Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-309"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-309"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ήμουν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έχει κάνει την ερώτηση αυτή πριν ακόμη προκύψει το θέμα του Νοεμβρίου και πριν την ανακοίνωση. Στην απάντησή σας μου είχατε πει ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περίπου δύο μηνών, θα είχαμε και τα ονόματα ή τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Μετά, σε κάποια συνέντευξή σας είδα ότι αναφερθήκατε σε 4 μήνες. Επίσης, όταν ανακοινώθηκε ή μάλλον γράφτηκε στις εφημερίδες -όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος Higgins- το όνομα της Ryan, δηλαδή ότι ήταν μία από τις εταιρείες, και σύμφωνα με την έρευνά σας υφίστανται 433 αεροπορικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία που έχουν αυτού του είδους χαμηλά εισιτήρια, τελικά η Ryan είπε ότι δεν είναι η μόνη. Κάποιες άλλες μεγάλες και γνωστές εταιρείες χρησιμοποίησαν και το όνομά τους, που εγώ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω στο Κοινοβούλιο, και στο ζήτημα αυτό εσείς κλείσατε τα μάτια. Γι’ αυτό νομίζω και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να δώσετε σύντομα τα ονόματα, ώστε να ηρεμήσει και η κοινή γνώμη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μικρών ή και μεγάλων εταιρειών."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, byl jsem jeden z prvních, ne-li úplně první, kdo tuto otázku položil před tím, než došlo k listopadové záležitosti, a před dotyčným oznámením. Ve své odpovědi jste mi řekla, že v přiměřené době, přibližně do dvou měsíců, budeme mít jména nebo výsledky vašeho průzkumu. Poté jsem se v jednom rozhovoru, který jste poskytla, dočetl, že jste řekla čtyři měsíce. Také, když bylo jméno Ryan oznámeno nebo spíše když se objevilo v novinách – jak náš kolega pan Higgins zcela správně řekl – jako jedna z dotyčných společností a podle vašeho průzkumu existuje 433 leteckých společností a turistických agentur, které mají tento druh levných letenek, takže nakonec společnost Ryan uvedla, že není jediná. Některé jiné velké, dobře známé společnosti používaly svá jména, která bych v Parlamentu nerad zmiňoval, a vy jste před touto záležitostí zavírala oči. Proto si myslím, že je vhodné, abyste tato jména brzy uvedly, aby mohlo dojít ke zklidnění veřejného mínění i konkurence mezi společnostmi, ať už velkými či malými."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Jeg var blandt de første, hvis ikke den første, der stillede dette spørgsmål, før emnet dukkede op i november, og før meddelelsen. I Deres svar sagde De, at vi inden for en rimelig tid, ca. to måneder, ville have navnene eller resultaterne af Deres undersøgelse. Derefter så jeg et interview, hvor De talte om fire måneder. Og da navnet Ryan blev meddelt, eller snarere dukke op i aviserne - som hr. Higgins helt korrekt nævnte - som et af selskaberne, og ifølge Deres undersøgelse er der 433 luftfartsselskaber og turistkontorer, der sælger den slags billige billetter, udtalte Ryan, at det ikke var det eneste selskab. Deres navn blev brugt af andre store, kendte selskaber, som jeg ikke vil nævne her i Parlamentet, og det spørgsmål lukkede De øjnene for. Derfor mener jeg, at det ville være godt, hvis De snart gav os navnene, så offentligheden og konkurrencen mellem de små og store virksomheder kan falde til ro."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich war einer der Ersten, wenn nicht gar der Erste, der diese Frage gestellt hat, bevor die Sache im November auf den Tisch kam und vor der Bekanntgabe. In Ihrer Antwort teilten Sie mir mit, dass uns innerhalb eines angemessenen Zeitraums von vielleicht zwei Monaten die Namen oder die Ergebnisse Ihrer Nachforschungen vorliegen würden. In einem späteren Interview sprachen Sie von vier Monaten. Als, wie unser Kollege Herr Higgins ganz richtig feststellte, der Name Ryanair auftauchte bzw. in den Zeitungen als der Name eines der Unternehmen genannt wurde, und Ihren Untersuchungen zufolge gibt es 433 Fluggesellschaften und Reiseanbieter, die mit dieser Art von Billigticket arbeiten, erklärte Ryanair, dass es nicht das einzige Unternehmen sei. Auch einige große, bekannte Anbieter, deren Namen ich nicht nennen will, bekannten sich dazu, aber Sie haben die Augen vor dieser Tatsache verschlossen. Deshalb halte ich es für ratsam, dass Sie die Namen bald bekannt geben, damit sich die öffentliche Meinung und der Wettbewerb zwischen den Unternehmen, ob groß oder klein, abkühlen können."@de9
"Madam President, Madam Commissioner, I was one of the first, if not the first, to ask this question before the November issue came up, and before the announcement. In your answer, you told me that within reasonable time, about two months, we would have the names or the results of your research. Afterwards, in an interview you gave, I saw that you said four months. Also, when the name of Ryan was announced, or rather appeared in the newspapers - as our colleague Mr Higgins has quite rightly said - as one of the companies, and according to your research there are 433 airlines and tourist agencies which have this kind of low-priced ticket, finally Ryan said it was not the only one. Some other large, well-known companies used their name, which I would not like to use in Parliament, and you closed your eyes to this issue. I therefore think it is advisable that you should give the names soon, so that public opinion, and competition among companies, large or small, can be allowed to cool down."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, fui uno de los primeros, si no el primero, en formular esta pregunta antes de que surgiera el problema en noviembre, y antes del comunicado. En su respuesta me dijo que en un plazo de tiempo razonable, de alrededor de dos meses, tendríamos los nombres o los resultados de su investigación. Posteriormente, en una entrevista que concedió, observé que dijo un plazo de cuatro meses. Además, cuando se anunció el nombre de Ryanair o, más bien, apareció en los periódicos —como nuestro colega, el señor Higgins, ha manifestado correctamente— como una de las compañías aéreas (y, de acuerdo con su investigación, existen 433 compañías aéreas y agencias de turismo que tienen esta clase de ofertas de bajo precio), finalmente Ryanair dijo que no era la única. Algunas otras compañías aéreas importantes, muy conocidas, citaron sus nombres, que no quisiera repetir en este Parlamento, y usted cerró los ojos ante ese problema. Por lo tanto, creo que es aconsejable que facilite los nombres pronto, para que la opinión pública y la competencia entre empresas, grandes o pequeñas, puedan apaciguarse."@es21
"Proua president, proua volinik, ma olin üks esimesi, kui mitte kõige esimene, kes esitas selle küsimuse enne novembrikuu probleemi esilekerkimist ja enne teadaandmist. Oma vastuses ütlesite mulle, et mõistliku aja, umbes kahe kuu jooksul, me saame teada nimed või uurimistulemused. Oma hilisemas intervjuus kuulsin teid ütlevat neli kuud. Samuti, kui Ryani nimi teatavaks tehti või pigem hakkas ajalehtedes levima kui üks sellistest lennukompaniidest (nagu meie kolleeg, härra Higgins võrdlemisi õigesti mainis), ütles Ryan, et ta ei ole ainuke ettevõte, kes nii talitab. Teie uuringute kohaselt on selliseid odavaid pileteid müüvaid kompaniisid 433. Mõned teised suured, tuntud firmad, kasutasid oma nime, keda ma ei taha parlamendis mainida ja Teie sulgesite silmad selle probleemi ees. Seepärast ma arvan soovitava olevat, et te avaldaksite nimed peagi, nii et avalik arvamus ja võistlus firmade, kas väikeste või suurte vahel, saaks maha jahtuda"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olin yksi ensimmäisistä, ellen ensimmäinen, joka esitti tämän kysymyksen ennen marraskuun julkaisun ilmestymistä ja ilmoitusta. Vastauksessanne totesitte, että saamme nimet tai tutkimuksenne tulokset kohtuullisessa ajassa, noin kahdessa kuukaudessa. Jälkikäteen antamassanne haastattelussa näin teidän puhuvan neljästä kuukaudesta. Myös silloin, kun nimi Ryan ilmoitettiin tai pikemminkin näkyi sanomalehdissä – kuten kollegamme Higgins aivan oikein totesi – yhtenä yhtiöistä, ja teidän tutkimuksenne mukaan 433 lentoyhtiöllä ja matkatoimistolla on tämäntyyppisiä edullisia lippuja, Ryan totesi lopuksi, että se ei ole ainoa. Jotkin muut suuret, hyvin tunnetut yhtiöt käyttivät nimeään, joita en haluaisi käyttää parlamentissa, ja te suljitte asialta silmänne. Siksi teidän kannattaisi mielestäni antaa nimet pian, niin että yleisen mielipiteen ja niin suurten kuin pientenkin yritysten välisen kilpailun voidaan antaa rauhoittua."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, j’ai été un des premiers, si pas le premier, à poser la question avant que le problème de novembre ne surgisse, et avant son annonce. Dans votre réponse, vous m’avez affirmé que dans un délai raisonnable, d’environ deux mois, nous aurions les noms ou les résultats de votre recherche. Après, dans une interview que vous avez donnée, vous avez parlé de quatre mois. De même, lorsque le nom de Ryan a été annoncé, ou plutôt est apparu dans les journaux – comme l’a dit assez justement notre collègue, M. Higgins – comme une des compagnies (selon votre recherche, 433 compagnies aériennes et agences touristiques pratiquent ces tickets à bas prix), Ryan a affirmé qu’elle n’était pas la seule. D’autres grandes compagnies bien connues utilisaient leur nom, que je ne citerai pas au Parlement, et vous avez fermé les yeux à ce sujet. Je pense dès lors qu’il vaudrait mieux que vous donniez les noms au plus vite, de sorte que l’opinion publique, et la concurrence entre les compagnies, grandes ou petites, puissent se calmer."@fr8
"Elnök asszony, biztos asszony, én egyike voltam az elsőknek, ha nem a legelső, azok között, akik ezt a kérdést feltették még a novemberi kérdés felmerülése és a bejelentés előtt. Válaszában ön azt mondta, hogy ésszerű időn, azaz két hónapon belül megkapjuk a neveket vagy az önök vizsgálódásainak az eredményeit. Ezután egy interjúban ön azt mondta, hogy ez négy hónap. Aztán amikor a Ryan nevét bejelentették, vagyis az megjelent az újságokban – ahogy kollégánk, Higgins úr nagyon helyesen elmondta – mint egyike az ilyen társaságoknak, míg az önök kutatása szerint 433 légitársaság és utazási ügynökség van, amelyek az ilyen jellegű alacsony árú jegyeket kínálják, végül a Ryan azt mondta, hogy nem ő az egyedüli. Más nagy, ismert társaságok felhasználták a nevüket, amit én nem szeretnék megtenni a Parlamentben, és önök szemet hunytak a kérdés fölött. Ezért tanácsosnak gondolom, hogy önök sürgősen megadják a neveket, hogy a közvélemény, és a nagy vagy kis társaságok közötti verseny lecsillapodhasson."@hu11
". Signora Presidente, signora Commissario, sono stato fra i primi, se non il primo, a sollevare la questione prima del mese di novembre e prima della comunicazione. Nella sua risposta, mi ha assicurato che in tempi ragionevoli, circa due mesi, avremo a disposizione i nomi o i risultati della ricerca. In seguito, nel corso di un’intervista che ha rilasciato, ha dichiarato quattro mesi. Inoltre, quando si è reso noto il nome della o meglio quando è apparso sui giornali, come ha appena ricordato l’onorevole Higgins, quale una delle compagnie interessate, e secondo la sua ricerca ci sono 433 linee aeree e agenzie turistiche che propongono questo tipo di biglietto a basso costo, la stessa ha dichiarato di non essere l’unica. Alcune altre grandi e note società hanno usato il loro nome, che non farò in Parlamento, e lei ha chiuso gli occhi di fronte al problema. Ritengo quindi che sia preferibile fornire subito questi nomi, cosicché l’opinione pubblica e la concorrenza tra compagnie, piccole o grandi, possa attenuarsi."@it12
"Gerb. pirmininke, gerbiama Komisijos nare, buvau vienas pirmųjų, jeigu ne pats pirmas, paklausęs šio klausimo prie pasirodant lapkričio mėn. numeriui ir prieš pranešimą. Atsakydama paminėjote, kad per priimtiną laikotarpį – maždaug per du mėnesius – mums bus pateikti pavadinimai arba Jūsų tyrimo rezultatai. Vėliau per interviu Jūs kalbėjote apie keturis mėnesius. Tada, kai buvo paskelbtas – tiksliau, kaip kolega J. Higginsas teisingai pastebėjo, pasirodė laikraščiuose – vienos iš bendrovių pavadinimas, nors pagal Jūsų tyrimą yra 433 oro bendrovės ir turizmo agentūros, siūlančios tokio pobūdžio pigius bilietus galiausiai pasakė, kad jie nėra vienintelė bendrovė. Kai kurios kitos didelės ir gerai žinomos bendrovės pasinaudojo savo vardu, kurio nenorėčiau minėti Parlamente, ir Jūs nustojote domėtis šiuo klausimu. Todėl būtų patartina kuo greičiau pateikti pavadinimus, kad nurimtų viešoji nuomonė ir konkurencija tarp didelių arba mažų bendrovių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze! Es biju viens no pirmajiem, ja ne pirmais, kurš uzdeva šo jautājumu, pirms radās novembra problēma un pirms paziņojuma. Atbildē jūs man teicāt, ka saprātīgā laikā, aptuveni divu mēnešu laikā, mums būs vārdi vai jūsu izpētes rezultāti. Pēc tam kādā no intervijām, ko jūs sniedzāt, es redzēju, ka jūs teicāt – četri mēneši. Tātad, kad tika nosaukts vai drīzāk parādījās laikrakstos, kā pilnīgi pareizi teica jūsu kolēģis kungs, vārds kā viena no pirmajām sabiedrībām, un saskaņā ar jūsu pētījumu ir 433 aviosabiedrības un tūrisma aģentūras, kurām ir šīs lētās biļetes, beigās teica, ka neesot nevienas. Dažas citas lielas, plaši pazīstamas sabiedrības izmantoja savu vārdu, kuru es nevēlos lietot Parlamentā, un jūs pievērāt acis uz šo problēmu. Tādēļ es domāju, ka būtu ieteicams, lai jūs drīz nosauktu vārdus, lai sabiedrības viedoklim un konkurencei starp mazām vai lielām sabiedrībām varētu ļaut atdzist."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ήμουν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έχει κάνει την ερώτηση αυτή πριν ακόμη προκύψει το θέμα του Νοεμβρίου και πριν την ανακοίνωση. Στην απάντησή σας μου είχατε πει ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περίπου δύο μηνών, θα είχαμε και τα ονόματα ή τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Μετά, σε κάποια συνέντευξή σας είδα ότι αναφερθήκατε σε 4 μήνες. Επίσης, όταν ανακοινώθηκε ή μάλλον γράφτηκε στις εφημερίδες -όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος Higgins- το όνομα της Ryan, δηλαδή ότι ήταν μία από τις εταιρείες, και σύμφωνα με την έρευνά σας υφίστανται 433 αεροπορικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία που έχουν αυτού του είδους χαμηλά εισιτήρια, τελικά η Ryan είπε ότι δεν είναι η μόνη. Κάποιες άλλες μεγάλες και γνωστές εταιρείες χρησιμοποίησαν και το όνομά τους, που εγώ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω στο Κοινοβούλιο, και στο ζήτημα αυτό εσείς κλείσατε τα μάτια. Γι’ αυτό νομίζω και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να δώσετε σύντομα τα ονόματα, ώστε να ηρεμήσει και η κοινή γνώμη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μικρών ή και μεγάλων εταιρειών."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik was een van de eersten, zo niet de eerste, die deze vraag hebben gesteld voordat de kwestie in november opdook, en nog voor de bekendmaking. In uw antwoord stond dat we de namen of de resultaten van uw onderzoek binnen afzienbare tijd zouden krijgen. In een interview dat u daarna gaf, had u het over vier maanden. Toen de naam Ryan bekend werd gemaakt of – zoals onze collega de heer Higgins treffend heeft opgemerkt – in de krant kwam als een van de betrokken maatschappijen, en volgens uw onderzoek zijn er 433 luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus die dit soort goedkope tickets hebben, heeft Ryan uiteindelijk verklaard, niet de enige maatschappij te zijn. Sommige andere grote en bekende maatschappijen hebben hun naam gebruikt, die ik in het Parlement niet wil uitspreken, en u hebt dat door de vingers gezien. Ik denk dat het daarom raadzaam is dat u de namen snel bekendmaakt, zodat de publieke opinie en de concurrentie tussen de grote en kleine bedrijven kunnen afkoelen."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Byłem jedną z pierwszych osób, jeśli nie pierwszą, która zadała to pytanie zanim wyniknęła kwestia z listopada i przed jej ogłoszeniem. W pani odpowiedzi mówi pani, że w rozsądnym terminie, około dwóch miesięcy, powinniśmy mieć nazwy i wyniki pani badań. Następnie w wywiadzie, którego pani udzieliła, przeczytałam, że pani powiedziała o czterech miesiącach. Także kiedy została ogłoszona nazwa Ryan, lub raczej ukazała się w gazetach - jak zupełnie słusznie powiedział nasz kolega Higgins - jako jedna ze spółek, a zgodnie z pani badaniem są 433 linie lotnicze i biura turystyczne, które mają tego rodzaju tanie bilety, wreszcie Ryan powiedziała, że nie jest sama. Pewne inne, dobrze znane spółki używały jej nazwy, której nie chciałabym przytaczać w Parlamencie, i pani przymknęła na to oczy. W związku z tym myślę, że wskazane byłoby, ani przedstawiła pani nazwy wkrótce, aby ostudzić opinię publiczną i konkurencję pomiędzy spółkami, czy to małymi czy też dużymi."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer esta pergunta antes de surgir a questão de Novembro e antes do anúncio. Na sua resposta, V. Exa. disse-me que, num espaço de tempo razoável, cerca de dois meses, teríamos os nomes ou os resultados da sua investigação. Posteriormente, numa entrevista dada por V. Exa., vi que tinha dito quatro meses. De igual modo, quando foi anunciado o nome da ou antes, quando esta apareceu nos jornais – como disse com toda a razão a nossa colega Higgins - como uma das companhias que praticam este tipo de bilhetes de baixo custo - e de acordo com a sua investigação há 433 companhias aéreas e agências de turismo nesta situação -, a acabou por dizer disse que não era a única. Algumas outras companhias grandes e bem conhecidas utilizaram o seu nome, que eu não gostaria de utilizar no Parlamento, e V. Exa. fechou os olhos a esta questão. Penso, portanto, que é aconselhável que V. Exa. dê os nomes em breve, de modo a permitir que a opinião pública e a concorrência entre companhias, grandes ou pequenas, possam acalmar."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ήμουν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έχει κάνει την ερώτηση αυτή πριν ακόμη προκύψει το θέμα του Νοεμβρίου και πριν την ανακοίνωση. Στην απάντησή σας μου είχατε πει ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περίπου δύο μηνών, θα είχαμε και τα ονόματα ή τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Μετά, σε κάποια συνέντευξή σας είδα ότι αναφερθήκατε σε 4 μήνες. Επίσης, όταν ανακοινώθηκε ή μάλλον γράφτηκε στις εφημερίδες -όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος Higgins- το όνομα της Ryan, δηλαδή ότι ήταν μία από τις εταιρείες, και σύμφωνα με την έρευνά σας υφίστανται 433 αεροπορικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία που έχουν αυτού του είδους χαμηλά εισιτήρια, τελικά η Ryan είπε ότι δεν είναι η μόνη. Κάποιες άλλες μεγάλες και γνωστές εταιρείες χρησιμοποίησαν και το όνομά τους, που εγώ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω στο Κοινοβούλιο, και στο ζήτημα αυτό εσείς κλείσατε τα μάτια. Γι’ αυτό νομίζω και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να δώσετε σύντομα τα ονόματα, ώστε να ηρεμήσει και η κοινή γνώμη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μικρών ή και μεγάλων εταιρειών."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, bol som jedným z prvých, ak nie prvý, kto položil túto otázku predtým, než sa objavila novembrová záležitosť a pred oznámením. Vo svojej odpovedi ste mi povedali, že v rozumnom čase, približne o dva mesiace, budeme mať mená alebo výsledky vášho prieskumu. Neskôr som videl, že v rozhovore, ktorý ste poskytli, ste uviedli štyri mesiace. Keď bolo oznámené meno jednej zo spoločností, Ryan, alebo skôr, keď sa objavilo v novinách, ako celkom správne povedal náš kolega, pán Higgins, ako aj podľa vášho prieskumu, má tento druh lacných lístkov 433 aerolínií a cestovných kancelárií, napokon spoločnosť Ryan vyhlásila, že nie je jediná. Niektoré ďalšie dobre známe spoločnosti použili svoje meno, ktoré by som nerád použil v Parlamente, a vy ste nad touto záležitosťou privreli oči. Preto si myslím, že by bolo vhodné, aby ste čo najskôr poskytli mená, nech sa verejná mienka a konkurencia medzi spoločnosťami, veľkými alebo malými, môže upokojiť."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, bil sem eden prvih, če ne prvi, ki je postavil to vprašanje pred novembrsko zadevo in pred objavo. V odgovoru ste mi dejali, da bomo imena ali rezultate vaše raziskave dobili v razumnem času, v približno dveh mesecih. Potem sem v intervjuju, ki ste ga imeli, videl, da ste rekli v štirih mesecih. Ko je bilo kot eno od družb objavljeno ime Ryan oziroma se je pojavilo v časopisih, kot je upravičeno dejal kolega Higgins, glede na vašo raziskavo pa ima 433 letalskih družb in turističnih agencij to vrsto nizkocenovnih letalskih kart, je Ryan dejal, da ni edini. Nekatere druge velike in znane družbe so podajale njihova imena, ki jih ne bi rad omenjal v Parlamentu, vi pa tega vprašanja niste želeli obravnavati. Zato menim, da je priporočljivo, da imena kmalu objavite, da se lahko javno mnenje ter konkurenca med velikimi in majhnimi podjetji pomirita."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag var bland de första, om inte den första, att ställa denna fråga innan novemberärendet kom upp och före kungörelsen. I ert svar sa ni att vi inom rimlig tid, omkring två månader, skulle få tillgång till namnen eller resultatet av er undersökning. Efteråt, i en intervju, såg jag att ni sa fyra månader. Och när namnet Ryan tillkännagavs, eller snarare stod att läsa i tidningarna – som vår kollega Jim Higgins så riktigt påpekade – som ett av företagen, och det enligt er undersökning finns 433 flyglinjer och resebyråer som har denna typ av lågprisbiljett, sa Ryan slutligen att de inte var de enda. Vissa andra stora, välkända företag använde sina namn, vilka jag inte skulle vilja nämna i parlamentet, och ni blundade inför denna fråga. Jag tycker därför att det är tillrådligt att ni överlämnar dessa namn till oss snart, så att den allmänna opinionen och konkurrensen mellan företag, små eller stora, får möjlighet att lugna ner sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ryan"14,13,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph