Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-304"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-304"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A reasoned opinion was sent to Ireland on 14 November 2007. Ireland has two months to reply, which happens to be 14 January, which was yesterday. I understand that the reply was received yesterday evening. That reply is being studied by the Commission. It is also necessary to point out that, as a result of correspondence that we had with the Irish Department of Health and the correspondence I had with the Irish Minister for Health over the past year, there was a proposed bill before the Houses of the Oireachtas before the election last May. That, of course, as Irish Members will know, fell when the election was called. We do not have institutional continuity in Ireland – which is a good thing, I think – but it was restored to the Order Paper when the new Government came into being. We have already suggested to the Irish authorities that some amendments to the bill as published are being considered. So we will study the reply received yesterday evening (which I have not seen, but I understand it was received) and we will see what further changes have been proposed there. Dependent upon that, we will proceed to the next stage, or whatever. But Mr Mitchell’s second question is very relevant. He said, has this any relevance to the risk equalisation debate? The answer is no. This is in the other areas for which I am directly responsible, like the Life Insurance Directive, which relates to solvency, and these matters which are in the public domain. Mr Mitchell is correct in saying that the VHI has about 75% of the market, in fact I think the figure is now 76% of the market. I understand that they have an even greater share of the market now than they had. They have gained a greater share and have gained a lot of extra people over the past year to 18 months or so, than they had previously. That is a fact. He is well-briefed on the matter. But my difficulty is to do with the non-life insurance directive and not with the rate of risk equalisation. But for completeness – as you would be aware, Mr Mitchell – there is a separate court action which is to be called before the Court in Luxembourg and taken by one of the competitors in the Irish market. That is before the Court of Justice, and I would assume that some time, maybe later this year, a decision on that will be given."@en4
lpv:translated text
"Odůvodněné stanovisko bylo do Irska posláno 14. listopadu 2007. Irsko má dvouměsíční lhůtu na odpověď, která končí náhodou 14. ledna, což bylo včera. Podle mých informací byla odpověď obdržena včera večer. Komise tuto odpověď nyní zkoumá. Je také zapotřebí poukázat na to, že v důsledku korespondence, kterou jsme vedli s irským ministerstvem zdravotnictví, a korespondence, kterou jsem vedl s irským ministrem zdravotnictví v posledním roce, byl sněmovnám Oireachtas před volbami v loňském květnu předložen návrh zákona. Ten samozřejmě, jak irští poslanci vědí, padl, když byly vyhlášeny volby. V Irsku nemáme institucionální kontinuitu – což je podle mne dobrá věc – avšak tento návrh zákona byl znovu zařazen na pořad jednání sněmovny, když vznikla nová vláda. Již jsme irským představitelům naznačili, že některé pozměňující návrhy týkající se tohoto návrhu zákona v uveřejněné podobě jsou zvažovány. Takže my budeme zkoumat odpověď, kterou jsme obdrželi včera večer (kterou jsem neviděl, avšak podle mých informací byla obdržena) a uvidíme, jaké další změny tam byly navrženy. Podle toho pak přikročíme k další fázi. Avšak druhá otázka pana Mitchella je velmi relevantní. Zeptal se, zda toto má nějakou souvislost s debatou o vyrovnání rizik. Odpověď zní ne. Toto je v jiných oblastech, za které nesu přímou odpovědnost, jako je například směrnice o životním pojištění, která se týká solventnosti, a jiné záležitosti tohoto druhu, které jsou ve veřejné oblasti. Pan Mitchell správně říká, že podíl VHI na trhu činí přibližně 75 %, dokonce se domnívám, že tento podíl je nyní 76 % trhu. Podle mých informací mají ještě větší podíl na trhu nyní, než měli dříve. Za období přibližně posledního roku až 18 měsíců získali větší podíl a získali velké množství dalších lidí, oproti dřívějšímu stavu. To je skutečnost. Je o situaci dobře informován. Avšak můj problém se týká směrnice o neživotním pojištění a nikoli míry vyrovnání rizik. Pro úplnost lze ale zmínit – jak jistě víte pane Mitchelli –, že je zde samostatná soudní žaloba, která má být projednána u lucemburského soudu a byla podána jedním z konkurentů na irském trhu. Ta je nyní u soudu a předpokládal bych, že zřejmě někdy později v tomto roce bude v tomto soudním řízení vydáno rozhodnutí."@cs1
"Der blev sendt en begrundet udtalelse til de irske myndigheder den 14. november 2007. Irland har to måneder til at svare på udtalelsen, som udløb i går den 14. januar. Jeg har forstået, at Kommissionen modtog svaret i går aftes og stadig er i færd med at gennemgå det. Det er endvidere nødvendigt at fremhæve, at der som resultat af den korrespondance, vi havde med det britiske sundhedsministerium, og den korrespondance jeg havde med det irske sundhedsministerium i det seneste år, blev stillet et lovforslag i det irske parlament inden valget i maj. Det blev, som de irske medlemmer vil vide, droppet efter udskrivelsen af valget. Vi har ikke institutionel kontinuitet i Irland - og det er efter min opfattelse godt - men forslaget blev genoptaget under den nye regering. Vi har allerede nævnt over for de irske myndigheder, at man bør overveje at foretage ændringer til lovforslaget. Vi vil således gennemgå det svar, vi modtog i går aftes (som jeg ikke har set, men som jeg har forstået, at man har modtaget), og vi vil erfare, om der er foreslået yderligere ændringer. Vi vil på grundlag af svaret tage næste skridt. Men hr. Mitchells andet spørgsmål er meget relevant. Han spurgte, om dette havde nogen betydning for spørgsmålet om risikoudligning? Svaret er nej. Det er de andre områder, som jeg er direkte ansvarlig for, f.eks. direktivet om livsforsikring, der handler om solvens, og de spørgsmål, som er i det offentlige domæne. Hr. Mitchell har ret, når han siger, at VHI står for ca. 75 % af markedet, faktisk mener jeg, at det nu er 76 % af markedet. VHI har således en endnu større markedsandel nu. De har opnået en større andel og fået mange flere kunder i det seneste år eller de seneste 18 måneder end tidligere. Det er et faktum. Hr. Mitchell er velorienteret. Men mine forbehold har med direktivet om skadesforsikring at gøre og ikke risikoudligningsordningen. Men for at gøre rede for alt, er der, som De nok er klar over, hr. Mitchell, indledt en separat retssag ved domstolen i Luxembourg af en af konkurrenterne på det irske marked. Sagen skal for EU-Domstolen, og jeg vil regne med, at der formentlig senere i år vil foreligge en afgørelse."@da2
". − Irland ist am 14. November 2007 eine mit Gründen versehene Stellungnahme zugegangen. Irland hat für die Antwort eine Frist von zwei Monaten, die zufällig am 14. Januar, also gestern, ablief. Soweit ich weiß, ist die Antwort gestern Abend eingegangen und wird derzeit von der Kommission geprüft. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass unser Schriftwechsel mit dem irischen Gesundheitsministerium und mein Schriftwechsel mit dem irischen Gesundheitsminister in einen Gesetzesentwurf mündete, der dem Parlament (Oireachtas) vor den Wahlen im vergangenen Mai vorgelegt wurde. Wie die irischen Abgeordneten wissen, kam der Gesetzesentwurf zu Fall, als die Wahlen anberaumt wurden. Wir haben in Irland keine institutionelle Kontinuität – was meines Erachtens eine gute Sache ist –, aber als die neue Regierung das Amt antrat, wurde der Entwurf wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben den irischen Behörden bereits einige Änderungen zum Gesetzesentwurf in der veröffentlichten Fassung vorgeschlagen. Wir werden also die gestern Abend eingegangene Antwort (die ich nicht gesehen habe, die aber meines Wissen angekommen ist) genau prüfen und feststellen, welche weiteren Änderungen darin vorgeschlagen werden. Ausgehend davon werden wir die nächsten Schritte einleiten. Doch Herrn Mitchells zweite Frage ist sehr wichtig. Er wollte wissen, ob sich das in irgendeiner Form auf die Debatte um den Risikoausgleich auswirkt. Die Antwort lautet Nein. Das betrifft die anderen Bereiche, für die ich direkt zuständig bin, wie die Lebensversicherungsrichtlinie, bei der es um die Solvenz geht, und diese Fragen, die öffentlich zugänglich sind. Herr Mitchell stellt ganz richtig fest, dass die VHI einen Marktanteil von etwa 75 % hat. Ich glaube, es sind jetzt sogar 76 %. Soweit ich weiß, ist ihr Marktanteil jetzt noch größer als in der Vergangenheit. Sie konnte ihren Marktanteil ausbauen und in den letzten zwölf bis achtzehn Monaten sehr viele neue Kunden gewinnen. Das ist eine Tatsache. Er ist gut informiert. Doch mein Problem ist die Nichtlebensversicherungsrichtlinie und nicht die Höhe des Risikoausgleichs. Der Vollständigkeit halber sei festgestellt – und das ist Ihnen sicher bekannt, Herr Mitchell –, dass unabhängig davon ein weiteres Verfahren vor dem Gericht in Luxemburg anhängig ist, das von einem der Wettbewerber am irischen Markt veranlasst wurde. Und zwar handelt es sich um den Europäischen Gerichtshof, und ich nehme an, dass vielleicht noch in diesem Jahr eine Entscheidung fallen wird."@de9
"Η αιτιολογημένη γνώμη εστάλη στην Ιρλανδία στις 14 Νοεμβρίου 2007. Η Ιρλανδία είχε στη διάθεσή της δύο μήνες για να απαντήσει, επομένως η προθεσμία έληξε στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή χθες. Γνωρίζω ότι η απάντηση ελήφθη χτες το βράδυ και εξετάζεται από την Επιτροπή. Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί ότι, ως αποτέλεσμα της αλληλογραφίας που είχαμε με το ιρλανδικό Υπουργείο Υγείας και της αλληλογραφίας που είχα εγώ ο ίδιος με τον ιρλανδό Υπουργό Υγείας κατά το τελευταίο έτος, υποβλήθηκε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο πριν από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου. Αυτό, βέβαια, όπως γνωρίζουν οι βουλευτές από την Ιρλανδία, απορρίφθηκε όταν ανακοινώθηκαν οι εκλογές. Στην Ιρλανδία δεν έχουμε θεσμική συνέχεια –πράγμα καλό κατά τη γνώμη μου– αλλά το νομοσχέδιο βρέθηκε και πάλι στην ημερήσια διάταξη, όταν συγκροτήθηκε η νέα κυβέρνηση. Έχουμε ήδη αναφέρει στις ιρλανδικές αρχές ότι εξετάζονται ορισμένες τροπολογίες στο δημοσιευμένο νομοσχέδιο. Θα μελετήσουμε επομένως την απάντηση που λάβαμε χθες το βράδυ (την οποία δεν έχω δει, αλλά γνωρίζω ότι τη λάβαμε) και θα δούμε τι περαιτέρω αλλαγές προτείνονται σε αυτήν. Ανάλογα με αυτήν, θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Αλλά η δεύτερη ερώτηση του κ. Mitchell είναι πολύ σημαντική. Ρώτησε αν τα παραπάνω έχουν κάποια σχέση με τη διαμάχη σχετικά με την αντιστάθμιση των ασφαλισμένων κινδύνων. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό αφορά άλλους τομείς, για τους οποίους είμαι άμεσα υπεύθυνος, όπως η οδηγία για την ασφάλιση ζωής, η οποία σχετίζεται με τη φερεγγυότητα, και τα ζητήματα εκείνα που είναι δημόσια. Ο κ. Mitchell έχει δίκιο όταν ισχυρίζεται ότι ο VHI κυριαρχεί σε ποσοστό περίπου 75% της αγοράς, και μάλιστα νομίζω ότι τώρα το ποσοστό έχει ανέβει στο 76% της αγοράς. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα διαθέτει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς από πριν. Έχει αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και πολλούς παραπάνω ανθρώπους κατά τον τελευταίο ένα ή ενάμιση χρόνο, από ό,τι παλιότερα. Αυτό είναι γεγονός. Ο κ. Mitchell είναι καλά ενημερωμένος για το ζήτημα αυτό. Η δυσκολία όμως που αντιμετωπίζω εγώ έχει να κάνει με την οδηγία για την ασφάλεια εκτός της ασφάλισης ζωής και όχι με τον δείκτη αντιστάθμισης των κινδύνων. Για λόγους πληρότητας όμως –όπως γνωρίζετε, κ. Mitchell– υπάρχει ξεχωριστή δικαστική διαδικασία που θα διεξαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο και θα εκκινηθεί από έναν από τους ανταγωνιζόμενους στην ιρλανδική αγορά. Αυτό εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου, και υποθέτω ότι σύντομα, ίσως αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, θα εκδοθεί η σχετική απόφαση."@el10
"El 14 de noviembre de 2007, se envió un dictamen motivado a Irlanda, que tardó dos meses en responder, el 14 de enero, ayer. Creo que la respuesta se recibió ayer por la noche. La Comisión está estudiando la respuesta. También es necesario señalar que, como resultado de la correspondencia que hemos mantenido con el Ministerio irlandés de Sanidad y la que he mantenido con el Ministro irlandés de Sanidad en el último año, antes de las elecciones del pasado mayo se presentó un proyecto de ley ante las Cámaras del Oireachtas. Este proyecto, por supuesto, como sus Señorías irlandesas sabrán, se retiró cuando se convocaron elecciones. No tenemos continuidad institucional en Irlanda —que es algo positivo, creo—, pero se volvió a presentar cuando el nuevo Gobierno se puso en marcha. Ya hemos indicado a las autoridades irlandesas que se están considerando algunas enmiendas a la ley tal como se ha publicado. Así pues, estudiaremos la respuesta recibida ayer noche (que no he visto, pero tengo constancia de que se recibió) y veremos los cambios que se han propuesto. En función de esto, pasaremos a la siguiente fase, o lo que corresponda. Sin embargo, la segunda pregunta del señor Mitchell es muy importante. Ha preguntado si esto tiene alguna relevancia para el debate de la compensación de riesgos. La respuesta es que no. Ésta es otra de las áreas de las que soy responsable, como la Directiva sobre seguros de vida, que se refiere a la solvencia y a las cuestiones que son de dominio público. El señor Mitchell tiene razón cuando dice que el seguro de enfermedad voluntario ocupa aproximadamente el 75 % del mercado, de hecho creo que ahora es el 76 % del mercado. Creo que su cuota de mercado actual es mayor de la que tenía. Han ganado cuota y han conseguido muchos más clientes en los últimos 18 meses de lo que habían conseguido anteriormente. Esto es un hecho. Está muy informado al respecto. Pero mis problemas tienen que ver con la Directiva sobre seguros no de vida y no con el índice de compensación de riesgos. Pero en aras de la concreción —como usted sabrá, señor Mitchell— en estos momentos hay una acción judicial independiente ante el Tribunal de Luxemburgo que ha emprendido uno de los competidores en el mercado irlandés. Está pendiente ante el Tribunal de Justicia y supongo que dentro de un tiempo, tal vez este año, el Tribunal se pronunciará al respecto."@es21
"Põhjendatud arvamus saadeti Iirimaale 14. novembril 2007. Iirimaal on aega vastata kaks kuud, mis peab toimuma 14. jaanuaril, mis oli eile. Minu teada saadi vastus eile õhtul. Vastus on komisjonis läbivaatamisel. Samuti vajab märkimist, et kirjavahetuse tulemusena, mida me pidasime Iiri tervishoiuametiga ja mida mina pidasin Iiri tervishoiuministriga kogu möödunud aasta, esitati seaduseelnõu Oireachtase täiskogule enne möödunud maikuu valimisi. See, nagu Iiri parlamendisaadikud teavad, unustati, kui valimised välja kuulutati. Meil ei ole Iirimaal institutsioonilist järjepidevust, mis on minu arvates hea, kuid see võeti uue valitsuse ametisseastumisega päevakorda tagasi. Me oleme juba teatanud Iiri pädevatele asutustele, et avaldatud eelnõule on ette näha mõningaid muudatusi. Niisiis me uurime eile õhtul saadud vastust (mida ma ei ole näinud, kuid minu andmetel vastus saadi) ja me saame teada, milliseid uusi muudatusettepanekuid on selles esitatud. Sellest sõltuvalt liigume me edasi järgmisse staadiumi või mis iganes. Kuid härra Mitchelli teine küsimus on väga asjakohane. Ta küsis, kas sellel on mingit asjakohasust riski ühtsustamise debatiga? Vastus on ei. See esineb teistes valdkondades, mille eest ma olen vahetult vastutav nagu elukindlustuse direktiiv, mis seondub maksejõulisusega ja nende avalik-õiguslike teemadega. Härra Mitchellil on õigus, kui ta ütleb, et VHI käes on umbes 75 % turust, tegelikult ma arvan, et see arv on praegu 76 % turust. Minu arusaamise järgi omavad nad nüüd isegi suuremat osa turust, kui neil enne oli. Nad on saanud suurema osa ja lisaks suurema hulga inimesi viimase aasta kuni 18 kuu jooksul või umbes nii, kui neil varem oli. See on fakt. Ta on asjast hästi informeeritud. Aga mina olen kohustatud tegelema mitte-elukindlustuse direktiiviga ja mitte riskimäära ühtsustamisega. Kuid loole paneb punkti - nagu te peaksite teadma, härra Mitchell – eraldi kohtuhagi, mis esitatakse kohtule Luksemburgis ja on algatatud ühe konkurendi poolt Iiri turul. See on Euroopa Ühenduste Kohtus ja ma oletan, et mingil ajal, võib-olla käesoleva aasta lõpupoole, tehakse selle kohta otsus."@et5
"Irlannille lähetettiin 14. marraskuuta 2007 perusteltu lausunto. Irlannilla oli kahden kuukauden vastausaika, joka sattui täyttymään 14. tammikuuta eli eilen. Ymmärtääkseni vastaus saatiin eilen illalla. Komissio tutkii vastausta. On myös syytä korostaa sitä, että viime vuonna Irlannin terveysministeriön kanssa käymämme kirjeenvaihdon sekä Irlannin terveysministerin kanssa käymäni kirjeenvaihdon tuloksena Irlannin parlamentille esitettiin lakiehdotus ennen viime toukokuun vaaleja. Kuten irlantilaiset jäsenet tietävät, se kaatui vaaleista kuulutettaessa. Meillä Irlannissa ei ole institutionaalista jatkuvuutta – mikä on mielestäni hyvä asia – mutta se palautettiin esityslistalle, kun uusi hallitus oli nimetty. Olemme jo ehdottaneet Irlannin viranomaisille, että lakiehdotukseen, sellaisena kuin se on julkaistu, on harkittu tehtäväksi joitakin muutoksia. Me siis tutkimme eilen illalla saatua vastausta (jota minä en ole nähnyt, mutta ymmärtääkseni se on saatu), ja saamme nähdä, mitä muita muutoksia siinä on ehdotettu. Sen perusteella jatkamme seuraavan vaiheeseen tai mitä tahansa. Jäsen Mitchellin toinen kysymys on hyvin tärkeä. Hän kysyi, liittyykö tämä mitenkään riskintasauskeskusteluun? Vastaus on ei. Se liittyy muihin alueisiin, joista olen suoraan vastuussa, kuten henkivakuutusdirektiiviin, joka liittyy solvenssiin, ja näihin asioihin, jotka ovat yleisessä tiedossa. Jäsen Mitchell oli oikeassa todetessaan, että VHI:llä on noin 75 prosenttia markkinoista, itse asiassa luku taitaa olla nyt 76 prosenttia. Käsittääkseni heidän markkinaosuutensa on nyt aiempaa suurempi. Yhtiö on saanut suunnilleen viimeisen vuoden tai puolentoista vuoden aikana suuremman osuuden ja paljon enemmän ihmisiä kuin sillä oli aiemmin. Se on fakta. Hän on hyvin perillä asiasta. Minun ongelmani liittyy kuitenkin muita vakuutuksia kuin henkivakuutuksia koskevaan direktiiviin eikä riskintasauksen suuruuteen. Mutta perinpohjaisuuden vuoksi on todettava, että eräs Irlannin markkinoiden kilpailija on nostanut Luxembourgin tuomioistuimessa erillisen kanteen, kuten te varmaankin tiedätte, jäsen Mitchell. Se on tuomioistuimen käsiteltävänä, ja uskoisin, että siitä annetaan päätös jossain vaiheessa, mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna."@fi7
"Un avis motivé a été envoyé à l’Irlande le 14 novembre 2007. L’Irlande avait deux mois pour répondre, soit jusqu’au 14 janvier, c’est-à-dire hier. Si mes informations sont correctes, la réponse a été reçue hier soir. La Commission est en train d’étudier cette réponse. Il faut également souligner que, à la suite de la correspondance que nous avons entretenue avec le ministère de la santé irlandais et de la correspondance que j’ai entretenue avec le ministre de la santé irlandais l’année dernière, une proposition de loi a été présentée devant les Chambres de l’Oireachtas avant les élections de mai dernier. Comme les députés irlandais le savent, cela est tombé lorsque les élections ont été convoquées. Nous n’avons pas de continuité institutionnelle en Irlande – ce qui est une bonne chose, je pense – mais le point a été remis à l’ordre du jour lorsque le nouveau gouvernement est entré en fonction. Nous avons déjà suggéré aux autorités irlandaises de réfléchir à certains amendements à la proposition de loi telle qu’elle a été publiée. Nous étudierons donc la réponse reçue hier soir (que je n’ai pas vue, mais je crois comprendre que nous l’avons reçue) et nous verrons quelles modifications supplémentaires ont été proposées. En fonction de cela, nous passerons à l’étape suivante ou que sais-je encore. Mais la deuxième question de M. Mitchell est très pertinente. Il a demandé si cela avait un quelconque rapport avec le débat sur la péréquation des risques. La réponse est non. Cela fait partie des autres domaines qui relèvent directement de ma compétence, comme la directive sur l’assurance vie, qui concerne la solvabilité, et ces questions qui sont dans le domaine public. M. Mitchell a raison quand il dit que le VHI possède environ 75 % du marché. En fait, je pense que le chiffre est à présent de 76 % du marché. Je crois comprendre qu’ils possèdent à présent une part de marché encore plus grande qu’auparavant. Ils ont gagné une part plus importante et beaucoup de personnes supplémentaires au cours de ces quelque 18 derniers mois que ce qu’ils ne l’avaient fait précédemment. C’est un fait. Il est bien informé sur le sujet. Mais mon problème concerne la directive sur l’assurance non-vie et non la péréquation du taux de risque. Mais pour être complet – comme vous devez le savoir, Monsieur Mitchell – une action en justice distincte va être intentée devant la Cour à Luxembourg par un des concurrents sur le marché irlandais. C’est devant la Cour de justice et je présume qu’à un moment donné, peut-être plus tard cette année, un arrêt va être rendu à ce sujet."@fr8
"Az indokolással ellátott véleményt 2007. november 14-én küldtük el Írországnak. Írországnak két hónapja van a válaszadásra, ami történetesen január 14-én járt le, ami tegnap volt. Úgy tudom, hogy a választ tegnap este megkaptuk. Ezt a választ a Bizottság tanulmányozza. Szükséges rámutatni arra is, hogy az ír Egészségügyi Minisztériummal folytatott levelezés, illetve az ír egészségügyi miniszter és a köztem folyt múlt évi levelezés eredményeként a tavaly májusi választások előtt az Oireachtas Háza elé került egy törvényjavaslat. Amint az ír képviselők ezt jól tudják, ez a törvényjavaslat elbukott a választások után. Írországban nincsen intézményi folyamatosság – ami, azt hiszem, jó – ez azonban az új kormány hivatalba lépésekor a napirendi értesítőben helyreállt. Mi már javasoltuk az ír hatóságoknak, hogy fontolják meg a közzétett törvényjavaslat bizonyos módosításait. Így a tegnap este megkapott választ tanulmányozni fogjuk (én még nem láttam, de úgy tudom, hogy megkaptuk), és meglátjuk, hogy abban milyen további változtatásokra tesznek javaslatot. Ettől függően térünk rá a következő szakaszra vagy amire szükség van. Mitchell úr második kérdése azonban nagyon is releváns. Azt kérdezte, hogy van-e ennek bármilyen kihatása a kockázatkiegyenlítési vitára. A válasz az, hogy nincs. Ez a többi olyan területhez kapcsolódik, amelyekért én közvetlenül felelek, ilyen az életbiztosítási irányelv, ami a fizetőképességre vonatkozik, és ezekre az egyébként nyilvános ügyekre. Mitchell úr helyesen állítja, hogy a VHI rendelkezik a piac mintegy 75%-ával, sőt, én úgy tudom, hogy ez az arány a piac 76%-a. Úgy tudom, hogy piaci részesedésük most még nagyobb, mint volt. Az elmúlt egy évben – 18 hónapban még nagyobb piaci részesedést szereztek, és sok további embert, mint korábban. Ez tény. Őt ezzel kapcsolatban jól tájékoztatták. Az én szempontomból a nehézség a nem életbiztosítási irányelvhez kapcsolódik, és nem a kockázatkiegyenlítés mértékéhez. A teljesség kedvéért azonban – amint ezt ön tudja, Mitchell úr – van egy külön bírósági eljárás, amely most kerül a luxembourgi bíróság elé, és ezt az ír picon versengő egyik konkurrens indította el. Ez már a bíróság előtt van, és feltételezem, hogy az üggyel kapcsolatban valamikor, talán ennek az évnek a későbbi részében, határozat is születik."@hu11
". Il 14 novembre 2007 è stato trasmesso all’Irlanda un parere motivato. L’Irlanda dispone di due mesi per rispondere, data che corrisponde al 14 gennaio, ovvero ieri. Ho saputo che la risposta è pervenuta ieri sera ed è al vaglio della Commissione. Occorre anche sottolineare che, a seguito della corrispondenza durante lo scorso anno con il ministero irlandese della Sanità e con il suo ministro competente, era stato presentato un progetto di legge sottoposto all’approvazione della prima delle elezioni dello scorso maggio. Ovviamente, come sanno i deputati irlandesi, questo progetto è decaduto quando sono state indette le elezioni. In Irlanda non esiste continuità istituzionale, che ritengo sia un aspetto positivo, ma è stato reintrodotto all’ordine del giorno quando si è insediato il nuovo governo. Abbiamo già annunciato alle autorità irlandesi che saranno considerati alcuni emendamenti alla proposta di legge pubblicata. Pertanto, studieremo la risposta ottenuta ieri sera (che non ho consultato, ma so che è pervenuta) e vedremo quali ulteriori modifiche sono state proposte. In base a ciò, procederemo con la fase successiva. La seconda domanda posta dall’onorevole Mitchell è molto pertinente. Ha chiesto se tale situazione abbia una qualche attinenza con il dibattito relativo alla perequazione dei rischi. La risposta è no. Questa materia appartiene ad altri settori di cui sono direttamente responsabile, come la direttiva assicurazione vita, che è legata alla solvenza e a questioni di dominio pubblico. L’onorevole Mitchell ha ragione quando afferma che la VHI detiene circa il 75% del mercato, in effetti mi pare che attualmente la cifra sia pari al 76%. So che ora possiedono una quota più elevata rispetto al passato. Hanno acquisito una quota maggiore e numerosi altri clienti nel corso degli ultimi 18 mesi circa, rispetto a quelli che avevano in precedenza. È un dato di fatto e lei è ben informato in merito. Ma la mia difficoltà è operare con la direttiva assicurazione non vita e non con la quota di perequazione dei rischi. Tuttavia, per completezza, come dovrebbe sapere onorevole Mitchell, esiste la possibilità di un ricorso distinto che può essere presentato alla Corte a Lussemburgo da parte di uno dei concorrenti del mercato irlandese. È in effetti dinanzi alla Corte di giustizia, e presumo che, prima o poi, forse più avanti nel corso dell’anno, sarà presa una decisione al riguardo."@it12
"Pagrįstoji nuomonė Airijai išsiųsta 2007 m. lapkričio 14 d. Airijai skirtas dviejų mėnesių laikotarpis atsakymui pateikti; šis terminas baigėsi vakar. Kiek žinau, atsakymas atėjo vakar vakare. Komisija šiuo metu nagrinėja šį atsakymą. Taip pat būtina pažymėti, kad per praeitus metus mums susirašinėjant su Airijos sveikatos departamentu, o man asmeniškai – su Airijos sveikatos apsaugos ministru, buvo pasiektas rezultatas – prieš praeitą gegužę įvykusius rinkimus rūmams pateiktas įstatymo projektas. Airijai atstovaujantys parlamentarai žino, kad tuo pat metu buvo paskelbti rinkimai. Airijoje nėra institucinio tęstinumo; manau, kad tai yra gerai, tačiau suformavus naująją vyriausybę, įstatymo projektas vėl įtrauktas į darbotvarkę. Jau pasiūlėme Airijos valdžios institucijoms svarstyti įstatymo projekto pakeitimų. Taigi, išnagrinėsime vakar vakare gautą atsakymą (kurio aš asmeniškai nemačiau, bet kaip suprantu jis yra gautas), ir pažiūrėsime, kokie tolesni pakeitimai ten pasiūlyti. Priklausomai nuo to, pereisime prie kito etapo, arba imsimės kitų veiksmų. Labai aktualus antrasis pono Mitchell pateiktas klausimas. Jis klausė, ar tai turės kokios nors įtakos diskusijai dėl rizikos suvienodinimo. Atsakymas yra ne. Šis klausimas priklauso kitoms sritims, už kurias esu tiesiogiai atsakingas – pavyzdžiui, Gyvybės draudimo direktyvos sričiai, ir yra susijęs su mokumu, taip pat su viešosios srities klausimais. Ponas Mitchell yra teisus, kad „VHI“ turi apie 75 % rinkos; manau, kad šis skaičius dabar siekia 76 % rinkos. Kiek suprantu, jų rinkos dalis dabar yra didesnė nei buvo anksčiau. Per pastarąjį vienerių metų – 18 mėnesių ar panašų laikotarpį jie užėmė didesnę rinkos dalį ir pritraukė daug naujų žmonių, nei turėjo iki tol. Tai faktas. Ponas Mitchell šiuo klausimu yra gerai informuotas. Tačiau man sunkumų kelia ne rizikos suvienodinimo norma, o ne gyvybės draudimo direktyva. Tačiau, siekiant pateikti išsamų vaizdą, Jums, pone Mitchell, tikriausiai žinoma, kad vienas iš Airijos rinkoje veikiančių konkurentų ketina inicijuoti atskirąją teisminę procedūrą Liuksemburgo teisme. Kalbu apie Teisingumo Teismą ir tikiuosi, kad netrukus, galbūt kiek vėliau šiais metais, bus paskelbtas sprendimas dėl šio klausimo."@lt14
"− Argumentēts atzinums tika aizsūtīts uz Īriju 2007. gada 14. novembrī. Īrijai bija divi mēneši atbildei, tas ir – līdz 14. janvārim, kas bija vakar. Cik saprotams, atbilde tika saņemta vakar vakarā. Šo atbildi pēta Komisija. Ir nepieciešams arī norādīt, ka sarakstes rezultātā, kas mums bija ar Īrijas Veselības departamentu un saraksti, kas notika starp mani un veselības ministru pagājušā gada laikā, tika iesniegts likumprojekts palātām pirms vēlēšanām pagājušajā maijā. Tas, kā Īrijas deputāti atcerēsies, protams, nerealizējās, kad izziņoja vēlēšanas. Mums nav institucionālas nepārtrauktības Īrijā, kas, manuprāt, ir laba lieta - bet to atkal uzņēma darba kārtībā, kad izveidojās jaunā valdība. Mēs jau esam ierosinājuši Īrijas iestādēm, lai tās apsver dažus publicētā likumprojekta grozījumus. Mēs izpētīsim vakar vakarā saņemto atbildi (kuru es neesmu redzējis, bet es noprotu, ka tā ir saņemta), un mēs redzēsim, kādas turpmākas maiņas tajā ir piedāvātas. Atkarībā no tā, mēs pāriesim pie nākamā posma vai kā citādi. Bet otrs jautājums ir ļoti svarīgs. Viņš jautāja, vai tam ir kāda saistība ar riska izlīdzināšanu. Atbilde ir „nē”. Tā ir citās jomās, par kurām es esmu tieši atbildīgs, piemēram, kā Dzīvības apdrošināšanas direktīvā, kas ir saistīta ar maksātspēju, un tādām lietām, kas ir publiskā sfērā. ir taisnība, sakot, ka pieder aptuveni 75 % tirgus, patiesībā es domāju, ka tagad šis skaitlis ir 76 % no tirgus. Es saprotu, ka viņiem tagad ir pat lielāka tirgus daļa, nekā tā, kas viņiem kādreiz bija. Viņi ir ieguvuši lielāku daļu un ir ieguvuši klāt daudz vairāk cilvēku pagājušā gada vai 18 mēnešu laikā, nekā viņiem bija iepriekš. Tas ir fakts. Viņš ir labi informēts par šo lietu. Bet man rada grūtības nedzīvības apdrošināšanas direktīva un nevis riska likmju izlīdzināšana. Bet par pabeigtību – kā jums ir zināms ir atsevišķa tiesas prāva, kura jāizskata Luksemburgas tiesā un ko ir uzsācis viens no konkurentiem Īrijas tirgū. Tā ir Tiesā, un es pieņemu, ka pēc kāda laika, varbūt šogad vēlāk, par to tiks pieņemts lēmums."@lv13
"A reasoned opinion was sent to Ireland on 14 November 2007. Ireland has two months to reply, which happens to be 14 January, which was yesterday. I understand that the reply was received yesterday evening. That reply is being studied by the Commission. It is also necessary to point out that, as a result of correspondence that we had with the Irish Department of Health and the correspondence I had with the Irish Minister for Health over the past year, there was a proposed bill before the Houses of the Oireachtas before the election last May. That, of course, as Irish Members will know, fell when the election was called. We do not have institutional continuity in Ireland – which is a good thing, I think – but it was restored to the Order Paper when the new Government came into being. We have already suggested to the Irish authorities that some amendments to the bill as published are being considered. So we will study the reply received yesterday evening (which I have not seen, but I understand it was received) and we will see what further changes have been proposed there. Dependent upon that, we will proceed to the next stage, or whatever. But Mr Mitchell’s second question is very relevant. He said, has this any relevance to the risk equalisation debate? The answer is no. This is in the other areas for which I am directly responsible, like the Life Insurance Directive, which relates to solvency, and these matters which are in the public domain. Mr Mitchell is correct in saying that the VHI has about 75% of the market, in fact I think the figure is now 76% of the market. I understand that they have an even greater share of the market now than they had. They have gained a greater share and have gained a lot of extra people over the past year to 18 months or so, than they had previously. That is a fact. He is well-briefed on the matter. But my difficulty is to do with the non-life insurance directive and not with the rate of risk equalisation. But for completeness – as you would be aware, Mr Mitchell – there is a separate court action which is to be called before the Court in Luxembourg and taken by one of the competitors in the Irish market. That is before the Court of Justice, and I would assume that some time, maybe later this year, a decision on that will be given."@mt15
". Op 14 november werd er een met redenen omkleed advies verzonden aan de Ierse regering. Ierland heeft twee maanden de tijd om te antwoorden en die twee maanden waren voorbij op 14 januari, dat was gisteren. Ik meen te begrijpen dat het antwoord gisteravond ontvangen is. Het antwoord wordt nu bestudeerd door de Commissie. Het is ook het vermelden waard dat er, in navolging van de briefwisseling die we hadden met het Ierse Ministerie van Volksgezondheid en de briefwisseling die ik het voorbije jaar had met de Ierse Minister van Volksgezondheid, een wetsvoorstel werd ingediend bij het Ierse Parlement vlak voor de verkiezingen van mei 2007. Maar, zoals de Ierse leden zullen weten, werd het Parlement ontbonden na de verkiezingen. We hebben geen institutionele continuïteit in Ierland, dat vind ik trouwens een goede zaak. Toen de nieuwe regering het werk opnam, werd het opnieuw op de agenda geplaatst. We hebben al aan de Ierse regering gemeld dat er overwogen wordt om enkele amendementen aan het wetsvoorstel toe te voegen. Maar het antwoord, dat ik trouwens nog niet gezien heb maar dat we gisteren ontvangen zouden hebben, zal grondig bestudeerd worden. We zullen nagaan welke voorstellen erin zijn opgenomen, en afhankelijk daarvan zullen we overgaan tot de volgende stap of wat dan ook. Maar de tweede vraag van de heer Mitchell is zeer relevant. Hij vroeg of deze kwestie een invloed zal hebben op het debat over de risico-egalisatie. Het antwoord is nee. Dat valt namelijk onder een ander gebied waarvoor ik rechtstreeks verantwoordelijk ben, onder andere de richtlijn levensverzekering, die te maken heeft met solvabiliteit en andere van deze kwesties die onder het staatsdomein vallen. De heer Mitchell heeft gelijk wanneer hij zegt dat de VHI ongeveer 75 procent van de markt bezit. Ik denk zelfs dat het ondertussen 76 procent van de markt is. Ze hebben nu een veel groter marktaandeel dan in het begin. Hun marktaandeel is toegenomen en ze beschikken nu ook over heel wat meer mensen. Dat is een feit. Hij is zeer goed geïnformeerd over deze zaak. Maar het probleem waar ik me mee bezighoud, is de kwestie van de niet-levensverzekeringsrichtlijn en dus niet het debat over de risico-egalisatie. Maar voor de volledigheid kan ik u zeggen, en u weet dit vast al, heer Mitchell, dat er een aparte zaak lopende is bij de Rechtbank in Luxemburg die is ingediend door een van de concurrenten op de Ierse markt. Dat wordt nu behandeld door het Hof van Justitie en ik neem aan dat er later op het jaar misschien wel een beslissing zal vallen."@nl3
"Uzasadniona opinia została wysłana do Irlandii w dniu 14 listopada. Irlandia ma dwa miesiące ma udzielenie odpowiedzi, co przypada na dzień 14 stycznia, czyli wczoraj. Rozumiem, że odpowiedź została doręczona wczoraj wieczorem. Odpowiedź ta jest obecnie badana przez Komisję. Konieczne jest także podkreślenie, że w wyniku wymiany korespondencji pomiędzy Komisją i irlandzkim departamentem zdrowia oraz pomiędzy mną i irlandzkim ministrem zdrowia w ubiegłym roku, izbom Oireachtas zaproponowano ustawę przed wyborami w maju ubiegłego roku. Ustawa ta, jak oczywiście wiedzą posłowie irlandzcy, upadła po przeprowadzeniu wyborów. W Irlandii nie ma ciągłości instytucjonalnej - która jest według mnie dobrą rzeczą - ale ustawa ta została przywrócona do porządku obrad po powołaniu nowego rządu. Już zasugerowaliśmy władzom irlandzkim, że pewne poprawki do ustawy są rozpatrywane. A zatem przeanalizujemy odpowiedź doręczoną wczoraj wieczorem (której nie widziałem, ale rozumiem że została doręczona) i zobaczymy, jakie dalsze zmiany zostały w niej zaproponowane. W zależności od tego przystąpimy do kolejnego etapu. Ale drugie pytanie pana Mitchella jest bardzo istotne. Spytał, czy ma to jakiś wpływ na debatę w sprawie wyrównania? Odpowiedź brzmi: nie. Leży to w obszarach, za które jestem bezpośrednio odpowiedzialny, takich jak dyrektywa dotycząca ubezpieczeń na życie, która dotyczy wypłacalności i tych kwestii, które należą do domeny publicznej. Pan Mitchell ma rację, mówiąc, że VHI posiadają około 75% udziałów w rynku, istotnie myślę, że liczba ta wynosi teraz 76%. Rozumiem, że nigdy nie posiadały one większego udziału w rynku niż teraz. Zyskały one większy udział i wiele dodatkowych klientów niż miały poprzednio w ostatnim półtorarocznym okresie. To jest fakt. Jest on dobrze poinformowany w tej kwestii. Ale moim zadaniem jest zajmowanie się dyrektywą dotyczącą ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, ale nie te stopniem wyrównania ryzyka. Ale aby uzupełnić - jak pan powinien wiedzieć, panie Mitchell - do Trybunału w Luksemburgu została złożona kolejna skarga przez jednego z konkurentów na rynku irlandzkim. Jest ona przed Trybunałem Sprawiedliwości i przypuszczam, że za jakiś czas, być może pod koniec tego roku, zostanie wydana decyzja w tej sprawie."@pl16
"Foi enviado à Irlanda um parecer fundamentado em 14 de Novembro de 2007. A Irlanda tinha dois meses para responder, ou seja, até 14 de Janeiro, que foi ontem. Tanto quanto sei, a resposta foi recebida ontem ao fim da tarde e está ser analisada pela Comissão. Note-se também que, como resultado da correspondência que trocámos com os serviços de saúde irlandeses e da correspondência que eu pessoalmente troquei com o Ministro irlandês da Saúde durante este último ano, foi proposto um projecto de lei às Câmaras do Oireachtas antes das eleições de Maio. Como é evidente, o mesmo caducou após as eleições. Na Irlanda, não possuímos continuidade institucional - o que é bom, penso eu - mas o projecto foi reintroduzido na ordem de trabalhos quando o novo governo tomou posse. Já sugerimos às autoridades irlandesas que estão a ser ponderadas algumas alterações ao projecto de lei inicial. Assim, analisaremos a resposta recebida ontem à noite (que não vi mas que sei que foi recebida) e veremos que outras alterações foram ali propostas. Em função disso, seguiremos para a fase seguinte, ou o que for. Mas a segunda pergunta do senhor deputado Mitchell é muito pertinente. Perguntou se isto teria algum impacto sobre o debate relativo à perequação dos riscos. A resposta é "não". Tal acontece em outras áreas de que sou directamente responsável, como a directiva relativa aos seguros de vida, que têm a ver com a solvência, e as questões do domínio público. O senhor deputado Mitchell tem toda a razão em afirmar que a VHI possui cerca de 75% do mercado; na realidade, penso que o número actual é de 76% do mercado. Tanto quanto sei, possui actualmente uma parte de mercado ainda maior do que anteriormente. Durante estes 12 a 18 meses, além de ganhar uma quota de mercado maior, conseguiu também muito mais segurados. É um facto. Está bem informado sobre o assunto. Mas a minha dificuldade tem a ver com a directiva relativa aos seguros não vida e não com o nível de perequação dos riscos. Mas para uma informação completa - como saberá seguramente, Senhor Deputado Mitchell - existe uma acção judicial separada perante o Tribunal no Luxemburgo interposta por um dos concorrentes no mercado irlandês. Trata-se de uma acção perante o Tribunal de Justiça, e parto do princípio que, mais tarde ou mais cedo, talvez ainda este ano, seja tomada uma decisão sobre o assunto."@pt17
"A reasoned opinion was sent to Ireland on 14 November 2007. Ireland has two months to reply, which happens to be 14 January, which was yesterday. I understand that the reply was received yesterday evening. That reply is being studied by the Commission. It is also necessary to point out that, as a result of correspondence that we had with the Irish Department of Health and the correspondence I had with the Irish Minister for Health over the past year, there was a proposed bill before the Houses of the Oireachtas before the election last May. That, of course, as Irish Members will know, fell when the election was called. We do not have institutional continuity in Ireland – which is a good thing, I think – but it was restored to the Order Paper when the new Government came into being. We have already suggested to the Irish authorities that some amendments to the bill as published are being considered. So we will study the reply received yesterday evening (which I have not seen, but I understand it was received) and we will see what further changes have been proposed there. Dependent upon that, we will proceed to the next stage, or whatever. But Mr Mitchell’s second question is very relevant. He said, has this any relevance to the risk equalisation debate? The answer is no. This is in the other areas for which I am directly responsible, like the Life Insurance Directive, which relates to solvency, and these matters which are in the public domain. Mr Mitchell is correct in saying that the VHI has about 75% of the market, in fact I think the figure is now 76% of the market. I understand that they have an even greater share of the market now than they had. They have gained a greater share and have gained a lot of extra people over the past year to 18 months or so, than they had previously. That is a fact. He is well-briefed on the matter. But my difficulty is to do with the non-life insurance directive and not with the rate of risk equalisation. But for completeness – as you would be aware, Mr Mitchell – there is a separate court action which is to be called before the Court in Luxembourg and taken by one of the competitors in the Irish market. That is before the Court of Justice, and I would assume that some time, maybe later this year, a decision on that will be given."@ro18
"Odôvodnené stanovisko bolo odoslané Írsku 14. novembra 2007. Írsko má dva mesiace na odpoveď. Táto lehota uplynula 14. januára, čiže včera. Mám informácie, že odpoveď došla včera večer. Teraz ju skúma Komisia. Je rovnako potrebné upozorniť na to, že v dôsledku korešpondencie s írskym ministerstvom zdravotníctva a korešpondencie medzi mnou a írskym ministrom zdravotníctva za posledný rok bol pred voľbami v máji minulého roku snemovniam írskeho parlamentu (Oireachtas) predložený zákon. Ten, ako írski poslanci Parlamentu určite vedia, neprešiel, keď boli vypísané voľby. V Írsku nemáme žiadnu kontinuitu inštitúcií, čo je, domnievam sa, dobré, bola však znovu obnovená v rámci programu zasadnutí, keď vznikla nová vláda. Írskym orgánom sme už naznačili, že  niektoré zmeny a doplnenia zákona v znení, v akom bol zverejnený, sú predmetom úvah. Takže preskúmame odpoveď, ktorá bola prijatá včera večer (ešte som ju nevidel, ale mám informácie, že prišla), a zistíme, aké ďalšie zmeny v nej boli navrhnuté. Na základe získaných informácií pristúpime k ďalšiemu kroku. Druhá otázka pána Mitchella je však veľmi závažná. Spýtal sa, či to má nejaký vplyv na rozhovory o vyrovnávaní rizík. Odpoveď znie, nemá. Súvislosť existuje v iných oblastiach, za ktoré nesiem priamu zodpovednosť, ako napríklad smernica o životnom poistení, ktorá súvisí s platobnou schopnosťou a záležitosťami v rámci verejnej sféry. Pán Mitchell sa nemýli, keď tvrdí, že spoločnosť VHI ovláda 75 % trhu, v skutočnosti je to teraz, myslím, 76 % trhu. Uvedomujem si, že v súčasnosti ovládajú väčšiu časť trhu, než predtým. Získali mnoho nových klientov a vyšší podiel za obdobie posledného roka až osemnástich mesiacov, než mali v minulosti. Taká je skutočnosť. Má o tejto oblasti dobré informácie. Avšak mojou úlohou je zaoberať sa smernicou o neživotnom poistení a nie mierou vyrovnávania rizík. Ale kvôli úplnosti, ako viete, pán Mitchell, pred súdom v Luxembursku má byť začaté osobitné súdne konanie, iniciované jedným z konkurentov na írskom trhu. Konanie bude pred Súdnym dvorom a predpokladám, že možno neskôr v tomto roku bude vznesený rozsudok."@sk19
"Obrazloženo mnenje je bilo Irski poslano 14. novembra 2007. Irska ima dva meseca za odgovor, kar se izteče 14. januarja, kar je bilo včeraj. Kot vem, je bil odgovor prejet včeraj zvečer. Komisija odgovor preučuje. Treba je tudi poudariti, da je bil zaradi naše korespondence z irskim ministrstvom za zdravje in moje korespondence z irskim ministrom za zdravje v zadnjem letu pred volitvami maja lani v parlamentu (Houses of the Oireachtas) predlagan osnutek zakona. Kot bodo vedeli irski člani, je bil ta zavrnjen, ko se bile razpisane volitve. Na irskem nimamo institucionalne kontinuitete, kar je po mojem mnenju dobro, vendar je bil znova vključen v dnevni red, ko je nastopila nova vlada. Irskim organom smo že omenili, da se obravnava nekatere spremembe k osnutku zakona, kot je bil objavljen. Preučili bomo torej odgovor, ki smo ga prejeli včeraj zvečer (ki ga še nisem videl, vendar kot vem, je bil prejet), in bomo videli, kakšne nadaljnje spremembe so predlagane. Glede na to bomo prešli na naslednjo stopnjo ali kaj drugega. Vendar je drugo vprašanje gospoda Mitchella zelo pomembno. Vprašal je, ali je to pomembno za razpravo o izravnavi tveganj. Odgovor je ne. To spada na druga področja, za katera sem neposredno odgovoren, kot je direktiva o življenjskem zavarovanju, ki se nanaša na solventnost, in zadeve, ki so javne. Gospod Mitchell ima prav, ko pravi, da prostovoljno zdravstveno zavarovanje obvladuje 75 % trga, pravzaprav mislim, da je številka zdaj 76 %. Kot vem, imajo zdaj celo večji delež trga, kot so ga imeli. V zadnjem letu ali letu in pol so si pridobili večji delež in veliko več dodatnih ljudi, kot so jih imeli prej. To je dejstvo. O tem je dobro obveščen. Vendar je po mojem mnenju težava povezana z direktivo o neživljenjskem zavarovanju in ne s stopnjo izravnave tveganj. Za popolnost – kot se verjetno zavedate, gospod Mitchell – pa obstaja ločen sodni postopek, ki ga bo pred Sodiščem v Luxembourgu sprožil eden od konkurentov na irskem trgu. To je pred Sodiščem Evropskih skupnosti in predvidevam, da bo morda kasneje v tem letu podana odločitev glede tega."@sl20
". − Den 14 november 2007 skickades ett motiverat yttrande till Irland. Irland har två månader på sig att svara, vilket innebär den 14 januari, vilket var i går. Efter vad jag har förstått mottogs svaret i går kväll. Kommissionen håller på att granska detta svar. Jag måste också påpeka att det lades fram ett lagförslag inför det irländska parlamentet före valet i maj förra året, till följd av en korrespondens som vi haft med det irländska ministeriet för hälsovård och den korrespondens jag haft med den irländska hälsoministern under det senaste året. Detta föll bort när valet utlystes, vilket de irländska ledamöterna känner till. Vi har inte institutionell kontinuitet på Irland – vilket jag anser är bra – men det kom tillbaka på dagordningen när den nya regeringen bildades. Vi har redan meddelat de irländska myndigheterna att vissa ändringar av det offentliggjorda lagförslaget övervägs. Vi kommer alltså att granska det svar som vi mottog i går kväll (som jag ännu inte har sett, men som jag har hört har kommit), och vi kommer att se vilka ytterligare förändringar som har föreslagits i det. Utifrån detta kommer vi att gå vidare till nästa skede, eller hur det nu blir. Men Gay Mitchells andra fråga är mycket relevant. Han frågade om detta har någon betydelse för debatten om riskutjämning. Svaret är nej. Detta gäller de andra områden som jag är direkt ansvarig för och som är solvensrelaterade, som exempelvis direktivet om livförsäkring, och de frågor som tillhör det offentliga området. Gay Mitchell har rätt när han säger att den frivilliga sjukförsäkringen har omkring 75 procent av marknaden, och jag tror faktiskt att det nu rör sig om 76 procent av marknaden. Jag har förstått att sjukförsäkringsindustrin har en ännu större andel av marknaden än de haft tidigare. Den har fått en större andel och många fler anställda under de senaste 12–18 månaderna eller så än de hade tidigare. Det är ett faktum. Han är väl underrättad i frågan. Men svårigheten har att göra med direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring och inte med graden av riskutjämning. För fullständighetens skull ska emellertid vissa enskilda rättsliga åtgärder inledas vid domstolen i Luxemburg – vilket ni nog är medveten om, herr Mitchell – på initiativ av en av konkurrenterna på den irländska marknaden. Det kommer att ske vid EG-domstolen, och jag förmodar att ett beslut kommer att meddelas i denna fråga vid någon tidpunkt, kanske senare i år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,7,10,4,21,8
"G. Mitchell,"13
"Houses of the Oireachtas"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph