Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-290"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The first question relates to the regulated market and I think the questioner extrapolates from the recent difficulties – the difficulties of the past eight months or so – in the financial markets and races to the question of Ms Harkin. I do not think that there is necessarily a correlation there, but in all the studies and work that various bodies are doing, including us in the Commission, perhaps there would be a role for financial education. I think the origins of the problems that created the financial turmoil come from irresponsible lending in a certain part of the world. That was the origins of the problem, but we are a long way down the road from that and it is the contagion effect that spread it to other areas. But the origins of the problem, in my view, probably relate to irresponsible lending by particular institutions. Regarding Ms McGuinness’s question: education is a Member State competence and I would not see any difficulty in, say, a Member State, including the one we know best, taking up her suggestion. It would seem to be a reasonable idea that could be pursued at that particular level. Regarding the Equitable Life question, yes I did support it. We are waiting for further information. As far as I know, the report of the UK Ombudsman is still the only real source for redress and that particular report is still outstanding. I will ask my Commission officials if they have any later news as to when that UK report is likely to be published. If I remember correctly this time last year it was hoped to have been reported by the end of 2007, I think November 2007; that has come and gone and maybe we might find some more information about it, but that is really going to be the next big date in that area."@en4
lpv:translated text
"První otázka se týká regulovaného trhu a domnívám se, že tazatelka extrapoluje na základě nedávných potíží – potíží, které se objevily v posledních přibližně osmi měsících – na finančních trzích a navazuje na dotaz paní Harkinové. Nemyslím si, že zde nezbytně existuje souvztažnost, avšak ve všech studiích a pracích, které různé orgány provádějí, včetně nás v Komisi, by možná byla úloha pro finanční vzdělávání. Myslím, že původ problémů, které způsobily finanční zmatek, je v nezodpovědném půjčování v jisté části světa. To byl původ tohoto problému, avšak my jsme od toho dosti vzdáleni a je to právě efekt nakažlivosti, který problém šíří i do jiných oblastí. Avšak původ tohoto problému podle mého názoru pravděpodobně souvisí s nezodpovědným půjčováním, které určité instituce provozují. Pokud jde o otázku paní McGuinnessové: Vzdělávání je v kompetenci členského státu a neviděl bych žádný problém v tom, aby se třeba nějaký členský stát, včetně toho, který známe nejlépe, ujal jejího návrhu. Zdálo by se to jako rozumný nápad, který by mohl být realizován právě na této úrovni. Pokud jde o záležitost s Equitable Life, ano, tu zprávu jsem podpořil. Čekáme na další informace. Pokud vím, zpráva veřejného ochránce práv Spojeného království je stále jediným skutečným zdrojem opravných prostředků, a tato konkrétní zpráva je stále nedokončená. Zeptám se svých úředníků Komise, zda mají nějaké novější zprávy o tom, kdy bude tato zpráva Spojeného království pravděpodobně uveřejněna. Pokud si to pamatuji správně, tak v minulém roce touto dobou panovala naděje, že bude zpráva předložena do konce roku 2007, myslím do listopadu 2007, který již dávno uplynul, a možná se nám podaří o tom zjistit nějaké další informace, avšak to bude skutečně další velké datum v této oblasti."@cs1
"Det første spørgsmål vedrører det regulerede marked, og spørgeren bygger efter min opfattelse videre på problemerne for nylig - problemerne i de seneste otte måneder - på de finansielle markeder og inddrager endvidere fru Harkins spørgsmål. Jeg mener ikke, at der nødvendigvis er en sammenhæng, men i forbindelse med alle undersøgelserne og det arbejde, som de forskellige organer har udført, herunder Kommissionen, er der måske brug for formidling af finansiel viden. Jeg tror, at de problemer, som medførte den finansielle uro, opstod som følge af uansvarlig långivning i en bestemt del af verden. Det var roden til problemerne, men vi er kommet langt videre, og det er den afsmittende virkning, som har påvirket andre områder. Men roden til problemerne hænger efter min opfattelse sammen med bestemte institutters uansvarlige långivning. Angående fru McGuinness' spørgsmål hører uddannelse under medlemsstaternes kompetenceområde, og jeg kan ikke se nogen hindring i, at en medlemsstat, herunder den medlemsstat, vi kender bedst, tager fru McGuinness' forslag op til overvejelse. Det forekommer at være et rimeligt forslag, der kan behandles på det pågældende plan. Hvad angår spørgsmålet om Equitable Life støttede jeg ganske rigtigt forslaget. Vi afventer i øjeblikket yderligere oplysninger. Så vidt jeg ved, er rapporten fra den britiske ombudsmand stadig den eneste reelle kilde til erstatning, og den pågældende rapport er stadig under udarbejdelse. Jeg vil spørge Kommissionens ansatte om, hvorvidt de ved mere om, hvornår den britiske rapport offentliggøres. Hvis jeg husker rigtigt, håbede man ved denne tid sidste år på slutningen af 2007, måske november 2007. November er kommet og gået, og vi kan måske indhente yderligere oplysninger, men offentliggørelsen af rapporten vil være det næste store skridt på dette område."@da2
". − Die erste Frage bezieht sich auf den regulierten Markt, und ich denke, der Fragesteller zieht Schlüsse aus den jüngsten Schwierigkeiten – den Schwierigkeiten der letzten acht Monate – an den Finanzmärkten und stellt eine voreilige Verbindung zur Frage von Frau Harkin her. Meines Erachtens besteht hier nicht notwendigerweise eine Korrelation, doch alle Studien und die Arbeit verschiedener Gremien einschließlich der Kommission deuten darauf hin, dass die Vermittlung von Finanzwissen durchaus in Betracht gezogen werden könnte. Ich denke, dass die Probleme, die die finanziellen Turbulenzen ausgelöst haben, auf verantwortungslose Kreditvergabe in einem bestimmten Teil der Welt zurückzuführen sind. Das ist der Ursprung des Problems, aber wir sind weit davon entfernt. Es war allerdings ein gewisser Ansteckungseffekt, der für die Ausbreitung auf andere Gebiete gesorgt hat. Doch die Ursprünge des Problems sind meines Erachtens wahrscheinlich auf die unverantwortliche Vergabe von Krediten durch bestimmte Einrichtungen zurückzuführen. Zur Frage von Frau McGuinness: Für die Bildung sind die Mitgliedstaaten verantwortlich, und es ist meiner Ansicht nach durchaus in Ordnung, wenn ein Mitgliedstaat, einschließlich des Mitgliedstaates, den wir am besten kennen, ihren Vorschlag aufgreift. Das scheint eine vernünftige Idee zu sein, die auf dieser speziellen Ebene umgesetzt werden könnte. Was die Frage zur Equitable Life angeht, ja, ich habe den Bericht befürwortet. Wir warten auf weitere Informationen. Soweit ich weiß, ist der Bericht des britischen Bürgerbeauftragten noch immer die einzige Quelle für eine Wiedergutmachung, und dieser Bericht steht noch immer aus. Ich werde meine Mitarbeiter in der Kommission fragen, ob ihnen neuere Informationen über den wahrscheinlichen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses britischen Berichts vorliegen. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte man letztes Jahr um diese Zeit gehofft, dass der Bericht bis Ende 2007, ich glaube November 2007, vorliegt; inzwischen haben wir 2008. Vielleicht können wir mehr in Erfahrung bringen, aber jedenfalls ist das der nächste wichtige Termin in diesem Bereich."@de9
"Η πρώτη ερώτηση αφορά τη ρυθμιζόμενη αγορά και πιστεύω ότι ο ερωτών βγάζει συμπεράσματα από τις πρόσφατες δυσκολίες –τις δυσκολίες των τελευταίων οκτώ περίπου μηνών– στις χρηματοοικονομικές αγορές και φτάνει στην ερώτηση της κ. Harkin. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει απαραίτητα κάποια συσχέτιση, αλλά σε όλες τις μελέτες και τις εργασίες που πραγματοποιούν τα διάφορα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας στην Επιτροπή, ενδεχομένως να υπάρχει κάποια θέση για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Θεωρώ ότι η ρίζα των προβλημάτων που προκάλεσαν την οικονομική αναταραχή είναι ο ανεύθυνος δανεισμός σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κόσμου. Αυτή είναι η πηγή του προβλήματος, αλλά απέχουμε πλέον πολύ από αυτήν, καθώς το φαινόμενο της μετάδοσης μετέφερε το πρόβλημα και σε άλλες περιοχές. Όμως, τα αρχικά αίτια του προβλήματος συνδέονται κατά τη γνώμη μου με τον ανεύθυνο δανεισμό από συγκεκριμένα ιδρύματα. Όσον αφορά την ερώτηση της κ. McGuinness: η εκπαίδευση αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν βλέπω γιατί είναι δύσκολο ένα κράτος μέλος, για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που γνωρίζουμε καλύτερα, να υλοποιήσει τη σύστασή της. Ακούγεται λογική ιδέα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο. Όσον αφορά την ερώτηση για την Equitable Life, ναι, υποστήριξα την έκθεση. Αναμένουμε περαιτέρω πληροφόρηση. Από όσο γνωρίζω, η έκθεση του Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει η μοναδική πραγματική πηγή προστασίας και η συγκεκριμένη έκθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί. Θα ρωτήσω τους υπαλλήλους μου στην Επιτροπή, εάν έχουν νεότερα σχετικά με το πότε αναμένεται να δημοσιευθεί η έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν θυμάμαι σωστά, τέτοια εποχή πέρυσι αναμέναμε να έχουμε την έκθεση στα τέλη του 2007, τον Νοέμβριο του 2007 νομίζω. Το χρονικό αυτό σημείο παρήλθε και ίσως μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα, αλλά αυτό θα είναι σίγουρα το επόμενο μεγάλο ζήτημα στον συγκεκριμένο τομέα."@el10
"La primera pregunta se refiere al mercado regulado y creo que su Señoría, al plantearla, hace una extrapolación a partir de las recientes dificultades —las dificultades de los últimos ocho meses o así— en los mercados financieros y enlaza con la pregunta de la señora Harkin. No creo que haya necesariamente una correlación en este sentido, pero en todos los estudios y trabajos que varios organismos están llevando a cabo, incluidos nosotros en la Comisión, tal vez habría cabida para la educación financiera. Creo que el origen de los problemas que dieron lugar a la crisis financiera proceden de la falta de responsabilidad en lo que a política crediticia se refiere en una parte del mundo determinada. Éste fue el origen del problema, pero hemos avanzado mucho desde entonces y es el efecto contagioso el que lo propagó a otras zonas. Sin embargo, el origen del problema, en mi opinión, probablemente está relacionado con una práctica crediticia poco responsable por parte de algunas instituciones. En cuanto a la pregunta de la señora McGuinness: la educación es una competencia de los Estados miembros y no veo que haya ninguna dificultad en que, digamos, un Estado miembro, incluido el que conocemos mejor, ponga en práctica su sugerencia. Podría parecer una idea razonable que podría aplicarse en ese nivel concreto. En cuanto a la pregunta sobre Equitable Life, sí, yo apoyé el informe. Estamos a la espera de recibir más información. Por lo que sé, el informe del Defensor del Pueblo británico sigue siendo la única fuente real de recurso y este informe concreto aún no se ha publicado. Preguntaré a mis servicios de la Comisión si tienen más información reciente sobre cuándo está prevista la publicación del informe por parte del Reino Unido. Si estoy en lo cierto, a estas alturas el año pasado se esperaba que el informe estuviera listo para finales de 2007, creo que noviembre de 2007; ese plazo ya ha pasado y puede que consigamos más información a este respecto, pero ésta va a ser la siguiente fecha importante en esta materia."@es21
"Esimene küsimis puudutab reguleeritud turgu ja ma arvan, et küsija ekstrapoleerib hiljutisi raskusi – viimase kaheksa kuu raskusi või nii – finantsturgudel ja tormab proua Harkini küsimuse juurde. Ma ei usu, et seal peaks kindlasti olema seoseid, kuid kogu uuringutes ja töös, mida eri organisatsioonid teevad, kaasa arvatud meie siin komisjonis, võiks olla koht finantsharidusele. Ma arvan, finantssegaduse põhjused peituvad vastutustundetus laenamises teatud maailmajaos. See on probleemi algpõhjus, kuid me oleme sellest kaugele eemaldunud ja see kujutab endast teistele aladele edasikandunud nakkust. Aga probleemi päritolu, minu seisukohalt, võib olla seotud konkreetsete institutsioonide vastutustundetu laenu andmisega. Proua McGuinnessi küsimuse suhtes: haridus on liikmesriigi pädevuses ja ma ei näe mingeid raskusi, ütleme, kui liikmesriik, kaasa arvatud see, mida me tunneme kõige paremini, võtab kuulda tema soovitust. See näib olevat mõistlik idee, mida sellel konkreetsel tasemel võiks järgida. Võrdväärse elu küsimuse suhtes: jah, ma toetasin seda. Me ootame edasist teavet. Nii palju kui mulle teada, on Ühendkuningriigi ombudsmani raport ikka veel ainus tõeline allikas hüvitamiseks ja seda raportit ei ole veel avaldatud. Ma küsin oma komisjoni ametnikelt, kas nad on saanud uuemaid teateid, millal võidaks Ühendkuningriigi raport avaldada. Kui ma õigesti mäletan, siis möödunud aastal sel ajal oodati selle ettekandmist 2007. aesta lõpuks, ma arvan novembriks 2007; see on tulnud ja läinud, aga võib-olla me leiame selle kohta veel teavet, kuid see saab siis tõesti olema järgmine tähtis kuupäev selles valdkonnas."@et5
"Ensimmäinen kysymys liittyy säänneltyihin markkinoihin, ja uskoakseni kysyjä on tehnyt päätelmiä viimeaikaisista – noin kahdeksan viime kuukauden aikaisista – vaikeuksista rahoitusmarkkinoilla ja yhdistää ne jäsen Harkinin kysymykseen. Mielestäni niiden välillä ei välttämättä ole vastaavuussuhdetta, mutta kaikissa tutkimuksissa ja eri elinten, kuten komission, tekemässä työssä voisi ehkä olla paikka talousvalistukselle. Käsittääkseni talouden myllerryksen aiheuttaneet ongelmat johtuvat vastuuttomasta luotonannosta tietyissä osissa maailmaa. Se oli ongelman syy, mutta me olemme vielä kaukana siitä, ja nimenomaan tartuntavaikutus levitti sen muille alueille. Ongelman syy liittyy mielestäni kuitenkin todennäköisesti vastuuttomaan luotonantoon tietyissä laitoksissa. Jäsen McGuinnessin kysymykseen: valistus kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan, eikä mielestäni esimerkiksi parhaiten tuntemissammekaan jäsenvaltioissa pitäisi olla mitään ongelmia tarttua hänen ehdotukseensa. Se vaikuttaa järkevältä ajatukselta, joka voitaisiin toteuttaa juuri tuolla tasolla. Vastauksena Equitable Life -kysymykseen, kyllä, tuin sitä. Odotamme lisätietoja. Sikäli kun tiedän, Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen raportti on edelleen ainoa todellinen muutoksenhaun lähde, ja tämä nimenomainen raportti on vielä tekemättä. Kysyn komissioni virkamiehiltä, onko heillä mitään uusia tietoja siitä, milloin tämä Yhdistyneen kuningaskunnan raportti todennäköisesti julkistetaan. Jos muistan oikein, viime vuonna tähän aikaan toivottiin, että raportti valmistuisi vuoden 2007 loppuun mennessä, muistaakseni marraskuussa 2007. Se on jo ohitettu, ja ehkäpä löydämme lisätietoja siitä, mutta se tulee todella olemaan seuraava suuri päivä tuolla alueella."@fi7
"La première question porte sur le marché réglementé et je pense que le député qui pose cette question extrapole à partir des difficultés – les difficultés des huit derniers mois environ – sur les marchés financiers et rejoint la question de M Harkin. Je ne pense pas qu’il y ait nécessairement une corrélation ici, mais dans toutes les études et travaux que différents organes réalisent, y compris nous-mêmes à la Commission, il y aurait peut-être un rôle pour l’éducation financière. Je pense que l’origine des problèmes qui ont entraîné des turbulences sur les marchés financiers est l’octroi irresponsable de prêts dans une certaine partie du monde. C’est l’origine du problème, mais nous en sommes à présent loin, et le problème s’est répandu dans d’autres régions par contagion. Mais l’origine du problème est, selon moi, probablement liée à l’octroi irresponsable de prêts par certaines institutions. En ce qui concerne la question de M McGuinness: l’éducation est une compétence des États membres, mais je ne verrais aucun mal à ce que, disons, un État membre, y compris celui que nous connaissons le mieux, adopte sa suggestion. Cela semble être une idée plausible qui pourrait être réalisée à ce niveau spécifique. En ce qui concerne la question relative à Equitable Life, oui j’ai soutenu votre rapport. Nous attendons des informations complémentaires. Pour autant que je sache, le rapport du médiateur britannique reste la seule véritable source de recours et ce rapport est remarquable. Je demanderai à mes fonctionnaires à la Commission s’ils ont de nouvelles informations concernant la date de publication du rapport britannique. Si je me souviens bien, à cette époque l’année dernière, on espérait recevoir le rapport pour la fin de l’année 2007, novembre 2007, je pense. Ce délai est écoulé et peut-être allons-nous obtenir davantage d’informations à ce sujet, mais ce sera vraiment la prochaine grande date dans ce domaine."@fr8
"Az első kérdés a szabályozott piacra vonatkozik, és azt hiszem, a kérdező a jelenlegi nehézségekből – az elmúlt körülbelül 8 hónap nehézségeiből – extrapolál, és tér át Harkin asszony kérdésére. Nem hiszem, hogy itt szükségszerűen szerves kapcsolat állna fenn, de mindazon tanulmányokban és munkában, amelyet a különféle testületek végeznek, beleértve bennünket a Bizottságban, talán lehetne szerepe a pénzügyi oktatásnak. Azt hiszem, a pénzügyi zavart okozó problémák a világ egy bizonyos részén a felelőtlen hitelezésből származnak. Ez volt a probléma eredete, és azóta már nagy utat tettünk meg, és a fertőző hatás terjesztette ezt át más területekre is. De a probléma eredete nézetem szerint valószínűleg bizonyos intézmények felelőtlen hitelezéséhez kapcsolódik. Ami McGuinness asszony kérdését illeti: az oktatás a tagállamok kompetenciájába tartozik, és én semmi nehézséget nem látnék abban, ha mondjuk egy tagállam, beleértve azt, amelyiket a legjobban ismerünk, elfogadná javaslatát. Ésszerű gondolatnak tűnik, és ezt azon az adott szinten követni lehet. Ami az az Equitable Life kérdését illeti, igen, én támogattam azt. További információra várunk. Amennyire én tudom, az Egyesült Királyság ombudsmanjának jelentése még mindig a jogorvoslat egyedüli valós forrása, és az a konkrét jelentés még mindig nem készült el. Meg fogom kérni a bizottsági tisztviselőket, hogy tudnak-e valamit arról, hogy mikor várható az Egyesült Királyságban a jelentés kiadása. Ha jól emlékszem, tavaly ilyenkor azt remélték, hogy a jelentés 2007. végére elkészül, úgy gondolom, 2007. novemberére; ez már elmúlt, és talán kideríthetünk valamivel több információt erről, de ezen a területen valóban ez lesz a következő nagy dátum."@hu11
". La prima domanda riguarda il mercato regolamentato e credo che l’onorevole deputato la estrapoli dalle recenti difficoltà, negli ultimi otto mesi circa, dei mercati finanziari e la associ all’interrogazione dell’onorevole Harkin. Non penso che esista necessariamente una correlazione, ma in tutte le indagini e nel lavoro che i vari organismi stanno compiendo, tra cui noi in Commissione, forse ci sarebbe un ruolo per l’educazione finanziaria. Ritengo che l’origine del problema che ha condotto alla turbolenza finanziaria sia rintracciabile nei prestiti irresponsabili in una certa parte del mondo. Sono queste le origini del problema, ma siamo lontani dal risolverlo ed è l’effetto contagio a diffonderlo in altre zone. Tuttavia, secondo me, le origini del problema forse sono collegate ai prestiti sconsiderati da parte di particolari istituzioni. In merito all’interrogazione dell’onorevole McGuinness: l’istruzione è di competenza degli Stati membri e non rileverei alcuna difficoltà, per così dire, per uno Stato membro, compreso il paese che ben conosciamo, nell’accettare il suo suggerimento. Sembra un’idea ragionevole che si potrebbe perseguire a quel particolare livello. Per quanto riguarda la domanda relativa a sì, la sostengo. Siamo in attesa di ulteriori informazioni. Per quanto ne so, la relazione del difensore civico del Regno Unito rimane ancora l’unica fonte di compensazione e quel particolare documento per il momento è in sospeso. Domanderò ai funzionari della Commissione se dispongono di notizie recenti relative alla data di pubblicazione della relazione inglese. Se mi ricordo bene, nello stesso periodo, lo scorso anno, si sperava fosse reso noto per la fine del 2007, mi pare novembre 2007; questa data è arrivata e superata e forse potremo ottenere più informazioni al riguardo, ma di certo per quel settore sarà la prossima importante scadenza."@it12
"Pirmasis klausimas yra susijęs su reguliuojama rinka; manau, kad klausimo pateikėjas ekstrapoliuoja pastarojo metu, t.y. maždaug paskutinių aštuonių mėnesių laikotarpio, sunkumus finansinėse rinkose ir peršoka prie ponios Harkin klausimo. Nemanau, kad tarp šių klausimų būtinai egzistuoja ryšys, bet gali būti, kad įvairiems organams, įskaitant Komisiją, atliekant įvairius tyrimus, tam tikras vaidmuo teks ir finansiniam švietimui. Manau, kad finansinį sąmyšį sukėlusios problemos šaknys yra neatsakingas skolinimas tam tikroje pasaulio vietoje. Tai buvo problemos šaknys, tačiau dabar jau esame pažengę gerokai toliau šiuo keliu, o į kitas sritis šią problemą perkėlę infekcijos efektas. Tačiau mano manymu, problemos ištakos tikriausiai yra susijusius su tam tikrų institucijų neatsakingu skolinimu. Atsakant į ponios McGuinness klausimą: švietimas yra valstybės narės kompetencija, ir aš nematau sunkumų valstybėms narėms, įskaitant ir tą, kurią mes geriausiai pažįstame, atsižvelgti į jos pateiktą pasiūlymą. Tai skamba kaip pagrįsta idėja, kurią galima plėtoti šiuo konkrečiu lygiu. Dėl „Equitable Life“ klausimo – taip, aš jį parėmiau. Laukiame tolesnės informacijos. Kiek žinau, Jungtinės karalystės Ombudsmeno ataskaita vis dar yra vienintelis tikras žalos kompensavimo reikalavimų pagrindas, o ši ataskaita dar nebaigta rengti. Paklausiu Komisijos pareigūnų, ar jie yra gavę daugiau naujienų apie tikėtiną JK ataskaitos paskelbimo terminą. Jei teisingai prisimenu, pernai tuo pačiu metu buvo tikimasi, kad ataskaita bus parengta iki 2007 m. pabaigos, manau, iki 2007 m. lapkričio; šis terminas atėjo ir praėjo, gali būti, kad rasime kokios nors su tuo įsisijusios informacijos, bet sprendžiant šį klausimą, tai bus kitas svarbus terminas."@lt14
"− Pirmais jautājums attiecas uz regulēto tirgu, un es domāju, ka jautātāja spriež pēc nesenajām grūtībām – aptuveni pēdējo astoņu mēnešu grūtībām – finanšu tirgos un pārsteidzīgi attiecina to uz jautājumu. Es patiešām nedomāju, ka te eksistē obligāta saistība, bet visos pētījumos un darbā, ko dažādas iestādes veic, tostarp mēs Komisijā, varbūt būtu kāda nozīme finanšu izglītībai. Es domāju, ka problēmas, kas radīja finanšu nedrošību, ceļas no bezatbildīgas aizdošanas noteiktā pasaules daļā. Tā bija problēmas izcelsme, bet mēs esam tālu no tās, un lipīga efekta dēļ tā izplatījās citās teritorijās. Bet problēmas izcelsme, manuprāt, iespējams, ir saistīta ar bezatbildīgiem konkrētu iestāžu aizdevumiem. Attiecībā uz jautājumu: izglītība ir dalībvalstu kompetence, un es nesaskatu nekādas grūtības, teiksim, kādai dalībvalstij, tostarp tai, kuru mēs zinām vislabāk, pieņemt viņas ierosinājumu. Tā liktos saprātīga doma, kuru var attīstīt šajā noteiktajā līmenī. Attiecībā uz jautājumu par jā, es to patiešām aizstāvēju. Mēs gaidām turpmāku informāciju. Ciktāl man ir zināms, AK ombuda ziņojums vēl arvien ir vienīgais reālais avots kompensācijai, un šis konkrētais ziņojums vēl joprojām nav sniegts. Es jautāšu Komisijas amatpersonām, vai viņiem ir kādas jaunākas ziņas par to, kad AK ziņojums varētu tikt publicēts. Ja es pareizi atceros, pirms gada šajā laikā cerēja, ka par to ziņos līdz 2007. gada beigām, manuprāt, 2007. gada novembrī, kas ir atnācis un pagājis, un varbūt mēs varētu atrast kaut ko jaunu par to, bet tas patiešām gatavojas būt nākamais lielais notikums šajā jomā."@lv13
"The first question relates to the regulated market and I think the questioner extrapolates from the recent difficulties – the difficulties of the past eight months or so – in the financial markets and relates this to the question of Ms Harkin. I do not think that there is necessarily a correlation there, but in all the studies and work that various bodies are doing, including us in the Commission, perhaps there would be a role for financial education. I think the origins of the problems that created the financial turmoil come from irresponsible lending in a certain part of the world. That was the origins of the problem, but we are a long way down the road from that and it is the contagion effect that spread it to other areas. But the origins of the problem, in my view, probably relate to irresponsible lending by particular institutions. Regarding Ms McGuinness’s question: education is a Member State competence and I would not see any difficulty in, say, a Member State, including the one we know best, taking up her suggestion. It would seem to be a reasonable idea that could be pursued at that particular level. Regarding the Equitable Life question, yes I did support it. We are waiting for further information. As far as I know, the report of the UK Ombudsman is still the only real source for redress and that particular report is still outstanding. I will ask my Commission officials if they have any later news as to when that UK report is likely to be published. If I remember correctly this time last year it was hoped to have been reported by the end of 2007, I think November 2007; that has come and gone and maybe we might find some more information about it, but that is really going to be the next big date in that area."@mt15
". De eerste vraag heeft te maken met de gereglementeerde markt en ik denk dat de vraagsteller zich baseert op de huidige problemen op de financiële markt die nu al een achttal maanden aanhouden, en daarbij wil inpikken op de vraag van mevrouw Hartin. Ik denk niet dat er hier noodzakelijk een verband is, maar in al het werk en het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de verschillende organen, de Commissie inbegrepen, is er misschien een rol weggelegd voor financiële voorlichting. Volgens mij zijn de problemen die deze financiële opschudding veroorzaakt hebben te wijten aan onverantwoorde leningen in een bepaald deel van de wereld. Daar ligt de kern van het probleem, maar ondertussen is er heel wat tijd overgegaan en heeft het zich uitgebreid naar andere gebieden. Maar de bron van het probleem ligt volgens mij bij de onverantwoorde leningen van bepaalde instellingen. Wat de vraag van mevrouw McGuinness betreft, voorlichting is een bevoegdheid van de lidstaten, maar ik zie niet in waarom de lidstaten, waaronder een bepaalde lidstaat die wij beiden goed kennen, haar voorstel niet zouden overwegen. Op dat bepaalde niveau lijkt me dat een zeer redelijk idee. Op de vraag over Equitable Life wil ik zeggen dat ik het voorstel inderdaad gesteund heb. We wachten momenteel nog op verdere informatie. Voor zover ik weet, kan men slechts een vergoeding krijgen aan de hand van het verslag van de ombudsman van het Verenigd Koninkrijk en dat verslag is nog niet af. Ik zal aan de ambtenaren van de Commissie vragen of ze al meer nieuws hebben over het verslag en of ze weten wanneer het gepubliceerd zal worden. Ik meen mij te herinneren dat men vorig jaar omstreeks deze tijd gezegd heeft dat men hoopte dat het verslag tegen het einde van 2007, ik denk november 2007, klaar zou zijn. Die datum is nu voorbij en misschien vernemen we hierover nog wel meer, maar dat is dus de volgende belangrijke stap in deze kwestie."@nl3
"Pierwsze pytanie dotyczy rynków regulowanych i myślę, że pytający ekstrapoluje ostatnie trudności - trudności ostatnich ośmiu miesięcy - na rynkach finansowych i zbliża się do pytania pani Harkin. Nie uważam, że bezwzględnie istnieje tam zbieżność, ale we wszystkich badaniach i pracach, jakie wykonują różne instytucje, wraz z Komisją, być może byłaby rola dla edukacji finansowej. Myślę, że źródło problemów, które stworzyły finansowe zamieszanie, tkwi w nierozsądnych pożyczkach w pewnej części świata. To było źródło problemów i mimo że jesteśmy bardzo daleko od niego, zaraźliwe skutki rozszerzają się na inne obszary. Ale źródło problemów prawdopodobnie jest związane z nierozsądnymi pożyczkami przez dane instytucje. W odniesieniu do pytania pani McGuinness: edukacja leży w zakresie kompetencji państw członkowskich i nie widzę żadnej trudności w przyjęciu przez dane państwo członkowskie, także to, o którym dobrze wiemy, jej sugestii. Wydaje się to rozsądnym pomysłem, który mógłby być realizowany na tym szczególnym poziomie. W odniesieniu do pytanie dotyczącego Equitable Life, tak - popieram je. Czekamy na dalsze informacje. O ile wiem, sprawozdanie brytyjskiego rzecznika praw obywatelskich jest wciąż jedynym prawdziwym źródłem zadośćuczynienia i to szczególne sprawozdanie wciąż jest niedostępne. Zapytam urzędników mojej komisji, czy mają jakieś nowe wiadomości na temat tego, kiedy to sprawozdanie będzie mogło być opublikowane. O ile dobrze sobie przypominam, o tej porze w tamtym roku spodziewano się, że zostanie ono przedstawione przez końcem 2007 r., myślę że w listopadzie 2007 r.; czas ten nadszedł i minął i być może mogliśmy znaleźć więcej informacji na ten temat, ale to będzie rzeczywiście następna wielka data w tej dziedzinie."@pl16
"A primeira pergunta diz respeito ao mercado regulamentado e creio que a senhora deputada McGuinness faz uma extrapolação a partir das dificuldades sentidas recentemente – mais ou menos nos últimos oito meses – pelos mercados financeiros e desemboca rapidamente na pergunta da senhora deputada Harkin. Não creio que haja aqui necessariamente uma correlação mas em todos os estudos e trabalhos que vários organismos estão a realizar, incluindo a Comissão, talvez a educação financeira pudesse desempenhar um papel. Penso que as origens dos problemas que criaram esta agitação financeira estão na concessão irresponsável de empréstimos numa determinada parte do mundo. Foi essa a origem do problema mas isso já se passou há muito tempo e foi o efeito de contágio que levou à sua propagação a outras áreas. Mas as origens do problema, em meu entender, estão provavelmente relacionadas com a concessão irresponsável de empréstimos por instituições privadas. Quanto à pergunta da senhora deputada McGuinness, a educação é uma competência de cada Estado-Membro e não vejo qualquer dificuldade se, digamos, um Estado-Membro, inclusive aquele que melhor conhecemos, aceitar a sua sugestão. Parece ser uma ideia sensata que podia ser desenvolvida a esse nível específico. No que respeita à questão da é verdade que a apoiei. Estamos a aguardar mais informações. Tanto quanto sei, o relatório do Provedor de Justiça do Reino Unido continua a ser a única fonte verdadeira de recurso e continuamos a aguardar esse relatório em especial. Irei perguntar aos funcionários da Comissão que trabalham comigo se dispõem de quaisquer notícias mais recentes quanto à data provável de publicação desse relatório do Reino Unido. Se bem me lembro do que se passou da última vez, no ano passado, esperava-se que o relatório surgisse no final de 2007, penso que em Novembro de 2007. Essa data já passou e talvez consigamos mais informações sobre o assunto, mas esse será realmente o próximo grande prazo nesta questão."@pt17
"The first question relates to the regulated market and I think the questioner extrapolates from the recent difficulties – the difficulties of the past eight months or so – in the financial markets and relates this to the question of Ms Harkin. I do not think that there is necessarily a correlation there, but in all the studies and work that various bodies are doing, including us in the Commission, perhaps there would be a role for financial education. I think the origins of the problems that created the financial turmoil come from irresponsible lending in a certain part of the world. That was the origins of the problem, but we are a long way down the road from that and it is the contagion effect that spread it to other areas. But the origins of the problem, in my view, probably relate to irresponsible lending by particular institutions. Regarding Ms McGuinness’s question: education is a Member State competence and I would not see any difficulty in, say, a Member State, including the one we know best, taking up her suggestion. It would seem to be a reasonable idea that could be pursued at that particular level. Regarding the Equitable Life question, yes I did support it. We are waiting for further information. As far as I know, the report of the UK Ombudsman is still the only real source for redress and that particular report is still outstanding. I will ask my Commission officials if they have any later news as to when that UK report is likely to be published. If I remember correctly this time last year it was hoped to have been reported by the end of 2007, I think November 2007; that has come and gone and maybe we might find some more information about it, but that is really going to be the next big date in that area."@ro18
"Prvá otázka sa týka regulovaného trhu a domnievam sa, že autor otázky nadväzuje na nedávne ťažkosti na finančných trhoch, ťažkosti, ktoré trvajú začali približne pred ôsmimi mesiacmi, a približuje sa otázke pani Harkin. Nemyslím si, že je medzi tým nevyhnutne nejaký vzájomný vzťah, ale vo všetkých štúdiách a práci rôznych orgánov vrátane Komisie, by možno bolo miesto pre finančné vzdelávanie. Domnievam sa, že pôvod problémov, ktoré spôsobili nepokoj na finančných trhoch, spočíva v nezodpovednom požičiavaní v istej časti sveta. V tom spočíval pôvodný problém, ale my to už máme dávno za sebou a efekt nákazy zapríčiňuje rozširovanie týchto problémov do ostatných oblastí. Podľa mňa však pôvod problému súvisí pravdepodobne s nezodpovedným požičiavaním zo strany konkrétnych inštitúcií. Pokiaľ ide o otázku pani McGuinness: vzdelávanie patrí do právomocí členského štátu a nevidel by som ťažkosti, povedzme, na strane členského štátu vrátane toho, ktorý poznáme najlepšie, keby prijal jej návrh. Zdá sa, že to je rozumný nápad, ktorý by na danej úrovni mohol byť uskutočnený. Čo sa týka otázky súvisiacej so spoločnosťou Equitable Life, áno, správu som podporil. Čakáme na ďalšie informácie. Pokiaľ viem, správa ombudsmana Spojeného kráľovstva je stále jediným skutočným podkladom pre odškodnenie a konkrétne táto správa nie je ešte stále dokončená. Spýtam sa úradníkov Komisie, či majú nejaké nové informácie v súvislosti s pravdepodobným termínom zverejnenia správy Spojeného kráľovstva. Ak si správne pamätám, minulý rok v tomto období sa očakávalo, že k zverejneniu dôjde do konca roka 2007, myslím do novembra 2007; ten je už za nami a možno by sme sa o tom mohli dozvedieť viac, ale to bude naozaj ďalší významný dátum v tejto oblasti."@sk19
"Prvo vprašanje se navezuje na urejeni trg in menim, da izhaja iz nedavnih težav – težav v približno zadnjih osmih mesecih – na finančnih trgih in meri na vprašanje gospe Harkin. Menim, da tukaj ni nujno povezave, vendar bi lahko finančno izobraževanje imelo vlogo v vseh študijah in delu, ki jih opravljajo različni organi, vključno z nami na Komisiji. Menim, da so vzroki težav, ki so povzročile motnje na finančnem trgu, v neodgovornem posojanju v določenem delu sveta. To je bil izvor težav, vendar je od tega že dolgo, na druga območja pa se širi zaradi negativnega vpliva. Vendar je izvor težav po mojem mnenju povezan s tem, da so posamezne institucije neodgovorno dajale posojila. Glede vprašanja gospe McGuinness: za izobraževanje so pristojne države članice in nobene težave ne vidim, če država članica, vključno s to, ki jo dobro poznamo, sledi njenemu predlog. To bi bila pametna zamisel, ki bi se jo lahko izvajalo na tej ravni. Glede vprašanja, povezanega z zavarovalnico Equitable Life, naj odgovorim, da sem podprl poročilo. Čakamo na dodatne informacije. Kolikor vem, je poročilo varuha človekovih pravic Združenega kraljestva še vedno edini pravi vir za odškodnino in to poročilo je še vedno nerešeno. Vprašal bom uradnike Komisije, če imajo kakšne nove informacije o tem, kdaj bo poročilo objavljeno. Če se prav spomnim, se je lani ob takem času upalo, da se bo poročalo do konca leta 2007, mislim, da novembra 2007; ta čas je že mimo in morda lahko izvemo več o tem, vendar bo to na tem področju vsekakor naslednji pomemben datum."@sl20
". − Den första frågan har att göra med den reglerade marknaden, och jag tror att frågeställaren drar sin slutsats från den senaste tidens – de senaste åtta månaderna ungefär – svårigheter på de finansmarknaderna, och rusar iväg till Marian Harkins fråga. Jag anser inte att det nödvändigtvis finns ett samband där, men i alla de undersökningar och arbeten som olika organ har utfört, däribland vi i kommissionen, kanske det skulle finnas en roll för finansiell utbildning. Jag anser att källan till de problem som skapade kaoset på det finansiella området utgörs av den oansvariga utlåningen i en viss del av världen. Det är källan till problemet, men det har hänt mycket sedan dess och det är smittoeffekten som sprider det till andra områden. Källan till problemet är dock, enligt min uppfattning, förmodligen kopplad till den oansvariga utlåningen från vissa institutioners sida. Vad gäller Mairead McGuinness’ fråga: Utbildning hör till medlemsstaternas behörighetsområde, och jag skulle inte se någon svårighet i att en medlemsstat, inklusive den vi känner till bäst, till exempel tar upp ett förslag. Det kan tyckas vara en rimlig idé att driva det vidare på just den nivån. Vad gäller frågan om Equitable Life så stämmer det att jag stödde betänkandet. Vi väntar på ytterligare information. Såvitt jag vet är rapporten från den brittiska ombudsmannen fortfarande den enda riktiga källan till tvistlösning, och just denna rapport är ännu inte klar. Jag ska fråga tjänstemännen vid mina enheter om de har några mer aktuella nyheter om när det är troligt att denna brittiska rapport kommer att offentliggöras. Om jag minns rätt var förhoppningen vid den här tiden förra året att rapporten skulle offentliggöras i slutet av 2007, i november 2007 tror jag. Så blev det ju inte, men vi kanske kan få närmare information om vad som sker, men det kommer verkligen att bli nästa viktiga datum på detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph