Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission uses all the instruments available to ensure the effective enforcement of consumer rights across Europe. A new consumer-enforcement network was established at the end of 2006 in the regulation on consumer protection cooperation. It provides a framework for joint market surveillance and enforcement exercises, such as the sweep on air ticket sales sites, carried out in September 2007. That was the first ever exercise of its type. The Commission coordinated this exercise, and provided the results of the first phase of the investigation in November 2007. At this stage, the disclosure of the names of the sites on which certain irregularities were detected, as suggested by the honourable Member, would be premature and would not respect the legal framework in certain Member States. I quite understand your impatience, because we would all like to get things done, and in the right way. However, the right of reply, which means the right to defend oneself, is recognised across the EU Member States. It is the competence of the national authorities and courts to apply that right, and we are awaiting the outcome of court decisions in some countries. The Commission will, therefore, present the outcome of the investigations and enforcement actions presently ongoing in the Member States once those proceedings have been completed. I have held talks with the authorities on the basis of the consumer enforcement network, and they are committed to going further and to providing this data, but court procedures – in at least two countries – prevent us from having a full picture and from announcing it publicly."@en4
lpv:translated text
"Komise používá všechny nástroje, které má k dispozici, aby zajistila účinné prosazování práv spotřebitelů v celé Evropě. Na konci roku 2006 byla zřízena nová síť pro prosazování práv spotřebitelů v rámci regulace spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů. Ta poskytuje rámec pro společné sledování trhu a pro vynucovací kroky, jako například zátah na internetové stránky prodávající letenky, který byl proveden v září 2007. Byla to vůbec první akce tohoto druhu. Komise tuto akci koordinovala a v listopadu 2007 poskytla výsledky první fáze vyšetřování. V této fázi by uveřejnění názvů internetových stránek – jak navrhoval ctihodný pan poslanec – u nichž byla zjištěna určitá pochybení, bylo předčasné a nebylo by v souladu s právním rámcem v některých členských státech. Zcela chápu vaši netrpělivost, protože všichni bychom rádi zajistili, aby byly věci vyřízeny, a to správným způsobem. Avšak právo na odpověď, což znamená právo hájit se, je uznáváno ve všech členských státech EU. Je v kompetenci vnitrostátních orgánů a soudů uplatňovat toto právo a my čekáme na výsledek soudních rozhodnutí v některých zemích. Komise proto předloží výsledek vyšetřování a vynucovacích kroků, které v současné době probíhají v členských státech, jakmile budou tato řízení ukončena. Hovořil jsem s představiteli v rámci sítě pro prosazování práv spotřebitelů a oni jsou pevně rozhodnuti pokračovat a poskytnout tyto údaje, avšak soudní řízení – v nejméně dvou zemích – nám brání v tom, abychom získali kompletní přehled a abychom jej veřejně oznámili."@cs1
"Kommissionen benytter sig af alle de instrumenter, som er til rådighed, for at sikre effektiv håndhævelse af forbrugerrettighederne i Europa. Der blev oprettet et nyt netværk til håndhævelse af forbrugerbeskyttelse i slutningen af 2006 i henhold til forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Ved netværket etableres rammer for fælles markedsovervågning og håndhævelse, f.eks. den undersøgelse af hjemmesider til salg af flybilletter, der blev foretaget i september 2007. Det var den første undersøgelse af denne type. Kommissionen koordinerede undersøgelsen og fremlagde resultaterne af første fase i november 2007. Det vil på nuværende tidspunkt være for tidligt at afsløre navnene på de hjemmesider, hvor der blev afsløret uregelmæssigheder, sådan som det ærede medlem foreslog, og det er heller ikke i overensstemmelse med retsgrundlaget i visse medlemsstater. Jeg forstår godt Deres utålmodighed, for vi ønsker alle at se resultater - gode resultater. Retten til at svare, som betyder retten til at forsvare sig selv, anerkendes af alle EU-medlemsstater. Udøvelsen af denne ret hører under de nationale myndigheders og domstolenes kompetenceområde, og vi afventer resultatet af retssagerne i visse lande. Kommissionen vil derfor fremlægge resultaterne af undersøgelserne og de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet i medlemsstaterne, når disse afgørelser foreligger. Jeg har haft møder med myndighederne på grundlag af netværket til håndhævelse af forbrugerbeskyttelse, og de er indstillet på at fortsætte arbejdet og fremlægge oplysninger, men retssagerne - i mindst to lande - forhindrer os i at få det fulde billede af situationen og at offentliggøre det."@da2
". − Die Kommission nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente, um die Rechte der Verbraucher EU-weit konsequent durchzusetzen. Ende 2006 wurde im Rahmen der Richtlinie über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz ein neues Netzwerk für die Durchsetzung der Verbraucherrechte gebildet. Es sieht einen Rahmen für die gemeinsame Marktüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen vor. Ein Beispiel dafür war die im September 2007 durchgeführte Überprüfung von Webseiten für den Verkauf von Flugtickets. Das war die erste Aktion dieser Art. Die Kommission hat diese Aktion koordiniert und die Ergebnisse der ersten Phase der Untersuchung im November 2007 vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wäre die vom Herrn Abgeordneten vorgeschlagene Veröffentlichung der Namen der Webseiten, auf denen Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren, verfrüht gewesen und hätte gegen den Rechtsrahmen in einigen Mitgliedstaaten verstoßen. Ich kann Ihre Ungeduld gut verstehen, denn wir alle wollen Probleme lösen, und zwar so, wie es sich gehört. Doch in allen EU-Staaten gilt das Recht auf Gegendarstellung, also das Recht darauf, sich selbst zu verteidigen. Für die Anwendung dieses Rechts sind die nationalen Behörden und Gerichte zuständig, und wir warten derzeit auf die gerichtlichen Entscheidungen in einigen Ländern. Die Kommission wird deshalb das Ergebnis der in den Mitgliedstaaten laufenden Untersuchungen und Durchsetzungsmaßnahmen vorlegen, sobald diese Verfahren abgeschlossen sind. Ich habe Gespräche mit den Behörden auf der Grundlage des Netzwerks für die Durchsetzung der Verbraucherrechte geführt, und sie sind entschlossen, weiterführende Maßnahmen zu ergreifen und diese Daten bereitzustellen, da aber in mindestens zwei Ländern noch Gerichtsverfahren laufen, liegen uns noch nicht alle Angaben vor, die wir folglich noch nicht öffentlich bekannt geben können."@de9
"Η Επιτροπή κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ευρώπη. Ένα νέο δίκτυο για την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών δημιουργήθηκε στα τέλη του 2006 μέσω του κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Παρέχει ένα πλαίσιο για κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς και επιβολής, όπως ο έλεγχος των ιστοσελίδων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2007. Αυτή ήταν η πρώτη δράση αυτού του είδους που έγινε ποτέ. Η Επιτροπή συντόνισε αυτή τη δράση, και παρέδωσε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνας τον Νοέμβριο του 2007. Κατά το στάδιο εκείνο, η αποκάλυψη των ονομάτων των ιστοσελίδων στις οποίες είχαν ανακαλυφθεί παρατυπίες, όπως αναφέρθηκε από τον αξιότιμο βουλευτή, θα ήταν πρόωρη και δεν θα σεβόταν το νομοθετικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη μέλη. Κατανοώ την ανυπομονησία σας, διότι όλοι θέλουμε να να γίνουν τα πράγματα και να γίνουν σωστά. Ωστόσο, το δικαίωμα απάντησης, δηλαδή το δικαίωμα να υπερασπιστεί κανείς τον εαυτό του, αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή αυτού του δικαιώματος εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια, και αναμένουμε το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων σε ορισμένες χώρες. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, επομένως, το αποτέλεσμα των ερευνών της και των μέτρων επιβολής της που πραγματοποιούνται σήμερα στα κράτη μέλη μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Έχω διαξαγάγει συζητήσεις με τις αρχές στη βάση του δικτύου επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και να μας παραδώσουν αυτά τα στοιχεία, αλλά οι δικαστικές διαδικασίες –σε δύο τουλάχιστον χώρες– δεν μας επιτρέπουν να έχουμε σαφή εικόνα και να προβούμε σε δημόσια ανακοίνωση."@el10
"La Comisión usa todos los instrumentos disponibles para garantizar la aplicación efectiva de los derechos de los consumidores en toda Europa. A finales de 2006 se estableció una nueva red de aplicación legislativa en materia de consumo en el Reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores. Ofrece un marco para ejercicios conjuntos de vigilancia del mercado y aplicación legislativa, como el barrido» de los sitios de venta de billetes de avión, llevado a cabo en septiembre de 2007. Éste fue el primer ejercicio de este tipo. La Comisión coordinó este ejercicio y presentó los resultados de la primera fase de la investigación en noviembre de 2007. En este momento, la divulgación de los nombres de los sitios en los que se detectaron algunas irregularidades, como ha sugerido su Señoría, sería prematura y no respetaría el marco jurídico en algunos Estados miembros. Entiendo su impaciencia, porque a todos nos gustaría que las cosas se hicieran del modo correcto. Sin embargo, el derecho de réplica, entendido como el derecho de defensa propia, está reconocido en todos los Estados miembros de la UE. Compete a las autoridades y tribunales nacionales aplicar dicho derecho, y estamos a la espera del resultado de las decisiones judiciales adoptadas en algunos países. La Comisión, por tanto, presentará el resultado de las investigaciones y de las acciones de aplicación legislativa en curso actualmente en los Estados miembros una vez que hayan finalizado los procedimientos. He mantenido conversaciones con las autoridades sobre la base de la red de aplicación legislativa en materia de consumo y están dispuestos a seguir adelante y a ofrecer estos datos, pero los procedimientos judiciales —en al menos dos países— nos impiden tener una imagen global y hacerlos públicos."@es21
"Komisjon kasutab kõiki olemasolevaid õigusakte tarbijate õiguste tulemusliku elluviimise tagamiseks üle kogu Euroopa. Uus tarbijakaitsevõrgustik võeti kasutusele 2006. aasta lõpus tarbijakaitse koostöö määrusega. Selles on ette nähtudraamistik ühise järelevalve korraldamiseks turul ja selliste meetmete võtmine nagu lennupiletite müügilehekülgede kontrollimine, mis septembris 2007 ka toimus. See oli kõige esimene seda liiki ülesanne. Komisjon koordineeris ülesannet ja esitas uurimise esimese etapi tulemused novembris 2007. Selles etapis oleks teatavate tuvastatud ebakorrapärasustega lehekülgede aadresside avaldamine, nagu mainis austatud saadik, olnud enneaegne ja mitte kooskõlas teatavate liikmesriikide õigusliku raamistikuga. Ma mõistan täielikult Teie pahameelt, sest me kõik tahame asju õigesti korda saata. Kuid õigust anda aru, mis tähendab õigust ennast kaitsta, tunnustatakse kõigis ELi liikmesriikides. Selle õiguse kohaldamine on liikmesriikide pädevate asutuste ja kohtute pädevuses ja meie ootame osa riikide kohtuotsuste tulemust. Komisjon esitab seetõttu praegu liikmesriikides käimasolevate uurimiste ja kohaldamismenetluste tulemused siis, kui need menetlused on lõpetatud. Olen pidanud tarbijakaitsevõrgustiku raames läbirääkimisi pädevate asutustega ja nad on valmis tegema rohkem ja andmed avaldama, kuid vähemalt kahes liikmesriigis aset leidvad kohtumenetlused takistavad meil saada täit ülevaadet ja seda avalikustada."@et5
"Komissio pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan kuluttajanoikeuksien tehokkaan toteutumisen kaikkialla Euroopassa. Vuoden 2006 lopussa asetuksessa kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä perustettiin uusi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaava verkosto. Se muodostaa kehyksen yhteiselle markkinavalvonnalle ja täytäntöönpanotoimenpiteille, kuten lentolippuja myyvien sivustojen tutkimuksille, joita tehtiin syyskuussa 2007. Se oli ensimmäinen tämäntyyppinen toimenpide. Komissio koordinoi tätä toimenpidettä, ja tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset saatiin marraskuussa 2007. Tässä vaiheessa niiden sivustojen sulkeminen, joilla todettiin tiettyjä säännönvastaisuuksia, kuten arvoisa jäsen ehdotti, olisi ennenaikaista eikä olisi tiettyjen jäsenvaltioiden lainsäädäntökehyksen mukaista. Ymmärrän täysin kärsimättömyytenne, koska me kaikki haluaisimme saada asiat valmiiksi heti. Vastausoikeus, mikä tarkoittaa oikeutta puolustautua, tunnustetaan kuitenkin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tämän oikeuden soveltaminen kuuluu kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten toimivaltaan, ja me odotamme joiden maiden tuomioistuinten päätösten tuloksia. Komissio esittelee siksi jäsenvaltioissa parhaillaan käynnissä olevien tutkimusten ja täytäntöönpanotoimien tulokset sitten, kun nuo oikeudenkäynnit ovat päättyneet. Olen puhunut viranomaisten kanssa kuluttajansuojalainsäädännöstä vastaavan verkoston perusteella ja he ovat sitoutuneet jatkamaan ja hankkimaan nämä tiedot, mutta oikeudenkäynnit – ainakin kahdessa maassa – estävät meitä saamasta kokonaiskuvaa ja julkaisemasta sitä julkisesti."@fi7
"La Commission utilise tous les instruments dont elle dispose pour garantir l’application effective des droits des consommateurs en Europe. Un nouveau réseau a été établi à la fin de l’année 2006 en vue de faire appliquer le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. Il constitue un cadre pour la réalisation d’exercices conjoints de surveillance du marché et d’application de la réglementation, tels que l’opération coup de poing sur les sites de vente de billets d’avion en septembre 2007. C’était le premier exercice de ce type jamais réalisé. La Commission a coordonné cet exercice et a présenté les résultats de la première phase de l’enquête en novembre 2007. À ce stade, la divulgation des noms des sites sur lesquels certaines irrégularités ont été détectées, comme le suggère l’honorable député, serait prématurée et enfreindrait le cadre juridique dans certains États membres. Je comprends tout à fait votre impatience, nous voudrions tous que les choses soient faites, et comme il faut. Cependant, le droit de réponse, autrement dit le droit de se défendre, est reconnu dans tous les États membres de l’UE. Il relève de la compétence des autorités et tribunaux nationaux de faire appliquer ce droit et nous attendons les décisions des tribunaux dans certains pays. La Commission présentera donc les résultats des enquêtes et des actions visant à faire appliquer la législation actuellement en cours dans les États membres une fois ces procédures judiciaires achevées. J’ai tenu des pourparlers avec les autorités dans le cadre du réseau pour l’application de la réglementation en matière de protection des consommateurs et elles se sont engagées à aller plus loin et à nous fournir ces données, mais des procédures judiciaires – dans au moins deux pays – nous empêchent d’avoir une vue complète de la situation et d’annoncer les résultats publiquement."@fr8
"A Bizottság minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál a fogyasztói jogok hatékony érvényre juttatásának biztosítására egész Európában. A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletben 2006. végén jött létre az új fogyasztói jogérvényesítő hálózat. Ez biztosítja a keretet a közös piacfelügyelethez és az olyan végrehajtási gyakorlatokhoz, mint amilyen a repülőjegy-értékesítő honlapok 2007. szeptemberében végrehajtott átfésülése. Ez volt az első ilyen jellegű gyakorlat. A Bizottság koordinálta ezt a gyakorlatot, és 2007. novemberében nyilvánosságra hozta a vizsgálat első fázisának eredményeit. Ebben a fázisban még korai lenne azon honlapok nevének a közzététele, ahol bizonyos szabálytalanságokat fedeztek fel – amint azt a tiszteletre méltó képviselő javasolja – és bizonyos tagállamokban a jogi keretek sérelmével járna. Én nagyon is értem az ön türelmetlenségét, mert mindannyian azt szeretnénk, ha a dolgok elintéződjenek, mégpedig a megfelelő módon. Azonban valamennyi EU-tagállamban elismerik a válaszadás jogát, ami a védekezés jogának felel meg. A nemzeti hatóságok és a bíróságok kompetenciájába tartozik ennek a jognak az alkalmazása, és néhány országban várunk a bírósági határozatok eredményére. A Bizottság ezért a jelenleg a tagállamokban folyamatban lévő vizsgálatok és jogszabályérvényesítési intézkedések eredményeiről akkor fog tájékoztatást adni, amikor ezek az eljárások befejeződnek. Tárgyaltam a hatóságokkal a fogyasztói jogérvényesítési hálózat alapján, és ők elkötelezettek amellett, hogy továbblépjenek, és megadják ezeket az adatokat, de a bírósági eljárások legalább két országban megakadályozzák, hogy teljes képet kapjunk, illetve hogy ezt nyilvánosan bejelentsük."@hu11
". La Commissione si serve di tutti gli strumenti disponibili per garantire l’effettiva applicazione dei diritti del consumatore in Europa. Alla fine del 2006, nel regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, è stata introdotta una nuova rete di tutela dei consumatori,che fornisce la vigilanza congiunta del mercato e attività di esecuzione, quale l’indagine a tappeto sulle vendite dei biglietti aerei condotta nel settembre 2007. È stata la prima iniziativa di questo genere. La Commissione ha coordinato l’azione e nel novembre 2007 ha fornito i risultati della prima fase dell’indagine. A questo punto, la divulgazione dei nomi dei siti su cui erano state scoperte alcune irregolarità, come proposto dall’onorevole deputato, sarebbe prematura e in certi Stati membri violerebbe il quadro giuridico. Comprendo la sua impazienza, poiché tutti vorremmo che la situazione si risolvesse e nel modo giusto. Tuttavia, negli Stati membri dell’UE è riconosciuto il diritto di replica, ovvero il diritto alla difesa. Applicare tale diritto è di competenza delle autorità e dei giudici nazionali, e in alcuni paesi siamo in attesa dell’esito delle decisioni delle varie giurisdizioni. La Commissione, inoltre, farà conoscere la conclusione delle indagini e le attività di esecuzione attualmente in corso negli Stati membri una volta terminati questi procedimenti. Ho avuto alcuni colloqui con le autorità sulla base della rete in materia di cooperazione nell’esecuzione a tutela dei consumatori, che si sono impegnate a procedere e a fornire tali dati, ma i procedimenti giudiziari, in almeno due paesi, non ci consentono di disporre di un quadro completo e di divulgarlo pubblicamente."@it12
"Komisija naudoja visas turimas priemones, siekdama užtikrinti vartotojų teisių įgyvendinimą visoje Europoje. 2006 m. pabaigoje reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje buvo sukurtas naujas vartotojų teisių įgyvendinimo tinklas. Jis nustato bendrą rinkos priežiūros ir įgyvendinimo priemonių (tokių, kaip 2007 m. rugsėjį atliktas avialinijų bilietų pardavimo tinklalapių valymas) pagrindą. Tai buvo pirmoji kada nors įgyvendinta šio tipo priemonė. Komisija koordinavo šią priemonę, o 2007 m. lapkritį pateikė tyrimo pirmojo etapo rezultatus. Gerbiamo Parlamentaro siūlymas paskelbti tinklalapių, kuriuose pastebėta tam tikrų nukrypimų, pavadinimus šiuo metu būtų pernelyg ankstyvas ir pažeistų kai kurių valstybių narių teisinę bazę. Galiu suprasti Jūsų nekantravimą, nes visi norime atlikti darbą, ir atlikti jį teisingai. Tačiau visos ES valstybės narės pripažįsta teisę pateikti atsakymą, kitaip sakant, teisę apsigint. Šios teisės taikymas yra nacionalinių valdžios institucijų ir teismų kompetencija, todėl laukiame kai kurių valstybių teismų sprendimų. Taigi, Komisija šio tyrimo ir valstybėse narėse vykdomų įgyvendinimo priemonių rezultatus paskelbs tik po to, kai šios procedūros bus baigtos. Surengiau derybas su šiomis valdžios institucijomis dėl vartotojų teisių apsaugos tinklo; šios institucijos yra pasirengusios eiti dar toliau ir pateikti šiuos duomenis, tačiau bent dviejose valstybėse atliekamos teismo procedūros neleidžia mums susidaryti viso vaizdo ir viešai jį paskelbti."@lt14
"− Komisija izmanto visus pieejamos instrumentus, lai nodrošinātu patērētāju tiesību efektīvu īstenošanu visā Eiropā. Jauns patērētāju aizsardzības tīkls tika izveidots 2006. gada beigās regulā par sadarbību patērētāju aizsardzībā. Tā nodrošina noteikumus kopējiem tirgus uzraudzības un īstenošanas pasākumiem, tādiem kā pirmsizlidošanas biļešu pārdošanas vietņu pārbaude, ko veica 2007. gada septembrī. Tas bija vispār pirmais šāda veida pasākums. Komisija koordinēja šo pasākumu un iesniedza pirmā etapa izmeklēšanas rezultātus 2007. gada novembrī. Šajā posmā atklāt nosaukumus, kā to rosināja godājamais deputāts, vietnēm, kurās bija atrastas noteiktas nepilnības, būtu bijis priekšlaicīgi un nebūtu ievērots tiesiskais regulējums dažās dalībvalstīs. Es gluži labi saprotu jūsu nepacietību, jo mums visiem gribas, lai darbs tiktu izdarīts un izdarīts pareizi. Tomēr atbildes tiesības, kas nozīmē tiesības sevi aizstāvēt, ir atzītas visās ES dalībvalstīs. Valsts iestāžu un tiesu kompetencē ir piemērot šīs tiesības, un mēs gaidām uz tiesas lēmumu rezultātu dažās valstīs. Tāpēc Komisija sniegs pārskatu par izmeklēšanu un īstenošanas darbībām, kas notiek tiešsaistē dalībvalstīs, tiklīdz šie procesi būs pabeigti. Es esmu runājis ar iestādēm, pamatojoties uz patērētāju aizsardzības tīklu, un viņi ir apņēmušies iet tālāk un sniegt šos datus, bet tiesas procedūras – vismaz divās valstīs – liedz mums iegūt pilnu ainu un paziņot to publiski."@lv13
"The Commission uses all the instruments available to ensure the effective enforcement of consumer rights across Europe. A new consumer-enforcement network was established at the end of 2006 in the regulation on consumer protection cooperation. It provides a framework for joint market surveillance and enforcement exercises, such as the sweep on air ticket sales sites, carried out in September 2007. That was the first ever exercise of its type. The Commission coordinated this exercise, and provided the results of the first phase of the investigation in November 2007. At this stage, the disclosure of the names of the sites on which certain irregularities were detected, as suggested by the honourable Member, would be premature and would not respect the legal framework in certain Member States. I quite understand your impatience, because we would all like to get things done, and in the right way. However, the right of reply, which means the right to defend oneself, is recognised across the EU Member States. It is the competence of the national authorities and courts to apply that right, and we are awaiting the outcome of court decisions in some countries. The Commission will, therefore, present the outcome of the investigations and enforcement actions presently ongoing in the Member States once those proceedings have been completed. I have held talks with the authorities on the basis of the consumer enforcement network, and they are committed to going further and to providing this data, but court procedures – in at least two countries – prevent us from having a full picture and from announcing it publicly."@mt15
". De Commissie maakt gebruik van alle beschikbare middelen om de consumentenrechten in Europa ook effectief te doen naleven. Eind 2006 is er een nieuw netwerk opgericht ter bevordering van de samenwerking inzake de regelgeving betreffende consumentenbescherming. Het voorziet een kader voor gezamenlijk markttoezicht, zoals de controle op de verkoop van vliegtuigtickets op websites, die uitgevoerd werd in september 2007. De actie was de eerste in haar soort. De Commissie heeft de actie geleid en heeft in november 2007 de resultaten van de eerste fase van het onderzoek gepresenteerd. De websites waarop we onregelmatigheden hebben vastgesteld nu al bij naam noemen, zoals het geachte Parlementslid vraagt, zou in dit stadium niet alleen voorbarig zijn maar ook in strijd met het wettelijk kader van bepaalde lidstaten. Ik kan begrip opbrengen voor uw ongeduld, want we willen allemaal dat deze zaak op een snelle en correcte manier wordt afgehandeld. Maar het recht van wederwoord, en dus het recht om zich te verdedigen, wordt erkend in alle lidstaten van de EU. Het is de taak van de nationale autoriteiten en de nationale rechtbanken om dat recht toe te passen en wij wachten nog op de beslissing van de rechtbanken van sommige landen. De Commissie zal dus de resultaten van de onderzoeken en de dwangmaatregelen van de lidstaten vrijgeven van zodra elke rechtbank haar handelingen heeft afgerond. Ik heb met de overheidsinstanties gesproken over het netwerk van consumentenbescherming en zij engageren zich om die samenwerking verder te zetten. Ze zullen me dan ook de nodige gegevens verschaffen, maar er moeten dus nog in minstens twee landen gerechtsprocedures afgerond worden vooraleer het plaatje compleet is en we hiermee naar buiten kunnen treden."@nl3
"Komisja wykorzystuje wszystkie dostępne instrumenty w celu skutecznego wprowadzania w życie praw konsumenta w całej Europie. Nowa sieć wprowadzania w życie praw konsumenta została ustanowiona pod koniec 2006 r. w rozporządzeniu dotyczącym współpracy na rzecz ochrony konsumenta. Przewiduje ono ramy dla wspólnego nadzoru rynku i działań dotyczących wprowadzania w życie, takie jak kontrola stron internetowej sprzedaży biletów lotniczych, przeprowadzona we wrześniu 2007 r. Było to pierwsze działanie tego rodzaju. Komisja koordynowała to działanie i przedstawiła wyniki pierwszego etapu badania w listopadzie 2007 r. Na tym etapie, ujawnienie nazw stron internetowych, na których wykryto pewnie nieprawidłowości, jak sugeruje szanowny poseł, byłoby przedwczesne i naruszałoby ramy prawne niektórych państw członkowskich. W pełni rozumiem pana niecierpliwość, ponieważ wszyscy chcielibyśmy, aby działania zostały zakończone i to we właściwy sposób. Jednakże prawo do odpowiedzi, które oznacza prawo do obrony, jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE. Stosowanie tego prawa należy do zakresu kompetencji władz i sądów krajowych i oczekujemy na decyzje sądowe w niektórych krajach. Komisja przedstawi zatem wyniki badań i działań mających na celu wprowadzenie decyzji w życie prowadzonych obecnie w państwach członkowskich, jak tylko postępowania te zostaną zakończone. Przeprowadziłam rozmowy z władzami w oparciu o sieć wprowadzania w życie praw konsumenta i zobowiązali się oni do dalszych działań i dostarczenia tych danych, ale postępowania sądowe - w co najmniej dwóch krajach - uniemożliwiają nam uzyskanie pełnego obrazu sytuacji i ogłoszenia tego publicznie."@pl16
"A Comissão utiliza todos os instrumentos ao seu alcance para garantir que os direitos do consumidor sejam realmente respeitados em toda a Europa. No final de 2006, o regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor criou uma nova rede de controlo e protecção do consumidor, a qual fornece um quadro comum de exercícios de vigilância e controlo do mercado, como por exemplo o controlo sistemático realizado em Setembro de 2007 a todos os sítios de vendas de bilhetes de avião. Foi o primeiro exercício deste tipo alguma vez realizado. A Comissão coordenou-o e forneceu os resultados da primeira fase da investigação em Novembro de 2007. Nesta fase, a divulgação dos nomes dos sítios em que foram detectadas algumas irregularidades, como sugeriu o senhor deputado, seria prematura e não respeitaria o quadro legal em vigor em determinados Estados-Membros. Percebo perfeitamente a sua impaciência, pois todos nós gostaríamos de ver as coisas já feitas, da forma mais correcta. Contudo, o direito de resposta, ou seja, o direito de nos defendermos, é reconhecido em todos os Estados-Membros da União Europeia. A aplicação desse direito é da competência das autoridades nacionais e dos tribunais, e estamos ainda à espera das decisões de alguns tribunais nacionais. Assim, a Comissão apresentará o resultado das investigações e das medidas coercivas actualmente em curso nos Estados-Membros, logo que esses processos estejam terminados. Avistei-me com as autoridades com base na rede de controlo e protecção dos consumidores e elas estão dispostas a avançar e a disponibilizar esses dados, mas os processos em curso perante os tribunais de pelo menos dois países impedem-nos de possuirmos uma panorâmica completa e de a anunciarmos publicamente."@pt17
"The Commission uses all the instruments available to ensure the effective enforcement of consumer rights across Europe. A new consumer-enforcement network was established at the end of 2006 in the regulation on consumer protection cooperation. It provides a framework for joint market surveillance and enforcement exercises, such as the sweep on air ticket sales sites, carried out in September 2007. That was the first ever exercise of its type. The Commission coordinated this exercise, and provided the results of the first phase of the investigation in November 2007. At this stage, the disclosure of the names of the sites on which certain irregularities were detected, as suggested by the honourable Member, would be premature and would not respect the legal framework in certain Member States. I quite understand your impatience, because we would all like to get things done, and in the right way. However, the right of reply, which means the right to defend oneself, is recognised across the EU Member States. It is the competence of the national authorities and courts to apply that right, and we are awaiting the outcome of court decisions in some countries. The Commission will, therefore, present the outcome of the investigations and enforcement actions presently ongoing in the Member States once those proceedings have been completed. I have held talks with the authorities on the basis of the consumer enforcement network, and they are committed to going further and to providing this data, but court procedures – in at least two countries – prevent us from having a full picture and from announcing it publicly."@ro18
"Komisia využíva všetky dostupné nástroje, aby zabezpečila účinné presadzovanie práv spotrebiteľov v celej Európe. Nová sieť na presadzovanie spotrebiteľských práv bola vytvorená koncom roka 2006 v rámci nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vytvára sa tým rámec pre uplatňovanie spoločného dohľadu nad trhom a presadzovanie práva, ako je napríklad preskúmanie stránok na predaj leteniek, uskutočnené v septembri 2007. Bola to prvá činnosť tohto charakteru vôbec. Komisia riadila túto činnosť a výsledky prvej fázy vyšetrovania poskytla v novembri 2007. V tomto štádiu by bolo odhalenie názvov stránok, na ktorých boli nájdené isté nezrovnalosti, ako to navrhoval vážený pán poslanec, predčasné a nebolo by v súlade s právnym rámcom platným v niektorých členských štátoch. Úplne rozumiem vašej netrpezlivosti, pretože všetci by sme radi náležite dokončili svoju prácu. Avšak právo na vyjadrenie, ktoré znamená právo na obranu, je uznané vo všetkých členských štátoch EÚ. Uplatňovanie tohto práva je v právomoci vnútroštátnych orgánov a súdov a my očakávame výsledok rozhodnutí súdu v niektorých krajinách. Komisia preto predloží výsledok vyšetrovaní a opatrení na presadzovanie práva, ktoré v súčasnosti prebiehajú v členských štátoch, po skončení týchto konaní. Viedla som rozhovory s orgánmi na základe siete na presadzovanie spotrebiteľských práv a sú odhodlané zájsť ďalej a poskytovať tieto údaje, ale súdne konania, najmenej v dvoch krajinách, nám bránia vytvoriť si celkový obraz a oznámiť ich verejne."@sk19
"Komisija uporablja vse instrumente, ki so na voljo, da se zagotovi učinkovito uveljavljanje pravic potrošnikov v Evropi. Konec leta 2006 je bila v uredbi o sodelovanju na področju varstva potrošnikov ustanovljena nova mreža za usposabljanje potrošnikov. Zagotavlja okvir za skupni nadzor trga in dejavnosti izvrševanja, kot je splošna preiskava spletnih strani za prodajo letalskih kart, ki je bila izvedena septembra 2007. To je bila prva taka dejavnost. Komisija je uskladila to dejavnost in novembra 2007 zagotovila rezultate prve faze te preiskave. Na tej stopnji bi bilo razkritje imen spletnih strani, na katerih so bile odkrite nekatere nepravilnosti, kot je predlagal poslanec, prenagljeno in ne bi bilo v skladu s pravnim okvirom nekaterih držav članic. Popolnoma razumem vašo neučakanost, saj bi vsi radi stvari končali in to na pravi način. Vendar je pravica do ugovora, ki pomeni pravico braniti se, priznana v državah članicah EU. Za uporabo te pravice so pristojni nacionalni organi in sodišča, čakamo torej na odločitve sodišč v nekaterih državah. Komisija bo torej predstavila rezultate preiskav in izvršilnih ukrepov, ki zdaj potekajo v državah članicah, ko bodo ti postopki končani. Na podlagi Mreže za usposabljanje potrošnikov sem se pogovarjala z organi, ki so zavezani nadaljnjim ukrepom in zagotavljanju teh podatkov, vendar nam sodni postopki v vsaj dveh državah preprečujejo popolno predstavo in javno objavo."@sl20
". − Kommissionen använder alla tillgängliga instrument för att se till att konsumenternas rättigheter upprätthålls effektivt över hela Europa. Ett nytt nätverk för konsumenttillsyn upprättades i slutet av 2006 i förordningen om konsumentskyddssamarbete. Det utgör en ram för en gemensam marknadsövervakning och gemensamma tillsynsprojekt, som exempelvis den översyn av webbplatser för försäljning av flygbiljetter som genomfördes i september 2007. Det var första gången något sådant utfördes. Kommissionen samordnade utförandet och angav resultaten av den första fasen av undersökningen i november 2007. I detta skede skulle utlämnandet av namnen på de webbplatser där man upptäckte vissa oegentligheter, som ledamoten framhöll, vara förhastat, och det skulle vara i strid med den rättsliga ramen i vissa medlemsstater. Jag förstår er otålighet, för vi skulle alla vilja få detta gjort, och på rätt sätt. Men rätten till genmäle, vilket innebär rätten att försvara sig, erkänns i alla medlemsstater. Det ligger inom de nationella myndigheternas och domstolarnas behörighet att tillämpa denna rätt, och vi väntar på resultatet av domstolarnas beslut i vissa länder. Därför kommer kommissionen att tillhandahålla resultatet av de undersökningar och framtvingade åtgärder som pågår i medlemsstaterna för närvarande när dessa förfaranden har avslutats. Jag har fört samtal med myndigheterna utifrån nätverket för tillsynsmyndigheter på konsumentområdet, och de har åtagit sig att gå vidare och att tillhandahålla dessa uppgifter, men domstolsförfarandena i åtminstone två länder gör att vi inte har fått någon helhetsbild och att vi inte kan tillkännage denna bild offentligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph