Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-425"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.30.2-425"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". De transportsector zorgt voor één vijfde van de broeikasuitstoot. Duurzame, zuinige en schone wagens kunnen een serieuze bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. Inzetten daarop kan de toekomst van de automobielindustrie behoorlijk versterken. Helaas is deze boodschap onvindbaar in de reactie van Commissie en Parlement op het CARS 21-document. Onze amendementen proberen een aantal kernpunten weer te geven: individuele mobiliteit en de automobielsector moeten worden bekeken in een bredere context van duurzame mobiliteit. We benadrukken dat de toenemende wereldwijde vraag naar transportbrandstoffen kan leiden tot de exploitatie van oliebronnen die aanzienlijke negatieve milieu-invloeden hebben zoals teerzand of synthetisch kolengas. Er moeten verder maatregelen genomen worden om de brandstofefficiëntie in de sector aanzienlijk te verbeteren. De keuze voor agrobrandstoffen kan voorts alleen, als de Commissie zorgt voor een bindend allesomvattend certificatiesysteem met sterke sociale en milieucriteria. Tenslotte willen we ook de paragrafen schrappen die (1) de autosport en Formule 1-wedstrijden voorstellen als mogelijke bijdrage tot meer milieuvriendelijke technologieën en (2) autofabrikanten de mogelijkheid bieden auto’s te produceren die meer CO2 uitstoten indien deze uitstoot het gevolg is van op EU-niveau getroffen wettelijk bindende maatregelen. Het gros van onze amendementen werd verworpen. Ik stem dan ook tegen dit verslag."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Odvětví dopravy je odpovědné za pětinu skleníkových plynů. Udržitelné, výkonné a čisté vozy mohou značným způsobem přispět k boji proti změnám klimatu. Díky tomuto úsilí se může stát automobilový průmysl v budoucnu mnohem silnější. V odpovědi na dokument Komise a Parlamentu CARS 21 však bohužel není o tomto sdělení ani zmínka. V našich pozměňujících návrzích jsme se pokusili poukázat na řadu základních bodů. Na individuální mobilitu a automobilový průmysl se musíme podívat s širším kontextu udržitelné mobility. Zdůrazňujeme fakt, že vzrůstající celosvětová poptávka po palivech může vést k těžbě ropných zdrojů s vážným dopadem na životní prostředí, např. na živičné písky a syntetický svítiplyn. Musí se podniknout také kroky na zlepšení účinnosti paliv. K rozvoji biopaliv může dojít pouze, pokud Komise vytvoří povinný srozumitelný certifikační systém s přísnými sociálními a environmentálními kritériemi. A konečně bychom také rádi odstranili především paragrafy, které naznačují, že by automobilový sport a formule 1 mohly možná přispět k vývoji technologii šetrných k životnímu prostředí, a za druhé paragrafy, které výrobcům umožňují vyrábět vozy s vyššími emisemi CO pokud tyto emise vyplývají z právně závazných opatření na úrovni EU. Většina našich pozměňujících návrhů byla zamítnuta. Budu proto hlasovat proti této zprávě."@cs1
"Transportsektoren forårsager en femtedel af emissionen af drivhusgasser. Bæredygtige, energivenlige og rene biler kan yde et seriøst bidrag til bekæmpelsen af klimaændringerne. Bestræbelser på at skabe disse kan gøre automobilindustrien betydeligt stærkere i fremtiden. Desværre er der intet tegn på dette budskab i Kommissionens og Parlamentets reaktion på CARS 21-dokumentet. Vores ændringsforslag forsøger at gengive en række hovedpunkter. Individuel mobilitet og automobilsektoren skal betragtes i en bredere sammenhæng, hvad angår bæredygtig mobilitet. Vi understreger, at den stigende globale efterspørgsel efter transportbrændstoffer kan føre til udnyttelse af oliekilder, som har en overordentlig stor negativ indflydelse på miljøet, såsom tjæresand eller syntetisk kulgas. Der skal træffes yderligere foranstaltninger for at forbedre brændstoføkonomien i sektoren betydeligt. Biobrændstoffer kan endvidere kun vælges, hvis Kommissionen sørger for et bindende, altomfattende certificeringssystem med stærke sociale og miljømæssige kriterier. Endelig vil vi også fjerne for det første de punkter, som foreslår, at motorsport og Formel 1 muligvis kan bidrage til mere miljøvenlige teknologier, og for det andet de punkter, som tillader automobilfabrikanter at producere biler, som udstøder mere CO2, hvis disse emissioner er en konsekvens af juridisk bindende foranstaltninger på EU-plan. Størstedelen af vores ændringsforslag blev forkastet. Jeg stemmer derfor imod denne betænkning."@da2
". − Der Verkehrssektor verursacht ein Fünftel der Treibhausgase. Nachhaltige, kraftstoffsparende und saubere Fahrzeuge können einen wesentlichen Beitrag in dem Kampf gegen den Klimawandel leisten. Durch entsprechende Anstrengungen kann die Automobilindustrie künftig beträchtlich an Stärke gewinnen. Diese Botschaft sucht man in der Reaktion der Kommission und des Parlaments auf das CARS-21-Papier leider vergebens. In unseren Änderungsanträgen haben wir uns bemüht, einige Kernpunkte festzuhalten, Individuelle Mobilität und der Automobilsektor sind in einem breiteren Kontext der nachhaltigen Mobilität zu betrachten. Wir betonen, dass die weltweit wachsende Nachfrage nach Kraftstoffen im Verkehrssektor zur Nutzung von Ölquellen wie bituminösem Sand und synthetischem Gas aus Kohle führen kann, die gravierende schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Maßnahmen müssen auch eingeführt werden, um die Kraftstoffeffizienz in dem Sektor spürbar zu verbessern. Die Auswahl an Biokraftstoffen kann nur dann steigen, wenn die Kommission für ein verbindliches umfassendes Zertifizierungssystem mit strengen Sozial- und Umweltkriterien Sorge trägt. Nicht zuletzt möchten wir zum einen die Passagen streichen, die darauf hindeuten, dass der Motorsport und Formel-1-Rennen möglicherweise zu umweltfreundlicheren Technologien beitragen können und zum anderen die Abschnitte, die es Autoherstellern gestatten, Fahrzeuge mit einem höheren CO2-Ausstoß zu fertigen, sofern diese Emissionen Folge von rechtsverbindlichen Maßnahmen auf EU-Ebene sind. Das Gros unserer Änderungsanträge wurde abgelehnt. Daher stimme ich gegen diesen Bericht."@de9
"Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για ένα πέμπτο των αερίων του θερμοκηπίου. Τα βιώσιμα, αποδοτικά και καθαρά αυτοκίνητα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι προσπάθειες για την επίτευξη αυτού μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αυτοκινητοβιομηχανία στο μέλλον. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις του μηνύματος αυτού στην απάντηση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο έγγραφο για την ομάδα CARS 21. Στις τροπολογίες μας, προσπαθήσαμε να επισημάνουμε μια σειρά από βασικά σημεία. Η κινητικότητα των ατόμων και η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να εξετασθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας. Επισημαίνουμε ότι η παγκοσμίως κλιμακούμενη ζήτηση για καύσιμα μεταφορών μπορεί να οδηγήσει σε εκμετάλλευση πηγών πετρελαίου με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον, όπως η πισσούχος άμμος και το φωταέριο. Βήματα πρέπει επίσης να γίνουν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων στον τομέα. Η επιλογή των βιοκαυσίμων μπορεί να εξελιχθεί μόνο εάν η Επιτροπή εδραιώσει ένα δεσμευτικό ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης με αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Τέλος, θα θέλαμε επίσης να διαγράψουμε, καταρχάς, τις παραγράφους που αναφέρουν ότι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και οι αγώνες Formula 1 μπορούν ενδεχομένως να συμβάλουν σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και, δεύτερον, τις παραγράφους που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να παράγουν οχήματα που εκπέμπουν επιπλέον CO2 εάν αυτές οι εκπομπές προέρχονται από νομικά δεσμευτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες μας απορρίφθηκαν. Επομένως, καταψηφίζω την παρούσα έκθεση."@el10
"The transport sector accounts for one fifth of greenhouse gases. Sustainable, efficient and clean cars can make a serious contribution in the fight against climate change. Efforts to achieve that can make the motor industry considerably stronger in the future. Unfortunately there is no sign of that message in the response to the CARS 21 document by the Commission and Parliament. In our amendments, we have tried to note a number of core points. Individual mobility and the motor industry need to be looked at in the broader context of sustainable mobility. We emphasise that the escalating worldwide demand for transport fuels can lead to the exploitation of oil sources with serious adverse effects on the environment, such as tar sand and synthetic coal gas. Steps also have to be taken to improve fuel efficiency in the sector. The choice of biofuels can only be developed if the Commission establishes a binding comprehensive certification system with strict social and environmental criteria. Finally, we would also like to remove, firstly, the paragraphs suggesting that motor sport and Formula 1 racing can possibly contribute to more environmentally friendly technologies and, secondly, the paragraphs that allow manufacturers to produce vehicles that emit extra CO2 if those emissions result from legally binding measures at EU level. Most of our amendments have been rejected. I am therefore voting against this report."@en4
"El sector del transporte emite una quinta parte de los gases de efecto invernadero. Unos coches limpios, eficaces y sostenibles pueden contribuir enormemente a la lucha contra el cambio climático. El esfuerzo orientado a conseguirlo puede fortalecer la industria del motor considerablemente en el futuro. Desgraciadamente, no hay ninguna muestra de dicho mensaje en la respuesta al documento CARS 21 por parte de la Comisión y el Parlamento. En nuestras enmiendas hemos intentado hacer constar una serie de observaciones fundamentales. La movilidad individual y la industria del motor deben considerarse en el contexto más amplio de la movilidad sostenible. Hacemos hincapié en que el aumento de la demanda mundial de combustibles para el sector del transporte puede abocar a la explotación de yacimientos de petróleo poco convencionales, como por ejemplo de arenas bituminosas o de combustible obtenido por la licuefacción del carbón con efectos medioambientales negativos sustanciales. También deberían adoptarse medidas para mejorar la eficacia del combustible en el sector. La opción de los biocarburantes sólo puede desarrollarse si la Comisión establece un sistema completo de certificación vinculante con criterios sociales y medioambientales estrictos. Por último, nos gustaría también que fueran suprimidos, en primer lugar, los párrafos en los que sugiere que el deporte del motor y las competiciones de Fórmula 1 pueden probablemente contribuir a tecnologías más respetuosas del medio ambiente y, en segundo lugar, los párrafos que permiten a los fabricantes de vehículos producir sin penalización vehículos que emitan emisiones extra de CO2 en caso de que dichas emisiones adicionales se deban a medidas de seguridad jurídicamente vinculantes adoptadas a nivel de la Comunidad. La mayoría de nuestras enmiendas han sido rechazadas. Por tanto, voto en contra de este informe."@es21
"Transpordisektor on vastutav ühe viiendiku kasvuhoonegaaside eest. Säästlikud, ökonoomsed ja puhtad autod võivad anda tõsise panuse võitlusse kliimamuutustega. Selle nimel pingutamine võib muuta autotööstuse tulevikus märkimisväärselt tugevamaks. Kahjuks ei leidu vähimatki märki selle kohta vastuses komisjoni ja parlamendi dokumendile CARS 21. Oma muudatustes me oleme püüdnud ära märkida mõned tuumikküsimused. Isikuliikuvust ja autotööstust tuleks vaadelda säästliku liikuvuse laiemas kontekstis. Me rõhutame, et ülemaailmne eskaleeruv nõue transpordi kütuste järele, võib viia naftaressursside ekspluateerimisele tõsiste ebasoodsate tulemustega keskkonnale nagu bituminoosne liiv ja sünteetiline söegaas. Samuti tuleb astuda samme kütuse kasutamise efektiivsuse parandamiseks sektoris. Biokütuste kasutust saab arendada ainult siis, kui komisjon kehtestab siduva, rangete sotsiaalsete ja keskkondlike kriteeriumidega põhjaliku sertifitseerimissüsteemi. Lõpuks, me sooviksime samuti ka kõrvaldada, kõigepealt, lõiked, mis vihjavad, et motosport ja Formula 1 võistlused võivad panustada enam keskkonnasõbralikumatesse tehnoloogiatesse ja, teiseks, lõigud, mis lubavad tootjatel valmistada sõidukeid ekstra CO heitmetega, kui need heitmed tulenevad seaduslikult siduvatest meetmetest ELi tasemel. Enamik meie muutustest on tagasi lükatud. Seetõttu ma hääletan käesoleva raporti vastu."@et5
"Liikenneala tuottaa viidesosan kasvihuonekaasupäästöistä. Kestävillä, tehokkailla ja puhtailla autoilla voidaan antaa merkittävä panos ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ponnistelut sen puolesta voivat vahvistaa autoteollisuutta merkittävästi tulevaisuudessa. Valitettavasti tästä viestistä ei näy merkkiäkään komission ja parlamentin vastauksessa CARS 21 -asiakirjaan. Tarkistuksissamme olemme pyrkineet mainitsemaan monia keskeisiä kohtia. Henkilökohtaista liikkuvuutta ja autoteollisuutta on tarkasteltava kestävän liikkuvuuden laajemmassa yhteydessä. Korostamme, että liikennepolttoaineiden kasvava maailmanlaajuinen kysyntä voi johtaa öljylähteiden hyödyntämiseen vakavin ympäristöhaitoin, kuten tervahiekka ja synteettinen valokaasu. On ryhdytty myös toimiin polttoainetehokkuuden parantamiseksi tällä alalla. Biopolttoaineiden valikoimaa voidaan kehittää vain, jos komissio luo sitovan laajan sertifiointijärjestelmän, jossa on tiukat sosiaaliset kriteerit ja ympäristökriteerit. Haluaisimme myös poistaa ensinnäkin kohdat, joissa ehdotetaan, että moottoriurheilu ja Formula 1 -kilpailut voivat mahdollisesti edistää ympäristöystävällistä teknologiaa, ja toiseksi kohdat, joissa valmistajien annetaan tuottaa ajoneuvoja, jotka tuottavat ylimääräistä hiilidioksidia, jos kyseiset päästöt ovat tulosta oikeudellisesti sitovista EU:n toimista. Useimmat tarkistuksistamme on hylätty. Siksi äänestän tätä mietintöä vastaan."@fi7
"Le secteur des transports est responsable d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Des véhicules durables, efficaces et propres peuvent sérieusement contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les efforts en ce sens pourront rendre l’industrie automobile considérablement plus forte à l’avenir. Malheureusement, il n’y a aucune trace de ce message dans la réponse de la Commission et du Parlement au document CARS 21. Dans nos amendements, nous avons essayé de relever plusieurs points clés. La mobilité individuelle et l’industrie automobile doivent être envisagées dans le contexte plus large de la mobilité durable. Nous soulignons que la demande mondiale en expansion pour les carburants de transport peut conduire à une exploitation des ressources pétrolières ayant des conséquences graves sur l’environnement, comme les sables bitumeux et les gaz synthétiques tirés du charbon. Des mesures doivent également être prises pour améliorer l’efficacité des carburants dans le secteur. Le choix des biocarburants ne peut être développé que si la Commission met en place un système de certification exhaustif et contraignant, basé sur des critères sociaux et environnementaux stricts. Enfin, nous aimerions souligner deux choses. Premièrement, il faudrait supprimer les paragraphes qui affirment que le sport automobile et la formule 1 pourraient contribuer à des technologies plus respectueuses de l’environnement. Et deuxièmement, il faudrait supprimer les paragraphes permettant aux fabricants de produire des émissions de CO supplémentaires si ces émissions résultent de mesures juridiquement contraignantes au niveau de l’UE. La plupart de nos amendements ayant été rejetés, je vote contre ce rapport."@fr8
"A közlekedési szektor felelős az üvegházhatású gázok ötödéért. A fenntartható, hatékony és tiszta gépjárművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Olyan erőfeszítések szükségesek, amelyek a jövőben a gépjárműipart tekintélyes mértékben megerősítik. Sajnálatos módon, ennek az üzenetnek nincs nyoma a Bizottság és a Parlament CARS 21 dokumentumára adott válaszban. Módosító javaslatunkban megkíséreltünk rámutatni bizonyos alapvető kérdésekre. Az egyéni mobilitást és a motoripart a fenntartható mobilitás komplex összefüggés rendszerében kell vizsgálni. Hangsúlyozzuk, hogy a közlekedési fűtőanyagok keresletének globális növekedése az olajtartalékoknak, beleértve a kátrányhomok és a szintetikus széngáz mezőknek is kimerítéséhez vezethet. Ennek súlyos következményei lehetnek a környezetre nézve. Ugyancsak lépéseket kell tenni e szektoron belül a fűtőanyag-hatékonyság javítása érdekében. A biofűtőanyag-választás lehetősége csak akkor valósítható meg, ha a Bizottság – szigorú szociális és környezetvédelmi szempontokat követve – kötelező érvényű, átfogó tanúsítványrendszert dolgoz ki. Végül ugyancsak szeretnénk kiemelni a dokumentumból elsőként azt a bekezdést, amely szerint a motorsport és a Formula 1 verseny hozzájárulhatna az erőteljesebben környezetbarát technológiákhoz, másrészt azt a bekezdést, amely lehetővé teszi a gyártók számára a megengedettnél magasabb mennyiségű CO t kibocsátó járművek előállítását, amennyiben ez a kibocsátás – az EU-keretekben – jogilag kötelező érvényű intézkedések következményének tudható be. Módosító javaslataink többsége elvetésre került. Ezért a jelentés ellen szavazok."@hu11
". Il settore dei trasporti è responsabile di un quinto dei gas a effetto serra. Automobili sostenibili, efficienti e pulite possono veramente contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Gli sforzi finalizzati a questo scopo possono rendere l’industria automobilistica molto più forte in futuro. Purtroppo, non c’è traccia di questo messaggio nella risposta al documento su CARS 21 da parte della Commissione e del Parlamento. Nei nostri emendamenti, abbiamo cercato di richiamare l’attenzione su alcuni punti cruciali. La mobilità individuale e l’industria automobilistica richiedono di essere considerate nell’ampio contesto della mobilità sostenibile. Sottolineiamo che la crescente richiesta a livello mondiale di carburanti per il trasporto può condurre allo sfruttamento delle risorse petrolifere con gravi effetti nocivi sull’ambiente, quali sabbie bituminose e gas da carbone sintetico. Occorrono progressi anche nel migliorare l’efficienza dei carburanti nel settore. La scelta dei biocarburanti può essere sviluppata solo se la Commissione stabilisce un sistema di certificazione vincolante completo che preveda rigorosi criteri sociali e ambientali. Infine, vorremmo cancellare, primo, i paragrafi secondo cui gli sport motoristici e le corse di Formula 1 possano probabilmente contribuire a tecnologie più rispettose all’ambiente e, secondo, i paragrafi che consentono ai costruttori di produrre veicoli che generano CO aggiuntiva se tali emissioni rientrano in misure giuridicamente vincolanti a livello dell’UE. La maggior parte degli emendamenti è stata respinta, pertanto voto contro la presente relazione."@it12
"Transporto pramonės sektorius atsakingas už vieną penktadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tvarūs, veiksmingi ir ekologiški automobiliai gali labai prisidėti kovojant su klimato pokyčiais. Šios pastangos ateityje gali labai sustiprinti automobilių transporto pramonę. Deja, Europos Komisijos ir Parlamento atsiliepime dėl „CARS 21“ dokumento apie tai neužsimenama. Savo pakeitimuose mėginome pažymėti keletą esminių dalykų. Individualų mobilumo ir automobilių pramonę reikia analizuoti platesniu tvaraus mobilumo požiūriu. Pažymime, kad pasauliniu lygiu plėtojamas transporto sektoriuje naudojamo kuro poreikis gali sąlygoti naftos šaltinių, pvz., dervingojo smėlio ir sintetinių akmens anglies dujų, eksploatavimą sukeliantį neigiamų padarinių aplinkai. Taip pat būtina imtis priemonių pagerinti kuro veiksmingumą šiame sektoriuje. Bus galima plėtoti biokuro šaltinių pasirinkimą, jei Komisija sukurs privalomoji pobūdžio ir išsamią sertifikatų sistemą paremtą griežtais socialiniais ir aplinkosaugos kriterijais. Galiausiai, visų pirma norėtume panaikinti pastraipas, kuriose teigiama, kad automobilių sporto ir Formulės 1 lenktynės galėtų prisidėti populiarinant tausias technologijas ir, antra, pastraipas, kurios leidžia gamintojams gaminti transporto priemones, išmetančias papildomą CO kiekį, jei šiuos išmetamuosius teršalus sąlygotų teisiškai privalomojo pobūdžio priemonių taikymas ES lygiu. Dauguma mūsų pateiktų pakeitimų buvo atmesti. Todėl balsuoju prieš šį pranešimą."@lt14
"Transporta nozare ir atbildīga par vienu piektdaļu siltumnīcefekta gāzu emisiju. Ilgtspējīgas, efektīvas un tīras automašīnas var dot ievērojamu ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Tā panākšanai pieliktās pūles nākotnē var ievērojami stiprināt autobūvi. Diemžēl Komisijas un Parlamenta atbildē uz dokumentu nekas neliecina par šo informāciju. Grozījumos mēs centāmies norādīt daudzus svarīgākos punktus. Individuālā mobilitāte un autobūve jāaplūko plašākā saistībā ar ilgtspējīgu mobilitāti. Mēs uzsveram, ka pasaulē augošais pieprasījums pēc transporta degvielām var izraisīt naftas resursu ekspluatāciju ar nopietnu, negatīvu ietekmi uz vidi, ko rada, piemēram, darvas smiltis un tvana gāze. Jāīsteno pasākumi arī degvielas efektivitātes uzlabošanai šajā nozarē. Biodegvielu sortimentu var izstrādāt tikai tad, ja Komisija izveido saistošu, visaptverošu sertifikācijas sistēmu ar stingriem sociāliem un vides kritērijiem. Nobeigumā mēs vēlētos svītrot arī, pirmkārt, punktus, kuros apgalvots, ka autosports un 1. formulas sacensības, iespējams, var veicināt videi draudzīgākas tehnoloģijas, un, otrkārt, punktus, kuri atļauj ražotājiem izgatavot transportlīdzekļus ar palielinātu CO izplūdi, ja šī emisija rodas tiesiski saistošu pasākumu rezultātā ES līmenī. Lielākā daļa mūsu grozījumu ir noraidīti. Tādēļ es balsoju pret šo ziņojumu."@lv13
"De transportsector zorgt voor één vijfde van de broeikasuitstoot. Duurzame, zuinige en schone wagens kunnen een serieuze bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. Inzetten daarop kan de toekomst van de automobielindustrie behoorlijk versterken. Helaas is deze boodschap onvindbaar in de reactie van Commissie en Parlement op het CARS 21-document. Onze amendementen proberen een aantal kernpunten weer te geven: individuele mobiliteit en de automobielsector moeten worden bekeken in een bredere context van duurzame mobiliteit. We benadrukken dat de toenemende wereldwijde vraag naar transportbrandstoffen kan leiden tot de exploitatie van oliebronnen die aanzienlijke negatieve milieuinvloeden hebben zoals teerzand of synthetisch kolengas. Er moeten verder maatregelen genomen worden om de brandstofefficiëntie in de sector aanzienlijk te verbeteren. De keuze voor agrobrandstoffen kan voorts alleen, als de Commissie zorgt voor een bindend allesomvattend certificatiesysteem met sterke sociale en milieucriteria. Tenslotte willen we ook de paragrafen schrappen die (1) de autosport en Formule 1-wedstrijden voorstellen als mogelijke bijdrage tot meer milieuvriendelijke technologieën en (2) autofabrikanten de mogelijkheid bieden auto's te produceren die meer CO2 uitstoten indien deze uitstoot het gevolg is van op EU-niveau getroffen wettelijk bindende maatregelen. Het gros van onze amendementen werd verworpen. Ik stem dan ook tegen dit verslag."@mt15
"Sektor transportowy odpowiada za jedną piąta emisji gazów cieplarnianych. Trwałe, efektywne i czyste samochody mogą w znacznym stopniu przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi. Wysiłki te mogą znacznie wzmocnić przemysł motoryzacyjny w przyszłości. Niestety nie ma żadnej oznaki tej wiadomości w odpowiedzi na dokument CARS ze strony Komisji i Parlamentu. W naszych poprawkach próbowaliśmy zaznaczyć wiele kluczowych kwestii. Należy spojrzeć na mobilność indywidualną i przemysł motoryzacyjny w szerszym kontekście trwałej mobilności. Podkreślamy, że narastający popyt na paliwa transportowe może prowadzić do wykorzystywania źródeł ropy, takich jak piasek roponośny i syntetyczny gaz węglowy, które mają poważne, niekorzystne konsekwencje dla środowiska. Należy także podjąć kroki, aby poprawić efektywność paliw w sektorze. Wykorzystanie biopaliw może być wzmocnione tylko wtedy, gdy Komisja ustanowi wiążący wyczerpujący system certyfikacji, ze ścisłymi kryteriami społecznymi i środowiskowymi. Wreszcie, chcielibyśmy także skreślić, po pierwsze, ustępy sugerujące, że sport motoryzacyjny i wyścigi Formuły 1 mogą przyczynić się do rozwoju bardziej przyjaznych środowisku technologii oraz, po drugie, ustępy, które zezwalają producentom na produkowanie pojazdów, które emitują dodatkowy CO jeśli emisje te wynikają z prawnie wiążących środków na szczeblu UE. Większość naszych poprawek została odrzucona. W związku z tym głosuję przeciwko sprawozdaniu."@pl16
"O sector dos transportes é responsável por um quinto das emissões de gases com efeito de estufa. Automóveis sustentáveis, eficientes e limpos podem dar um contributo significativo na luta contra as alterações climáticas. Esforços nesse sentido podem tornar o sector automóvel consideravelmente mais forte no futuro. Infelizmente, na reacção da Comissão Europeia e do Parlamento ao documento do Grupo CARS 21, não há sinais dessa mensagem. Nas nossas alterações, procurámos assinalar alguns pontos cruciais. A mobilidade individual e o sector automóvel têm de ser considerados no contexto mais lato de mobilidade sustentável. Frisamos que a crescente procura mundial de combustíveis destinados aos transportes pode conduzir à exploração de fontes petrolíferas, com sérias repercussões no ambiente, como areia betuminosa e gás de carvão sintético. Há também que dar passos no sentido de melhorar a eficiência dos combustíveis no sector. A escolha de biocombustíveis só poderá ser desenvolvida se a Comissão estabelecer um sistema de certificação vinculativo abrangente, com critérios sociais e ambientais rigorosos. Por último, gostaríamos também de suprimir, em primeiro lugar, os pontos que sugerem que os desportos motorizados e as corridas de Fórmula 1 podem eventualmente contribuir para tecnologias mais amigas do ambiente e, em segundo lugar, os pontos que conferem aos fabricantes a possibilidade de produzirem veículos que emitam mais CO2, se essas emissões decorrerem de medidas juridicamente vinculativas a nível da UE. A maioria das nossas alterações foi rejeitada. Essa a razão pela qual voto contra o presente relatório."@pt17
"De transportsector zorgt voor één vijfde van de broeikasuitstoot. Duurzame, zuinige en schone wagens kunnen een serieuze bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. Inzetten daarop kan de toekomst van de automobielindustrie behoorlijk versterken. Helaas is deze boodschap onvindbaar in de reactie van Commissie en Parlement op het CARS 21-document. Onze amendementen proberen een aantal kernpunten weer te geven: individuele mobiliteit en de automobielsector moeten worden bekeken in een bredere context van duurzame mobiliteit. We benadrukken dat de toenemende wereldwijde vraag naar transportbrandstoffen kan leiden tot de exploitatie van oliebronnen die aanzienlijke negatieve milieuinvloeden hebben zoals teerzand of synthetisch kolengas. Er moeten verder maatregelen genomen worden om de brandstofefficiëntie in de sector aanzienlijk te verbeteren. De keuze voor agrobrandstoffen kan voorts alleen, als de Commissie zorgt voor een bindend allesomvattend certificatiesysteem met sterke sociale en milieucriteria. Tenslotte willen we ook de paragrafen schrappen die (1) de autosport en Formule 1-wedstrijden voorstellen als mogelijke bijdrage tot meer milieuvriendelijke technologieën en (2) autofabrikanten de mogelijkheid bieden auto's te produceren die meer CO2 uitstoten indien deze uitstoot het gevolg is van op EU-niveau getroffen wettelijk bindende maatregelen. Het gros van onze amendementen werd verworpen. Ik stem dan ook tegen dit verslag."@ro18
"Sektor dopravy sa podieľa jednou pätinou na produkcii skleníkových plynov. Udržateľné, efektívne a čisté autá môžu zásadne prispieť k boju proti klimatickým zmenám. Úsilie dosiahnuť tieto ciele môže výrazne posilniť automobilový priemysel do budúcnosti. Nanešťastie, v reakcii Komisie a Parlamentu na dokument CARS 21 sa nenachádza žiaden náznak takéhoto posolstva. Vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sme uviedli množstvo zásadných bodov. Na individuálnu mobilitu a automobilový priemysel sa treba pozerať v širšom kontexte udržateľnej mobility. Zdôrazňujeme, že rastúci celosvetový dopyt po dopravných palivách môže viesť k vyčerpaniu zdrojov ropy s vážnymi negatívnymi dopadmi na životné prostredie, ako je asfaltový piesok a syntetický uhoľný plyn. Je potrebné tiež podniknúť kroky na zlepšenie efektívnosti využívania paliva v sektore. Voľba biopalív sa bude dať rozvíjať iba ak Komisia ustanoví záväzný komplexný systém certifikácie s prísnymi sociálnymi a environmentálnymi kritériami. Napokon, radi by sme tiež vypustili, po prvé, odseky, predpokladajúce, že motoristický šport a preteky Formuly 1 by mohli prispieť k technológiám, priateľskejším k životnému prostrediu a, po druhé, odseky, ktoré umožňujú výrobcom vyrábať vozidlá, ktoré vypúšťajú príliš veľa CO ak tieto emisie vyplývajú z právne záväzných opatrení na úrovni EÚ. Väčšina našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bola zamietnutá. Preto hlasujem proti tejto správe."@sk19
". Transportni sektor prispeva petino toplogrednih plinov. Trajnostni, učinkoviti in čisti avtomobili lahko veliko prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Zaradi teh prizadevanj bo lahko industrija motornih vozil v prihodnosti bistveno močnejša. Žal v odgovoru Komisije in Sveta na dokument skupine CARS 21 tega sporočila ni. V naših predlogih sprememb smo poskušali upoštevati več bistvenih točk. Mobilnost posameznika in industrijo motornih vozil je treba obravnavati širše, v okviru trajnostne mobilnosti. Poudarjamo, da lahko vse večje svetovno povpraševanje po prevoznih gorivih vodi v izkoriščanje virov nafte, kot sta katranski pesek in sintetičen plin iz črnega premoga, ki zelo škodljivo vplivajo na okolje. Treba je sprejeti ukrepe za izboljšanje učinkovitih goriv v tem sektorju. Izbira biogoriv se lahko poveča le, če Komisija vzpostavi zavezujoč celovit sistem atestiranja s strogimi socialnimi in okoljskimi merili. Radi bi tudi odstranili odstavke, v katerih piše, da lahko avtomobilistični šport in tekmovanje formula 1 prispevata k okolju prijaznejšim tehnologijam, ter odstavke, ki proizvajalcem omogočajo proizvodnjo vozil z emisijami CO nad ciljnimi vrednostmi, če je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev na ravni EU. Večina naših predlogov sprememb je bila zavrnjena. Zato glasujem proti temu poročilu."@sl20
"Transportsektorn står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser. Hållbara, effektiva och rena bilar utgör ett viktigt bidrag till kampen mot klimatförändringarna. Insatserna för att åstadkomma detta kan göra bilindustrin avsevärt starkare i framtiden. Tyvärr finns det inga spår av det budskapet i kommissionens och parlamentets svar på rapporten från CARS 21. I våra ändringsförslag har vi försökt att lyfta fram ett antal centrala aspekter. Frågorna om individuell rörlighet och bilindustrin måste ses i ett bredare sammanhang, nämligen hållbar rörlighet. Vi betonar att den ökande globala efterfrågan på transportbränslen kan leda till en exploatering av oljeresurserna med allvarliga negativa miljöeffekter, såsom tjärsand och syntetiska kolgaser. Åtgärder måste även vidtas för att förbättra bränsleeffektiviteten i sektorn. Alternativet biobränslen kan endast utvecklas om kommissionen inrättar ett bindande och heltäckande certifieringssystem med strikta sociala och miljömässiga kriterier. Slutligen vill vi för det första att de punkter som handlar om att motorsporten och Formel 1 eventuellt kan bidra till miljövänligare teknik och för det andra att de punkter som handlar om att tillverkarna ska få tillverka fordon som släpper ut extra koldioxid om dessa utsläpp är följden av rättsligt bindande åtgärder på EU-nivå ska strykas. De flesta av våra ändringsförslag har förkastats. Jag röstar därför mot betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,13,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph