Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-319"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.27.2-319"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would very much like to show my appreciation of this report and to congratulate the rapporteur, Ms Pack for her commitment, efforts and contributions and also Mr Andersson from the Committee on Employment and Social Affairs and Ms Flasarová from the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. I am very pleased that our two communications from 2006 and 2007 received a very concrete and strong response from the European Parliament. The first was on adult learning and the second, on the European action plan on this matter, adopted in September. As you have recognised, the importance of adult learning is clearly increasing. First of all, global competition is a reality. We need to invest in education at all stages of life and at all levels, and the skills and competences of adults need to be continuously upgraded. Secondly, demographic changes mean that people need to work at least some years longer and they need to maintain the relevance of their skills to do this. Thirdly, adult learning helps to combat social exclusion. Too many adults with low education levels risk being excluded from the labour market. So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies. I welcome your support for many reasons, particularly for improving the quality and accessibility of adult learning, including through better childcare and e-learning, and in particular for groups with special needs, as well as for speeding up the assessment of skills and valuing informal learning, for investing more in general and also for adapting to the needs of women, migrants and the ageing population. Last but not least, for developing reliable and comparable data to measure adult learning, as Ms Pack mentioned. We will follow up all these elements in implementing the European action plan. As you suggest, these are all kinds of good practices in the Member States which we will use in our cooperation. We will support these best practices via peer learning activities and studies, through the Lifelong Learning Programme and the European Social Fund mentioned earlier, in order to share knowledge and experience. In implementing the action plan with the cooperation of Member States, we will analyse the effect of national reforms on adult learning, especially in the light of the recently adopted European Qualifications Framework. We will also develop standards for adult learning professionals and quality assurance mechanisms based on existing good practice. We want to encourage Member States to set targets for increasing the skill levels of adults and to speed up the process of assessing and recognising non-formal and informal learning for groups at risk. Last but not least, we will propose a set of core data to improve monitoring of the sector. I look forward to the debate but in particular to continuous support in this direction."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych vyjádřil, jak velmi si cením této zprávy, a rád bych poblahopřál zpravodajce paní Packové k jejímu zaujetí, úsilí a přínosu a dále panu Anderssonovi z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a paní Flasarové z Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Jsem velmi rád, že se naše dvě sdělení z let 2006 a 2007 setkala v Evropském parlamentu s velice konkrétní a silnou odezvou. První sdělení se týká vzdělávání dospělých a druhé evropského akčního plánu, který byl v této věci přijatý v září. Jak jste uvedl, význam vzdělávání dospělých neustále zřetelně roste. V prvé řadě je třeba poukázat na existenci světové konkurence. Potřebujeme investovat do vzdělávání ve všech stádiích života a na všech úrovních. Schopnosti a kompetence dospělých je neustále třeba zdokonalovat. Za druhé dochází k demografickým změnám, které znamenají, že lidé musí pracovat alespoň o několik let déle, a potřebují si proto zachovat patřičné vědomosti a znalosti. Za třetí napomáhá vzdělávání dospělých potírat sociální vyloučení. Příliš mnoho dospělých s nízkou úrovní vzdělání riskuje, že bude vyloučeno z trhu práce. Vzdělávání dospělých má proto zásadní úlohu ve strategiích celoživotního vzdělávání. Vaši podporu vítám z mnoha důvodů, především proto, že zlepšuje kvalitu a přístup ke vzdělávání dospělých, včetně zlepšení péče o děti a elektronického učení, a to zejména pokud jde o vzdělávání pro skupiny se zvláštními potřebami, dále proto, že urychluje hodnocení schopností a uznává neformální vzdělávání, že obecně do věci investuje a že vzdělávání upravuje podle potřeb žen, přistěhovalců a starších lidí. V neposlední řadě proto, že přináší spolehlivá a srovnatelná data pro měření vzdělávání dospělých, jak již uvedla paní Pack. Všemi těmito body se budeme zabývat při realizaci evropského akčního plánu. Jak jste naznačila, členské státy mají v této oblasti mnoho různých osvědčených postupů, které budeme ve spolupráci využívat. Tyto osvědčené postupy budeme podporovat prostřednictvím vzájemného učení (tzv. peer learning) a studií, prostřednictvím programu pro celoživotního učení a Evropského sociálního fondu, o nichž již byla řeč, abychom se mohli podělit o znalosti a zkušenosti. Při realizaci akčního plánu, na kterém se budou členské státy podílet, budeme analyzovat vliv národních reforem na vzdělávání dospělých, především s ohledem na nedávno přijatý Evropský rámec kvalifikací. Budeme také rozvíjet standardy odborného vzdělávání dospělých a mechanismy zajištění kvality, které se budou opírat o existující osvědčené postupy. Chceme podporovat členské státy, aby si stanovily cíle pro zvyšování úrovně kvalifikace dospělých a aby urychlily proces hodnocení a uznávání neformálního a informálního učení. V neposlední řadě chceme navrhnout sérii nejdůležitějších údajů, na jejichž základě by se měla zlepšit průběžná kontrola odvětví. Těším se na tuto diskusi, ale především na vaši pokračující podporu."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker at understrege, at jeg bifalder betænkningen, og jeg vil gerne takke ordføreren, fru Pack, for hendes engagement, indsats og bidrag, samt hr. Andersson fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og fru Flasarová fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Det glæder mig meget, at vores to meddelelser fra 2006 og 2007 resulterede i et meget konkret og målrettet svar fra Europa-Parlamentet. Den første meddelelse handlede om voksenuddannelse og den anden handlede om den europæiske handlingsplan om dette anliggende, som blev vedtaget i september. Som De har anerkendt, er betydningen af voksenuddannelse klart stigende. For det første er global konkurrence en realitet. Vi skal investere i uddannelse på alle tidspunkter i livet og på alle niveauer, og voksne menneskers kvalifikationer og kompetencer skal opgraderes kontinuerligt. For det andet medfører de demografiske ændringer, at borgerne skal arbejde mindst nogle år længere, og at de skal opretholde niveauet for kvalifikationer. For det tredje modvirker voksenuddannelse social udstødelse. Alt for mange voksne mennesker med lavt uddannelsesniveau risikerer at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Voksenuddannelse spiller derfor en vigtig rolle i strategierne om livslang læring. Jeg bifalder Deres støtte af mange årsager, især med henblik på forbedring af kvaliteten og adgangen til voksenuddannelse, herunder gennem bedre børnepasningsordninger og e-learning, især for grupper med særlige behov, samt fremskyndelsen af vurderingen af kvalifikationer og uformel læring, forøgelsen af investeringerne generelt og tilpasningen til de behov, som kvinder, migranter og ældre har. Sidst, men ikke mindst, bifalder jeg udviklingen af pålidelige og sammenlignelige data til vurdering af voksenuddannelse, som fru Pack nævnte. Vi vil følge op på alle disse elementer i gennemførelsen af den europæiske handlingsplan. Som De foreslog, er alle disse aktioner eksempler på god praksis i medlemsstaterne, som vi vil anvende i samarbejdet. Vi vil støtte disse eksempler på god praksis gennem peer learning-aktiviteter og -undersøgelser, gennem programmet for livslang læring og Den Europæiske Socialfond - som nævnt tidligere - med henblik på at udveksle viden og erfaringer. I forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen i samarbejde med medlemsstaterne vil vi analysere betydningen af nationale reformer for voksenuddannelse, især i lyset af den europæiske referenceramme for kvalifikationer, der blev vedtaget for nylig. Vi vil endvidere udarbejde standarder for fagfolk inden for voksenuddannelse og udvikle mekanismer til kvalitetssikring, der er baseret på eksisterende god praksis. Vi ønsker at opfordre medlemsstaterne til at fastsætte målsætninger for voksne menneskers faglige niveau og fremskynde processen med henblik på at vurdere og anerkende ikkeformel og uformel læring for udsatte grupper. Sidst, men ikke mindst, vil vi foreslå en række nøgledata til fremme af overvågningen af sektoren. Jeg ser frem til forhandlingen, men især til fortsat støtte i denne retning."@da2
". − Herr Präsident! Ich möchte meine Anerkennung für diesen Bericht aussprechen und die Berichterstatterin, Frau Pack, zu ihrem Engagement, ihrer Mühe und ihrem Beitrag beglückwünschen. Gleichzeitig gratuliere ich Herrn Andersson vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie Frau Flasarová vom Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. Ich freue mich sehr, dass das Europäische Parlament so konkret und entschlossen auf unsere beiden Mitteilungen von 2006 und 2007 reagiert hat. Bei der ersten ging es um die Erwachsenenbildung und bei der zweiten um den europäischen Aktionsplan in dieser Angelegenheit, der im September angenommen wurde. Wie Sie festgestellt haben, nimmt die Bedeutung der Erwachsenenbildung eindeutig zu. Erstens ist der globale Wettbewerb eine Realität. Wir müssen auf allen Lebensabschnitten und allen Ebenen in Bildung investieren, und die Fähigkeiten und Kompetenzen von Erwachsenen bedürfen der kontinuierlichen Aktualisierung. Zweitens bedeutet der demografische Wandel, dass die Bürger zumindest einige Jahre länger arbeiten müssen, und dazu muss ihre Qualifikation stets auf dem aktuellen Stand sein. Drittens trägt die Erwachsenenbildung zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung bei. Zu vielen Erwachsenen mit niedrigem Bildungsniveau droht die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt. Die Erwachsenenbildung spielt also eine entscheidende Rolle im Hinblick auf Strategien für ein lebenslanges Lernen. Ich begrüße Ihre Unterstützung aus vielen Gründen, insbesondere weil sie zur Verbesserung der Qualität und der Zugänglichkeit der Erwachsenenbildung beiträgt, indem beispielsweise bessere Kinderbetreuungs- und E-Learning-Möglichkeiten angestrebt werden, und zwar vor allem für Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, aber auch weil Sie sich für eine Beschleunigung der Bewertung von Qualifikationen und die Anerkennung des informellen Lernens, für größere Investitionen generell und die stärkere Berücksichtigung der Erfordernisse von Frauen, Migranten und der alternden Bevölkerung einsetzen. Und schließlich, weil Sie sich, wie Frau Pack sagte, für die Entwicklung zuverlässiger und vergleichbarer Daten einsetzen, um die Erwachsenenbildung messbar zu machen. Wir werden all diese Elemente bei der Umsetzung des europäischen Aktionsplans im Auge behalten. Wie Sie schon sagen, handelt es sich dabei ausnahmslos um bewährte Praktiken der Mitgliedstaaten, die wir in unserer Zusammenarbeit nutzen werden. Wir werden diese bewährten Praktiken im Rahmen von Methoden wie dem „Peer Learning“ und Studien, über das Programm des lebenslangen Lernens und den bereits erwähnten Europäischen Sozialfonds fördern, um so Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Wir werden bei der in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten geplanten Umsetzung des Aktionsplans die Wirkung nationaler Reformen auf die Erwachsenenbildung analysieren, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund des unlängst angenommenen Europäischen Qualifikationsrahmens. Wir werden ferner auf der Grundlage bewährter Erfahrungen Normen für Erwachsenenbildner und Qualitätssicherungsmechanismen entwickeln. Wir möchten die Mitgliedstaaten ermutigen, Ziele für die Erhöhung des Qualifizierungsniveaus bei Erwachsenen zu setzen und den Prozess der Bewertung und Anerkennung der nicht formalen und informalen Bildung für Risikogruppen zu beschleunigen. Und schließlich werden wir ein Paket von Kerndaten zur Verbesserung der Überwachung des Sektors vorschlagen. Ich freue mich auf die Aussprache und vor allem auf die weitere Unterstützung für diese Vorhaben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έκθεση αυτή και να συγχαρώ την εισηγήτριά της, κ. Pack, για την αφοσίωση, τις προσπάθειες και τη συνεισφορά της, όπως και τον κ. Andersson από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κ. Flasarová από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι δύο ανακοινώσεις μας του 2006 και του 2007 έλαβαν μία πολύ συγκεκριμένη και ισχυρή απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη αφορούσε την εκπαίδευση των ενηλίκων και η δεύτερη, που αφορούσε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το παραπάνω ζήτημα, εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο. Όπως αναγνωρίσατε, η σημασία της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι σαφές ότι αυξάνεται. Καταρχήν, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αποτελεί πραγματικότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση σε όλα τα στάδια της ζωής και σε όλα τα επίπεδα, και οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ενηλίκων πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς. Δεύτερον, οι δημογραφικές αλλαγές σημαίνουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν τουλάχιστον ορισμένα χρόνια περισσότερο και ότι πρέπει να διατηρούν το επίπεδο των προσόντων τους για να το επιτύχουν. Κατά τρίτον, η εκπαίδευση των ενηλίκων βοηθά στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολλοί ενήλικες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να αποκλεισθούν από την αγορά εργασίας. Επομένως, η εκπαίδευση των ενηλίκων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις στρατηγικές διά βίου μάθησης. Επικροτώ τη στήριξή σας για πολλούς λόγους, κυρίως για τη βελτίωση της ποιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση των ενηλίκων, μεταξύ άλλων και μέσω καλύτερης παιδικής μέριμνας και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, και ιδίως όσον αφορά ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των προσόντων και της εκτίμησης της άτυπης μάθησης, για μεγαλύτερες επενδύσεις γενικότερα και για την προσαρμογή στις ανάγκες των γυναικών, των μεταναστών και του ηλικιωμένου πληθυσμού. Τέλος, για την ανάπτυξη αξιόπιστων και συγκριτικών στοιχείων για τη μέτρηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων, όπως ανέφερε η κ. Pack. Θα εξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης. Όπως αναφέρατε, όλα τα παραπάνω αποτελούν καλές πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, τις οποίες θα αξιοποιήσουμε στη συνεργασία μας. Θα στηρίξουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές μέσω δραστηριοτήτων μάθησης από ομότιμους και μελετών, μέσω του προγράμματος διά βίου μάθησης και του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου που αναφέρθηκε νωρίτερα, με σκοπό να μοιραστούμε τη γνώση και την εμπειρία. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης με τη συνεργασία των κρατών μελών, θα αναλύσουμε την επίδραση των εθνικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση των ενηλίκων, ιδίως με γνώμονα το πρόσφατα εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Θα αναπτύξουμε επίσης πρότυπα για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας που θα βασίζονται σε υπάρχουσες καλές πρακτικές. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους όσον αφορά την αύξηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και να επιταχύνουμε τη διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης για τις ομάδες ατόμων σε κίνδυνο. Τέλος, θα προτείνουμε μια σειρά βασικών δεδομένων για τη βελτίωση της παρακολούθησης του τομέα. Αναμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση αλλά κυρίως τη διαρκή στήριξη προς την κατεύθυνση αυτή."@el10,10
"Señor Presidente, me gustaría alabar este informe y felicitar a la ponente, la señora Pack, por su compromiso, esfuerzo y contribución y también al señor Anderson de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y a la señora Flasarová de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Me complace que nuestras dos comunicaciones de 2006 y 2007 recibieran una respuesta muy concreta y sólida del Parlamento Europeo. La primera versaba sobre aprendizaje de adultos y la segunda sobre el plan de acción europeo sobre esta cuestión, aprobado en septiembre. Como sus Señorías han reconocido, la importancia del aprendizaje de adultos es claramente cada vez mayor. En primer lugar, la competencia mundial es una realidad. Tenemos que invertir en educación en todas las etapas de la vida y en todos los niveles y es necesario actualizar de manera continua las cualificaciones y competencias de los adultos. En segundo lugar, los cambios demográficos obligan a que la gente tenga que trabajar al menos algunos años más, y para ello tienen que mantener la relevancia de sus cualificaciones. Tercero, el aprendizaje de los adultos ayuda a luchar contra la exclusión social. Demasiados adultos con niveles educativos bajos corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. Así pues, el aprendizaje de adultos desempeña un papel vital en las estrategias de aprendizaje permanente. Acojo con satisfacción este informe por muchos motivos, en particular porque mejora la calidad y la accesibilidad del aprendizaje de adultos, incluida la mejora de los servicios de guardería y el aprendizaje electrónico, y en particular para grupos con necesidades especiales; también porque permite acelerar la evaluación de cualificaciones y la valoración del aprendizaje informal, porque invierte más en general y porque se adapta a las necesidades de las mujeres, inmigrantes y de la población que envejece. Por último, aunque no menos importante, porque permite elaborar datos fiables y comparables para medir el aprendizaje de adultos, como mencionó la señora Pack. Seguiremos todos estos elementos al aplicar el plan de acción europeo. Como sugiere su Señoría, se trata de todo tipo de buenas prácticas en los Estados miembros que usaremos en nuestra cooperación. Apoyaremos estas mejores prácticas mediante actividades y estudios de aprendizaje entre iguales, a través del Programa de Aprendizaje Permanente y el Fondo Social Europeo mencionado anteriormente a fin de compartir los conocimientos y la experiencia. Al aplicar el plan de acción con la cooperación de los Estados miembros, analizaremos el efecto de las reformas nacionales en el aprendizaje de adultos, especialmente a la luz del Marco Europeo de Cualificaciones, recientemente adoptado. También desarrollaremos normas para los profesionales del aprendizaje de adultos y mecanismos de garantía de la calidad basadas en buenas prácticas existentes. Queremos animar a los Estados miembros a que establezcan objetivos para incrementar el nivel de cualificaciones de los adultos y para acelerar el proceso de evaluación y reconocimiento del aprendizaje no formal e informal para grupos de riesgo. Por último, propondremos una serie de datos fundamentales para mejorar la supervisión del sector. Espero con ansia este debate, pero en particular espero seguir recibiendo apoyos en esta dirección."@es21
"Härra president, ma tahaksin väga näidata oma pooldavat suhtumist käesolevasse raportisse ja õnnitleda raportööri proua Packi tema pühendumuse, pingutuste ja panuse eest ja samuti ka härra Anderssoni tööhõive- ja sotsiaalkomisjonist ning proua Flasarovát naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonist. Ma olen väga rahul, et meie kaks teatist 2006. ja 2007. aastast said väga konkreetse ja tugeva vastukaja Euroopa Parlamendilt. Esimeses käsitleti täiskasvanuõpet ja teises – septembris vastuvõetud Euroopa tegevuskava selles küsimuses. Nagu te olete aru saanud, on täiskasvanuõppe tähtsus kasvamas. Kõigepealt, ülemaailmne konkurents on saanud reaalsuseks. Meil on vaja investeerida haridusse igal eluetapil ja igal tasemel ning täiskasvanute oskusi ja pädevust tuleb pidevalt tõsta. Teiseks, demograafilised muutused tähendavad, et inimestel on vaja töötada vähemalt mõni aasta kauem ja neil on tarvis selleks säilitada oma oskuste asjakohalisus. Kolmandaks, täiskasvanuõpe aitab võidelda sotsiaalse tõrjutusega. Liiga suur arv madala haridustasemega täiskasvanuid riskib tööturult väljalangemisega. Nii on täiskasvanuõppel elutähtis roll elukestva õppimise strateegiates. Ma tervitan teie toetust mitmel põhjusel, eriti täiskasvanuõppe kvaliteedi parandamise ja kättesaadavuse osas, kaasa arvatud selle teostamine läbi parema lapsehoolduse ja e-õppe ning eriti erivajadustega rühmade osas, kui ka oskuste hindamise kiirendamise ja informaalse õppimise hindamise osas; üldise suurema investeerimise suhtes ning samuti ka naiste, migrantide ja vananeva elanikkonna vajadustele kohandamise suhtes. Viimane, kuid mitte vähem tähtis – usaldusväärsete ja võrdlevate andmete väljaarendamise eest täiskasvanuõppe mõõtmiseks nagu proua Pack mainis. Me järgime kõiki neid elemente Euroopa tegevuskava rakendamisel. Nagu ka teie soovitate, on need liikmesriikide igat liiki head ettevõtmised, mida me peaksime kasutama oma koostöös. Me toetame kõiki parimaid tavasid läbi vastastikuse õppe tegevuse ja õpingute, läbi elukestva õppimise programmi ja eelpoolmainitud Euroopa sotsiaalfondi, selleks, et jagada teadmisi ja kogemusi. Tegevuskava rakendamisel koostöös liikmesriikidega analüüsime me liikmesriikide reformide mõju täiskasvanuõppele, eriti hiljuti vastuvõetud Euroopa kvalifikatsioonide raamistiku valguses. Samuti töötame välja olemasoleval heal praktikal põhinevad standardid täiskasvanuõppe erialaspetsialistide jaoks ja kvaliteedi tagamise mehhanismid. Me tahame õhutada liikmesriike püstitama sihtmärke täiskasvanute oskustasemete tõstmiseks ja kiirendama riskirühmadele mõeldud mitteformaalse ja informaalse õppe hindamise ja tunnustamise protsessi. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana – peagi esitame peamiste andmete kogumi, mille kaudu oleks võimalik parandada sektoris järelevalvet. Ootan arutelu, kuid eriti jätkuvat toetust nimetatud meetmetele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin osoittaa, miten paljon arvostan tätä mietintöä, ja onnitella esittelijää Doris Packia hänen sitoumuksestaan, ponnisteluistaan ja panoksestaan sekä myös työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan Anderssonia ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan Flasarováa. Olen oikein tyytyväinen siihen, että kaksi tiedonantoa vuosilta 2006 ja 2007 ovat saaneet erittäin konkreettisen ja vahvan vastauksen Euroopan parlamentilta. Ensimmäisen aiheena oli aikuiskoulutus ja toisen aiheena asiaa koskeva EU:n toimintaohjelma, ja tämä annettiin syyskuussa. Kuten olette havainneet, aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa selvästi. Ensinnäkin maailmanlaajuinen kilpailu on todellisuutta. On investoitava koulutukseen kaikissa elämänvaiheissa ja kaikilla tasoilla, ja aikuisten taitoja ja osaamista on jatkuvasti kehitettävä. Toiseksi väestörakenteen muutos tarkoittaa, että ihmisten on työskenneltävä ainakin muutama vuosi pidempään ja heidän on ylläpidettävä taitojaan tätä varten. Kolmanneksi aikuiskoulutus auttaa torjumaan sosiaalista syrjäytymistä. Liian moni aikuinen, jolla on alhainen koulutustaso, on vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta. Niinpä aikuiskoulutus on erittäin tärkeä osa elinikäisen oppimisen strategioita. Olen tyytyväinen tukeenne monista syistä, erityisesti siltä osin kuin se koskee aikuiskoulutuksen laadun ja saatavuuden parantamista, mukaan luettuna parempi lastenhoito ja sähköinen oppiminen sekä erityisesti erityisopetus, sekä osaamisen arvioinnin nopeuttamista ja arkioppimisen arvostamista, yleistä investointien lisäämistä ja myös naisten, maahanmuuttajien ja ikääntyvän väestön tarpeiden huomioon ottamista. Lopuksi haluan vielä mainita luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen kehittämisen aikuiskoulutuksen mittaamiseksi, kuten Doris Pack totesi. Käsittelemme kaikkia näitä osatekijöitä, kun panemme täytäntöön EU:n toimintasuunnitelmaa. Kuten ehdotatte, nämä ovat kaikki hyviä käytäntöjä jäsenvaltioissa, ja käytämme niitä yhteistyössämme. Tuemme näitä parhaita käytäntöjä vertaisoppimistoimilla ja -tutkimuksilla, elinikäisen oppimisen ohjelmalla ja aiemmin mainitulla Euroopan sosiaalirahastolla tiedon ja kokemusten jakamiseksi. Kun panemme täytäntöön toimintasuunnitelmaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, analysoimme kansallisten uudistusten vaikutusta aikuiskoulutukseen erityisesti äskettäin annetun eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen valossa. Kehitämme myös normeja aikuiskoulutuksen ammattilaisille ja laadunvarmistusmekanismeja, jotka perustuvat olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Haluamme kannustaa jäsenvaltioita asettamaan tavoitteita aikuisten osaamistason nostamiseksi ja nopeuttamaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen arvioinnin ja tunnustamisen prosessia. Lopuksi aiomme ehdottaa keskeisiä tietoja alan valvonnan parantamiseksi. Odotan kiinnostuneena keskustelua mutta erityisesti jatkuvaa tukea."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à montrer ma reconnaissance pour ce rapport et à féliciter le rapporteur, M Pack, pour son engagement, ses efforts et ses contributions, ainsi que M. Andersson, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, et M Flasarová, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres. Je suis très heureux que nos deux communications de 2006 et 2007 aient reçu une réponse très concrète et très forte de la part du Parlement européen. La première était sur l’éducation et la formation des adultes et la seconde, sur le plan d’action européen dans ce domaine, adopté en septembre. Comme vous l’avez admis, il est clair que l’éducation et la formation des adultes sont de plus en plus importantes. Premièrement, la concurrence mondiale est une réalité. Nous devons investir dans l’éducation à tous les stades de la vie et à tous les niveaux, et les qualifications et les compétences des adultes doivent continuellement être améliorées. Deuxièmement, les changements démographiques impliquent que les gens doivent travailler au moins quelques années de plus et, pour ce faire, ils doivent faire en sorte que leurs qualifications restent valides. Troisièmement, l’éducation et la formation des adultes contribuent à lutter contre l’exclusion sociale. Trop d’adultes dont le niveau d’éducation est faible risquent d’être exclus du marché du travail. L’éducation et la formation des adultes ont donc un rôle vital à jouer dans les stratégies d’apprentissage tout au long de la vie. J’accueille votre soutien avec satisfaction pour de nombreuses raisons, en particulier parce qu’il va permettre d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation et de la formation des adultes, entre autres grâce à une amélioration des systèmes de garde d’enfants et d’apprentissage en ligne, en particulier pour les groupes qui ont des besoins spéciaux, ainsi que d’accélérer l’évaluation des compétences et de l’apprentissage informel, d’investir davantage en général ainsi que d’adapter les besoins des femmes, des migrants et de la population vieillissante. Enfin, mais ce n’est pas le moins important, il va permettre de développer des données fiables et comparables en vue de mesurer l’éducation et la formation des adultes, comme M Pack l’a mentionné. Nous donnerons suite à tous ces éléments en mettant le plan d’action européen en œuvre. Comme vous l’avez fait observer, ce sont toutes sortes de bonnes pratiques utilisées dans les États membres que nous utiliserons dans le cadre de notre coopération. Nous soutiendrons ces meilleures pratiques à l’aide d’activités d’apprentissage avec des pairs et d’études, à l’aide du programme d’apprentissage tout au long de la vie et du Fonds social européen que vous avez mentionnés tout à l’heure, afin de partager les connaissances et l’expérience. En mettant en œuvre le plan d’action avec la coopération des États membres, nous analyserons l’effet des réformes nationales de l’éducation et de la formation des adultes, en particulier à la lumière du cadre européen des certifications adopté récemment. Nous élaborerons également des normes pour les professionnels de l’éducation et de la formation des adultes et des mécanismes d’assurance qualité sur la base des bonnes pratiques existantes. Nous voulons encourager les États membres à fixer des objectifs en vue d’accroître le niveau de qualification des adultes et d’accélérer le processus d’évaluation et de reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel pour les groupes vulnérables. Enfin, mais ce n’est pas le moins important, nous proposerons un ensemble de données essentielles en vue d’améliorer la surveillance du secteur. J’attends le débat avec impatience, mais je me réjouis surtout de votre soutien continu dans cette direction."@fr8
"Elnök úr, szeretnék tetszésemnek hangot adni az elhangzott jelentéssel kapcsolatban és egyúttal gratulálni az előadónak, Pack asszonynak elkötelezettségéért, fáradozásáért és közreműködéséért, csakúgy, mint Andersson úrnak a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságtól és Flasarová kisasszonynak a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságtól. Örömmel tölt el, hogy mind 2006-os, mind 2007-es közleményünk határozott választ váltott ki az Európai Parlament részéről. Az első ezek közül a felnőttkori tanulással, míg a második a szeptemberben elfogadott, ezzel kapcsolatos európai cselekvési tervvel foglalkozott. Ahogyan azt Önök is észrevehették, a felnőttkori tanulás jelentősége egyértelműen növekszik. Először is a globális verseny egy valós, létező dolog. Az oktatásba történő befektetéseket az élet minden szakaszában és minden szintjén végre kell hajtani; és a felnőtt készségek és kompetenciák folyamatos továbbfejlesztése szükséges. Másodszor a demográfiai változások azt eredményezik, hogy az embereknek legalább pár évvel tovább kell dolgozniuk, és ehhez meg kell őrizniük készségeik alkalmazhatóságát. Harmadszor pedig a felnőttkori tanulás segítségével fel lehet venni a harcot a társadalmi kirekesztéssel szemben. Sajnos túl sok az alacsony képesítéssel rendelkező felnőtt, akiknél magas a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázata. A felnőttkori tanulás tehát rendkívül fontos szerepet játszik az egész életen át tartó tanulási stratégiákban. Támogatásukat több okból kifolyólag is örömmel fogadom, ezek közül a legfontosabb talán a felnőttkori tanulás színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, amelyet jobb gyermekgondozáson és az e-learningen keresztül érhetünk el, és ez különösen fontos a sajátos nevelési igényű csoportok szempontjából. Fontos további okok a készségek mérésének és az informális tanulás értékelésének felgyorsítása, az általános jellegű beruházások növelése, valamint a nők, a migránsok és az idősödő lakosság igényeihez való alkalmazkodás. Végül pedig, de nem utolsósorban nagy jelentősége van a megbízható és összehasonlítható adatok kidolgozásának, amellyel, ahogyan azt Pack asszony is említette, mérhetővé válna a felnőttkori tanulás. Az európai cselekvési terv megvalósítása során ezekre az elemekre külön figyelmet fogunk fordítani. Ahogyan azt Önök is felvetették, a tagállamokban számos olyan bevált gyakorlat van, amelyet együttműködésünk során használni fogunk. Ezeket a bevált gyakorlatokat egymástól való tanulási tevékenység és tanulmányok segítségével fogjuk támogatni a már korábban említett egész életen át tartó tanulással kapcsolatos programon, valamint az Európai Szociális Alapon keresztül, annak érdekében, hogy a tudász és a tapasztalatokat megoszthassuk. A cselekvési terv tagállamokkal együttműködésben történő végrehajtása során elemezni fogjuk a nemzeti reformok felnőttkori tanulásra gyakorolt hatását, különösen a nemrég elfogadott európai képesítési keretrendszer fényében. Fejleszteni fogjuk továbbá a felnőttoktatási szakemberek számára kidolgozott szabványokat, és a már meglévő bevált gyakorlaton alapuló mechanizmusok minőségbiztosítását. Bátorítani szeretnénk a tagállamokat arra, hogy határozzák meg a felnőttek készségszintjének növelésével kapcsolatos célokat és gyorsítsák meg a fenyegetett csoportok nem formális és informális tanulásának értékelési és felismerési folyamatát. Végül pedig, de nem utolsósorban olyan alapadat-állományt javaslunk, amely segítségével javíthatóvá válik a szektor ellenőrzése. Üdvözlöm a témával kapcsolatos vitát, de különösen az ez irányú folyamatos támogatást."@hu11
". Signor Presidente, desidero esprimere il mio apprezzamento per questa relazione e congratularmi con la relatrice, l’onorevole Pack, per l’impegno, gli sforzi e la partecipazione, e anche con l’onorevole Andersson della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e l’onorevole Flasarová della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere. Sono molto soddisfatto che le nostre due comunicazioni del 2006 e del 2007 abbiano ricevuto una risposta concreta e forte da parte del Parlamento europeo. La prima comunicazione trattava l’apprendimento degli adulti e la seconda, relativa al piano d’azione europeo in materia, è stata adottata in settembre. Come già sottolineato, l’importanza dell’educazione degli adulti sta chiaramente aumentando. Primo, la concorrenza globale è una realtà. Abbiamo bisogno di investire nell’istruzione in tutte le fasi della vita e a tutti i livelli, e le capacità e le competenze degli adulti necessitano di essere continuamente aggiornate. Secondo, i cambiamenti demografici comportano che gli individui debbano lavorare almeno alcuni anni in più e mantenere la pertinenza delle loro capacità per poterlo fare. Terzo, la formazione degli adulti contribuisce alla lotta all’esclusione sociale. Troppi adulti con bassi livelli d’istruzione rischiano di essere estromessi dal mercato del lavoro. Pertanto, l’educazione degli adulti ricopre un ruolo essenziale nelle strategie di apprendimento permanente. Accolgo con favore il vostro sostegno per molteplici ragioni, in particolare per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità dell’educazione degli adulti, tra cui una migliore assistenza all’infanzia e l’apprendimento elettronico, soprattutto per gruppi con particolari esigenze, e per l’accelerazione della valutazione delle competenze e della stima dell’apprendimento informale, al fine di investire più nell’insieme e anche di adattarsi alle esigenze delle donne, dei migranti e degli anziani. Ultimo punto ma non meno importante, per sviluppare dati attendibili e confrontabili volti a misurare l’istruzione degli adulti, come ha spiegato l’onorevole Pack. Ci atterremo a tali elementi nell’applicare il piano d’azione europeo. Come proposto, queste sono tutte tipologie di buone prassi negli Stati membri che utilizzeremo nella nostra collaborazione. Sosterremo queste buone prassi tramite attività di apprendimento e studi, attraverso il programma per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e il Fondo sociale europeo citati in precedenza, al fine di condividere conoscenza ed esperienza. Nell’attuare il piano d’azione con la collaborazione degli Stati membri, esamineremo l’effetto delle riforme nazionali sull’educazione degli adulti, soprattutto alla luce del quadro europeo delle qualifiche recentemente adottato. Inoltre, svilupperemo norme applicabili ai professionisti dell’educazione permanente e meccanismi di assicurazione della qualità a partire dalle buone pratiche esistenti. Vogliamo esortare gli Stati membri a fissare obiettivi intesi ad aumentare i livelli di competenza degli adulti e ad accelerare il processo di valutazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento non formale e informale in relazione ai gruppi a rischio. Ultimo aspetto, ma non meno importante, presenteremo una serie di dati fondamentali finalizzati a migliorare il controllo del settore. Attendo con impazienza il dibattito, ma in particolare il sostegno continuo in questa direzione."@it12
"Pone Pirmininke, labai noriu išreikšti savo pritarimą šiam pranešimui ir pasveikinti pranešėją ponią Pack už jos atsidavimą, pastangas ir įnašą, taip pat Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariui ponui Andersson bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto narei poniai Flasarová. Man labai malonu, kad 2006 ir 2007 m. mūsų paskelbti komunikatai sulaukė labai konkretaus ir tvirto Europos Parlamento atsakymo. Pirmasis buvo dėl suaugusiųjų švietimo, o antrasis – rugsėjo mėnesį patvirtintas Europos veiksmų planas šiam tikslui realizuoti. Kaip esate pripažinę, suaugusiųjų mokymosi reikšmė aiškiai didėja. Pirmiausia, pasaulinė konkurencija tapo realybe. Turime investuoti į švietimą visais gyvenimo etapais ir visais lygiais, o suaugusiųjų įgūdžius ir kompetencijas reikia nuolat atnaujinti. Antra, demografiniai pokyčiai reiškia, kad žmonėms tenka dirbti bent keletą metų ilgiau, todėl jiems būtina išlaikyti įgūdžių aktualumą. Trečia, suaugusiųjų mokymasis padeda įveikti socialinę atskirtį. Per daug suaugusiųjų, turinčių menką išsilavinimą, rizikuoja iškristi iš darbo rinkos. Taigi suaugusiųjų mokymasis atlieka itin svarbų vaidmenį plėtojant visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijas. Jūsų paramą sveikinu dėl daugelio priežasčių, visų pirma dėl pagerėjusio suaugusiųjų mokymosi prieinamumo, įskaitant geresnę vaikų priežiūrą ir elektroninį mokymąsi, ypač ypatingųjų poreikių grupėms, taip pat dėl paspartėjusio įgūdžių ir neformalaus mokymosi vertinimo, dėl išaugusių investicijų apskritai ir prisitaikymo prie moterų, migrantų ir vyresniojo amžiaus gyventojų poreikių. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – ponios Pack paminėtų patikimų ir palyginamų duomenų, skirtų išmatuoti suaugusiųjų mokymąsi, sukūrimas. Visų šių elementų laikysimės, įgyvendindami Europos veikslų planą. Teigiate, kad bendradarbiaudami naudosimės šia valstybių narių sukaupta gera praktika. Paremsime šiuos geros praktikos pavyzdžius, įgyvendindami tos pačios grupės žmonių mokymosi veiklas ir tyrimus bei anksčiau minėtąją Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą, siekdami keistis žiniomis ir patirtimi. Kartu su valstybėmis narėmis įgyvendindami šį veiksmų planą, analizuosime nacionalinių reformų poveikį suaugusiųjų mokymuisi, ypač atsižvelgiant į neseniai priimtą Europos kvalifikacijų pagrindų įstatymą. Taip pat parengsime suaugusiųjų mokymo profesionalų standartus ir kokybės užtikrinimo mechanizmus, pagrįstus sukaupta gera praktika. Siekiame skatinti valstybes nares nustatyti suaugusiųjų įgūdžių lygio kėlimo tikslus ir spartinti rizikos grupių neformaliojo ir formaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo procesą. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – pasiūlysime pagrindinių duomenų paketą, skirtą pagerinti šio sektoriaus priežiūrą. Laukiu debatų, o ypač – nuolatinės paramos šio sprendimo įgyvendinimui."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikt, cik augstu es vērtēju šo ziņojumu, un apsveikt referenti par viņas apņēmību, pūlēm un ieguldījumu, kā arī no Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un no Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas. Es esmu gandarīts, ka divi mūsu 2006. un 2007. gada paziņojumi saņēma ļoti konkrētu un izteiktu Eiropas Parlamenta atbildi. Pirmais bija par pieaugušo izglītību, un otrs – par Eiropas rīcības plānu šajā jautājumā, ko pieņēma septembrī. Kā jūs esat atzinuši, pieaugušo izglītības nozīme nenoliedzami palielinās. Pirmkārt, pasaules mēroga konkurence ir realitāte. Mums jāiegulda izglītībā visos dzīves posmos un visos līmeņos, un pieaugušo prasmes un kompetences nepārtraukti ir jāpilnveido. Otrkārt, demogrāfiskās pārmaiņas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāstrādā vismaz dažus gadus ilgāk un viņiem jāsaglabā tam atbilstošas prasmes, lai to darītu. Treškārt, pieaugušo izglītība palīdz apkarot sociālo atstumtību. Pārāk daudz pieaugušo ar zemu izglītības līmeni var tikt izstumti no darba tirgus. Tāpēc pieaugušo izglītībai ir būtiska vieta mūžizglītības stratēģijās. Es atzinīgi vērtēju jūsu ziņojumu daudzu iemeslu dēļ, jo sevišķi par pieaugušo izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabojumu, tostarp, pateicoties labākai bērnu aprūpei un e-mācībām, un it sevišķi grupām ar īpašām vajadzībām, kā arī par prasmju novērtēšanas pasteidzināšanu un neformālo mācību vērtēšanu, par lielāku ieguldījumu vispār un par piemērošanos sieviešu, migrantu un gados vecāku iedzīvotāju vajadzībām. Un kas nav mazāk svarīgi – par uzticamu un salīdzināmu datu attīstīšanu pieaugušo izglītības vērtēšanai, kā to pieminēja. Mēs turpināsim strādāt pie visiem šiem aspektiem, īstenojot Eiropas rīcības plānu. Kā jūs norādāt, tie visi ir labas prakses paraugi dalībvalstīs, ko mēs izmantosim savā sadarbībā. Mēs atbalstīsim šo labo praksi, mācoties vienam no otra un izpētot otra pieredzi, ar Mūžizglītības programmu un iepriekš minēto Eiropas Sociālo fondu, lai dalītos zināšanās un pieredzē. Īstenojot rīcības plānu sadarbībā ar dalībvalstīm, mēs analizēsim valsts reformu ietekmi uz pieaugušo izglītību, it īpaši, ņemot vērā nesen pieņemto Eiropas Kvalifikācijas sistēmu. Mēs arī attīstīsim standartus pieaugušo izglītības speciālistiem un kvalitātes nodrošināšanas mehānismus, pamatojoties uz pašreizējo labo praksi. Mēs gribam rosināt dalībvalstis noteikt mērķus pieaugušo prasmju līmeņu paaugstināšanai un paātrināt novērtēšanas procesu un neformālās un ikdienas izglītības atzīšanu riska grupām. Visbeidzot, mēs piedāvāsim pamatdatu kopumu šīs nozares pārraudzības uzlabošanai. Es ceru uz debatēm, bet it sevišķi uz ilgstošu atbalstu šajā virzienā."@lv13
"Mr President, I would very much like to show my appreciation of this report and to congratulate the rapporteur, Ms Pack for her commitment, efforts and contributions and also Mr Andersson from the Committee on Employment and Social Affairs and Ms Flasarová from the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. I am very pleased that our two communications from 2006 and 2007 received a very concrete and strong response from the European Parliament. The first was on adult learning and the second, on the European action plan on this matter, adopted in September. As you have recognised, the importance of adult learning is clearly increasing. First of all, global competition is a reality. We need to invest in education at all stages of life and at all levels, and the skills and competences of adults need to be continuously upgraded. Secondly, demographic changes mean that people need to work at least some years longer and they need to maintain the relevance of their skills to do this. Thirdly, adult learning helps to combat social exclusion. Too many adults with low education levels risk being excluded from the labour market. So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies. I welcome your support for many reasons, particularly for improving the quality and accessibility of adult learning, including through better childcare and e-learning, and in particular for groups with special needs, as well as for speeding up the assessment of skills and valuing informal learning, for investing more in general and also for adapting to the needs of women, migrants and the ageing population. Last but not least, for developing reliable and comparable data to measure adult learning, as Ms Pack mentioned. We will follow up all these elements in implementing the European action plan. As you suggest, these are all kinds of good practices in the Member States which we will use in our cooperation. We will support these best practices via peer learning activities and studies, through the Lifelong Learning Programme and the European Social Fund mentioned earlier, in order to share knowledge and experience. In implementing the action plan with the cooperation of Member States, we will analyse the effect of national reforms on adult learning, especially in the light of the recently adopted European Qualifications Framework. We will also develop standards for adult learning professionals and quality assurance mechanisms based on existing good practice. We want to encourage Member States to set targets for increasing the skill levels of adults and to speed up the process of assessing and recognising non-formal and informal learning for groups at risk. Last but not least, we will propose a set of core data to improve monitoring of the sector. I look forward to the debate but in particular to continuous support in this direction."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil heel graag mijn waardering uiten voor dit rapport. Ik wil ook de rapporteur, mevrouw Pack, de heer Andersson van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, en mevrouw Flasarová van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid feliciteren voor hun inzet, inspanningen en bijdragen. Ik ben zeer blij dat onze twee mededelingen van 2006 en 2007 een zeer concreet en overtuigend antwoord hebben gekregen van het Europees Parlement. De eerste mededeling ging over volwasseneneducatie en de tweede over het Europese actieplan hierover, dat in september werd goedgekeurd. Zoals u hebt erkend, neemt het belang van volwasseneneducatie voortdurend toe. Eerst en vooral, moeten we de wereldwijde concurrentie onder ogen zien. We moeten investeren in onderwijs voor alle leeftijden en op alle niveaus. De bekwaamheden en de vaardigheden van volwassenen moeten voortdurend bijgeschaafd worden. Ten tweede, moeten we omwille van de demografische veranderingen allemaal minstens enkele jaren langer gaan werken. We moeten dan ook de relevante vaardigheden behouden om dat te kunnen blijven doen. Ten derde, kan volwasseneneducatie een wapen zijn in de strijd tegen sociale uitsluiting. Er zijn te veel volwassenen met een laag opleidingsniveau die uit de boot dreigen te vallen op de arbeidsmarkt. Volwasseneneducatie speelt dus een belangrijke rol in de strategie van “een leven lang leren”. Er zijn vele redenen waarom ik dankbaar ben voor uw steun. Ze heeft er voor gezorgd dat volwasseneneducatie beter en toegankelijker is geworden (en dan vooral voor personen met specifieke behoeften) onder andere dankzij betere kinderopvang en e-learning. Er is een snellere beoordeling van vaardigheden, informeel leren wordt naar waarde geschat, de investeringen zijn opgevoerd en er is rekening gehouden met de behoeften van vrouwen, migranten en de ouder wordende bevolking. En tot slot, heeft uw steun geleid tot betrouwbare en vergelijkbare gegevens om volwasseneneducatie op te volgen, zoals mevrouw Pack al zei. We zullen rekening houden met al deze elementen bij het implementeren van het Europees actieplan. Zoals u al zei, zijn er heel wat goede praktijkvoorbeelden van lidstaten die we zullen verwerken in onze samenwerking. We zullen de beste praktijken stimuleren aan de hand van groepswerk en gezamenlijke studies, via het programma “Een Leven Lang Leren” en met het Europees Sociaal Fonds, dat eerder al vermeld werd. Zo kunnen we leren van elkaars kennis en ervaring. Bij het uitvoeren van het actieplan in samenwerking met de lidstaten, zullen we analyseren wat de effecten zijn van de nationale hervormingen inzake volwasseneneducatie, en dan vooral in het licht van het onlangs goedgekeurde Europees kwalificatiekader. We zullen bovendien normen vastleggen voor het personeel dat werkzaam is in de volwasseneneducatie en kwaliteitsmechanismen ontwikkelen die gebaseerd zijn op bestaande goede praktijken. We willen lidstaten aanmoedigen om doelstellingen te formuleren om de vaardigheden van volwassenen te verbeteren en de niet-officiële en informele opleidingen van kansarme groepen sneller te evalueren en te erkennen. En ten slotte willen we ook dat er kerngegevens voorzien worden om de sector beter te kunnen monitoren. Ik kijk uit naar het debat, maar nog meer naar blijvende steun voor deze kwestie."@nl3
"Panie przewodniczący! Bardzo chciałbym wyrazić moje uznanie dla tego sprawozdania i pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Packowi za jego zaangażowanie, wysiłki i wkład, a także panu Anderssonowi z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz pani Flasarová z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Jestem bardzo zadowolony, że nasze dwa komunikaty z 2006 i 2007 r. spotkały się z bardzo konkretną i silną odpowiedzią ze strony Parlamentu Europejskiego. Pierwszy dotyczył kształcenia dorosłych a drugi europejskiego planu działań w tym zakresie, przyjętego we wrześniu. Jak pan przyznał, znaczenie kształcenia dorosłych wyraźnie rośnie. Po pierwsze, światowa konkurencja jest rzeczywistością. Musimy inwestować w edukację na wszystkich etapach życia i na wszystkich poziomach, a umiejętności i kompetencje dorosłych muszą ciągle być podnoszone. Po drugie, zmiany demograficzne oznaczają, że ludzie muszą pracować kilka lat dłużej i aby to czynić, muszą odświeżać swoje umiejętności. Po trzecie kształcenie dorosłych pomaga w walce z wykluczeniem społecznym. Za wiele dorosłych z niskim poziomem wykształcenia jest zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. A zatem kształcenie dorosłych odgrywa ważną rolę w strategiach uczenia się prze całe życie. Z zadowoleniem przyjmuję pana poparcie dla wielu kwestii, w szczególności dla poprawy jakości i dostępności kształcenia dorosłych, w tym poprzez lepszą organizację opieki nad dziećmi oraz kształcenie za pośrednictwem Internetu, a w szczególności dla grup ze szczególnymi potrzebami, a także dla przyspieszenia oceny umiejętności i podniesienia wartości kształcenia nieformalnego, bardziej ogólnego inwestowania, a także dostosowania do potrzeb kobiet, migrantów i starzejącej się populacji. Wreszcie, dla opracowania rzetelnych i porównywalnych danych w celu zmierzenia kształcenia dorosłych, jak wskazała pani poseł Pack. Będziemy uwzględniać wszystkie te aspekty w ramach wdrażania europejskiego planu działań. Jak pan sugeruje, istnieje wiele rodzajów dobrych praktyk w państwach członkowskich, które wykorzystamy w naszej współpracy. Będziemy wspierać najlepsze praktyki poprzez działania i badania typu „peer learning” poprzez program uczenia się prze całe życie oraz Europejski Fundusz Społeczny, wcześniej wspomniany, w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W ramach wdrażania planu działań, we współpracy z państwami członkowskimi, będziemy analizować skutki reform krajowych na kształcenie dorosłych, zwłaszcza w świetle ostatnio przyjętych europejskich ram kwalifikacji. Będziemy także rozwijać standardy dla podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych oraz mechanizmów zapewniania jakości opartych na istniejącej dobrej praktyce. Chcemy zachęcić państwa członkowskie do ustalenia celów dla podnoszenia poziomu umiejętności dorosłych oraz przyspieszenia procesu oceny i uznania kształcenia nieformalnego i incydentalnego dla grup ryzyka. Wreszcie, zaproponujemy zestaw podstawowych danych w celu poprawy monitoringu tego sektora. Oczekuję debaty, ale w szczególności stałego poparcia w tym kierunku."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria muito de manifestar o meu apreço por este relatório e de felicitar a relatora, a senhora deputada Doris Pack, pelo seu empenhamento, esforço e contribuições, bem como o senhor deputado Jan Andersson, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, e a senhora deputada Věra Flasarová, da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros. Congratulo-me com o facto de as nossas duas comunicações de 2006 e 2007 terem sido alvo de uma reacção tão concreta e forte da parte do Parlamento Europeu. A primeira dizia respeito à educação de adultos e a segunda ao Plano de Acção europeu para a Educação de Adultos, adoptado em Setembro. Como os senhores reconheceram, a importância da educação de adultos está a aumentar claramente. Em primeiro lugar, a concorrência global é uma realidade. Precisamos de investir na formação em todas as fases da vida e a todos os níveis, e as capacidades e as competências dos adultos precisam de ser continuamente melhoradas. Em segundo lugar, as alterações demográficas significam que as pessoas têm de trabalhar pelo menos mais alguns anos e, para isso, precisam de manter a relevância das suas capacidades. Em terceiro lugar, a educação de adultos ajuda a combater a exclusão social. Demasiados adultos com níveis de formação baixos correm o risco de serem excluídos do mercado de trabalho. Assim, a educação de adultos desempenha um papel primordial nas estratégias de educação ao longo da vida. Congratulo-me com o vosso apoio por muitas razões, nomeadamente para melhorar a qualidade e a acessibilidade da educação de adultos, inclusive através de melhores cuidados infantis e aprendizagem electrónica ( ), e sobretudo para grupos com necessidades especiais, bem como para agilizar a avaliação das capacidades e valorizar a aprendizagem informal, para investir mais, de uma forma geral, e também para nos adaptarmos às necessidades das mulheres, dos migrantes e dos mais idosos. Por fim, mas não menos importante, para desenvolver informação fiável e comparável destinada a avaliar a formação de adultos, como referiu a senhora deputada Pack. Daremos seguimento a todos estes elementos ao implementarmos o Plano de Acção europeu. Como o senhor deputado sugere, todas estas boas práticas usadas nos Estados-Membros serão por nós aproveitadas na nossa cooperação. Apoiaremos estas melhores práticas através de actividades e estudos de educação de pares, através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e do Fundo Social Europeu atrás referido, com vista à partilha de conhecimento e experiência. Ao implementarmos o Plano de Acção com a cooperação dos Estados-Membros, analisaremos o impacto das reformas nacionais na educação de adultos, sobretudo à luz do recentemente adoptado Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). Desenvolveremos também normas para os profissionais da educação de adultos e mecanismos de garantia de qualidade baseados nas boas práticas existentes. Queremos incentivar os Estados-Membros a fixarem metas para o aumento dos níveis de competência dos adultos e apressarem o processo de avaliação e reconhecimento da formação não formal e informal dos grupos de risco. Por fim, mas não menos importante, vamos propor um conjunto de informações fundamentais para melhorar a monitorização do sector. Fico à espera do debate, e sobretudo de um apoio continuado neste sentido."@pt17
"Mr President, I would very much like to show my appreciation of this report and to congratulate the rapporteur, Ms Pack for her commitment, efforts and contributions and also Mr Andersson from the Committee on Employment and Social Affairs and Ms Flasarová from the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. I am very pleased that our two communications from 2006 and 2007 received a very concrete and strong response from the European Parliament. The first was on adult learning and the second, on the European action plan on this matter, adopted in September. As you have recognised, the importance of adult learning is clearly increasing. First of all, global competition is a reality. We need to invest in education at all stages of life and at all levels, and the skills and competences of adults need to be continuously upgraded. Secondly, demographic changes mean that people need to work at least some years longer and they need to maintain the relevance of their skills to do this. Thirdly, adult learning helps to combat social exclusion. Too many adults with low education levels risk being excluded from the labour market. So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies. I welcome your support for many reasons, particularly for improving the quality and accessibility of adult learning, including through better childcare and e-learning, and in particular for groups with special needs, as well as for speeding up the assessment of skills and valuing informal learning, for investing more in general and also for adapting to the needs of women, migrants and the ageing population. Last but not least, for developing reliable and comparable data to measure adult learning, as Ms Pack mentioned. We will follow up all these elements in implementing the European action plan. As you suggest, these are all kinds of good practices in the Member States which we will use in our cooperation. We will support these best practices via peer learning activities and studies, through the Lifelong Learning Programme and the European Social Fund mentioned earlier, in order to share knowledge and experience. In implementing the action plan with the cooperation of Member States, we will analyse the effect of national reforms on adult learning, especially in the light of the recently adopted European Qualifications Framework. We will also develop standards for adult learning professionals and quality assurance mechanisms based on existing good practice. We want to encourage Member States to set targets for increasing the skill levels of adults and to speed up the process of assessing and recognising non-formal and informal learning for groups at risk. Last but not least, we will propose a set of core data to improve monitoring of the sector. I look forward to the debate but in particular to continuous support in this direction."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, veľmi rád by som vyjadril svoje uznanie za túto správu a zagratuloval spravodajkyni, pani Pack, za jej zápal, úsilie a prínos a tiež i pánovi Anderssonovi z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a pani Flasarovej z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Mám veľkú radosť z toho, že naše dve oznámenia z rokov 2006 a 2007 vyvolali veľmi konkrétnu a silnú reakciu Európskeho parlamentu. Prvé oznámenie sa týkalo vzdelávania dospelých a druhé, prijaté v septembri, európskeho akčného plánu v tejto oblasti. Ako uznávate, dôležitosť vzdelávania dospelých očividne stúpa. Po prvé, celosvetová konkurencia je skutočnosťou. Do vzdelania musíme investovať v každom štádiu života a na všetkých úrovniach, schopnosti a kvalifikáciu dospelých je potrebné priebežne zdokonaľovať. Po druhé, demografické zmeny majú za následok, že ľudia potrebujú pracovať aspoň o niekoľko rokov dlhšie, a preto si potrebujú svoje schopnosti udržiavať. Po tretie, vzdelávanie dospelých pomáha v boji proti sociálnemu vylúčeniu. Príliš veľa dospelých s nízkou úrovňou vzdelania podlieha riziku vylúčenia z trhu práce. Vzdelávanie dospelých teda zohráva zásadnú úlohu v rámci stratégií celoživotného vzdelávania. Vítam vašu podporu z viacerých dôvodov, najmä z dôvodu zvyšovania kvality a dostupnosti vzdelávania dospelých, aj prostredníctvom lepšej starostlivosti o deti a kvalitnejšieho elektronického vzdelávania, a to predovšetkým pre skupiny s osobitnými potrebami, ako aj z dôvodu zrýchlenia posudzovania schopností a náležitého ocenenia neformálneho vzdelávania, z dôvodu vyšších investícií vo všeobecnosti a tiež z dôvodu prispôsobenia potrebám žien, migrantov a starnúceho obyvateľstva. V neposlednom rade za prípravu spoľahlivých a porovnateľných údajov, ako uviedla pani Pack. Pri uplatňovaní európskeho akčného plánu nadviažeme na všetky uvedené prvky . Ako naznačujete, sú to všetko osvedčené postupy v členských štátoch, ktoré využijeme pri našej spolupráci. Podporíme osvedčené postupy prostredníctvom aktivít vzájomného učenia a študijných programov, pomocou programu celoživotného vzdelávania, a predtým spomínaného Európskeho sociálneho fondu s cieľom zdieľať znalosti a skúsenosti. V rámci zavedenia akčného plánu v spolupráci s členskými štátmi, preskúmame dopad vnútroštátnych reforiem na vzdelávanie dospelých, najmä v súvislosti s nedávno prijatým európskym kvalifikačným rámcom. Vypracujeme tiež zásady pre profesionálnych pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vyvinieme mechanizmy kontroly kvality, založené na overených osvedčených postupoch. Chceme povzbudiť členské štáty, aby si stanovovali ciele na zvýšenie úrovní schopností dospelých a urýchlili proces posudzovania a uznávania neinštitucionálneho a neformálneho vzdelávania pre ohrozené skupiny. V neposlednom rade navrhneme súbor najdôležitejších údajov s cieľom zlepšiť monitorovanie sektora. Teším sa na diskusiu, ale najmä na neustálu podporu v tejto oblasti."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi izrazil spoštovanje do tega poročila in čestital poročevalki gospe Pack za njeno predanost, prizadevanje in prispevke, gospodu Anderssonu iz odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter gospe Flasarovi iz odbora za pravice žensk in enakost spolov. Zelo sem zadovoljen, da se je Parlament na naši sporočili iz leta 2006 in 2007 konkretno in močno odzval. Prvo je bilo o izobraževanju odraslih, drugo pa o evropskem akcijskem načrtu za to zadevo in je bilo sprejeto septembra. Kot ste spoznali, postaja izobraževanje odraslih vedno bolj pomembno. Prvič, svetovna konkurenca je realnost. Vlagati moramo v izobraževanje na vseh stopnjah življenja, odrasli pa morajo nenehno nadgrajevati znanja, spretnosti in kompetence. Drugič, demografske spremembe pomenijo, da morajo ljudje delati vsaj nekaj let dlje in da to dosežejo, morajo ohraniti ustreznost svojih znanj in spretnosti. Tretjič, izobraževanje odraslih pomaga v boju proti socialni izključenosti. Preveč odraslih z nizko izobrazbo tvega izključenost s trga dela. Zato ima izobraževanje odraslih ključno vlogo pri vseživljenjskem učenju. Vašo podporo pozdravljam iz mnogih razlogov, zlasti zaradi izboljšanja kakovosti in dostopnosti izobraževanja odraslih, vključno s pomočjo boljšega otroškega varstva in e-učenja, ter zlasti za skupine s posebnimi potrebami, zaradi spodbuditve ocenjevanja znanj in spretnosti ter cenitve priložnostnega učenja ter zaradi prilagajanja potrebam žensk, priseljencev in starajočega se prebivalstva. In nenazadnje zaradi razvoja zanesljivih in primerljivih podatkov za merjenje izobraževanja odraslih, kot je omenila gospa Pack. Vse te elemente bomo spremljali pri izvajanju evropskega akcijskega načrta. Kot predlagate, so to dobre prakse vseh vrst v državah članicah, ki jih bomo uporabili v našem sodelovanju. Te dobre prakse bomo podprli prek dejavnosti in študij vzajemnega učenja, programa vseživljenjskega učenja ter Evropskega socialnega sklada, da se izmenjujejo znanje in izkušnje. Pri izvajanju akcijskega načrta v sodelovanju z državami članicami bomo analizirali učinke nacionalnih reform na področju izobraževanja odraslih, zlasti glede na nedavno sprejet evropski kvalifikacijski okvir. Razvili bomo tudi standarde za strokovnjake na področju izobraževanja odraslih in mehanizme zagotavljanja kakovosti na podlagi obstoječe dobre prakse. Želimo spodbuditi države članice, da določijo cilje za dvigovanje ravni znanja in spretnosti ter da pospešijo proces ocenjevanja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja za ogrožene skupine. Nenazadnje bomo predlagali nabor osnovnih podatkov za izboljšanje spremljanja sektorja. Veselim se razprave, zlasti pa stalno podporo v tej smeri."@sl20,20
"− Herr talman! Jag vill verkligen uttrycka min uppskattning för detta betänkande och gratulera föredraganden, Doris Pack, till hennes engagemang, ansträngningar och bidrag, och också Jan Andersson från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och Věra Flasarová från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det gläder mig mycket att våra två meddelanden från 2006 och 2007 har väckt ett så konkret och starkt gensvar från Europaparlamentet. Det första handlade om vuxenutbildning och det andra, om den europeiska handlingsplanen för denna fråga, antogs i september. Som ni har märkt ökar betydelsen av vuxenutbildning påtagligt. För det första är den globala konkurrensen verklighet. Vi måste investera i utbildning i alla skeden av livet och på alla nivåer, och vuxnas färdigheter och kompetens måste ständigt uppgraderas. För det andra innebär demografiska förändringar att människor måste arbeta åtminstone några år längre, och de måste upprätthålla tillämpligheten av sina färdigheter för att kunna göra det. För det tredje bidrar vuxenutbildningen till att bekämpa social utslagning. Alltför många vuxna med låg utbildning riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden. Därför har vuxenutbildning en avgörande roll i strategierna för livslångt lärande. Jag välkomnar ert stöd av många anledningar, särskilt i fråga om att förbättra kvaliteten på och tillgången till vuxenutbildning, bland annat genom bättre barnomsorg och e-lärande, och särskilt för grupper med specialbehov, liksom att skynda på bedömningen av färdigheter och värdera informellt lärande, att investera mer i allmänhet och dessutom att anpassa den till behovet för kvinnor, invandrare och den åldrande befolkningen. Och sist men inte minst i fråga om att utveckla tillförlitliga och jämförbara uppgifter för att utvärdera vuxenutbildningen, som Doris Pack sa. Vi kommer att följa upp alla dessa element i genomförandet av den europeiska handlingsplanen. Det finns, som ni säger, alla möjliga sorters goda metoder i medlemsstaterna som vi kommer att tillämpa i vårt samarbete. Vi kommer att stödja dessa bästa metoder via aktiviteter för ömsesidigt lärande och studier, genom programmet för livslångt lärande och Europeiska socialfonden som nämndes tidigare, för att kunna dela kunskap och erfarenhet. Vid genomförandet av handlingsplanen i samarbete med medlemsstaterna kommer vi att analysera effekten av nationella reformer för vuxenutbildning, särskilt i ljuset av den nyligen antagna europeiska ramen för kvalifikationer. Vi kommer också att utarbeta normer för personal inom vuxenutbildning och kvalitetssäkringsmekanismer baserade på befintlig god praxis. Vi vill uppmuntra medlemsstaterna att fastställa mål för förbättring av kunskapsnivån hos vuxna och att skynda på processen för bedömning och erkännande av icke-formellt och informellt lärande för riskgrupper. Sist men inte minst kommer vi att föreslå en uppsättning centrala uppgifter för att förbättra övervakningen av sektorn. Jag ser fram emot debatten, men framför allt mot ett fortsatt stöd i denna riktning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ján Figeľ,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
"V. Flasarova"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph