Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-340"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.27.2-340"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cu siguranţă mă alătur şi eu celorlalţi colegi pentru a o felicita pe doamna Doris Pack în calitatea dumneaei de raportor. Subiectul este foarte important pentru Europa de astăzi şi mai ales pentru Europa de mâine. Dezvoltarea unei societăţi, dar şi coeziunea socială, sunt indisolubil legate de educaţie, iar când vorbim de educaţie nu trebuie să ne referim strict la educaţia formală, ci trebuie să recunoaştem şi să încurajăm educaţia non-formală şi informală, puternic focalizate pe dezvoltarea individului. Eu aş vrea să atrag atenţia asupra importanţei educaţiei emigranţilor. Cred că deja realitatea ne-a arătat că avem nevoie de educaţia emigranţilor pentru integrarea socială a acestora, de educaţia pentru toleranţă, pentru a construi solidaritatea, şi de educaţia pentru performanţă, pentru dezvoltarea Europei."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Připojuji se ke svým kolegům s gratulacemi pro paní Doris Packové za její práci v roli zpravodajky. Téma je nesmírně důležité pro dnešní a především pro zítřejší Evropu. Rozvoj nové společnosti i sociální soudržnosti je úzce spjat se vzděláním a vzděláním nesmíme myslet jen formální vzdělání, ale měli bychom podporovat i neformální a informální vzdělání zaměřené významným způsobem na rozvoj jedince. Ráda bych upozornila na důležitost vzdělávání přistěhovalců. Domnívám se, že jsme viděli v praxi, že vzdělání přistěhovalců je nutné pro jejich sociální začlenění, pro toleranci, stabilitu, výkonnost a celkový evropský rozvoj."@cs1
"Hr. formand! Jeg lykønsker ligesom mine kolleger fru Pack med hendes arbejde som ordfører. Emnet er meget vigtigt for Europa af i dag og især for morgendagens Europa. Udviklingen af et nyt samfund og af social samhørighed er snævert forbundet med uddannelse, og det drejer sig ikke bare om formel uddannelse, vi bør også tilskynde til ikkeformel og uformel uddannelse, hvor der fokuseres stærkt på den enkelte. Jeg vil gøre opmærksom på betydningen af uddannelse af indvandrere. Jeg mener, at vi i praksis har set, at uddannelse er nødvendig for den sociale integration af indvandrere, for tolerance, stabilitet, resultater og for hele den europæiske udvikling."@da2
"Ich schließe mich den Glückwünschen meiner Kolleginnen und Kollegen an Doris Pack für ihre Arbeit als Berichterstatterin an. Das Thema ist für das Europa von heute und besonders für das Europa von morgen sehr wichtig. Die Herausbildung einer neuen Gesellschaft sowie der soziale Zusammenhalt sind eng mit Bildung verknüpft, und bei Bildung sollten wir nicht nur an formelle Bildung denken, sondern auch die nicht formelle und informelle Bildung mit dem Augenmerk auf dem Einzelnen fördern. Ich möchte auf den wichtigen Punkt der Bildung von Zuwanderern hinweisen. Wir haben ja wohl in der Praxis gesehen, dass Bildung für Zuwanderer für deren soziale Eingliederung, für Toleranz, Stabilität, Leistung und für die Entwicklung Europas insgesamt notwendig ist."@de9
"Συγχαίρω κι εγώ με τη σειρά μου την κ. Doris Pack για το έργο της ως εισηγήτρια. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή και ιδίως για την αυριανή Ευρώπη. Η ανάπτυξη μιας νέας κοινωνίας, καθώς και κοινωνικής συνοχής, συνδέονται στενά με την εκπαίδευση, και με τον όρο εκπαίδευση δεν εννοούμε μόνο την τυπική εκπαίδευση, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε επίσης και τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση που εστιάζεται στο άτομο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη σημασία της εκπαίδευσης των μεταναστών. Θεωρώ ότι έχουμε διαπιστώσει έμπρακτα ότι η εκπαίδευση των μεταναστών είναι αναγκαία για την κοινωνική τους ένταξη, για την ανοχή, τη σταθερότητα, την απόδοση και για τη γενικότερη ανάπτυξη της Ευρώπης."@el10
"I join my colleagues in congratulating Mrs Doris Pack on her work as rapporteur. The topic is very important for today’s Europe and especially for tomorrow’s Europe. The development of a new society as well as social cohesion are intimately linked to education, and by education we should not think only of formal education, but we should also encourage non-formal and informal education highly focused on the individual. I would like to draw attention to the importance of migrant education. I believe we have seen in practice that education for migrants is necessary for their social integration, for tolerance, stability, performance, and for overall European development."@en4
"Me sumo a mis colegas al felicitar a la señora Doris Pack por su trabajo como ponente. El tema es muy importante para la Europa de hoy y, especialmente, para la Europa del mañana. El desarrollo de una nueva sociedad, así como de la cohesión social, se encuentra estrechamente relacionado con la educación, y por educación no deberíamos considerar únicamente la educación formal, sino que deberíamos también promover la educación no formal e informal, manteniendo un gran enfoque sobre el individuo. Quisiera llamar su atención sobre la importancia del aprendizaje de los inmigrantes. Creo que hemos visto en la práctica que el aprendizaje es necesario para la integración social de los inmigrantes, así como para fomentar la tolerancia, la estabilidad, el rendimiento y el desarrollo europeo en general."@es21
"Ma ühinen oma kolleegidega proua Packi õnnitlemisel tema töö eest raportöörina. Teema on väga tähtis tänasele, aga eriti homsele Euroopale. Uue ühiskonna areng ja ühtekuuluvus on lähedases seoses haridusega ja hariduse all me ei pea mõtlema ainult formaalset haridust, vaid me peame samuti toetama ka väga üksikisikukeskset mitteformaalset ja informaalset haridust. Ma tahaksin suunata tähelepanu migrantide hariduse tähtsusele. Ma usun, et oleme praktikas näinud, kui vajalik on haridus sisserändajatele nende sotsiaalseks integreerumiseks, taluvuseks, stabiilsuseks, teostuseks ja üldiseks Euroopa arenguks."@et5
"Liityn kollegoihini ja onnittelen Doris Packia hänen työstään esittelijänä. Aihe on erittäin tärkeä tämän päivän Euroopalle ja varsinkin huomisen Euroopalle. Uuden yhteiskunnan kehittäminen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus liittyvät läheisesti koulutukseen, ja koulutuksella meidän ei pitäisi ajatella vain muodollista koulutusta, vaan meidän olisi kannustettava arkioppimista ja vapaamuotoista koulutusta, joissa keskitytään vahvasti yksilöön. Haluaisin kiinnittää huomiota maahanmuuttajien koulutuksen merkitykseen. Uskon, että olemme nähneet käytännössä sen, että maahanmuuttajien koulutusta tarvitaan sosiaaliseen integraatioon, suvaitsevaisuuteen, vakauteen, souriutumiseen ja EU:n yleiseen kehitykseen."@fi7
"Je rejoins mes collègues pour féliciter M Doris Pack pour son travail en tant que rapporteur. Le sujet est très important pour l’Europe d’aujourd’hui et surtout pour l’Europe de demain. Le développement d’une nouvelle société ainsi que la cohésion sociale sont intimement liés à l’éducation. Par éducation, nous ne devons pas simplement entendre l’éducation formelle, mais également encourager l’éducation non formelle et informelle, fortement centrée sur l’individu. J’aimerais attirer l’attention sur l’importance de l’éducation des migrants. Je crois que nous avons vu en pratique que l’éducation des migrants était nécessaire pour leur intégration sociale, pour la tolérance, la stabilité, la performance, et pour le développement global de l’Europe."@fr8
"Csatakoznék kollégáimhoz és jómagam is szeretnék gratulálni Doris Pack asszonynak előadói munkájához. A szóban forgó kérdéskör kiemelt jelentőséggel bír a ma és különösen a holnap Európája számára. Az új társadalom fejlődése, csakúgy, mint a társadalmi kohézió, szorosan kapcsolódik az oktatás kérdéséhez, ahol az oktatás alatt nem csupán a formális oktatást kell érteni, hanem támogatni kell az egyénre fókuszáló nem-formális és informális oktatást is. Szeretném felhívni továbbá a figyelmet a migráns oktatás jelentőségére is. A gyakorlatban is kiderült, hogy az oktatás elengedhetetlenül fontos a migránsok szociális integrációjának, valamint a tolerancia, stabilitás és teljesítmény szempontjából, illetve az európai fejlődés egészét tekintve."@hu11
". Mi associo ai colleghi nel congratularmi con l’onorevole Doris Pack per il suo lavoro di relatrice. Il tema è molto importante per l’Europa di oggi e soprattutto per quella di domani. Lo sviluppo di una nuova società e della coesione sociale sono strettamente connesse all’istruzione, e con questa espressione non intendiamo soltanto l’educazione formale, ma vorremmo anche incoraggiare l’educazione non formale e informale concentrata sul singolo. Desidero porre l’accento sull’importanza dell’istruzione dei migranti. Credo che abbiamo avuto modo di osservare nella pratica che l’istruzione per i migranti si rivela necessaria per la loro integrazione sociale, per la tolleranza, la stabilità, la prestazione e per lo sviluppo europeo globale."@it12
"Prisijungiu prie savo kolegų sveikinimų D. Pack dėl jos, kaip pranešėjos, darbo. Tema yra labai aktuali šių dienų Europai ir ypač ateities Europai. Naujos visuomenės vystymasis ir socialinė sanglauda yra glaudžiai susijusios su švietimu – švietimu šiuo atveju laikytinas ne tik formalusis švietimas, mes taip pat turėtume skatinti į asmenį orientuotą neoficialųjį ir neformalųjį švietimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į migrantų švietimo svarbą. Manau, įsitikinome praktiškai, kad migrantų švietimas būtinas jų socialinei integracijai, tolerancijai, stabilumui, veiklai ir bendram Europos vystymuisi."@lt14
"Pievienojos kolēģu apsveikumiem kundzei par viņas referents darbu. Šī tēma ir ļoti svarīga šodienas Eiropai un īpaši svarīga rītdienas Eiropai. Jaunas sabiedrības attīstība un sociālā kohēzija ir cieši saistītas ar izglītību, un ar izglītību mums nevajag domāt tikai formālo izglītību, bet mums jāatbalsta arī neformālā un neoficiālā izglītība, kas augstākajā mērā koncentrējas uz cilvēku. Es vēlētos vērst uzmanību uz migrantu izglītības nozīmi. Es domāju, ka mēs esam redzējuši praksē, ka migrantiem izglītība vajadzīga viņu sociālajai integrācijai, iecietībai, stabilitātei, darbam un, galvenais, Eiropas attīstībai."@lv13
"Cu siguranţă mă alătur şi eu celorlalţi colegi pentru a o felicita pe doamna Doris Pack în calitatea dumneaei de raportor. Subiectul este foarte important pentru Europa de astăzi şi mai ales pentru Europa de mâine. Dezvoltarea unei societăţi, dar şi coeziunea socială, sunt indisolubil legate de educaţie, iar când vorbim de educaţie nu trebuie să ne referim strict la educaţia formală, ci trebuie să recunoaştem şi să încurajăm educaţia non-formală şi informală, puternic focalizate pe dezvoltarea individului. Eu aş vrea să atrag atenţia asupra importanţei educaţiei emigranţilor. Cred că deja realitatea ne-a arătat că avem nevoie de educaţia emigranţilor pentru integrarea socială a acestora, de educaţia pentru toleranţă, pentru a construi solidaritatea, şi de educaţia pentru performanţă, pentru dezvoltarea Europei."@mt15
". Net als mijn collega’s wil ik mevrouw Doris Pack ook feliciteren met haar werk als rapporteur. Het thema is zeer belangrijk voor het Europa van vandaag en vooral voor het Europa van morgen. Zowel de ontwikkeling van een nieuwe samenleving als ook de sociale cohesie zijn nauw verbonden met het onderwijs, en hierbij moeten we niet alleen denken aan het formeel onderwijs. We moeten namelijk ook niet-formeel en informeel onderwijs bevorderen dat zeer sterk op het individu is gericht. Ik wil de aandacht vestigen op het belang van onderwijs voor allochtonen. Ik geloof dat in de praktijk is gebleken dat onderwijs voor allochtonen noodzakelijk is voor hun sociale integratie, voor tolerantie, stabiliteit, het prestatievermogen en voor de Europese ontwikkeling in het algemeen."@nl3
"Dołączę do moich kolegów z gratulacjami dla pani Doris Pack dotyczącymi jej prac jako sprawozdawcy. Temat jest bardzo ważny dla dzisiejszej Europy, a w szczególności dla Europy jutra. Rozwój nowego społeczeństwa, jak również spójności socjalnej są bardzo ściśle związane z edukacją, a poprzez edukację powinniśmy rozumieć nie tylko formalną edukację, ale także wspierać edukację nieformalną i incydentalną, w dużej mierze skupioną na jednostce. Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie kształcenia migrantów. Uważam, że zobaczyliśmy w praktyce, że kształcenie migrantów jest konieczne dla ich włączenia do społeczeństwa, dla tolerancji, stabilności, wydajności i dla ogólnego rozwoju Europy."@pl16
"Junto as minhas palavras às dos colegas para felicitar a senhora deputada Doris Pack e o trabalho que desenvolveu enquanto relatora. Este tema é de grande importância para a Europa de hoje e, mais ainda, para a Europa de amanhã. O desenvolvimento de uma nova sociedade e a coesão social estão estreitamente ligados à educação, e ao dizer educação não penso apenas em educação formal (instrução), penso também na necessidade de estimular a educação não formal e informal centrada no indivíduo. Gostaria de chamar a atenção para a importância da educação da população migrante. Creio que, na prática, já percebemos que a educação dos migrantes é necessária para assegurar a sua integração social e aumentar a tolerância, a estabilidade, o desempenho e, afinal, o desenvolvimento europeu."@pt17
"Pridám sa k svojím kolegom v gratuláciách pani Doris Packovej k jej práci spravodajkyne. Táto téma je veľmi dôležitá pre Európu dneška, a najmä pre Európu budúcnosti. Rozvoj novej spoločnosti, ako aj sociálna súdržnosť sú tesne späté so vzdelávaním a pod vzdelávaním by sme nemali rozumieť iba formálne vzdelávanie, ale mali by sme podporovať aj neoficiálne a neformálne vzdelávanie, presne zacielené na jednotlivca. Rada by som upriamila pozornosť na význam vzdelávania migrantov. Domnievam sa, že sme v praxi videli, ako je vzdelávanie migrantov potrebné pre ich sociálnu integráciu, pre toleranciu, stabilitu, výkonnosť a pre celkový rozvoj Európy."@sk19
". Pridružujem se mojim kolegom pri čestitkah gospe Doris Pack za njeno delo poročevalke. Tema je zelo pomembna za današnjo in zlasti jutrišnjo Evropo. Razvoj nove družbe in socialna kohezija sta tesno povezana z izobraževanjem, pri čemer z izobraževanjem ne smemo misliti le formalnega izobraževanjem, ampak moramo spodbujati tudi neformalno in priložnostno izobraževanje, ki je osredotočeno na posameznika. Rada bi opozorila tudi na pomembnost izobraževanja migrantov. Menim, da smo v praksi videli, da je izobraževanje migrantov pomembno za njihovo socialno vključenost, za strpnost, stabilnost, uspešnost in za splošen razvoj Evrope."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph