Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-302"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-302"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"On 17 November, the Commission sent a reasoned opinion requesting that Ireland abolish the exemption in place for the Irish Voluntary Health Insurance (VHI) from certain EU rules. These rules, notably the first non-life insurance directive of 1973, as subsequently amended, aim at harmonising certain requirements for the commencement and conduct of direct non-life insurance business, and therefore also pertain to private health insurance. The first non-life insurance directive exempted the VHI, among other institutions, from its rules. However, this exemption is applicable only as long as the capacity of the exempted institution is not in any way amended by a change of its statutes or by any change in the relevant national law. Accordingly, upon extension or change of capacity, the institution becomes subject to the full set of rules of Community law which otherwise apply to non-life insurance. These rules, for example, require insurance undertakings to seek official authorisation before taking up their business; to adopt a certain legal form; and to establish adequate protective provisions which have to be sufficiently matched by the undertaking’s assets in order to retain an adequate solvency margin. One of the main objectives of these provisions is to protect the rights of those who have subscribed to an insurance policy, thereby making sure that the exercise of freedom to provide services is not to the detriment of consumer protection. In addition, these rules guarantee a level playing field between insurers. Given its initial exemption from the first directive, and as long as its capacity remained unchanged, the VHI did not have to comply with these rules. The Commission, however, takes the view that the VHI’s capacity has indeed changed. Several amendments to the relevant Irish law in 1996, 1998 and 2001 extended the VHI’s scope of business far beyond what it was when the VHI’s exemption was first granted. Therefore, VHI’s initial exemption from the EU’s rules for insurers is no longer applicable. The Commission expressed this view in the reasoned opinion that was sent to Ireland on 14 November. It has asked Ireland to take, within two months, the necessary steps to subject the VHI to those supervisory and prudential rules of Community law for which it formerly enjoyed the exemption. The Commission considers that this reasoned opinion is a decisive step towards putting all competitors in the Irish private health insurance market on an equal footing under European insurance legislation. This serves the interests of policyholders as well as of fair competition. The Commission will closely monitor the steps taken by the Irish Government and will, failing appropriate action, pursue legal proceedings before the European Court of Justice."@en4
lpv:translated text
"Dne 17. listopadu zaslala Komise zdůvodněné stanovisko požadující, aby Irsko zrušilo existující výjimku pro Irské dobrovolné zdravotní pojištění (VHI) z určitých pravidel EU. Tato pravidla, zejména první směrnice o neživotním pojištění z roku 1973, ve znění pozdějších předpisů, si kladou za cíl harmonizovat určité požadavky na zahájení a vedení přímého neživotního pojišťovnictví, a proto se také týkají soukromého zdravotního pojištění. Tato první směrnice o neživotním pojištění vyloučila VHI, kromě jiných institucí, z působnosti svých předpisů. Tato výjimka však platí pouze do té doby, dokud není kapacita instituce s výjimkou nějakým způsobem pozměněna změnou jejích stanov nebo jakoukoli změnou příslušného národního zákona. V souladu s tím se po rozšíření nebo změně kapacity stává tato instituce subjektem, na který se vztahuje celý soubor právních norem Společenství, které jinak platí pro neživotní pojištění. Tyto právní normy například požadují, aby pojišťovny získaly oficiální povolení, než začnou provozovat svoji činnost; musí získat určitou právní subjektivitu a zavést odpovídající ochranná opatření, která musí být dostatečně kryta aktivy podniku za účelem zachování dostatečné marže solventnosti. Jedním z hlavních cílů těchto opatření je ochránit práva těch, kteří podepsali pojistnou smlouvu, a tím zajistit, aby uplatňování svobody poskytovat služby není na úkor ochrany spotřebitele. Kromě toho tyto právní normy zaručují rovné hrací pole mezi pojistiteli. Vzhledem k tomu, že VHI bylo zpočátku vyloučeno z působnosti první směrnice, a dokud jeho kapacita zůstávala nezměněna, nemuselo dodržovat tato pravidla. Komise je však toho názoru, že se kapacita VHI skutečně změnila. Několik pozměňujících návrhů příslušného irského zákona v letech 1996, 1998 a 201 rozšířilo rozsah podnikatelské činnosti VHI daleko nad rámec rozsahu, který existoval tehdy, když byla výjimka VHI poprvé udělena. Proto původní výjimka z platnosti právních norem EU pro pojistitele již neplatí. Komise vyjádřila tento názor ve zdůvodněném stanovisku, které bylo do Irska zasláno dne 14. listopadu. Požádala Irsko, aby do dvou měsíců podniklo potřebné kroky, aby bylo VHI podrobeno těm pravidlům zákonů Společenství pro dohled a obezřetnost, z jejichž působnosti kdysi bylo VHI na základě výjimky vyloučeno. Komise považuje toto zdůvodněné stanovisko za rozhodující krok k tomu, aby byli všichni konkurenti na irském trhu soukromého zdravotního pojištění postaveni na rovný základ podle evropské legislativy o pojištění. Toto je v zájmu pojistníků i spravedlivé hospodářské soutěže. Komise bude pečlivě sledovat kroky podnikané irskou vládou a pokud nebudou podniknuty náležité kroky, zahájí soudní řízení u Evropského soudního dvora."@cs1
"Den 17. november fremsendte Kommissionen en begrundet udtalelse, hvori de irske myndigheder blev anmodet om at ophæve den eksisterende fritagelse fra at opfylde bestemte EU-regler for Irish Voluntary Health Insurance (VHI). Disse regler, især det første direktiv om skadesforsikring fra 1973 med efterfølgende ændringer, har til formål at harmonisere bestemte krav for iværksættelse og drift af skadesforsikringsvirksomhed og gælder derfor også for privat helbredsforsikring. I henhold til det første direktiv om skadesforsikring var VHI blandt andre institutioner fritaget fra at opfylde reglerne. Denne fritagelse finder dog kun anvendelse, så længe den fritagne institution ikke ændres ved en ændring af statutter eller en ændring i den relevante nationale lovgivning. Som følge deraf skal institutionen efter udvidelse eller ændring af kapacitet opfylde alle EU-bestemmelser, der ellers gælder for skadesforsikring. I henhold til disse bestemmelser skal forsikringsvirksomheder f.eks. ansøge om officiel godkendelse inden iværksættelse af forsikringsvirksomhed - vedtagelse af en bestemt retlig plan og etablering af tilstrækkelige beskyttelsesbestemmelser, der skal underbygges af virksomhedens aktiver for at opretholde en tilstrækkelig solvensmargin. Et af hovedformålene med disse bestemmelser er at beskytte rettighederne for de personer, der har tegnet en forsikringspolice, og dermed sikre, at udøvelsen af friheden til at yde tjenester ikke er til skade for forbrugerne. Derudover sikres der med disse regler lige vilkår for forsikringsgivere. På grund af den indledende fritagelse fra det første direktiv og under forudsætning af VHI's uændrede kapacitet behøvede VHI ikke at følge reglerne. Kommissionen er dog af den opfattelse, at VHI's kapacitet er ændret. Med flere forskellige ændringer til den relevante irske lov i 1996, 1998 og 2001 blev VHI's anvendelsesområde udvidet langt mere, end da fritagelsen for VHI blev tildelt. Derfor finder VHI's indledende fritagelse fra EU-reglerne for forsikringsgivere ikke længere anvendelse. Kommissionen fremlagde sit synspunkt i den begrundede udtalelse, der blev sendt til de irske myndigheder den 14. november. Kommissionen har anmodet Irland om inden for to måneder at træffe de nødvendige foranstaltninger til at underkaste VHI EU-rettens tilsyns- og forsigtighedsregler, som VHI før var fritaget fra at følge. Kommissionen mener, at den begrundede udtalelse er et målrettet skridt i retning af at skabe samme vilkår for alle konkurrenter på det irske marked for privat sygeforsikring i henhold til EU's forsikringslovgivning. Det er både i policeindehavernes interesse og gavnligt for loyal konkurrence. Kommissionen vil nøje følge de foranstaltninger, som den irske regering træffer, og hvis det er nødvendigt, bringe sagen for EU-Domstolen."@da2
". − In ihrer mit Gründen versehenen Stellungnahme vom 17. November forderte die Kommission Irland auf, die für die freiwillige irische Krankenversicherung (VHI) geltende Ausnahme von bestimmten Rechtsvorschriften der EU abzuschaffen. Ziel dieser Rechtsvorschriften, insbesondere der ersten Nichtlebensversicherungsrichtlinie von 1973 in ihrer geänderten und ergänzten Fassung, ist die Harmonisierung bestimmter Anforderungen für die Aufnahme und Durchführung des Nichtlebensversicherungsgeschäfts, und sie gelten damit folglich auch für die private Krankenversicherung. Die erste Nichtlebensversicherungsrichtlinie sah für die VHI wie auch andere Anstalten eine Freistellung von ihren Vorschriften vor. Diese Ausnahme gilt jedoch nur, solange die Zuständigkeit der freigestellten Anstalt nicht durch eine Änderung ihrer Satzung oder der entsprechenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften geändert wird. Folglich hat eine Erweiterung oder Änderung der Zuständigkeit einer Anstalt zur Folge, dass sie allen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts unterliegt, die für die Nichtlebensversicherung gelten. Diese Vorschriften sehen beispielsweise vor, dass Versicherungsanstalten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine behördliche Zulassung einholen; eine bestimmte Rechtsform annehmen und angemessene Schutzmechanismen vorsehen, die durch das Vermögen der Anstalt ausreichend untersetzt sein müssen, um eine angemessene Solvabilitätsspanne zu bewahren. Eines der Hauptziele dieser Regelungen besteht darin, die Rechte von Versicherungsnehmern zu schützen und damit zu gewährleisten, dass die Dienstleistungsfreiheit nicht den Verbraucherschutz beeinträchtigt. Außerdem sorgen diese Vorschriften für gleiche Ausgangsbedingungen für Versicherungsanstalten. Angesichts der ursprünglichen Freistellung von der ersten Richtlinie und solange sich nichts an der Zuständigkeit änderte, brauchte sich die VHI nicht an diese Vorschriften zu halten. Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass sich die Zuständigkeit der VHI geändert hat. Etliche Änderungen, die das irische Gesetz 1996, 1998 und 2001 erfahren hat, sorgten für eine Erweiterung der Geschäftstätigkeit der VHI, die weit über die Zuständigkeit der Anstalt zum Zeitpunkt der Gewährung der Freistellung hinausgeht. Deshalb ist die ursprüngliche Freistellung der VHI von den EU-Vorschriften für Versicherungsanstalten nicht mehr gültig. Die Kommission hatte dies in der mit Gründen versehenen Stellungnahme dargelegt, die Irland am 14. November zuging. Sie forderte Irland auf, innerhalb von zwei Monaten die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um die VHI jenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu unterstellen, von denen sie vorher ausgenommen war. Nach Ansicht der Kommission ist die mit Gründen versehene Stellungnahme ein entscheidender Schritt, um für alle Wettbewerber am irischen Privatkrankenversicherungsmarkt gleichberechtigte Bedingungen gemäß der europäischen Versicherungsgesetzgebung zu schaffen. Das dient sowohl den Interessen der Versicherungsnehmer als auch dem fairen Wettbewerb. Die Kommission wird die von der irischen Regierung ergriffenen Maßnahmen genau beobachten und, sofern die entsprechenden Schritte ausbleiben, ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof einleiten."@de9
"Στις 17 Νοεμβρίου, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από την Ιρλανδία να καταργήσει την ισχύουσα εξαίρεση του ιρλανδικού οργανισμού προαιρετικής ασφάλισης υγείας (VHI) από ορισμένες διατάξεις της ΕΕ. Οι διατάξεις αυτές, ιδίως η πρώτη οδηγία περί πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλισης ζωής του 1973, όπως τροποποιήθηκε μετέπειτα, στοχεύουν στην εναρμόνιση ορισμένων προϋποθέσεων για την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλισης ζωής, και επομένως αφορούν και την ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η πρώτη οδηγία για ασφάλιση εκτός της ασφάλισης ζωής εξαιρούσε τον VHI, μεταξύ άλλων φορέων, από το πεδίο εφαρμογής της. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο εφόσον οι δυνατότητες του εξαιρούμενου φορέα δεν τροποποιηθούν κατ’ ουδένα τρόπο με τροποποίηση του καταστατικού του ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Επομένως, σε περίπτωση επέκτασης ή αλλαγής των δυνατοτήτων του, ο φορέας εμπίπτει στο πλήρες φάσμα των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες αφορούν την ασφάλιση εκτός της ασφάλισης ζωής. Οι κανόνες αυτοί, για παράδειγμα, απαιτούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν επίσημη άδεια πριν ξεκινήσουν τις εργασίες τους, να υιοθετήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή και να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται επαρκώς από το ενεργητικό της εταιρείας, ούτως ώστε να διατηρείται ένα κατάλληλο περιθώριο φερεγγυότητας. Ένας από τους κύριους στόχους των εν λόγω μηχανισμών είναι η προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η άσκηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών δεν γίνεται εις βάρος της προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί εγγυώνται ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών. Δεδομένης της αρχικής του εξαίρεσης από την πρώτη οδηγία, και για όσον καιρό οι δυνατότητές του παρέμεναν αμετάβλητες, ο VHI δεν ήταν υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες. Η Επιτροπή, ωστόσο, θεωρεί ότι η ικανότητα του VHI έχει στην πραγματικότητα αλλάξει. Αρκετές τροποποιήσεις της αντίστοιχης ιρλανδικής νομοθεσίας το 1996, το 1998 και το 2001 επέκτειναν το πεδίο δράσης του VHI πολύ πέραν εκείνου που ήταν όταν είχε αρχικά εξαιρεθεί. Επομένως, η αρχική εξαίρεση του VHI από τους κανόνες της ΕΕ για τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύει πλέον. Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη αυτή στην αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στην Ιρλανδία στις 14 Νοεμβρίου. Ζήτησε από την Ιρλανδία να προβεί, μέσα σε διάστημα δύο μηνών στις αναγκαίες ενέργειες για να εντάξει το VHI στους κανόνες εποπτείας και προληπτικής εποπτείας της κοινοτικής νομοθεσίας, από τις οποίες εξαιρούνταν προηγουμένως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ανταγωνιστών στην ιρλανδική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας βάσει της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ασφαλισμένων αλλά και τον δίκαιο ανταγωνισμό. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τα μέτρα που θα λάβει η ιρλανδική κυβέρνηση και, εάν δεν αναληφθεί η δέουσα δράση, θα κινήσει νομικές διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων."@el10
"El 17 de noviembre, la Comisión envió un dictamen motivado solicitando a Irlanda la supresión de la exención en vigor para el seguro de enfermedad voluntario (VHI) a partir de ciertas normas de la UE. Estas normas, en particular la primera Directiva sobre seguros no de vida de 1973 y sus modificaciones, tiene como objetivo armonizar determinados requisitos para el establecimiento y el funcionamiento de compañías de seguros no de vida y, por tanto, pertenecientes a los seguros privados de enfermedad. La primera Directiva sobre seguros no de vida estableció una exención de sus normas para el VHI, entre otras instituciones. Sin embargo, esta exención sólo se aplica en la medida en que la capacidad de la institución eximida no se vea en modo alguno modificada por el cambio de sus estatutos o por cualquier cambio en la legislación nacional pertinente. Por tanto, a raíz de la ampliación o el cambio de capacidad, la institución estará plenamente sujeta a las normas de la legislación comunitaria que por lo demás se aplica a los seguros no de vida. Estas normas, por ejemplo, obligan a que las aseguradoras obtengan una autorización oficial antes de empezar a operar; a adoptar una forma jurídica determinada; y a fijar disposiciones de protección adecuadas que tienen que ser correspondidas de manera suficiente por los activos de la empresa para lograr un margen de solvencia adecuado. Uno de los principales objetivos de estas disposiciones es la protección de los derechos de las personas que han suscrito una póliza de seguro, asegurando así que el ejercicio de la libre prestación de servicios no va en detrimento de la protección de los consumidores. Asimismo, estas normas garantizan la igualdad de condiciones entre los asegurados. En vistas de su exención inicial de la primera Directiva, y en la medida en que su capacidad no se había visto modificada, el VHI no tenía que cumplir con estas normas. Sin embargo, la Comisión considera que la capacidad de VHI ha cambiado. Varias enmiendas de la legislación irlandesa pertinente en 1996, 1998 y 2001 ampliaron el ámbito de operaciones de VHI más allá del que existía cuando se concedió la exención del VHI por primera vez. Por tanto, la exención inicial de VHI de las normas de la UE para aseguradoras ya no es de aplicación. La Comisión manifestó este punto de vista en el dictamen motivado que envió a Irlanda el 14 de noviembre. Ha pedido a Irlanda que, en el plazo de dos meses, adopte las medidas necesarias para someter el VHI a las normas de supervisión y cautelares del Derecho comunitario para las que anteriormente había disfrutado de una exención. La Comisión considera que este dictamen motivado constituye un paso decisivo para lograr la igualdad de condiciones para todos los competidores en el mercado irlandés de seguros médicos al amparo de la legislación europea en materia de seguros. Esto beneficia a los titulares de pólizas y a la competencia leal. La Comisión seguirá de cerca las medidas adoptadas por el Gobierno irlandés y, en su caso, emprenderá las acciones legales pertinentes ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas."@es21
"17. novembril saatis komisjon põhjendatud arvamuse, nõudega, et Iirimaa kaotaks Iiri vabatahtlikule ravikindlustuse (VHI) suhtes erandi tegemise teatavatest ELi eeskirjadest. Need eeskirjad, eriti esimene mitte elukindlustuse direktiiv aastast 1973 muudetud kujul, taotlevad teatud nõuete ühtlustamist vahetu mitte-elukindlustuse tegevuse alustamiseks ja teostamiseks ning seetõttu puudutavad ka eraisiku ravikindlustust. Esimene mitte-elukindlustuse direktiiv vabastas VHI, teiste institutsioonide hulgas, selle eeskirjadest. See vabastus kehtib aga siiski ainult niikaua, kui vabastatud institutsiooni pädevust ei ole mingil viisil muudetud selle põhikirjade või riigi mis tahes seadusemuudatustega. Seega pädevuse pikendamisel või muutmisel hakkab institutsioon alluma kõigile ühenduse õiguse eeskirjadele, mida kohaldatakse muidu mitte-elukindlustuse puhul. Näiteks nõuavad need eeskirjad kindlustusfirmadelt ametliku loa saamist enne oma äritegevuse alustamist, õigusliku vormi võtmist ja vastavate kaitsvate sätete kehtestamist, mis oleksid piisavas vastavuses ettevõtte varadega, et hoida adekvaatset maksejõude marginaali. Sätete üks peamisi eesmärke on nende inimeste õiguste kaitse, kes on sõlminud kindlustuslepingu, sealjuures tagades, et teenuste osutamise vabaduse kasutamine ei kahjustaks tarbija kaitstust. Lisaks garanteerivad need eeskirjad ühtlase mängumaa kindlustusseltside vahel. Olles saanud algse vabastuse esimesest direktiivist ja niikaua kui tema pädevust ei olnud muudetud, ei pidanud VHI neid eeskirju järgima. Komisjon on aga seisukohal, et VHI pädevus on tõesti muutunud. Mitmed Iiri asjakohase seaduse muudatused 1996., 1998. ja 2001. aastal laiendasid VHI tegevuse ulatust kaugelt üle selle, mis see oli kui VHIle anti esimest korda vabastus. Seetõttu ei ole VHI algne vabastus ELi eeskirjadest kindlustusseltsidele enam kohaldatav. Komisjon avaldas oma seisukoha põhjendatud arvamuses, mis saadeti Iirimaale 14. novembril. Selles paluti Iirimaal astuda vajalikke samme kahe kuu jooksul, et allutada VHI nendele ühenduse õiguse järelevalve ja usaldatavusnormatiivide eeskirjadele, millest ta varem oli vabastatud. Komisjon arvab, et käesolev põhjendatud arvamus on otsustav samm kõikide Iiri eraravikindlustuse turu konkurentidele võrdsete aluste tagamise suunas Euroopa kindlustusõigusaktide raames. See teenib nii kindlustusvõtjate kui ka ausa konkurentsi huvisid. Komisjon hakkab tähelepanelikult jälgima Iiri valitsuse samme ja kohase tegevuse puudumisel taotlema kohtumenetlust Euroopa Ühenduste Kohtus."@et5
"Komissio lähetti 17. marraskuuta perustellun lausunnon, jossa pyydettiin Irlantia poistamaan voimassa oleva, tiettyjä EU:n säännöksiä koskeva poikkeus Irlannin yksityisen sairausvakuutuksen VHI:n osalta. Näiden säännösten ja varsinkin vuonna 1973 annetun ensimmäisen muita vakuutuksia kuin henkivakuutuksia koskevan direktiivin sekä sen myöhempien muutosten tarkoituksena on yhteensovittaa tiettyjä vaatimuksia muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen toiminnan aloittamiselle ja harjoittamiselle, ja ne liittyvät siten myös yksityiseen sairausvakuutukseen. Ensimmäisessä muita vakuutuksia kuin henkivakuutuksia koskevassa direktiivissä myönnettiin VHI:lle, muiden laitosten lisäksi, erivapaus sen säännöksistä. Tätä erivapautta sovelletaan kuitenkin vain niin kauan, kun vapautetun laitoksen oikeutta toimia ei millään tavalla lisätä sen sääntöjä muuttamalla tai asiaankuuluvaa kansallista lakia ei muuteta. Sen mukaan toiminnan laajentuessa tai toimintaoikeuksien muuttuessa laitosta koskevat kaikki yhteisön oikeuden säännökset, jotka muutenkin koskevat muita kuin henkivakuutuksia. Näissä säännöksissä vaaditaan esimerkiksi vakuutusyrityksiä hakemaan virallista lupaa ennen liiketoiminnan aloittamista, käyttämään tiettyä yhtiömuotoa ja luomaan asianmukaiset suojaavat varaukset, joita vastaavat varat yrityksellä on oltava, jotta sen solvenssimarginaali olisi riittävä. Yksi näiden varausten tärkeimmistä tavoitteista on suojella niiden oikeuksia, jotka ovat ottaneet vakuutuksen, varmistaen siten, että palvelun tarjoamisen vapaus ei vahingoita kuluttajansuojaa. Lisäksi nämä säännökset takaavat vakuutuksenantajille tasaveroisen toimintakentän. Kun VHI sai erivapauden ensimmäisestä direktiivistä, sen ei tarvinnut täyttää näitä säännöksiä niin kauan, kun sen oikeus toimia ei muuttunut. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että VHI:n oikeus toimia on todella muuttunut. Useat muutokset Irlannin asiaankuuluviin lakeihin vuosina 1996, 1998 ja 2001 laajensivat VHI:n liiketoimintaa huomattavasti siitä tilanteesta, kun VHI:lle myönnettiin erivapaus ensimmäisen kerran. Siten VHI:n alkuperäinen erivapaus EU:n vakuutuksenantajia koskevista säännöksistä ei ole enää pätevä. Komissio ilmaisi tämän näkemyksen perustellussa lausunnossa, joka lähetettiin Irlantiin 14. marraskuuta. Se on pyytänyt Irlantia ryhtymään kahden kuukauden kuluessa tarvittaviin toimiin VHI:n alistamiseksi niille yhteisön oikeuden valvontaan ja vakavaraisuuteen liittyville säännöksille, joista se on aiemmin saanut erivapauden. Komissio katsoo tämän perustellun lausunnon olevan ratkaiseva askel kohti sitä, että kaikilla Irlannin yksityisten sairausvakuutusten markkinoilla kilpailevilla on samat EU:n vakuutuslainsäädännön mukaiset lähtökohdat. Tämä palvelee sekä vakuutuksenottajien että reilun kilpailun etuja. Komissio seuraa tiiviisti Irlannin hallituksen toimia, ja jos se ei ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin, komissio nostaa kanteen Euroopan yhteisön tuomioistuimessa."@fi7
"Le 17 novembre, la Commission a envoyé un avis motivé demandant que l’Irlande mette fin à l’exemption de certaines règles communautaires, dont bénéficie l’institut irlandais d’assurance libre contre la maladie (VIH). Ces règles, notamment la première directive sur l’assurance non-vie de 1973 et ses modifications ultérieures, visent à harmoniser certaines dispositions relatives au lancement et à l’exercice d’activités d’assurance non-vie directe, et concernent dès lors également l’assurance maladie privée. La première directive sur l’assurance non-vie exemptait le VHI, entre autres institutions, de ses règles. Cette exemption n’est toutefois applicable que tant que la capacité de l’institution exemptée n’est en aucune manière altérée par un changement de statuts ou par une quelconque modification de la législation nationale pertinente. De ce fait, en cas d’extension ou de modification de sa capacité, l’institution doit se soumettre à l’ensemble des règles communautaires applicables à l’assurance non-vie. Ces règles, par exemple, exigent que les compagnies d’assurance demandent une autorisation officielle avant de commencer à exercer leurs activités, qu’elles adoptent une certaine forme juridique et qu’elles établissent des dispositions de sécurité adéquates qui doivent être suffisamment couvertes par l’actif de l’entreprise afin de conserver une marge de solvabilité adéquate. Un des principaux objectifs de ces dispositions est de protéger les droits des personnes qui ont souscrit une police d’assurance, garantissant ainsi que l’exercice de la libre prestation de services ne se fait pas au détriment de la protection des consommateurs. En outre, ces règles garantissent que tous les assureurs sont sur un pied d’égalité. Étant donné son exemption initiale de la première directive et tant que sa capacité restait inchangée, le VHI ne devait pas se conformer à ces règles. La Commission est cependant d’avis que la capacité du VHI a bel et bien changé. Plusieurs amendements à la législation irlandaise dans ce domaine en 1996, 1998 et 2001 ont étendu le champ d’activité du VHI bien au-delà de ce qu’il était lorsque l’exemption lui a été accordée pour la première fois. L’exemption initiale du VHI des règles communautaires applicables aux assureurs n’est dès lors plus valable. La Commission a exprimé ce point de vue dans l’avis motivé qu’elle a envoyé à l’Irlande le 14 novembre. Elle a demandé à l’Irlande de prendre, dans les deux mois, les mesures nécessaires en vue de soumettre le VHI aux règles de surveillance et de prudence communautaires pour lesquelles il bénéficiait auparavant d’une exemption. La Commission considère que cet avis motivé est une étape décisive en vue de mettre tous les concurrents du marché irlandais de l’assurance maladie privée à égalité devant la législation européenne en matière d’assurance. C’est dans l’intérêt des titulaires de polices d’assurance ainsi que de la loyauté de la concurrence. La Commission surveillera de près les mesures prises par le gouvernement irlandais et, faute d’action appropriée, intentera une action en justice devant la Cour de justice européenne."@fr8
"A Bizottság november 17-én küldte ki indokolással ellátott véleményét, kérve Írországot, hogy törölje el az Ír Önkéntes Egészségbiztosítás (VHI) mentességét bizonyos EU-szabályok alól. Ezek a szabályok, nevezetesen az utóbb módosított, első nem életbiztosítási irányelv, 1973-ból a közvetlen nem életbiztosítási vállalkozások megkezdésének és folytatásának bizonyos előírásait kívánják összehangolni, és ezért a magán egészségbiztosításra is vonatkoznak. Az első nem életbiztosítási irányelv más intézményekkel együtt a VHI-t is mentesítette szabályai alól. Ez a mentesség azonban csak addig alkalmazható, ameddig a mentesített intézmény minőségét alapszabályai változtatása vagy a vonatkozó nemzeti jog bármiféle módosítása nem változtatja meg. Ennek megfelelően, a minőség bővítése vagy megváltoztatása esetén az intézmény a közösségi jog összes szabályának hatálya alá tartozik, amelyek egyéb esetekben a nem életbiztosításra vonatkoznak. Ezek a szabályok például előírják a biztosítási vállalkozásoknak, hogy hivatalos engedélyt kérjenek, mielőtt elindítják a vállalkozást; hogy bizonyos jogi formát válasszanak; hogy megfelelő védelmet nyújtó céltartalékokat hozzanak létre, amelyeket a vállalkozás eszközeinek megfelelő módon kell biztosítaniuk a megfelelő szavatoló tőke biztosítása érdekében. E rendelkezések egyik fő célja, hogy megvédje azoknak a jogait, akik biztosítási kötvényt vásároltak, ezzel biztosítva, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása ne járjon a fogyasztóvédelem sérelmével. Ezen kívül, ezek a szabályok garantálják a biztosítók közötti versenysemlegességet. Tekintettel az első irányelv alóli kezdeti mentességére és mindaddig, ameddig a VHI minősége változatlan maradt, a VHI-nak nem kellett ezeket a szabályokat betartania. A Bizottság azonban azon a nézeten van, hogy a VHI minősége megváltozott. A vonatkozó ír jogszabály 1996., 1998. és 2001. évi módosításai kiterjesztették a VHI tevékenységi körét messze azon túlra, mint ami volt abban az időben, amikor a VHI először megkapta a mentességet. Ezért a VHI eredeti mentessége az EU biztosítókra vonatkozó szabályai alól már nem alkalmazható. A Bizottság indokolással ellátott véleményében, amelyet november 14-én küldött meg Írországba, ezt a nézetet fejtette ki. Arra kérte Írországot, hogy két hónapon belül tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a VHI a közösségi jog felügyeleti és prudenciális szabályai alá tartozzon, amelyek alól korábban mentességet élvezett. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy ez az indokolással ellátott vélemény döntő lépés ahhoz, hogy az ír magán egészségbiztosítási piacon versengő valamennyi felet az európai biztosítási jogszabályok szerinti egyenlő elbánásban részesítse. Ez szolgálja a kötvénytulajdonosok érdekeit is és a tisztességes versenyt is. A Bizottság szigorúan figyelemmel kíséri az ír kormány által tett lépésket, és ha az elmulasztja a megfelelő intézkedést, akkor a Bizottság eljárást kezdeményez az Európai Bíróság előtt."@hu11
". Il 17 novembre la Commissione ha trasmesso un parere motivato con il quale chiedeva all’Irlanda di abolire l’esenzione da alcune norme comunitarie di cui si avvale la (VHI). Queste norme, specialmente la prima direttiva sull’assicurazione non vita del 1973, e successive modifiche, sono volte ad armonizzare alcuni requisiti per l’avvio e la gestione di imprese dirette di assicurazione non vita e, inoltre, sono di pertinenza delle assicurazioni private di malattia. La prima direttiva sull’assicurazione non vita esentava dalle norme il VHI, tra le varie istituzioni. Tuttavia, tale esenzione è applicabile soltanto a condizione che la capacità dell’istituzione esentata non sia in alcun modo modificata da una variazione dei propri statuti o della pertinente normativa nazionale. Pertanto, subito dopo un’estensione o una modifica della capacità, l’istituzione diventa soggetta alla serie completa di norme del diritto comunitario che altrimenti si applicano alle assicurazioni non vita. Ad esempio, queste norme impongono che le imprese di assicurazione richiedano un’autorizzazione ufficiale prima di avviare la loro attività, adottino una determinata forma giuridica e stabiliscano disposizioni di tutela adeguate sufficientemente compensate dai beni delle imprese al fine di mantenere un margine idoneo di solvenza. Uno dei principali obiettivi di tali disposizioni è salvaguardare i diritti di coloro che hanno sottoscritto una polizza d’assicurazione, garantire quindi che l’esercizio della libertà di fornire servizi non costituisca un danno alla tutela dei consumatori. Inoltre, tali norme garantiscono pari condizioni tra le società di assicurazione. Considerata questa esenzione iniziale dalla prima direttiva, e a condizione che la sua capacità rimanesse invariata, la VHI non doveva osservare queste norme. La Commissione, tuttavia, è dell’avviso che la capacità della VHI in realtà sia stata modificata. Numerosi emendamenti alla pertinente legislazione irlandese introdotti nel 1996, nel 1998 e nel 2001 hanno esteso le competenze della VHI ben oltre a quanto concesso con la prima esenzione. Di conseguenza, l’iniziale esenzione della VHI dalle norme comunitarie per le società di assicurazione non è più applicabile. La Commissione ha espresso questa opinione nel parere motivato inviato all’Irlanda il 14 novembre. Ha chiesto alle autorità nazionali di intraprendere, entro due mesi, le azioni necessarie volte ad assoggettare la VHI a tali norme prudenziali e di sorveglianza del diritto comunitario per cui in precedenza godeva dell’esenzione. La Commissione considera che questo parere motivato sia un passo decisivo per portare tutti i concorrenti sul mercato irlandese delle assicurazioni private di malattia a uno stesso livello conformemente alla normativa europea sulle assicurazioni. Ciò si rivela a favore sia degli interessi dei titolari di una polizza che della concorrenza leale. La Commissione controllerà scrupolosamente le iniziative intraprese dal governo irlandese e, in caso di mancanza di interventi appropriati, agirà in giudizio dinanzi alla Corte europea di giustizia."@it12
"Lapkričio 17 d. Komisija pateikė pagrįstąją nuomonę, prašydama, kad Airija panaikintų kompanijai „Irish Voluntary Health Insurance“ („VHI“) suteiktą atleidimą nuo tam tikrų ES taisyklių. Šių taisyklių, visų pirmą pateiktųjų 1973 m. pirmojoje ne gyvybės draudimo direktyvoje, su vėlesniais pakeitimais, tikslas – suvienodinti tam tikrus reikalavimus, taikomus tiesioginio ne gyvybės draudimo verslo pradžiai ir įgyvendinimui; vadinasi, jos taikomos ir privačiam gyvybės draudimui. Pirmoji ne gyvybės draudimo direktyva kompaniją „VHI“ ir kitas institucijas atleido nuo joje pateiktų reikalavimų. Tačiau atleidimas taikomas tik tol, kol atleistosios institucijos padėtis išlieka nepakitusi; ši padėtis gali pasikeisti, iš dalies pakeitus institucijos įstatus arba atitinkamus nacionalinius įstatymus. Kitaip sakant, išplėtus institucijos galias arba pasikeitus jos padėčiai, institucijai pradeda galioti visos Bendrijos teisėje nustatytos taisyklės, kurios šiaip yra taikomos ne gyvybės draudimui. Pavyzdžiui, šios taisyklės reikalauja, kad prieš pradėdamos verslą, draudimo įmonės gautų oficialų leidimą; šios įmonės turi būti tam tikros teisinės formos; jos privalo suformuoti atitinkamus apsauginius rezervus, kurių dydis turi būti tinkamai suderintas su įmonės turtu, kad būtų galima išlaikyti pakankamą likvidumą. Vienas iš pagrindinių šių taisyklių tikslų – apsaugoti draudimo polisą įsigijusių subjektų teises ir taip užtikrinti, kad paslaugų teikimo laisvė nepakenktų vartotojų apsaugai. Be to, šios taisyklės užtikrina draudimo įmonėms vienodas verslo sąlygas. Kadangi įmonė „VHI“ nuo pat pradžių buvo atleista nuo pirmosios direktyvos reikalavimų, kol jos padėtis išliks nepakitusi, jai nereikėjo laikytis šių taisyklių. Tačiau Komisija laikosi nuomonės, kad „VHI“ padėtis yra iš esmės pasikeitusi. 1996, 1998 ir 2001 metais priimti tam tikri Airijos teisės aktų pakeitimai gerokai išplėtė „VHI“ verslo sritį; dabar įmonės padėtis yra kitokia, nei buvo primą kartą pritaikius išimtį. Taigi ankstesnis „VHI“ atleidimas nuo draudimo įmonėms nustatytų ES reikalavimų nebegalioja. Šį požiūrį Komisija pateikė lapkričio 14 d. Airijai išsiųstoje pagrįstojoje nuomonėje. Komisija pareikalavo, kad Airija per du mėnesius imtųsi būtinų žingsnių, kad įmonei „VHI“ būtų pradėti taikyti tie Bendrijos teisės aktuose nustatyti priežiūros ir apdairumo reikalavimai, nuo kurių įmonė anksčiau buvo atleista. Komisija mano, kad ši pagrįstoji nuomonė yra lemiamas žingsnis užtikrinant visiems Airijos privačiojo sveikatos draudimo rinkoje veikiantiems konkurentams vienodas verslo sąlygas pagal Europos draudimo įstatymus. Tai atitinka draudimo polisų savininkų bei sąžiningos konkurencijos interesus. Komisija atidžiai stebės Airijos vyriausybės žingsnius, pastarajai nesiėmus reikiamų veiksmų, pradės teisinę procedūrą Europos Teisingumo teisme."@lt14
"− Komisija nosūtīja 17. novembrī argumentētu atzinumu, pieprasot, lai Īrija atceļ ieviesto Īrijas Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas ( ) atbrīvojumu no noteiktiem ES noteikumiem. Šie noteikumi, īpaši 1973. gada pirmā nedzīvības apdrošināšanas direktīva ar turpmākajiem grozījumiem, ir vērsti uz noteiktu prasību saskaņošanu tiešas nedzīvības apdrošināšanas darbības uzsākšanai un veikšanai, tāpēc tie attiecas arī uz privāto veselības apdrošināšanu. Pirmā nedzīvības apdrošināšanas direktīva atbrīvoja līdzās citām iestādēm no tās noteikumiem. Tomēr šis atbrīvojums ir piemērojams vienīgi tik ilgi, kamēr atbrīvotās iestādes uzņēmējdarbības stāvoklis neuzlabojas, mainot tās statūtus vai izdarot izmaiņas attiecīgajā valsts tiesību aktā. Atbilstīgi tam līdz ar uzņēmējdarbības veida paplašināšanu vai maiņu uz iestādi pilnā mērā attiecas Kopienas tiesību aktos ietverto noteikumu kopums, kas parasti attiecas uz nedzīvības apdrošināšanu. Šie noteikumi, piemēram, pieprasa apdrošināšanas uzņēmumiem pirms darbības uzsākšanas saņemt oficiālu atļauju; pieņemt noteiktu juridisku formu un izveidot atbilstīgus aizsardzības nosacījumus, kuriem jābūt pietiekami nodrošinātiem ar uzņēmuma aktīviem, lai saglabātu pietiekamu maksātspējas rezervi. Viens no šo nosacījumu galvenajiem mērķiem ir aizsargāt to tiesības, kas ir noslēguši apdrošināšanas līgumu, līdz ar to gūstot pārliecību, ka pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošana nenotiek par sliktu patērētāja aizsardzībai. Turklāt šie noteikumi garantē vienādus spēles noteikumus apdrošinātājiem. Tā kā sākotnēji bija atbrīvota no pirmās direktīvas un tā kā tās uzņēmējdarbības stāvoklis palika nemainīgs nebija jārīkojas saskaņā ar šiem noteikumiem. Komisija tomēr ņem vērā to, ka darbības stāvoklis patiešām ir mainījies. Vairāki grozījumi attiecīgajos Īrijas tiesību aktos 1996., 1998. un 2001. gadā paplašināja darbības lauku, tālu pārsniedzot to, kāds tas bija, kad pirmoreiz saņēma atbrīvojumu. Tāpēc sākotnējais atbrīvojums no ES noteikumiem apdrošinātājiem vairs nav piemērojams. Komisija izteica savu viedokli argumentētā atzinumā, kuru nosūtīja uz Īriju 14. novembrī. Tā ir lūgusi Īriju divu mēnešu laikā veikt nepieciešamos pasākumus, lai pakļautu tiem Kopienas tiesību aktu pārraudzības un uzraudzības noteikumiem, no kuriem tā iepriekš bija atbrīvota. Komisija uzskata, ka šis argumentētais atzinums ir izšķirīgs solis ceļā uz visu Īrijas privāto veselības apdrošinātāju tirgus konkurentu vienlīdzīga stāvokļa izveidi saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem par apdrošināšanu. Tas kalpo apdrošinājuma ņēmēju interesēm, kā arī taisnīgai konkurencei. Komisija cieši uzraudzīs Īrijas valdības veiktos pasākumus un, ja nesekos pienācīga rīcība, uzsāks tiesvedības procedūru Eiropas Tiesā."@lv13
"On 17 November, the Commission sent a reasoned opinion requesting that Ireland abolish the exemption in place for the Irish Voluntary Health Insurance (VHI) from certain EU rules. These rules, notably the first non-life insurance directive of 1973, as subsequently amended, aim at harmonising certain requirements for the commencement and conduct of direct non-life insurance business, and therefore also pertain to private health insurance. The first non-life insurance directive exempted the VHI, among other institutions, from its rules. However, this exemption is applicable only as long as the capacity of the exempted institution is not in any way amended by a change of its statutes or by any change in the relevant national law. Accordingly, upon extension or change of capacity, the institution becomes subject to the full set of rules of Community law which otherwise apply to non-life insurance. These rules, for example, require insurance undertakings to seek official authorisation before taking up their business; to adopt a certain legal form; and to establish adequate protective provisions which have to be sufficiently matched by the undertaking’s assets in order to retain an adequate solvency margin. One of the main objectives of these provisions is to protect the rights of those who have subscribed to an insurance policy, thereby making sure that the exercise of freedom to provide services is not to the detriment of consumer protection. In addition, these rules guarantee a level playing field between insurers. Given its initial exemption from the first directive, and as long as its capacity remained unchanged, the VHI did not have to comply with these rules. The Commission, however, takes the view that the VHI’s capacity has indeed changed. Several amendments to the relevant Irish law in 1996, 1998 and 2001 extended the VHI’s scope of business far beyond what it was when the VHI’s exemption was first granted. Therefore, VHI’s initial exemption from the EU’s rules for insurers is no longer applicable. The Commission expressed this view in the reasoned opinion that was sent to Ireland on 14 November. It has asked Ireland to take, within two months, the necessary steps to subject the VHI to those supervisory and prudential rules of Community law for which it formerly enjoyed the exemption. The Commission considers that this reasoned opinion is a decisive step towards putting all competitors in the Irish private health insurance market on an equal footing under European insurance legislation. This serves the interests of policyholders as well as of fair competition. The Commission will closely monitor the steps taken by the Irish Government and will, failing appropriate action, pursue legal proceedings before the European Court of Justice."@mt15
". Op 17 november heeft de Commissie aan de hand van een met redenen omkleed advies aan Ierland gevraagd om de uitzondering met betrekking tot bepaalde EU-regels voor vrijwillige ziektekostenverzekering af te schaffen. Deze regels, en dan vooral de eerste richtlijn betreffende de niet-levensverzekering van 1973, en de daaropvolgende wijzigingen, hebben als doel het harmoniseren van de voorschriften die verbonden zijn aan het vestigen en het verrichten van een directe niet-levensverzekeringsactiviteit. Ze zijn dus ook van toepassing op de particuliere ziektekostenverzekering. De VHI werd, zoals sommige andere instellingen, vrijgesteld van de eerste richtlijn inzake niet-levensverzekeringen. Maar die vrijstelling is alleen van toepassing als de hoedanigheid van de vrijgestelde instelling op geen enkele manier gewijzigd wordt door een verandering in de statuten of door een wijziging in de relevante nationale wetgeving. Bijgevolg, als de hoedanigheid van de instelling verandert of wordt uitgebreid, dan wordt die instelling wel degelijk onderworpen aan alle regels van het Gemeenschaprecht die normaalgezien van toepassing zijn op niet-levensverzekeringen. Die regels verplichten verzekeringsbedrijven bijvoorbeeld om een officiële goedkeuring te krijgen vooraleer ze hun zaak mogen opstarten. Ze moeten ook een bepaalde wettelijke ondernemingsvorm aannemen en ze moeten beschermende voorzieningen treffen in overeenstemming met hun activa om voldoende solvabiliteitsmarge te behouden. De belangrijkste doelstelling van die voorzieningen is het beschermen van de rechten van de personen die de verzekering zijn aangegaan, daarbij rekening houdend met het feit dat door het vrij verrichten van diensten de bescherming van de consument niet in het gedrang mag komen. Bovendien zorgen deze regels ook voor eerlijke concurrentie tussen de verzekeraars. Aangezien de VHI vrijgesteld was van de eerste richtlijn, moest ze dus geen rekening houden met deze regels, zolang ze niet van hoedanigheid veranderde. Maar de Commissie is van mening dat de VHI wel degelijk veranderd is. De relevante Ierse wetgeving werd meermaals door middel van amendementen aangepast in 1996, 1998 en 2001, waardoor het werkterrein van de VHI aanzienlijk werd uitgebreid in vergelijking met het moment waarop de VHI de vrijstelling verkreeg. Daarom is de oorspronkelijke vrijstelling van de VHI van de EU-regels voor verzekeraars niet meer van toepassing. De Commissie heeft dit standpunt kenbaar gemaakt in het met redenen omklede advies dat ze op 14 november aan Ierland heeft overgemaakt. Daarin werd Ierland verzocht om binnen de twee maanden de noodzakelijke stappen te ondernemen om de VHI te onderwerpen aan de regels van het prudentieel toezicht, die bepaald worden in het Gemeenschapsrecht, en waarvan ze voordien vrijgesteld was. De Commissie is van mening dat dit advies van groot belang zal zijn om alle spelers op de Ierse markt van particuliere ziekteverzekering op gelijke voet te plaatsen onder de Europese verzekeringswetgeving. Dat komt zowel de verzekeringnemers als de eerlijke concurrentie ten goede. De Commissie zal de handelingen van de Ierse regering nauwgezet volgen. Indien zij nalaat actie te ondernemen, zal dit leiden tot een rechtszaak voor het Europees Hof van Justitie."@nl3
"W dniu 17 listopada Komisja wysłała uzasadnioną opinię żądającą od Irlandii zniesienia stosowanych wobec nieobowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych (VHI) odstępstw od pewnych przepisów UE Przepisy te, mianowicie pierwsza dyrektywa dotycząca ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie z 1973 r., następnie zmieniona, mają na celu zharmonizowane pewnych wymogów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia działalności dotyczącej ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, a zatem odnoszą się do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Pierwsza dyrektywa dotycząca ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zwalniała między innymi VHI z obowiązku przestrzegania jej przepisów. Jednakże, zwolnienie to jest stosowane tylko dopóty, dopóki zdolność zwolnionej instytucji nie zostanie w jakiś sposób poprawiona poprzez zmianę jej statutu lub poprzez jakąkolwiek zmianę odpowiednich przepisów krajowych. W związku z tym, po rozszerzeniu lub zmianie zdolności, instytucja podlega pełnemu zakresowi przepisów prawa wspólnotowego, które mają zastosowanie do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Przepisy te, na przykład, wymagają od towarzystw ubezpieczeniowych uzyskania oficjalnego zezwolenia przed rozpoczęciem działalności; przyjęcia pewnej formy prawnej; oraz ustanowienia odpowiednich przepisów ochronnych, które powinny być prawidłowo dostosowane do aktywów przedsiębiorstwa w celu uzyskania odpowiedniego marginesu wypłacalności. Jednym z głównych celów tych przepisów jest ochrona praw tych, którzy nabyli polisę ubezpieczeniową, tak aby zapewnić, że wykonywanie wolności świadczenia usług nie odbywa się ze szkodą dla ochrony konsumenta. Ponadto, przepisy te gwarantują ubezpieczycielom równe szanse. Z uwagi na swe pierwotne zwolnienie z obowiązku przestrzegania dyrektywy do czasu zmiany ich zdolności, VHI nie musiały spełniać jej przepisów. Jednakże Komisja uważa, że zdolność VHI w rzeczywistości się zmieniła. Liczne poprawki do odpowiedniej ustawy irlandzkiej wprowadzone w 1996, 1998 i 2001 r. rozszerzyły zakres działalności VHI znacznie poza to, co ten zakres obejmował, kiedy zwolnienie zostało VHI przyznane. W związku z tym pierwotne zwolnienie VHI z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczonych już nie znajduje zastosowania. Komisja przedstawiła swe stanowisko w uzasadnionej opinii, która została wysłania do Irlandii w dniu 14 listopada. Zażądano w niej od Irlandii, aby w terminie dwóch miesięcy podjęła środki konieczne do podporządkowania VHI tym dotyczącym nadzoru, rozważnym przepisom prawa wspólnotowego, w odniesieniu do których formalnie korzystała ze zwolnienia. Komisja uważa, że ta uzasadniona opinia jest decydującym krokiem w kierunku wyrównania szans pomiędzy wszystkimi irlandzkimi ubezpieczycielami prywatnymi na rynku, na mocy europejskiego prawodawstwa w sprawie ubezpieczeń. Służy to zarówno interesom ubezpieczycieli jak i konkurencji. Komisja będzie ściśle monitorować kroki podejmowane przez rząd irlandzki, a w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań złoży skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości."@pl16
"Em 17 de Novembro, a Comissão enviou um parecer fundamentado solicitando que a Irlanda abolisse a isenção em vigor de a (VHI) cumprir determinadas normas comunitárias. Estas normas, nomeadamente a primeira directiva sobre os seguros não vida de 1973, posteriormente alterada, visam harmonizar certos requisitos para que se possa ter acesso e exercer a actividade de seguros directos não vida, e portanto também pertinentes no caso dos seguros de doença. A primeira directiva sobre os seguros não vida isentava a VHI, entre outras instituições, do cumprimento de certas regras. Contudo, esta isenção só é aplicável enquanto a capacidade da instituição isenta não for alterada por qualquer mudança dos seus estatutos ou por qualquer mudança na legislação nacional pertinente. Por conseguinte, após alargamento ou alteração da sua capacidade, a instituição passa a estar sujeita ao conjunto das normas do direito comunitário aplicável aos seguros não vida. Estas normas, por exemplo, exigem que as companhias seguradoras obtenham uma autorização administrativa oficial antes de iniciarem a sua actividade; adoptem uma determinada forma jurídica; e estabeleçam disposições de protecção adequadas que têm de possuir uma correspondência suficiente com o património da companhia de forma a manter uma margem de solvência adequada. Um dos principais objectivos dessas disposições é o de proteger os direitos dos subscritores de apólices de seguros, garantindo assim que o exercício da liberdade de prestação de serviços não se processa em detrimento da protecção do consumidor. Além disso, estas normas garantem um campo de acção igual para todas as seguradoras. Dada a sua isenção inicial da primeira directiva, e enquanto a sua capacidade se manteve inalterada, a VHI não teve de se sujeitar a estas normas. Mas a Comissão defende que a capacidade da VHI mudou. Diversas alterações ao direito irlandês pertinente introduzidas em 1996, 1998 e 2001 alargaram o campo da actividade comercial da VHI muito para além do que existia quando lhe foi concedida a isenção. Assim, a isenção inicial da VHI do cumprimento das normas comunitárias relativas às seguradoras deixa de ser aplicável. A Comissão expressou esta opinião no parecer fundamentado enviado para a Irlanda em 14 de Novembro. Nele pedia à Irlanda que, num prazo de dois meses, desse os passos necessários para submeter a VHI às normas de supervisão prudencial constantes do direito comunitário de que tinha gozado de isenção. A Comissão considera que este parecer fundamentado constitui um passo decisivo para colocar todos os concorrentes do mercado dos seguros de doença privados na Irlanda em pé de igualdade nos termos do direito europeu de seguros, o que serve os interesses tanto dos tomadores de seguros como de uma concorrência leal. A Comissão irá acompanhar de perto os passos dados pelo Governo irlandês e, caso este não actue devidamente, irá avançar com procedimentos legais perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias."@pt17
"On 17 November, the Commission sent a reasoned opinion requesting that Ireland abolish the exemption in place for the Irish Voluntary Health Insurance (VHI) from certain EU rules. These rules, notably the first non-life insurance directive of 1973, as subsequently amended, aim at harmonising certain requirements for the commencement and conduct of direct non-life insurance business, and therefore also pertain to private health insurance. The first non-life insurance directive exempted the VHI, among other institutions, from its rules. However, this exemption is applicable only as long as the capacity of the exempted institution is not in any way amended by a change of its statutes or by any change in the relevant national law. Accordingly, upon extension or change of capacity, the institution becomes subject to the full set of rules of Community law which otherwise apply to non-life insurance. These rules, for example, require insurance undertakings to seek official authorisation before taking up their business; to adopt a certain legal form; and to establish adequate protective provisions which have to be sufficiently matched by the undertaking’s assets in order to retain an adequate solvency margin. One of the main objectives of these provisions is to protect the rights of those who have subscribed to an insurance policy, thereby making sure that the exercise of freedom to provide services is not to the detriment of consumer protection. In addition, these rules guarantee a level playing field between insurers. Given its initial exemption from the first directive, and as long as its capacity remained unchanged, the VHI did not have to comply with these rules. The Commission, however, takes the view that the VHI’s capacity has indeed changed. Several amendments to the relevant Irish law in 1996, 1998 and 2001 extended the VHI’s scope of business far beyond what it was when the VHI’s exemption was first granted. Therefore, VHI’s initial exemption from the EU’s rules for insurers is no longer applicable. The Commission expressed this view in the reasoned opinion that was sent to Ireland on 14 November. It has asked Ireland to take, within two months, the necessary steps to subject the VHI to those supervisory and prudential rules of Community law for which it formerly enjoyed the exemption. The Commission considers that this reasoned opinion is a decisive step towards putting all competitors in the Irish private health insurance market on an equal footing under European insurance legislation. This serves the interests of policyholders as well as of fair competition. The Commission will closely monitor the steps taken by the Irish Government and will, failing appropriate action, pursue legal proceedings before the European Court of Justice."@ro18
"Komisia poslala 17. novembra odôvodnené stanovisko, ktorým žiada, aby Írsko zrušilo výnimku z niektorých pravidiel EÚ zavedenú pre írsku spoločnosť Voluntary Health Insurance (VHI). Tieto pravidlá, najmä prvá smernica o neživotnom poistení z roku 1973, zmenená a doplnená, sú zamerané na harmonizáciu niektorých požiadaviek na začatie a výkon priameho podnikania s neživotným poistením, a preto sa tiež týkajú súkromného zdravotného poistenia. Prvou smernicou o neživotnom poistení bola spoločnosť VHI, rovnako ako aj iné inštitúcie, oslobodená od stanovených pravidiel. Túto výnimku je však možné uplatniť iba vtedy, ak pôsobnosť oslobodenej inštitúcie nie je nijakým spôsobom zmenená a doplnená zmenou jej stanov alebo zmenou príslušného vnútroštátneho práva. V súlade s uvedenými skutočnosťami, po rozšírení alebo zmene pôsobnosti inštitúcia podlieha všetkým pravidlám v rámci práva Spoločenstva, ktoré sa inak uplatňujú na neživotné poistenie. Na základe týchto pravidiel sa napríklad vyžaduje, aby poisťovne získali úradné povolenie pred začiatkom obchodovania, prijali určitú právnu formu a zaviedli vhodné ochranné ustanovenia, ktoré musia v dostatočnej miere zodpovedať majetku spoločnosti s cieľom udržať si vhodné rozpätie platobnej schopnosti.Jedným z hlavných cieľov týchto ustanovení je ochraňovať práva tých, ktorí si predplácajú poistenie, a tým zabezpečovať, aby uplatňovanie slobodného poskytovania služieb neprebiehalo na úkor ochrany spotrebiteľa. Týmito normami sa okrem toho zabezpečujú rovnaké pravidlá pre poisťovacie spoločnosti . Vzhľadom na pôvodnú výnimku z prvej smernice a pokiaľ funkcia spoločnosti VHI zostala nezmenená, nemusela spĺňať tieto pravidlá. Komisia sa však domnieva, že jej funkcia sa v skutočnosti zmenila. Niekoľkými zmenami a doplneniami príslušného írskeho zákona v rokoch 1996, 1998 a 2001 bol rozsah činnosti spoločnosti VHI výrazne prekročený v porovnaní s rozsahom, keď bola spoločnosti výnimka udelená prvýkrát. Pôvodná výnimka z pravidiel EÚ pre poisťovacie spoločnosti pre VHI sa preto ďalej neuplatňuje. Komisia vyjadrila svoj postoj v odôvodnenom stanovisku, ktorý bol zaslaný Írsku 14. novembra. Požiadala v ňom Írsko, aby do dvoch mesiacov podniklo potrebné kroky na podrobenie spoločnosti VHI týmto kontrolným a obozretným pravidlám práva Spoločenstva, vďaka ktorým predtým využívala výnimku. Komisia považujeuvedené odôvodnené stanovisko za rozhodujúci krok k tomu, aby všetci konkurenti na írskom trhu so súkromným zdravotným poistením podliehali rovnakým pravidlám podľa európskych právnych predpisov o poistení. Tento krok poslúži záujmom poistencov, ako aj spravodlivej hospodárskej súťaži. Komisia bude dôsledne monitorovať kroky uskutočnené írskou vládou a v prípade nedodržania vhodných opatrení podá súdnu žalobu na Európsky súdny dvor."@sk19
"Komisija je 17. novembra poslala obrazloženo mnenje, v katerem je od Irske zahtevala, da ukine izvzetje irskega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja iz nekaterih predpisov EU. Namen teh predpisov, zlasti prve direktive o neživljenjskem zavarovanju iz leta 1973, kakor je bila pozneje spremenjena, je usklajevanje nekaterih zahtev za začetek in vodenje podjetij, ki se ukvarjajo z neživljenjskim zavarovanjem, in se torej nanašajo tudi na zasebno zdravstveno zavarovanje. Prva direktiva o neživljenjskem zavarovanju je poleg drugih ustanov iz svojih predpisov izvzela tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Vendar to izvzetje velja le, dokler pristojnosti izvezete ustanove niso kakor koli spremenjene s spremembami njenega statuta ali drugimi spremembami zadevne nacionalne zakonodaje. V skladu s tem začne takoj po razširitvi ali spremembi pristojnosti za ustanovo veljati celotna zbirka predpisov zakonodaje Skupnosti, ki sicer velja za neživljenjsko zavarovanje. Ti predpisi na primer zahtevajo, da zavarovalnice pridobijo uradno dovoljenje, preden začnejo s svojo dejavnostjo; da prevzamejo določeno pravno obliko; da uvedejo primerne zaščitne določbe, ki morajo ustrezati sredstvom zavarovalnice. Eden glavnih ciljev teh določb je zaščititi pravice tistih, ki podpišejo zavarovalno polico, in zagotoviti, da se svoboda opravljanja storitev ne uresničuje na škodo zaščite potrošnikov. Poleg tega ti predpisi zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za zavarovatelje. Glede na izvzetje iz prve direktive in dokler se njegove pristojnosti niso spremenile, prostovoljnemu zdravstvenemu zavarovanju ni bilo treba izpolnjevati teh predpisov. Vendar Komisija meni, da se je prostovoljno zdravstveno zavarovanje spremenilo. Več sprememb ustreznega irskega zakona v letih 1996, 1998 in 2001 je precej razširilo obseg poslovanja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja glede na obseg ob odobritvi izvzetja. Zato prvotno izvzetje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja iz predpisov EU ne velja več. Komisija je svoje mnenje izrazila v obrazloženem mnenju, ki je bilo Irski poslano 14. novembra. Irsko je prosila, naj v dveh mesecih sprejme potrebne ukrepe, da se prostovoljno zdravstveno zavarovanje podredi tistim predpisom nadzora ter varnega in skrbnega poslovanja zakonodaje Skupnosti, iz katerih je bilo prej izvzeto. Komisija meni, da je to obrazloženo mnenje odločilen korak proti enakopravnemu položaju vseh konkurentov na trgu irskega zasebnega zdravstvenega zavarovanja v skladu z evropsko zakonodajo za zavarovanje. To služi interesom zavarovancev in poštene konkurence. Komisija bo pazljivo spremljala ukrepe, ki jih bo sprejela irska vlada, in bo sprožila sodni postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti, če ne bo sprejela ustreznih ukrepov."@sl20
". − Den 17 november skickade kommissionen ett motiverat yttrande i vilket Irland uppmanades att upphäva undantaget för den irländska frivilliga sjukförsäkringen från vissa EU-bestämmelser. Dessa bestämmelser, i synnerhet det första direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring från 1973, med senare ändringar, syftar till att harmonisera vissa krav på inledning och förvaltning av verksamhet inom annan direkt försäkring än livförsäkring, och gäller därför också privata sjukförsäkringar. I det första direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring gällde undantag från bestämmelserna för bland annat frivilliga sjukförsäkringar. Detta undantag är dock bara tillämpligt i den mån den undantagna institutionens kapacitet inte på något sätt förändras genom en förändring av dess stadgar eller av den aktuella nationella lagstiftningen. Vid utvidgning eller förändring av kapaciteten gäller följaktligen alla de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen för institutionen som annars gäller för annan direkt försäkring än livförsäkring. Enligt dessa bestämmelser är försäkringsbolagen till exempel skyldiga att ansöka om officiellt tillstånd innan de inleder verksamheten, att anta en viss rättslig form, och att fastställa adekvata skyddsföreskrifter som måste anpassas i lämplig utsträckning till bolagets tillgångar för att man ska kunna bevara en tillräcklig solvensmarginal. Ett av de främsta målen med dessa bestämmelser är att skydda de personers rättigheter som har undertecknat ett försäkringsavtal, och därmed se till att utövandet av friheten att tillhandahålla tjänster inte sker till nackdel för konsumentskyddet. Dessutom garanterar dessa bestämmelser lika villkor för olika försäkringsgivare. Med tanke på det inledande undantaget från det första direktivet, och så länge som kapaciteten fortsatte att vara oförändrad, behövde inte den irländska frivilliga sjukförsäkringen följa dessa bestämmelser. Kommissionen anser emellertid att den frivilliga sjukförsäkringens kapacitet verkligen har förändrats. Ett flertal ändringar av den aktuella irländska lagstiftningen 1996, 1998 och 2001 utökade den frivilliga sjukförsäkringens verksamhetsområde långt utöver vad det var då sjukförsäkringen först beviljades undantag. Därför är det ursprungliga undantaget för sjukförsäkringen från EU:s bestämmelser för försäkringsgivare inte längre tillämpligt. Kommissionen uttryckte denna åsikt i det motiverade yttrande som skickades till Irland den 14 november. Irland har uppmanats att inom två månader vidta de åtgärder som krävs för att den frivilliga sjukförsäkringen ska omfattas av de tillsyns- och aktsamhetsregler som ingår i gemenskapslagstiftningen och som den tidigare var undantagen från. Kommissionen anser att detta motiverade yttrande är ett avgörande steg mot att jämställa alla konkurrenter på den irländska marknaden för privat sjukförsäkring inom ramen för gemenskapsrätten om försäkringar. Detta är en fördel för både försäkringstagare och den rättvisa konkurrensen. Kommissionen kommer att övervaka den irländska regeringens åtgärder noggrant och kommer att inleda rättsliga förfaranden vid EG-domstolen om inte lämpliga åtgärder vidtas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,7,10,4,21
"VHI uzņēmēj"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph