Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-307"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-307"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I think last July we all applauded the Degutis report when at last we said we were going to have transparency in relation to charging, that all taxes and fees levied would be upfront in all advertisements. And then we read, in on 31 October: ‘Air ticket sites faced EU shame: Commission threatens to reveal the names of the hundreds of websites which allegedly mislead consumers’. I am at a loss to know why these big commercial operations are not named, why they are not shamed. They continue to flout the rules and regulations and the undertaking. They continue to mislead the consumer. Last week, for example, Ryanair – give them credit for what they have done – published this in all Irish newspapers: ‘Buy one flight, get a second absolutely free. Pay no fees, taxes, levies or charges’. So I booked my flight, and it cost me EUR 153. And then the one that was supposed to be free is as follows: credit card fee: EUR 12; taxes, fees and charges: EUR 39.96; insurance: EUR 14. Total price: free flight EUR 67. What more evidence do you want?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Myslím, že vloni v červenci jsme všichni tleskali Degutisově zprávě, když jsme konečně řekli, že budeme mít transparentnost co se týče účtování poplatků, že všechny vybírané daně a poplatky budou ve všech reklamách uvedeny předem. A pak jsme se dočetli v ze dne 31. října: „Stránkám pro prodej letenek hrozila ostuda ze strany EU: Komise hrozí, že odhalí názvy stovek serverů, které údajně spotřebitele informovaly zavádějícím způsobem“. Jsem na rozpacích, neboť nevím, proč nejsou tyto velké komerční podniky jmenovány, proč nejsou zostuzeny. Nadále porušují pravidla a předpisy a závazky. Nadále informují spotřebitele zavádějícím způsobem. Například minulý týden společnost Ryanair – při vší úctě k tomu, co dokázala – uveřejnila toto ve všech irských novinách: „Kupte si jeden let a druhý dostanete zcela zdarma. Nezaplatíte žádné poplatky, daně, odvody či přirážky.“ Tak jsem si zarezervoval svůj let a stálo mne to 153 EUR. A pak s tím letem, který měl být zadarmo, to bylo takto: poplatek za kreditní kartu: 12 EUR; daně, poplatky a přirážky: 39,96 EUR; pojištění: 14 EUR. Celková cena: let zdarma za 67 EUR. Jaké další důkazy chcete?"@cs1
"Jeg tror, at alle bifaldt Degutis-betænkningen i juli, hvorved det endelig lykkedes at opnå gennemsigtighed i forbindelse med takster, og hvorved alle pålagte skatter og afgifter skulle vises tydeligt i alle reklamer. Og senere kunne vi den 31. oktober læse i at hjemmesider til salg af flybilletter står over for afsløring i EU, og at Kommissionen truer med at afsløre navnene på de hundredvis af hjemmesider, der tilsyneladende har vildledt forbrugerne. Jeg ved ikke, hvorfor disse store forretningsmæssige transaktioner ikke nævnes ved navn, hvorfor de ikke er afsløret. De tilsidesætter fortsat regler og forskrifter - og erhvervet generelt. De vildleder fortsat forbrugerne. I sidste uge offentliggjorde Ryanair f.eks. et tilbud - og det skal selskabet have kredit for - om at købe én flybillet og få én gratis, ingen afgifter, skatter eller gebyrer. Jeg bestilte således en flybillet, og det kostede mig 153 euro. Og billetten, der skulle forestille at være gratis, kostede følgende: kreditkortgebyr: 12 euro, skatter og afgifter: 39,96 euro, forsikring: 14 euro. Den samlede pris for en gratis flyrejse: 67 euro. Er det ikke bevis nok?"@da2
"Ich denke, wir haben alle im August des vergangenen Jahres den Bericht Degutis gelobt, als wir feststellten, dass wir endlich für Transparenz sorgen können, weil nunmehr alle Steuern und Gebühren in der Werbung von Anfang an angegeben werden müssen. Und dann lesen wir am 31. Oktober 2007 in der Zeitung „The European Voice“, dass Flugticket-Webseiten an den EU-Pranger gestellt werden sollen und die Kommission damit drohe, die Namen von Hunderten von Webseiten bekannt zu geben, die die Verbraucher angeblich irreführen. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, weshalb diese großen Wirtschaftsunternehmen nicht namentlich genannt und angeprangert werden. Sie unterlaufen weiterhin die geltenden Regeln und Vorschriften und verstoßen gegen die entsprechenden Verpflichtungen. Sie führen die Verbraucher nach wie vor in die Irre. So hat Ryanair – wobei ich deren bisherige Leistungen gar nicht schmälern will – letzte Woche folgende Anzeige in allen irischen Tageszeitungen geschaltet: „Einen Flug buchen und einen zweiten geschenkt bekommen. Sie zahlen keine Gebühren, Steuern oder sonstigen Zuschläge.“ Also habe ich einen Flug gebucht, und der hat mich 153 Euro gekostet. Und der zweite, der völlig kostenlos sein sollte, hatte folgenden Preis: Kreditkartengebühr: 12 Euro; Steuern, Gebühren und Aufgeld: 39,96 Euro; Versicherung: 14 Euro. Gesamtpreis für den kostenlosen Flug: 67 Euro. Wie viel Beweise brauchen Sie denn noch?"@de9
"Τον περασμένο Ιούλιο, νομίζω, όλοι χειροκροτήσαμε την έκθεση Degutis και δηλώσαμε ότι επιτέλους θα είχαμε διαφάνεια όσον αφορά τις χρεώσεις, ότι όλοι οι φόροι και τα τέλη θα αναγράφονταν ξεκάθαρα σε όλες τις διαφημίσεις. Και στη συνέχεια διαβάσαμε στην στις 31 Οκτωβρίου: «Ιστοσελίδες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων αντιμέτωπες με αποκάλυψη από την ΕΕ: Η Επιτροπή απειλεί να αποκαλύψει τα ονόματα των εκατοντάδων ιστοτόπων που φέρεται ότι παραπλανούν τους καταναλωτές». Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο αυτές οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις δεν κατονομάζονται, για ποιον λόγο δεν αποκαλύπτονται. Εξακολουθούν να αψηφούν τόσο τους κανόνες και τους κανονισμούς όσο και τις υποχρεώσεις τους. Εξακολουθούν να παραπλανούν τους καταναλωτές. Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η Ryanair –ας τους κατονομάσουμε για αυτό που έκαναν– δημοσίευσε το ακόλουθο κείμενο σε όλες τις ιρλανδικές εφημερίδες: «Αγοράστε εισιτήριο για μία πτήση, και αποκτήστε άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Χωρίς φόρους, τέλη, δασμούς ή χρεώσεις». Έκλεισα λοιπόν κι εγώ εισιτήριο και μου κόστισε 153 ευρώ. Και εκείνο που υποτίθεται ότι θα ήταν δωρεάν είχε ως εξής: χρέωση πιστωτικής κάρτας: 12 ευρώ, φόροι, τέλη και χρεώσεις: 39,96 ευρώ, ασφάλεια: 14 ευρώ. Συνολικό κόστος δωρεάν πτήσης: 67 ευρώ. Πόσα παραπάνω στοιχεία θέλετε;"@el10
"Creo que el pasado mes de julio todos aplaudimos el informe Degutis cuando finalmente dijimos que íbamos a tener transparencia en relación con el cobro de tasas, que todos los impuestos y tasas cobrados aparecerían claramente en todos los anuncios. Y entonces en el del 31 de octubre leímos: «La UE amenaza con sacar los colores a los sitios de venta de billetes aéreos: la Comisión amenaza con revelar los nombres de cientos de sitios web que supuestamente han engañado a los consumidores». No sé por qué no se dan los nombres de estas importantes operaciones comerciales y por qué no se avergüenzan. Siguen desobedeciendo las normas y reglamentos y las medidas adoptadas. Siguen engañando a los consumidores. La semana pasada, por ejemplo, Ryanair —haciendo alarde de lo que han hecho— publicó esto en todos los periódicos irlandeses: «Compre un billete y consiga otro completamente gratis. Sin tasas, comisiones ni impuestos». Así que reservé mi vuelo y me costó 153 euros. Y luego el que supuestamente era gratis resultó ser lo siguiente: tasa por tarjeta de crédito, 12 euros; impuestos, tasas y comisiones, 39,96 euros ; seguro, 14 euros. Precio total: vuelo gratis por 67 euros. ¿Qué más pruebas quiere?"@es21
"Ma arvan, et möödunud juulis me aplodeerisime kõik Degutise raportile, kui me lõpuks ütlesime, et me saavutame läbipaistvuse seoses maksustamisega, et kõik kõigis reklaamides on ära näidatud kõikvõimalikud maksud ja lõivud. Ja siis me loeme 31. oktoobri väljaandest: „Lennupiletite müügisaidid vastamisi ELi häbiga: komisjon ähvardab avaldada sadade veebisaitide nimed, mis väidetavasti eksitavad tarbijaid”. Ma ei saa aru, miks neid suuri ärioperatsioone avalikkuse ette ei tooda ega hukka mõisteta. Nad jätkavad standardite, eeskirjade ja hinnakohustuste eiramist. Nad jätkavad tarbija eksitamist. Möödunud nädalal avaldas näiteks Ryanair – minu tunnustus neile selle eest, mis nad tegid – kõigis Iirimaa ajalehtedes järgmise kuulutuse: „Ostke üks lend ja saage teine täiesti tasuta. Ärge makske tasusid, makse, lõive ega tariife”. Nii ma broneerisin lennu ja see läks mulle maksma 153 eurot. Ja siis see tasuta osa oli järgmine: krediitkaarditasu: 12 eurot, maksud, lõivud ja tariifid: 39,96 eurot, kindlustus: 14 eurot. Koguhind: tasuta lend – 67 eurot. Missugust muud tõendit te veel tahate?"@et5
"Muistaakseni viime heinäkuussa me kaikki osoitimme suosiota Degutisin mietinnölle, kun me vihdoin totesimme, että avoimuus lisääntyy maksujen perinnässä, että kaikki perityt verot ja maksut olisivat näkyvillä kaikissa mainoksissa. Ja sitten luemme 31. lokakuuta: Lentolippuja myyvät sivustot saivat kokea EU:n häväistyksen: komissio uhkaa paljastaa satojen kuluttajia syytösten mukaan harhaanjohtavien verkkosivustojen nimet. Olen neuvoton sen suhteen, miksi näitä suuria kaupallisia toimintoja ei nimetä, miksi niitä ei saateta häpeään. Ne pitävät edelleen pilkkanaan sääntöjä ja säädöksiä ja sitoumuksiaan. He johtavat edelleen kuluttajia harhaan. Viime viikolla esimerkiksi Ryanair – kaikella kunnioituksella sitä kohtaan, mitä yhtiö on tehnyt – julkaisi tämän kaikissa Irlannin sanomalehdissä: Osta yksi lento niin saat toisen täysin ilmaiseksi. Ei lisämaksuja, veroja tai muita kuluja. Niinpä varasin lentoni, ja se maksoi 153 euroa. Toinen lento, jonka piti olla ilmainen, onkin seuraavanlainen: luottokorttimaksu: 12 euroa, verot ja muut lisämaksut: 39,96 euroa, vakuutus: 14 euroa. Kokonaishinta: ilmainen lento 67 euroa. Mitä muita todisteita haluatte?"@fi7
"Je pense qu’en juillet dernier, nous avons tous applaudi le rapport Degutis quand, enfin, nous avons dit que la tarification allait être transparente, que toutes les taxes et redevances perçues figureraient d’emblée dans toutes les publicités. Et ensuite, nous avons lu, dans l’édition du 31 octobre de : «Les sites de vente de billets d’avion montrés du doigt par l’UE: la Commission menace de révéler les noms des centaines de sites internet soupçonnés d’avoir trompé les consommateurs». Je suis bien en peine de savoir pourquoi ces grosses opérations commerciales ne sont pas divulguées et montrées du doigt. Elles continuent à faire fi des règles et règlements et de l’engagement. Elles continuent à tromper le consommateur. La semaine dernière, par exemple, Ryanair – reconnaissons leur du mérite pour ce qu’ils ont fait – a publié ceci dans tous les journaux irlandais: «Achetez un vol et recevez le deuxième totalement gratuitement. Ne payez aucuns frais, impôts, taxes ou droits». J’ai donc réservé mon vol, et il m’a coûté 153 euros. Et la ventilation pour celui qui était censé être gratuit est la suivante: frais de paiement par carte de crédit: 12 euros, impôts, taxes et droits: 39,96 euros, assurance: 14 euros. Prix total: 67 euros pour un vol gratuit. Quelle autre preuve voulez-vous?"@fr8
"Azt hiszem, tavaly júliusban mindannyian üdvözöltük a Degutis-jelentést, amikor végre azt mondtuk, hogy lesz átláthatóság a díjak felszámításával kapcsolatban, hogy valamennyi kirótt adót és díjat megjelenítik valamennyi hirdetésben. És akkor október 31-én, a ban azt olvassuk: „Repülőjegy-értékesítő honlapokat szégyenít meg az EU: a Bizottság több száz, állítólag a fogyasztókat félrevezető honlap nevének a nyilvánosságra hozatalával fenyeget”. Képtelen vagyok megérteni, hogy ezeket a nagy kereskedelmi szervezeteket miért nem nevezik meg, miért nem szégyenítik meg őket? Folyamatosan semmibe veszik a szabályokat és a rendeleteket és a vállalásaikat. Folyamatosan félrevezetik a fogyasztót. A múlt héten például a Ryanair – fejezzük ki elismerésünket azért, amit tettek – a következőt tette közzé valamennyi ír újságban: „Vásároljon egy repülőjegyet, és kapja meg a másodikat teljesen ingyen. Ne fizessen díjat, adót, illetéket vagy más költséget”. Így lefoglaltam a repülőjegyemet, és ez 153 euróba került. Majd az állítólagos ingyenes repülőjegynél a következőket számították fel: hitelkártyadíj – 12 euró; adók, díjak és költségek – 39,96 euró; biztosítás – 14 euró. Teljes ár: ingyenes repülőjegy 67 euró. Még milyen bizonyítékot kívánnak?"@hu11
". Lo scorso luglio tutti abbiamo accolto con favore la relazione Degutis, quando finalmente si è giunti alla conclusione di poter disporre di trasparenza nei costi e che in tutte le pubblicità le tasse e gli oneri imposti sarebbero stati ben visibili. Poi, il 31 ottobre, su abbiamo letto: “I siti di vendita di biglietti aerei di fronte allo sdegno dell’UE: la Commissione minaccia di rivelare i nomi di centinaia di siti che si presume ingannino i consumatori”. Non ho la certezza di sapere perché queste grandi operazioni commerciali non siano rivelate e screditate. Continuano a raggirare le norme, i regolamenti e la garanzia. Continuano a ingannare i consumatori. Ad esempio, la scorsa settimana sebbene io riconosca ciò che ha fatto, ha pubblicato su tutti i quotidiani irlandesi: “Acquista un volo, ne riceverai un altro assolutamente gratuito. Senza diritti, tasse, imposte o oneri”. Pertanto, ho prenotato un volo al costo di 153 euro. Quindi l’altro volo, che si supponeva fosse gratuito, prevede: commissione della carta di credito pari a 12 euro; tasse, diritti e oneri pari a 39,96 euro; assicurazione pari a 14 euro. Totale: volo gratuito a 67 euro. Ha bisogno di altre prove?"@it12
"Jei neklystu, praėjusią liepą visi plojome Degučio pranešimui, kai galiausiai pasakėme, kad sieksime kainų skaidrumo, kad visose reklamose bus iš anksto skelbiama apie visus mokesčius. Vėliau, spalio 31 d., leidinyje „ perskaitėme: „ES gėdina aviabilietų pardavimo tinklalapius: Komisija grasina paskelbti šimtų tinklalapių, kurie tariamai klaidina vartotojus, pavadinimus.“ Man nesuprantama, kodėl šios stambios komercinės įmonės nėra įvardytos, kodėl jos nesugėdintos. Jos toliau nesilaiko taisyklių ir reglamentų bei įsipareigojimų. Jos toliau klaidina vartotojus. Pavyzdžiui, praeitą savaitę kompanija „Ryanair“, kuriai reikia atiduoti pagarbą už tai, ką ji padarė, laikraščiuose paskelbė šią informaciją: „Įsigykite vieną bilietą, o antrą gausite visiškai nemokamai. Jums nereikės mokėti mokesčių ar rinkliavų“. Užsisakiau skrydį ir jis man kainavo 153 eurus. Tada už antrąjį, kuris turėjo būti nemokamas, sumokėjau: 12 eurų kreditinės kortelės mokestį, 39,96 eurų mokesčių ir 14 eurų už draudimą. Bendra bilieto kaina: 67 eurai. Kokių dar norime įrodymų?"@lt14
"Es domāju, ka pagājušajā jūlijā mēs visi aplaudējām ziņojumam, kad beidzot, mēs teicām, ka mums būs pārredzamība attiecībā uz maksājumiem, ka visi nodokļi un uzliktie maksājumi būs redzami visās reklāmās. Un tad mēs lasām 31. oktobra numurā: „Lidmašīnu biļešu vietnēm ES nosodījums: Komisija draud atklāt simtiem interneta vietņu nosaukumus, kas, iespējams, maldina patērētājus”. Es esmu neziņā par to, kāpēc šīs lielās komerciālās darbības nav nosauktas, kāpēc tās nav nosodītas. Viņi turpina ignorēt noteikumus un regulējumus un izpildes pasākumu. Viņi turpina maldināt patērētāju. Pagājušajā nedēļā, piemēram atzinība viņiem par to, ko viņi ir izdarījuši, - visos Īrijas laikrakstos publicēja šādu paziņojumu: „Pērc vienu lidojumu, saņem otru pilnīgi par brīvu. Nekādu maksu, nodokļu, nodevu vai maksājumu”. Tā es pasūtīju lidojumu, un tas izmaksāja man EUR 153. Un tad tas, kuram bija jābūt par brīvu, ir šāds: maksa par kredītkarti: EUR 12; nodokļi, maksas un maksājumi: EUR 39,96; apdrošināšana: EUR 14. Kopējā cena: brīvs lidojums EUR 67. Kādus pierādījumus jūs vēl gribat?"@lv13
"I think last July we all applauded the Degutis report when at last we said we were going to have transparency in relation to charging, that all taxes and fees levied would be upfront in all advertisements. And then we read, in on 31 October: ‘Air ticket sites faced EU shame: Commission threatens to reveal the names of the hundreds of websites which allegedly mislead consumers’. I am at a loss to know why these big commercial operations are not named, why they are not shamed. They continue to flout the rules and regulations and the undertaking. They continue to mislead the consumer. Last week, for example, Ryanair – give them credit for what they have done – published this in all Irish newspapers: ‘Buy one flight, get a second absolutely free. Pay no fees, taxes, levies or charges’. So I booked my flight, and it cost me EUR 153. And then the one that was supposed to be free is as follows: credit card fee: EUR 12; taxes, fees and charges: EUR 39.96; insurance: EUR 14. Total price: free flight EUR 67. What more evidence do you want?"@mt15
". Ik denk dat het juli 2007 was toen we allemaal zo enthousiast waren over het verslag-Degutis. Eindelijk zou er duidelijkheid komen over de kosten, eindelijk zouden alle toeslagen en heffingen op voorhand vermeld worden in de advertenties. En dan lazen we op 31 oktober 2007 in “Websites voor vliegtuigtickets riskeren de EU schandpaal: de Commissie dreigt de namen bekend te maken van honderden websites die consumenten zouden misleiden.” Ik kan maar niet begrijpen waarom deze grote commerciële ondernemingen niet bij naam genoemd worden, waarom ze niet aan de schandpaal genageld worden. Ze lappen alle wetten, regels en verplichtingen voortdurend aan hun laars. Ze blijven de consument misleiden. Vorige week, bijvoorbeeld, publiceerde Ryanair (en je moet het ze wel nageven, ze doen het toch maar weer) in alle Ierse kranten “Koop een vlucht en krijg de tweede helemaal gratis. Betaal geen extra kosten, heffingen, toeslagen of taksen.” Ik heb dus een vlucht geboekt aan de prijs van 153 euro. En de tweede vlucht, die dus gratis zou zijn, werd als volgt berekend: kosten voor het gebruik van een kredietkaart: twaalf euro, taksen, heffingen en extra kosten: 39,96 euro, verzekering: veertien euro. Totale prijs van de gratis vlucht: 67 euro. Is dat dan niet voldoende als bewijs?"@nl3
"W lipcu ubiegłego roku oklaskiwaliśmy sprawozdanie pana posła Degutisa, kiedy wreszcie powiedzieliśmy, że dążymy do przejrzystości w związku z płatnościami tak, aby żadne podatki i pobierane opłaty nie były w reklamach ukrywane. Następnie przeczytaliśmy w z dnia 31 października: „Strony internetowej sprzedaży biletów lotniczych zostały okryte hańba przez UE: Komisja grozi ujawnieniem nazw setek tysięcy stron internetowych, które rzekomo wprowadzają w błąd konsumentów”. Z zakłopotaniem przyznaję, że nie wiem, dlaczego te wielkie operacje handlowe nie zostały nazwane, dlaczego nie zostały okryte hańbą. Nadal lekceważą one przepisy i regulacje oraz przedsiębiorczość. Nadal wprowadzają w błąd konsumentów. W ubiegłym tygodniu, na przykład, Ryanair - proszę przypisać im zasługę za to co robią - ogłosił we wszystkich irlandzkich gazetach: kup jeden bilet, drugi otrzymasz zupełnie za darmo. Bez żadnych opłat, podatków i kosztów”. A więc zarezerwowałem mój lot, który kosztował mnie 153 euro. A następnie ten, który był uważany za darmowy jest następujący: koszty karty kredytowej: 12 euro; podatki, koszty i opłaty: 39,96 euro; ubezpieczenie: 14 euro. Całkowita cena: 67 euro. Jakiego więcej dowodu państwo potrzebują?"@pl16
"Penso que, no passado mês de Julho, todos aplaudimos o relatório Degutis quando dissemos finalmente que íamos ter mais transparência no que respeita aos encargos, que todas as taxas e suplementos impostos estariam bem em evidência em todos os anúncios publicitários. E depois lemos, no de 31 de Outubro: "Os sítios de venda de bilhetes de avião enfrentam a vergonha comunitária: a Comissão ameaça revelar os nomes das centenas de que alegadamente enganam o consumidor". Estou sem saber por que razão é que essas enormes operações comerciais não têm nome, por que é que não têm vergonha. Continuam a ignorar as normas e regulamentos, bem como os compromissos. Continuam a enganar o consumidor. Na semana passada, por exemplo, a apreciem-na pelo que ela fez - publicou o seguinte anúncio nos jornais irlandeses: "Compre um bilhete e ganhe um segundo absolutamente gratuito. Não pague suplementos, taxas ou encargos". Então eu reservei o meu bilhete, que me custou 153 euros. E depois, aquele bilhete que era suposto ser gratuito ficou assim: taxa do cartão de crédito: 12 euros; taxas, suplementos e encargos: 39,96 euros; seguro: 14 euros. Preço total: voo gratuito por 67 euros. De que mais provas precisam?"@pt17
"I think last July we all applauded the Degutis report when at last we said we were going to have transparency in relation to charging, that all taxes and fees levied would be upfront in all advertisements. And then we read, in on 31 October: ‘Air ticket sites faced EU shame: Commission threatens to reveal the names of the hundreds of websites which allegedly mislead consumers’. I am at a loss to know why these big commercial operations are not named, why they are not shamed. They continue to flout the rules and regulations and the undertaking. They continue to mislead the consumer. Last week, for example, Ryanair – give them credit for what they have done – published this in all Irish newspapers: ‘Buy one flight, get a second absolutely free. Pay no fees, taxes, levies or charges’. So I booked my flight, and it cost me EUR 153. And then the one that was supposed to be free is as follows: credit card fee: EUR 12; taxes, fees and charges: EUR 39.96; insurance: EUR 14. Total price: free flight EUR 67. What more evidence do you want?"@ro18
"Myslím, že v júli minulého roka sme všetci tlieskali správe Arunasa Degutisa, kedy sme napokon prisľúbili, že budeme dodržiavať transparentnosť v súvislosti s poplatkami, že všetky vyberané dane a poplatky budú v každej reklame na prvom mieste. A potom sa na stránkach časopisu z 31. októbra dočítame nasledujúce: „Stránky na nákup leteniek sú svedkom hanby EÚ: Komisia hrozí, že odhalí názvy stoviek internetových stránok, ktoré údajne zavádzali spotrebiteľov.“ Som v rozpakoch nad tým, prečo sa na tieto obchodné operácie veľkého rozsahu nepoukazuje, prečo nie sú znevážené.  Naďalej sa vysmievajú z pravidiel, nariadení a záväzkov.  Naďalej zavádzajú spotrebiteľov. Napríklad minulý týždeň spoločnosť Ryanair, klobúk dole za to, čo dokázali, zverejnila vo všetkých írskych novinách takýto inzerát: „Kúpte si jeden let a druhý dostanete úplne zadarmo. Zabudnite na všetky poplatky alebo dane.“ Rezervoval som si teda let a zaplatil som 153 EUR. A následne za ten, ktorý mal byť zadarmo, som zaplatil: poplatok za platbu kreditnou kartou: 12 eur; daň, ostatné poplatky: 39,96 eur; poistenie: 14 eur. Celková suma: let zadarmo 67 eur. Aký ďalší dôkaz potrebujete?"@sk19
"Mislim, da smo julija lani vsi pozdravili Degutisovo poročilo, ko smo rekli, da bomo končno imeli preglednost v zvezi z zaračunavanjem, da se bo o vseh zaračunanih davkih in pristojbinah v vseh oglasih vnaprej opozorilo. In potem smo 31. oktobra v bruseljskem tedniku prebrali: „Spletne strani za prodajo letalskih kart so deležne kritik EU: Komisija grozi, da bo razkrila imena več sto spletnih strani, ki naj bi zavajale potrošnike.“ Ne vem, zakaj ti trgovinske dejavnosti niso imenovane, zakaj niso izpostavljene. Še naprej ne upoštevajo pravil in predpisov ter prizadevanj. Še naprej zavajajo potrošnike. Prejšnji teden je na primer Ryanair – to jim je treba priznati – v vseh irskih časopisih objavil: „Kupite vozovnico za en let, drugo boste dobili brezplačno. Ne bo vam treba plačati pristojbin, taks, dajatev ali stroškov.“ Zato sem kupil vozovnico za moj let, ki me je stala 153 EUR. Pri tistem, ki naj bi bil brezplačen, pa je bilo tako: provizija za kreditno kartico: 12 EUR; takse, pristojbine in stroški: 39,96 EUR; zavarovanje: 14 EUR. Skupna cena: 67 EUR za brezplačen let. Kakšne dokaze bi še radi?"@sl20
"Jag tror att vi alla applåderade Degutisbetänkandet i juli förra året då vi sa att det äntligen skulle råda öppenhet i fråga om avgifter, att alla skatter och avgifter som tas ut skulle stå öppet i alla annonser. Och därefter läste vi i den 31 oktober: ”Webbplatser som säljer flygbiljetter riskerar att pekas ut av EU: Kommissionen hotar med att avslöja namnen på de hundratals webbplatser som påstås ha vilselett konsumenterna.” Jag förstår inte varför dessa stora kommersiella verksamheter inte namnges, varför de inte får stå vid skampålen. De fortsätter att strunta i regler och förordningar och antaganden. De fortsätter att vilseleda konsumenterna. I förra veckan publicerade till exempel Ryanair – vi måste ge dem erkännande för vad de har gjort – följande i alla irländska dagstidningar: ”Köp en flygresa och få en andra helt gratis. Du betalar inga avgifter, skatter eller omkostnader.” Så jag bokade flygresan och den kostade 153 euro. Och för den som skulle vara gratis såg det ut som följer: Kreditkortsavgift: 12 euro, skatter och avgifter: 39,96 euro, försäkring: 14 euro. Totalt pris: gratis flygresa för 67 euro. Hur mycket mer bevis behöver ni?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A. Degutis"13
"Jim Higgins (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,11,7,4,21
"Ryanair"13,17,12
"The European Voice"18,20,20,15,1,1,19,16,11,13,4,21
"The European Voicesta"7
"The European Voice’i"5
"The European Voice“"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph