Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-365"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.29.2-365"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione oggetto della discussione stasera ha avuto un approfondimento, più di una volta per la verità, nella commissione giustizia che mi onoro di presiedere e la stessa commissione, ha incaricato me, attraverso questa interrogazione, di poter avere una discussione, di poter avere un confronto con la Commissione. Si tratta dello status dei parlamentari europei eletti in Polonia, che hanno un’eccezione rispetto alle elezioni e a tutte le norme che riguardano le elezioni degli altri parlamenti negli altri Stati membri. Le elezioni del Parlamento europeo in Polonia, infatti, sono disciplinate dall’atto del 23 gennaio 2004 che all’articolo 9 prevede i requisiti per l’eleggibilità: 21 anni per poter candidarsi fino al giorno della votazione, non aver avuto condanne per reati compiuti intenzionalmente, la residenza in Polonia e una serie di altri requisiti. Al capitolo 17 della stessa legge si prevedono le circostanze in cui il deputato europeo in Polonia può perdere il suo seggio: la revoca dell’eleggibilità, i requisiti dell’eleggibilità al giorno della votazione, quindi la possibilità di revoca se quella eleggibilità non c’era, e una serie di altre questioni che ometto di citare per arrivare al dunque e alla posizione che voglio evidenziare qui. Sulla base di una serie di combinati disposti, come usiamo dire noi giuristi, un deputato europeo perde il suo seggio automaticamente – cioè un deputato decade automaticamente – nel caso in cui sia oggetto di una sentenza penale che è passata in giudicato, ma per quanto riguarda i membri del parlamento polacco la legge del 12 aprile 2001 – sia per le elezioni del sia per le elezioni al Senato della Repubblica – non prevede una disposizione di questo tipo, per cui ci troviamo di fronte ad una disciplina che riguarda in maniera particolare il deputato europeo polacco e non il deputato nazionale in Polonia. Per questa ragione, noi abbiamo discusso e ci siamo posti un interrogativo, fra l’altro un interrogativo che ha la ricaduta rispetto alla richiesta di immunità, come lei sa, noi abbiamo – e come il Commissario Frattini sa meglio di me – la competenza per poter decidere questa questione. Evidentemente, se un deputato rispetto ad una fattispecie per la quale l’immunità non può essere difesa decade automaticamente, è evidente che c’è un problema in più, una perplessità in più. Per questa ragione, chiediamo, io chiedo a nome della commissione, al Commissario se non ritiene che la legislazione polacca in materia di elezione al parlamento nazionale violi l’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, il quale dispone che per la durata delle sessioni al Parlamento europeo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. E quindi c’è un’evidente contraddizione, là dove si prevede quindi la perdita del seggio di deputato da parte di un parlamentare polacco, senza prevedere analogo trattamento per i deputati al parlamento nazionale. Ma chiedo anche alla Commissione se non intende fare un ricorso alla Corte di giustizia, perché la Polonia modifichi questa legislazione e applichi correttamente il trattato, perché noi vediamo una diversità e una contraddizione rispetto al trattato. Allora, siccome si tratta di un’eccezione, siccome l’omogeneità e l’uguale trattamento ai deputati di tutti i paesi membri portano a questa eccezione nel membro dello Stato polacco in misura diametralmente contraria a quello che si può prevedere e si prevede per tutti gli altri deputati degli Stati membri, io chiedo queste due cose alla Commissione e evidenzio questo dato al Parlamento e chiedo al Commissario se può rispondere rispetto a questi due quesiti e se potrà trovare un rimedio rispetto ai quesiti da me indicati."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, otázka, kterou se budeme dnes večer zabývat, byla již několikrát podrobně zkoumána ve Výboru pro právní záležitosti, kterému mám tu čest předsedat, a tento výbor mě pověřil, abych prostřednictvím této otázky otevřel diskusi, abychom si mohli s Komisí vyměnit názory. Otázka se týká statusu poslanců Evropského parlamentu zvolených v Polsku, kteří mají z pohledu voleb a pravidel, kterými se řídí volby ostatních poslanců v ostatních členských státech, výjimečné postavení. Volby do Evropského parlamentu se v Polsku řídí zákonem z 23. ledna 2004, článek 9, který stanoví podmínky zvolitelnosti: kandidáti musí mít v den voleb 21 let, nesmí být obžalováni z trestného činu, musí mít bydliště v Polsku a musí splňovat řadu dalších kritérií. V článku 17 tohoto zákona se stanoví okolnosti, za kterých může poslanec Evropského parlamentu přijít o své křeslo: zvolitelnost, to jest podmínky zvolitelnosti ke dni voleb, může být zrušena, s možností ztráty mandátu, pokud tyto podmínky nebyly splněny, a řada dalších otázek, jež zde nebudu citovat, abych se dostal k jádru věci, kterou bych tu rád prodiskutoval. Na základě řady jak my právníci říkáme kombinovaných podmínek ztratí poslanec Evropského parlamentu své křeslo – ano, poslanec křeslo ztrácí automaticky – pokud se dopustil trestného činu; pokud jde o poslance polského parlamentu – v Sejmu i Senátu – neobsahuje zákon ze dne 12. dubna 2001 žádné ustanovení tohoto typu, takže se tyto podmínky týkají polských členů Evropského parlamentu, ale ne poslanců polského parlamentu. Z tohoto důvodu jsme o tomto problému diskutovali a kladli jsme si otázku, otázku, která mimo jiné ovlivňuje požadavky na imunitu; jak víte, máme – jak pan komisař Frattini dobře ví – pravomoc přijmout v této otázce rozhodnutí. Samozřejmě, pokud poslanec ztratí své křeslo v důsledku události, na kterou se imunita nemůže vztahovat, je tu zřejmý další problém, další komplikace. Z tohoto důvodu se ptáme, se ptám jménem výboru komisaře, zda se domnívá, že je polská legislativa týkající se voleb do národního parlamentu v rozporu s článkem 10 Protokolu o výsadách a imunitách, jenž stanoví, že během zasedání Evropského parlamentu mohou jeho členové využívat imunity, jež je přiznávána členům jejich parlamentu na území jejich vlastního státu. Existuje tu proto jasný rozpor, pokud polští poslanci Evropského parlamentu mohou ztratit své křeslo, a přitom poslanci národního parlamentu ne. Rád bych se zeptal Komise, zda má v úmyslu obrátit se na Soudní dvůr s úmyslem, aby Polsko změnilo své právní předpisy a správně uplatnilo Smlouvu, protože se zdá že Smlouva není uplatněna, jak by měla být. Poněvadž se jedná o výjimku a homogenita a stejné zacházení se všemi poslanci všech členských států znamená, že tato výjimka pro poslance z Polska je zcela v rozporu s tím, na co mohou a mají nárok všichni ostatní členové Parlamentu z členských států, chtěl bych se na tyto dvě věci zeptat Komise a rád bych tuto otázku předložil Parlamentu a žádám komisaře, aby mi na tyto dvě otázky odpověděl a řekl mi, zda je možné najít nějaké východisko k otázkám, které jsem předložil."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det spørgsmål, vi drøfter i aften, er blevet undersøgt nøje, ved mere end en lejlighed skal det siges, af Retsudvalget, som jeg er formand for, og Retsudvalget har bedt mig om gennem dette spørgsmål at indlede en debat og at udveksle synspunkter med Kommissionen. Spørgsmålet vedrører status for medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Polen, som ikke befinder sig i samme situation set ud fra et synspunkt om valg og alle de bestemmelser, der regulerer valg af andre parlamentsmedlemmer i andre medlemsstater. Valg til Europa-Parlamentet er i Polen i praksis underlagt loven af 23. januar 2004, som i artikel 9 indeholder kravene til valgbarhed: Kandidaterne skal være 21 år gamle på valgdagen, de må ikke være dømt for strafbare handlinger, de skal være bosiddende i Polen, og der er flere andre betingelser, som de skal opfylde. I kapitel 17 i denne lov beskrives de situationer, hvor polske medlemmer af Europa-Parlamentet fortaber deres mandat: Deres valgbarhed, dvs. valgbarhedskravene på valgdagen, kan gøres ugyldig og give mulighed for fortabelse, hvis disse krav ikke opfyldes, og forskellige andre ting, som jeg ikke vil nævne her for at nå frem til sagens kerne, som jeg gerne vil drøfte her. Ud fra en række af disse bestemmelser, som vi jurister siger, fortaber et medlem af Europa-Parlamentet automatisk sit mandat, hvis han eller hun er dømt for en kriminel handling. For medlemmer af det polske parlaments vedkommende indeholder loven af 12. april 2001 - hvad angår valg til både Sejmen og Senatet - ingen bestemmelse af denne art, hvilket betyder, at disse bestemmelser finder anvendelse på polske medlemmer af Europa-Parlamentet, men ikke på medlemmer af det polske parlament. Derfor drøftede vi spørgsmålet og stillede os selv et spørgsmål, som bl.a. har følger for anmodninger om immunitet. Som bekendt har vi - som kommissær Frattini udmærket ved - beføjelse til at træffe afgørelse om det spørgsmål. Hvis et medlem automatisk fortaber sit mandat som følge af en begivenhed, der betyder, at immuniteten ikke kan opretholdes, er der naturligvis endnu et problem, endnu en usikkerhed. Derfor spørger vi, og jeg spørger på vegne af udvalget, kommissæren, om han mener, at den polske lovgivning om valg til det nationale parlament udgør en overtrædelse af artikel 10 i protokollen om privilegier og immuniteter, hvor det fastslås, at medlemmerne under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling på deres eget lands område. Derfor er der en klar uoverensstemmelse, hvis det fastsættes, at et polsk medlem af Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, mens medlemmer af det nationale parlament ikke behandles på samme måde. Jeg vil også spørge Kommissionen, om den vil anlægge sag ved EF-Domstolen for at sikre, at Polen foretager de nødvendige ændringer i sin lovgivning og anvender traktaten korrekt, eftersom det lader til, at traktaten ikke anvendes, som den burde. Da det drejer sig om en undtagelse, og da sammenlignelig og lige behandling af medlemmerne fra samtlige medlemsstater betyder, at denne undtagelse for medlemmer fra Polen er helt i strid med, hvad der måtte gælde og gælder for alle andre medlemmer fra medlemsstaterne, spørger jeg Kommissionen om disse to ting, og jeg forelægger disse oplysninger for Parlamentet og spørger, om kommissæren kan svare på disse to spørgsmål, og om det er muligt at finde en løsning på dem."@da2
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema der Aussprache heute Abend ist im Rechtsausschuss, dessen Vorsitzender zu sein ich die Ehre habe, mehr als einmal eingehend behandelt worden, und der Ausschuss hat mich beauftragt, mithilfe der vorliegenden Anfrage eine Diskussion und einen Meinungsaustausch mit der Kommission zu eröffnen. Die Anfrage betrifft den Status der in Polen gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, für die in Bezug auf die Wahlen und sämtliche Bestimmungen zu den Wahlen der Mitglieder der Parlamente in anderen Mitgliedstaaten eine Ausnahmeregelung gilt. In Polen sind die Wahlen zum Europäischen Parlament nämlich durch das Gesetz vom 23. Januar 2004 geregelt, dessen Artikel 9 die Voraussetzungen für die Wählbarkeit festlegt: Die Kandidaten müssen am Wahltag mindestens 21 Jahre alt sein, dürfen nicht wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat verurteilt sein und müssen in Polen wohnhaft sein sowie eine Reihe weiterer Kriterien erfüllen. In Kapitel 17 dieses Gesetzes werden die Fälle beschrieben, in denen ein in Polen gewähltes Mitglied des Europäischen Parlaments seinen Sitz verlieren würde: beim Wegfall der Wählbarkeit, d. h. Nichterfüllung der Kriterien für die Wählbarkeit am Wahltag, woraufhin bei fehlender Wählbarkeit die Möglichkeit des Mandatsverlustes erwächst, und diverse weitere Elemente, die ich jetzt nicht aufführen werde, um zum springenden Punkt des Themas zu gelangen, den ich hier behandeln möchte. Aufgrund dieser Bestimmungen zusammengenommen, wie wir Juristen zu sagen pflegen, würde ein Mitglied des Europäischen Parlaments sein Mandat automatisch verlieren – d. h. ein Mitglied des Europäischen Parlaments verliert automatisch seinen Sitz –, wenn es wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt wurde; für die Mitglieder des polnischen Parlaments dagegen sieht das Gesetz vom 12. April 2001 – hinsichtlich der Wahlen sowohl zum Sejm als auch zum Senat der Republik – keine entsprechende Bestimmung vor, sodass diese Bestimmungen die polnischen Mitglieder des Europäischen Parlaments, nicht aber die Mitglieder des polnischen Parlaments betreffen. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Behandlung der mündlichen Anfrage eine Frage gestellt, die unter anderem Auswirkungen hat, was Anträge auf Aufhebung der Immunität betrifft; bekanntlich besitzen wir – wie Kommissar Frattini sehr wohl weiß – die Zuständigkeit, darüber zu entscheiden. Wenn ein Mitglied wegen eines Tatbestands, bei dem die Immunität nicht geschützt werden kann, automatisch sein Mandat verliert, besteht selbstverständlich ein zusätzliches Problem, eine weitere Unklarheit. Daher fragen wir, und daher frage ich im Namen des Ausschusses, den Kommissar, ob die polnischen Rechtsvorschriften für die Wahlen zum nationalen Parlament seiner Auffassung nach nicht gegen Artikel 10 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen verstoßen, demzufolge während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zusteht. Infolgedessen besteht ein eklatanter Widerspruch, wenn bestimmt wird, dass ein polnisches Mitglied seinen Sitz verliert, während für die Mitglieder des nationalen Parlaments nicht die gleiche Regelung gilt. Des Weiteren frage ich die Kommission, ob sie den Gerichtshof anzurufen beabsichtigt, um sicherzustellen, dass Polen die notwendigen Änderungen an seinen Rechtsvorschriften vornimmt, um den Vertrag korrekt anzuwenden, denn offensichtlich wird der Vertrag nicht so implementiert, wie es sein sollte. Da es sich um eine Ausnahme handelt und da die einheitliche und gleiche Behandlung der Parlamentsmitglieder aus allen Ländern bedeutet, dass diese Ausnahmeregelung für die Mitglieder aus dem polnischen Mitgliedstaat in völligem Gegensatz zu den Bestimmungen für die Mitglieder aus allen anderen Mitgliedstaaten steht, möchte ich der Kommission, zur Information des Parlaments, diese beiden Fragen stellen und den Kommissar fragen, ob er sie beantworten kann und ob es möglich sein wird, eine Lösung für die darin von mir genannten Probleme zu finden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα που συζητούμε απόψε έχει εξετασθεί λεπτομερώς, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις θα έλεγα, από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, και η επιτροπή αυτή μου ζήτησε, μέσω αυτής της ερώτησης να ξεκινήσω διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή. Η ερώτηση σχετίζεται με το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εκλεγεί στην Πολωνία, και δεν είναι στην ίδια θέση από την άποψη των εκλογών και όλων των διατάξεων που διέπουν την εκλογή άλλων βουλευτών στα άλλα κράτη μέλη. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Πολωνία διέπονται πρακτικά από τον νόμο της 23ης Ιανουαρίου 2004, το άρθρο 9 της οποίας ορίζει τα κριτήρια εκλογιμότητας: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα των εκλογών, να μην έχουν καταδικασθεί για ποινικά αδικήματα, να διαμένουν στην Πολωνία και να πληρούν ορισμένα ακόμα κριτήρια. Το κεφάλαιο 17 του εν λόγω νόμου περιγράφει τις πιθανές καταστάσεις κατά τις οποίες ένας ΒΕΚ που έχει εκλεγεί στην Πολωνία χάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο: η εκλογιμότητα, δηλαδή η δυνατότητα εκλογιμότητας την ημέρα της ψηφοφορίας, μπορεί να ακυρωθεί, δημιουργώντας ενδεχόμενο απώλειάς της σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά και κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία δεν θα αναφέρω για να φτάσω στον πυρήνα του προβλήματος που θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ. Βάσει σειράς συνδυασμένων διατάξεων, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, ένα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χάνει αυτομάτως την έδρα του –δηλαδή η έδρα τού αφαιρείται αυτομάτως– εάν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Στην περίπτωση των βουλευτών του πολωνικού κοινοβουλίου, ο νόμος της 12ης Απριλίου 2001 –τόσο για τις εκλογές για το κοινοβούλιο, όσο και για εκείνες για τη Γερουσία– δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη αυτού του είδους, με αποτέλεσμα οι διατάξεις αυτές να αφορούν τους πολωνούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά όχι και του πολωνικού. Ως εκ τούτου, συζητήσαμε την ερώτηση και θέσαμε ένα ερώτημα, ένα ερώτημα που μεταξύ άλλων έχει επιπτώσεις και αναφορικά με τις αιτήσεις ασυλίας. Όπως γνωρίζετε, διαθέτουμε –κι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Επίτροπος Frattini– την εξουσία να αποφασίζουμε για αυτό το ζήτημα. Είναι σαφές ότι σε περίπτωση που ένας βουλευτής χάσει αυτομάτως την έδρα του, ως αποτέλεσμα συμβάντος για το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί η ασυλία του, υπάρχει προφανώς ένα επιπλέον πρόβλημα, μια επιπλέον αβεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό ερωτούμε, και εγώ ερωτώ εξ ονόματος της επιτροπής, τον Επίτροπο εάν θεωρεί ότι η πολωνική νομοθεσία που αφορά τις εκλογές για το εθνικό κοινοβούλιο παραβιάζει το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες που ορίζει ότι κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους. Υπάρχει επομένως σαφής ασυνέπεια εάν προβλέπεται η αφαίρεση της έδρας πολωνού βουλευτή, όταν τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου δεν υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή εάν προτίθεται να κινήσει διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ούτως ώστε η Πολωνία να τροποποιήσει την εν λόγω νομοθεσία και να εφαρμόσει σωστά τη Συνθήκη, μιας και φαίνεται ότι η Συνθήκη δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε. Μιας και πρόκειται για εξαίρεση και μιας και η συγκρίσιμη και ισότιμη μεταχείριση των βουλευτών από όλα τα κράτη μέλη σημαίνει ότι η εξαίρεση αυτή για τους βουλευτές από την Πολωνία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ορίζονται και όσα ισχύουν για τους βουλευτές από όλα τα άλλα κράτη μέλη, θέτω αυτά τα δύο ερωτήματα στην Επιτροπή, θέτω αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του Κοινοβουλίου και ζητώ από τον Επίτροπο να απαντήσει στα δύο αυτά ερωτήματα καθώς και εάν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης για τα ζητήματα που ανέφερα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the issue that we are discussing tonight has been examined in detail, on more than one occasion I may say, by the Committee on Legal Affairs, which I have the honour to chair, and that Committee has asked me, through this question, to open a discussion and to exchange views with the Commission. The question relates to the status of MEPs elected in Poland, who are not in the same position from the point of view of elections and all the provisions that govern the elections of other parliamentarians in other Member States. Elections to the European Parliament in Poland are in practice governed by the Act of 23 January 2004, Article 9 of which sets out eligibility requirements: candidates must be aged 21 on the day of the poll, must not have been convicted of criminal offences, must be resident in Poland and must satisfy various other criteria. Chapter 17 of that Act sets out the circumstances in which Polish MEPs may lose their seats: their eligibility, that is the eligibility requirements on the day of the poll, may be invalidated, giving rise to the possibility of forfeiture if these requirements were not met, and various other matters, which I shall not cite in order to get to the crux of the matter that I should like to discuss here. On the basis of a number of combined provisions, as we lawyers say, an MEP automatically loses his seat – that is, an MEP automatically forfeits that seat – if he or she has received a criminal conviction; in the case of members of the Polish Parliament, the law of 12 April 2001 – both as regards elections to the Sejm and to the Senate of the Republic – contains no provision of this type, with the result that these provisions relate to Polish MEPs but not to Polish MPs. For that reason, we discussed the question and asked ourselves a question, a question which among other things has repercussions as regards requests for immunity; as you know, we have – as Commissioner Frattini is very well aware – the power to decide on this question. Clearly, if a member automatically forfeits his or her seat as a result of an event for which immunity cannot be upheld, there is obviously a further problem, a further uncertainty. For that reason, we ask, and I ask on behalf of the Committee, the Commissioner whether or not he considers that the Polish legislation on elections to the national parliament breaches Article 10 of the Protocol on Privileges and Immunities, which states that during the sessions of the European Parliament, its members shall enjoy the immunities accorded to members of their Parliament in the territory of their own State. There is therefore a clear inconsistency if provision is made for a Polish member to lose his or her seat, when members of the national parliament are not treated in the same way. I would also ask the Commission if it intends to bring proceedings before the Court of Justice with a view to Poland amending this legislation and correctly applying the treaty, as it would seem that the treaty is not being applied as it should be. As an exception is involved, and as the comparable and equal treatment of members from all the Member States means that this exception for members from the Polish state runs completely counter to what may be provided and is provided for all other members from the Member States, I would ask the Commission these two things and put this information before Parliament and ask whether the Commissioner can reply to these two questions and whether it is possible to find a remedy to the questions I have put."@en4
"Señor Presidente, Señorías, la cuestión que debatimos esta noche ha sido examinada exhaustivamente en más de una ocasión, puedo asegurarlo, por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir y que me ha pedido que a través de esta pregunta se inicie un debate y se intercambien opiniones con la Comisión. La cuestión hace referencia a la condición de los diputados al PE elegidos en Polonia, quienes no se encuentran en la misma posición desde el punto de vista de las elecciones y de todas las disposiciones que rigen las elecciones de otros parlamentarios en otros Estados miembros. Las elecciones al Parlamento Europeo en Polonia se rigen en la práctica por el artículo 9 de la Ley de 23 de enero de 2004 en el que se establecen los requisitos para poder ser elegidos: los candidatos deben tener por lo menos 21 años de edad el día de las elecciones, no haber sido condenados por un delito cometido intencionadamente, ser residentes en Polonia, entre otros criterios que también deben cumplir. El capítulo 17 de dicha Ley establece las circunstancias en las que los diputados polacos al PE pueden perder sus escaños: su elegibilidad, es decir, los requisitos de elegibilidad el día de las elecciones podrían ser invalidados y dar lugar a la posibilidad de pérdida del escaño si no se cumplen estos requisitos y otros aspectos que no citaré para llegar al de la cuestión que me gustaría debatir aquí. Basándose en una serie de disposiciones combinadas, como nuestros juristas dicen, un diputado al PE automáticamente pierde su escaño —es decir, automáticamente se le retira dicho escaño al diputado al PE— en caso de ser objeto de una sentencia firme condenatoria penal. En el caso de los diputados del Parlamento polaco, la Ley de 12 de abril de 2001 —ambas relativas a las elecciones a la Cámara de Representantes (Sejm) y al Senado de la República— no contiene ninguna disposición de este tipo, por lo que dichas disposiciones se refieren a los diputados al PE y no a los diputados polacos. Por este motivo, debatimos la pregunta y nosotros mismos planteamos una pregunta, una pregunta que, entre otras cosas, tiene repercusiones en las peticiones de inmunidad. Como saben, tenemos —como el Comisario Frattini sabe perfectamente— la potestad de decidir en esta cuestión. Evidentemente, si un diputado pierde automáticamente su escaño como resultado de un caso según el que no puede mantenerse la inmunidad, existe evidentemente otro problema, otra duda. Por ello, preguntamos, y yo pregunto en nombre de la Comisión, al Comisario si considera, o no, que la legislación polaca en lo que se refiere las elecciones al parlamento nacional infringe el artículo 10 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades en el que se establece que durante las sesiones del Parlamento Europeo sus diputados gozarán de las inmunidades concedidas a los diputados de su Parlamento en el territorio de su propio Estado. Por tanto, existe una evidente incoherencia si la disposición permite que un diputado polaco pierda su escaño mientras que los diputados del Parlamento nacional no son tratados de igual modo. Me gustaría asimismo preguntar a la Comisión si tiene la intención de llevar este asunto al Tribunal de Justicia para que Polonia modifique esta legislación y aplique correctamente el Tratado, puesto que parece no está siendo aplicado como debería. Puesto que se trata de una excepción, y puesto que el trato equitativo y comparable de los diputados de todos los Estados miembros implica que esta excepción con respecto a los diputados de la República de Polonia va totalmente en contra de lo dispuesto para el resto de los diputados de los otros Estados miembros, plantearía a la Comisión ambas cosas y pongo esta información a disposición del Parlamento y me pregunto si el Comisario puede responder a estas dos preguntas, así como si es posible encontrar una solución a las cuestiones que he planteado."@es21
"Härra president, daamid ja härrad, küsimust, mida me täna õhtul arutame, on üksikasjalikult uuritud, ma võin öelda, on õiguskomisjonis, mida mul on au juhatada, arutatud enam kui ühel korral ja komisjon on palunud mind avada selles küsimuses arutelu ning vahetada arvamusi komisjoniga. Küsimus on seotud Poolas valitud Euroopa Parlamendi liikmetega, kellel ei ole samasuguseid õigusi valimiste ja kõikide sätetete seisukohalt, mis reguleerivad parlamendiliikmete valimisi teistes liikmesriikides. Valimisi Euroopa Parlamenti reguleeritakse Poolas 23. jaanuari 2004. aasta seadusega, mille artiklis 9 on sätestatud sobivuskriteeriumid: valimispäeval peab kandidaadie vanus olema vähemalt 21, kandidaat ei tohi olla kriminaalkorras karistatud, peab olema Poola elanik ja täitma mitmesuguseid muid kriteeriume. Seaduse peatükis 17 määratakse kindlaks asjaolud, mille alusel võib vabastada Poolast valitud parlamendisaadikuid ametist: tema valitavust, see tähendab sobivusnõuetele vastavust valimispäeval saab hiljem tühistada ning ta võib ametikoha kaotada, kui nimetatud ja veel mitmed nõuded ei olnud täidetud, mida ma ei hakka tsiteerima, et jõuda asja tuuma juurde, mida ma tahaksin teiega siin arutada. Mõnede sätete kombineerituse alusel nagu meie, advokaadid, ütleme, kaotab parlamendi liige automaatselt oma koha, s.o. saadik kaotab automaatselt koha, kui talle on määratud kriminaalkaristus; Poola parlamendiliikmete puhul ei sisalda 12. aprilli 2001. aasta seadus ei seoses seimivalimiste ega vabariigi senatisse valimistega ühtki seda taolist sätet, mille tulemuseks on et need sätted on kohaldatavad Poolast pärit Euroopa Palramendi saadikute, kuid mitte Poola parlamendi liikmete suhtes. Sel põhjusel me arutasime seda asjaolu ja esitasime endale küsimuse, mis muude asjade hulgas omavad tagajärgi ka puutumatuse taotlustele; nagu te teate ja millest ka volinik Frattini on väga hästi teadlik, on meil otsuseõigus selles küsimuses. Arusaadavalt, kui saadik kaotab automaatselt oma koha sündmuse tagajärjel, mille tõttu puutumatust ei saa toetada, siis on nähtavasti uus probleem, uus ootamatus. Seetõttu me esitame küsimuse volinikule ja teeme seda komisjoni nimel, et mida ta arvab asjaolust, et Poola seadus parlamendivalimiste kohta rikub privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 10, milles sätestatakse, et Euroopa Parlamendi istungitel omavad selle liikmed puutumatust, mis on antud nende oma parlamendi liikmetele nende oma riigi territooriumil. Seetõttu on siin selge vastuolulisus, kui säte on tehtud Poola liikmele tema koha kaotamiseks, samal ajal kui riigi parlamendi liikmeid koheldakse teisiti. Ma sooviksin küsida komisjonilt, kas ta kavatseb alustada menetlust Euroopa Ühenduste Kohtus, selleks et Poola parandaks oma õigusakti ja kohaldaks korrektselt lepingut, kuna näib, et lepingut ei ole kohaldatud nagu seda oleks pidanud tegema. Kuna tegemist on erandiga ja kuna kõikide liikmesriikide liikmete võrreldav ja võrdne kohtlemine tähendab, et see erand Poola riigist pärit liikmetega on täielikus vastuolus sellega, mida võidakse tagada ja on tagatud liikmetele kõigist liikmesriikidest, ma tahaksin paluda komisjonilt neid kahte asja ja esitada selle teabe parlamendile ja küsida, kas volinik saab vastata nendele vastata ja kas minu esitatud küsimustele on võimalik leida lahendust."@et5
"(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, oikeudellisten asioiden valiokunta on tutkinut asian, josta keskustelemme tänä iltana, perinpohjaisesti useampaan kertaan, sen voin sanoa. Olen kyseisen valiokunnan puheenjohtaja, ja se on pyytänyt minua tällä kysymyksellä avaamaan keskustelun ja vaihtamaan näkemyksiä komission kanssa. Kysymys koskee Puolassa valittujen Euroopan parlamentin jäsenten asemaa. Jäsenet eivät ole semassa asemassa, kun tarkastellaan vaaleja ja kaikkia säännöksiä, joilla säännellään muiden parlamentin jäsenten vaaleja toisissa jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentin vaaleja säännellään Puolassa käytännössä 23. tammikuuta 2004 annetun säädöksen 9 pykälällä, jossa annetaan vaalikelpoisuutta koskevat vaatimukset: ehdokkaiden on oltava täyttänyt 21 vuotta vaalipäivään mennessä, heillä ei saa olla rikostuomiota, heidän on asuttava Puolassa ja heidän on täytettävä monia muita kriteereitä. Kyseisen säädöksen 17 luvussa annetaan olosuhteet, joissa puolalainen Euroopan parlamentin jäsen voi menettää paikkansa: heidän kelpoisuutensa eli vaalipäivää koskevat kelpoisuusvaatimukset voidaan mitätöidä, mistä voi seurata paikan menettäminen, jos kyseisiä vaatimuksia ei ole täytetty ja monista muista syistä, joita en luettele, jotta pääsen siihen asiaan, josta haluaisin keskustella täällä. Useiden yhdistettyjen säännösten perusteella, kuten me lakimiehet sanomme, Euroopan parlamentin jäsen menettää automaattisesti paikkansa, jos hän on saanut tuomion rikoksesta. Puolan parlamentin jäsenten tapauksessa, 12. huhtikuuta 2001 annettu laki – joka koskee Sejmin ja tasavallan senaatin vaaleja – ei sisällä tämän tyyppisiä säännöksiä, minkä takia kyseisiä säännöksiä sovelletaan puolalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin muttei Puolan parlamentin jäseniin. Siksi olemme keskustelleet kysymyksestä ja kysyneet itseltämme kysymyksen, joka vaikuttaa muun muassa parlamentaarista koskemattomuutta koskeviin pyyntöihin. Kuten tiedätte, meillä on – kuten komission jäsen Frattini tietää – valta päättää tästä kysymyksestä. Jos jäsen menettää automaattisesti paikkansa sellaisen tapahtuman seurauksena, josta koskemattomuutta ei voida myöntää, on olemassa toinenkin ongelma, lisää epävarmuutta. Siksi kysymme ja minä kysyn valiokunnan puolesta komission jäseneltä, katsooko hän, että Puolan vaalilainsäädäntö, joka koskee kansallisen parlamentin vaaleja rikkoo erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 10 artiklaa, jossa todetaan, että Euroopan parlamentin istuntokauden ajan sen jäsenet nauttivat koskemattomuutta, jotka on myönnetty heidän kansallisten parlamenttiensa jäsenille oman valtionsa alueella. On siis täysin epäjohdonmukaista, jos säädetään, että puolalainen Euroopan parlamentin jäsen menettää paikkansa, jos kansallisen parlamentin jäseniä ei kohdella samalla tavalla. Haluaisin myös kysyä komissiolta, aikooko se nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, jotta Puola muuttaisi lainsäädäntöään ja soveltaisi perustamissopimusta oikein, koska näyttää siltä, että perustamissopimusta ei sovelleta niin kuin pitäisi. Koska kyseessä on poikkeus ja koska kaikkien jäsenvaltioiden jäsenten verrannollinen ja yhtäläinen kohtelu tarkoittaa, että tämä Puolan valtion jäseniä koskeva poikkeus on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä voidaan säätää ja mitä on säädetty jäsenvaltioiden kaikille muille jäsenille, kysyn komissiolta näitä kahta asiaa ja annan tiedot parlamentille ja kysyn, voiko komission jäsen vastata näihin kahteen kysymykseen ja onko mahdollista löytää ratkaisu esiin nostamiini kysymyksiin."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la question que nous discutons aujourd’hui a été examinée en détail à plus d’une reprise, si je puis dire, par la commission des affaires juridiques, que j’ai l’honneur de présider. Cette commission m’a demandé, par le biais de cette question, d’ouvrir un débat et d’échanger les avis avec la Commission. La question est liée au statut des députés au Parlement européen élus en Pologne, qui ne bénéficient pas des mêmes conditions en matière électorale et eu égard à toutes les dispositions qui régissent les élections dans les parlements des autres États membres. Les élections du Parlement européen en Pologne sont en pratique régies par la loi du 23 janvier 2004, dont l’article 9 fixe les exigences en matière d’éligibilité: les candidats doivent avoir minimum 21 ans le jour du vote, ne peuvent pas avoir été condamnés au pénal, doivent résider en Pologne et doivent respecter différents autres critères. Le chapitre 17 de cette loi établit les circonstances dans lesquelles les députés européens polonais peuvent perdre leur siège: leur élection, vu les exigences en matière d’éligibilité au jour du vote, peut être invalidée, pouvant entraîner la révocation si ces exigences ne sont pas satisfaites, et d’autres sanctions, que je ne citerai pas pour me concentrer sur le point principal que je souhaite aborder ici. Sur la base de plusieurs dispositions combinées, en nos termes de juristes, tout député européen perd automatiquement son siège – le député voit son siège automatiquement confisqué – si il ou elle est condamné(e) au pénal. Concernant les membres du Parlement polonais, la loi du 12 avril 2001 – pour les élections au Sejm et au Sénat de la République – ne contient aucune disposition de ce type, ce qui entraîne que ces dispositions s’appliquent aux députés polonais au Parlement européen, mais pas aux députés polonais au Parlement polonais. C’est pour cette raison que nous avons soulevé ce problème et nous nous sommes posé une question, une question qui a entre autres des répercussions sur les demandes de levée de l’immunité. Comme vous le savez - M. Frattini en est bien conscient -, nous avons le pouvoir de décision en la matière. Clairement, si un membre perd automatiquement son siège à la suite d’une circonstance pour laquelle l’immunité ne peut être levée, un nouveau problème surgit, une nouvelle incertitude. C’est la raison pour laquelle nous demandons au commissaire, et je le demande au nom de la commission, s’il estime que la législation polonaise en matière d’élections au Parlement national viole l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, qui affirme que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État. Il s’agit dès lors d’une incohérence manifeste si un député polonais perd son siège alors que les députés au Parlement national ne sont pas traités de la même manière. J’aimerais également demander à la Commission si elle a l’intention de déposer plainte à la Cour de justice afin de pousser la Pologne à modifier sa législation et à appliquer correctement le traité, puisqu’il semble que le traité n’est pas appliqué comme il se doit. S’il s’agit d’une exception, et vu que le traitement comparable et équitable des membres de tous les États membres signifie que cette exception pour les membres va totalement à l’encontre de ce qui est prévu ou pourrait être prévu pour tous les États membres de l’Union, je demande à la Commission d’examiner ces deux éléments et de soumettre ces informations au Parlement, ainsi que de demander si le commissaire peut répondre à ces deux questions et s’il est possible de trouver une solution aux questions que j’ai posées."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, a ma este folyamán tárgyalt kérdéskörrel a Jogi Bizottság, amelynek elnöke vagyok, már számos alkalommal foglalkozott igen részletesen, és ez a Bizottság kért fel arra, hogy jelen kérdésen keresztül indítsak beszélgetést és eszmecserét a Bizottsággal. A kérdés az Európai Parlament Lengyelországban megválasztott képviselőinek jogállásával kapcsolatos, akik a választások, illetve a választásokat szabályzó rendelkezések szempontjából más helyzetben vannak a többi tagállam képviselőihez képest. Az európai parlamenti választásokat Lengyelországban a gyakorlatban a 2004. január 23-i törvény 9. cikke szabályozza, amely meghatározza a jogosultság követelményeit: a jelölteknek a szavazás napján legalább 21 évesnek kell lenniük, nem lehetnek büntetett előéletűek, lengyel lakosoknak kell lenniük, és még számos egyéb kritériumnak is meg kell felelniük. Az előbb említett törvény 17. fejezete meghatározza azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén az Európai Parlament lengyel képviselői elveszthetik mandátumukat: jogosultságukat, azaz a szavazás napján fennálló jogosultsági követelményeket, érvényteleníteni lehet, amely alkalmat adhat a jogvesztésre, amennyiben ezeknek a követelményeknek nem felelnek meg, vagy más ügyek következtebén, amelyeket most nem szeretnék részletezni, mert szeretnék inkább a tárgyra térni. Több együttes rendelkezés értelmében egy európai parlamenti képviselő automatikusan elveszti mandátumát, ha elítélik bűncselekmény miatt; a lengyel Parlament képviselőinek esetében a 2001. április 12-i törvény nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést (sem a Szejmbe, sem a Szenátusba történő beválasztást illetően), és ennek eredményeképpen ezek a rendelkezések csak a lengyel európai parlamenti képviselőkre vonatkoznak, a lengyel Parlament képviselőire nem. Ebből kifolyólag kezdtük el tárgyalni a problémát és feltettünk magunknak egy kérdést, egy olyan kérdést, amely a mentességi kérelmekre is hatással lehet. Ahogyan azt Önök is tudják – és Frattini biztos úr is –, hatáskörrel rendelkezünk ebben a kérdéskörben. Egyértelmű, hogy ha egy képviselő automatikusan elveszti mandátumát egy olyan esemény miatt, amely esetében a mentesség nem állja meg a helyét, akkor ott további problémák és bizonytalanság van. Ezért kérdezzük és kérdezem én a Bizottság nevében a biztos urat arról, hogy az ő meglátása szerint a lengyel Parlamentbe történő beválasztásra vonatkozó választási törvények sértik-e a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 10. cikkét, amely kimondja, hogy az Európai Parlament üléseinek ideje alatt a képviselők a saját államuk parlamenti képviselői számára biztosított mentességeket élvezik. Itt tehát egyértelmű következetlenség tapasztalható, hiszen a rendelkezések értelmében egy lengyel európai parlamenti képviselő elvesztheti mandátumát, de nemzeti parlamentjének képviselői más bánásmód alá esnek. Kérdezném továbbá a Bizottságtól, hogy szándékozik-e eljárást indítani az Európai Közösségek Bíróságánál, azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország módosítsa a szóban forgó törvényt, illetve, hogy megfelelően alkalmazza a szerződést, hiszen úgy tűnik ez sem megfelelően kerül alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy kivételről van szó, és a tagállamok képviselőire vonatkozó hasonló és egyenlő bánásmód értelmében ez a lengyel képviselőkre vonatkozó kivétel ellenkezik a többi tagállam felé tanúsított bánásmóddal, ezért ezt a két kérdést tenném fel a Bizottságnak és terjeszteném ezeket az információkat a Parlament elé, megkérve a biztos urat, hogy adjon választ ezekre a kérdésekre, illetve szeretném megkérdezni, hogy véleménye szerint orvosolható-e ez a probléma."@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, galiu pasakyti, jog klausimas, kurį svarstome šį vakarą, jau ne kartą buvo išsamiai analizuojamas Teisės reikalų komitete, kuriam man teko garbė pirmininkauti, ir kad komitetas paprašė mane inicijuoti šiuo klausimu diskusiją ir pasidalinti nuomonėmis su Komisija. Klausimas yra susijęs su Lenkijoje išrinktų Europos Parlamento narių statusu, kadangi rinkimų ir visų nuostatų, reguliuojančių parlamentarų rinkimus kitose šalyse narėse, atžvilgiu jų padėtis skiriasi. Lenkijoje rinkimai į Europos Parlamentą vyksta pagal Akto nuo 2004 m. sausio 23 d. nustatytą tvarką, kurio 9 straipsniu nustatomi atrankos kriterijai: rinkimų dieną kandidatai turi būti sulaukę 21 metų amžiaus, jie neturėjo būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, turi būti Lenkijos gyventojai ir turi atitikti įvairius kitus kriterijus. Šio Akto 17 skyriuje išdėstomos aplinkybės, dėl kurių Lenkijos EPN gali netekti savo vietų: jų teisė būti išrinktiems, t. y., atrankos kriterijai balsavimo dieną, gali būti pripažinti negaliojančiais, šių reikalavimų nesilaikymo atveju sukeliant mandato netekimo galimybę, bei kiti aspektai, kurių dabar neminėsiu tam, kad pereičiau prie dalyko esmės. Remiantis keliais Kombinuotaisiais nuostatais, kaip sakome mes, teisininkai, EPN savaime praranda savo vietą – tai yra, EPN savaime netenka savo vietos – po nuteisimo baudžiamąja tvarka; o Lenkijos Parlamento narių atveju dėl rinkimų tiek į Seimą, tiek į Respublikos Senatą įsakymas nuo 2001 m. balandžio 12 d. neturi jokių nuostatų šiuo klausimu, ir todėl šie nuostatai taikomi Lenkijos EPN, bet ne Lenkijos Parlamento nariams (PN). Dėl šios priežasties, aptarėme šį klausimą ir uždavėme sau klausimą, kuris taip pat yra susijęs su prašymais dėl imuniteto. Kaip žinote, ir kaip puikiai žino Komisijos narys Frattini, turime galią spręsti šį klausimą. Aišku, kad narys savaime netenka savo vietos tuo atveju, kai imuniteto negalima palikti, dėl ko kyla papildomų problemų bei neaiškumų. Dėl šios priežasties klausiame Komisijos narioaro, ir aš klausiu Komiteto vardu, ar jis mano, jog Lenkijos teisės aktai dėl rinkimų į nacionalinį parlamentą pažeidžia Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 10 straipsnį, teigianti, kad sesijų metu, Europos Parlamento nariai naudosis imunitetais, suteikiamais jų parlamento nariams savo valstybės teritorijoje. Dėl to yra akivaizdus neatitikimas, kadangi yra sudaroma nuostata dėl Lenkijos nario savo vietos netekimo, o nacionalinio parlamento nariams tokia tvarka nėra taikoma. Taip pat norėčiau paklausti Komisijos, ar ji ketina nukreipti šią procedūrą į Teisingumo Teismą siekiant, kad Lenkija pakeistų savo teisės aktus ir taikytų sutartį tinkamai, kadangi atrodo, jog ši sutartis nėra tinkamai taikoma. Kadangi šiuo atveju kalbama apie išimtį, ir kadangi vienodas požiūris į visų šalių narių narius reiškia, kad ši išimtis nariams iš Lenkijos valstybės visiškai prieštarauja sąlygoms, kurios gali būti ir yra taikomos kitiems šalių narių nariams, užduočiau Komisijai šiuos du klausimus, pateikčiau šią informaciją Parlamentui ir paklausčiau, ar Komisijos narys gali atsakyti į šiuos du klausimus ir ar įmanoma rasti išeitį iš situacijos, kurią ką tik apibūdinau."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Jautājumu, kuru mēs šovakar apspriežam, Tieslietu komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir detalizēti pārbaudījusi, varu teikt, vairāk nekā vienā gadījumā, un komiteja lūdza mani uzsākt diskusiju un viedokļu apmaiņu ar Komisiju par šo jautājumu. Jautājums attiecas uz Polijā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri nav tādā pašā statusā no vēlēšanu likuma un visu to noteikumu viedokļa, kuri reglamentē citu parlamentāriešu ievēlēšanu citās dalībvalstīs. Eiropas Parlamenta vēlēšanas Polijā praksē reglamentē 2004. gada 23. janvāra akts, kas nosaka prasības personām, kuras var tikt izvirzītas: kandidātiem jābūt sasniegušiem 21 gada vecumu balsu skaitīšanas dienā, viņi nedrīkst būt apsūdzēti par kriminālnoziegumiem, viņiem jābūt Polijas iedzīvotājiem un jāatbilst daudziem citiem kritērijiem. Šā akta 17. nodaļā noteikti apstākļi, kādos Polijā ievēlēti Eiropas Parlamenta deputāti var zaudēt mandātus: viņu tiesības tikt izvirzītam, tas ir, prasības viņu tiesībām tikt izvirzītam balsu skaitīšanas dienā var tikt atzītas par spēkā neesošām, un iespējamās sekas ir mandāta atņemšana, ja šīs prasības nav bijušas izpildītas, un daudzas citas lietas, kuras es necitēšu, lai nonāktu pie lietas būtības, kuru es vēlētos šeit apspriest. Pamatojoties uz daudziem kombinētiem noteikumiem, kā mēs, juristi, sakām, Eiropas Parlamenta deputāts automātiski zaudē mandātu, tas ir, Eiropas Parlamenta deputātam automātiski atņem mandātu, ja viņš vai viņa ir notiesāts krimināllietā; Polijas parlamenta deputātu gadījumā 2001. gada 12. aprīļa likumā, kas attiecas uz ievēlēšanu gan republikas Saeimā, gan Senātā, nav šāda veida noteikuma, kā rezultātā šie noteikumi attiecas uz Polijā ievēlētiem Eiropas Parlamenta deputātiem, bet neattiecas uz Polijas valsts parlamenta deputātiem. Šā iemesla dēļ mēs apspriedām šo jautājumu un uzdevām jautājumu sev, jautājumu, kuram, starp citu, ir atskaņas attiecībā uz imunitātes pieprasījumiem; kā jūs zināt, mums ir, kā to ļoti labi zina komisārs tiesības izlemt šo jautājumu. Protams, ja deputātam automātiski atņem mandātu tāda notikuma rezultātā, par kuru nevar apstiprināt imunitāti, tad acīmredzot problēma turpinās, turpinās nenoteiktība. Šā iemesla dēļ mēs jautājam komisāram, un es jautāju komitejas vārdā, vai viņš uzskata, ka Polijas tiesību akti par valsts parlamenta vēlēšanām pārkāpj Protokola par privilēģijām un imunitāti 10. pantu, kurā noteikts, ka Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem. Tādēļ šeit ir skaidra nekonsekvence, ja Polijas deputātam ir paredzēts zaudēt mandātu, bet pret valsts parlamenta deputātu neizturas tādā paša veidā. Es vēlētos jautāt Komisijai, vai tā ir nodomājusi uzsākt tiesvedību Tiesā, lai Polija grozītu šo tiesību aktu un pareizi piemērotu Līgumu, jo šķiet, ka Līgums nav piemērots tā, kā to vajadzētu darīt. Tā kā ir runa par izņēmumu, un tā kā vienlīdzīga attieksme pret visiem deputātiem no visām dalībvalstīm nozīmē, ka šis izņēmums Polijas deputātiem ir pilnīgā pretrunā ar to, ko var paredzēt un kas ir paredzēts visiem pārējiem deputātiem no citām dalībvalstīm. Es vēlētos uzdot komisāram šos divus jautājumus un iepazīstināt Parlamentu ar šo informāciju, un lūgt, vai komisārs var atbildēt uz šiem diviem jautājumiem, un vai ir iespējams atrast tiesisku aizsardzību attiecībā uz maniem jautājumiem."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione oggetto della discussione stasera ha avuto un approfondimento, più di una volta per la verità, nella commissione giustizia che mi onoro di presiedere e la stessa commissione, ha incaricato me, attraverso questa interrogazione, di poter avere una discussione, di poter avere un confronto con la Commissione. Si tratta dello status dei parlamentari europei eletti in Polonia, che hanno un'eccezione rispetto alle elezioni e a tutte le norme che riguardano le elezioni degli altri parlamenti negli altri Stati membri. Le elezioni del Parlamento europeo in Polonia, infatti, sono disciplinate dall'atto del 23 gennaio 2004 che all'articolo 9 prevede i requisiti per la eleggibilità: 21 anni per poter candidarsi fino al giorno della votazione, non aver avuto condanne per reati compiuti intenzionalmente, la residenza in Polonia e una serie di altri requisiti. Al capitolo 17 della stessa legge si prevedono le circostanze in cui il deputato europeo in Polonia può perdere il suo seggio: la revoca dell'eleggibilità, i requisiti dell'eleggibilità al giorno della votazione, quindi la possibilità di revoca se quella eleggibilità non c'era, e una serie di altre questioni che ometto di citare per arrivare al dunque e alla posizione che voglio evidenziare qui. Sulla base di una serie di combinati disposti, come usiamo dire noi giuristi, un deputato europeo perde il suo seggio automaticamente – cioè un deputato decade automaticamente – nel caso in cui sia oggetto di una sentenza penale che è passata in giudicato, ma per quanto riguarda i membri del parlamento polacco la legge del 12 aprile 2001 – sia per le elezioni del Sejm sia per le elezioni al Senato della Repubblica – non prevede una disposizione di questo tipo, per cui ci troviamo di fronte ad una disciplina che riguarda in maniera particolare il deputato europeo polacco e non il deputato nazionale in Polonia. Per questa ragione, noi abbiamo discusso e ci siamo posti un interrogativo, fra l'altro un interrogativo che ha la ricaduta rispetto alla richiesta di immunità, come lei sa, noi abbiamo – e come il Commissario Frattini sa meglio di me – la competenza per poter decidere questa questione. Evidentemente, se un deputato rispetto ad una fattispecie per la quale l'immunità non può essere difesa decade automaticamente, è evidente che c'è un problema in più, una perplessità in più. Per questa ragione, chiediamo, io chiedo a nome della commissione, al Commissario se non ritiene che la legislazione polacca in materia di elezione al parlamento nazionale violi l'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, il quale dispone che per la durata delle sessioni al Parlamento europeo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. E quindi c'è un'evidente contraddizione, là dove si prevede quindi la perdita del seggio di deputato da parte di un parlamentare polacco, senza prevedere analogo trattamento per i deputati al parlamento nazionale. Ma chiedo anche alla Commissione se non intende fare un ricorso alla Corte di giustizia, perché la Polonia modifichi questa legislazione e applichi correttamente il trattato, perché noi vediamo una diversità e una contraddizione rispetto al trattato. Allora, siccome si tratta di un'eccezione, siccome l'omogeneità e l'uguale trattamento ai deputati di tutti i paesi membri portano a questa eccezione nel membro dello Stato polacco in misura diametralmente contraria a quello che si può prevedere e si prevede per tutti gli altri deputati degli Stati membri, io chiedo queste due cose alla Commissione e evidenzio questo dato al Parlamento e chiedo al Commissario se può rispondere rispetto a questi due quesiti e se potrà trovare un rimedio rispetto ai quesiti da me indicati."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het thema waarover we vanavond debatteren is door de Commissie juridische zaken uitvoerig en bij herhaling onderzocht, zoals ik u kan meedelen als voorzitter van dit orgaan. Deze commissie heeft mij gevraagd om, met deze vraag, een discussie te openen en van gedachten te wisselen met de Commissie. De vraag heeft betrekking op de status van de in Polen gekozen leden van het Europees Parlement die met het oog op de verkiezingen en de voorwaarden voor verkiezingen niet in dezelfde positie verkeren als andere parlementariërs in andere lidstaten. Verkiezingen voor het Europees Parlement worden in Polen in de praktijk geregeld door de wet van 23 januari 2004. In artikel 9 van deze wet zijn de eisen beschreven die aan de verkiesbaarheid worden gesteld: de kandidaten moeten minstens 21 jaar zijn op de dag van stemming, mogen niet veroordeeld zijn wegens crimineel gedrag, moeten in Polen woonachtig zijn en aan verschillende andere criteria voldoen. Hoofdstuk 17 van deze wet beschrijft onder welke omstandigheden de Poolse leden van het Europees Parlement hun zetel kunnen verliezen: hun verkiesbaarheid, dat wil zeggen de voorwaarden voor verkiesbaarheid op de dag van stemming, kunnen ongeldig worden, waardoor zij de verkiesbaarheid kunnen verliezen wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. Het hoofdstuk omvat nog verschillende andere kwesties die ik hier niet uit de doeken wil doen, om tot de kern van de zaak over te kunnen gaan die ik hier ter discussie wil stellen. Op basis van een aantal gecombineerde bepalingen zoals wij advocaten dat noemen, verliest een lid van het Europees Parlement automatisch zijn zetel – dat betekent dat hij deze zetel verbeurt – wanneer hij voor een misdrijf wordt veroordeeld. In het geval van de leden van het Poolse parlement bevat de wet van 12 april 2001 – zowel met betrekking tot verkiezingen voor de Sejm als ook voor de Senaat van de republiek – geen bepaling in deze zin, waardoor deze bepaling alleen van toepassing is op de Poolse leden van het Europees Parlement, maar niet op de leden van het Poolse Parlement. Daarom hebben we deze kwestie ter discussie gesteld en ons een vraag gesteld, een vraag die onder andere gevolgen heeft met het oog op verzoeken voor immuniteit. Zoals u weet hebben wij – commissaris Frattini is zich daarvan terdege bewust– beslissingsbevoegdheid op dit gebied. Wanneer een parlementslid automatisch zijn zetel verliest als gevolg van een gebeurtenis waarvoor zijn immuniteit niet kan worden gehandhaafd, is er duidelijk sprake van een verder probleem, een verdere onzekerheid. Daarom vragen wij, en vraag ik namens de commissie, de commissaris of hij wel of niet van mening is dat de Poolse wetgeving inzake verkiezingen voor het nationale parlement inbreuk maakt op artikel 10 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, dat bepaalt dat gedurende de zittingen van het Europees Parlement de leden dezelfde immuniteiten genieten als de leden van het parlement op het grondgebied van hun eigen staat. Er is daarom sprake van een duidelijke onverenigbaarheid wanneer een bepaling erin voorziet dat een Pools lid van het Europees Parlement zijn zetel verliest, terwijl leden van het nationale parlement niet op deze manier worden behandeld. Ik zou de Commissie ook willen vragen of zij voornemens is tegen Polen gerechtelijke stappen te ondernemen bij het Europees Hof van Justitie, opdat dit land deze wetgeving wijzigt en het Verdrag correct omzet, omdat het ernaar uitziet dat het Verdrag niet naar behoren is omgezet. Aangezien het om een uitzondering gaat, en aangezien de vergelijkbare en gelijke behandeling van leden uit alle lidstaten betekent dat deze uitzondering voor leden uit Polen volledig indruist tegen de bepalingen die voor alle andere leden van de lidstaten gelden en zouden kunnen gelden, zou ik de Commissie deze twee vragen willen stellen en haar willen verzoeken deze informatie aan het Parlement voor te leggen en aan te geven of het mogelijk is een oplossing te vinden voor het beschreven probleem."@nl3
"Pani przewodniczący, panie i panowie! Kwestia, o której dzisiaj dyskutujemy została szczegółowo przeanalizowana, mogę powiedzieć - wielokrotnie, przez Komisję Prawną, której mam zaszczyt przewodniczyć i komisja ta zwróciła się do mnie, w tym pytaniu, aby otworzyć dyskusję i wymienić poglądy z Komisją. Kwestia dotyczy statusu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce, którzy się nie są w takiej samej sytuacji z punktu widzenia wyborów i wszystkich przepisów, które regulują problematykę wyborów co inni parlamentarzyści w innych państwach członkowskich. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce są w praktyce regulowane ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r., której artykuł 9 ustanawia wymogi wybieralności: kandydat musi mieć ukończone 21 lat w dniu głosowania, nie może być karany, musi być obywatelem Polski i musi spełniać wiele innych kryteriów. Rozdział 17 tej ustawy określa okoliczności, w których polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą stracić mandaty: ich prawo do wybieralności, czyli wymogi wybieralności w dniu głosowania, może być unieważnione, prowadząc do utraty praw, jeśli wymogi te nie były spełnione, i jest jeszcze wiele innych kwestii, których nie przytoczę, aby dojść do sedna sprawy, którą chciałbym tutaj przedyskutować. Na podstawie wielu przepisów czytanych łącznie, jak mówimy my prawnicy, poseł automatycznie traci mandat, jeśli zostaje skazany za przestępstwo; w przypadku posłów do parlamentu polskiego, ustawa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - zarówno jeśli chodzi o wybory do Sejmu jak i Senatu - nie zawiera tego rodzaju przepisu, co prowadzi do tego, że przepisy te odnoszą się do posłów do Parlamentu Europejskiego, ale nie do posłów do parlamentu polskiego. Dlatego też omawiamy tę kwestię i sami zadajemy sobie pytanie, pytanie, które między innymi ma wpływ na wnioski o udzielenie immunitetu; jak państwo wiecie, nie mam - jak pan komisarz Frattini bardzo dobrze wie - prawa do decydowania w tej kwestii. Niewątpliwie, jeśli poseł automatycznie traci mandat w wyniku zdarzenia, w przypadku którego immunitet nie może być utrzymany, pojawia się oczywiście kolejny problem, kolejna niepewność. Dlatego też, pytam i pytam w imieniu Komisji, czy komisarz uważa, że polskie ustawodawstwo w sprawie wyborów do parlamentu krajowego narusza art. 10 protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, który stanowi, że w trakcie sesji do Parlamentu Europejskiego, jego posłowie korzystają z immunitetów przyznawanych posłom ich parlamentów na terytorium ich własnego państwa. Istnieje zatem wyraźna sprzeczność, jeśli wprowadza się przepis, że poseł do PE traci swój mandat, podczas gdy posłowie do parlamentu krajowego nie są traktowani w ten sam sposób. Chciałbym także zapytać Komisję, czy zamierza wszcząć postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości, aby Polska zmieniła swe ustawodawstwo i prawidłowo stosowała Traktat, ponieważ wydaje się, że Traktat nie jest stosowany tak, jak powinien. Ponieważ chodzi o wyjątek i ponieważ porównywalne i równe traktowanie posłów z wszystkich państw członkowskich oznacza, że ten wyjątek dla posłów z Polski jest całkowicie wbrew temu, co może być przewidziane i jest przewidziane dla wszystkich innych posłów z państw członkowskich, chciałbym zapytać Komisję o te dwie rzeczy i przedstawić tę informację Parlamentowi i zapytać, czy komisarz może odpowiedzieć na te dwa pytania i czy możliwe jest znalezienie środka zaradczego na kwestie, które przedstawiłem."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a questão que discutimos esta noite foi analisada em pormenor e, para dizer a verdade, mais do que uma vez, na Comissão dos Assuntos Jurídicos a que tenho a honra de presidir; essa mesma comissão incumbiu-me, através desta pergunta, de abrir uma discussão e trocar impressões com a Comissão. Trata-se do estatuto dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos na Polónia, que são objecto de uma excepção com respeito às eleições e a todas as disposições que regulam as eleições de outros deputados noutros Estados-Membros. As eleições para o Parlamento Europeu na Polónia são regidas pela Lei de 23 de Janeiro de 2004. O artigo 9.º dessa mesma lei estipula que, para ser elegível, uma pessoa tem obrigatoriamente de cumprir os seguintes critérios: ter pelo menos 21 anos de idade no dia em que se realizam as eleições, não ter sido condenada por um crime perpetrado intencionalmente e ser residente na República da Polónia. O capítulo 17 da referida Lei descreve as situações que podem levar à perda do mandato de um deputado eleito ao Parlamento Europeu na Polónia: a sua elegibilidade, isto é, os requisitos de elegibilidade no dia das eleições, pode ser invalidada dando origem à possibilidade de perda do mandato, caso não satisfaça esses requisitos, e várias outras questões que não vou referir para ir directo ao assunto que quero discutir neste Hemiciclo. Com base numa aplicação combinada de disposições, como nós os juristas dizemos, um deputado ao Parlamento Europeu perderá automaticamente o seu lugar – isto é, perderá automaticamente o seu mandato - se for objecto de condenação penal; no caso dos deputados ao Parlamento polaco, a lei de 12 de Abril de 2001 – quer para as eleições do quer para as eleições ao Senado da República – não contém qualquer disposição deste tipo, resultando daí que estas disposições se aplicam aos deputados ao Parlamento Europeu polacos mas não aos membros do Parlamento polaco. Por essa razão, discutimos o assunto e fizemo-nos uma pergunta, uma pergunta que entre outras coisas tem consequências no que respeita aos requisitos de imunidade; como V. Exa. sabe, nós temos o poder – e como o Senhor Comissário Frattini sabe melhor do que eu – de decidir sobre esta questão. Evidentemente, se um deputado perde automaticamente o seu mandato em resultado de um acontecimento relativamente ao qual a imunidade não pode ser defendida, é óbvio que se coloca um outro problema, uma outra incerteza. Por isso, perguntamos ao Senhor Comissário, e faço-o em nome da nossa comissão, se considera ou não que a legislação polaca sobre as eleições ao parlamento nacional viola o artigo 10.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidade, o qual dispõe que, enquanto durarem as sessões do Parlamento Europeu, os seus membros beneficiam no seu território nacional, das imunidades reconhecidas aos membros do Parlamento do seu país. Por conseguinte, se está prevista uma disposição relativa à perda do mandato de um deputado polaco, quando os membros do parlamento nacional não têm um tratamento análogo, há aqui claramente uma incongruência. Perguntaria à Comissão se tem a intenção de interpelar o Tribunal de Justiça para garantir que a Polónia introduza as alterações necessárias na sua legislação, de maneira a aplicar correctamente o Tratado, na medida em que, ao que parece, isso não acontece. Tratando-se aqui de uma excepção, e sendo que o tratamento igual e homogéneo dos membros de todos os Estados-Membros significa que esta excepção para os membros do Estado polaco contraria completamente o que pode estar previsto, ou está previsto para todos os outros deputados dos Estados-Membros, faço estas duas perguntas ao Senhor Comissário e submeto esta informação ao Parlamento; gostaria de saber, Senhor Comissário, se pode ou não responder a estas duas perguntas e se é possível encontrar uma solução para as questões que apresentei."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione oggetto della discussione stasera ha avuto un approfondimento, più di una volta per la verità, nella commissione giustizia che mi onoro di presiedere e la stessa commissione, ha incaricato me, attraverso questa interrogazione, di poter avere una discussione, di poter avere un confronto con la Commissione. Si tratta dello status dei parlamentari europei eletti in Polonia, che hanno un'eccezione rispetto alle elezioni e a tutte le norme che riguardano le elezioni degli altri parlamenti negli altri Stati membri. Le elezioni del Parlamento europeo in Polonia, infatti, sono disciplinate dall'atto del 23 gennaio 2004 che all'articolo 9 prevede i requisiti per la eleggibilità: 21 anni per poter candidarsi fino al giorno della votazione, non aver avuto condanne per reati compiuti intenzionalmente, la residenza in Polonia e una serie di altri requisiti. Al capitolo 17 della stessa legge si prevedono le circostanze in cui il deputato europeo in Polonia può perdere il suo seggio: la revoca dell'eleggibilità, i requisiti dell'eleggibilità al giorno della votazione, quindi la possibilità di revoca se quella eleggibilità non c'era, e una serie di altre questioni che ometto di citare per arrivare al dunque e alla posizione che voglio evidenziare qui. Sulla base di una serie di combinati disposti, come usiamo dire noi giuristi, un deputato europeo perde il suo seggio automaticamente – cioè un deputato decade automaticamente – nel caso in cui sia oggetto di una sentenza penale che è passata in giudicato, ma per quanto riguarda i membri del parlamento polacco la legge del 12 aprile 2001 – sia per le elezioni del Sejm sia per le elezioni al Senato della Repubblica – non prevede una disposizione di questo tipo, per cui ci troviamo di fronte ad una disciplina che riguarda in maniera particolare il deputato europeo polacco e non il deputato nazionale in Polonia. Per questa ragione, noi abbiamo discusso e ci siamo posti un interrogativo, fra l'altro un interrogativo che ha la ricaduta rispetto alla richiesta di immunità, come lei sa, noi abbiamo – e come il Commissario Frattini sa meglio di me – la competenza per poter decidere questa questione. Evidentemente, se un deputato rispetto ad una fattispecie per la quale l'immunità non può essere difesa decade automaticamente, è evidente che c'è un problema in più, una perplessità in più. Per questa ragione, chiediamo, io chiedo a nome della commissione, al Commissario se non ritiene che la legislazione polacca in materia di elezione al parlamento nazionale violi l'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, il quale dispone che per la durata delle sessioni al Parlamento europeo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. E quindi c'è un'evidente contraddizione, là dove si prevede quindi la perdita del seggio di deputato da parte di un parlamentare polacco, senza prevedere analogo trattamento per i deputati al parlamento nazionale. Ma chiedo anche alla Commissione se non intende fare un ricorso alla Corte di giustizia, perché la Polonia modifichi questa legislazione e applichi correttamente il trattato, perché noi vediamo una diversità e una contraddizione rispetto al trattato. Allora, siccome si tratta di un'eccezione, siccome l'omogeneità e l'uguale trattamento ai deputati di tutti i paesi membri portano a questa eccezione nel membro dello Stato polacco in misura diametralmente contraria a quello che si può prevedere e si prevede per tutti gli altri deputati degli Stati membri, io chiedo queste due cose alla Commissione e evidenzio questo dato al Parlamento e chiedo al Commissario se può rispondere rispetto a questi due quesiti e se potrà trovare un rimedio rispetto ai quesiti da me indicati."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, záležitosť, o ktorej dnes večer diskutujeme, podrobne skúmal, môžem povedať, že pri viacerých príležitostiach, Výbor pre právne veci, ktorému mám tú česť predsedať, a tento výbor ma požiadal, aby som prostredníctvom svojej otázky otvoril diskusiu a výmenu názorov s Komisiou. Otázka sa týka štatútu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Poľsku, ktorí nie sú v rovnakej pozícii z pohľadu volieb a všetkých ustanovení, ktorými sa riadia voľby iných členov parlamentu v ostatných členských štátoch. Voľby do Európskeho parlamentu v Poľsku sa v praxi riadia zákonom z 23. januára 2004, ktorého článok 9 stanovuje požiadavky spôsobilosti: kandidáti musia mať v deň volieb najmenej 21 rokov, nesmú byť odsúdení za trestný čin, musia byť občanmi Poľska a musia vyhovieť viacerým ďalším kritériám. Kapitola 17 tohto zákona stanovuje okolnosti, za ktorých môžu poľskí poslanci Európskeho parlamentu stratiť svoje kreslá: ich spôsobilosť, čo znamená splnenie požiadaviek spôsobilosti v deň volieb, môže byť zrušená, čím vzniká možnosť jej straty, ak tieto požiadavky nie sú splnené a rozličné ďalšie záležitosti, ktoré nebudem citovať, aby som sa dostal k podstate veci, o ktorej tu chcem diskutovať. Na základe viacerých kombinovaných ustanovení, ako my právnici hovoríme, člen Európskeho parlamentu automaticky prichádza o svoje kreslo, to znamená, člen Európskeho parlamentu automaticky stráca toto kreslo, ak bol odsúdený za trestný čin; v prípade členov poľského parlamentu, zákon z 12. apríla 2001, tak pre voľby do Sejmu, ako aj do Senátu republiky, neobsahuje ustanovenia tohto typu, v dôsledku čoho tieto ustanovenia sa týkajú poľských poslancov Európskeho parlamentu ale nie poslancov poľského parlamentu. Z toho dôvodu sme diskutovali a kládli si otázku, ktorá okrem iného má dopad na požiadavky imunity; ako viete, máme právomoc, čoho si je pán komisár Frattini veľmi dobre vedomý, rozhodnúť v tejto otázke. Nepochybne, ak člen Parlamentu automaticky stratí svoje kreslo ako výsledok udalosti, pri ktorej nepomôže imunita, je to zjavne ďalší problém, ďalšia neistota. Z toho dôvodu sa pýtame a ja sa pýtam pána komisára v mene výboru, či sa domnieva alebo nie, že poľská legislatíva pre voľby do národného parlamentu porušuje článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách, ktorý stanovuje, že počas zasadnutia Európskeho parlamentu jeho členovia požívajú imunity rovnaké ako členovia parlamentu na území ich vlastného štátu. Je tu preto zjavná nezrovnalosť, ak jestvuje ustanovenie pre poľského člena o strate jeho kresla, keď u člena národného parlamentu sa nepostupuje rovnako. Rád by som sa tiež opýtal Komisie, či zamýšľa začať konanie pred Súdnym dvorom s cieľom, aby Poľsko zmenilo túto legislatívu a správne uplatňovalo dohodu, keďže sa zdá, že dohoda sa neuplatňuje tak, ako by sa mala. Keďže je tam zahrnutá výnimka a keďže porovnateľný a rovnaký prístup k poslancom zo všetkých členských štátov znamená, že táto výnimka pre poslancov z Poľska úplne odporuje tomu, čo môžu dostať a dostávajú všetci ostatní poslanci členských štátov, rád by som sa opýtal Komisie tieto dve veci, predložil túto informáciu Parlamentu a opýtal sa, či pán komisár môže odpovedať na tieto dve otázky a či je možné nájsť riešenie otázok, ktoré som položil."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, zadevo, ki jo nocoj obravnavamo, je večkrat podrobno preučil odbor za pravne zadeve, ki mu predsedujem, kar mi je v čast. Odbor me je prosil, naj s pomočjo tega vprašanja odprem razpravo in izmenjam mnenja s Komisijo. Vprašanje se nanaša na položaj poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih na Poljskem, ki z vidika volitev in vseh določb, ki urejajo volitve drugih poslancev iz drugih držav članic, niso v enakem položaju. Volitve v Evropski parlament na Poljskem v praksi ureja člen 9 akta z dne 23. januarja 2004, ki določa pogoje za izvoljivost: kandidati morajo biti na dan volitev stari 21 let, ne smejo biti obsojeni kaznivih dejanj, morajo biti stalni prebivalci Poljske in morajo izpolnjevati različna druga merila. Poglavje 17 akta določa okoliščine, v katerih lahko poljski poslanci Evropskega parlamenta izgubijo sedeže: njihova izvoljivost, to so pogoji za izvoljivost na dan volitev, je lahko razveljavljena, zaradi česar lahko v primeru neizpolnjevanja pogojev izgubijo sedež; poleg tega so tu še mnoge druge zadeve, ki jih ne bom navajal, zato da pridem do jedra zadeve, o kateri bi rad tukaj razpravljal. Na podlagi kombinacije več določb, kot pravimo odvetniki, poslanec Evropskega parlamenta samodejno izgubi sedež, se pravi zgubi pravico do njega, če je kazensko obsojen; v zvezi s poslanci poljskega parlamenta zakon z dne 12. aprila 2001 glede volitev v Sejm in v Senat Republike Poljske ne vsebuje določb te vrste, kar pomeni, da te določbe veljajo za poljske poslance Evropskega parlamenta, ne pa za poslance nacionalnega parlamenta. Zato smo o tem razpravljali in si postavili vprašanje, ki ima med drugim posledice v zvezi z zahtevami za imuniteto; kot veste in kot se komisar Frattini dobro zaveda, imamo moč, da odločamo o tem vprašanju. Če poslanec samodejno izgubi sedež zaradi dogodka, za katerega se ne da podpreti imunitete, gre očitno za dodatno težavo, dodatno negotovost. Zato gospoda komisarja sprašujemo, in sprašujem v imenu odbora, ali po njegovem mnenju poljska zakonodaja o volitvah v nacionalni parlament krši člen 10 Protokola o posebnih pravicah in imunitetah, ki navaja, da med zasedanji Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo imuniteto, ki je dodeljena članom njihovih parlamentov na ozemlju njihovih držav. Če za poljske poslance Evropskega parlamenta velja določba, da izgubijo sedež, poslance nacionalnega parlamenta pa se ne obravnava tako, gre torej za jasno neskladnost. Komisijo sprašujem, ali namerava sprožiti postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti s ciljem, da Poljska spremeni to zakonodajo in pravilno uporablja pogodbo, saj se zdi, da se pogodba ne uporablja tako, kot bi se morala. Ker gre za izjemo ter ker primerljivo in enako obravnavanje poslancev iz vseh držav članic pomeni, da je ta izjema glede poslancev iz Poljske v popolnem nasprotju s tem, kar lahko velja in kar velja za vse ostale poslance iz držav članic, Komisijo sprašujem ti dve stvari in posredujem to informacijo Parlamentu ter sprašujem komisarja, ali lahko odgovori na ti dve vprašanji in ali je možno najti rešitev za vprašanji, ki sem ju postavil."@sl20,20
"Herr talman, mina damer och herrar! Den fråga som vi diskuterar i kväll har vid fler än ett tillfälle behandlats i detalj av utskottet för rättsliga frågor som jag har äran att vara ordförande för, och nu har utskottet bett mig att genom denna fråga inleda en diskussion och utbyta åsikter med kommissionen om det här ämnet. Frågan handlar om den rättsliga ställningen för en ledamot av Europaparlamentet som valts i Polen, som inte har samma ställning när det gäller valbarhet och andra bestämmelser om val som gäller för parlamentariker i de andra medlemsstaterna. Valet till Europaparlamentet i Polen regleras i praktiken av rättsakten av den 23 januari 2004. I artikel 9 i rättsakten föreskrivs följande kriterier för att man ska vara valbar: personen ska ha uppnått en ålder av 21 år senast på valdagen, inte straffats och åtalats för brott, ha sin hemvist i Polen och måste uppfylla flera andra kriterier. I kapitel 17 i denna rättsakt beskrivs de möjliga situationer där en ledamot av Europaparlamentet vald i Polen skulle förlora sin plats i parlamentet: deras valbarhet, det vill säga kriterierna för valbarhet på valdagen, kan upphävas, vilket kan ge upphov till förlust av valbarheten om dessa krav inte uppfylls, och flera andra frågor som jag inte kommer att ta upp för att komma till den springande punkten i den fråga som jag vill diskutera här. På grundval av ett antal kombinerade föreskrifter, som vi advokater säger, kan en ledamot av Europaparlamentet automatiskt förlora sin plats – det vill säga, en ledamot av Europaparlamentet skulle automatiskt förlora sitt mandat, i den händelse han eller hon blev föremål för en slutlig fällande straffrättslig dom. Rättsakten av den 12 april 2001 innehåller inga liknande bestämmelser för ledamöter av det polska parlamentet – varken när det gäller val till den polska sejmen eller senaten – vilket leder till att dessa bestämmelser gäller för polska ledamöter av Europaparlamentet, men inte för polska ledamöter av det polska parlamentet. Därför beslutade vi att diskutera detta, och vi ställde oss en fråga som bland annat får återverkningar för begäran om immunitet. Som ni vet har vi – vilket kommissionsledamot Franco Frattini är mycket väl medveten om – befogenhet att besluta om denna fråga. Det står klart att om en ledamot automatiskt förlorar sin plats till följd av en händelse som immunitet inte kan upprätthållas för uppstår ytterligare ett problem, en ytterligare osäkerhet. Av detta skäl frågar vi, och jag frågar för utskottets räkning, kommissionsledamoten om han anser att den polska lagstiftningen om val till det nationella parlamentet strider mot artikel 10 i protokollet om immunitet och privilegier, där det fastslås att ledamöter av Europaparlamentet under Europaparlamentets sessioner ska åtnjuta vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. Det finns följaktligen en tydlig inkonsekvens om en polsk ledamot av Europaparlamentet kan förlora sin plats när ledamöterna av det nationella parlamentet inte behandlas på samma sätt. Jag vill också fråga kommissionen om den har för avsikt att vända sig till EG-domstolen för att se till att Polen ändrar sin lagstiftning så att fördraget tillämpas på ett korrekt sätt, eftersom det förefaller som om fördraget inte tillämpas som det ska i det här fallet. Det föreligger ett undantag här, och eftersom alla ledamöter från alla medlemsstater ska behandlas på ett jämförbart sätt och åtnjuta lika behandling betyder det att detta undantag för ledamöter från den polska staten fullständigt strider mot de bestämmelser som kan tillämpas och även tillämpas för alla andra ledamöter från de andra medlemsstaterna. Därför ville jag ta upp dessa två frågor med kommissionen och informera parlamentet om detta, och fråga kommissionsledamoten om han kan besvara detta och om det är möjligt att rätta till de problem som jag har tagit upp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(IT.)"14
"Giuseppe Gargani,"18,15,14,7,12
"Sejm"17,12
"kysymyksen esittäjä"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph