Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-359"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.28.2-359"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le rapporteur, cette proposition de règlement qui vise à instituer une télédétection par satellite est intéressante. Dès les années 90, ici même, Michel Debatisse, qui était le patron des agriculteurs français, avait présenté un projet de télédétection, mais pour les élevages. Il s'agissait de mettre des puces électroniques à l'oreille des bovins et des ovins, notamment pour contrôler l'attribution des primes et éviter les fraudes dans certains départements du sud de la France. On avait même envisagé des capsules électroniques que les bovins auraient avalées, qui se seraient fixées dans une des poches de leur tube digestif et qui auraient permis de les trier par satellite. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de différent, une histoire vieille de sept ans déjà, avec ses projets pilotes MARS ou LUCAS. Il s'agit de fournir des informations sur l'utilisation des terres, l'état des sols ou l'état des cultures pour prévoir les rendements et, du même coup, gérer les marchés agricoles et fabriquer des modèles économétriques. Cet objectif visant à recueillir des informations, à alimenter des statistiques, à faire des prévisions, à faire même un site informatique comporte évidemment un risque - j'allais dire un risque d'initié par télédétection, car il ne sera accessible qu'aux gros agriculteurs ou aux régions très riches et, du même coup, il ne permettra pas à tous d'anticiper les cours, notamment quand le cours des céréales est en train d'augmenter; le fait de pouvoir anticiper les cours plusieurs mois à l'avance en prévoyant ce que sera la récolte suscite évidemment un grand intérêt sur les marchés boursiers de Chicago ou d'ailleurs. C'est avec beaucoup d'intérêt, si j'ose dire, que notre rapporteur, Graefe zu Baringdorf, pose précisément la question de l'intérêt, d'autant que cette position n'est pas gratuite – j'ai compris qu'il en allait d'une dizaine de millions, même si c'est sur cinq ou six ans et que, surtout, ces montants seront pris non pas sur une ligne autonome mais sur un fonds de garantie agricole. Ça vaut la peine, Madame la Commissaire, de faire l'expérience ou de la poursuivre."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, pane zpravodaji, tento návrh nařízení, jehož cílem je zavést dálkový průzkum pomocí satelitu, je zajímavý. V 90. letech představil přímo tady Michel Debatisse, který zastupoval francouzské zemědělce, projekt dálkového průzkumu, jež se ale týkal chovu. Podle něj se měly dobytku a ovcím do uší vstřelovat elektronické čipy, zejména kvůli kontrole placení prémií a zabránění podvodům v některých departementech jižní Francie. Uvažovalo se dokonce i o elektronických kapslích, které by dobytek spolkl, ty by se poté zachytily v některé části jejich vnitřností a bylo by možné je přes satelit identifikovat a spočítat. Dnes tu máme před sebou něco jiného, i když jde o historii starou již sedm let, v souvislosti s pilotními projekty MARS nebo LUCAS. Jde o získávání informací o využívání půdy, o stavu půdy nebo kultur, aby se daly předvídat výnosy a současně spravovat zemědělské trhy a vytvářet ekonometrické modely. Tento cíl snažící se získat informace, dodávat údaje do statistik, dělat prognózy, ba dokonce vytvořit zvláštní webovou stránku, zahrnuje pochopitelně i riziko: jsem v pokušení ho nazvat riziko elitářství dálkového průzkumu, protože tato technologie bude přístupná jen velkým zemědělcům nebo velice bohatým regionům a současně neumožní všem předvídat ceny, což je výhodné zejména když kurzy obilovin stoupají. To, že bude díky údajům o úrodě možné předvídat ceny několik měsíců předem, je velmi zajímavá vyhlídka pro burzovní trhy v Chicagu i jinde. Náš zpravodaj Graefe zu Baringdorf má plné právo zajímat se o otázku, kdo bude mít ze systému užitek, o to víc, že to nebude levné – pochopil jsem, že jde o asi deset milionů, i když je to rozloženo na pět nebo šest let, a tato částka nebude pocházet ze samostatné rozpočtové linie, ale ze Zemědělského záručního fondu. Paní komisařko, stojí za to tento systém odzkoušet nebo se o to snažit."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, hr. Graefe zu Baringdorf! Dette forslag om en forordning om anvendelse af teledetektion via satellit er interessant. Michel Debatisse, som var de franske landmænds leder, stillede et forslag om teledetektion her i Parlamentet i 1990'erne, men anvendelsesområdet var dengang kvægopdræt. Tanken var at sætte mikrochips i øret på kvæg og får for at kontrollere betaling af præmier og forhindre bedrageri i visse dele af Sydfrankrig. Der blev endog fremlagt en plan om elektroniske kapsler, som kvæget skulle sluge, og som derefter skulle fastgøres til en lomme i fordøjelseskanalen, således at kvæget kunne identificeres og tælles via satellit. I dag drejer det sig om noget helt andet, selv om det går syv år tilbage til MARS- og LUCAS-pilotprojekterne. Der er her tale om at indsamle oplysninger om arealanvendelse og jordens eller afgrødernes tilstand for at forudsige høstudbyttet og samtidig forvalte landbrugsmarkederne og udfærdige økonometriske modeller. Der er en indlysende fare forbundet med dette mål om at indsamle oplysninger, forbedre statistikkerne, udfærdige prognoser og især at oprette et websted. Jeg er fristet til at kalde det faren ved en teledetektionselite, for kun store gårde eller meget rige regioner vil få adgang til teknologien, og ikke alle vil blive i stand til at forudsige priserne - hvilket er særlig nyttigt, når prisen på korn stiger. Selvfølgelig er muligheden for at kunne forudsige priserne flere måneder på forhånd ved at forudsige høsten en meget interessant mulighed for aktiemarkederne i Chicago eller andre steder. Ordføreren, hr. Graefe zu Baringdorf, gør ret i at være meget interesseret i dette spørgsmål om, hvem der kan nyde godt af systemet, særlig da det ikke er gratis - jeg tror, at det drejer sig om godt 10 millioner euro, dog fordelt over 5-6 år - og disse beløb kommer ikke fra en selvstændig budgetpost, men fra en landbrugsgarantifond. Det er bestemt værd at afprøve eller følge op på systemet, hr. kommissær."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Berichterstatter! Dieser Verordnungsvorschlag zur Einführung der Fernerkundung per Satellit ist interessant. Bereits in den 90er Jahren hatte Michel Debatisse, ein französischer Bauernführer, hier ein Fernerkundungsprojekt vorgeschlagen, allerdings für die Viehzucht. Dabei ging es darum, Rindern und Schafen elektronische Chips in die Ohren einzusetzen, um insbesondere die Gewährung von Prämien zu kontrollieren und Betrügereien in bestimmten Teilen Südfrankreichs zu vermeiden. Es waren sogar elektronische Kapseln vorgesehen, die die Rinder verschlucken und die sich in einer Falte des Darmtraktes festsetzen sollten, um deren Überwachung per Satellit zu ermöglichen. Heute geht es um etwas anderes, um ein bereits sieben Jahre altes Vorhaben mit seinen Pilotprojekten MARS und LUCAS. Es dient zur Erfassung von Daten zur Bodennutzung und -bedeckung sowie zum Zustand der Kulturen zwecks Ertragsvorausschätzungen, um somit die Agrarmärkte besser verwalten und ökonometrische Modelle aufstellen zu können. Dieses Ziel, das darin besteht, Daten zu erfassen, Statistiken aufzustellen, Vorausschätzungen durchzuführen, gar eine Website einzurichten, birgt zweifellos ein Risiko – wie ich sagen möchte – ein Fernerkundungs-Insider-Risiko in sich, denn es wird nur den großen Landwirten bzw. den sehr reichen Regionen zugänglich sein und daher nicht allen ermöglichen, Kursprognosen vorzunehmen, die insbesondere in Zeiten, wenn die Getreidekurse steigen, höchst nützlich sind. Die Möglichkeit zur Prognose der Kurse mehrere Monate im Voraus auf der Grundlage von Erntevorausschätzungen weckt natürlich großes Interesse auf den Börsenmärkten von Chicago und anderenorts. Unser Berichterstatter Graefe zu Baringdorf interessiert sich daher zu Recht für die Frage, wer von dem System profitieren wird, insbesondere wenn man die Kosten bedenkt, denn – wie ich verstanden habe – geht es um rund zehn Millionen, wenn auch über einen Zeitraum von fünf oder sechs Jahren, und vor allem werden diese Summen nicht aus einer eigenständigen Haushaltslinie entnommen, sondern aus einem landwirtschaftlichen Garantiefonds. Es ist daher angebracht, Frau Kommissarin, eine Erprobung vorzunehmen bzw. weiterzuführen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Graefe zu Baringdorf, αυτή η πρόταση κανονισμού, που στοχεύει στην εισαγωγή εφαρμογών τηλεπισκόπησης είναι ενδιαφέρουσα. Ήδη από τη δεκαετία του 1990, ο Michel Debatisse, που ήταν επικεφαλής των γάλλων αγροτών, είχε υποβάλει στο Σώμα αυτό μια πρόταση για εφαρμογές τηλεπισκόπησης, συγκεκριμένα στον τομέα της κτηνοτροφίας. Η ιδέα αφορούσε την τοποθέτηση μικροπλακετών στα αυτιά βοοειδών και προβάτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος για τον έλεγχο κυρίως της χορήγησης πριμοδοτήσεων και την αποφυγή των κρουσμάτων απάτης σε ορισμένες επαρχίες του γαλλικού νότου. Είχε μάλιστα εξεταστεί το ενδεχόμενο να χορηγηθούν στα βοοειδή ηλεκτρονικές κάψουλες προς κατάποση, οι οποίες θα κατέληγαν σε έναν από τους σάκους της εντερικής τους οδούς, επιτρέποντας την ταυτοποίηση και την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου μέσω δορυφόρου. Σήμερα, το θέμα που εξετάζουμε είναι διαφορετικό, αν και έχει ήδη προϊστορία επτά χρόνων, με τα πιλοτικά προγράμματα MARS και LUCAS. Ζητούμενο είναι η παροχή πληροφοριών για τη χρήση των γαιών, την κατάσταση του εδάφους ή των καλλιεργειών, προκειμένου να γίνεται πρόβλεψη των αποδόσεων και, ταυτόχρονα, διαχείριση των γεωργικών αγορών και εκπόνηση οικονομετρικών μοντέλων. Αυτός ο στόχος, με τον οποίο επιδιώκεται η συλλογή πληροφοριών, η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων, η πραγματοποίηση προβλέψεων, ακόμη και η δημιουργία δικτυακού τόπου, ενέχει προφανώς έναν κίνδυνο: μπαίνω στον πειρασμό να τον ορίσω ως τον κίνδυνο που συνδέεται με έναν επιλεκτικό κύκλο κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών χάρη στην τηλεπισκόπηση, δεδομένου ότι πρόσβαση δεν θα έχουν παρά οι μεγάλοι καλλιεργητές ή οι πολύ πλούσιες περιφέρειες, ενώ ταυτόχρονα δεν θα έχουν όλοι τη δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών – εξαιρετικά χρήσιμη δυνατότητα ιδίως όταν η τιμή των δημητριακών ανεβαίνει. Η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών αρκετούς μήνες νωρίτερα μέσω της πρόβλεψης του όγκου της σοδιάς ξυπνά προφανώς μεγάλο ενδιαφέρον στις χρηματιστηριακές αγορές του Σικάγου ή του όποιου άλλου μέρους. Ορθώς, τολμώ να πω, ο εισηγητής μας, κ. Graefe zu Baringdorf, στρέφει το ενδιαφέρον του ακριβώς στο ζήτημα του ποιος θα επωφελείται από το σύστημα, πόσω δε μάλλον που αυτό θα έχει ένα κόστος –αν δεν απατώμαι, περί τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, έστω και αν είναι για μια πενταετία ή εξαετία– και κυρίως αυτά τα ποσά δεν θα αντληθούν από ανεξάρτητη γραμμή του προϋπολογισμού, αλλά από ένα γεωργικό ταμείο εγγυήσεων. Αξίζει τον κόπο, κυρία Επίτροπε, να το δοκιμάσουμε ή να το επιδιώξουμε."@el10
"Mr President, Commissioner, Mr Graefe zu Baringdorf, this proposal for a regulation for the introduction of remote sensing via satellite is an interesting one. Michel Debatisse, the French farmers’ leader, put forward a remote-sensing proposal in this Chamber back in the 1990s, the area of application in that case being stock rearing. The idea was to fix microchips in the ears of cattle and sheep, as part of a system for monitoring premium payments and preventing fraud in certain parts of southern France. There had even been a plan for electronic capsules, which cattle would swallow and which would then become attached in a pocket in the intestine, enabling the stock to be identified and counted via satellite. What we have before us today is something different, although it dates back seven years, to the MARS and LUCAS pilot projects. The concept here entails supplying information about land use and the condition of the ground or crops, in order to forecast crop yields and, at the same time, to manage agricultural markets and produce econometric models. There is an obvious danger with this aim of gathering information, improving statistics, producing forecasts and, indeed, creating a website: I am tempted to call it the danger of a remote-sensing elite, for the technology will be accessible only to large farmers or very rich regions, and not everyone will be enabled to anticipate prices – a particularly useful facility when the price of grain is rising. Obviously, the ability to anticipate prices several months in advance by predicting the harvest is a highly interesting prospect for the stock markets in Chicago or wherever. Our rapporteur, Mr Graefe zu Baringdorf, is right to be particularly interested in the matter of who will benefit from the system, especially as it comes at a price – I believe some ten million euros are involved, albeit spread over five or six years – and these sums will come not from an independent budget line but from an agricultural guarantee fund. The system is certainly worth trying out, or pursuing, Commissioner."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, esta propuesta de Reglamento, que se dirige a instituir la teledetección por satélite, es interesante. En el decenio de 1990, aquí mismo, Michel Debatisse, que era el jefe de los agricultores franceses, presentó un proyecto de teledetección para las ganaderías. Se trataba de instalar microchips en las orejas de los bovinos y ovinos para controlar, en particular, la asignación de las primas y evitar los fraudes en determinados departamentos del sur de Francia. Incluso se pensó en unas cápsulas electrónicas que los bovinos tragarían, se fijarían en una de las bolsas de su tubo digestivo y permitirían identificarlos por satélite. Hoy, se trata de algo distinto, es una historia que tiene siete años ya, con los proyectos piloto MARS o LUCAS. Se trata de suministrar información sobre el uso de las tierras, el estado de los suelos o el estado de los cultivos para prever los rendimientos y, de paso, gestionar los mercados agrícolas y elaborar modelos econométricos. Este objetivo de recabar información, mejorar estadísticas, elaborar previsiones e incluso crear un sitio Web entraña evidentemente un riesgo: siento la tentación de denominarlo «riesgo de una élite remota», puesto que la tecnología sólo será accesible para grandes explotaciones agrícolas o para regiones muy ricas, y no todos podrán anticipar los precios, una opción especialmente útil cuando la cotización de los cereales esté subiendo. La posibilidad de anticipar las cotizaciones varios meses en función de la previsión de la cosecha suscita evidentemente un gran interés en los mercados bursátiles de Chicago o de otras lugares. El ponente señor Graefe zu Baringdorf está en lo cierto al mostrar su interés por la cuestión de quién va a beneficiarse del sistema, en especial considerando que tiene su precio —creo que se trata de una decena de millones, aunque repartidos en cinco o seis años— y además, esos importes no se tomarán de una línea autónoma sino del Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Merece la pena, señora Comisaria, probar el sistema, o fijarlo como objetivo."@es21
"Härra president, volinik, härra Graefe zu Baringdorf, käesolev ettepanek võtta vastu määrus kaugseire kasutuselevõtmisest satelliidi kaudu on huvitav. Prantsuse põllumajandustootjate eestkõneleja Michel Debatisse esitas kaugseire ettepaneku siin parlamendis juba 1990ndatel, kusjuures rakendusvaldkonnaks oli siis karjakasvatus. Ideeks oli mikrokiipide kinnitamine veiste ja lammaste kõrvadesse, eesmärgiga hoida silma peal preemiasüsteemil ja ennetada pettusi teatavates Lõuna-Prantsusmaa osades. Oli olemas ka plaan elektrooniliste kapslite kohta, mida veised pidid alla neelama ja mis pidi kinnituma soolestikusoppi, võimaldamaks karja identifitseerida ja loendada satelliidi abil. See, mis on meie ees täna, on midagi muud, kuigi selle juured ulatuvad seitsme aasta tagusesse aega, kui algatati MARSi ja LUCASe pilootprojektid. Käesolev kontseptsioon nõuab teabe andmist maakasutuse ja pinnase ning teravilja seisukorrast, selleks et prognoosida teraviljasaaki ja samal ajal juhtida põllumajandusturge ning koostada ökonomeetrilisi mudeleid. Sellise eesmärgiga andmekogumine, statistika täiustamine, prognooside tegemine ja tõesti, veebisaidi loomine, kätkeb endas ilmset ohtu: mul on kiusatus nimetada seda kaugseire eliidi ohuks, kuna tehnoloogia on kättesaadav ainult suurtootjatele või väga rikastele piirkondadele, kuid mitte igaühel ei ole võimet hindu ette näha – eriti kasulik seade, kui vilja hind on tõusmas. Nähtavasti on võime näha saagi prognoosimisega hindu mitu kuud ette väga huvitav väljavaade aktsiaturgudele Chicagos või kus tahes. Raportööril härra Graefe zu Baringdorfil on õigus olla eriti huvitatud sellest, kes saab süsteemist kasu, eriti kui see tuleb sellise hinnaga, ma usun, et mõnikümmend miljonit eurot on mängus, kuigi hajutatult viiele või kuuele aastale ning need summad ei tule iseseisvalt eelarverealt, aga põllumajanduse tagatisfondist. Süsteemi tasub kindlasti edasi katsetada ja jätkata, volinik."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisa Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, tämä ehdotus asetukseksi satelliitin välityksellä toimivan kaukokartoituksen käyttöönottamiseksi on mielenkiintoinen. Michel Debatisse, Ranskan maanviljelijöiden johtaja, antoi kaukokartoitusta koskevan ehdotuksen tässä parlamentissa jo vuonna 1990, ja sen soveltamisalana oli silloin karjankasvatus. Ajatuksena oli kiinnittää mikrosiruja nautojen ja lampaiden korviin osana järjestelmää palkkioiden maksujen valvomiseksi ja petosten torjumiseksi tietyissä Etelä-Ranskan osissa. On tehty jopa suunnitelma elektronisista kapseleista, jotka karja nielaisisi ja jotka sitten kiinnittyisivät suolitaskuun, mikä mahdollistaisi karjan tunnistamisen ja laskemisen satelliitin avulla. Ehdotus, joka on edessämme tänään, on jotain muuta, vaikka se palautuu seitsemän vuoden päähän MARS- ja LUCAS-pilottihankkeisiin. Tässä ehdotuksessa suunnitelmaan sisältyvät tietojen toimittaminen maankäytöstä ja maan tai sadon tilasta, jotta voidaan ennustaa satoja ja samalla hallinnoida maatalousmarkkinoita ja tuottaa ekonometrisiä malleja. Tähän tavoitteeseen, joka koskee tiedonkeruuta, tilastojen parantamista, ennusteiden tuottamista ja todellakin Internet-sivustojen luomista, liittyy ilmeinen riski: Tekee mieleni kutsua sitä kaukokartoituseliitin riskiksi, sillä vain suurviljelijät tai erittäin rikkaat alueet voivat hankkia teknologian, eikä kuka tahansa voi ennakoida hintoja – mikä on erittäin hyödyllinen toiminto, kun viljan hinta nousee. On selvää, että mahdollisuus ennakoida hintoja useita kuukausia etukäteen ennustamalla sato, on erittäin mielenkiintoinen näkymä Chicagon pörssille tai muille pörsseille. Esittelijämme Graefe zu Baringdorf on oikeassa ollessaan erityisen kiinnostunut siitä, kuka järjestelmästä hyötyy, erityisesti hinnan osalta – uskon, että kyse on kymmenistä miljoonista euroista, vaikka ne jaetaankin viidelle tai kuudelle vuodelle – eivätkä kyseiset rahamäärät eivät tule riippumattomasta budjettikohdasta vaan maatalouden tukirahastosta. Järjestelmä on varmasti kokeilemisen tai tavoittelemisen arvoinen, arvoisa komissaari."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, Graefe zu Baringdorf úr, igen érdekesnek találom a műholdas távérzékelés bevezetésének szabályozásával kapcsolatos javaslatot. Michel Debatisse, a francia mezőgazdasági termelők vezetője, ebben az ülésteremben terjesztett elő egy távérzékelési javaslatot a kilencvenes években, amelynek alkalmazási területe akkor az állattenyésztés lett volna. Az ötlet lényege az volt, hogy a szarvasmarhák és juhok fülébe mikrocsipet ültetnek, amelyek egy olyan rendszer részét képezték volna, amely Dél-Franciaország bizonyos területein a biztosítási díj fizetésének ellenőrzését, valamint a csalás megelőzését szolgálta volna Egy elektronikus kapszulákkal kapcsolatos terv is készült, amely kapszula, miután az állatok lenyelték, megtapadt volna a bélrendszerükben, így lehetővé téve az állomány műholdon keresztül történő ellenőrzését és számolását. Amit ma mérlegelünk az már egészen más, annak ellenére, hogy a rendszer több mint 7 évre nyúlik vissza, egészen a MARS és LUCAS kísérleti projektekig. A koncepció itt nem más, mint, információt szolgáltatni a földhasználatról, illetve a talaj és a növények minőségéről, annak érdekében, hogy előre jelezhessük a terméshozamot, kezelhessük a mezőgazdasági piacokat, és ekonometrikus modelleket készíthessünk. Ez az információgyűjtés, statisztikajavítás, előrejelzés készítés, és igen, weboldal készítés is nyilvánvaló veszélyt hordott magában: ez nem más, mint, jobb szó híján, a távérzékelési elit veszélye, hiszen ez a technológia csak a nagy mezőgazdasági termelők vagy igen gazdag térségek számára lesz elérhető, és így nem mindenki lesz majd képes előre jelezni az árakat, ami most, a gabon árának emelkedésekor igen hasznosnak bizonyulhat. Természetesen az árak több hónapos előrejelzésének képessége a chicagói vagy persze más tőzsdék szempontjából is kiemelten fontos lehetőségnek tűnik. Jelentéstevőnk, Graefe zu Baringdorf úr, teljes joggal érdeklődik aziránt, hogy valójában kinek jó ez a rendszer, különösen ha figyelembe veszzük, hogy ennek a rendszernek ára van – ha jól tudom több tízmillió euróról van szó, még ha ez az összeg öt vagy hat évre oszlik is meg. Ezek a pénzösszegek ráadásul nem egy különálló költségvetési tételből származnak majd, hanem egy mezőgazdasági garanciaalapból. A rendszer mindenképpen próbára érdemesnek tűnik, biztos úr."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevole Graefe zu Baringdorf, questa proposta di regolamento per l’introduzione del telerilevamento via satellite è interessante. Già negli anni novanta, Michel Debatisse, il degli agricoltori francesi, aveva presentato a quest’Assemblea un progetto di telerilevamento, ma il campo di applicazione in quel caso erano gli allevamenti. L’idea era applicare elettronici alle orecchie di bovini e ovini, in quanto parte del sistema per controllare l’assegnazione degli incentivi ed evitare le truffe in certi dipartimenti della Francia meridionale. Aveva inoltre progettato pillole elettroniche che i bovini avrebbero ingerito e che si sarebbero fissate a una cavità dell’intestino, permettendo di individuarli e controllarli via satellite. Oggi ci troviamo di fronte a un’iniziativa diversa, sebbene risalente a sette anni fa, ovvero i progetti pilota MARS e LUCAS. Il concetto è quello di fornire informazioni relative all’utilizzo delle terre, alle condizioni del suolo o dei raccolti, al fine di prevedere le rese e, allo stesso tempo, gestire i mercati agricoli ed elaborare modelli econometrici. Esiste un rischio evidente nell’obiettivo di raccogliere informazioni, migliorare le statistiche, elaborare previsioni e, in realtà, realizzare un sito . Sono tentato di definirlo un rischio dell’ del telerilevamento, dal momento che sarà accessibile soltanto ai grandi agricoltori o alle regioni molto ricche, e non tutti saranno in grado di anticipare i prezzi, uno strumento particolarmente utile quando il costo dei cereali aumenta. Naturalmente, la possibilità di anticipare i prezzi molti mesi prima in previsione di come andrà il raccolto rappresenta una prospettiva di grande interesse per i mercati borsistici di Chicago o di altre piazze. Il relatore, l’onorevole Graefe zu Baringdorf, ha ragione a essere particolarmente interessato a chi beneficerà del sistema, soprattutto quando si tratta di denaro (ritengo si tratti di una decina di milioni di euro, benché nell’arco di cinque o sei anni), e queste somme non giungeranno da una linea di bilancio indipendente, ma da un fondo agricolo di garanzia. Signora Commissario, vale certo la pena di tentare o portare avanti il sistema."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos nary, Graefe zu Baringdorf, šis pasiūlymas dėl įstatymo įvesti nuotolinį zondavimą iš palydovo yra įdomus. Michelis Debatisse, prancūzų ūkininkų vadovas, šiuose rūmuose pristatė pasiūlymą dėl nuotolinio zondavimo dar dešimtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, tuomet taikymo sritį įžvelgdamas gyvulininkystėje. Kaip sistemos, skirtos kontroliuoti draudimo mokesčių įplaukas ir užkirsti kelią sukčiavimui kai kuriose pietų Prancūzijos regionuose, dalis, buvo siūloma įsegti mikrolustus galvijų ir avių ausyse. Buvo išvystytas planas elektroninėms kapsulėms sukurti, kurios, galvijams prarijus, prisilipdytų žarnos kišenėje, taip suteikdamos galimybę galvijus identifikuoti ir skaičiuoti iš palydovo. Šiandien kalbame apie ką kita, nors tai ir grąžina mus į prieš septynerius metus vykusius bandomuosius projektus MARS ir LUCAS. Pagrindinė mintis yra teikti informaciją apie žemės panaudojimą ir dirvos arba derliaus būklę tam, kad prognozuotume derlių ir tuo pačiu metu valdytume žemės ūkio rinkas ir vystytume ekonometrinius modelius. Šis tikslas rinkti informaciją, gerinti statistiką, kurti prognozes ir netgi sukurti tinklalapį susijęs su aiškiais pavojais: norėčiau pavadinti jį nuotolinio zondavimo elito pavojumi, kadangi visa technologija bus prieinama tik stambiems ūkininkams arba labai turtingiems regionams, ir toli gražu ne kiekvienas galės numatyti kainas, o tai yra itin naudinga priemonė augant grūdų kainoms. Aišku, kad galimybė numatyti kainas dar prieš kelis mėnesius prognozuojant derlių yra didelį susidomėjimą Čikagos ar kitų didmiesčių vertybinių popierių rinkoms kelianti perspektyva. Mūsų pranešėjas, ponas Graefe zu Baringdorf yra teisus domėdamasis, kam gi ši sistema atneš naudos, ypač turint omenyje, kad ji yra brangi. Mano nuomone, kalbame apie kelis dešimčius milijonų eurų, nors ir paskirstytų penkerių ar šešerių metų laikotarpyje, ir šios sumos bus įtrauktos ne į atskirą biudžeto eilutę, bet į žemės ūkio garantijų fondą. Komisijos nary, šią sistemą iš tiesų reikėtų išbandyti ar vykdyti."@lt14
"kungs! Šis priekšlikums par attālo izpēti ar satelīta palīdzību ir interesants. Franču lauksaimnieku līderis jau 1990. gadā izvirzīja priekšlikumu par attālo izpēti šajā plenārsēžu zālē, tikai tajā gadījumā pielietojuma joma būtu liellopu audzēšana. Ideja bija iestiprināt mikročipus govju un aitu ausīs kā daļu no pārraudzības prēmiju izmaksas sistēmas un novērst krāpšanu dažos Francijas dienvidu reģionos. Bija pat plāns ar elektroniskajām kapsulām. kuras govs norītu un kuras pēc tam iestiprinātos kabatā zarnā, ļaujot atklāt un saskaitīt ganāmpulku ar satelīta palīdzību. Tas, kas ir mums priekšā šodien, ir kaut kas atšķirīgs, kaut gan tas sākās pirms septiņiem gadiem ar un izmēģinājuma projektiem. Šī koncepcija ir saistīta ar informācijas piegādi par zemes lietošanu un augsnes vai graudaugu stāvokli, lai prognozētu graudaugu ražu un vienlaikus pārvaldītu lauksaimniecības tirgus un veidotu ekonometriskos modeļus. Šeit ir acīmredzamas briesmas – šajā mērķī apkopot informāciju, uzlabot statistiku, veidot prognozes, un, patiesi, izveidot interneta vietni: man gribas nosaukt tās par attālās izpētes elites briesmām, jo šī tehnoloģija būs pieejama tikai lielajiem lauksaimniekiem vai ļoti bagātiem reģioniem, un ne katram būs ļauts paredzēt cenas – īpaši noderīga iespēja, kad paredzams graudu cenu kāpums. Skaidrs, ka iespēja nojaust cenas, vairākus mēnešus iepriekš paredzot ražu, ir ārkārtīgi interesanta perspektīva Čikāgas vai kādām tur vēl biržām. Mūsu referentam kungam ir tiesības būt īpaši ieinteresētam jautājumā par to, kurš gūs labumu no sistēmas, it īpaši ja runa ir par cenu – es domāju, ir runa par aptuveni desmit miljoniem eiro, kaut gan tie ir izkaisīti pa pieciem vai sešiem gadiem – un šīs summas nenāks no neatkarīgas budžeta pozīcijas, bet gan no Lauksaimniecības garantiju fonda. Sistēmu noteikti ir vērts rūpīgi pārbaudīt vai celt apsūdzību pret to, komisāra kungs!"@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le rapporteur, cette proposition de règlement qui vise à instituer une télédétection par satellite est intéressante. Dès les années 90, ici même, Michel Debatisse, qui était le patron des agriculteurs français, avait présenté un projet de télédétection, mais pour les élevages. Il s'agissait de mettre des puces électroniques à l'oreille des bovins et des ovins, notamment pour contrôler l'attribution des primes et éviter les fraudes dans certains départements du sud de la France. On avait même envisagé des capsules électroniques que les bovins auraient avalées, qui se seraient fixées dans une des poches de leur tube digestif et qui auraient permis de les trier par satellite. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de différent, une histoire vieille de sept ans déjà, avec ses projets pilotes MARS ou LUCAS. Il s'agit de fournir des informations sur l'utilisation des terres, l'état des sols ou l'état des cultures pour prévoir les rendements et, du même coup, gérer les marchés agricoles et fabriquer des modèles économétriques. Cet objectif visant à recueillir des informations, à alimenter des statistiques, à faire des prévisions, à faire même un site informatique comporte évidemment un risque - j'allais dire un risque d'initié par télédétection, car il ne sera accessible qu'aux gros agriculteurs ou aux régions très riches et, du même coup, il ne permettra pas à tous d'anticiper les cours, notamment quand le cours des céréales est en train d'augmenter; le fait de pouvoir anticiper les cours plusieurs mois à l'avance en prévoyant ce que sera la récolte suscite évidemment un grand intérêt sur les marchés boursiers de Chicago ou d'ailleurs. C'est avec beaucoup d'intérêt, si j'ose dire, que notre rapporteur, Graefe zu Baringdorf, pose précisément la question de l'intérêt, d'autant que cette position n'est pas gratuite – j'ai compris qu'il en allait d'une dizaine de millions, même si c'est sur cinq ou six ans et que, surtout, ces montants seront pris non pas sur une ligne autonome mais sur un fonds de garantie agricole. Ça vaut la peine, Madame la Commissaire, de faire l'expérience ou de la poursuivre."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, mijnheer Graefe zu Baringdorf, dit voorstel voor een verordening inzake de invoering van teledetectie via satelliet is interessant. Michel Debatisse, leider van de Franse landbouwers, heeft al in de jaren negentig in dit Huis een voorstel gedaan voor teledetectie, destijds ten behoeve van toepassing in de veeteelt. Het idee was om microchips in de oren van runderen of schapen aan te brengen als onderdeel van een systeem voor het monitoren van premiebetalingen en ter voorkoming van fraude in sommige delen van Zuid-Frankrijk. Er is zelfs een plan geweest voor elektronische capsules die de dieren moesten inslikken en die zich vervolgens moesten nestelen in een holte in de darm, waardoor de veestapel via een satelliet kon worden herkend en geteld. Waar we nu mee te maken hebben, is iets anders, ook al is het zeven jaar oud, uit de tijd van de proefprojecten MARS en LUCAS. Het principe berust hier op het verstrekken van informatie over grondgebruik en de toestand van de bodem of de gewassen, met als doel oogstopbrengsten te voorspellen en tegelijkertijd landbouwmarkten te beheren en econometrische modellen te genereren. Er schuilt natuurlijk een gevaar in dit streven naar het verzamelen van informatie, het verbeteren van statistieken, het produceren van voorspellingen en, uiteraard, het opzetten van een website: ik ben geneigd te praten over het gevaar van de “teledetectie-elite” – de technologie is immers alleen bereikbaar voor grote landbouwers en zeer rijke regio’s en niet iedereen krijgt de mogelijkheid prijzen te voorzien, wat een bijzonder nuttige functie is als de graanprijzen stijgen. De mogelijkheid om de prijzen enkele maanden van tevoren te voorzien door de oogst te voorspellen is natuurlijk een zeer interessant vooruitzicht voor de effectenbeurzen in Chicago of waar dan ook ter wereld. Onze rapporteur, mijnheer Graefe zu Baringdorf, heeft gelijk dat hij bijzonder geïnteresseerd is in de vraag wie er profijt zal hebben van het systeem, vooral vanwege het prijskaartje – ik meen dat het gaat om een bedrag van zo’n 10 miljoen euro, zij het dan gespreid over vijf of zes jaar. Bovendien komt dit geld niet uit een onafhankelijke begrotingslijn maar uit een landbouwgarantiefonds. Het is zeker de moeite waard om dit systeem uit te proberen of ermee door te gaan, mijnheer de commissaris."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie Graefe zu Baringdorf! Ten wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wprowadzenia teledetekcji poprzez satelitę jest bardzo interesujący. Michel Debatisse, francuski przywódca rolników, przedstawił w tej Izbie wniosek dotyczący teledetekcji w latach 90., który zakresem zastosowania obejmował hodowanie inwentarza żywego. Pomysł polegał na umieszczeniu mikrochipów w uszach bydła i owiec, jako części systemu monitorowania wypłacanych premii i zapobiegania oszustwom w pewnych obszarach na południu Francji. Był nawet plan kapsułek elektronicznych, które bydło połykałoby i które byłyby mocowane w jelitach, umożliwiając identyfikowanie bydła i jego liczenie poprzez satelitę. Program, który mamy przed sobą dzisiaj jest trochę odmienny od projektów pilotażowych MARS i LUCAS, mimo że pochodzi sprzed 7 lat. Ten pomysł dotyczy dostarczania informacji na temat wykorzystania gruntów i stanu ziem lub plonów, w celu przewidywania plonów i jednocześnie zarządzania rynkami rolnymi i opracowywania modeli ekonometrycznych. Istnieje oczywiste niebezpieczeństwo dotyczące tego celu zbierania informacji, poprawy statystyk, opracowywania prognoz i, istotnie, tworzenia strony internetowej: pokuszę się o nazwanie tego niebezpieczeństwem elity teledetekcji, gdyż technologia ta będzie dostępna tylko dla dużych gospodarstw i bardzo bogatych regionów i nie każdy będzie miał możliwość przewidywania cen - szczególnie użyteczny instrument w przypadku, gdy cena zboża rośnie. Oczywiście, zdolność do przewidywania cen na kilka miesięcy wcześniej poprzez prognozowanie zbiorów jest bardzo interesującą perspektywą dla rynków zapasów w Chicago, czy gdzie indziej. Nasz sprawozdawca, pan Graefe zu Baringdorf, ma rację, że jest szczególnie zainteresowany kwestią, kto będzie korzystał z systemu, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę - myślę, że dotyczy to jakichś dziesięciu milionów euro, aczkolwiek rozłożonych na pięć lub sześć lat - i sumy te będą pochodzić nie z niezależnej linii budżetowej, ale z Funduszu Gwarancji Rolnej. Z pewnością warto wypróbować ten system lub kontynuować jego stosowanie, panie komisarzu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhor Relator, esta proposta de regulamento que visa pôr em prática uma teledetecção por satélite é interessante. Já nos anos noventa, o senhor deputado Michel Debatisse, patrão dos agricultores franceses, tinha apresentado aqui mesmo um projecto de teledetecção, mas para as criações de gado. Tratava-se de colocar pequenos sensores na orelha dos bovinos e dos ovinos, nomeadamente para controlar a atribuição dos prémios e evitar as fraudes em certos departamentos do sul da França. Tinha-se mesmo pensado numas cápsulas electrónicas que os bovinos engoliriam e que se fixariam num dos compartimentos do seu tubo digestivo, permitindo assim localizá-los por satélite. Actualmente, trata-se de uma coisa muito diferente, de uma história já com sete anos, com os seus projectos-piloto MARS ou LUCAS. Trata-se de fornecer informações sobre a utilização das terras, o estado dos solos e o estado das culturas, de forma a prever os respectivos rendimentos e, simultaneamente, gerir os mercados agrícolas e fabricar modelos econométricos. Este objectivo, que visa recolher informações, alimentar estatísticas, fazer previsões, e mesmo criar um sítio informático, comporta evidentemente um risco, um risco, diria eu, de especialistas na teledetecção, pois apenas será acessível aos grandes agricultores ou às regiões muito ricas, pelo que não permitirá a todos anteverem as cotações, nomeadamente quando a cotação dos cereais está a aumentar; o facto de se poder antecipar as cotações com alguns meses de antecedência, através da previsão de como será a colheita, suscita evidentemente um enorme interesse nos mercados bolsistas de Chicago e não só. É com muito interesse - permitam-se a ousadia - que o nosso relator, o deputado Graefe zu Baringdorf, coloca precisamente esta questão do interesse, tanto mais que se trata de uma posição que não é gratuita; se bem compreendi, envolve uma dezena de milhões, embora espalhados por cinco ou seis anos, e, sobretudo, esses montantes terão origem não numa rubrica autónoma, mas sim num fundo de garantia agrícola. Vale a pena, Senhora Comissária, fazer a experiência ou prossegui-la."@pt17
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le rapporteur, cette proposition de règlement qui vise à instituer une télédétection par satellite est intéressante. Dès les années 90, ici même, Michel Debatisse, qui était le patron des agriculteurs français, avait présenté un projet de télédétection, mais pour les élevages. Il s'agissait de mettre des puces électroniques à l'oreille des bovins et des ovins, notamment pour contrôler l'attribution des primes et éviter les fraudes dans certains départements du sud de la France. On avait même envisagé des capsules électroniques que les bovins auraient avalées, qui se seraient fixées dans une des poches de leur tube digestif et qui auraient permis de les trier par satellite. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de différent, une histoire vieille de sept ans déjà, avec ses projets pilotes MARS ou LUCAS. Il s'agit de fournir des informations sur l'utilisation des terres, l'état des sols ou l'état des cultures pour prévoir les rendements et, du même coup, gérer les marchés agricoles et fabriquer des modèles économétriques. Cet objectif visant à recueillir des informations, à alimenter des statistiques, à faire des prévisions, à faire même un site informatique comporte évidemment un risque - j'allais dire un risque d'initié par télédétection, car il ne sera accessible qu'aux gros agriculteurs ou aux régions très riches et, du même coup, il ne permettra pas à tous d'anticiper les cours, notamment quand le cours des céréales est en train d'augmenter; le fait de pouvoir anticiper les cours plusieurs mois à l'avance en prévoyant ce que sera la récolte suscite évidemment un grand intérêt sur les marchés boursiers de Chicago ou d'ailleurs. C'est avec beaucoup d'intérêt, si j'ose dire, que notre rapporteur, Graefe zu Baringdorf, pose précisément la question de l'intérêt, d'autant que cette position n'est pas gratuite – j'ai compris qu'il en allait d'une dizaine de millions, même si c'est sur cinq ou six ans et que, surtout, ces montants seront pris non pas sur une ligne autonome mais sur un fonds de garantie agricole. Ça vaut la peine, Madame la Commissaire, de faire l'expérience ou de la poursuivre."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán Graefe zu Baringdorf, tento návrh právnej úpravy na zavedenie diaľkového pozorovania cez satelit je zaujímavý. Michel Debatisse, líder francúzskych poľnohospodárov, predložil v tejto snemovni návrh diaľkového pozorovania ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, pričom oblasťou použitia v tomto prípade mal byť chov dobytka. Idea bola upevniť mikročipy do uší kráv a oviec, ako súčasť systému monitorovania priamych platieb a prevencie podvodov v určitých oblastiach južného Francúzska. Objavil sa dokonca aj plán elektronických kapsúl, ktoré mali kravy zhltnúť a ktoré by sa zachytili v čreve a umožnili tak identifikáciu a spočítavanie dobytka cez satelit. To, čo máme dnes pred sebou, je niečo iné, hoci to siaha do obdobia pred siedmymi rokmi, k pilotným projektom MARS a LUCAS. Táto koncepcia znamená dodávanie informácií o využívaní pôdy a o stave pôdy alebo plodín, aby sa dali predpovedať úrody plodín a zároveň riadiť poľnohospodárske trhy a vypracovať ekonometrické modely. Tento cieľ zhromažďovania informácií, zlepšovania štatistík, prípravy predpovedí a, samozrejme, vytvorenia internetovej stránky, prináša so sebou zjavné nebezpečenstvo: mám pokušenie nazvať to nebezpečenstvom elity diaľkového pozorovania, pretože táto technológia bude dostupná iba veľkým poľnohospodárskym podnikom alebo veľmi bohatým regiónom a nie každý bude schopný odhadnúť ceny, čo je mimoriadne užitočný nástroj v čase, keď cena obilia rastie. Schopnosť predvídať ceny niekoľko mesiacov vopred vďaka odhadu úrody je samozrejme veľmi zaujímavou vyhliadkou pre burzy v Chicagu alebo kdekoľvek. Náš spravodajca, pán Graefe zu Baringdorf, má pravdu, keď sa podrobne zaujíma o otázku, kto bude mať zo systému prospech, najmä keď cena systému je značná (domnievam sa, že v hre je približne desať miliónov EUR, hoci rozdelených na päť alebo šesť rokov), a tieto sumy nebudú pochádzať z nezávislej rozpočtovej položky, ale z poľnohospodárskeho záručného fondu. Pani komisárka, tento systém stojí za vyskúšanie alebo za ďalší vývoj."@sk19
"Gospod predsednik, gospa komisarka, gospod Graefe zu Baringdorf, ta predlog uredbe za uvedbo daljinskega zaznavanja prek satelita je zanimiv. Michel Debatisse, vodja francoskih kmetov, je v tem parlamentu v devetdesetih let 20. stoletja predložil predlog o daljinskem zaznavanju za področje reje živine. Zamisel je bila, da se kot del sistema spremljanja plačil premij in preprečevanja goljufij v nekaterih delih južne Francije govedu in ovcam v uhlje vstavi mikročipe. Načrtovale so se celo elektronske kapsule, ki bi jih govedo pogoltnilo in bi se jim nato pritrdile v črevesnem žepku, s čimer bi se živino lahko identificiralo in preštelo prek satelita. Danes imamo pred sabo nekaj drugega, čeprav se je začelo pred 7 leti s pilotnima projektoma MARS in LUCAS. Ta zamisel pomeni zagotavljanje informacij o uporabi zemljišč in stanju tal ali posevkov, da se napove donose ter hkrati upravlja kmetijske trge in oblikuje ekonometrične modele. Obstaja očitna nevarnost v zvezi s tem ciljem zbiranja informacij, izboljševanja statistik, pripravljanja napovedi in seveda oblikovanja spletne strani: Najraje bi ji rekel nevarnost, da bo daljinsko zaznavanje lahko uporabljala le elita, saj bo ta tehnologija na voljo le velikim kmetom ali zelo bogatim regijam in ne bo vsem omogočeno, da predvidijo cene – kar je zelo koristno sredstvo, kadar se cene žita dvigajo. Očitno je zmožnost predvidevanja cen za nekaj mesecev vnaprej s pomočjo napovedi pridelka za borze v Chicagu in drugje zelo zanimiv vidik. Naš poročevalec gospod Graefe zu Baringdorf ravna prav, ko ga zanima, kdo bo imel koristi od tega sistema, zlasti ker ne bo poceni – mislim, da gre za okoli 10 milijonov EUR, čeprav porazdeljenih na 5 ali 6 let – in ti zneski ne bodo prišli iz posebne proračunske vrstice, ampak iz kmetijskega jamstvenega sklada. Gospa komisarka, sistem je vsekakor vredno preskusiti ali si zanj prizadevati."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, herr Graefe zu Baringdorf! Detta förslag till förordning om inrättandet av systemet för fjärranalys är intressant. De franska jordbrukarnas ledare Michel Debatisse lade fram ett förslag om fjärranalys i parlamentet på 1990-talet; vid det tillfället var tillämpningsområdet boskapsuppfödning. Tanken var att fästa mikrochip i öronen på nötkreatur och får, som en del av ett system för att övervaka utbetalningar av premier och förhindra bedrägerier i vissa delar av södra Frankrike. Det fanns även planer på elektroniska kapslar, som nötkreaturen skulle svälja och som sedan skulle inneslutas i tarmarna, vilket skulle göra det möjligt att räkna och identifiera boskap via satellit. Det förslag som vi behandlar i dag handlar om något helt annat, även om det går tillbaka sju år i tiden, till pilotprojekten Mars och Lucas. Konceptet i det här fallet innebär tillhandahållande av information om markanvändning och tillståndet för marker eller grödor, för att göra prognoser för avkastningen för grödor och samtidigt styra jordbruksmarknaden och ta fram ekonometriska modeller. Det finns en uppenbar risk med denna målsättning att samla in information, förbättra statistiken, utarbeta prognoser och naturligtvis även inrätta en webbplats. Jag är frestad att kalla det för faran med en elit av fjärranalyser eftersom tekniken endast kommer att vara tillgänglig för stora jordbrukare eller mycket rika regioner, och det inte är alla som kommer att kunna förutse priser – en särskilt användbar resurs när spannmålspriserna stiger. Förmågan att förutse priser flera månader i förväg genom att utarbeta skördeprognoser är uppenbart en mycket intressant utsikt för aktiemarknaden i Chicago eller på andra håll. Vår föredragande Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf är med rätta särskilt intresserad av vem som kommer att kunna dra nytta av systemet, särskilt när det finns ett pris för detta – jag förstår att det handlar om cirka tio miljoner euro, om än spritt över fem eller sex år – och dessa belopp inte kommer att tas från en oberoende budgetpost utan från Europeiska garantifonden för jordbruket. Det är sannerligen värt att pröva systemet grundligt, eller gå vidare med det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graefe zu Baringdorf"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph