Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-986"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.30.2-986"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sur la base du rapport de ma collègue Britannique Glenis Willmott, j’ai voté la résolution du parlement européen sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail et répondant à la communication de la commission européenne sur ce sujet. Près de 500 000 personnes par an décèdent ou sont victimes d’une invalidité permanente pour des raisons liées au travail et il faut se réjouir de l’objectif de la commission européenne de baisser de 25 %, en moyenne, les accidents du travail dans l'Union. Je soutien l’idée d’une meilleure action de l’agence européenne pour la santé et la sécurité au travail basée à Bilbao (Espagne). Dans ce dossier, et plus généralement dans la construction de l’Europe sociale, je regrette que ni le rapport ni, d’ailleurs, la communication de la commission européenne, ne mettent en exergue qu’il est essentiel de soutenir les partenaires sociaux lesquels, il faut sans cesse le rappeler, disposent, dans le cadre des traités actuels avec les articles 137 et suivants du traité instituant la communauté européenne (TCE) et cela a été confirmé par le traité de Lisbonne en cours de ratification, d’instruments juridiques permettant la construction d’un droit social européen."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Na základě zprávy své britské kolegyně Glenis Willmott jsem hlasoval pro usnesení Evropského parlamentu o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012, které odpovídá sdělení Evropské komise v této věci. Každoročně téměř 500 000 osob kvůli práci zemře nebo skončí s trvalou invaliditou, a musíme proto pochválit cíl Evropské komise snížit v Unii pracovní úrazy o průměrně 25 %. Podporuji myšlenku zlepšení činnosti Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci založené v Bilbao (Španělsko). V této věci a obecněji v rozvoji sociální Evropy lituji, že se ani ve zprávě ani ve sdělení Evropské komise neuvádí, že je především nutné podpořit sociální partnery, kteří, a to je nutné neustále opakovat, mají podle současných smluv, článku 137 a následujících Smlouvy o založení Evropského společenství (a bylo to potvrzeno i v Lisabonské smlouvě, jejíž ratifikace právě probíhá) k dispozici právní nástroje k usnadnění rozvoje evropského sociálního práva."@cs1
"På grundlag af betænkningen af min britiske kollega Glenis Willmott har jeg stemt for Parlamentets beslutning om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for 2007-2012 i fortsættelse af Kommissionens meddelelse om dette emne. Hvert år dør næsten 500.000 personer eller bliver varigt invalideret af arbejdsrelaterede grunde, og vi skal glæde os over Kommissionens mål om at reducere erhvervsulykker i EU med i gennemsnit 25 %. Jeg støtter idéen om, at Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao i Spanien skal spille en større rolle. I dette forhold og generelt i opbygningen af det sociale Europa beklager jeg, at det hverken i betænkningen eller i Kommissionens meddelelse understreges, at det er vigtigt at støtte arbejdsmarkedets parter. Vi må ikke glemme, at der inden for rammerne af de eksisterende traktater med artikel 137 ff. i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF), og dette er blevet bekræftet af Lissabontraktaten, som er ved at blive ratificeret, er lovgivningsinstrumenter til rådighed for sidstnævnte for at fremme opbygningen af en europæisk social lovgivning."@da2
"Auf der Grundlage des Berichts meiner britischen Kollegin Glenis Willmott habe ich für die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 in Reaktion auf die Mitteilung der Europäischen Kommission zum selben Thema gestimmt. Jährlich werden arbeitsbedingt 500 000 Todes- bzw. Invaliditätsfälle verursacht. Daher ist das Ziel der Europäischen Kommission zu begrüßen, die Anzahl der Arbeitsunfälle in der Union um durchschnittlich 25 % zu senken. Ich unterstütze die Idee einer verbesserten Tätigkeit der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Bilbao (Spanien). In dieser Frage sowie generell im Zusammenhang mit dem Aufbau des sozialen Europas bedaure ich, dass weder in dem Bericht noch in der Mitteilung der Europäischen Kommission hervorgehoben wird, wie notwendig die Unterstützung der Sozialpartner ist, die – wie immer wieder betont werden muss – im Rahmen der gegenwärtigen Verträge laut Artikel 137 ff des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), wie auch von dem in Ratifizierung befindlichen Lissabonner Vertrag bestätigt wurde, über Rechtsinstrumente verfügen, die die Herausbildung eines europäischen Sozialrechts ermöglichen."@de9
". Με βάση την έκθεση της βρετανίδας συναδέλφου μου Glenis Willmott, υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Περί τα 500 000 άτομα χάνουν τη ζωή τους ή υφίστανται μόνιμη αναπηρία κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με την εργασία, πρέπει δε να εκφράσουμε τη χαρά μας για τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθούν κατά 25%, κατά μέσο όρο, τα ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ. Υποστηρίζω την ιδέα για εντονότερη δράση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Σε σχέση με αυτό το θέμα και γενικότερα σε σχέση με την οικοδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης, εκφράζω τη λύπη μου που ούτε η έκθεση, ούτε άλλωστε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι είναι ουσιώδες να στηρίξουμε τους κοινωνικούς εταίρους πρέπει να μη λησμονούμε ότι στο πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών, με τα άρθρα 137 και επόμενα της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) – αυτό μάλιστα επιβεβαιώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που είναι υπό επικύρωση– οι κοινωνικοί εταίροι έχουν στη διάθεσή τους νομοθετικά μέσα που προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου."@el10
". On the basis of the report by my British colleague Glenis Willmott, I voted in favour of the European Parliament resolution on the Community strategy on health and safety at work 2007-2012, in response to the Communication from the European Commission on this subject. Every year, almost 500 000 people die or suffer permanent disability for work-related reasons, and we must applaud the European Commission’s goal of achieving an average 25% reduction in work-related accidents in the EU. I support the idea of increased activity by the European Agency for Safety and Health at Work in Bilbao (Spain). In this matter and, more generally, in the development of social Europe, I regret the fact that neither the report nor, moreover, the Communication from the European Commission stresses that it is essential to support the social partners; we must always remember that under the existing Treaties, with Articles 137 ff. of the Treaty establishing the European Community (TEC), and this has been confirmed by the Lisbon Treaty that is in the process of being ratified, legislative instruments are available to the latter to facilitate the development of European social law."@en4
"Sobre la base del informe de mi colega británica Glenis Willmott, he votado la resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012, que responde a la Comunicación de la Comisión Europea sobre el mismo tema. Cada año, unas 500 000 personas mueren o son víctimas de una invalidez permanente por razones asociadas al trabajo, y es de celebrar el objetivo de la Comisión Europea de reducir una media del 25 % los accidentes laborales en la Unión. Apoyo la idea de una mejor acción de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao (España). En este aspecto, y más en general en la construcción de la Europa social, lamento que ni el informe ni tampoco la Comunicación de la Comisión Europea hagan hincapié en que es esencial apoyar a los interlocutores sociales; conviene no olvidar en ningún momento que, en el marco de los Tratados actuales, con los artículos 137 y siguientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) —y esto ha sido confirmado por el Tratado de Lisboa en curso de ratificación— los instrumentos legislativos están disponibles para este último a fin de facilitar el desarrollo de un Derecho social europeo."@es21
". Minu briti kolleegi Glenis Willmotti raporti alusel ma hääletasin Euroopa Parlamendi otsuse: ühenduse strateegiast töötervishoius ja –ohutuses 2007-2012 poolt, vastuseks Euroopa komisjoni teatisele sellel teemal Iga aasta sureb peaaegu 500 000 inimest või kannatab alalise töövõimetuse all tööga seotud põhjustel ja meie peame kiitma Euroopa komisjoni sihipärasust saavutamaks keskmist 25% tööõnnetuste vähendamist ELis. Ma toetan mõtet Bilbaos (Hispaania) töötava Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri tegevuse aktiviseerimisest. Selles küsimuses ja üldisemalt võttes, sotsiaalse Euroopa arengus, pean kahetsusväärseks tõsiasja, et ei raport ega seda enam teatis Euroopa komisjonilt, ei rõhuta olulist vajadust toetada meie sotsiaalseid partnereid; me peame alati meeles pidama, et kehtivate lepingute, Euroopa Ühenduse kehtestatud lepingu (TEC) artiklite 137 ff kohaselt ja seda on kinnitatud ratifitseerimismenetluses oleva Lissaboni lepinguga, et viimase tarvis on olemas õigusaktid Euroopa sotsiaalse õiguse arengu hõlbustamiseks."@et5
"kirjallinen Brittiläisen kollegani Glenis Willmottin mietinnön perusteella kannatin äänestyksessä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta yhteisön strategiasta vuosiksi 2007–2012 vastauksena Euroopan komission asiasta antamaan tiedonantoon. Joka vuosi lähes 500 000 ihmistä kuolee tai saa pysyvän vamman työhön liittyvistä syistä, ja meidän on oltava tyytyväisiä Euroopan komission tavoitteeseen saavuttaa keskimäärin 25 prosentin vähennys työtapaturmiin EU:ssa. Kannatan ajatusta Bilbaossa (Espanja) sijaitsevan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toiminnan lisäämisestä. Tässä asiassa ja yleisemminkin sosiaalisen Euroopan kehittämisessä pahoittelen sitä, ettei mietinnössä eikä Euroopan komission tiedonannossa korosteta sitä, että on tärkeää tukea työmarkkinaosapuolia. Meidän on aina muistettava, että nykyisten sopimusten sekä erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaan, mikä on vahvistettu ratifioitavana olevassa Lissabonin sopimuksessa, oikeusvälineet ovat käytettävissä jälkimmäistä varten Euroopan sosiaalilainsäädännön kehittämistä varten."@fi7
". A brit kollégám, Glenis Willmott által benyújtott jelentés alapján igenlő szavazatot adtam le az Európai Parlamentnek a „Munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia, 2007-2012” című, az Európai Bizottság hasonló tárgyú közleményére válaszként készült határozatának szavazásakor. Évente majdnem 500.000 ember hal meg vagy szenved maradandó sérülést, a munkájával összefüggő okok miatt. Dicséretben kell részesítenünk az Európai Bizottság azon célkitűzését, hogy elérje, az EU-n belül átlagosan 25 százalékkal mérséklődjön az ilyen balesetek előfordulása. Támogatom azt az elképzelést, hogy fokozni kell a Munkahelyi Biztonsággal és Egészséggel Foglalkozó Európai Ügynökség (Bilbao, Spanyolország) tevékenységét. Ebben az ügyben, és még általánosabb formában, a szociális Európa fejlesztését illetően, sajnálatosnak tartom azt a tényt, hogy sem a jelentés, de még inkább az Európai Bizottság közleménye nem hangsúlyozza ki a szociális partnerek támogatásának jelentőségét. Mindenkor emlékeznünk kell arra, hogy az érvényes szerződések, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 137. és azt követő cikkei szerint, valamint a ratifikálás alatt álló Lisszaboni Szerződés által is megerősítetten, jogalkotási eszközök állnak rendelkezésre az utóbbi számára, hogy az előmozdítsa az európai szociális jog fejlesztését."@hu11
". Sulla base alla relazione della collega inglese Glenis Willmott, ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in risposta alla comunicazione della Commissione europea in materia. Ogni anno, almeno 500 000 persone muoiono o sono affette da disabilità permanente per ragioni connesse al lavoro, e dobbiamo complimentarci con la Commissione europea per l’obiettivo di ottenere una riduzione media del 25% degli infortuni sul lavoro nell’UE. Appoggio l’idea di aumentare l’attività dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di Bilbao (Spagna). In merito a tale questione e, più genericamente, allo sviluppo di un’Europa sociale, mi spiace che né la relazione, né tanto meno la comunicazione della Commissione europea, rilevino che sia fondamentale sostenere le parti sociali; dobbiamo sempre ricordarci che, conformemente ai Trattati esistenti, con gli articoli 137 e seguenti. del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), e ciò è stato confermato dal Trattato di Lisbona in fase di ratifica, gli strumenti legislativi sono disponibili a quest’ultimo al fine di facilitare lo sviluppo del diritto sociale europeo."@it12
"raštu Remdamasis kolegės Glenis Willmott iš Britanijos pranešimu, balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl Bendrijos strategijos dėl darbuotojų sveikatos ir saugos 2007-2012 m., atsakant į Europos Komisijos komunikatą šiuo klausimu. Kasmet apie 500 000 žmonių miršta arba netenka darbingumo dėl priežasčių susijusių su darbu, todėl turime pritarti Europos Komisijos užsibrėžtam tikslui vidutiniškai 25 % sumažinti su darbu susijusių nelaimių skaičių ES. Remiu didesnio Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros veiklos aktyvumo idėją Bilbao mieste (Ispanija). Šiuo klausimu ir apskritai kalbant apie socialinės Europos vystymąsi, apgailestauju, kad nei pranešime, nei juolab Europos Komisijos komunikate nepabrėžiama būtinybė remti socialinius partnerius; visuomet turime prisiminti, kad pagal galiojančias sutartis ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 137 ff. straipsnį ( ), patvirtintą ir šiuo metu ratifikuojama Lisabonos sutartimi, galima imtis teisinių priemonių siekiant pastarajai palengvinti Europos socialinės teisės vystymąsi."@lt14
"Pamatojoties uz britu kolēģes ziņojumu, es balsoju par Eiropas Parlamenta rezolūciju par Kopienas stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam, atbildot uz Eiropas Komisijas paziņojumu šajā jautājumā. Katru gadu gandrīz 500 000 cilvēku mirst vai kļūst par nedziedināmiem invalīdiem ar darbu saistītu iemeslu dēļ, un mums jāapsveic Eiropas Komisijas mērķis panākt vidēji 25 % ar darbu saistīto nelaimes gadījumu samazinājumu ES. Es atbalstu domu par Eiropas Drošības un veselības aģentūras darba pastiprināšanu Bilbao, Spānijā. Šajā jautājumā un, plašāk runājot, sociālas Eiropas attīstībā es nožēloju to, ka ne ziņojumā, ne arī Eiropas Komisijas Paziņojumā nav uzsvērts, ka ir svarīgi atbalstīt sociālos partnerus; mums vienmēr jāatceras, ka saskaņā ar Līgumiem, Eiropas Kopienu dibināšanas līguma (EK līguma) 137.ff pantu, un arī ratifikācijas procesā esošajā Lisabonas Līgumā ir apstiprināts, ka tam ir pieejami tiesiski instrumenti Eiropas sociālo tiesību attīstības veicināšanai."@lv13
"Sur la base du rapport de ma collègue Britannique Glenis Willmott, j’ai voté la résolution du parlement européen sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail et répondant à la communication de la commission européenne sur ce sujet. Près de 500 000 personnes par an décèdent ou sont victimes d’une invalidité permanente pour des raisons liées au travail et il faut se réjouir de l’objectif de la commission européenne de baisser de 25%, en moyenne, les accidents du travail dans l'Union. Je soutien l’idée d’une meilleure action de l’agence européenne pour la santé et la sécurité au travail basée à Bilbao (Espagne). Dans ce dossier, et plus généralement dans la construction de l’Europe sociale, je regrette que ni le rapport ni, d’ailleurs, la communication de la commission européenne, ne mettent en exergue qu’il est essentiel de soutenir les partenaires sociaux lesquels, il faut sans cesse le rappeler, disposent, dans le cadre des traités actuels avec les articles 137 et suivants du traité instituant la communauté européenne (TCE) et cela a été confirmé par le traité de Lisbonne en cours de ratification, d’instruments juridiques permettant la construction d’un droit social européen."@mt15
". Op basis van het verslag van mijn Britse collega Glenis Willmott heb ik voor de resolutie van het Europees Parlement gestemd over een communautaire strategie voor de periode 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk, als reactie op de mededeling van de Europese Commissie over dit onderwerp. Bijna 500 000 mensen per jaar sterven of worden blijvend invalide omwille van redenen die verband houden met het werk. We moeten blij zijn met de doelstelling van de Europese Commissie om de ongevallen op het werk gemiddeld met 25 procent te doen dalen in de Unie. Ik ben voorstander van betere acties van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, gevestigd in Bilbao (Spanje). In dit dossier, en ruimer gezien in de Europese sociale constructie, vind ik het jammer dat noch in het verslag, noch in de mededeling van de Europese Commissie, de essentiële vereiste genoemd wordt van het steunen van de sociale partners. We moeten er op blijven wijzen dat zij, binnen het kader van de huidige verdragen, via artikel 137 en volgende van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG) – en ook bevestigd in het verdrag van Lissabon dat momenteel wordt geratificeerd – juridische instrumenten in handen hebben gekregen voor het opzetten van een Europees sociaal recht."@nl3
". Na podstawie sprawozdania sporządzonego przez moja koleżankę z Wielkiej Brytanii, Glenis Willmott, głosowałem za rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012, w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej na ten sam temat. Każdego roku, niemalże 500 000 osób umiera lub doznaje stałego kalectwa z przyczyn związanych z pracą i musimy przywitać brawami cel Komisji Europejskiej w postaci osiągnięcia obniżenia w UE średnio o 25% liczby wypadków związanych z pracą. Popieram ideę rosnącej aktywności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Bilbao (Hiszpania). W tej kwestii i, bardziej ogólnie, w zakresie rozwoju Europy socjalnej, żałuję, że ani sprawozdanie ani komunikat Komisji Europejskiej nie podkreślają, że zasadniczą kwestią jest popieranie partnerów społecznych; zawsze musimy pamiętać, że na mocy obowiązujących traktatów, czyli art. 137 i kolejnych Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), co zostało potwierdzone w traktacie lizbońskim, który jest w trakcie ratyfikowania, Wspólnota posiada instrumenty legislacyjne mające na celu ułatwienie rozwoju europejskiego prawa socjalnego."@pl16
"Com base no relatório da minha colega britânica Glenis Willmott, votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia comunitária 2007-2012 para a saúde e a segurança no trabalho, em resposta à comunicação da Comissão Europeia sobre o assunto. Perto de 500 000 pessoas por ano morrem ou são vítimas de invalidez permanente por razões relacionadas com o trabalho, pelo que temos de nos congratular com o objectivo da Comissão Europeia de reduzir 25%, em média, os acidentes de trabalho na União. Apoio a ideia de uma acção mais forte da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho com sede em Bilbau (Espanha). Relativamente a este e, de uma forma mais geral, à construção da Europa social, lamento que nem o relatório, nem aliás a Comunicação da Comissão Europeia, tenham frisado que é essencial apoiar os parceiros sociais, que - temos de o recordar sempre -dispõem, no âmbito dos Tratados actuais, com os artigos 137.º e seguintes do Tratado CE, aliás confirmado pelo Tratado de Lisboa ora em ratificação, de instrumentos jurídicos que permitem a construção de um direito social europeu."@pt17
"Sur la base du rapport de ma collègue Britannique Glenis Willmott, j’ai voté la résolution du parlement européen sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail et répondant à la communication de la commission européenne sur ce sujet. Près de 500 000 personnes par an décèdent ou sont victimes d’une invalidité permanente pour des raisons liées au travail et il faut se réjouir de l’objectif de la commission européenne de baisser de 25%, en moyenne, les accidents du travail dans l'Union. Je soutien l’idée d’une meilleure action de l’agence européenne pour la santé et la sécurité au travail basée à Bilbao (Espagne). Dans ce dossier, et plus généralement dans la construction de l’Europe sociale, je regrette que ni le rapport ni, d’ailleurs, la communication de la commission européenne, ne mettent en exergue qu’il est essentiel de soutenir les partenaires sociaux lesquels, il faut sans cesse le rappeler, disposent, dans le cadre des traités actuels avec les articles 137 et suivants du traité instituant la communauté européenne (TCE) et cela a été confirmé par le traité de Lisbonne en cours de ratification, d’instruments juridiques permettant la construction d’un droit social européen."@ro18
". Na základe správy svojej britskej kolegyne Glenis Willmottovej som hlasoval za uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii Spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2007 – 2012, v reakcii na oznámenie Európskej komisie na túto tému. Každý rok takmer 500 000 ľudí zomrie alebo utrpí trvalé následky pri pracovných úrazoch a my musíme zablahoželať cieľu Európskej komisie dosiahnuť priemerné zníženie počtu pracovných úrazov v EÚ o 25 %. Podporujem myšlienku zvýšenej aktivity Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci v Bilbau (Španielsko). V tejto záležitosti a všeobecnejšie v rozvoji sociálnej Európy ľutujem fakt, že ani táto správa, ba čo viac, ani oznámenie Európskej komisie nezdôrazňuje dôležitosť podpory sociálnych partnerov; musíme mať stále na pamäti, že podľa existujúcich zmlúv s článkami 137 a nasl.. Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a potvrdzuje to aj Lisabonská zmluva, ktorá sa nachádza v procese ratifikácie, sú k dispozícii legislatívne nástroje na uľahčenie rozvoja európskeho sociálneho práva."@sk19
". Na podlagi poročila britanske kolegice Glenis Willmott sem glasoval za resolucijo Evropskega parlamenta o strategiji Skupnosti 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu kot odziv na sporočilo Evropske komisije o tej zadevi. Vsako leto skoraj 500 000 ljudi umre ali postane trajnih invalidov zaradi z delom povezanih razlogov, zato moramo pozdraviti cilj Evropske komisije, da se število z delom povezanih nesreč v EU zmanjša za povprečno 25 %. Podpiram zamisel, da postane evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v Bilbau v Španiji bolj dejavna. V zvezi s tem in na splošno tudi v zvezi z razvojem socialne Evrope obžalujem, da niti poročilo niti sporočilo Evropske komisije ne poudarja, kako pomembno je podpreti socialne partnerje; vedno moramo imeti v mislih, da so za to v skladu z veljavnimi pogodbami, od člena 137 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), kar je potrjeno v lizbonski pogodbi, ki je v postopku ratifikacije, na voljo zakonodajni instrumenti, ki spodbujajo razvoj evropskega socialnega prava."@sl20
". På grundval av min brittiska kollega Glenis Willmotts betänkande röstade jag för Europaparlamentets resolution om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012, som svar på meddelandet från Europeiska kommissionen om detta ämne. Nästan 500 000 personer dör eller drabbas av permanenta funktionshinder av arbetsrelaterade skäl varje år, och vi kan inte annat än välkomna Europeiska kommissionens mål att minska arbetsolycksfallen inom EU med i genomsnitt 25 procent. Jag stöder idén om ökade insatser från Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao (Spanien). När det gäller denna fråga, och mer allmänt utvecklingen av det sociala EU, beklagar jag att man varken i detta betänkande, eller i meddelandet från Europeiska kommissionen för övrigt, betonar att det är nödvändigt att stödja arbetsmarknadsparterna. Vi måste alltid ha i åtanke att de senare enligt de gällande fördragen, med artiklarna 137 ff. i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (FEG), har rättsliga instrument till sitt förfogande som syftar till att underlätta utvecklingen av EU:s sociallagstiftning. Detta har bekräftats i Lissabonfördraget, som håller på att ratificeras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"angl. TEC"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph