Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-396"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.30.2-396"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"British Conservatives are very much in favour of larger airports being subject to extra scrutiny where they hold a dominant market position. However, we already have a strong regulatory system in the United Kingdom and we therefore feel that this is an unnecessary interference which could have an adverse effect on regional airports, which have a vital impact on local economies. We have tried to improve the measure in order to maintain an 'opt out' on a national basis or at least to lift the threshold so that most regional airports are excluded, and although these attempts have not yet been successful, we will return to them at Second Reading. In the meantime we will reserve our position."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Britští konzervatisté velmi podporují to, aby byly větší letiště, které drží dominantní postavení na trhu, pod větší kontrolou. Ve Spojeném království však již máme silný kontrolní systém, a proto se domníváme, že jde o zbytečné zasahování, které by mohlo mít opačný efekt na regionální letiště, jež jsou pro místní hospodářství životně důležitá. Zkusili jsme opatření opravit tak, aby se na národní úrovni zachovala možnost „neúčasti“, nebo alespoň zvýšit hranici, aby bylo vyloučeno víc regionálních letišť, a i když tyto naše pokusy nebyly úspěšné, vrátíme se k nim při druhém čtení. Mezitím si ponecháme svůj postoj."@cs1
"De britiske konservative støtter fuldt ud etableringen af ekstra tilsyn i større lufthavne i tilfælde, hvor de har en dominerende markedsposition. Vi har imidlertid allerede et strengt lovgivningsmæssigt system i Det Forenede Kongerige og mener derfor, at det er en unødvendig foranstaltning, der kan have negative konsekvenser for de regionale lufthavne, og som dermed også vil have store konsekvenser for de lokale økonomier. Vi har forsøgt at forbedre foranstaltningerne for at opretholde muligheden for at fravige reglerne på nationalt plan eller i det mindste hæve tærsklerne således, at de fleste regionale lufthavne undtages, og selv om dette forsøg endnu ikke har skabt de ønskede resultater, vil vi vende tilbage til spørgsmålet ved andenbehandlingen. I mellemtiden forbeholder vi os vores stilling."@da2
". − Die britischen konservativen Abgeordneten befürworten besondere Überprüfungen von größeren Flughäfen, wenn diese eine marktbeherrschende Stellung haben. Wir verfügen im Vereinigten Königreich jedoch bereits über ein effektives ordnungspolitisches System und sind deshalb der Meinung, dass dies eine unnötige Einmischung darstellt, die negative Folgen für regionale Flughäfen haben könnte, welche für die lokale Wirtschaft von enormer Bedeutung sind. Wir haben versucht, die Maßnahme zu verbessern, um eine Nichtteilnahme auf nationaler Grundlage aufrechtzuerhalten oder zumindest die Schwelle anzuheben, damit die meisten Regionalflughäfen ausgenommen sind, und obwohl diese Versuche bisher nicht erfolgreich waren, werden wir sie in zweiter Lesung erneut unternehmen. Bis dahin behalten wir uns unsere Position vor."@de9
"Το βρετανικό κόμμα των Συντηρητικών υποστηρίζει θερμά τον αυστηρότερο έλεγχο των μεγάλων αεροδρομίων, όταν αυτά κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ωστόσο, στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουμε ήδη ισχυρό ρυθμιστικό σύστημα και επομένως θεωρούμε ότι αυτή είναι μια περιττή παρέμβαση που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την τοπική οικονομία. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το μέτρο προκειμένου να διατηρήσουμε μια ρήτρα μη συμμετοχής σε εθνική βάση ή τουλάχιστον να αυξήσουμε το όριο, ούτως ώστε να εξαιρεθούν τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια, και μολονότι αυτές οι προσπάθειες δεν στέφθηκαν με επιτυχία, θα τις συνεχίσουμε κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Στο μεταξύ, επιφυλασσόμαστε."@el10
"Los conservadores británicos estamos a favor de que los grandes aeropuertos estén sometidos a controles añadidos cuando ostenten una posición de mercado dominante. Sin embargo, en el Reino Unido ya contamos con un sistema reglamentario estricto y, por tanto, consideramos que se trata de una interferencia innecesaria que podría tener un efecto perjudicial para los aeropuertos regionales, que tienen un impacto crucial en las economías locales. Hemos intentado mejorar la medida para mantener una cláusula de exclusión voluntaria de base nacional o, al menos, elevar el umbral para que la mayoría de los aeropuertos regionales queden excluidos y, aunque estos intentos no han dado resultado, volveremos a intentarlo en segunda lectura. Mientras tanto, nos reservamos nuestra posición."@es21
"Briti konservatiivid pooldavad väga, et suuremad lennujaamad oleksid ekstra kontrolli all, seal kus neil on valitsev turuseisund. Meil Ühendkuningriigis on juba tugev regulatiivsüsteem ja seepärast meie leiame selle olevat mittevajaliku sekkumise, millel võiks olla halb mõju piirkondlikele lennujaamadele, mis omavad eluliselt tähtsat mõju kohalikule majandusele. Me oleme püüdnud meedet parandada, et säilitada ja siseriiklikul alusel 'välja jätta' või vähemalt tõsta künnist, et enamik piirkondlikke lennujaamu jääks välja ja kuigi need katsed ei ole veel toonud edu, tuleme me nende juurde tagasi teisel lugemisel."@et5
"Brittiläiset konservatiivit kannattavat voimakkaasti sitä, että suuret lentoasemat joutuvat erityistarkastusten kohteeksi, jos niillä on hallitseva markkina-asema. Meillä on kuitenkin jo vahva sääntelyjärjestelmä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja siksi katsomme, että tämä on tarpeetonta asioihin puuttumista, jolla voi olla kielteinen vaikutus alueellisiin lentoasemiin, joilla on elintärkeä vaikutus paikallisiin talouksiin. Olemme yrittäneet kehittää toimenpidettä osallistumattomuuden ylläpitämiseksi kansallisella pohjalla tai ainakin kynnyksen nostamiseksi niin, että useimmat alueelliset lentoasemat suljetaan pois, ja vaikka kyseisissä pyrkimyksissä ei ole vielä onnistuttu, palaamme niihin toisessa käsittelyssä. Sillä välin säilytämme kantamme."@fi7
"Les conservateurs britanniques sont très favorables à ce que les grands aéroports fassent l’objet d’une surveillance supplémentaire lorsqu’ils se trouvent dans une position de marché dominante. Cependant, nous possédons déjà un solide système réglementaire au Royaume-Uni et nous avons par conséquent le sentiment qu’il s’agit là d’une interférence inutile qui pourrait avoir un effet négatif sur les aéroports régionaux, qui ont un impact vital sur les économies locales. Nous avons tenté d’améliorer la mesure afin de conserver la possibilité de déroger à la règle au niveau national ou d’au moins relever le seuil afin que la plupart des aéroports régionaux soient exclus de cette mesure et, bien que ces tentatives se soient révélées infructueuses, nous y reviendrons en deuxième lecture. D’ici là, nous réservons notre position."@fr8
"A brit konzervatívok nagyon is támogatják azoknak a nagyobb repülőtereknek a fokozott ellenőrzését, ahol erős piaci pozícióval rendelkeznek. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban már most is egy szigorú szabályozási rendszer van életben, és ezért úgy érezzük, hogy ez már szükségtelen beavatkozás volna, amely hátrányosan befolyásolná a regionális repülőtereket, amelyek ugyanakkor létfontosságú szereppel bírnak a hely gazdaság számára. Megpróbáltunk javítani az intézkedésen annak érdekében, hogy fenntarthassuk a kilépés lehetőségét nemzeti alapon, vagy legalábbis felemelni a küszöböt, hogy a legtöbb regionális repülőtér kiessen ebből a körből, és bár ezek az erőfeszítések nem vezettek sikerre, visszatérünk majd ezekre a második olvasatban. Ettől függetlenül fenntartjuk álláspontunkat."@hu11
". I conservatori britannici sono a favore di una sorveglianza supplementare degli aeroporti maggiori laddove detengono una posizione dominante sul mercato. Tuttavia, nel Regno Unito disponiamo già di un forte sistema normativo e riteniamo che questa sia un’ingerenza inutile che potrebbe provocare un effetto avverso sugli aeroporti regionali, che hanno un impatto essenziale sulle economie locali. Abbiamo tentato di perfezionare la misura al fine di mantenere una clausola su base nazionale o almeno di innalzare la soglia in modo da escludere la maggior parte degli aeroporti regionali, e anche se questi tentativi non hanno avuto esito positivo, saranno ripresi in seconda lettura. Nel frattempo riserviamo la nostra posizione."@it12
"Britanijos konservatoriai labai tvirtai remia pasiūlymą taikyti griežtesnę priežiūrą didesniems oro uostams, užimantiems dominuojančią padėtį rinkoje. Tačiau Jungtinėje Karalystėje mes jau turime stiprią reguliavimo sistemą, todėl jaučiame, kad tai nereikalingas kišimasis, galintis turėti neigiamos įtakos regioniniams oro uostams, kurie yra itin svarbūs vietos ekonomikai. Bandėme patobulinti šią priemonę, kad galėtume numatyti galimybę nacionaliniu lygiu priimti sprendimą netaikyti šio reikalavimo, arba bent jau padidinti ribas, kad jis nebūtų taikomas daugumai regioninių oro uostų, ir nors kol kas šios pastangos buvo nesėkmingos, ketiname vėl prie jų grįžti antrojo pateikimo metu. Kol kas laikysimės savo pozicijos."@lt14
"Britu konservatīvie ļoti atbalsta lielās lidostas, kuras pakļautas ārkārtas kontrolei par to, vai tās neieņem vadošo stāvokli tirgū. Taču mums Apvienotajā Karalistē jau ir stingra regulatīvā sistēma, un tādēļ mums šķiet, ka tā ir nevajadzīga iejaukšanās, kas varētu negatīvi ietekmēt reģionālās lidostas, kurām ir ārkārtīgi svarīga nozīme vietējā ekonomikā. Mēs centāmies uzlabot pasākumu, lai saglabātu ,,izeju” uz valsts pamata vai vismaz paceltu slieksni tā, lai lielākā daļa reģionālo lidostu tiktu izslēgtas, un kaut gan šie mēģinājumi vēl nav bijuši sekmīgi, mēs atgriezīsimies pie tiem otrajā lasījumā. Pa šo laiku mēs saglabāsim savu nostāju."@lv13
"British Conservatives are very much in favour of larger airports being subject to extra scrutiny where they hold a dominant market position. However, we already have a strong regulatory system in the United Kingdom and we therefore feel that this is an unnecessary interference which could have an adverse effect on regional airports, which have a vital impact on local economies. We have tried to improve the measure in order to maintain an 'opt out' on a national basis or at least to lift the threshold so that most regional airports are excluded, and although these attempts have not yet been successful, we will return to them at Second Reading. In the meantime we will reserve our position."@mt15
". De Britse conservatieven zijn voorstander van het extra nauwkeurig controleren van grotere luchthavens wanneer ze een dominante marktpositie innemen. Maar we hebben in het Verenigd Koninkrijk al een strenge reglementering en daarom vinden we dit een onnodige inmenging. Ze zou een tegengesteld effect kunnen teweegbrengen voor de regionale luchthavens, die van groot belang zijn voor de plaatselijke economie. We hebben voorstellen gedaan om de maatregel te verbeteren, zoals het behouden van een uitstapmogelijkheid op nationaal niveau, of een verhoging van de drempel zodat de meeste regionale luchthavens eraan zouden ontsnappen. Tot nu toe waren onze pogingen zonder resultaat, maar bij de tweede lezing zullen we het opnieuw proberen. Ondertussen houden we ons standpunt in beraad."@nl3
"Brytyjscy konserwatyści gorąco popierają pomysł, aby większe lotniska podlegały dodatkowemu badaniu w przypadku, gdy zajmują dominującą pozycję na rynku. Jednakże w Wielkiej Brytanii mamy już silny system regulacyjny i w związku z tym sądzimy, że jest to zbędna ingerencja, która może mieć niekorzystne konsekwencje dla lotnisk regionalnych mających istotny wpływ na gospodarki lokalne. Próbowaliśmy poprawić ten środek, w celu utrzymania krajowej opcji wyjścia lub co najmniej podniesienia progu tak, aby większość lotnisk regionalnych było wyłączonych, ale mimo że próby te były dotychczas nieudane, powrócimy do nich w drugim czytaniu. W międzyczasie utrzymamy nasze stanowisko."@pl16
"Os Conservadores britânicos são a favor de que os aeroportos de maior dimensão estejam sujeitos a um escrutínio extraordinário sempre que detêm uma posição de mercado dominante. Contudo, no Reino Unido já temos um sistema regulamentar forte, pelo que achamos que se trata de uma interferência desnecessária, com um eventual efeito adverso nos aeroportos regionais, que têm um impacto vital nas economias locais. Tentámos melhorar a medida, a fim de manter uma “cláusula de auto-exclusão” a nível nacional ou, pelo menos, elevar o limiar, de forma a excluir a maior parte dos aeroportos regionais e, embora estas tentativas não tenham tido ainda sucesso, voltaremos à questão na segunda leitura. Entretanto, reservamos a nossa posição."@pt17
"British Conservatives are very much in favour of larger airports being subject to extra scrutiny where they hold a dominant market position. However, we already have a strong regulatory system in the United Kingdom and we therefore feel that this is an unnecessary interference which could have an adverse effect on regional airports, which have a vital impact on local economies. We have tried to improve the measure in order to maintain an 'opt out' on a national basis or at least to lift the threshold so that most regional airports are excluded, and although these attempts have not yet been successful, we will return to them at Second Reading. In the meantime we will reserve our position."@ro18
"Britskí konzervatívci sú zástancami toho, aby veľké letiská tam, kde majú dominantné postavenie na trhu, boli predmetom osobitnej kontroly. V Spojenom kráľovstve však už máme účinný regulačný systém, a preto sa domnievame, že toto zasahovanie nie je potrebné a mohlo by mať nepriaznivý účinok na regionálne letiská, ktoré majú zásadný vplyv na úroveň miestneho hospodárstva. Snažili sme sa vylepšiť opatrenie s cieľom zachovať výnimku na vnútroštátnom základe alebo aspoň zvýšiť latku, aby bolo možné vylúčiť väčšinu regionálnych letísk, a aj keď toto úsilie zatiaľ nebolo úspešné, zopakujeme ho v druhom čítaní. Zatiaľ budeme trvať na svojich stanoviskách."@sk19
"Britanski konzervativci močno podpirajo poseben nadzor nad večjimi letališči, če imajo ta prevladujoč položaj na trgu. Vendar imamo v Združenem kraljestvu strog regulativni sistem in zato menimo, da je to nepotrebno posredovanje, ki bi lahko imelo škodljiv vpliv na regionalna letališča, ki pomembno vplivajo na lokalna gospodarstva. Poskušali smo izboljšati ukrep, da se ohrani izvzetje vsaj na nacionalni ravni, ali vsaj dvigniti mejo, da se večina regionalnih letališč izključi, in čeprav ti poskusi še niso bili uspešni, se bomo k njim vrnili na drugi obravnavi. Medtem bomo svoje stališče zadržali zase."@sl20
". − De brittiska konservativa är i hög grad för att större flygplatser med en dominerande ställning på marknaden ska bli föremål för extra granskning. Vi har emellertid redan ett starkt tillsynssystem i Storbritannien, och därför anser vi att detta är en onödig inblandning som skulle kunna få en motsatt effekt för regionala flygplatser, som påverkar de lokala ekonomierna på ett betydande sätt. Vi har försökt förbättra åtgärden för att upprätthålla en ”undantagsbestämmelse” på nationell grund, eller åtminstone höja tröskeln så att de mest regionala flygplatserna undantas, och även om vi ännu inte har lyckats med dessa bemödanden så kommer vi att driva dem vidare vid andra behandlingen. Under tiden reserverar vi vår ståndpunkt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Timothy Kirkhope (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph