Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-403"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.30.2-403"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I have voted in favour of the compromise amendments agreed by the vast majority of the political groups, which are intended to promote joint responsibility between parties with regard to international trade in hazardous chemicals. Rules adopted at EU level are vital for the provision of a high level of protection of the environment and public health, and we aspire to these rules being extended internationally. Awareness of risks is paramount for exporters and importers. Countries, by virtue of exchange of information and best practice and compulsory national decision-making on the acceptability of chemicals, can heighten such awareness while also making legislators and stakeholders aware of such risks. The proposed legislation implements the Rotterdam Convention, the underlying principle being to help participating countries learn more about the characteristics of potentially hazardous chemicals and pesticides. This provides countries with the information and the means to stop unwanted imports of toxic chemicals, putting the requirement and onus on the exporter/exporting country to comply with the laws of the importing country. I very much welcome and support this legislation and the European Parliament’s compromise package."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro kompromisní pozměňovací návrhy, které schválila valná většina politických skupin, jejichž cílem je podpořit společnou odpovědnost stran v otázce mezinárodního trhu s nebezpečnými chemikáliemi. Pravidla, která byla přijata na úrovni EU, jsou nezbytně nutná pro zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a veřejného zdravotnictví, a budeme se snažit, aby se tato pravidla rozšířila na mezinárodní úrovni. Informovanost o rizicích je pro vývozce a dovozce nesmírně důležitá. Země mohou na základě výměny informací a osvědčených postupů a povinného vnitrostátního rozhodování o akceptovatelnosti chemikálií tuto informovanost zvýšit a současně na rizika upozornit zákonodárce a zúčastněné strany. Navrhovaná legislativa zavádí Rotterdamskou úmluvu a základním principem je pomoci zúčastněným zemím dozvědět se víc o vlastnostech potenciálně nebezpečných chemikálií a pesticidů. Zemím poskytuje informace a prostředky, jak zastavit nežádoucí dovoz toxických chemikálií, přičemž vývozce / vyvážející země je povinna splnit zákonné požadavky dovážející země. Tuto právní úpravu a kompromisní dohodu Evropského parlamentu velice vítám."@cs1
"Jeg har stemt til fordel for kompromisændringsforslagene, som blev godkendt af størstedelen af de politiske grupper, og som har til formål at fremme parternes fælles ansvar med hensyn til international handel med farlige kemikalier. De bestemmelser, der er vedtaget på EU-plan, er af afgørende betydning for et højt niveau af beskyttelse af miljøet og folkesundheden, og vores målsætning er, at bestemmelserne skal finde anvendelse internationalt. Bevidsthed om risici er uhyre vigtigt for eksportører og importører. Landene kan ved udveksling af oplysninger og bedste praksis og obligatoriske nationale beslutningsprocesser i forbindelse med godkendelsen af kemikalier fremme bevidstgørelse og samtidig henlede politikernes og de involveredes opmærksomhed på de pågældende risici. Ved lovforslaget gennemføres Rotterdam-konventionen, hvis grundlæggende princip er at forøge de deltagende landes viden om potentielt farlige kemikaliers og pesticiders egenskaber. Hermed forsynes landene med oplysninger og midler til at stoppe uønsket import af giftige kemikalier ved at pålægge det eksporterende/importerende land krav og ansvarlighed med henblik på at opfylde bestemmelserne i det importerende land. Jeg bifalder og støtter i høj grad dette lovforslag og Europa-Parlamentets kompromispakke."@da2
". − Ich habe für die von der großen Mehrzahl der Fraktionen vereinbarten Kompromissänderungsanträge gestimmt, die darauf abzielen, die gemeinsame Verantwortung der Vertragsparteien mit Blick auf den internationalen Handel mit Chemikalien zu stärken. Die auf EU-Ebene beschlossenen Vorschriften sind unbedingt erforderlich, um ein hohes Maß an Schutz für die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung zu erreichen, und wir streben eine internationale Ausweitung dieser Vorschriften an. Sowohl Exporteure als auch Importeure müssen sich der Risiken in vollem Umfang bewusst sein. Durch den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren sowie durch vorgeschriebene nationale Entscheidungen über die Akzeptanz von Chemikalien können die beteiligten Länder dieses Bewusstsein stärken und Gesetzgeber wie auch Betroffene für diese Risiken sensibilisieren. Die vorgeschlagene Regelung dient der Umsetzung des Rotterdamer Übereinkommens, wobei es darum geht, den Vertragsparteien dabei zu helfen, mehr über die Merkmale potenziell gefährlicher Chemikalien und Pestizide zu erfahren. Das gibt den Ländern die Informationen und Mittel an die Hand, unerwünschte Einfuhren giftiger Chemikalien zu stoppen, und sieht für den Exporteur bzw. das Ausfuhrland das Erfordernis und die Pflicht vor, sich an die Gesetze des Einfuhrlandes zu halten. Ich begrüße und unterstütze diese Regelung und das Kompromisspaket des Europäischen Parlaments."@de9
"Ψήφισα υπέρ των τροπολογιών για την επίτευξη συμβιβασμού που εγκρίθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων, οι οποίες στοχεύουν στην προαγωγή της κοινής ευθύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών όσον αφορά το διεθνές εμπόριο επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ελπίζουμε ότι οι κανόνες αυτοί θα επεκταθούν και σε διεθνές επίπεδο. Η ενημέρωση για τους κινδύνους είναι πολύ σημαντική για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς. Οι χώρες μπορούν, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και της υποχρεωτικής λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την αποδοχή χημικών ουσιών, να ενισχύσουν αυτή την ενημέρωση, γνωστοποιώντας παράλληλα στους νομοθέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους κινδύνους αυτούς. Η προτεινόμενη νομοθεσία εφαρμόζει τη Σύμβαση του Ρόττερνταμ, βασική αρχή της οποίας είναι η παροχή βοήθειας προς τις συμμετέχουσες χώρες να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πιθανώς επικίνδυνων χημικών ουσιών και των προϊόντων φυτοπροστασίας. Αυτό θα παράσχει στις χώρες τις πληροφορίες και τα μέσα για να σταματήσουν τις ανεπιθύμητες εισαγωγές τοξικών χημικών ουσιών, αναθέτοντας στον εξαγωγέα ή την χώρα εξαγωγής την προϋπόθεση και την ευθύνη να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας εισαγωγής. Επικροτώ και στηρίζω ένθερμα αυτή τη νομοθεσία και το πακέτο συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el10
"He votado a favor de las enmiendas de transacción acordadas por la mayoría de los grupos políticos, que aspiran a promover la responsabilidad conjunta entre las partes en relación con el comercio internacional de productos químicos peligrosos. Las normas adoptadas en la UE son vitales para proporcionar un elevado nivel de protección del medio ambiente y la salud pública, y aspiramos a que estas normas se amplíen a escala internacional. La concienciación sobre los riesgos es vital para exportadores e importadores. Los países, mediante el intercambio de información y mejores prácticas y la toma de decisiones nacionales obligatorias sobre la aceptabilidad de los productos químicos, pueden incrementar esta concienciación, al tiempo que conciencian a los legisladores y partes interesadas de estos riesgos. La legislación propuesta aplica el Convenio de Rotterdam, cuyo principio subyacente es ayudar a los países participantes a aprender más de las características de productos químicos y plaguicidas potencialmente peligrosos. Esto proporciona a los países la información y los medios para detener importaciones de productos químicos tóxicos no deseados, estableciendo el requisito y la responsabilidad para que el país exportador cumpla las leyes del país importador. Acojo con gran satisfacción y apoyo esta legislación y el paquete de compromiso del Parlamento Europeo."@es21
"Mina hääletasin suure enamuse poliitiliste rühmituste poolt heakskiidetud kompromissmuudatuste poolt, mis on kavatsetud osapooltevahelise ühise vastutuse toetamiseks seoses ohtlike kemikaalide rahvusvahelise kaubandusega. ELi tasemel vastuvõetud eeskirjad on olulised keskkonna ja avaliku tervise kaitsmise tagamiseks kõrgel tasemel ja meie püüdleme nende eeskirjade laienemise eest rahvusvahelises ulatuses. Teadlikkus riskidest on esmavajalik eksportijatele ja importijatele. Riigid saavad tõsta seda teadlikkust teabe ja parimate tegevusmeetodite kogemuste vahetamise ja kohustusliku siseriikliku otsuste vastuvõtmise teel kemikaalide aktsepteeritavusest, samaaegselt teadvustades seaduseandjaid ja huvirühmi nendest riskidest. Esitatud õigusakt rakendab Rotterdami konventsiooni, mille aluspõhimõte on aidata osalevaid riike rohkem teada saada potentsiaalselt ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide omaduste kohta. See varustab riike teabe ja vahenditega peatada mürkkemikaalide soovimatut importi, pannes vastutuse importiva riigi seaduste täitmisest eksportija/eksportija-riigi õlgadele. Ma tervitan ja toetan väga neid õigusakte ja Euroopa Parlamendi kompromisspaketti."@et5
"Kannatin äänestyksessä poliittisten ryhmien suurella enemmistöllä hyväksymiä kompromissitarkistuksia, joilla pyritään edistämään osapuolten yhteistä vastuuta vaarallisten kemikaalien kansainvälisessä kaupassa. EU:n tasolla hyväksytyt säännöt ovat välttämättömiä ympäristön ja kansanterveyden korkeatasoisen suojelun kannalta, ja toivomme, että kyseisiä sääntöjä sovelletaan kansainvälisesti. Tietoisuus riskeistä on erittäin tärkeää viejille ja tuojille. Maat voivat lisätä tietoisuutta vaihtamalla tietoa ja parhaita käytäntöjä ja pakollisella kansallisella päätöksenteolla kemikaalien hyväksyttävyydestä, samalla kun ne lisäävät lainsäätäjien ja sidosryhmien tietoa riskeistä. Ehdotetulla lainsäädännöllä pannaan täytäntöön Rotterdamin yleissopimus, ja periaatteena on auttaa osallistuvia maita oppimaan enemmän mahdollisesti vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden luonteesta. Se tarjoaa maille tiedot ja keinot myrkyllisten kemikaalien ei-toivotun tuonnin pysäyttämiseksi, ja asettaa viejälle tai viejämaalle vaatimuksen ja velvollisuuden noudattaa tuontimaan lainsäädäntöä. Olen erittäin tyytyväinen tähän lainsäädäntöön ja tuen sitä sekä Euroopan parlamentin kompromissipakettia."@fi7
"J’ai voté pour les amendements de compromis acceptés par la vaste majorité des groupes politiques, qui visent à promouvoir une responsabilité conjointe entre les parties dans le cadre du commerce international de produits dangereux. Les règles adoptées au niveau européen sont vitales en vue d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique, et nous aspirons à ce que ces règles soient étendues au niveau international. La conscience des risques est primordiale pour les exportateurs et les importateurs. Les pays, grâce à l’échange d’informations et de meilleures pratiques et à l’obligation, au niveau national, de prendre des décisions concernant l’acceptabilité des produits chimiques, peuvent accroître cette conscience tout en amenant les législateurs et les acteurs concernés à également pendre conscience de ces risques. La législation proposée met en œuvre la convention de Rotterdam, dont le principe sous-jacent est d’aider les pays participants à en apprendre davantage sur les caractéristiques des produits chimiques et des pesticides potentiellement dangereux. Elle met à la disposition des pays les informations et les moyens nécessaires pour mettre fin aux importations indésirées de produits chimiques toxiques, imposant et confiant à l’exportateur/au pays exportateur la responsabilité de respecter les lois du pays importateur. Je salue et je soutiens cette législation et le paquet de compromis du Parlement européen."@fr8
"Igennel szavaztam a politikai pártok nagy többsége által elfogadott a kompromisszumos módosításokra, amelyek a veszélyes vegyi anyagokkal való nemzetközi kereskedelemben részt vevő felek közötti kölcsönös felelősséget hivatottak előmozdítani. Az uniós szinten elfogadott rendelkezések létfontosságúak a környezet és a közegészség magas szinten történő biztosításához, és törekszünk ezen szabályok nemzetközivé tételére. A kockázatok ismerete kulcsfontosságú mind az exportőrök, mind az importőrök számára. Az információk és a helyes gyakorlatok cseréje, illetve a vegyi anyagok elfogadhatóságáról szóló kötelező nemzeti döntéshozás által az országok fokozhatják ezeket az ismereteket, és mindeközben a jogalkotókat és az érdekelt feleket is tájékoztatják ezekről a kockázatokról. A jogszabálytervezet a Rotterdami Egyezményt hajtja végre, amelynek alapelve az, hogy segítsen a résztvevő országoknak többet megtudni a potenciálisan veszélyes vegyi anyagok, illetve növényvédőszerek tulajdonságairól. Ez olyan információkat és eszközöket ad ezen országok kezébe, amelyek segítségével megállíthatják a mérgező vegyi anyagok nem kívánt behozatalát, és a behozatalt végző ország jogszabályi követelményeinek való megfelelést, illetve a felelősséget az exportáló országra háríthatják. Nagy örömömre szolgál ez a jogszabály, és támogatom ezt a jogszabályt, illetve az Európai Parlament kompromisszumos csomagját."@hu11
". Ho votato a favore degli emendamenti di compromesso accolti dalla stragrande maggioranza dei gruppi politici, intesi a promuovere una responsabilità congiunta tra le parti riguardo al commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi. Le norme adottate a livello europeo sono essenziali per offrire un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ed è nostro obiettivo che tali norme siano estese a livello internazionale. La conoscenza dei rischi è di primaria importanza per esportatori e importatori. I paesi, in virtù dello scambio di informazioni, della miglior prassi e del processo decisionale nazionale obbligatorio relativo all’accettabilità dei prodotti chimici, possono rafforzare questa consapevolezza affinché anche i legislatori e le parti interessate prendano coscienza dei rischi. La normativa proposta applica la convenzione di Rotterdam, il principio di base che assiste i paesi aderenti nell’acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche dei prodotti chimici e dei pesticidi potenzialmente pericolosi. Ciò offre ai paesi le informazioni e gli strumenti atti a bloccare importazioni indesiderate di prodotti chimici tossici, fissando per l’esportatore/il paese esportatore il requisito e l’obbligo di conformarsi alle leggi del paese di importazione. Accolgo con molto favore e sostengo questa normativa e il pacchetto di compromesso del Parlamento europeo."@it12
"Balsavau už kompromisines pataisas, kurioms pritarė didžioji dauguma politinių grupių; pataisų tikslas – didinti šalių jungtinę atsakomybę, atsižvelgiant į pavojingų chemikalų tarptautinę prekybą. ES lygiu priimtos taisyklės yra itin svarbios, užtikrinant aukštą aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos lygį, mes siekiame, kad jos būtų taikomos tarptautiniu mastu. Eksportuotojams ir importuotojams labai svarbu suprasti egzistuojančias grėsmes. Keisdamosi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais bei nacionaliniu lygiu priimdamos privalomus sprendimus dėl chemikalų priimtinumo, valstybės gali pagerinti šį sąmoningumą, tuo pačiu supažindindamos įstatymų leidėjus ir suinteresuotas šalis su šiomis grėsmėmis. Siūlomas teisės aktas įgyvendina Roterdamo konvenciją, kurios pagrindinis principas – padėti dalyvaujančioms valstybėms daugiau sužinoti apie galimai pavojingų chemikalų ir pesticidų savybes. Tai suteikia valstybėms informacijos ir priemonių sustabdyti nuodingų chemikalų nepageidaujamą importą, nustatydama reikalavimą ir pareigą eksportuotojui/eksportuojančiai valstybei laikytis importuojančios valstybės įstatymų. Labai sveikinu ir remiu šį teisės aktą bei Europos Parlamento parengtą kompromisinį paketą."@lt14
"− Es balsoju par kompromisa grozījumiem, par kuriem vienojās liels politisko grupu vairākums un kuru nolūks ir veicināt pušu kopēju atbildību par starptautisko tirdzniecību ar bīstamām ķīmiskām vielām. Noteikumi, kas pieņemti ES līmenī, ir būtiski augsta līmeņa nodrošināšanai vides un sabiedrības veselības aizsardzībā, un mēs tiecamies pēc šo noteikumu starptautiskas izplatīšanas. Risku apzināšanās ir sevišķi svarīga eksportētājiem un importētājiem. Valstis, pateicoties informācijas apmaiņai un labākai praksei, un obligātai valsts lēmuma pieņemšanai par ķīmisko vielu pieņemamību, var paaugstināt šo apzināšanos, vienlaikus liekot arī likumdevējiem un ieinteresētajām pusēm apzināties šos riskus. Piedāvātais tiesību akts īsteno Roterdamas Konvenciju, kuras pamatprincips ir palīdzēt valstīm dalībniecēm uzzināt vairāk par potenciāli bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu īpašībām. Tas nodrošina valstīm informāciju un līdzekļus nevēlamu toksisku ķīmisko vielu importa apturēšanai, uzliekot eksportētājam/valstij eksportētājai atbildību un prasību ievērot importētājas valsts tiesību aktus. Es ļoti atzinīgi vērtēju un atbalstu šo tiesību aktu un Eiropas Parlamenta kompromisa paketi."@lv13
"I have voted in favour of the compromise amendments agreed by the vast majority of the political groups, which are intended to promote joint responsibility between parties with regard to international trade in hazardous chemicals. Rules adopted at EU level are vital for the provision of a high level of protection of the environment and public health, and we aspire to these rules being extended internationally. Awareness of risks is paramount for exporters and importers. Countries, by virtue of exchange of information and best practice and compulsory national decision-making on the acceptability of chemicals, can heighten such awareness while also making legislators and stakeholders aware of such risks. The proposed legislation implements the Rotterdam Convention, the underlying principle being to help participating countries learn more about the characteristics of potentially hazardous chemicals and pesticides. This provides countries with the information and the means to stop unwanted imports of toxic chemicals, putting the requirement and onus on the exporter/exporting country to comply with the laws of the importing country. I very much welcome and support this legislation and the European Parliament’s compromise package."@mt15
". Ik heb een positieve stem uitgebracht voor de compromisamendementen waar de meerderheid van de politieke fracties zich in konden vinden en die tot doel hebben een gedeelde verantwoordelijkheid te promoten op het vlak van internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen. De regels die op Europees niveau zijn aangenomen zijn essentieel om een hoge graad van bescherming te kunnen bieden van het milieu en de volksgezondheid. We hopen dat de regels ook op internationaal vlak navolging zullen krijgen. Het is van het allergrootste belang dat exporteurs en importeurs zich bewust zijn van de risico’s. Landen kunnen dat bewustzijn verhogen, en op hetzelfde moment de wetgevers en de betrokken partijen informeren over de risico’s, door onderling informatie en goede praktijken uit te wisselen en door nationale beslissingen af te dwingen inzake de aanvaardbaarheid van chemische stoffen. De voorgestelde wetgeving brengt het Verdrag van Rotterdam in de praktijk en heeft als onderliggend principe de deelnemende landen te helpen meer te weten te komen over de kenmerken van gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden. Op die manier beschikken de landen over de informatie en de middelen om de ongewenste import van giftige chemische stoffen tegen te houden door de verplichting en de verantwoordelijkheid te verleggen naar het exporterende land of de exporteur. Deze moet de wetgeving van het importerende land respecteren. Deze wetgeving en dit compromispakket van het Europees Parlement krijgen mijn onverdeelde steun en goedkeuring."@nl3
"Głosowałem za poprawkami kompromisowymi uzgodnionymi przez znakomitą większość grup politycznych, które mają na celu wspieranie wspólnej odpowiedzialności pomiędzy stronami, w odniesieniu do międzynarodowego handlu niebezpiecznymi chemikaliami. Zasady uzgodnione na szczeblu UE są istotne dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia publicznego i mamy ambicje rozszerzenia tych zasad na skalę międzynarodową. Świadomość ryzyka jest najważniejsza dla eksporterów i importerów. Kraje, dzięki wymianie informacji i dobrych praktyk oraz obowiązkowych krajowych przepisów w sprawie dopuszczalności substancji chemicznych, mogą podnieść taką świadomość, uświadamiając także ustawodawców i podmioty zainteresowane co do takiego ryzyka. Proponowane prawodawstwo wdraża konwencję rotterdamską, a głównym celem jest pomoc uczestniczącym krajom uzyskać więcej informacji na temat właściwości potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów i pestycydów. Dostarcza ono państwom przepisów i środków, aby zatrzymać niepożądany import toksycznych chemikaliów, nakładając wymóg i odpowiedzialność na eksportera/kraj eksportujący za dostosowanie się do prawa kraju importującego. Z wielkim zadowoleniem przyjmuję i wspieram to prawodawstwo oraz kompromisowy pakiet Parlamentu Europejskiego."@pl16
"Votei a favor das alterações de compromisso acordadas pela vasta maioria dos grupos políticos, que pretendem promover uma responsabilidade conjunta entre as partes relativamente ao comércio internacional de produtos químicos perigosos. As regras adoptadas a nível da UE são vitais para assegurar um elevado grau de protecção do ambiente e da saúde pública, e aspiramos a que essas regras sejam alargadas à dimensão internacional. A consciência dos riscos é essencial para os exportadores e importadores. Os países, através do intercâmbio de informações e de boas práticas e de decisões nacionais obrigatórias sobre a aceitação de produtos químicos, podem intensificar essa consciência, sensibilizando simultaneamente os legisladores e os accionistas para esses riscos. A legislação proposta dá execução à Convenção de Roterdão, sendo o seu princípio subjacente ajudar os países participantes a aprender mais sobre as características dos produtos químicos e dos pesticidas potencialmente perigosos. Isto dota os países das informações e dos meios para rejeitarem importações não desejadas de produtos químicos tóxicos, imputando ao país exportador a obrigação e o ónus de cumprir a legislação do país importador. Congratulo-me muito e apoio esta legislação e o pacote de compromisso do Parlamento Europeu."@pt17
"I have voted in favour of the compromise amendments agreed by the vast majority of the political groups, which are intended to promote joint responsibility between parties with regard to international trade in hazardous chemicals. Rules adopted at EU level are vital for the provision of a high level of protection of the environment and public health, and we aspire to these rules being extended internationally. Awareness of risks is paramount for exporters and importers. Countries, by virtue of exchange of information and best practice and compulsory national decision-making on the acceptability of chemicals, can heighten such awareness while also making legislators and stakeholders aware of such risks. The proposed legislation implements the Rotterdam Convention, the underlying principle being to help participating countries learn more about the characteristics of potentially hazardous chemicals and pesticides. This provides countries with the information and the means to stop unwanted imports of toxic chemicals, putting the requirement and onus on the exporter/exporting country to comply with the laws of the importing country. I very much welcome and support this legislation and the European Parliament’s compromise package."@ro18
"Hlasoval som za kompromisné pozmeňovanie návrhy, odsúhlasené drvivou väčšinou politických skupín, ktorých cieľom je podporovať spoluzodpovednosť medzi stranami v súvislosti s medzinárodným obchodom s nebezpečnými chemikáliami. Pravidlá prijaté na úrovni EÚ sú nevyhnutne dôležité pre zabezpečenie vysokého stupňa ochrany životného prostredia a verejného zdravia a snažíme sa o to, aby tieto pravidlá boli rozšírené na medzinárodnej úrovni. Vedomie rizika je pre vývozcov a dovozcov prvoradé. Výmenou informácií, osvedčených postupov a povinným rozhodovaním o prijateľnosti chemikálií na vnútroštátnej úrovni môžu krajiny toto vedomie zvýšiť a zároveň môžu zvýšiť vedomie týchto rizík u zákonodarcov a zúčastnených strán Navrhovanými právnymi predpismi sa uplatňuje Rotterdamský dohovor, pričom základnou zásadou je pomôcť zúčastneným krajinám dozvedieť sa viac o charakteristických vlastnostiach potenciálne nebezpečných chemikálií a pesticídov. Týmto budú krajinám poskytované informácie a prostriedky na zastavenie neželaného dovozu toxických chemikálií, pričom vývozca/vyvážajúca krajina musí spri dovoze a musí niesť zodpovednosť za dodržiavanie zákonov dovážajúcej krajiny. Veľmi vítam a podporujem tieto právne predpisy a kompromisný balík Európskeho parlamentu."@sk19
"Glasoval sem za sporazumne predloge sprememb, ki jih je sprejela večina političnih skupin in ki so namenjene spodbujanju skupne odgovornosti udeleženih strani v zvezi z mednarodno trgovino z nevarnimi kemikalijami. Pravila, sprejeta na ravni EU, so ključna za zagotovitev visoke ravni zaščite okolja in javnega zdravja, zato si prizadevamo, da bi se ta pravila mednarodno razširila. Ozaveščenost o nevarnostih je bistvena za izvoznike in uvoznike. Države lahko na podlagi izmenjave informacij in dobre prakse ter obveznega sprejemanja odločitev o sprejemljivosti kemikalij na državni ravni dvignejo tako ozaveščenost, s tem pa tudi zakonodajalce in zainteresirane strani osveščajo o takih nevarnostih. Predlagana zakonodaja izvaja Rotterdamsko konvencijo, pri čemer je osnovno načelo pomagati sodelujočim državam, da izvedo več o značilnostih potencialno nevarnih kemikalij in pesticidov. To državam zagotavlja informacije in sredstva, da preprečijo nezaželen uvoz strupenih kemikalij, tako da izvozniku/državi izvoznici naprti zahtevo in dolžnost, da ravna v skladu z zakoni države uvoznice. Pozdravljam ter podpiram to zakonodajo in kompromisni sveženj Evropskega parlamenta."@sl20
". − Jag har röstat för de kompromissändringsförslag som det stora flertalet politiska grupper har enats om och som ska främja delat ansvar mellan parterna vid internationell handel med farliga kemikalier. Bestämmelser som antagits på EU-nivå är av avgörande betydelse för en hög skyddsnivå för miljö och folkhälsa, och vi strävar efter att dessa bestämmelser ska utvidgas till att gälla internationellt. Medvetandet om riskerna är av största vikt för exportörer och importörer. Länder kan öka denna medvetenhet genom utbyte av information och bästa metoder och obligatoriskt nationellt beslutsfattande om godkännande av kemikalier, samtidigt som man också gör lagstiftare och berörda parter medvetna om sådana risker. Den föreslagna lagstiftningen syftar till att införliva Rotterdamkonventionen, och den underliggande principen är att hjälpa de länder som deltar att lära sig mer om egenskaperna hos potentiellt farliga kemikalier och bekämpningsmedel. I och med detta får länderna den information och de medel som krävs för att stoppa oönskade importer av giftiga kemikalier genom att de kräver av och ålägger exportören/exportlandet att följa det importerande landets lagar. Jag välkomnar och stöder verkligen denna lagstiftning och Europaparlamentets kompromisspaket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (UEN ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph