Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007. I understand that the response has not been made public. This is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland. I am just wondering if the response can be released at this stage now that it is before the Commission and it has had time to consider it? Maybe the Commissioner might outline the timescale when a decision will be made by the Commission on this matter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Odpověď irské vlády byla podána 28. září 2007. Podle mých informací tato odpověď nebyla uveřejněna. Je to velmi důležitá záležitost, která se týká 22 místních úřadů v Irsku. Jen si říkám, zda může být odpověď uveřejněna nyní v této fázi, kdy je před Komisí, a zda měla Komise čas ji prozkoumat? Mohl by pan komisař uvést přibližný časový horizont, v němž Komise rozhodne o této záležitosti?"@cs1
"De irske myndigheders svar blev sendt den 28. september 2007. Jeg kan forstå, at svaret ikke er offentliggjort. Det er et meget vigtigt spørgsmål, der berører 22 lokale myndigheder i Irland. Jeg vil gerne vide, om svaret evt. kan offentliggøres på dette tidspunkt, når Kommissionen har fået det allerede og har haft tid til at overveje det? Måske kan kommissæren komme med en tidsplan for den beslutning, som Kommissionen træffer i denne sammenhæng."@da2
"Die Erwiderung der irischen Regierung datiert vom 28. September 2007. Soweit ich weiß, wurde sie nicht veröffentlicht. Das ist ein sehr wichtiges Problem, von dem 22 lokale Behörden in Irland betroffen sind. Ich frage mich, ob die Antwort jetzt, da sie der Kommission vorliegt und diese Zeit hatte, sie zu prüfen, veröffentlicht werden kann. Könnte der Kommissar sagen, in welchem Zeitraum die Kommission eine Entscheidung in dieser Sache treffen wird?"@de9
"Η απάντηση της ιρλανδικής κυβέρνησης υποβλήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2007. Εξ όσων γνωρίζω δεν δημοσιοποιήθηκε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά 22 τοπικές αρχές στην Ιρλανδία. Διερωτώμαι εάν η απάντηση μπορεί να δημοσιοποιηθεί στο παρόν στάδιο, τώρα που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής, και υπάρχει χρόνος για την εξέτασή της. Ίσως ο Επίτροπος θα μπορούσε να εκθέσει το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή για το εν λόγω ζήτημα"@el10
"La respuesta del Gobierno irlandés fue registrada el 28 de septiembre de 2007. Entiendo que la respuesta no se ha hecho pública. Se trata de una cuestión muy importante que afecta a 22 autoridades locales en Irlanda. Me pregunto si la respuesta puede hacerse pública en este momento, cuando ya está en manos de la Comisión, y si ha tenido tiempo de examinarla. Tal vez el Comisario pueda explicar cuándo tomará la Comisión una decisión sobre el particular."@es21
"Iiri valitsus esitas vastuse 28. septembril 2007. Ma saan aru, et vastust ei ole avaldatud. See on väga tähtis küsimus, mis puudutab 22 kohalikku omavalitsust Iirimaal. Mind lihtsalt huvitab, kas vastust ei saaks avaldada selles järgus praegu, kui ta on komisjoni ees ja viimasel on olnud aega seda käsitleda? Võib-olla volinik saaks üldjoontes öelda, millise ajavahemiku jooksul komisjon teeb selles küsimuses oma otsuse."@et5
"Irlannin hallituksen vastaus esitettiin 28. syyskuuta 2007. Ymmärtääkseni vastausta ei ole julkistettu. Se on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa 22 paikallisviranomaiseen Irlannissa. Ihmettelen vain, eikö vastausta voisi julkaista tässä vaiheessa, kun se on komissiolla ja sillä on ollut aikaa käydä sitä läpi? Ehkäpä komission jäsen voisi hahmotella aikataulun siitä, milloin komissio tekee asiassa päätöksen."@fi7
"Le gouvernement irlandais a donné sa réponse le 28 septembre 2007. Je crois comprendre que cette réponse n’a pas été rendue publique. Il s’agit d’un problème très important qui touche 22 autorités locales en Irlande. Je me demande juste si la réponse peut être rendue publique à ce stade, maintenant qu’elle se trouve devant la Commission et qu’elle a le temps de l’examiner. Le commissaire pourrait peut-être nous dire dans quel délai la Commission va prendre une décision à ce sujet."@fr8
"Az ír kormány válaszát 2007. szeptember 28-án küldte el. Úgy tudom, hogy ezt a választ nem hozták nyilvánosságra. Ez egy nagyon fontos kérdés, ami 22 helyhatóságot érint Írországban. Kíváncsi vagyok, nem lehetne-e ezt a választ ebben a fázisban, azaz most, hogy a Bizottság előtt van, és volt ideje azt megfontolni, nyilvánosságra hozni. Esetleg a biztos úr felvázolhatná, hogy a Bizottság milyen időkeretben kíván ebben az ügyben határozatot hozni."@hu11
". La risposta da parte del governo irlandese è stata presentata il 28 settembre 2007. Credo che non sia stata resa pubblica. Si tratta di una questione che coinvolge 22 autorità locali in Irlanda. Mi stavo semplicemente chiedendo se la risposta possa essere divulgata a questo punto, dal momento che è al vaglio della Commissione e ha avuto tempo per prenderla in considerazione. Probabilmente il Commissario potrebbe indicare una scadenza in cui la Commissione prenderà una decisione in materia."@it12
"Airijos Vyriausybės atsakymas buvo pateiktas 2007 m. rugsėjo 28 d. Kiek suprantu, atsakymas nebuvo viešai paskelbtas. Tai labai svarbus klausimas, apimantis 22 Airijos vietos valdžios institucijas. Teiraujuosi, ar dabar, kai atsakymas jau pateiktas Komisijai ir ji turėjo laiko jį išnagrinėti, nebūtų galima jo paskelbti viešai? Gal būt Komisaras galėtų nurodyti terminą, kada Komisija priims sprendimą šiuo klausimu."@lt14
"Atbilde no Īrijas valdības tika iesniegta 2007. gada 28. septembrī. Es secinu, ka atbilde nav publiskota. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas ietekmē 22 vietējās iestādes Īrijā. Man vienkārši interesē, vai atbildi var publiskot šajā posmā, kad tā ir Komisijā un tai ir bijis laiks to izskatīt? Varbūt komisārs varētu norādīt laika grafiku, kad Komisija pieņems lēmumu par šo lietu."@lv13
"The response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007. I understand that the response has not been made public. This is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland. I am just wondering if the response can be released at this stage now that it is before the Commission and it has had time to consider it? Maybe the Commissioner might outline the timescale when a decision will be made by the Commission on this matter."@mt15
". De Ierse regering heeft op 28 september 2007 haar antwoord ingediend. Ik begrijp dat de inhoud ervan niet openbaar is gemaakt. Het is een zeer belangrijke kwestie, die gevolgen heeft voor 22 lokale overheden in Ierland. Ik vraag me gewoon af of het antwoord op dit moment wel vrijgegeven mag worden, nu de Commissie het heeft ontvangen en tijd heeft gehad om het te bekijken? Zou de commissaris een indicatie kunnen geven van het tijdstip waarop de Commissie hierover zal beslissen?"@nl3
"Odpowiedź rządu irlandzkiego została złożona w dniu 28 września 2007 r. Rozumiem, że odpowiedź ta nie została opublikowana. Jest to bardzo ważna kwestia, która dotyczy władz lokalnych w Irlandii. Zastanawiam się tylko, czy odpowiedź może być udzielona na obecnym etapie, czyli przed tym, jak Komisja miała czas na rozważenie jej? Może komisarz nakreśli ramy czasowe, w jakich Komisja udzieli odpowiedzi w tej kwestii."@pl16
"A resposta do Governo irlandês foi recebida em 28 de Setembro de 2007. Fiquei agora a saber que não foi divulgada publicamente. Esta questão é muito importante e afecta 22 autarquias na Irlanda. Interrogo-me se se poderá dar uma resposta nesta fase, agora que a questão está na Comissão e que esta Instituição já teve tempo para a analisar. Talvez o Senhor Comissário McCreevy possa estabelecer o cronograma em que a Comissão irá tomar uma decisão sobre esta questão."@pt17
"The response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007. I understand that the response has not been made public. This is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland. I am just wondering if the response can be released at this stage now that it is before the Commission and it has had time to consider it? Maybe the Commissioner might outline the timescale when a decision will be made by the Commission on this matter."@ro18
"Odpoveď írskej vlády bola odoslaná 28. septembra 2007. Dozvedel som sa, že nebola zverejnená. Ide o veľmi významnú záležitosť, ktorá sa týka 22 miestnych orgánov v Írsku. Zaujíma ma iba, či odpoveď možno zverejniť v tomto štádiu, keď sa nachádza na pôde Komisie a keď mala čas si ju pozorne prezrieť? Možno by komisár mohol načrtnúť časový rámec, kedy Komisia prijme v tejto veci rozhodnutie."@sk19
"Irska vlada je odgovor vložila 28. septembra 2007. Če razumem, odgovor še ni bil objavljen. To je zelo pomembno vprašanje, ki zadeva 22 lokalnih organov na Irskem. Sprašujem se, ali se lahko odgovor objavi na stopnji, ko ga obravnava Komisija in je imela čas, da ga preuči? Bi lahko Komisija približno določila, kdaj bo sprejela odločitev glede te zadeve."@sl20
"Svaret från den irländska regeringen framfördes den 28 september 2007. Jag förstår att svaret inte har offentliggjorts. Detta är en mycket viktig fråga som påverkar 22 lokala myndigheter på Irland. Jag undrar bara om svaret skulle kunna offentliggöras i detta skede, när kommissionen har fått det och har haft tid på sig att överväga det? Kommissionsledamoten kan kanske ange huvuddragen för en tidsplan för när kommissionen kommer att fatta ett beslut i detta ärende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Colm Burke (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,14,11,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph