Ta kwestia budzi nasz niepokój, po części dlatego, że moim zdaniem żaden z zaproponowanych kandydatów nie byłby w stanie podjąć istotnych działań na rzecz Europy. Mówiąc o tym, chciałabym jednak wspomnieć o pewnych konkretnych kwestiach, które są szczególnie ważne dla Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego. Jak wspomniał przewodniczący Komisji Europejskiej, w czasie prezydencji słoweńskiej ma zostać przedstawiony pakiet energetyczny: jest to wynik pracy wykonywanej przez cały ubiegły rok i wiemy, że wzbudza on wielkie poruszenie i że wystąpiły już manipulacje i naciski, mające na celu umniejszenie jego wartości i oddziaływania. Wierzymy, że podstawowym aspektem pańskiej prezydencji będzie stawienie oporu tym naciskom zarówno ze strony wielkich, jak i mniejszych graczy, którzy dążą do ograniczenia i osłabienia oddziaływania tych regulacji. Ponadto będziemy kontynuować naszą walkę w sprawie, w której zapewne nie osiągniemy porozumienia. Naszym zdaniem gospodarka niskowęglowa - w tym miejscu zwracam się również do przewodniczącego Komisji Europejskiej – nie może być gospodarką jądrową; finansowanie i trwonienie czasu na nową przyszłość jądrową, która jeszcze się nie rozpoczęła lub na drogie technologie o niewiadomym zastosowaniu, takie jak sekwestracja i składowanie węgla w rzeczywistości bezpośrednio konkurują z prawdziwymi odnawialnymi źródłami energii, które powinniśmy wspierać i finansować: ze słońcem, energią wiatru i z oszczędzaniem energii, które jest najbardziej obiecującą perspektywą dla innowacji i zatrudnienia. Inną ważną sprawą w okresie prezydencji słoweńskiej będzie koordynacja rozwoju terytorialnego i miejskiego, która będzie bardzo ważna w świetle wiosennego szczytu i która obejmie odniesienie do działań podjętych po karcie lipskiej: ochrona i jakość naszych miast oraz zwiększanie spójności terytorialnej nie są być może tak modne jak inne sprawy, lecz wierzymy, że są absolutnie najważniejsze w walce przeciwko zmianie klimatu. W czasie pańskiej prezydencji prawdopodobnie zostanie również uchwalone prawodawstwo dotyczące odpadów. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi sprawami, nie tylko z uwagi na to, co dzieje się w moim kraju, w Neapolu, lecz również dlatego, że wydaje się nam, iż gołosłownym deklaracjom dotyczącym hierarchii strategii zarządzania odpadami, udzielającym priorytetu działaniom zapobiegawczym i ponownemu wykorzystaniu, w praktyce przeczy treść tego prawodawstwa, gdyż po raz kolejny udziela ono priorytetu spalarniom, które naszym zdaniem z pewnością nie są jedynym sposobem na rozwiązanie problemu odpadów. Istnieją dwie ważne sprawy dotyczące handlu i ochrony danych osobowych, na podstawie których bardzo chcielibyśmy się przekonać, czy prezydencja słoweńska okaże się prawdziwym przyjacielem tej instytucji, czy też nie. Będziecie musieli stoczyć zaciekłą walkę z niektórymi spośród waszych współpracowników w sprawie aprobaty Parlamentu Europejskiego dla umów o partnerstwie gospodarczym z krajami AKP, które, po znacznych różnicach zdań, jakie wystąpiły w Lizbonie pomiędzy UE a krajami afrykańskimi, uważamy za ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem. Pozostaje jeszcze kwestia swobodnego dostępu do dokumentów negocjacyjnych w sprawie umów o partnerstwie i współpracy z takimi krajami jak Chiny. Proszę tylko pomyśleć - Parlament Europejski nie uzyskał jeszcze absolutnie żadnych informacji na temat przebiegu tych negocjacji. Wszystko odbywa się w wielkiej tajemnicy! Naszym zdaniem w tej sprawie powinna się odbyć otwarta debata i Parlament powinien zostać przynajmniej poinformowany o tym, co się dzieje. Na koniec, panie urzędujący przewodniczący, chciałabym wspomnieć o kwestii ochrony danych osobowych. Wiemy, że Rada planuje podjąć decyzję w tej sprawie podczas prezydencji słoweńskiej, lecz chcielibyśmy wezwać pana do przyjęcia odważnej postawy i zażądania, aby wdrożenie tej decyzji ramowej zostało odroczone do chwili wejścia w życie traktatu lizbońskiego, gdyż umożliwi to Parlamentowi Europejskiemu odegranie bezpośredniej roli w reformie; poseł z mojej grupy zwróci się do pana w tej sprawie w późniejszym terminie, lecz ja zwracam się do pana, panie urzędujący przewodniczący, aby podczas swojej prezydencji zwołał pan pierwszą krajową konferencję w sprawie Romów. Byłby to znaczący wkład w dialog międzykulturowy."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados, somos muito sentimentais acerca da Europa, do que esta conseguiu como modelo de paz e de democracia, do que poderá conseguir no que respeita ao reforço das liberdades e do bem-estar das pessoas e ainda do que representa como centro de inovação e consistência na gestão dos desafios ambientais a nível mundial. É por isso com satisfação que o acolhemos aqui hoje, Senhor Presidente em exercício, embora nos entristeça um pouco o facto de esta poder vir a ser uma experiência única, porque, como sabe, uma das reformas do Tratado de Lisboa é a eleição de um Presidente do Conselho Europeu. É algo que nos preocupa, em parte porque nenhum dos candidatos que têm sido apontados terá, a meu ver, a capacidade de fazer avançar muito a causa da Europa. No entanto, posto isto, gostaria de referir alguns aspectos específicos que são especialmente relevantes para o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia. Durante a sua Presidência, como o Senhor Presidente da Comissão o referiu, será apresentado o “pacote da energia”: este é o resultado de todo o trabalho desenvolvido no ano passado, o qual provocou já grande celeuma, estando em curso manobras e pressões para diminuir o seu valor e o seu impacto. Entendemos que um dos aspectos fundamentais da sua Presidência será resistir a essas pressões da parte dos grandes e dos pequenos actores neste domínio com vista a restringirem e enfraquecerem o impacto desta legislação. Continuaremos também a nossa batalha quanto ao princípio, a respeito do qual, penso, estaremos em desacordo. No nosso entender, uma economia com baixo consumo de carbono – e aqui dirijo-me igualmente ao Presidente da Comissão – não pode ser uma economia assente na energia nuclear; financiar e perder tempo num novo futuro nuclear, que ainda não existe, ou em tecnologias dispendiosas de aplicação incerta, como a captura e armazenamento de carbono, é, na realidade, fazer uma concorrência directa às verdadeiras fontes de energia renováveis que deveríamos encorajar e financiar: as energias solar e eólica, e a poupança energética, sendo que esta última constitui a perspectiva mais promissora para a inovação e o emprego. Outra importante questão durante a Vossa Presidência será a coordenação do desenvolvimento territorial e urbano, que será extremamente importante tendo em vista a Cimeira da Primavera e que se prende com o seguimento da Carta de Leipzig: a salvaguarda da qualidade das nossas cidades e o reforço da coesão territorial talvez não estejam muito na moda, mas entendemos serem absolutamente cruciais na luta contra as alterações climáticas. A legislação em matéria de resíduos será também, provavelmente, concluída durante a Vossa Presidência. Estamos muito preocupados com o que está a acontecer, em Nápoles, no meu País, mas preocupados também porque a tão apregoada defesa da hierarquia das estratégias dos resíduos, colocando a prioridade na prevenção e na reutilização, é, com efeito, contrariada pelo texto desta legislação, que uma vez mais atribui a prioridade aos incineradores, que, a nosso ver, não são, de todo, a única forma de resolver o problema dos resíduos. Há dois importantes aspectos relacionados com o comércio e a questão da protecção dos dados e a respeito dos quais gostaríamos, efectivamente, Senhor Presidente em exercício, de ver se a sua Presidência será ou não amiga da nossa Instituição. Terá de batalhar com firmeza com alguns dos seus colegas com vista à obtenção do parecer favorável do Parlamento aos acordos de parceria económica com os países ACP, que, na sequência dos consideráveis diferendos com os países africanos que surgiram em Lisboa, consideramos mais vitais do que nunca. Depois há a questão da liberdade de acesso aos documentos de negociação relativos aos acordos de parceria e cooperação com países como a China. Veja-se o seguinte – o Parlamento Europeu nada sabe ainda acerca da forma como prosseguem estas negociações. Tudo está a decorrer em total secretismo! Consideramos que deverá ser aberto um debate a este respeito e que o Parlamento deverá, pelo menos, ser informado do andamento das negociações. Por último, Senhor Presidente em exercício, gostaria de referir a questão da protecção dos dados. Sabemos que o Conselho tenciona tomar uma decisão a este respeito durante a Vossa Presidência, mas solicitamos que sejam corajosos e exijam que a implementação desta decisão-quadro seja adida até depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, já que esse adiamento permitira ao Parlamento ter um papel activo na reforma; a minha colega voltará a esta questão mais tarde, e eu peço-lhe, Senhor Presidente em exercício, que organize a primeira conferência nacional sobre os romanichéis durante a sua Presidência. Daria um importante contributo para o diálogo intercultural."@pt17
"Signor presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, noi siamo abbastanza sentimentali per quanto riguarda l'Europa e al valore che questa ha avuto come elemento di pace e democrazia e per quello che potrebbe avere nel rafforzamento della libertà e del benessere delle persone e nel rappresentare un polo di innovazione e coerenza nel governo delle sfide ambientali globali. Quindi siamo sinceramente contenti di accoglierla qui oggi e ci dispiace un po' che questa esperienza potrebbe rimanere in qualche modo unica, perché fra le riforme del trattato di Lisbona come lei sa c'è anche l'elezione del Presidente del Consiglio europeo e questa cosa ci preoccupa, anche perché tra i candidati che sono stati nominati ce ne sono alcuni che non mi pare porterebbero molto avanti la causa dell'Europa. Comunque detto questo, io vorrei toccare alcuni punti specifici che sono particolarmente rilevanti per i Verdi/Alleanza libera europea. Durante la sua Presidenza, e questo fatto l'ha anche citato il Presidente della Commissione, verrà presentato il cosiddetto pacchetto energia: la concretizzazione degli impegni presi da tutti l'anno scorso e sui quali sappiamo esistere un fuggi fuggi generale ed essere già in atto manovre e pressioni per diminuirne il valore e l'impatto. Noi crediamo che la sua Presidenza avrà come ruolo fondamentale quella di resistere a queste pressioni dei grandi e dei piccoli per limitare e indebolire l'impatto di queste normative. Noi continueremo anche la nostra battaglia sul merito, sul quale credo che saremo in disaccordo. Secondo noi una anche al Presidente della Commissione mi sto rivolgendo – non è un'economia nucleare; finanziare e perdere tempo per un nuovo nucleare che ancora non esiste o per delle tecniche costose di incerta applicazione come il sequestro e lo stoccaggio di carbonio sono in realtà in diretta competizione con le vere energie rinnovabili che devono essere spinte e finanziate: il sole e il vento e con il più promettente cantiere per l'innovazione e l'occupazione che è rappresentato dal risparmio energetico. Un'altra importante questione durante la sua Presidenza sarà quella del coordinamento fra lo sviluppo territoriale ed urbano, che avranno veramente un valore importante in vista del vertice di primavera e che fanno riferimento al della carta di Leipzig: la difesa della qualità delle nostre città e il rafforzamento della coesione territoriale sono forse degli elementi meno di moda che altri, ma noi li riteniamo assolutamente cruciali per la battaglia contro i cambiamenti climatici. Nella sua Presidenza si concluderà probabilmente anche la legislazione sulla questione dei rifiuti. Noi siamo molto preoccupati, non soltanto da quello che succede nel mio paese, a Napoli, ma anche perché ci sembra che il prestato alla gerarchia, che fa della prevenzione, del riuso e del riutilizzo la priorità, è in realtà smentita dal testo di questa normativa che mette ancora una volta sugli altari gli inceneritori, che secondo noi non sono sicuramente l'unico modo per risolvere il problema dei rifiuti. Due importanti temi in materia di commercio e la questione della protezione dei dati, presidente, sulla quale vorrei veramente vedere se la sua Presidenza sarà veramente amica di questa istituzione oppure no. Lei dovrà scontrarsi duramente con alcuni dei suoi colleghi sulla questione del parere conforme del Parlamento europeo sugli accordi di partenariato economico con i paesi ACP, che dopo i forti contrasti con i paesi africani emersi a Lisbona ci sembra più che mai indispensabile. Poi la libertà di accesso ai documenti di negoziato per gli accordi di partenariato e cooperazione con paesi come la Cina. Pensi un po', il Parlamento europeo non ha ancora ricevuto assolutamente niente che ci dica come stanno andando questi negoziati. Tutto si fa nel massimo segreto! Noi crediamo che invece su questo ci debba essere un dibattito aperto e questo Parlamento debba almeno essere informato su quello che succede. Infine, Presidente, sulla questione della protezione dai dati. Noi sappiamo che il Consiglio pensa di prendere una decisione ancora nel suo semestre di Presidenza, ma noi le chiediamo un atto di coraggio, e cioè quello di chiedere di posporre l'applicazione di questa decisione quadro a dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, perché questo permetterebbe al Parlamento di entrare direttamente nella riforma e la mia collega gliene parlerà più tardi ancora una volta, Presidente faccia durante la sua Presidenza la prima conferenza nazionale sui Rom. Questo sarebbe un contributo importante per il dialogo interculturale."@ro18
"Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, dámy a páni, sme dosť sentimentálni, pokiaľ ide o Európu a to, čo dosiahla ako model mieru a demokracie, a čo by mohla dosiahnuť, pokiaľ ide o pozdvihnutie slobody ľudí a ich blahobytu, ako aj stelesnenie centra inovácií a dôslednosti pri riešení celosvetových environmentálnych výziev. Teší nás preto, že vás tu dnes môžeme privítať. No sme aj trochu smutní, lebo táto skúsenosť môže byť istým spôsobom jedinečná. Veď, ako viete, jednou z reforiem Lisabonskej zmluvy je voľba predsedu Európskej rady. To je niečo, čo nás čiastočne znepokojuje, pretože žiaden z navrhnutých kandidátov by, podľa môjho názoru, nebol schopný posunúť podstatu Európy veľmi ďaleko. Hovorím to však preto, lebo by som chcela spomenúť niektoré osobitné body, ktoré sa týkajú najmä Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie. Ako uviedol predseda Komisie, počas vášho predsedníctva sa má predložiť balík opatrení pre oblasť energetiky. Je výsledkom práce všetkých za minulý rok. Vieme, že okolo neho vznikol všeobecný zmätok a určité manévrovanie, že sú rozbehnuté tlaky na zníženie jeho významu a dopadu. Veríme, že základným aspektom vášho predsedníctva bude odolať tlakom na obmedzenie a oslabenie dopadu spomenutých nariadení vyvíjaných zo strany veľkých aj malých aktérov.. My budeme tiež pokračovať v našom boji za zásadu, v súvislosti s ktorou som presvedčená, že budeme mať rozdielne názory. Podľa nášho názoru nízkouhlíková ekonomika, tu by som takisto chcela osloviť predsedu Komisie, nemôže byť jadrovou ekonomikou. Financovanie a mrhanie časom na jadrovú budúcnosť, ktorá ešte ani neexistuje, alebo na nákladné technológie s nespoľahlivým použitím, ako sekvestrácia uhlíka a jeho uskladnenie, v skutočnosti priamo konkurujú skutočným obnoviteľným energiám, ktoré by sme mali podporiť a financovať. Slnečná a veterná energia, ako aj úspora energie, by mali byť tou najsľubnejšou vyhliadkou pre inovácie a zamestnanosť. Ďaľšou zaujímavou otázkou počas vášho predsedníctva bude koordinácia územného a mestského rozvoja. Bude to veľmi dôležité vzhľadom na jarné stretnutie na najvyššej úrovni. Odkazuje na nadviazanie na Chartu z Lipsku. Otázky ochrany kvality našich miest a posilnenia územnej kohézie sú možno menej módne ako iné otázky, no veríme, že sú absolútne rozhodujúce v boji s klimatickými zmenami. Odpadová legislatíva sa takisto pravdepodobne skompletizuje počas vášho predsedníctva. Sme veľmi znepokojení. Nie iba tým, čo sa deje v mojej krajine, v Neapole, ale takisto preto, lebo sa nám zdá, že neúprimnosť zaúradovala v hierarchii odpadových stratégií a došlo k uprednostneniu prevencie a recyklácie, je v protiklade s legislatívou, ktorá znovu uprednostňuje spaľovacie stanice. Tie však, podľa nášho názoru, nie sú rozhodne jediným spôsobom ako, vyriešiť problém s odpadom. Existujú dve dôležité otázky týkajúce sa obchodu a ochrany údajov. Na základe nich by sme radi zistili, či bude vaše predsedníctvo naozaj priateľom tejto inštitúcie alebo nie. Budete musieť tvrdo bojovať s niektorými vašimi kolegami ohľadom otázky súhlasu Parlamentu v súvislosti s hospodárskymi partnerskými dohodami s krajinami AKT, ktoré po vážnych rozdieloch v názoroch s africkými krajinami, ktoré sa objavili v Lisabone, považujeme za dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ďalej tu máme slobodný prístup k rokovacím dokumentom o dohodách o partnerstve a spolupráci s krajinami ako Čína. Iba tak rozmýšľam – Európskemu parlamentu nebolo ešte vôbec oznámené nič o tom, ako tieto rokovania pokračujú. Všetko sa deje v úplnej tajnosti! Domnievame sa, že o tejto otázke by mala byť otvorená rozprava, že tento Parlament by mal byť aspoň upovedomený o tom, čo sa deje. Na záver, pán úradujúci predseda, by som rada spomenula otázku ochrany údajov. Vieme, že Rada plánuje prijať rozhodnutie v tejto súvislosti počas vášho predsedníctva. Chceme vás požiadať, aby ste boli odvážny a požiadali o odloženie realizácie tohto rámcového rozhodnutia až po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, pretože by to umožnilo Parlamentu priamu účasť na reforme. Môj kolega bude s vami o tejto téme ešte hovoriť neskôr. Ja vás, pán úradujúci predseda, žiadam, aby ste počas vášho predsedníctva usporiadali prvú národnú rómsku konferenciu. Významne by to prispelo k medzikultúrnemu dialógu."@sk19
". Gospod predsednik, predsedujoči Svetu, gospe in gospodje, zelo smo čustveni, ko govorimo o Evropi in o tem, kar je dosegla kot model miru in demokracije ter kaj lahko doseže pri spodbujanju svobode in blaginje ljudi ter kot središče inovacij in doslednosti pri obvladovanju globalnih okoljskih izzivov. Zato vas danes z veseljem pozdravljamo, vendar obžalujemo, da je ta izkušnja na nek način osamljen primer, saj so, kot veste, ena od reform lizbonske pogodbe volitve za predsednika Evropskega sveta. To nas skrbi, delno tudi zaradi tega, ker nobeden od kandidatov, ki so se predstavili, po mojem mnenju ne bi veliko prispeval k uresničevanju cilja Evrope. Pri tem bi rada omenila nekatera vprašanja, ki so zlasti pomembna za skupino Verts/ALE. Kot je omenil predsednik Komisije, mora biti v času vašega predsedovanja predložen „energetski sveženj“: to je rezultat dela celotnega lanskega leta in vemo, da v zvezi s tem vlada splošen nemir, prav tako pa se že izvajajo ukrepi in pritisk, da se zmanjšata njegova vrednost in vpliv. Verjamemo, da bo glavni cilj vašega predsedstva zatreti pritisk velikih in majhnih akterjev, da bi se omejil in zmanjšal vpliv teh ureditev. Poleg tega se bomo še naprej borili proti načelom, za katere menimo, da bodo sporni. Po našem mnenju gospodarstvo, ki temelji na nizkih emisijah ogljika, pri čemer naslavljam tudi predsednika Komisije, ne more biti jedrsko gospodarstvo; financiranje in zapravljanje časa za novo jedrsko prihodnost, ki še ne obstaja, ali za drage tehnologije z neznano uporabo, kot sta sekvestacija in shranjevanje ogljika, dejansko neposredno konkurirajo pravim obnovljivim virom energije, ki jih moramo financirati in spodbujati: sončna in vetrna energija ter varčevanje z energijo, pri čemer je slednja možnost najbolj obetavna na področju inovacij in zaposlovanja. Druga pomembna naloga med vašim predsedovanjem bo usklajevanje ozemeljskega razvoja in razvoja mest, ki bo zlasti pomembno vprašanje za spomladanski vrh in spremljanje leipziške listine: varovanje kakovosti naših mest in krepitev ozemeljske kohezije morda nista tako pomembna kot druga vprašanja, vendar menimo, da sta bistvena za boj proti podnebnim spremembam. Med vašim predsedovanjem bo verjetno oblikovana tudi zakonodaja o odpadkih. Izredno zaskrbljeni smo nad tem, kar se dogaja v naši državi, v Neaplju, ter nad tem, da je navidezno podpiranje hierarhije strategij za odpadke, ki dajejo prednost preprečevanju in ponovni uporabi, dejansko v nasprotju z besedilom te zakonodaje, ki daje prednost sežigalnicam, kar pa po našem mnenju vsekakor ni način reševanja težave odpadkov. Zelo radi bi videli, ali vaše predsedstvo dejansko podpira to institucijo, kar bo razvidno iz obravnavanja dveh področij, tj. trgovine in varstva podatkov. Močno se boste morali boriti z nekaterimi vašimi kolegi o vprašanju privolitve Parlamenta v sporazume o gospodarskem partnerstvu z državami AKP, ki so po našem mnenju po močnih razhajanjih z afriškimi državami, ki so se pojavila v Lizboni, tako pomembni kot še nikoli. Poleg tega obstaja vprašanje svobode dostopa do pogajalskih dokumentov v zvezi s sporazumi o partnerstvu in sodelovanju z državami, kot je Kitajska. Pomislite, da Evropski parlament še ni bil obveščen o poteku teh pogajanj. Vse se izvaja popolnoma diskretno. Menimo, da bi bilo treba o tem vprašanju sprožiti javno razpravo in da je treba Parlament vsaj obvestiti, kako pogajanja potekajo. Predsedujoči, nazadnje bi rada izpostavila vprašanje varstva podatkov. Zavedamo se, da Svet načrtuje sprejetje sklepa v zvezi s tem med vašim predsedovanjem, vendar vas prosimo, da ste pogumni in zahtevate, da se izvajanje tega okvirnega sklepa preloži na čas po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe, ker bi to Parlamentu omogočilo neposredno sodelovanje pri reformi; poslanec iz moje vrste vas bo pozneje v zvezi s tem ponovno nagovoril, jaz pa vas prosim, da med vašim predsedovanjem organizirate prvo nacionalno konferenco o Romih. To bo bistveno prispevalo k medkulturnemu dialogu."@sl20
"Herr talman, herr rådsordförande, mina damer och herrar! Vi är ganska så känslosamma när det gäller EU och vad EU har uppnått som en modell för fred och demokrati, och vad unionen kan uppnå för att främja människors frihet och välfärd, utgöra ett centrum för innovation och att vara konsekvent i sin hantering av de globala miljöutmaningarna. Det är därför ett nöje för oss att kunna välkomna er hit i dag, men vi är lite besvikna över att detta kan bli en engångsföreteelse, eftersom en av reformerna i Lissabonfördraget som ni vet är valet av Europeiska rådets ordförande. Detta är något som rör oss alla, delvis eftersom ingen av de kandidater som föreslagits enligt min åsikt skulle kunna främja Europafrågan särskilt mycket. Nu vill jag dock nämna några specifika saker som är särskilt relevanta för Gruppen de Gröna/Europeiska fria alliansen. Som kommissionens ordförande nämnde ska ”energipaketet” läggas fram under ert ordförandeskap. Detta är resultatet av allas arbete förra året och vi vet att det har varit mycket väsen om detta och att det redan manipuleras och utövas påtryckningar för att minska paketets värde och inverkan. Vi anser att en grundläggande aspekt av ert ordförandeskap kommer att vara att stå emot dessa påtryckningar från både viktiga och mindre viktiga aktörer i syfte att begränsa och försvaga inverkan av dessa bestämmelser. Vi kommer också att fortsätta vår kamp för principer, som jag tror att vi kommer att vara oeniga om. Enligt vår åsikt kan ett utsläppssnålt samhälle – och nu vänder jag mig även till kommissionens ordförande – inte vara en kärnkraftsekonomi. Att finansiera och slösa tid på en framtid med ny kärnkraft som fortfarande inte finns eller på dyr teknik med oviss tillämpning, som exempelvis kolbindning och lagring, konkurrerar faktiskt direkt med den verkligt förnybara energi som vi borde främja och finansiera: sol- och vindenergi och energibesparingar, varav det senare är den mest lovande möjligheten till innovation och sysselsättning. Ytterligare en viktig fråga under ert ordförandeskap kommer att vara att samordna territoriell utveckling och stadsutveckling, vilket kommer att vara oerhört viktigt mot bakgrund av vårens toppmöte och även rör uppföljningen av Leipzig-stadgan: att skydda våra städers kvalitet och stärka den territoriella sammanhållningen är kanske frågor som är mindre populära än andra, men vi anser att de är absolut avgörande i kampen mot klimatförändringen. Arbetet med avfallslagstiftningen kommer också förmodligen att slutföras under ert ordförandeskap. Vi är oerhört bekymrade, inte enbart över vad som händer i Neapel i mitt land, utan också för att vi uppfattar det som om stödet för hierarkin med avfallsstrategier, som prioriterar förebyggande och återanvändning, faktiskt motsägs genom denna lagstiftningstext, där förbränningsugnar återigen prioriteras, vilka enligt vår åsikt definitivt inte är det enda sättet att lösa avfallsproblemet. Det finns två viktiga frågor som rör handel och uppgiftsskydd där vi faktiskt skulle vilja veta om ert ordförandeskap verkligen vill parlamentet väl eller inte. Ni kommer att tvingas till hårda strider med vissa av era kolleger när det gäller parlamentets samtycke till de ekonomiska partnerskapsavtalen med AVS-länderna, vilka vi efter de stora oenigheterna med de afrikanska länderna som uppkom i Lissabon uppfattar som viktigare än någonsin. Sedan har vi frågan om fri tillgång till förhandlingsdokument om partnerskaps- och samarbetsavtalen med länder som Kina. Tänk på det – Europaparlamentet har ännu inte fått veta något om hur dessa förhandlingar framskrider. Allt sker i total hemlighet! Vi anser att det borde föras en öppen debatt om denna fråga och att parlamentet åtminstone borde informeras om vad som sker. Slutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd. Vi vet att rådet planerar att fatta ett beslut om detta under ert ordförandeskap, men vi vill be er att vara modiga och begära att tillämpningen av detta rambeslut skjuts upp till efter det att Lissabonfördraget har trätt i kraft, eftersom detta skulle göra det möjligt för parlamentet att spela en direkt roll i reformen – min kollega kommer att tala mer om detta senare – och jag ber er att anordna den första nationella konferensen om romer under ert ordförandeskap. Det skulle vara ett viktigt bidrag till den interkulturella dialogen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"follow-up"18,15,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph