Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-287"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-287"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"What we have been attempting to do here in financial education is to get this on the agenda and to make everybody aware, particularly in Member States, that it would probably be a better investment than in lots of other areas if, from a very early stage in the school curriculum, some basic financial literacy was taught. Because, going through life, whether one ends up as the chief financial controller of a major institution or whether one has a very ordinary job in one’s local area, you are definitely going to encounter – at some stage you are going to have to deal with – some major financial transaction such as the buying of a car, a house, a washing machine or whatever. I think that from an early stage it would be far better if people had a little bit taught to them in the school curriculum programme so that they would know some basic information. What Ms Harkin was speaking about goes on to a higher level as to what type of information should be given to a consumer, because she is correct: the amount of information that is given to them and the 48 pages that they get to read in very small writing is there for the sole purpose, in my view (and it has always been my view), of satisfying lawyers, so that if there is a case, they can charge bigger and bigger fees for telling you that you have either won or lost. I have absolutely no faith in that at all. Some of that particular area is directly under my own responsibility. I often recall a particular case when I was in Scotland about two years or so ago, meeting with some of the financial educators who were talking about the Perspectives Directive in the UCITS area. They said there were 81 pages in the Perspectives Directive and 78 pages in the simplified perspectives to do with a particular product. So, in the Consumer Credit Directive, which I think is being dealt with at present in Parliament, Ms Kuneva will make some improvements as to what type of basic information consumers should be given. Ms Kuneva is dealing with those particular aspects. But in the whole area of financial education, the place where I have been trying to up the agenda is for Member States to include, from an early stage, some basic financial education as part of the core curriculum programme. I think everybody would be far better off doing it like that than having pages and pages of small type that no one ever reads."@en4
lpv:translated text
"To, čeho se zde snažíme dosáhnout ve finančním vzdělávání, je dostat toto na program dne a zajistit, aby si každý uvědomil, a to zejména v členských státech, že by to pravděpodobně byla lepší investice než investice v mnoha jiných oblastech, kdyby byla již od velmi raného stadia v rámci školních osnov zajišťována určitá základní finanční gramotnost. Protože při putování životem, ať už člověk skončí jako vrchní finanční kontrolor velké instituce nebo má velmi obyčejnou práci ve své místní oblasti, v určité fázi, kterou budete muset projít, se zcela jistě setkáte s některými významnými finančními transakcemi jako je například nákup automobilu, dům, pračka nebo něco jiného. Myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby se lidé již v raném stadiu něco naučili v rámci školních osnov, aby znali určité základní informace. To, o čem hovořila paní Harkinová, jde o úroveň výš, a sice jaký druh informací by měl být poskytován spotřebiteli, protože ona má pravdu: množství informací, které je spotřebiteli poskytováno a 48 stran, které dostanou k přečtení, vytištěné velmi malým písmem, je zde podle mého názoru (a tento názor jsem zastával vždy) za tím jediným účelem, aby byli uspokojeni právníci, a to tak, aby pokud dojde k žalobě mohli účtovat větší a větší poplatky za to, že vám řeknou, že jste buď, vyhráli nebo prohráli. Nemám k tomuto vůbec žádnou důvěru. Část této konkrétní oblasti nyní spadá přímo do mojí pravomoci. Často si vzpomenu na jeden konkrétní případ, se kterým jsem se setkal, když jsem byl asi před dvěma lety ve Skotsku na setkání s nějakými finančními vzdělavateli, kteří hovořili o směrnici o perspektivách v oblasti UCITS. Říkali, že směrnice o perspektivách má 81 stránek a zjednodušené perspektivy související s konkrétním výrobkem mají 78 stránek. Takže ve směrnici o spotřebitelských úvěrech, o které myslím v současné době parlament jedná, provede paní Kunevová určitá vylepšení co se týče druhu základních informací, které by měly být poskytovány spotřebitelům. Těmito konkrétními aspekty se zabývá paní Kunevová. Avšak v celé oblasti finančního vzdělávání jsem se snažil zejména podpořit to, aby členské státy zahrnuly již od raného stadia určité základní finanční vzdělávání do základních učebních osnov. Myslím, že každý by na tom byl mnohem lépe, kdyby se to dělalo takto, než aby existovaly stránky a stránky zaplněné malým písmem, které nikdo nikdy nečte."@cs1
"Det, vi har forsøgt at opnå i forbindelse med formidling af finansiel viden, er at sætte spørgsmålet på dagsordenen og skabe bevidsthed, især i medlemsstaterne, om, at det formentlig vil være en bedre investering end på mange andre områder, hvis man på et meget tidligt tidspunkt inkluderer grundlæggende finansiel viden i skolepensummet. For det gælder for alle, uanset om man er cheføkonom i en større virksomhed eller har et almindeligt job i lokalområdet, at man helt sikkert vil støde på - og på et eller andet tidspunkt skulle indgå i - større økonomiske transaktioner ved f.eks. køb af bil, hus eller vaskemaskine osv. Det vil efter min opfattelse være langt bedre, hvis man på et tidligt tidspunkt i skolen fik formidlet finansiel viden for at have en grundlæggende indsigt. Det, som fru Harkin nævnte, handler mere specifikt om, hvilke oplysninger der skal gives til en forbruger, for hun har ret i, at mængden af oplysninger, som forbrugerne modtager, og de 48 sider komprimeret tekst, som de skal læse, efter min opfattelse (og det har altid været min opfattelse) blot udleveres for at tilfredsstille advokaterne, således at de i forbindelse med en sag kan opkræve større og større gebyrer for at informere forbrugerne om, at de enten har vundet eller tabt sagen. Jeg har absolut ingen tillid til det. En del af dette område hører direkte under mit ansvarsområde. Jeg husker en bestemt sag, da jeg var i Skotland for ca. 2 år siden, og hvor jeg mødtes med nogle finansielle eksperter, der talte om prospektdirektivet på UCITS-området. Eksperterne nævnte, at der var 81 sider i prospektdirektivet og 78 sider i de forenklede prospekter vedrørende det pågældende produkt. I direktivet om forbrugerkredit, som drøftes i Parlamentet i øjeblikket, så vidt jeg er orienteret, vil fru Kuneva foretage nogle forbedringer i forbindelse med den viden, der skal formidles til forbrugerne. Det er Fru Kuneva, der håndterer de pågældende aspekter. Men på området for formidling af finansiel viden generelt har jeg forsøgt at fremme det punkt, at medlemsstaterne fra et tidligt tidspunkt skal inkludere grundlæggende finansiel undervisning i skolen. Jeg tror, at det vil være den bedste løsning i forhold til mange siders komprimeret tekst, som ingen nogensinde læser."@da2
". − Wir haben im Bereich Finanzwissen Folgendes versucht. Wir wollen ihn thematisieren und vor allem in den Mitgliedstaaten deutlich machen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, in diesen Bereich zu investieren und bereits sehr früh die Vermittlung elementarer Finanzkenntnisse auf den Lehrplan zu setzen. Denn im Verlaufe des Lebens kommt jeder, ob er nun Leiter der Finanzkontrolle einer großen Einrichtung ist oder einer einfachen Tätigkeit in seiner Heimatstadt nachgeht, zwangsläufig mit einer wichtigen Finanztransaktion wie dem Kauf eines Autos, eines Hauses, einer Waschmaschine oder einer anderen großen Anschaffung in Berührung. Meines Erachtens wäre es besser, wenn die Bürger bereits in der Schule gewisse Grundkenntnisse erwerben, damit sie mit elementaren Vorgängen vertraut sind. Was Frau Harkin anspricht, betrifft eine höhere Ebene. Dabei geht es darum, welche Informationen der Verbraucher erhalten sollte, denn sie hat vollkommen Recht: Die Menge an Informationen, die sie erhalten, und die 48 kleingedruckten Seiten, die sie durchlesen sollen, dienen meines Erachtens (und diesen Standpunkt habe ich schon immer vertreten) nur einem einzigen Zweck, der Bereicherung der Anwälte, damit diese im Fall der Fälle immer höhere Gebühren dafür verlangen können, dass sie einem sagen, ob man verloren oder gewonnen hat. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Ein Teil dieses speziellen Bereiches fällt in meine direkte Zuständigkeit. Ich denke oft an einen ganz konkreten Fall. Das war vor etwa zwei Jahren in Schottland, wo ich mit einigen Vermittlern von Finanzwissen zusammentraf, die über die Prospekt-Richtlinie im Bereich OGAW sprachen. Sie sagten, die Richtlinie sei 81 Seiten lang und der vereinfachte Prospekt für ein spezielles Produkt 78 Seiten. Frau Kuneva wird bei der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge, die meines Wissens zurzeit im Parlament behandelt wird, einige Verbesserungen im Hinblick auf die grundlegenden Informationen, die Verbraucher erhalten sollten, vornehmen. Für diese speziellen Aspekte ist Frau Kuneva zuständig. Doch mir ging es im Bereich der Vermittlung von Finanzwissen in erster Linie darum, die Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dass bereits in der Schule elementare Finanzkenntnisse vermittelt werden sollten. Ein solches Vorgehen wäre meines Erachtens für alle Beteiligten wesentlich sinnvoller als jede Menge Kleingedrucktes, das ohnehin keiner liest."@de9
"Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε εδώ όσον αφορά την χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι να την βάλουμε στην ημερήσια διάταξη και να ενημερώσουμε τους πάντες, ειδικά στα κράτη μέλη, ότι θα αποτελούσε μάλλον καλύτερη επένδυση από ό,τι πολλοί άλλοι τομείς εάν, από πολύ αρχικό στάδιο του σχολικού προγράμματος, διδάσκονταν κάποιες βασικές αρχές οικονομικών. Διότι, κατά τη διάρκεια της ζωής του κάποιος, είτε καταλήξει να είναι ο επικεφαλής δημοσιονομικός ελεγκτής ενός μεγάλου οργανισμού, είτε έχει μια πολύ συνηθισμένη δουλειά στην περιοχή του, σίγουρα θα έρθει αντιμέτωπος –και σε κάποιο στάδιο θα υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει– κάποια σημαντική οικονομική συναλλαγή, όπως είναι η αγορά ενός αυτοκινήτου, ενός σπιτιού, ενός πλυντηρίου ή οτιδήποτε άλλου. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο εάν οι όλοι είχαν από πολύ πρώιμο στάδιο διδαχθεί κάτι στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσής τους, ώστε να διαθέτουν κάποια βασική πληροφόρηση. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Harkin είναι περισσότερο εξειδικευμένο και αφορά το είδος της πληροφόρησης που θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές, διότι έχει δίκιο: η ποσότητα των πληροφοριών που τους δίδεται και οι 48 σελίδες που πρέπει να διαβάσουν με πολύ μικρούς χαρακτήρες έχουν ως μοναδικό στόχο, κατά τη γνώμη μου (και αυτή ήταν πάντα η γνώμη μου), να ικανοποιήσουν τους δικηγόρους, ώστε εάν προκύψει κάποια υπόθεση, να μπορούν να χρεώνουν όλο και μεγαλύτερες αμοιβές για να σας πουν ότι κερδίσατε ή χάσατε. Δεν έχω απολύτως καμία πίστη σε όλα αυτά. Μέρος του συγκεκριμένου αυτού τομέα εμπίπτει στη δική μου αρμοδιότητα. Συχνά θυμάμαι μια συγκεκριμένη υπόθεση όταν ήμουν στη Σκοτία πριν από δύο χρόνια περίπου, και συναντήθηκα με κάποιους χρηματοοικονομικούς εκπαιδευτές που μιλούσαν για την οδηγία για τις προοπτικές στον τομέα των ΟΣΕΚΑ. Είπαν ότι η οδηγία εκτεινόταν σε 81 σελίδες και η απλοποιημένη μορφή σε 78 σελίδες που αφορούσαν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Επομένως, στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη, με την οποία ασχολείται, νομίζω, τώρα το Κοινοβούλιο, η κ. Kuneva θα κάνει κάποιες βελτιώσεις ως προς το είδος της βασικής πληροφόρησης που θα πρέπει να λαμβάνουν οι καταναλωτές. Η κ. Kuneva ασχολείται με αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά όσον αφορά συνολικά τον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, αυτό που προσπαθώ να θέσω στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης είναι τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν από πρώιμο στάδιο στο βασικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάποιες αρχές οικονομικής εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι όλοι θα βρίσκονταν έτσι σε πολύ καλύτερη θέση, παρά έχοντας τόσες σελίδες με μικρά γράμματα που κανείς δεν διαβάζει."@el10
"Lo que hemos estado intentando hacer en materia de educación financiera es incluirlo en nuestro programa y sensibilizar a todo el mundo, en particular en los Estados miembros, sobre el hecho de que probablemente sería una mejor inversión que la que se realiza en muchos otros ámbitos si, desde una etapa muy temprana en los programas educativos, se impartieran algunos conocimientos financieros básicos. El motivo es que, a lo largo de la vida, tanto si uno termina como interventor jefe en una institución importante o si tiene un trabajo muy normal en su lugar de origen, sin lugar a dudas se va a encontrar —en algún momento deberá enfrentarse a ello— con transacciones financieras importantes como la compra de un coche, una vivienda, una lavadora o lo que sea. Creo que desde una fase temprana sería mucho mejor si en los programas educativos de las escuelas se ofreciera alguna información básica. Lo que la señora Harkin está diciendo se refiere a un nivel superior, en concreto el tipo de información que debería proporcionarse a un consumidor, porque tiene razón: la cantidad de información que se les proporciona y las 48 páginas que tienen que leer en letra muy pequeña solo tiene una finalidad, en mi opinión (y siempre he pensado así), la de aumentar la minuta de los abogados, para que si tienen un caso, puedan cobrar honorarios cada vez mayores por decir que han ganado o perdido. No creo absolutamente en todo esto En este sentido soy responsable directo de una parte de este ámbito concreto. A menudo recuerdo la experiencia que tuve en Escocia hace unos dos años, en una reunión con algunos educadores financieros que hablaban de la Directiva sobre perspectivas en el ámbito de los OICVM. Decían que había 81 páginas en esa Directiva y 78 páginas en la de perspectivas simplificadas para un producto concreto. Así pues, en la Directiva sobre créditos al consumo, que creo que está siendo tramitada actualmente en el Parlamento, la señora Kuneva hará algunas mejoras sobre el tipo de información básica que se debería proporcionar a los consumidores. La señora Kuneva se está encargando de estos aspectos concretos. Sin embargo, en todo el ámbito de la educación financiera, lo que he estado intentando es que los Estados miembros incluyan, desde el principio, algún tipo de educación financiera básica en los planes de estudios. Creo que todos estaríamos mejor de esta forma que teniendo páginas y páginas con letra pequeña que nadie nunca lee."@es21
"Mida me oleme siin püüdnud teha finantshariduse heaks, on see päevakorda võtta ja kõigile selgeks teha, eriti liikmesriikidele, et see võiks arvatavasti olla paljudest teistest valdkondadest parem investeering, kui kooli õppekavas juba päris algstaadiumides õpetada algset finantskirjaoskust. Sest elu jooksul, olgu inimene siis vanem-finantskontrolör või keegi, kes teeb oma kohalikus piirkonnas tavalist tööd, puututakse kindlasti kokku ning mingisuguses staadiumis tuleb sellega tegeleda, mõne suurema finantstehinguga nagu auto, maja või pesumasina või muu eseme ostmine. Ma arvan, et palju parem on õpetada neid teabelgeid lastele juba koolis, et nad saaksid mõningad algteadmised. See, millest rääkis proua Harkin, on kõrgema taseme tegevus, ehk küsimus tarbijale antava teabe olemuse kohta. Proua Harkinil on õigus: tarbijale antava teabe hulk ja 48 lehekülge, mis tuleb läbi lugeda väga peenikeses kirjas, mis on seal ainsa eesmärgiga, minu seisukohalt (ja see on alati olnud minu seisukoht), et rahuldada advokaate, et kohtuasja tekkimise juhul nad saaksid nõuda üha suuremaid honorare, aga see-eest et öelda teile, kas olete kaotanud või võitnud. Mul ei ole sellesse absoluutselt mingit usku. Midagi sellest valdkonnast on otseselt ka minu enda vastutusalas. Ma meenutan sageli üht juhtumit, kui ma olin Šotimaal umbes kaks aastat tagasi kohtumisel paari finantskoolitajaga, kes rääkisid perspektiivi direktiivist UCITSi valdkonnas. Nad ütlesid, et perspektiivi direktiiv sisaldab 81 lehekülge ja 78 lehekülge lihtsustatud perspektiive ühe konkreetse toote kohta. Seega, tarbijakrediidi direktiivis, mis minu teada on praegu käsitlemisel parlamendis, teeb proua Kuneva teatavaid parandusi selle kohta, missugust põhilist teavet tuleks anda tarbijale. Proua Kuneva tegeleb nende konkreetsete aspektidega. Aga kogu finantshariduse valdkonnas, see koht, mida ma olen püüdnud tõsta päevakorda, on, et liikmesriigid juba algstaadiumis kaasaksid algteadmisi finantsharidusest oma õppekava põhiprogrammi. Ma arvan, et kõigil oleks sellest palju rohkem tulu kui anda välja lehekülgede kaupa peenikest trükki, mida keegi kunagi ei loe."@et5
"Olemme yrittäneet saada talousvalistuksen työlistalle ja saada kaikki varsinkin jäsenvaltioissa tiedostamaan, että se olisi todennäköisesti kannattavampi sijoituskohde kuin monet muut asiat, jos koulujen opetussuunnitelmaan kuuluisi jo hyvin varhaisessa vaiheessa jonkin verran perustalouslukutaidon opetusta. Koska riippumatta siitä, päätyykö suuren laitoksen talousjohtajaksi tai hyvin tavalliseen työhön kotiseudulleen, elämän aikana tulee varmasti eteen – ja jossain vaiheessa on myös hoidettava – joitakin tärkeitä rahoitustapahtumia, kuten auton, asunnon, pesukoneen tai muun vastaavan ostaminen. Mielestäni olisi hyvä, että lapsille saisivat asiasta opetussuunnitelman mukaisesti alusta alkaen opetusta verran, että heillä olisi jonkinlaiset perustiedot. Jäsen Harkin nousi puheenvuorossaan korkeammalle tasolle siinä, minkä tyyppistä tietoa kuluttajille pitäisi antaa, ja hän on oikeassa: heille 48 sivulla hyvin pienillä kirjaimilla painetun tiedon tarkoituksena on (ja on aina ollut) mielestäni pelkästään tyydyttää asianajajia, niin että nämä voivat mahdollisessa oikeustapauksessa veloittaa entistä suurempia palkkioita sen kertomisesta, onko kuluttaja voittanut vai hävinnyt. En missään tapauksessa lainkaan usko siihen kaikkeen. Osa tästä nimenomaisesta alueesta kuuluu suoraan minuun vastuulleni. Muistelen usein erästä tilannetta, kun olin noin kaksi vuotta sitten Skotlannissa tapaamassa joitakin rahoitusalan kouluttajia, jotka puhuivat yhteissijoitusdirektiivin alueeseen kuuluvasta tarjousesitteitä koskevasta direktiivistä. He sanoivat, että tarjousesitedirektiivissä olisi 81 sivua ja yksinkertaistetuissa tarjousesitteissä 78 sivua, jotka liittyivät tiettyyn tuotteeseen. Näin ollen komission jäsen Kuneva aikoo tehdä kulutusluottodirektiiviin, joka on käsittääkseni parhaillaan parlamentin käsiteltävänä, joitakin parannuksia siihen, minkä tyyppistä tietoa kuluttajille pitäisi antaa. Komission jäsen Kuneva käsittelee näitä tiettyjä näkökohtia. Koko talousvalistuksen alueella minä olen kuitenkin yrittänyt edistää sitä, että jäsenvaltiot sisällyttävät varhaisesta vaiheesta lähtien perusopetusohjelmaan jonkin verran perustalousvalistusta. Mielestäni kaikille olisi parempi, jos niin tehtäisiin, sen sijaan, että on sivukaupalla pientä tekstiä, jota kukaan ei koskaan lue."@fi7
"Ce que nous avons essayé de faire avec l’éducation financière, c’est de l’inscrire sur la liste des priorités et de faire prendre conscience à tout le monde, en particulier dans les États membres, que ce serait probablement un meilleur investissement que dans beaucoup d’autres domaines si, très tôt dans le programme scolaire, certaines connaissances financières de base étaient inculquées. Parce que, dans la vie, que l’on finisse contrôleur financier en chef d’une grande institution ou que l’on ait un emploi très ordinaire au niveau local, on rencontre inévitablement – à un moment donné, on a affaire à – une transaction financière importante comme l’achat d’une voiture, d’une maison, d’une machine à lessiver ou que sais-je encore. Je pense qu’il serait préférable que, très tôt, on inculque quelques rudiments à la population à l’école afin qu’elle connaisse quelques informations de base. Ce dont M Harkin parlait va plus loin et concerne le type d’informations que les consommateurs devraient recevoir, parce qu’elle a raison: la quantité d’informations qu’ils reçoivent et les 48 pages rédigées en très petits caractères qu’ils doivent lire ne servent, à mon avis (et cela a toujours été mon avis), qu’à satisfaire les avocats, de sorte qu’en cas de procès, ils puissent vous demander des honoraires de plus en plus importants pour vous dire que vous avez gagné ou perdu. Je n’ai absolument aucune confiance en cela. Ce domaine précis relève en partie directement de ma responsabilité. Je rappelle souvent un cas qui s’est produit lorsque j’étais en Écosse il y a environ deux ans, lors d’une réunion avec des éducateurs financiers qui parlaient de la directive «Perspectives» dans le domaine de l’UCITS. Ils disaient qu’il y avait 81 pages dans la directive «Perspectives» et 78 pages dans les perspectives simplifiées qui concernaient un produit particulier. Alors, dans la directive relative au crédit à la consommation qui est, je pense, actuellement débattue au Parlement, M Kuneva apportera certaines améliorations concernant le type d’informations de base que les consommateurs devraient recevoir. M Kuneva est chargée de ces aspects précis. Mais dans le domaine de l’éducation financière en général, ce que j’ai essayé d’inscrire à l’ordre du jour, c’est que les États membres intègrent très tôt l’éducation financière de base au programme scolaire fondamental. Je pense que tout le monde serait ainsi dans une meilleure position plutôt qu’avec des pages et des pages de petits caractères que personne ne lit jamais."@fr8
"Amit a pénzügyi oktatás terén mi megkíséreltünk, az az, hogy a téma napirendre kerüljön, és mindenkiben tudatosodjon, különösen a tagállamokban, hogy valószínűleg sok más területnél jobb befektetés, ha az iskolai tanterveknek már nagyon korai fázisában tanítanának valami alapvető pénzügyi műveltséget. Ahogy leéljük az életünket, függetlenül attól, hogy az ember valamilyen nagy intézmény vezető pénzügyi ellenőreként dolgozik, vagy csak valami nagyon hétköznapi munkahelye lesz ott, ahol született, mindenképpen szembesülünk – valamilyen életszakaszban mindenkinek foglalkoznia kell ezzel – valamilyen nagyobb pénzügyi tranzakcióval, például gépkocsi, egy ház, mosógép vagy bármi más megvásárlásával. Azt hiszem, sokkal jobb lenne, ha az emberek már egészen korai stádiumban tanulnának egy kicsit erről az iskolai tantervekben, hogy valamennyi alapvető információval rendelkezzenek. Amiről Harkin asszony beszél, az magasabb szintre vonatkozik, arra, hogy milyen jellegű információt adjunk a fogyasztóknak, mert ha igaza van: a nekik megadott információ mennyisége és az a 48 oldal, amit nagyon kisbetűkkel szedve kell elolvasniuk, csak azért van nézetem szerint (és mindig is ez volt a nézetem), hogy kielégítse a jogászokat, hogy ha valamilyen ügy felmerül, nagy és még nagyobb díjakat számlázhassanak ki azért, hogy megmondják, hogy nyert vagy vesztett. Ebben egyáltalán nem hiszek. Ennek a konkrét területnek egy része közvetlenül a saját felelősségi körömhöz tartozik. Gyakran eszembe jut egy konkrét eset, amikor Skóciában voltam két évvel ezelőtt, hogy találkozzam néhány pénzügyi oktatóval, akik akkor az UCITS területére vonatkozóan a perspektívák irányelvről beszélgettek. Azt mondták, hogy a perspektívákról szóló irányelvben 81 oldal van, és 78 oldal a konkrét termékre vonatkozó egyszerűsített perspektívákban. Így a fogyasztói hitelről szóló irányelvben, amivel úgy tudom, a Parlament jelenleg foglalkozik, Kuneva asszony néhány javítást tesz arra vonatkozóan, hogy a fogyasztóknak milyen jellegű alapinformációt kell megadni. Kuneva asszony foglalkozik ezekkel a konkrét vonatkozásokkal. De a pénzügyi oktatás egész területén, amit megpróbáltam napirendre venni az az, hogy a tagállamok már korai fázisban vegyenek fel valamennyi alap pénzügyi oktatást a fő tantervi program részeként. Azt hiszem, mindenki jobban járna, ha így lenne, mint ha sok-sok oldalnyi apróbetűs szöveget bocsátanának a rendelkezésére, amit senki sem olvas el."@hu11
". Per quanto riguarda l’educazione finanziaria ci stiamo adoperando per inserirla in agenda e far sì che tutti siano consapevoli che, in particolare negli Stati membri, sarebbe probabilmente un migliore investimento piuttosto che in molte altri settori qualora, a partire dalla prima fase dei programmi scolastici, si insegnassero alcuni elementi di base dell’alfabetizzazione finanziaria. Dal momento che, nel corso della vita, sia che si ricopra il ruolo di controllore finanziario capo di un’importante istituzione, sia che si abbia un lavoro comune in un’area locale, di certo ci si imbatterà, a un certo punto è una situazione che si dovrà affrontare, in transazioni finanziarie importanti quali l’acquisto di un’automobile, di una casa, una lavatrice, o qualsiasi altra cosa. Sono convinto che incominciare il prima possibile sarebbe più efficace se si insegnasse alle persone nei programmi scolastici in modo da apprendere alcune informazioni di base. I temi affrontati dall’onorevole Harkin prevedono un livello più elevato, ad esempio quale tipo di informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori, poiché ha ragione: la quantità di informazioni date ai consumatori e le 48 pagine che devono leggere in caratteri piccolissimi hanno come unico scopo, secondo me (ed è sempre stata la mia opinione), quello di soddisfare gli avvocati, affinché in una causa, possano chiedere parcelle sempre più onerose per dire se uno ha vinto o perso. Non mi fido affatto. Alcuni aspetti di questo settore specifico rientrano direttamente sotto la mia responsabilità. Ricordo spesso un caso particolare di quando mi trovavo in Scozia, circa due anni fa, per incontrare alcuni educatori finanziari che spiegavano la direttiva sulle prospettive nel settore OICVM. Spiegavano che c’erano 81 pagine nella direttiva e 78 nel prospetto semplificato relativo a un determinato prodotto. Allora, nella direttiva sul credito ai consumatori, di cui al momento credo si stia occupando il Parlamento, la signora Commissario Kuneva apporterà alcuni miglioramenti come quale tipo di informazioni di base fornire ai consumatori. La signora Commissario Kuneva sta affrontando questi particolari aspetti. Ma nell’intero settore dell’istruzione finanziaria, la mia priorità è inserire nell’agenda che gli Stati membri includano, in una prima fase, l’educazione finanziaria di base quale parte dei programmi scolastici centrali. Ritengo che sia più vantaggioso per tutti, anziché affrontare pagine e pagine di caratteri minuscoli che nessuno legge mai."@it12
"Šių mūsų pastangų tikslas – įtraukti finansinį švietimą į darbotvarkę ir pasiekti, kad visi, visų pirma valstybės narės, suprastų, jog tam tikrų pagrindinių finansinio raštingumo klausimų ankstyvas įtraukimas į mokyklų programas būtų geresnė investicija už kitas investicijas daugybėje kitų sričių. Neatsižvelgiant į tai, ar žmogus tampa didelės institucijos vyriausiuoju finansiniu kontrolieriumi, ar dirba labai kasdienišką darbą savo srityje, anksčiau ar vėliau jam būtinai teks susidurti su kuriuos nors svarbiu finansiniu sandoriu, pavyzdžiui, automobilio, būsto, skalbimo mašinos ar bet kurio kito daikto pirkimas, ir jį sudaryti. Manau, būtų daug geriau, jei ankstyvuoju etapu žmonės būtų supažindinami su šiais dalykais mokyklos programose, ir sužinotų tam tikros pagrindinės informacijos. Ponia Harkin iškėlė aukštesnio lygmens klausimą – kokio tipo informacija turėtų būti pateikiama vartotojui, nes ji yra teisi: manau (ir visada laikiausi šios nuomonės), kad vartotojui pateikiamos informacijos apimties ir 48 puslapių smulkaus šrifto vienintelis tikslas – patenkinti teisininkus, kad bylos atveju jie galėtų imti vis didesnius mokesčius už pasakymą, kad Jūs laimėjote ar pralaimėjote. Šie dalykai man nekelia absoliučiai jokio pasitikėjimo. Esu tiesiogiai atsakingas už dalį šios konkrečios srities. Dažnai prisimenu vieną konkretų atvejį, kai prieš pora metų lankydamasis Škotijoje dalyvavau susitikime su kai kuriais finansiniais švietėjais, kurie kalbėjo apie kolektyvinio investavimo į laisvai perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (UCITS) prospektų direktyvą. Jie sake, kad prospektų direktyvą sudaro 81 psl., o konkretaus produkto supaprastintąjį prospektą – 78 p. Taigi svarstant Parlamente Vartotojų kredito direktyvą ponia Kuneva padarys kai kurių pakeitimų, susijusių su pagrindine informacija, kuri turėtų būti pateikiama vartotojams. Ponia Kuneva nagrinėja šiuos konkrečius aspektus. Tačiau kalbant apie visą finansinio švietimo sritį, pagrindinis dalykas, kurį siekiau padaryti prioritetiniu darbotvarkės klausimu – užtikrinti, kad valstybės narės tam tikrą bazinį finansinį švietimą įtrauktų į ankstyvąsias pagrindines mokyklų programas. Manau, kad taip būtų daug geriau, nei naudoti daugybę puslapių smulkiu šriftu pateiktos informacijos, kurios niekas neskaito."@lt14
"− Tas, ko mēs cenšamies darīt finanšu izglītības jomā, ir uzņemt to darba kārtībā un likt katram saprast, it īpaši dalībvalstīs, ka tas varētu būtu labāks ieguldījums nekā citās jomās, ja skolas mācību programmā jau ļoti agri tiktu mācīti finanšu pamati. Jo dzīves gaitā, vienalga, vai cilvēks ir galvenais finanšu kontrolieris lielā iestādē vai viņam ir ļoti parasts darbs vietējā apkaimē, ikviens sastapsies – kādā posmā jums būs jānodarbojas ar to - ar kādu nopietnu finanšu darbību, piemēram, pērkot automašīnu, māju, veļas mazgājamo mašīnu vai tamlīdzīgi. Es domāju, ka jau agrīnā posmā būtu daudz labāk, ja cilvēkiem būtu mazliet iemācīts skolas mācību programmā, lai viņiem būtu zināma kaut kāda pamatinformācija. teiktais attiecas uz augstāku līmeni, runājot par to, kāda tipa informācija būtu jādod patērētājam, jo viņai ir taisnība: informācijas daudzums, ko viņiem dod, un 48 lappuses, ko viņi saņem lasīšanai ļoti sīkā rakstā, ir domātas tikai vienam vienīgam nolūkam, manuprāt (un tā es vienmēr esmu domājis), lai apmierinātu juristus, lai viņi, ja ir tieslieta, var noteikt arvien augstākas maksas par to, ka viņi pasaka, vai jūs esat vinnējuši vai zaudējuši. Man nav it nekādas ticības tam visam. Daļa šīs jomas ir manā tiešā atbildībā. Es bieži atceros kādu konkrētu gadījumu, kad es biju Skotijā pirms aptuveni diviem gadiem un tikos ar dažiem finanšu izglītības speciālistiem, kas runāja par Perspektīvu direktīvu attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU). Viņi teica, ka Perspektīvu direktīvā esot 81 lappuse un vienkāršotajās perspektīvās – 78 lappuses par konkrētu produktu. Tātad Patēriņa kredīta direktīvā, ar kuru, manuprāt, nodarbojas šis Parlaments veiks dažus uzlabojumus par to, kāda tipa pamatinformācija ir dodama patērētājiem. nodarbojas ar šiem konkrētajiem aspektiem. Bet visā finanšu izglītības jomā tas, ko es gribu redzēt darba kārtībā, ir, lai dalībvalstis jau no izglītības agrīnas pakāpes iekļauj finanšu izglītības pamatus kā mācību programmas sastāvdaļu. Es domāju, ka ikvienam veiksies labāk, to darot, nekā saņemot lappusēm garu tekstu sīkā rakstā, kuru neviens nekad nelasa."@lv13
"What we have been attempting to do here in financial education is to get this on the agenda and to make everybody aware, particularly in Member States, that it would probably be a better investment than in lots of other areas if, from a very early stage in the school curriculum, some basic financial literacy was taught. Because, going through life, whether one ends up as the chief financial controller of a major institution or whether one has a very ordinary job in one’s local area, you are definitely going to encounter – at some stage you are going to have to deal with – some major financial transaction such as the buying of a car, a house, a washing machine or whatever. I think that from an early stage it would be far better if people had a little bit taught to them in the school curriculum programme so that they would know some basic information. What Ms Harkin was speaking about goes on to a higher level as to what type of information should be given to a consumer, because she is correct: the amount of information that is given to them and the 48 pages that they get to read in very small writing is there for the sole purpose, in my view (and it has always been my view), of satisfying lawyers, so that if there is a case, they can charge bigger and bigger fees for telling you that you have either won or lost. I have absolutely no faith in that at all. Some of that particular area is directly under my own responsibility. I often recall a particular case when I was in Scotland about two years or so ago, meeting with some of the financial educators who were talking about the Perspectives Directive in the UCITS area. They said there were 81 pages in the Perspectives Directive and 78 pages in the simplified perspectives to do with a particular product. So, in the Consumer Credit Directive, which I think is being dealt with at present in Parliament, Ms Kuneva will make some improvements as to what type of basic information consumers should be given. Ms Kuneva is dealing with those particular aspects. But in the whole area of financial education, the place where I have been trying to up the agenda is for Member States to include, from an early stage, some basic financial education as part of the core curriculum programme. I think everybody would be far better off doing it like that than having pages and pages of small type that no one ever reads."@mt15
". − Wat we op het vlak van financiële voorlichting hebben proberen te doen is het thema op de agenda plaatsen en iedereen, in het bijzonder de lidstaten, bewust maken van het feit dat het waarschijnlijk een goede investering zou zijn − beter dan heel wat andere investeringen − als we van in een heel vroeg stadium een minimum aan financieel onderwijs laten opnemen in het lessenpakket op school. Want op een bepaald punt in je leven, of je nu het hoofd van de financiële dienst bent in een grote instelling of een gewone baan hebt in je buurt, je zal onvermijdelijk − op een bepaald moment kun je niet anders − geconfronteerd worden met een grote financiële transactie zoals het kopen van een auto, een huis, een wasmachine of wat dan ook. Ik denk dat het een hele verbetering zou zijn als mensen hierover op school al een beetje voorlichting zouden krijgen zodat ze al over wat basisinformatie zouden beschikken. Wat mevrouw Harkin aanhaalde, gaat verder dan de vraag welke informatie een consument zou moeten krijgen, want ze heeft gelijk: de hoeveelheid informatie die een consument krijgt, en die 48 bladzijden kleine lettertjes zijn daar slechts om één reden. Naar mijn mening (en ik ben altijd van die mening geweest) zijn ze daar voor de advocaten, zodat zij in het geval van een rechtszaak meer en meer geld zouden kunnen vragen om u te vertellen of u gewonnen of verloren hebt. Ik heb daar absoluut geen vertrouwen in. Een deel van deze kwestie valt rechtstreeks onder mijn bevoegdheid. Ik moet vaak terugdenken aan een bepaalde situatie die ik ongeveer twee jaar geleden meemaakte toen ik in Schotland was om enkele financiële voorlichters te ontmoeten. Ze vertelden me dat de Icbe-richtlijn voor een bepaald product 81 bladzijden in beslag nam, en in de vereenvoudigde versie 78 bladzijden. Dus, voor de richtlijn consumentenkrediet, die momenteel denk ik in het Parlement besproken wordt, zal mevrouw Kuneva ervoor zorgen dat er verbetering komt inzake de basisinformatie die een consument moet krijgen. Die specifieke aspecten worden door mevrouw Kuneva behandeld. Maar op het vlak van financiële voorlichting heb ik dus voorgesteld om lidstaten in een heel vroeg stadium een minimum aan financiële opleiding te laten voorzien in het kerncurriculum. Want volgens mij heeft iedereen daar veel meer aan dan aan bladzijden en bladzijden kleine lettertjes die toch niemand leest."@nl3
"To co próbowaliśmy uczynić tutaj w zakresie edukacji finansowej to włączenie jej do porządku obrad i uświadomienie wszystkich, a w szczególności państwom członkowskim, że będzie to prawdopodobnie lepsza inwestycja niż wiele innych obszarów, jeśli będziemy uczyć podstawowego zrozumienia dla kwestii finansowych, umieszczając te kwestie na bardzo wczesnym etapie w programie nauczania. Ponieważ, z biegiem życia, niezależnie od tego, czy ktoś kończy jako szef kontroli finansowej w dużej instytucji czy też ma całkiem zwyczajną pracę w swoim otoczeniu lokalnym, z pewnością będzie musiał zmierzyć się - na pewnym etapie, na którym będzie się musiał tym zająć - z pewnymi większymi transakcjami finansowymi, takimi jak kupno samochodu, domu, pralki czy czegoś innego. Myślę, że byłoby o wiele lepiej, gdyby ludzie uzyskali pewną wiedzę na wczesnym etapie, w ramach programu szkolnego, tak aby posiadali pewne podstawowe informacje. To o czym mówiła pani Harkin wkracza na wyższy poziom i dotyczy kwestii, jakiego rodzaju informacje należy udzielić konsumentowi, ponieważ ona jest konkretna: ilość informacji im przekazywanych oraz 48 stron, jakie otrzymują do przeczytania, bardzo małym drukiem, służy wyłącznie jednemu celowi, moim zdaniem (i zawsze tak uważałam), a mianowicie usatysfakcjonowaniu prawników, tak aby w stosownym przypadku mogli wymagać coraz to wyższych opłat za stwierdzenie, czy ktoś wygrał czy przegrał. Nie mam absolutnie żadnego zaufania do tego. Pewne szczególne obszary znajdują się bezpośrednio w zakresie mojej odpowiedzialności. Często przypominam szczególny przypadek, kiedy byłam w Szkocji, około dwa lata temu, spotkałem się z pewnymi nauczycielami ds. finansowych, którzy mówili o dyrektywie w sprawie perspektyw w obszarze UCTIS. Powiedzieli, że jest 81 stron tekstu w dyrektywie w sprawie perspektyw i 78 stron w perspektywach uproszczonych, który dotyczy danego produktu. A zatem, w dyrektywie w sprawie kredytu konsumenckiego, którą według mnie zajmuje się obecnie Parlament, pan Kuneva dokona pewnych ulepszeń w odniesieniu do kwestii, jakiego rodzaju podstawowych informacji należy udzielić konsumentowi. Pan Kuneva zajmuje się tymi szczególnymi aspektami. Jednakże w całym obszarze edukacji finansowej, starałem się objąć porządkiem obrad kwestię włączenia przez państwa członkowskie, od wczesnego etapu, pewnej podstawowej edukacji finansowej jako części programu szkolnego. Myślę, że każdy byłby dużo bardziej zadowolony z tego niż z wielkiej ilości stron tekstu drukowanego małą czcionką, których nikt nigdy nie czyta."@pl16
"O que temos estado a tentar fazer aqui em matéria de educação financeira é incluir esta questão na ordem de trabalhos e alertar toda a gente, em especial nos Estados-Membros, de que seria provavelmente melhor investir nesta área do que em muitas outras, ensinando alguma literacia financeira de base logo desde uma fase muito precoce do programa escolar. É que ao longo da vida e quer nos tornemos directores do departamento de auditoria financeira de uma grande instituição, quer tenhamos um emprego banal na nossa área de residência, encontraremos indubitavelmente – e teremos de lidar com – alguma transacção financeira importante, como comprar um carro, uma casa, uma máquina de lavar roupa ou seja o que for. Penso que seria muito melhor se, bem cedo, as pessoas recebessem um pouco de formação no âmbito do programa escolar para passarem a dispor de alguma informação básica. Aquilo de que a senhora deputada Marian Harkin estava a falar reporta-se já a um nível superior, que é o de apurar que tipo de informação se deveria dar a um consumidor, e ela está certa: a quantidade de informação que é fornecida aos consumidores e as 48 páginas que estes têm de ler em letra muito pequena servem apenas, e em meu entender (foi o que sempre achei), o propósito único de agradar aos advogados, para que estes, caso haja um processo, possam cobrar honorários cada vez maiores para lhe dizerem se ganhou ou perdeu. Não tenho absolutamente qualquer fé nisso tudo. Parte desta temática específica está directamente sob a minha própria responsabilidade. Recordo-me muitas vezes de um caso em especial, ocorrido há cerca de dois anos quando estava na Escócia, durante uma reunião com alguns dos educadores financeiros que falavam sobre a directiva relativa às perspectivas no sector dos OICVM. Disseram eles que havia 81 páginas nesta directiva e 78 páginas na versão simplificada das perspectivas que tinham que ver com um produto específico. Por conseguinte, na directiva relativa ao crédito ao consumo, que julgo estar agora a ser analisada pelo Parlamento, a Senhora Comissária Kuneva irá introduzir alguns aperfeiçoamentos sobre o tipo de informação básica que deve ser prestada aos consumidores. A Senhora Comissária está a ocupar-se especialmente desses aspectos, mas, na globalidade da área da educação financeira, o ponto em que tenho estado a tentar obter uma maior prioridade na ordem de trabalhos é a introdução pelos Estados-Membros, logo numa fase inicial, de alguma educação financeira de base no âmbito do programa escolar fundamental. Creio que todos ficariam beneficiados se agíssemos desse modo em vez de termos páginas e páginas escritas em letra pequena que ninguém nunca lê."@pt17
"What we have been attempting to do here in financial education is to get this on the agenda and to make everybody aware, particularly in Member States, that it would probably be a better investment than in lots of other areas if, from a very early stage in the school curriculum, some basic financial literacy was taught. Because, going through life, whether one ends up as the chief financial controller of a major institution or whether one has a very ordinary job in one’s local area, you are definitely going to encounter – at some stage you are going to have to deal with – some major financial transaction such as the buying of a car, a house, a washing machine or whatever. I think that from an early stage it would be far better if people had a little bit taught to them in the school curriculum programme so that they would know some basic information. What Ms Harkin was speaking about goes on to a higher level as to what type of information should be given to a consumer, because she is correct: the amount of information that is given to them and the 48 pages that they get to read in very small writing is there for the sole purpose, in my view (and it has always been my view), of satisfying lawyers, so that if there is a case, they can charge bigger and bigger fees for telling you that you have either won or lost. I have absolutely no faith in that at all. Some of that particular area is directly under my own responsibility. I often recall a particular case when I was in Scotland about two years or so ago, meeting with some of the financial educators who were talking about the Perspectives Directive in the UCITS area. They said there were 81 pages in the Perspectives Directive and 78 pages in the simplified perspectives to do with a particular product. So, in the Consumer Credit Directive, which I think is being dealt with at present in Parliament, Ms Kuneva will make some improvements as to what type of basic information consumers should be given. Ms Kuneva is dealing with those particular aspects. But in the whole area of financial education, the place where I have been trying to up the agenda is for Member States to include, from an early stage, some basic financial education as part of the core curriculum programme. I think everybody would be far better off doing it like that than having pages and pages of small type that no one ever reads."@ro18
"To, čo sa pokúšame v oblasti finančného vzdelávania dosiahnuť, je zahrnúť túto oblasť medzi priority a prinútiť všetkých, najmä v členských štátoch, aby si uvedomili, že investícia do získavania základnej finančnej gramotnosti v rámci školských osnov na veľmi rannom stupni, by pravdepodobne bola výhodnejšia, než investovať do mnohých iných oblastí. Pretože počas svojho života, bez ohľadu na to, či sa niekto stane hlavným finančným kontrolórom dôležitej inštitúcie, alebo bude vykonávať veľmi jednoduchú prácu vo svojom regióne, určite sa stretne, v istom období sa bude musieť zaoberať nejakou dôležitejšou finančnou transakciou, akou je kúpa automobilu, domu, práčky alebo inej veci. Domnievam sa, že by bolo oveľa lepšie, keby sa ľudia naučili niečo v rámci učebných osnov, aby tam získali niektoré základné vedomosti. To, o čom pani Harkin rozprávala,  sa týka vyššej úrovni informácií, ktoré by mali byť poskytnuté spotrebiteľovi, pretože má pravdu: to množstvo informácií, ktoré sú poskytované spotrebiteľom a 48 strán písaných drobným písmom, ktoré majú preštudovať, existuje podľa mňa len z jediného dôvodu(a bol to vždy môj názor), a to pre uspokojenie právnikov, aby v prípade, ak dôjde k sporu, mohli účtovať stále vyššie poplatky za to, že vám oznámia, že ste buď vyhrali, alebo prehrali. Vôbec tomu nedôverujem. Časť tejto oblasti patrí priamo do mojej pôsobnosti. Často si spomínam na jeden konkrétny prípad z mojej návštevy Škótska približne pred dvoma rokmi, kde som stretol istých finančných školiteľov, ktorí rozprávali o výhľadovej smernici  pre oblasť podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP). Uviedli, že výhľadová smernica mala 81 strán a zjednodušená výhľadová smernica 78 strán, ktoré sa týkali konkrétneho produktu. Takže v smernici o spotrebných úveroch, ktorou sa, predpokladám, v súčasnosti zaoberá Parlament, pani Kuneva vykoná určité zlepšenia v súvislosti s tým, aké informácie by mali byť poskytnuté spotrebiteľom. Pani Kuneva sa zaoberá riešením týchto konkrétnych aspektov. No sú to členské štáty, ktoré musia zaviesť základnú finančnú výchovu ako súčasť jadra učebných osnov na rannom stupni pre celú oblasť finančného vzdelávania, v ktorej sa snažím presadiť svoju agendu. Myslím, že všetci by na tom boli oveľa lepšie s týmto prístupom, než keby sa mali prehrýzť kvantom strán písaných drobným písmom, ktoré nikto nikdy nečíta."@sk19
"Finančno izobraževanje smo poskušali uvrstiti med pomembna vprašanja in zlasti v državah članicah ljudi ozavestiti o tem, da bi bilo zgodnje učenje finančne pismenosti v šolah boljša naložba kot na mnogih drugih področjih. Ker se v življenju, pa če nekdo konča kot glavni finančni nadzornik pomembne institucije ali ima povsem običajno službo na lokalnem območju, zagotovo srečamo – nekoč se bo treba s tem ukvarjati – z neko pomembno finančno transakcijo, kot je nakup avtomobila, hiše, pralnega stroja ali česa drugega. Mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi se ljudje o tem nekaj naučili v okviru šolskega učnega načrta, tako da bi poznali osnovne informacije. To, o čemer govori gospa Harkin, zadeva višjo raven, in sicer kakšne vrste informacij je treba dati potrošniku. Ima prav: edini namen količine informacij, ki so jim predložene, in 48 strani v drobnem tisku, ki jih dobijo v branje, je po mojem mnenju (in vedno sem bil tega mnenja) zadovoljiti odvetnike, da lahko v primeru spora zaračunajo višji honorar za to, da vam povejo, da ste zmagali ali izgubili. Temu sploh ne zaupam. Del tega področja je neposredno pod mojo odgovornostjo. Pogosto se sklicujem na poseben primer, ko sem se pred približno dvema letoma na Škotskem srečal z nekaterimi pedagogi s področja finančnega izobraževanja, ki so govorili o direktivi o prospektu na področju KNPVP. Povedali so, da je imela direktiva o prospektu 81 strani in izvleček prospekta v zvezi z določenim proizvodom 78 strani. Tako bo gospa Kuneva v direktivo o potrošniških posojilih, ki mislim, da se obravnava v Parlamentu, vnesla nekaj izboljšav glede vrste osnovnih informacij, ki jih morajo dobiti potrošniki. Gospa Kuneva se ukvarja s temi vidiki. Vendar sem na celem področju finančnega izobraževanja poskušal izpostaviti pomembnost, da države članice že v zgodnji fazi vključijo osnovno finančno izobraževanje v osnovni učni načrt. Mislim, da bi bil ta način za vse mnogo boljši kot ogromno število strani z drobnim tiskom, ki jih nihče ne bere."@sl20
". − Vad vi har försökt göra på området för finansiell utbildning är att få upp detta på dagordningen och att göra alla medvetna om, i synnerhet i medlemsstaterna, att det förmodligen skulle vara en bättre investering än på många andra områden om en viss grundläggande kunskap lärdes ut på ett väldigt tidigt stadium inom ramen för skolans läroplan. För vare sig man blir ledande styrekonom inom en större institution eller om man får ett alldeles vanligt arbete i området där man bor så kommer man under livets gång definitivt att komma i kontakt med – i något skede kommer man att behöva hantera – någon stor finansiell transaktion, som t.ex. köp av bil, hus, tvättmaskin eller något sådant. Jag anser att det skulle vara mycket bättre om man lärde sig lite på ett tidigt stadium inom ramen för skolans läroplan, så att man hade en viss grundläggande kunskap. Det som Marian Harkin talade om ligger på en högre nivå vad gäller vilken sorts information som konsumenter bör få, för hon har rätt: Den mängd information som tillhandahålls konsumenterna och de 48 sidor av finstilt text som de ska läsa har enligt min uppfattning (och det har alltid varit min uppfattning) som enda syfte att tillfredsställa juristerna, så att de, om det blir en rättssak, kan kräva allt högre avgifter för att antingen tala om för en att man har vunnit eller att man har förlorat. Jag tror verkligen inte på detta. Vissa delar av just detta område ligger direkt inom mitt ansvarsområde. Jag minns ofta ett särskilt fall för omkring två år sedan när jag var i Skottland för att träffa några av lärarna i ekonomi, som talade om prospektdirektivet som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS). De sa att 81 sidor i prospektdirektivet och 78 sidor i de förenklade prospekten hade att göra med en viss produkt. Meglena Kuneva kommer därför att göra några förbättringar i direktivet om konsumentkrediter, som jag tror behandlas i parlamentet för närvarande, när det gäller vilken sorts grundläggande information som konsumenter bör få. Det är Kuneva som hanterar just dessa aspekter. Men vad gäller hela området för finansiell utbildning har jag försökt höja agendan genom att få medlemsstaterna att införa en viss grundläggande finansiell utbildning som en del av kärnan i läroplanen från ett tidigt stadium. Jag tror att det skulle vara mycket bättre för alla parter att göra på det sättet än att ha ett oändligt antal sidor med finstilt text som ingen någonsin läser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph