Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-308"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-308"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cases like this one were the main reason to step up and to have this enforcement action. But I must reiterate: in many Member States it is only possible to publish the names of the airlines after the investigations and enforcement actions are finished. Since cases differ, the time needed to deal with them can take longer in some cases than in others. Currently the Commission is discussing with Member States how much time is needed to finish these actions and the Commission will publish – I already have this commitment – these names as soon as it is legally possible, otherwise the Commission could be sued. If Member States can close the cases as originally foreseen, the names can be published in the coming months. Initially I thought that we would be able to do it in February, but after more detailed discussions, comparing the legal system and how much time it takes from the legal point of view, I believe there may be a delay of one and a half months. But I think that you are absolutely right and, if you allow me, I will use your case as one more reason for the need to step up. We have, since the beginning of this year, unfair commercial practices and while trying not to go too much into cases, I think this is a good example of a breach of the unfair commercial practices legislation as well."@en4
lpv:translated text
"Případy jako je tento byly hlavním důvodem, proč začít jednat a zahájit tuto vynucovací akci. Avšak musím opakovat: v mnoha členských státech je možné uveřejnit názvy leteckých společností až poté, co je ukončeno vyšetřování, a poté, co jsou ukončeny vynucovací kroky. Protože se jedná o různé případy, doba potřebná pro jejich vyřešení může u některých případů být delší než u jiných. V současné době Komise jedná s členskými státy o tom, kolik času je zapotřebí pro dokončení těchto kroků, a Komise uveřejní – a tento závazek mi byl již sdělen – tato jména, jakmile to bude podle zákona možné, jinak by mohla být Komise zažalována. Pokud se členským státům podaří tyto případy uzavřít podle původních předpokladů, mohou být tato jména uveřejněna v nadcházejících měsících. Původně jsem si myslela, že se nám to podaří učinit v únoru, avšak po podrobnějších diskusích a porovnání s právním řádem a vzhledem k tomu, jak dlouho to trvá z hlediska zákonů, domnívám se, že může dojít k prodlevě v délce jednoho a půl měsíce. Avšak myslím, že máte úplnou pravdu a jestli dovolíte, použiji váš případ, který jste zmínil, jako další důvod, proč je zapotřebí zintenzivnit příslušné kroky. Narazili jsme od počátku tohoto roku na nekalé obchodní praktiky, a aniž bychom zacházeli příliš do podrobností o těchto případech, myslím, že toto je také dobrý příklad porušení právních předpisů o nekalých obchodních praktikách."@cs1
"Eksempler som dette var den vigtigste begrundelse for at gribe ind og træffe håndhævelsesforanstaltninger. Men jeg må gentage, at det i mange medlemsstater kun er muligt at offentliggøre navnene på flyselskaberne efter afslutning af undersøgelser og håndhævelsesforanstaltninger. Da sagerne er forskellige, vil der i nogle tilfælde være brug for mere tid. Kommissionen drøfter i øjeblikket med medlemsstaterne, hvor meget tid, der skal bruges for at afslutte disse foranstaltninger, og Kommissionen vil offentliggøre - det er jeg allerede forpligtet til - disse navne så hurtigt, som det er retligt muligt, ellers kan Kommissionen blive retsforfulgt. Hvis medlemsstaterne kan afslutte retssagerne som oprindeligt planlagt, kan navnene offentliggøres i løbet af de næste par måneder. Indledningsvis troede jeg, at vi kunne offentliggøre navnene i februar, men efter mange dybtgående drøftelser, sammenligninger af retssystemer og den tid, der er brug for ud fra et retligt synspunkt, vil der formentlig være tale om en forsinkelse på halvanden måned. Men De har efter min opfattelse fuldstændig ret, og jeg ønsker at henlede opmærksomheden på den sag, De nævnte, som endnu en begrundelse for at tage skridt. Fra starten af året har vi oplevet urimelig handelspraksis, og uden at gå for meget ind i sagerne er alle disse forhold efter min mening også et godt eksempel på overtrædelse af lovgivningen om urimelig handelspraksis."@da2
". − Es sind vor allem Fälle wie dieser, die uns veranlasst haben, diese Durchsetzungsmaßnahmen einzuführen und zu intensivieren. Aber ich muss wiederholen: In vielen Mitgliedstaaten können die Namen von Fluggesellschaften erst nach Abschluss der Untersuchungen und der Rechtsdurchsetzung veröffentlicht werden. Da es zwischen den einzelnen Fällen Unterschiede gibt, dauert auch deren Bearbeitung unterschiedlich lange. Derzeit bespricht die Kommission den zeitlichen Rahmen für den Abschluss dieser Maßnahmen mit den Mitgliedstaaten, und dann wird die Kommission – diese Zusage habe ich bereits – diese Namen veröffentlichen, sobald das rechtlich möglich ist. Andernfalls riskiert die Kommission eine Klage. Wenn die Mitgliedstaaten die Fälle abschließen, wie ursprünglich geplant, dann können die Namen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Ich hatte ursprünglich mit einer Veröffentlichung im Februar gerechnet, aber nach weiteren eingehenden Diskussionen, bei denen Rechtssysteme verglichen und erörtert wurde, wie viel Zeit aus juristischer Sicht erforderlich ist, ist meines Erachtens mit einer Verzögerung um eineinhalb Monate zu rechnen. Aber ich denke, Sie haben vollkommen Recht, und wenn Sie gestatten, dann werde ich Ihren Fall als einen weiteren Grund dafür benutzen, weshalb wir an Tempo zulegen müssen. Seit Anfang des Jahres gilt die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, und ohne zu stark auf die einzelnen Fälle einzugehen, denke ich, dass wir es hier auch mit einer Verletzung der Rechtsvorschriften über unlautere Geschäftspraktiken zu tun haben."@de9
"Υποθέσεις σαν κι αυτήν αποτέλεσαν τον κύριο λόγο για την κινητοποίησή μας και για τη λήψη αυτών των μέτρων επιβολής. Πρέπει όμως να το επαναλάβω: σε πολλά κράτη μέλη η δημοσίευση των ονομάτων των αερογραμμών είναι δυνατή μόνο μετά το πέρας των ερευνών και των μέτρων επιβολής. Εφόσον οι υποθέσεις διαφέρουν μεταξύ τους, ο χρόνος που απαιτείται για να ασχοληθούμε μαζί τους μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με κάποιες άλλες. Επί του παρόντος, η Επιτροπή συζητά με τα κράτη μέλη πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών και η Επιτροπή θα δημοσιεύσει –έχω ήδη αναλάβει αυτή τη δέσμευση– τα σχετικά ονόματα μόλις αυτό είναι νομικά εφικτό, διαφορετικά η Επιτροπή κινδυνεύει με μήνυση. Εάν τα κράτη μέλη κλείσουν τις υποθέσεις, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, τα ονόματα θα μπορούν να δημοσιευθούν μέσα στους ερχόμενους μήνες. Αρχικά, θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε τον Φεβρουάριο, αλλά κατόπιν λεπτομερέστερων συζητήσεων, συγκρίνοντας τα νομικά συστήματα και τον χρόνο που απαιτείται από νομικής άποψης, θεωρώ ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ενάμιση μήνα. Θεωρώ όμως ότι έχετε απόλυτο δίκιο και, αν μου επιτρέπετε, θα χρησιμοποιήσω την υπόθεσή σας ως έναν ακόμη λόγο για την ανάγκη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Έχουμε δει, από την αρχή του τρέχοντος έτους, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παρότι προσπαθούμε να μην εξετάζουμε πολύ σε βάθος τις υποθέσεις, θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση αποτελεί καλό παράδειγμα παραβίασης και της νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές."@el10
"Casos como éste fueron la principal razón para acelerar y aplicar esta acción de ejecución. Pero debo insistir: en muchos Estados miembros sólo es posible publicar los nombres de las compañías aéreas una vez que han finalizado las investigaciones y las acciones de ejecución. Dado que los casos son diferentes, se puede necesitar más tiempo en algunos casos que en otros para tramitarlos. Actualmente, la Comisión está negociando con los Estados miembros cuánto tiempo necesitan para finalizar estas acciones, y la Comisión publicará —me comprometo a ello— estos nombres tan pronto como sea legalmente posible, ya que, de otro modo, la Comisión podría ser denunciada. Si los Estados miembros pueden cerrar los casos como estaba previsto en un principio, los nombres podrán publicarse en los próximos meses. En un principio, pensé que podríamos hacerlo en febrero, pero tras unas negociaciones más exhaustivas, comparando el sistema jurídico y el tiempo que se necesita desde el punto de vista jurídico, creo que podría haber un retraso de un mes y medio. Sin embargo, creo que su Señoría tiene toda la razón y, si me permite, usaré su caso como un motivo más para acelerar el proceso. Desde principios de año, tenemos prácticas comerciales desleales y, sin profundizar mucho en los casos, creo que se trata de un buen ejemplo de una infracción de la legislación en materia de prácticas comerciales desleales."@es21
"Sellesarnased juhtumid olidki peamiseks põhjuseks vahele segada ja võtta ette käesolev täitemeede. Kuid ma pean kordama: paljudes liikmesriikides on võimalik avaldada lennukompanii nimi pärast seda, kui uurimised ja täitemeetmed on lõppenud. Kuna juhtumeid on igasuguseid, siis nendega tegelemise aeg võib mõne juhtumi puhul kujuneda pikemaks kui teistel. Praegu arutab komisjon koos liikmesriikidega, kui palju on vaja aega meetmete lõpetamiseks ja komisjon avaldab – mulle on see juba ülesandeks tehtud – need nimed niipea, kui see on juriidiliselt võimalik, vastasel korral antakse komisjon kohtusse. Kui liikmesriigid lõpetavad kohtuasjad algselt kavandatud ajaks, võib nimed avaldada lähikuudel. Alguses ma arvasin, et me saame seda teha veebruaris, kuid pärast üksikasjalikumaid arutelusid, võrreldes õigussüsteemi ja kui palju aega see võiks võtta juriidilisest seisukohast, ma usun see võib poolteist kuud edasi lükkuda. Kuid ma leian, et teie tähelepanek on täielikult õigustatud ja kui Te lubate, ma kasutaksin Teie juhtumit, kui veel üht põhjust vahele segamise vajaduseks. Meil on selle aasta algusest tulnud ette kõlvatut äripraktikat ja tahtmata süüvida liiga sügavale juhtumitesse, ma arvan selle olevat samuti ka väga hea kõlvatu äripraktika näite õigusaktide rikkumisest."@et5
"Tämänkaltaiset tapaukset olivat pääsyy siihen, että päätimme ryhtyä toimiin ja toteuttaa tämän täytäntöönpanotoimen. Minun on kuitenkin toistettava: monissa jäsenvaltioissa voidaan vain julkaista lentoyhtiöiden nimet sen jälkeen, kun tutkimukset ja täytäntöönpanotoimet ovat päättyneet. Koska tapaukset ovat erilaisia, joidenkin käsittelyyn voi mennä enemmän aikaa kuin toisten. Komissio keskustelee parhaillaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten paljon aikaa tarvitaan näiden toimien päättämiseen, ja komissio julkaisee – minulla on jo tämä sitoumus – nämä nimet heti, kun se on laillisesti mahdollista, koska muuten komissio voitaisiin haastaa oikeuteen. Jos jäsenvaltiot saavat tapaukset päätökseen alkuperäisessä aikataulussa, nimet voidaan julkaista tulevina kuukausina. Alunperin ajattelin, että voisimme tehdä sen helmikuussa, mutta yksityiskohtaisempien keskustelujen ja oikeusjärjestelmän vertailun jälkeen sekä ottaen huomioon ajan kulumisen oikeudellisesta näkökulmasta uskon, että viive voi olla puolitoista kuukautta. Olette mielestäni silti ehdottomasti oikeassa, ja jos sallitte, käytän tapaustanne jälleen yhtenä perusteluna tarpeelle tehostaa toimia. Meillä on ollut tämän vuoden alusta lähtien sopimattomia kaupallisia menettelyjä, ja menemättä liikaa yksittäisiin tapauksiin tämä on mielestäni hyvä esimerkki sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan lainsäädännön rikkomisesta."@fi7
"Ce sont des cas comme celui-ci qui ont principalement motivé l’intensification du mouvement et la mise en œuvre de cette action en vue de faire appliquer la législation. Mais je dois le répéter: dans de nombreux États membres, il n’est possible de publier les noms des compagnies aériennes qu’au terme des enquêtes et des actions visant à faire appliquer la législation. Puisque les cas sont différents, le temps nécessaire pour les traiter peut être plus long dans certains cas que dans d’autres. Actuellement, la Commission discute avec les États membres du temps nécessaire pour achever ces actions et la Commission publiera – j’ai déjà cette promesse – ces noms dès que cela sera légalement possible, sans quoi, la Commission pourrait être attaquée en justice. Si les États membres peuvent clôturer les affaires dans les délais initialement prévus, les noms pourraient être publiés dans les mois à venir. Au départ, je pensais que nous pourrions le faire en février, mais après des discussions plus approfondies, après comparaison des systèmes judiciaires et du temps nécessaire d’un point de vue juridique, je pense qu’il pourrait y avoir un retard d’un mois et demi. Mais je pense que vous avez entièrement raison et, si vous me le permettez, j’utiliserai votre cas comme une raison supplémentaire d’intensifier le mouvement. Nous sommes, depuis le début de cette année, confrontés à des pratiques commerciales déloyales et, tout en essayant de ne pas entrer trop dans les détails de ces affaires, je pense que c’est également un bon exemple d’infraction à la législation relative aux pratiques commerciales déloyales."@fr8
"Az ilyen ügyek adták a fő indokát a fellépésnek, és ennek a jogérvényesítési intézkedésnek. De meg kell ismételnem: több tagállamban csak akkor lehet a légitársaságok nevét nyilvánosságra hozni, ha a vizsgálatok és a jogérvényesítési intézkedések befejeződtek. Mivel az ügyek eltérnek, a lebonyolításukhoz szükséges idő egyes esetekben hosszabb, mint más esetekben. Jelenleg a Bizottság tárgyalásokat folytat a tagállamokkal arról, hogy mennyi idő szükséges ezen intézkedések befejezéséhez, és a Bizottság – és erre megvan a kötelezettségvállalás – ezeket a neveket azonnal közzéteszi, mihelyt az jogilag lehetséges, különben a Bizottságot beperelhetnék. Ha a tagállamok az eredetileg előirányzottak szerint lezárhatják ezeket az ügyeket, a neveket az elkövetkezendő hónapokban már nyilvánosságra lehet hozni. Eredetileg azt gondoltam, hogy ezt már februárban megtehetjük, de a részletesebb tárgyalások után, melyekben összehasonlítottuk a jogrendszereket, illetve azt, hogy mennyi időre van szükség jogi szempontból, azt hiszem, hogy egy-másfél hónapnyi késedelem lesz. De azt hiszem, önnek teljesen igaza van, és ha megengedi, én az ön esetét fogom felhozni újabb indokként a fellépés megalapozásához. Ez év kezdete óta tisztességtelen üzleti gyakorlattal szembesülünk, és miközben megpróbálunk nem túlzottan belemenni ezekbe az ügyekbe, azt hiszem, ez egy jó példa a tisztességtelen üzleti gyakorlat ellenes jogszabály megsértésére is."@hu11
". Casi simili a questo rappresentano la ragione principale per proseguire e ottenere tale azione di esecuzione. Ma devo ribadire: in numerosi Stati membri è possibile pubblicare i nomi delle compagnie aeree solo a conclusione delle indagini e delle azioni di esecuzione. Poiché i casi si differenziano, il tempo necessario per occuparsene può essere maggiore per alcuni piuttosto che per altri. Attualmente, la Commissione sta discutendo con gli Stati membri il periodo di tempo richiesto per terminare tali azioni e la Commissione pubblicherà i nomi, ho preso un impegno in merito, non appena sarà giuridicamente possibile, altrimenti potrebbe essere citata in giudizio. Se gli Stati membri riusciranno a concludere i casi come previsto in origine, i nomi potranno essere diffusi nei prossimi mesi. Dapprima ho pensato saremmo stati in grado di farlo in febbraio, ma a seguito di ulteriori approfondite discussioni, confrontando il sistema giuridico e la durata prevista dalla legge, ritengo probabile uno spostamento di un mese e mezzo. Tuttavia, ritengo che lei abbia ragione e, se mi consente, utilizzerò il suo caso come un ulteriore stimolo per proseguire. Dall’inizio dell’anno ci siamo occupati di pratiche commerciali sleali e, senza entrare troppo nello specifico, penso sia anche un valido esempio di violazione della normativa in materia."@it12
"Būtent tokie atvejai paskatino mus imtis iniciatyvos ir priimti šią įgyvendinančiąją priemonę. Tačiau turiu pakartoti: daugumoje valstybių narių avialinijų pavadinimus galima paskelbti tik pasibaigus tyrimams ir pritaikius įgyvendinančias priemones. Kadangi atvejai yra skirtingi, dalies atvejų nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau nei kitų. Šiuo metu Komisija tariasi su valstybėmis narėmis, kiek laiko prireiks šioms priemonėms įgyvendinti, ir aš jau esu gavęs Komisijos įsipareigojimą šiuos pavadinimus paskelbti iškart, kai tik tai bus teisiškai įmanoma, nes kitaip Komisiją gali paduoti į teismą. Jei valstybėms narėms pavyks šias bylas išnagrinėti per numatytą laikotarpį, pavadinimus bus galima paskelbti artimiausiais mėnesiais. Iš pradžių maniau, kad galėsime tai padaryti vasarį, tačiau po detalesnių diskusijų, atlikus teisės sistemų palyginimą ir įvertinus, kiek tai trunka teisiniu požiūriu, manau, kad yra galimas pusantro mėnesio vėlavimas. Tačiau manau, kad esate absoliučiai teisus; jei leisite, Jūsų papasakotą atvejį naudosiu kaip dar vieną priežastį, kodėl turime imtis iniciatyvos. Nuo šių metų pradžios esame užfiksavę nesąžiningos komercinės praktikos atvejų, ir nesistengdama pasakoti daug detalių, manau, kad tai taip pat yra geras nesąžiningos komercinės praktikos teisės aktų pažeidimo pavyzdys."@lt14
"− Šādi gadījumi bija galvenais iemesls celties un sākt šo izpildes pasākumu. Bet man jāatkārto: daudzās dalībvalstīs publicēt aviosabiedrību nosaukumus ir iespējams vienīgi pēc tam, kad izmeklēšana un izpildes pasākumi ir pabeigti. Tā kā lietas atšķiras, laiks, kas vajadzīgs to risināšanai, dažos gadījumos var būt garāks nekā citos. Pašlaik Komisija apspriež ar dalībvalstīm, cik daudz laika ir vajadzīgs, lai pabeigtu šos pasākumus, un Komisija publicēs – man jau ir šis solījums – attiecīgos nosaukumus tik ātri, cik tas juridiski ir iespējams, pretējā gadījumā Komisiju var saukt pie tiesas. Ja dalībvalstis var slēgt šīs lietas, kā sākotnēji paredzēts, nosaukumus varēs publicēt nākamajos mēnešos. Sākumā es domāju, ka mēs paspēsim to izdarīt februārī, bet pēc detalizētākām diskusijām, salīdzinot tiesiskās sistēmas un cik laika tas prasa no juridiskā viedokļa, es uzskatu, ka mēs varam aizkavēties pusotru mēnesi. Bet es domāju, ka jums ir pilnīga taisnība, un, ja jūs atļausiet man, es izmantošu jūsu gadījumu kā vēl vienu iemeslu, kāpēc jāpasteidzas. Kopš šī gada sākuma mums ir negodīgas komerciālas prakses gadījumi, un, lai gan es mēģinu lietās pārāk tālu neiedziļināties, es domāju, ka šis ir labs tiesību akta par negodīgu komerciālu praksi pārkāpuma piemērs."@lv13
"Cases like this one were the main reason to step up and to have this enforcement action. But I must reiterate: in many Member States it is only possible to publish the names of the airlines after the investigations and enforcement actions are finished. Since cases differ, the time needed to deal with them can take longer in some cases than in others. Currently the Commission is discussing with Member States how much time is needed to finish these actions and the Commission will publish – I already have this commitment – these names as soon as it is legally possible, otherwise the Commission could be sued. If Member States can close the cases as originally foreseen, the names can be published in the coming months. Initially I thought that we would be able to do it in February, but after more detailed discussions, comparing the legal system and how much time it takes from the legal point of view, I believe there may be a delay of one and a half months. But I think that you are absolutely right and, if you allow me, I will use your case as one more reason for the need to step up. We have, since the beginning of this year, unfair commercial practices and while trying not to go too much into cases, I think this is a good example of a breach of the unfair commercial practices legislation as well."@mt15
". Het zijn situaties als deze die ons ertoe aangezet hebben te reageren en deze nalevingsactie op touw te zetten. Maar ik blijf het herhalen: in heel wat lidstaten is het pas mogelijk om de namen van luchtvaartmaatschappijen vrij te geven nadat het onderzoek en de dwangmaatregelen zijn afgerond. Niet alle situaties zijn hetzelfde, en bij de ene zaak duurt het wat langer om de zaak te behandelen dan bij de andere. Momenteel bespreekt de Commissie met de lidstaten hoeveel tijd er nodig is om de acties af te ronden en van zodra het wettelijk gezien mogelijk is − dat kan ik al beloven − zal de Commissie de namen publiceren. Als ze dat niet doet dan kan ze gerechtelijk vervolgd worden. Als de lidstaten de zaken binnen de geplande termijn kunnen afsluiten dan zullen de namen in de komende maanden worden vrijgegeven. Ik had verwacht dat we dat al in februari zouden kunnen doen, maar uit meer diepgaande gesprekken waarbij de gerechtssystemen werden vergeleken en er een schatting werd gemaakt van de tijd die de rechtbanken nog nodig hadden, bleek dat er een achterstand is van ongeveer anderhalve maand. Maar ik vind absoluut dat u gelijk hebt. Als u het mij toestaat, zal ik uw voorbeeld dan ook gebruiken om nog maar eens aan te tonen dat we er vaart achter moeten zetten. Er doen zich al sinds het begin van het jaar oneerlijke handelspraktijken voor en hoewel ik niet te veel in detail wil treden, denk ik dat dit ook een goed voorbeeld is van een schending van de wetgeving betreffende oneerlijke handelspraktijken."@nl3
"Przypadki takie jak ten były głównym powodem podjęcia działań z zakresu wprowadzenia w życie praw konsumenta. Ale muszę powtórzyć: w wielu państwach członkowskich możliwe jest opublikowanie nazw linii lotniczych tylko i wyłącznie po zakończeniu dochodzenia i działań zmierzających do wprowadzenia decyzji w życie. Ponieważ sprawy różnią się od siebie, czas potrzebny na ich rozpatrzenie może być dłuższy w pewnych przypadkach niż w innych. Obecnie Komisja omawia z państwami członkowskimi, jak wiele czasu potrzebują na zakończenie tych działań i opublikuje - mam już to zobowiązanie - te nazwy tak szybko jak to będzie możliwe pod względem prawnym, w przeciwnym wypadu, Komisja zostałaby podana do sądu. Jeśli państwa członkowskie będą mogły zakończyć sprawy w czasie pierwotnie przewidywanym, nazwy będą mogły być opublikowane w najbliższych miesiącach. Pierwotnie myślałem, że będziemy w stanie uczynić to w lutym, ale po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych dyskusji, porównując systemy prawne i to jak wiele czasu zabiera to z prawnego punktu widzenia, myślę, ze może być półtoramiesięczne opóźnienie. Ale myślę, że ma pan absolutnie rację i proszę mi pozwolić użyć pana przypadku jako jednego z powodów, dla których konieczne jest podejmowanie tych działań. Mamy od początku tego roku nieuczciwe praktyki handlowe i, próbując nie wchodzić za głęboko w poszczególne przypadki, myślę, że jest to także dobry przykład naruszenia prawodawstwa dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych."@pl16
"Casos como este constituíram a principal razão para avançarmos e para tomarmos estas medidas coercivas. Mas devo repetir: em muitos Estados-Membros, só é possível publicar os nomes das companhias aéreas depois de as investigações e as medidas coercivas estarem terminadas. Como os casos são diferentes, o tempo necessário para os tratar pode ser muito variável. Neste momento, a Comissão está a discutir com os Estados-Membros quanto tempo é necessário para terminar essas medidas, e a Comissão irá publicar esses nomes - já tenho esse compromisso - logo que seja legalmente possível; caso contrário, a Comissão pode ser processada. Se os Estados-Membros puderem encerrar os casos como inicialmente previsto, os nomes poderão ser publicados nos próximos meses. No início pensei que seríamos capazes de o fazer em Fevereiro, mas após algumas discussões mais de pormenor, comparando o sistema legal e quanto tempo leva do ponto de vista legal, penso que haverá um atraso de um mês e meio. Mas penso que temos toda a razão e, se me permite, vou utilizar o seu caso como mais uma razão para devermos avançar. Desde o princípio deste ano que temos práticas comerciais desleais e, embora tentando não entrar demasiado em pormenor, este é também um bom exemplo de violação da legislação relativa às práticas comerciais desleais."@pt17
"Cases like this one were the main reason to step up and to have this enforcement action. But I must reiterate: in many Member States it is only possible to publish the names of the airlines after the investigations and enforcement actions are finished. Since cases differ, the time needed to deal with them can take longer in some cases than in others. Currently the Commission is discussing with Member States how much time is needed to finish these actions and the Commission will publish – I already have this commitment – these names as soon as it is legally possible, otherwise the Commission could be sued. If Member States can close the cases as originally foreseen, the names can be published in the coming months. Initially I thought that we would be able to do it in February, but after more detailed discussions, comparing the legal system and how much time it takes from the legal point of view, I believe there may be a delay of one and a half months. But I think that you are absolutely right and, if you allow me, I will use your case as one more reason for the need to step up. We have, since the beginning of this year, unfair commercial practices and while trying not to go too much into cases, I think this is a good example of a breach of the unfair commercial practices legislation as well."@ro18
"Prípady ako tento boli hlavným dôvodom, kvôli ktorému sme pristúpili k uvedenému opatreniu na presadzovanie práva. Musím však znova zdôrazniť: v mnohých členských štátoch je možné zverejniť mená leteckých spoločností až po skončení vyšetrovania a opatrení na presadzovanie práva. Vzhľadom na to, že jednotlivé prípady sa odlišujú, riešenie niektorých z nich môže trvať dlhšie. V súčasnosti Komisia rokuje s členskými štátmi o množstve času potrebného na ukončenie týchto opatrení a Komisia zverejní, už sa k tomu zaviazala, tieto mená hneď, ako to bude z právneho hľadiska možné, inak možno Komisiu žalovať. Ak členské štáty budú môcť uzavrieť spomínané prípady v pôvodne očakávaných termínoch, mená možno zverejniť v nasledujúcich mesiacoch. Pôvodne som očakávala, že by sme k tomu mohli pristúpiť vo februári, ale po podrobnejších rozhovoroch, porovnaní právneho systému a toho, koľko času tento krok zaberie z právneho hľadiska, myslím, že k zverejneniu dôjde o jeden a pol mesiaca neskôr. Som však presvedčená, že máte úplnú pravdu, a s vaším dovolením použijem prípad, ktorý ste uviedli ako ďalší dôvod na to, aby sme pristúpili k riešeniu. Od začiatku tohto roka sme zaznamenali nekalé obchodné postupy, a kým sa snažíme podrobnejšie sa nezaoberať týmito prípadmi, myslím, že toto je tiež dobrý príklad porušenia právnych predpisov, týkajúcich sa nekalých obchodných postupov."@sk19
"Takšni primeri so bili glavni razlog, da smo pospešili in da imamo te izvršilne ukrepe. Vendar moram ponoviti: v mnogih državah članicah je mogoče objaviti imena letalskih prevoznikov šele po končanih preiskavah in izvršilnih ukrepih. Ker so primeri različni, je pri nekaterih potrebnega več časa za obravnavo kot pri drugih. Zdaj Komisija z državami članicami razpravlja o tem, koliko časa je potrebnega za dokončanje teh ukrepov, in Komisija bo ta imena objavila – to so mi že potrdili – takoj, ko bo to dopustno s pravnega vidika, v nasprotnem primeru bi lahko Komisijo tožili. Če lahko države članice primere zaključijo kot je prvotno predvideno, se lahko imena objavijo v prihodnjih mesecih. Na začetku sem mislila, da bomo to lahko naredili februarja, po natančnejših razpravah, primerjavi pravnega sistema in časa, potrebnega s pravnega vidika, menim, da lahko pride do zamude enega meseca in pol. Vendar mislim, da imate popolnoma prav, in če mi dovolite, bom vaš primer uporabila kot en razlog več za potrebo po pospešitvi. Od začetka tega leta se srečujemo z nepoštenimi poslovnimi praksami in čeprav se trudimo, da se ne bi preveč spuščali v primere, mislim, da je tudi to dober primer kršitve zakonodaje o nepoštenih poslovnih praksah."@sl20
". − Det var fall som detta som utgjorde den huvudsakliga anledningen att agera och vidta dessa verkställighetsåtgärder. Men jag vill upprepa att det i många medlemsstater inte går att offentliggöra namnen på flygbolagen förrän undersökningarna och verkställighetsåtgärderna är avslutade. Eftersom det rör sig om olika fall kan vissa ta längre tid att hantera än andra. För närvarande diskuterar kommissionen med medlemsstaterna om hur mycket tid som behövs för att avsluta dessa åtgärder, och kommissionen kommer att offentliggöra dessa namn – vi har redan gjort detta åtagande – så snart som det är rättsligt möjligt, annars kan kommissionen blir föremål för stämningar. Om medlemsstaterna kan ha avslutat fallen vid den tidpunkt som vi beräknade från början kan namnen offentliggöras under de kommande månaderna. Inledningsvis trodde jag att det skulle kunna göras i februari, men efter mer ingående diskussioner, med jämförande av de rättsliga systemen och av hur lång tid det skulle ta utifrån rättslig synvinkel, så tror jag att det kan bli en försening på en och en halv månad. Men jag tycker att ni har helt rätt, och jag skulle vilja använda ert fall som ännu en anledning till att agera. Sedan början av året har det förekommit otillbörliga affärsmetoder, och även om jag försöker undvika att gå in för mycket på enskilda fall så anser jag att detta också är ett bra exempel på brott mot lagstiftningen om otillbörliga affärsmetoder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph