Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-283"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-283"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I would like to thank the Honourable Member for her interest in the single market review. Alongside our Communication on the single market for 21st century Europe, we adopted a package of measures to improve the competitiveness and efficiency of retail financial services markets. Integral to that package are initiatives to improve consumer confidence and empower them to seek out the best product for their individual needs. Although the Commission focus on empowering consumers is not recent, current financial turbulence certainly highlights the importance of this matter. I would like to address all three areas mentioned by the Honourable Member: education, inclusion and redress. Financial education is best delivered as close as possible to the citizens that need it, namely at the level of national and regional authorities, non-governmental agencies and the financial services sector. At the end of 2007, we adopted a communication on financial education to raise awareness of the need to increase consumers’ level of financial literacy, promote the provision of high-quality financial education in the European Union and provide some practical tools to help achieve these goals. It includes some principles to guide financial services providers and announces some practical initiatives. These range from publishing an on-line database of financial education provision and research in the EU, to an enhancement of the existing Dolceta on-line educational tool to help teachers incorporate financial matters into the school curriculum. Today, having a bank account is a prerequisite for being able to fully participate in social and economic life, and all EU citizens should have access to a basic bank account. We are currently carrying out a study to identify and analyse policy measures taken by Member States to prevent financial exclusion. Based on this information, which we hope to receive at the end of this month, we will reflect on how best to ensure that all EU citizens have access to a basic bank account. Finally, when buying financial services, consumers need to know that in the event of a problem they can have easy access to redress. While out-of-court dispute settlement bodies exist in many EU countries, not all of these are members of the Commission-run FIN-NET, the aim of which is to facilitate consumer access to redress in cross-border cases. With this in mind, we are working to ensure that all existing out-of-court dispute resolution bodies are part of FIN-NET. We are also reflecting more generally on how to encourage the creation of alternative redress systems where these do not already exist. Those initiatives will not create confidence and empower consumers overnight, but they are a complement to the initiatives we are taking in other related areas, such as information and advice."@en4
lpv:translated text
"Rád bych poděkoval ctihodné poslankyni za její zájem o přezkum jednotného trhu. Současně s naším sdělením o jednotném trhu pro Evropu 21. století jsme přijali balíček opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti a efektivnosti trhů se službami v oblasti drobných financí. Nedílnou součástí tohoto balíčku jsou iniciativy pro zlepšení důvěry spotřebitelů a pro umožnění spotřebitelům vyhledat ten nejlepší produkt pro jejich individuální potřeby. Přestože se Komise na rozšíření možností spotřebitelů nezaměřila až v poslední době, současná finanční turbulence jistě zvyšuje význam této záležitosti. Rád bych se vyjádřil ke všem třem oblastem zmíněným ctihodnou paní poslankyní: vzdělání, účast a opravné prostředky. Finanční vzdělávání lze nejlépe poskytovat co nejblíže občanům, kteří jej potřebují, konkrétně na úrovni národních a regionálních orgánů, nevládních organizací a sektoru finančních služeb. Na konci roku 2007 jsme přijali sdělení o finančním vzdělávání, abychom zvýšili informovanost o potřebě zvýšit úroveň finanční gramotnosti spotřebitelů, a dále abychom podpořili poskytování kvalitního finančního vzdělávání v Evropské unii a poskytli určité praktické nástroje s cílem pomoci dosáhnout těchto cílů. Toto sdělení zahrnuje určité zásady, které mohou poskytovatelé finančních služeb použít jako vodítko, a oznamuje určité praktické iniciativy. Škála těchto iniciativ sahá od zveřejnění internetové databáze poskytování finančního vzdělání a průzkumu v EU až po vylepšení stávajícího internetového vzdělávacího nástroje Dolceta s cílem pomoci učitelům zahrnout finanční záležitosti do školního učiva. Dnes je vlastnictví bankovního účtu předpokladem k tomu, aby se člověk mohl plně účastnit společenského a ekonomického života, a všichni občané EU by měli mít přístup k základnímu bankovnímu účtu. V současné době provádíme studii, abychom zjistili a analyzovali strategická opatření přijímaná členskými státy s cílem zabránit finanční izolaci. Na základě těchto informací, které – jak doufáme – obdržíme na konci tohoto měsíce, budeme uvažovat o tom, jak nejlépe zajistit, aby měli všichni občané EU přístup k základnímu bankovnímu účtu. Závěrem bych chtěl říci, že když si spotřebitelé kupují finanční služby, musí vědět, že v případě problému, mají snadný přístup k opravným prostředkům. Přestože v mnoha zemích EU existují orgány pro mimosoudní řešení sporů, ne všechny tyto orgány jsou členy sítě FIN-NET, kterou provozuje Komise a jejímž účelem je usnadnit spotřebiteli dostupnost opravných prostředků v přeshraničních případech. Na toto pamatujeme a snažíme se zajistit, aby všechny existující orgány pro mimosoudní řešení sporů byly součástí sítě FIN-NET. Rovněž uvažujeme obecněji o tom, jak podpořit vytvoření alternativních systémů opravných prostředků tam, kde tyto systémy již neexistují. Tyto iniciativy nevytvoří důvěru a nerozšíří možnosti spotřebitelů přes noc, avšak jsou doplňkem iniciativ, které podnikáme v jiných souvisejících oblastech jako je například informování a poradenství."@cs1
"Jeg ønsker at takke fru Harkin for hendes interesse i undersøgelsen af det indre marked. Sideløbende med vores meddelelse "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" har vi vedtaget en pakke med tiltag til fremme af konkurrenceevnen og effektiviteten af EU's marked for finansielle tjenesteydelser i detailleddet. En integreret del af pakken er initiativer til at fremme forbrugernes tillid og mulighed for at vælge det produkt, der passer bedst til deres behov. Selv om Kommissionens fokus på myndiggørelse af forbrugerne ikke er en nyhed, fremhæver den nuværende økonomiske turbulens helt klart betydningen af dette spørgsmål. Jeg ønsker at tale om alle tre områder, som det ærede medlem nævnte: uddannelse, integration og erstatning. Formidling af finansiel viden giver de bedste resultater, hvis denne viden formidles så tæt som muligt på de borgere, der har behov derfor, dvs. på nationalt og regionalt plan og gennem myndigheder, ikkestatslige agenturer og finanssektoren. Vi vedtog i slutningen af 2007 en meddelelse om formidling af finansiel viden for at skabe bevidsthed om nødvendigheden af at øge forbrugernes finansielle viden, fremme formidlingen af tilstrækkelig finansiel viden i EU og udvikle nogle praktiske værktøjer til opnåelsen af disse mål. Meddelelsen omfatter principper til vejledning af udbyderne af finansielle tjenesteydelser og praktiske initiativer. Disse initiativer omfatter offentliggørelse af en database på internettet om formidling af finansiel viden og forskning i EU og fremme af det eksisterende uddannelsesværktøj på internettet, Dolceta, der skal bistå lærere i inkorporeringen af finansielle emner i deres undervisningspensum. I dag er det at have en bankkonto en forudsætning for at kunne deltage fuldt ud i det sociale og økonomiske liv, og alle EU-borgere skal have adgang til en grundlæggende bankkonto. Vi er i færd med at foretage en undersøgelse med henblik på at identificere og analysere de politiske foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet til forebyggelse af økonomisk udstødelse. Vi vil på grundlag af disse oplysninger, som vi håber at modtage sidst på måneden, klarlægge, hvordan man bedst sikrer, at alle EU-borgere har adgang til en grundlæggende bankkonto. Endelig skal forbrugerne vide, at de i tilfælde af problemer har let adgang til erstatning i forbindelse med køb af finansielle tjenesteydelser. Selv om der findes organer til udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet i mange EU-medlemsstater, er det ikke alle, der er medlem af FIN-NET, som drives af Kommissionen, og som har til formål at lette forbrugernes adgang til erstatning i sager på tværs af grænserne. Med dette in mente arbejder vi på at kunne sikre, at alle eksisterende organer, der arbejder med udenretslig bilæggelse af tvister, er en del af FIN-NET. Vi arbejder endvidere mere generelt på at fremme oprettelsen af alternative klagesystemer, hvor de ikke allerede eksisterer. Disse initiativer vil ikke straks skabe tillid og myndiggørelse blandt forbrugerne, men initiativerne er et supplement til de initiativer, som vi har taget på andre relaterede områder, f.eks. med hensyn til information og rådgivning."@da2
". − Ich möchte der Frau Abgeordneten für ihr Interesse an der Prüfung des Binnenmarkts danken. Gleichzeitig mit unserer Mitteilung über einen Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts haben wir ein Paket von Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der Finanzdienstleistungsmärkte für Privatkunden angenommen. Bestandteil dieses Pakets sind Initiativen zur Erhöhung des Vertrauens der Verbraucher, die in die Lage versetzt werden sollen, das auf ihre individuellen Bedürfnisse am besten zugeschnittene Produkt zu finden. Obwohl die gezielte Stärkung des eigenverantwortlichen Handelns der Verbraucher durch die Kommission nichts Neues ist, machen die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten deutlich, wie wichtig dieses Herangehen ist. Ich möchte auf alle drei der von der Abgeordneten genannten Bereiche eingehen: Unterrichtung, Einbeziehung und Rechtsmittel. Die Unterrichtung über finanzielle Angelegenheiten sollte so nah am Bürger wie möglich erfolgen, und zwar auf der Ebene nationaler und regionaler Behörden, Nichtregierungsorganisationen und des Finanzdienstleistungssektors. Ende 2007 haben wir eine Mitteilung über Erwerb und Vermittlung von Finanzwissen angenommen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die finanzielle Kompetenz der Bürger erhöht und die Vermittlung von Finanzwissen in der Europäischen Union verbessert werden müssen, und um einige praktische Instrumente zur Erreichung dieser Ziele bereitzustellen. Sie umfasst einige Grundsätze, die Erbringern von Finanzdienstleistungen als Anleitung dienen sollten, und kündigt einige praktische Initiativen an. So wird die Kommission eine Online-Datenbank über die laufenden Schulungsprogramme und Forschungsarbeiten in der EU einrichten und das Online-Schulungsprogramm Dolceta verbessern, um Lehrern die Aufnahme von Finanzthemen in den allgemeinen Lehrplan zu erleichtern. Ein eigenes Bankkonto ist heute die Voraussetzung für die umfassende Teilnahme am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben, und alle EU-Bürger sollten Zugang zu einem einfachen Bankkonto haben. Wir führen derzeit eine Studie durch, um festzustellen und zu analysieren, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten ergreifen, um eine finanzielle Ausgrenzung zu verhindern. Ausgehend von diesen Informationen, die uns hoffentlich bis Ende dieses Monats vorliegen werden, wollen wir prüfen, wie gewährleistet werden kann, dass alle EU-Bürger Zugang zu einem einfachen Bankkonto haben. Die Verbraucher müssen beim Erwerb von Finanzdienstleistungen wissen, dass sie im Falle von Schwierigkeiten problemlosen Zugang zu Rechtsbehelfen haben. Obwohl in vielen EU-Ländern Stellen für die außergerichtliche Streitbeilegung existieren, gehören nicht alle dem von der Kommission eingerichteten FIN-NET an, dessen Ziel darin besteht, dem Verbraucher den Zugang zu Rechtsmitteln in grenzüberschreitenden Streitfällen zu erleichtern. Ausgehend davon bemühen wir uns darum, alle für die außergerichtliche Streitbeilegung zuständigen Stellen in das FIN-NET aufzunehmen. Wir denken auch darüber nach, wie die Einrichtungen alternativer Wiedergutmachungssysteme, sofern es sie nicht bereits gibt, gefördert werden könnte. Diese Initiativen werden bei den Verbrauchern nicht von heute auf morgen für Vertrauen und eigenverantwortliches Handeln sorgen, aber sie ergänzen die Initiativen, die wir in verwandten Bereichen, wie Information und Beratung, ergriffen haben."@de9
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αξιότιμη βουλευτή για το ενδιαφέρον της για την επισκόπηση της ενιαίας αγοράς. Πέραν της ανακοίνωσής μας σχετικά με την ενιαία αγορά στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, εγκρίναμε μια δέσμη μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των αγορών παροχής λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναπόσταστο τμήμα του πακέτου αυτού αποτελούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την παροχή σε αυτούς των εφοδίων ώστε να αναζητούν το καλύτερο προϊόν για κάθε ανάγκη τους. Αν και η εστίαση της Επιτροπής στην ενίσχυση των καταναλωτών δεν είναι κάτι καινούριο, οι σημερινές αναταραχές στη χρηματοπιστωτική αγορά ασφαλώς τονίζουν τη σημασία του εν λόγω ζητήματος. Θα ήθελα να αναφερθώ και στους τρεις τομείς που ανέφερε η αξιότιμη βουλευτής, δηλαδή την εκπαίδευση, την ενσωμάτωση και την προστασία. Η οικονομική εκπαίδευση γίνεται με τον καλύτερο τρόπο όταν είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες που τη χρειάζονται, δηλαδή στο επίπεδο των εθνικών και των περιφερειακών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο τέλος του 2007, εγκρίναμε ανακοίνωση σχετικά με την χρηματοοικονομική εκπαίδευση με σκοπό να ενημερώσουμε σχετικά με την ανάγκη ανόδου του επιπέδου οικονομικών γνώσεων των καταναλωτών, να προάγουμε την παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παράσχουμε ορισμένα πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αρχές για την καθοδήγηση των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ανακοινώνει την ανάληψη ορισμένων πρακτικών πρωτοβουλιών. Αυτές κυμαίνονται από τη δημοσίευση μίας διαδικτυακής βάσης δεδομένων που αφορά την παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και την έρευνα στην ΕΕ, ως την ενίσχυση του υπάρχοντος διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου Dolceta που βοηθά τους δασκάλους να ενσωματώσουν τα χρηματοοικονομικού χαρακτήρα ζητήματα στη σχολική ύλη. Σήμερα, το να έχει κάποιος έναν τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή, και όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Πραγματοποιούμε επί του παρόντος μελέτη με στόχο τον εντοπισμό και την ανάλυση των πολιτικών μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για να αποτραπεί ο οικονομικός αποκλεισμός. Βάσει αυτών των πληροφοριών, τις οποίες ελπίζουμε ότι θα λάβουμε στα τέλη του μήνα, θα εξετάσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Τέλος, κατά την αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση προβλήματος, θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε μέσα προστασίας. Παρότι σε πολλές χώρες της ΕΕ υπάρχουν αρχές εξωδικαστικού διακανονισμού, δεν είναι όλες αυτές οι αρχές μέλη του FIN-NET, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή και το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών σε μέσα προστασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις. Έχοντας αυτό κατά νου, καταβάλλουμε προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπάρχουσες αρχές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών θα ενταχθούν στο FIN-NET. Εξετάζουμε επίσης γενικότερα τρόπους ενθάρρυνσης της δημιουργίας εναλλακτικών συστημάτων προστασίας, όπου δεν υπάρχουν ήδη. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα δημιουργήσουν εμπιστοσύνη ούτε θα ενισχύσουν τους καταναλωτές εν μία νυκτί, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε σε άλλους σχετικούς τομείς, όπως εκείνος της πληροφόρησης και της παροχής συμβουλών."@el10
"Me gustaría dar las gracias a su Señoría por su interés en la revisión del mercado único. Además de nuestra Comunicación sobre el mercado único para la Europa del siglo XXI, adoptamos un paquete de medidas para mejorar la competitividad y la eficacia de los servicios financieros al por menor. Este paquete contiene iniciativas para mejorar la confianza de los consumidores y capacitarles para buscar el mejor producto para sus necesidades. Aunque el interés de la Comisión por capacitar a los consumidores no es nuevo, las actuales crisis financieras destacan sin duda la importancia de esta cuestión. Me gustaría abordar los tres puntos mencionados por su Señoría: educación, inclusión y vías de recurso. La mejor manera de ofrecer educación financiera es con la mayor proximidad posible al ciudadano que la necesite, en concreto en el ámbito de las autoridades nacionales y regionales, ONG y el sector de los servicios financieros. A finales de 2007 adoptamos una Comunicación sobre educación financiera para sensibilizar de la necesidad de aumentar el nivel de conocimientos financieros de los consumidores, fomentar la prestación de educación financiera de gran calidad en la Unión Europea y proporcionar algunas herramientas prácticas para ayudar a lograr estos objetivos. Tal Comunicación incluye algunos principios para asesorar a los prestadores de servicios financieros y anuncia algunas iniciativas prácticas. Éstas van desde la publicación de una base de datos en línea sobre la posibilidad de recibir educación financiera y la investigación en la UE hasta una mejora de la actual herramienta educativa en línea Dolceta para ayudar al profesorado a incluir las cuestiones financieras en los programas escolares. Hoy en día, tener una cuenta bancaria es un requisito básico para poder participar plenamente en la vida social y económica y todos los ciudadanos de la UE deberían tener acceso a una cuenta bancaria básica. Actualmente, estamos llevando a cabo un estudio para identificar y analizar medidas políticas adoptadas por los Estados miembros para evitar la exclusión financiera. Sobre la base de esta información, que esperamos recibir a finales de este mes, reflexionaremos sobre el mejor modo para garantizar que todos los ciudadanos de la UE tienen acceso a una cuenta bancaria básica. Por último, al comprar servicios financieros, los consumidores tienen que saber que, si tienen un problema, pueden acceder fácilmente a vías de recurso. Aunque en muchos países de la UE existen órganos de resolución extrajudicial de litigios, no todos son miembros de la red FIN-NET de la Comisión, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los consumidores a vías de recurso en casos transfronterizos. Con esto en mente, estamos trabajando para garantizar que todos los órganos extrajudiciales de resolución de litigios formen parte de FIN-NET. También estamos reflexionando más en general sobre cómo fomentar la creación de sistemas de recurso alternativos, cuando no existan. Estas iniciativas no generarán confianza ni capacitarán a los consumidores de la noche a la mañana, pero constituyen un complemento a las iniciativas que estamos adoptando en otros ámbitos, a modo de información y asesoramiento."@es21
"Tahaksin tänada austatud parlamendiliiget huvi eest ühtse turu läbivaatamise kohta. Koos teatisega ühtse turu kohta 21. sajandi Euroopas võtsime vastu ka meetmepaketi jaefinantsteenuste konkurentsivõime ja tõhususe parandamiseks. Paketi lahutamatuks osaks on algatused tarbijausalduse parandamiseks ja tarbijale võimaluse andmiseks oma vajadustest lähtuva parima toote leidmiseks. Kuigi komisjoni töö seoses tarbija suutlikkuse tõstmiseks ei ole uus, rõhutab praegune finantsturgude olukord teema olulisust. Tahaksin käsitleda kõiki kolme austatud komisjoniliikme poolt mainitud valdkonda: haridust, kaasamist ja hüvitamist. Finantshariduse andmine tuleks tuua seda vajavatele kodanikele nii lähedale kui võimalik, nimelt riigisiseste ja piirkondlike asutuste, valitsusväliste asutuste ja finantsteenuste sektori tasemele. 2007. aasta lõpus võtsime vastu teatise finantshariduse kohta, et tõsta teadlikkust vajadusest parandada tarbijate finantskirjaoskuse taset, soodustada kvaliteetse finantshariduse andmist Euroopa Liidus, tagada mõned praktilised vahendid nende eesmärkide saavutamise toetuseks. Finantsteenuste osutajate suunamine nõuab mõningat põhimõttelisust ja mõningaid praktilisi algatusi. Need võivad kujutada endast näiteks interneti andmebaasi avaldamist finantshariduse andmise ja uuringute kohta kuni olemasoleva interneti õpivahendi Dolceta täiustamiseni abistamaks õpetajaid finantsteema lisamisel kooli õppekavasse. Tänapäeval on pangaarve omamine eeltingimuseks sotsiaalses ja majanduslikus elus täiel määral osalemisele ja kõigil ELi kodanikel peab olema juurdepääs põhilisele pangakontole. Praegu teostame uurimust, et tuvastada ja analüüsida liikmesriikide võetud finantspoliitilisi meetmeid finantsilise tõrjutuse ennetamise alal. Loodetavasti käesoleva kuu lõpus meieni jõudva teabe põhjal püüame järele mõelda, kuidas paremini tagada kõigile ELi kodanikele võimalus põhipangakonto omamisele. Lõpuks, finantsteenuste ostmisel on tarbijail vaja teada, et probleemi tekkimisel on neil lihtsasti võimalik saada hüvitist. Kuigi paljudes ELi riikides on olemas kohtuvälise vaidluse lahendamise organid, ei ole kõik nad komisjoni poolt juhitava FIN-NETi liikmed, mille suundumuseks on kergendada tarbija juurdepääsu hüvitisele piiriüleste juhtumite korral Seda silmas pidades me töötame selle tagamise suunas, et kõik tegutsevad kohtuväliseid vaidlusi lahendavad organid oleksid FIN-NETi liikmed. Samuti mõtleme me üldisemalt, kuidas ergutada alternatiivsete hüvitussüsteemide loomist seal, kus neid veel ei ole. Need algatused ei loo usaldust ega anna tarbijaile võimalust üleöö, kuid nad on lisaks algatustele, mida me viime läbi teistes sidusvaldkondades nagu teave ja nõustamine."@et5
"Haluaisin kiittää arvoisaa jäsentä hänen yhtenäismarkkinoiden uudelleentarkastelua kohtaan osoittamasta kiinnostuksestaan. Euroopan yhtenäismarkkinoita 2000-luvulla koskevan tiedonantomme lisäksi hyväksyimme toimenpidepaketin, jolla parannetaan vähittäisrahoituspalvelumarkkinoiden kilpailukykyä ja tehokkuutta. Oleellista paketissa ovat aloitteet kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi ja heidän valmiuksiensa parantamiseksi henkilökohtaisten tarpeidensa kannalta parhaiden tuotteiden hakemissa. Vaikka komissio ei olekaan aivan viime aikoina keskittynyt kuluttajien valmiuksien parantamiseen, nykyiset talouden myllerrykset varmasti korostavat asian tärkeyttä. Haluaisin käsitellä kaikkia kolmea arvoisan jäsenen mainitsemaa aluetta: tietämyksen ja osallisuuden lisäämistä sekä muutoksenhakukeinoja. Talousvalistusta annetaan parhaiten mahdollisimman lähellä sitä tarvitsevia kansalaisia, nimittäin kansallisten ja alueellisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja rahoituspalvelusektorin tasolla. Hyväksyimme vuoden 2007 lopussa tiedonannon talousvalistuksesta tietoisuuden lisäämiseksi tarpeesta parantaa kuluttajien talouslukutaitoa, edistää korkealaatuisen talousvalistuksen tarjontaa Euroopan unionissa ja tarjota käytännön välineitä näiden tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Siihen sisältyy joitakin periaatteita rahoituspalveluntarjoajien opastukseksi ja ilmoituksia joistakin käytännön aloitteista. Ne ulottuvat EU:n talousvalistusohjelmia ja -tutkimusta koskevan sähköisen tietokannan julkistamisesta olemassa olevan Dolceta-opetusvälineen laajentamiseen niin, että opettajat voivat sen avulla sisällyttää talousasiat koulun opetussuunnitelmaan. Nykypäivänä pankkitili on yhteiskunnalliseen ja talouselämään osallistumisen perusedellytys, ja kaikilla EU:n kansalaisilla tulisi olla käytössä peruspankkitili. Tekeillä on parhaillaan tutkimus, jolla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan jäsenvaltioiden taloudellisen syrjäytymisen estämiseen tähtäävien poliittisia toimenpiteitä. Toivomme saavamme tiedot tämän kuukauden loppuun mennessä, ja niiden perusteella pohdimme, miten voimme parhaiten taata, että kaikilla EU:n kansalaisilla on käytössä pankkitili. Lopuksi, kun kuluttajat ostavat rahoituspalveluja, heidän on tiedettävä, että heillä on ongelmatilanteessa käytettävissään helppoja muutoksenhakukeinoja. Monissa EU-maissa on vielä tuomioistuimen ulkopuolisia riitoja ratkaisevia elimiä, mutta ne kaikki eivät ole komission toteuttaman FIN-NET-verkoston jäseniä. Verkoston tarkoituksena on tarjota kuluttajille helppo muutoksenhakukeino rajat ylittävissä tapauksissa. Pitäen tämän mielessämme pyrimme varmistamaan, että kaikki nykyiset tuomioistuimen ulkopuolisia riitoja ratkaisevat elimet kuuluvat FIN-NET-verkostoon. Pohdimme myös yleisemmin, miten kannustaa luomaan vaihtoehtoisia muutoksenhakujärjestelmiä, jos niitä ei vielä ole. Nämä aloitteet eivät paranna kuluttajien luottamusta tai lisää heidän valmiuksiaan hetkessä, mutta ne täydentävät aloitteitamme muilla asiaan liittyvillä alueilla, kuten tiedotuksessa ja neuvonnassa."@fi7
"Je voudrais remercier l’honorable députée pour son intérêt pour la révision du marché unique. En marge de notre communication sur le marché unique pour l’Europe du XXI siècle, nous avons adopté un paquet de mesures visant à améliorer la compétitivité et l’efficience des marchés des services financiers de détail. Ce paquet comprend des initiatives visant à renforcer la confiance des consommateurs et à leur donner les moyens de rechercher le meilleur produit correspondant à leurs besoins individuels. S’il n’est pas nouveau que la Commission cherche à doter les consommateurs des moyens nécessaires pour faire les bons choix dans ce domaine, les turbulences actuelles sur les marchés financiers soulignent sans aucun doute l’importance de ce point. Je voudrais aborder les trois domaines mentionnés par l’honorable députée: l’éducation, l’intégration et les dédommagements. L’éducation financière, pour être optimale, doit avoir lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens qui en ont besoin, à savoir au niveau des autorités nationales et régionales, des agences non gouvernementales et du secteur des services financiers. À la fin de l’année 2007, nous avons adopté une communication sur l’éducation financière visant à attirer l’attention sur la nécessité d’accroître le niveau des connaissances de base des citoyens dans le domaine financier, de promouvoir la dispense d’une éducation financière de qualité dans l’Union européenne et de mettre à disposition des outils pratiques afin de contribuer à atteindre ces objectifs. Elle contient certains principes destinés à guider les prestataires de services financiers et annonce quelques initiatives pratiques. Celles-ci vont de la publication d’une base de données en ligne sur les programmes d’éducation financière et la recherche dans ce domaine au sein de l’UE, au renforcement de l’outil de formation en ligne Dolceta afin d’aider les enseignants à intégrer les matières financières dans les programmes scolaires. Aujourd’hui, avoir un compte bancaire est une condition sine qua non pour pouvoir participer totalement à la vie sociale et économique, et tous les citoyens européens devraient avoir accès à un compte bancaire de base. Nous réalisons actuellement une étude afin d’identifier et d’analyser les mesures politiques prises par les États membres pour prévenir l’exclusion financière. Sur la base de ces informations, que nous espérons recevoir à la fin du mois, nous réfléchirons à la meilleure manière de faire en sorte que tous les citoyens européens aient accès à un compte bancaire de base. Enfin, lorsqu’ils achètent des services financiers, les consommateurs doivent savoir que, en cas de problème, ils peuvent facilement avoir accès à des recours. Si des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges existent dans de nombreux pays de l’UE, ils ne sont pas tous membres du FIN-NET géré par la Commission, qui a pour but de faciliter l’accès du consommateur à des recours dans les affaires transfrontalières. Sachant cela, nous nous attelons à faire en sorte que tous les organismes de résolution extrajudiciaire des litiges fassent partie du FIN-NET. Nous réfléchissons également plus généralement à la manière d’encourager la création de systèmes de recours alternatifs lorsqu’ils n’existent pas encore. Ces initiatives ne renforceront pas la confiance des consommateurs et ne leur donneront pas les moyens de prendre des décisions éclairées du jour au lendemain, mais elles viennent compléter les initiatives que nous prenons dans d’autres domaines connexes, tels que l’information et le conseil."@fr8
"Köszönetet szeretnék mondani a tiszteletre méltó képviselő asszonynak az egységes piaci felülvizsgálat iránt mutatott érdeklődéséért. Az egységes piac a XXI. századi Európáért című közleményünk mellett elfogadtunk egy intézkedéscsomagot a kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltató piacok versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében. Ennek a csomagnak szerves részét képezik azok a kezdeményezések, melyek célja a fogyasztói bizalom növelése és a fogyasztók képessé tétele arra, hogy saját egyéni igényeiknek leginkább megfelelő terméket válasszák ki. Bár az, hogy a Bizottság a fogyasztók képessé tételére összpontosít, nem új dolog, a jelenlegi pénzügyi zavarok minden bizonnyal aláhúzzák ennek az ügynek a fontosságát. Szeretném érinteni mind a három, a tiszteletre méltó képviselő asszony által említett területet: az oktatást, a befogadást és a jogorvoslatot. A pénzügyi oktatás a legjobban az azt igénylő polgárokhoz lehető legközelebb szervezhető meg, nevezetesen a nemzeti és regionális hatóságok, a nem-kormányzati szervezetek és a pénzügyi szolgáltató szektor szintjén. 2007 végén elfogadtunk egy közleményt a pénzügyi oktatásról, hogy tudatosítsuk, szükség van a fogyasztók pénzügyi műveltségi szintjének növelésére, az Európai Unióban a kiváló minőségű pénzügyi oktatás nyújtásának előmozdítására és arra, hogy néhány gyakorlati eszközt kell biztosítani e célok elérését segítendő. A közlemény magában foglal néhány elvet, amelyek útmutatóul szolgálhatnak a pénzügyi szolgáltatóknak, és bejelent néhány gyakorlati kezdeményezést is. Ezek az EU-beli pénzügyi oktatás és kutatás on-line adatbázisának közzétételétől a meglévő Dolceta on-line oktatási eszköz bővítéséig terjednek, amelyek segíthetik a tanárokat, hogy a pénzügyeket is beépítsék az iskolák tantervébe. Ma az, hogy valakinek bankszámlája van, a társadalmi és gazdasági életben való teljes részvétel előfeltétele, és valamennyi EU-polgárnak hozzá kellene férnie valamilyen alap bankszámlához. Jelenleg folyik egy vizsgálat, amely a tagállamok pénzügyi kirekesztés megelőzését szolgáló szakpolitikai intézkedéseinek azonosítását és elemzését tűzte ki célul. Ennek az információnak az alapján, amelyet reményeink szerint e hónap végén megkapunk, reflektálunk arra, hogy hogyan lehet a legjobban biztosítani, hogy valamennyi EU-polgár hozzáférhessen valamilyen alapvető bankszámlához. Végezetül amikor a fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokat vásárolnak, tudniuk kell, hogy probléma esetén könnyen hozzáférhetnek jogorvoslathoz. Bár számos EU-országban léteznek bíróságon kívüli vitarendező testületek, ezek nem mindegyike tagja a Bizottság által működtetett FIN-NET-nek, melynek célja, hogy elősegítse a fogyasztók jogorvoslathoz való hozzáférését határokon átnyúló esetekben. Erre figyelemmel jelenleg dolgozunk annak biztosításán, hogy valamennyi bíróságon kívüli vitarendező testület részese legyen a FIN-NET-nek. Ennél általánosabban is gondolkozunk azon, hogy miként lehet ösztönözni az alternatív jogorvoslati rendszerek létrehozását ott, ahol ilyenek még nincsenek. Az ilyen kezdeményezések nem fognak egyik napról a másikra bizalmat élvezni, és nem fogják a fogyasztók ismereteit növelni, de kiegészítik azokat a kezdeményezéseket, amelyeket más kapcsolódó területeken már elindítottunk, ilyen a tájékoztatás és a tanácsadás."@hu11
". Desidero ringraziare l’onorevole deputato per l’interesse mostrato nella revisione del mercato unico. Oltre alla nostra comunicazione sul mercato unico per l’Europa del XXI secolo, abbiamo adottato un pacchetto di provvedimenti volti a potenziare la competitività e l’efficienza dei mercati dei servizi finanziari al dettaglio. Parte integrante del pacchetto sono le iniziative finalizzate a migliorare la fiducia dei consumatori e metterli nelle condizioni di cercare il prodotto più vantaggioso per le loro esigenze individuali. Anche se l’attenzione della Commissione rivolta a maggiori responsabilità per i consumatori non è recente, l’attuale turbolenza dei mercati finanziari certamente evidenzia l’importanza di tale questione. Vorrei approfondire tutte e tre le tematiche menzionate dall’onorevole: educazione, inclusione e compensazione. L’educazione finanziaria si rivela più efficace se condotta il più vicino possibile ai cittadini che ne hanno bisogno, vale a dire a livello delle autorità nazionali e regionali, delle agenzie non governative e del settore dei servizi finanziari. Alla fine del 2007, abbiamo adottato una comunicazione relativa all’educazione finanziaria volta a effettuare opera di sensibilizzazione sulla necessità di affrontare il problema della scarsa alfabetizzazione finanziaria; promuovere un’educazione finanziaria di alta qualità all’interno della UE e a fornire strumenti pratici che facilitino il conseguimento di tali obiettivi. Questa comunicazione include alcuni principi finalizzati a guidare i fornitori di servizi finanziari e rende note alcune iniziative pratiche, che vanno dalla pubblicazione di una banca dati relativa ai programmi e alla ricerca nel campo dell’educazione finanziaria nell’UE, a un potenziamento dello strumento istruttivo DOLCETA volto ad aiutare gli insegnanti a inserire argomenti finanziari nei programmi scolastici. Attualmente, avere un conto bancario rappresenta un prerequisito per essere in grado di partecipare appieno alla vita sociale ed economica, e tutti i cittadini europei dovrebbero disporre dell’accesso a un conto bancario di base. Al momento, stiamo conducendo un’indagine per individuare e analizzare i provvedimenti a livello politico adottati dagli Stati membri volti a evitare l’esclusione finanziaria. In base a tali informazioni, che speriamo di ricevere alla fine del mese, valuteremo come garantire a tutti i cittadini dell’UE di accedere a un conto bancario di base. Infine, in caso di acquisto di servizi finanziari, i consumatori hanno bisogno di sapere che, nell’eventualità di un problema, possono accedere facilmente a un rimborso. Esistono organi extragiudiziali di composizione delle controversie in numerosi paesi dell’UE, ma non tutti fanno parte della rete FIN-NET avviata dalla Commissione, il cui scopo è facilitare l’accesso dei consumatori a un risarcimento in casi transfrontalieri. Tenendo presente ciò, stiamo operando per garantire che tutti gli organi extragiudiziali esistenti di risoluzione delle controversie aderiscano alla FIN-NET. Stiamo anche pensando più in generale a come incoraggiare la creazione di sistemi alternativi di compensazione ove ancora non esistano. Tali iniziative non genereranno fiducia e non forniranno all’istante diritti ai consumatori, ma saranno un completamento delle iniziative che stiamo intraprendendo in altri settori collegati, come informazioni e consulenze."@it12
"Noriu padėkoti gerbiamai Parlamentarei už jos susidomėjimą bendrosios rinkos apžvalga. Katu su mūsų paskelbtu Komunikatu dėl XXI a. Europos bendrosios rinkos, patvirtinome priemonių paketą, skirtą gerinti mažmeninių finansinių paslaugų rinkų konkurencingumą ir efektyvumą. Į šį paketą įeina iniciatyvų, skirtų didinti vartotojų pasitikėjimą, ir suteikiančių jiems galimybių ieškoti individualius jų poreikius geriausiai atitinkančio produkto. Nors Komisija jau seniai skiria dėmesio vartotojų galimybių didinimui, aišku, kad pastarojo meto finansiniai sukrėtimai išryškina šio klausimo svarbą. Noriu pakalbėti apie visas tris gerbiamos Parlamentarės paminėtas sritis: švietimas, įtraukimas ir žalos kompensavimas. Finansinį išsilavinimą geriausia teikti kuo arčiau piliečių, kuriems jis reikalingas, t.y. nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų, nevyriausybinių agentūrų ir finansinių paslaugų sektoriaus lygiu. 2007 m. pabaigoje patvirtinome finansinio švietimo komunikatą, skirtą didinti supratimą apie būtinybę gerinti vartotojų finansinio raštingumo lygį ir propaguoti kokybišką finansinį švietimą Europos Sąjungoje, bei pateikiantį keletą praktinių įrankių šiems tikslams įgyvendinti. Komunikate nustatyti tam tikri principai, kuriais turėtų vadovautis finansinių paslaugų teikėjai, bei paskelbtos kelios praktinės iniciatyvos, pradedant ES finansinio švietimo ir tyrimų interneto duomenų bazės paskelbimu, ir baigiant esamo internetinio mokomojo įrankio „Dolceta“ patobulinimu, siekiant padėti mokytojams įtraukti finansų klausimus į mokyklų programas. Šiandien reikalavimas turėti banko sąskaitą yra būtina prielaida, norint pilnavertiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime, visi ES gyventojai turi turėti galimybę atsidaryti paprastą banko sąskaitą. Šiuo metu atliekame tyrimą, skirtą identifikuoti ir išanalizuoti valstybių narių taikomas priemones, kuriomis siekiama išvengti finansinės atskirties. Remdamiesi šia informacija, kurią tikimės gauti mėnesio pabaigoje, ieškosime geriausių būdų užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų galimybę naudotis paprastą banko sąskaita. Galiausiai, pirkdami finansines paslaugas, vartotojai turi žinoti, kad iškilus problemai, jie galės lengvai pasinaudoti galimybe reikalauti žalos kompensavimo. Daugumoje ES valstybių egzistuoja neteisminio ginčų sprendimo organai, tačiau ne visi šie organai priklauso Komisijos tvarkomam FIN-NET, kurio paskirtis – padėti kitoje valstybėje esančiam vartotojui siekti žalos kompensavimo. Turėdami tai omenyje, dirbame siekdami užtikrinti, kad visi neteisminio ginčų sprendimo organai priklausytų FIN-NET. Taip pat nagrinėjame platesnę problemą – kaip paskatinti alternatyvių žalos kompensavimo sistemų sukūrimą ten, kur jų dar nėra. Šios iniciatyvos nesukurs pasitikėjimo ir nesuteiks vartotojams galimybių per vieną dieną, tačiau jos papildo iniciatyvas, kurias keliame kitose susijusiose srityse, pavyzdžiui, informacijos teikimo ir konsultavimo."@lt14
"− Es vēlos pateikties godājamajai deputātei par viņas interesi par vienotā tirgus pārskatu. Līdzās mūsu paziņojumam par vienoto tirgu 21. gadsimta Eiropai mēs pieņēmām pasākumu kopumu, lai uzlabotu finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības konkurētspēju un efektivitāti. Šajā pasākumu kopumā ir iestrādātas iniciatīvas, lai uzlabotu patērētāju uzticību un ļautu viņiem izvēlēties vislabāko produktu viņu individuālajām vajadzībām. Lai gan Komisijas pievērstā uzmanība patērētāju iespēju palielināšanai nav nekas jauns, pašreizējās finanšu svārstības noteikti uzsver šīs lietas svarīgumu. Es gribētu pievērsties visām trim jomām, kuras pieminēja godājamā deputāte: izglītībai, iekļaušanai un kompensācijai. Vislabāk, ja finanšu izglītība tiek sniegta pēc iespējas tuvu pilsoņiem, kam tā ir vajadzīga, proti, valsts un reģionālo iestāžu, nevalstisko aģentūru un finanšu pakalpojumu nozares līmenī. 2007. gada beigās mēs pieņēmām paziņojumu par finanšu izglītību, lai palielinātu izpratni par nepieciešamību paaugstināt patērētāju finanšu zināšanu līmeni, veicinātu augstas kvalitātes finanšu izglītību Eiropas Savienībā un nodrošinātu dažus praktiskus līdzekļus, kas palīdzētu sasniegt šos mērķus. Tajā ietilpst daži vadoši principi finanšu pakalpojumu sniedzējiem, un ir paziņotas dažas praktiskas iniciatīvas. Tās aptver plašas jomas, sākot ar tiešsaistes režīma datu bāzēm par finanšu izglītības nodrošinājumu un pētniecību ES, beidzot ar pašreizējā tiešsaistes izglītības instrumenta veicināšanu, lai palīdzētu skolotājiem iekļaut finanšu jautājumus skolas mācību programmā. Šodien bankas konts ir priekšnoteikums spējai pilnībā piedalīties sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, un visiem ES pilsoņiem ir jābūt pieejai parastam bankas kontam. Mēs pašreiz veicam pētījumu, lai noteiktu un analizētu politikas pasākumus, ko veikušas dalībvalstis, lai novērstu finansiālu izstumtību. Pamatojoties uz šo informāciju, kuru mēs ceram saņemt šī mēneša beigās, mēs apsvērsim, kā vislabāk nodrošināt, lai visiem ES pilsoņiem ir pieejams parasts bankas konts. Visbeidzot, pērkot finanšu pakalpojumus, patērētājiem jāzina, ka, ja viņi var saņemt viegli pieejamu kompensāciju, ja viņiem rodas kāda problēma. Lai gan ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādes pastāv daudzās ES valstīs, ne visas no tām ir Komisijas vadītā locekles, kura mērķis ir veicināt patērētāja pieeju kompensācijai pārrobežu gadījumos. Paturot to prātā, mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka visas ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādes ir sastāvā. Mēs arī apsveram plašāk, kā iedrošināt alternatīvu kompensācijas sistēmu radīšanu, kur tās vēl nepastāv. Šīs iniciatīvas neradīs uzticību un nepalielinās patērētāju spējas vienas dienas laikā, bet tās ir papildinājums iniciatīvām, kuras mēs uzsākam citās saistītās jomās, tādās kā informācija un padoms."@lv13
"I would like to thank the Honourable Member for her interest in the single market review. Alongside our Communication on the single market for 21st century Europe, we adopted a package of measures to improve the competitiveness and efficiency of retail financial services markets. Integral to that package are initiatives to improve consumer confidence and empower them to seek out the best product for their individual needs. Although the Commission focus on empowering consumers is not recent, current financial turbulence certainly highlights the importance of this matter. I would like to address all three areas mentioned by the Honourable Member: education, inclusion and redress. Financial education is best delivered as close as possible to the citizens that need it, namely at the level of national and regional authorities, non-governmental agencies and the financial services sector. At the end of 2007, we adopted a communication on financial education to raise awareness of the need to increase consumers’ level of financial literacy, promote the provision of high-quality financial education in the European Union and provide some practical tools to help achieve these goals. It includes some principles to guide financial services providers and announces some practical initiatives. These range from publishing an on-line database of financial education provision and research in the EU, to an enhancement of the existing Dolceta on-line educational tool to help teachers incorporate financial matters into the school curriculum. Today, having a bank account is a prerequisite for being able to fully participate in social and economic life, and all EU citizens should have access to a basic bank account. We are currently carrying out a study to identify and analyse policy measures taken by Member States to prevent financial exclusion. Based on this information, which we hope to receive at the end of this month, we will reflect on how best to ensure that all EU citizens have access to a basic bank account. Finally, when buying financial services, consumers need to know that in the event of a problem they can have easy access to redress. While out-of-court dispute settlement bodies exist in many EU countries, not all of these are members of the Commission-run FIN-NET, the aim of which is to facilitate consumer access to redress in cross-border cases. With this in mind, we are working to ensure that all existing out-of-court dispute resolution bodies are part of FIN-NET. We are also reflecting more generally on how to encourage the creation of alternative redress systems where these do not already exist. Those initiatives will not create confidence and empower consumers overnight, but they are a complement to the initiatives we are taking in other related areas, such as information and advice."@mt15
". Ik dank het geachte Parlementslid voor haar interesse in de mededeling over de herziening van de interne markt. Naast de mededeling over een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw, hebben we ook een pakket maatregelen aangekondigd om het concurrentievermogen en de doeltreffendheid van de markt van financiële retaildiensten te verbeteren. In dat pakket zijn initiatieven opgenomen om het consumentenvertrouwen te versterken en consumenten aan te moedigen vrij tussen aanbieders te bewegen en het product te kiezen dat het beste bij hun individuele behoeften past. Hoewel de Commissie zich nog niet zo lang met de empowerment van consumenten bezighoudt, heeft de huidige financiële opschudding het belang ervan duidelijk benadrukt. Ik zou iets willen zeggen over elk van de drie thema’s die het geachte Parlementslid heeft vernoemd, namelijk voorlichting, integratie en schadevergoeding. Financiële voorlichting moet op het niveau van de burger aangeboden worden, namelijk door de nationale en regionale autoriteiten, de niet-gouvernementele agentschappen en de financiële dienstensector. Eind 2007 hebben we een mededeling over financiële voorlichting goedgekeurd. Daarmee wilden we de aandacht vestigen op het belang van een betere financiële kennis van de consument. We streefden bovendien naar degelijke financiële voorlichting in de Europese Unie. We wilden ook enkele praktische hulpmiddelen voorzien om deze doelstellingen te verwezenlijken. Zo de bevat de mededeling enkele principes om financiële dienstverleners te begeleiden. Er worden ook enkele praktische initiatieven in aangekondigd. Een voorbeeld daarvan is het publiceren van een online databank met informatie over financieel onderzoek en financiële opleidingsmogelijkheden in de EU. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de bestaande Dolcetta-website. Die website is een hulpmiddel voor leerkrachten die financiële onderwerpen willen verwerken in het lessenpakket. Vandaag de dag is het hebben van een bankrekening een belangrijke vereiste om ten volle te kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven. Alle burgers van de EU zouden dus toegang moeten hebben tot een basisbankrekening. Momenteel voeren we onderzoek naar de beleidsmaatregelen die lidstaten getroffen hebben om financiële uitsluiting te voorkomen. We zullen ons baseren op die informatie, die we tegen het einde van de maand hopen te hebben, bij het bepalen van de beste manier om alle EU-burgers toegang tot een basisbankrekening te garanderen. Tot slot, wanneer consumenten gebruik maken van financiële diensten, dan moeten ze weten dat ze in het geval van een probleem op een eenvoudige manier een vergoeding kunnen eisen. Terwijl er in heel wat EU-landen buitengerechtelijke organen voor geschillenbeslechting bestaan, maken die niet altijd deel uit van het FINNET van de Commissie. FINNET heeft als doel consumenten gemakkelijker toegang te verschaffen tot grensoverschrijdende vergoedingen. Het is met het oog daarop dat we proberen alle bestaande buitengerechtelijke organen voor geschillenbeslechting op te nemen in FINNET. Op een algemener niveau onderzoeken we ook hoe we de oprichting van alternatieve vergoedingssystemen kunnen bevorderen op de plaatsen waar er nog geen bestaan. Die initiatieven zullen niet van de ene dag op de andere leiden tot het vertrouwen en de empowerment van de consument, maar ze zijn dan ook bedoeld als een aanvulling op de initiatieven die we nemen op andere vlakken, zoals informatie en advies."@nl3
"Chciałbym podziękować szanownemu posłowi za jego wkład w przegląd jednolitego rynku. W ramach naszego komunikatu w sprawie jednolitego rynku dla Europy XXI wieku, przyjęliśmy pakiet środków mających na celu poprawę konkurencyjności i skuteczności rynków finansowych usług detalicznych. Do tego pakietu włączono inicjatywy mające na celu wzrost zaufania konsumentów i umożliwienie im poszukiwania najlepszych produktów zaspokajających ich indywidualne potrzeby. Chociaż Komisji skupia się na tej ostatniej kwestii nie po raz pierwszy, obecne trudności finansowe w pewnością uwydatniają znaczenie tej kwestii. Chciałbym zająć się wszystkimi trzema obszarami wspomnianymi przez szanownego posła; edukacją, włączeniem i zadośćuczynieniem. Edukacja finansowa jest najlepiej zapewnienia, jeśli dostarcza się ją tak blisko obywateli, którzy jej potrzebują, jak to możliwe, czyli na szczeblu władz krajowych i regionalnych, agencji pozarządowych i sektora usług finansowych. Pod koniec 2007 r., przyjęliśmy komunikat w sprawie edukacji finansowej w celu podniesienia świadomości konieczności zwiększenia poziomu rozumienia kwestii finansowych przez konsumentów, promowania zapewniania wysokiej jakości kształcenia finansowego w Unii Europejskiej oraz dostarczenia pewnych praktycznych narzędzi mających na celu pomoc w osiągnięciu tych celów. Obejmuje on pewne zasady, jakich muszą przestrzegać dostawcy usług finansowych i zapowiada pewnie inicjatywy praktyczne. Obejmują one kwestie począwszy od publikowania internetowych baz danych dotyczących edukacji finansowej i badań w tym zakresie w UE, po wzmocnienie istniejącego internetowego narzędzia edukacyjnego Dolceta mającego na celu pomoc nauczycielom we włączeniu kwestii finansowych do programu szkolnego. Dzisiaj, posiadanie konta w baku jest warunkiem koniecznym pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, i wszyscy obywatele UE powinni mieć dostęp do podstawowych kont bankowych. Obecnie prowadzimy badanie w celu zidentyfikowania i przeanalizowania środków politycznych podejmowanych przez państwa członkowskie w celu zapobieżenia wykluczeniu finansowemu. W oparciu o te informacje, które mamy nadzieję, że otrzymamy pod koniec tego miesiąca, będziemy się zastanawiać, w jaki sposób najlepiej zapewnić dostęp wszystkim obywatelom UE do podstawowych kont bankowych. Wreszcie, kupując usługi finansowe, konsumenci muszą wiedzieć, że w przypadku problemu, mają oni łatwy dostęp do zadośćuczynienia. O ile instytucje zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów istnieją w wielu krajach UE, nie wszystkie z nich są członkami uruchomionej przez Komisję sieci FIN-NET, celem której jest ułatwienie konsumentom dostępu do zadośćuczynienia w przypadkach transgraniczych. Mając to na uwadze, pracujemy nad zapewnieniem, aby wszystkie istniejące instytucje zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów były częścią FIN-NET. Zastanawiamy się także, bardziej ogólnie, nad sposobem wsparcia tworzenia alternatywnych systemów uzyskiwania zadośćuczynienia tam, gdzie one jeszcze nie istnieją. Inicjatywy te nie zwiększą zaufania i uprawnień konsumentów w ciągu jednej nocy, ale będą one stanowiły uzupełnienie inicjatyw, które podejmujemy w innych powiązanych obszarach, takich jak informacja i poradnictwo."@pl16
"Gostaria de agradecer à senhora deputada Harkin o seu interesse na análise do mercado único. Em simultâneo com a nossa comunicação sobre o mercado único para a Europa do séc. XXI, aprovámos um pacote de medidas para melhorar a competitividade e eficiência dos mercados de serviços financeiros de retalho. Deste pacote fazem parte iniciativas para melhorar a confiança dos consumidores e permitir-lhes que procurem o melhor produto para as suas necessidades individuais. Embora a ênfase da Comissão em dar essa possibilidade aos consumidores não seja recente, a actual turbulência financeira põe seguramente em destaque a importância desta questão. Gostaria de abordar todas as três áreas referidas pela senhora deputada: a educação, a inclusão e o recurso. A educação financeira é melhor ministrada quando está tanto quanto possível próxima dos cidadãos que dela necessitam, nomeadamente ao nível das autoridades nacionais e regionais, das agências não governamentais e do sector dos serviços financeiros. No final de 2007, aprovámos uma comunicação relativa à educação financeira, que visa aumentar a sensibilização para a necessidade de aumentar o nível de literacia financeira dos consumidores, promover a disponibilização de educação financeira de elevada qualidade na União Europeia e proporcionar alguns instrumentos práticos para ajudar a alcançar estes objectivos. Dela fazem parte alguns princípios destinados a orientar os fornecedores de serviços financeiros, além de serem anunciadas algumas iniciativas práticas que vão da publicação de uma base de dados em linha sobre a disponibilização de educação e investigação financeira na UE até ao aperfeiçoamento da ferramenta de educação em linha Dolceta já existente, para ajudar os professores a integrarem os assuntos financeiros no programa escolar. Hoje em dia, dispor de uma conta bancária é um pré-requisito para estar apto a participar plenamente na vida social e económica, e todos os cidadãos da UE deviam ter acesso a uma conta bancária básica. Estamos actualmente a realizar um estudo para identificar e analisar as medidas políticas tomadas pelos Estados-Membros para prevenir a exclusão financeira. Com base nesta informação, que esperamos receber no final deste mês, iremos reflectir na melhor forma de garantir que todos os cidadãos da UE tenham acesso a uma conta bancária básica. Por último, ao adquirirem serviços financeiros os consumidores precisam de saber que, caso surja um problema, podem usar facilmente o recurso. Apesar de existirem órgãos de resolução extrajudicial de litígios em muitos Estados-Membros da UE, nem todos são membros da rede FIN-NET gerida pela Comissão, que tem como objectivo facilitar o acesso dos consumidores ao recurso em casos transfronteiriços. Com este propósito em mente, estamos a trabalhar para garantir que todos os órgãos de resolução extrajudicial de litígios existentes façam parte da FIN-NET. Estamos também, e de uma forma mais geral, a reflectir na maneira de encorajar a criação de sistemas de recurso alternativos nos casos em que estes sejam ainda inexistentes. Essas iniciativas não irão gerar confiança e capacitar os consumidores de um dia para outro, mas são um complemento às iniciativas que estamos a tomar noutras áreas afins, como a informação e o aconselhamento."@pt17
"I would like to thank the Honourable Member for her interest in the single market review. Alongside our Communication on the single market for 21st century Europe, we adopted a package of measures to improve the competitiveness and efficiency of retail financial services markets. Integral to that package are initiatives to improve consumer confidence and empower them to seek out the best product for their individual needs. Although the Commission focus on empowering consumers is not recent, current financial turbulence certainly highlights the importance of this matter. I would like to address all three areas mentioned by the Honourable Member: education, inclusion and redress. Financial education is best delivered as close as possible to the citizens that need it, namely at the level of national and regional authorities, non-governmental agencies and the financial services sector. At the end of 2007, we adopted a communication on financial education to raise awareness of the need to increase consumers’ level of financial literacy, promote the provision of high-quality financial education in the European Union and provide some practical tools to help achieve these goals. It includes some principles to guide financial services providers and announces some practical initiatives. These range from publishing an on-line database of financial education provision and research in the EU, to an enhancement of the existing Dolceta on-line educational tool to help teachers incorporate financial matters into the school curriculum. Today, having a bank account is a prerequisite for being able to fully participate in social and economic life, and all EU citizens should have access to a basic bank account. We are currently carrying out a study to identify and analyse policy measures taken by Member States to prevent financial exclusion. Based on this information, which we hope to receive at the end of this month, we will reflect on how best to ensure that all EU citizens have access to a basic bank account. Finally, when buying financial services, consumers need to know that in the event of a problem they can have easy access to redress. While out-of-court dispute settlement bodies exist in many EU countries, not all of these are members of the Commission-run FIN-NET, the aim of which is to facilitate consumer access to redress in cross-border cases. With this in mind, we are working to ensure that all existing out-of-court dispute resolution bodies are part of FIN-NET. We are also reflecting more generally on how to encourage the creation of alternative redress systems where these do not already exist. Those initiatives will not create confidence and empower consumers overnight, but they are a complement to the initiatives we are taking in other related areas, such as information and advice."@ro18
"Rád by som váženej pani poslankyni poďakoval za jej záujem o preskúmanie jednotného trhu. Spolu s našim oznámením, týkajúcim sa jednotného trhu pre Európu 21. storočia sme prijali balík opatrení s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a účinnosť trhov s maloobchodnými finančnými službami. K tomuto balíku patria iniciatívy s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľa a umožniť, aby vyhľadával najlepší výrobok pre svoje individuálne potreby. Aj napriek tomu, že cieľ Komisie posilniť spotrebiteľov nie je nový, súčasné finančné nepokoje rozhodne zvyšujú dôležitosť tohto úsilia. Rád by som sa venoval všetkým trom oblastiam, ktoré spomínala vážená pani poslankyňa. vzdelanie, začlenenie a odškodnenie. Finančné vzdelávanie je najlepším spôsobom poskytované vtedy, ak je čo najbližšie k občanom, ktorí to potrebujú, najmä na úrovni vnútroštátnych a regionálnych orgánov, mimovládnych agentúr a na úrovni odvetvia finančných služieb. Na konci roka 2007 sme prijali správu týkajúcu sa finančného vzdelávania s cieľom pozdvihnúť vedomie potreby zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti spotrebiteľa, podporiť ustanovenie finančného vzdelávania vysokej kvality v Európskej únii a poskytnúť niektoré praktické nástroje v rámci pomoci na dosiahnutie týchto cieľov. Toto úsilie zahŕňa niektoré zásady, ktorými by sa mali riadiť poskytovatelia finančných služieb a prináša niektoré praktické iniciatívy. Zameranie týchto iniciatív siaha od zverejnenia on-line databázy ustanovenia týkajúceho sa finančného vzdelávania a výskumu v EÚ po zdokonalenie on-line vzdelávacieho nástroja Dolceta, ktoré pomáha učiteľom zahrnúť finančné záležitosti do školských osnov. Byť vlastníkom bankového účtu je dnes nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotný spoločenský a ekonomický život a všetci občania EÚ by mali mať prístup k základnému bankovému účtu. V súčasnosti pracujeme na štúdii s cieľom určiť a preskúmať opatrenia politiky, ktorú prijali členské štáty, aby zabránili finančnému vylúčeniu. Na základe tejto informácie, ktorú, dúfame, dostaneme na konci tohto mesiaca, budeme uvažovať nad najlepším spôsobom zabezpečenia toho, aby občania EÚ mali prístup k základnému bankovému účtu. Na záver, pri nákupe finančných služieb potrebujú spotrebitelia vedieť, že v prípade ťažkostí môžu mať jednoduchý prístup k odškodneniu. Kým v mnohých krajinách EÚ existujú centrá pre mimosúdne riešenie sporov , nie všetky z nich sú členmi siete Komisie FIN-NET, ktorej cieľom je zjednodušiť prístup spotrebiteľa k odškodneniu v cezhraničných prípadoch. So zreteľom na uvedené skutočnosti pracujeme na zabezpečení toho, aby všetky existujúce centrá pre mimosúdne riešenie sporov boli súčasťou siete FIN-NET. Vo všeobecnejšej rovine uvažujeme nad tým, ako podporiť vytvorenie alternatívnych systémov na odškodnenie tam, kde tieto systémy ešte nie sú. Uvedené iniciatívy nepodporia dôveru a neposilnia spotrebiteľov zo dňa na deň, ale sú doplnením iniciatív, na ktorých pracujeme v iných súvisiacich oblastiach, akými sú informačná a poradenská činnosť."@sk19
"Zahvaljujem se poslanki za njeno zanimanje za pregled enotnega trga. Poleg našega sporočila o enotnem trgu za Evropo 21. stoletja smo sprejeli paket ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti trgov maloprodajnih finančnih storitev. Del tega paketa so pobude, da se poveča zaupanje potrošnikov in da se jim omogoči, da najdejo proizvod, ki jim najbolj ustreza. Čeprav se je Komisija že prej osredotočala na to, da se potrošnikom to omogoči, sedanji finančni pretresi vsekakor poudarjajo pomembnost tega vprašanja. Rad bi govoril o vseh treh področjih, ki jih je omenila poslanka: izobraževanju, vključenosti in odškodnini. Finančno izobraževanje je najbolj učinkovito, če poteka čim bližje državljanom, ki ga potrebujejo, in sicer na ravni nacionalnih in regionalnih organov, nevladnih agencij ter sektorja finančnih storitev. Konec leta 2007 smo sprejeli sporočilo o finančnem izobraževanju za povečanje ozaveščenosti o potrebi, da se dvigne raven finančne pismenosti, spodbudi visokokakovostno finančno izobraževanje v Evropski uniji in zagotovi nekatera praktična orodja za pomoč pri doseganju teh ciljev. Vključuje nekatera načela kot vodilo ponudnikom finančnih storitev in napoveduje nekatere praktične pobude. Te zajemajo od objave spletne zbirke podatkov o nudenju finančnega izobraževanja in raziskavah v EU do izboljšanja obstoječega spletnega izobraževalnega orodja, ki učiteljem pomaga vključiti finančna vprašanja v šolski učni načrt. Danes je bančni račun osnoven pogoj za polno sodelovanje v družbenem in gospodarskem življenju, vsi državljani EU bi torej morali imeti dostop do osnovnega bančnega računa. Zdaj izvajamo študijo, da se opredeli in analizira politične ukrepe držav članic za preprečevanje finančne izključenosti. Na podlagi teh informacij, ki upamo, da jih bomo prejeli konec meseca, bomo razmislili, kako bi na najboljši način vsem državljanom EU zagotovili dostop do osnovnega bančnega računa. Nazadnje, potrošniki morajo ob nakupu finančnih storitev vedeti, da lahko dobijo odškodnino, če pride do težav. Medtem ko v mnogih državah EU obstajajo organi za izvensodne poravnave sporov, niso vsi člani mreže FIN-NET, ki jo vodi Komisija in katere cilj je olajšati dostop potrošnikov do pravnih sredstev v čezmejnih primerih kršitev. Ob upoštevanju tega si prizadevamo, da bi bili vsi organi za izvensodne poravnave sporov del mreže FIN-NET. Razmišljamo tudi bolj splošno, kako spodbuditi ustanovitev alternativnih sistemov sodnega varstva, kjer še ne obstajajo. Te pobude ne bodo ustvarile zaupanja in opolnomočile potrošnikov čez noč, pač pa dopolnjujejo pobude, ki jih sprejemamo na drugih sorodnih področjih, kot sta obveščanje in svetovanje."@sl20
". − Jag vill tacka parlamentsledamoten för hennes intresse för översynen av den inre marknaden. Vid sidan av kommissionens meddelande om den inre marknaden för 2000-talets Europa har vi antagit ett åtgärdspaket för att förbättra konkurrenskraften och effektiviteten på marknaderna för tillhandahållande av finansiella tjänster. Något som är nödvändigt för detta paket är initiativ för att förbättra konsumenternas förtroende och hjälpa dem att finna den bästa produkten för deras individuella behov. Fastän kommissionens fokus på att ge konsumenter inflytande inte är någonting nytt belyser den nuvarande oron på den finansiella marknaden verkligen betydelsen av denna fråga. Jag skulle vilja ta upp samtliga tre områden som nämns av ledamoten: utbildning, integration och tvistlösning. Finansiell utbildning ges bäst så nära de medborgare som behöver den som möjligt, nämligen på nivån för de nationella och regionala myndigheterna, de icke-statliga organisationerna och sektorn för finansiella tjänster. I slutet av 2007 antog vi ett meddelande om finansiell utbildning för att öka medvetenheten om behovet av att höja nivån på konsumenternas finansiella kunskap, främja tillhandahållande av finansiell utbildning av hög kvalitet i Europeiska unionen och tillhandahålla praktiska verktyg för att dessa mål ska uppnås. Det omfattar några principer för vägledning av leverantörer av finansiella tjänster, och några praktiska initiativ anges. Dessa initiativ omfattar offentliggörandet av en webbdatabas för tillhandahållande av finansiell utbildning och ekonomisk forskning i EU och en förbättring av Dolceta, den befintliga webbplatsen för fortbildning som ska hjälpa lärare att införliva finansiella frågor i skolans läroplan. I dag är det en förutsättning att ha ett bankkonto för att man ska kunna delta fullt ut i det sociala och ekonomiska livet, och alla EU-medborgare borde ha tillgång till ett vanligt bankkonto. För närvarande genomför vi en undersökning för att fastställa och analysera politiska åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att förhindra ekonomisk utslagning. Utifrån denna information, som vi hoppas få i slutet av månaden, kommer vi att överväga hur vi på bästa sätt ska kunna se till att alla EU-medborgare får tillgång till ett vanligt bankkonto. Slutligen, när konsumenter köper finansiella tjänster behöver de veta att de, om det uppstår problem, lätt kan få hjälp med tvistlösning. Även om det finns utomrättsliga tvistlösningsorgan i många EU-medlemsstater så är inte alla dessa medlemmar i det nätverk som kommissionen driver, nätverket för klagomål mot finansiella tjänster, vars syfte är att underlätta konsumenternas tillgång till tvistlösning i gränsöverskridande fall. Vi arbetar med detta i åtanke för att se till att alla befintliga utomrättsliga tvistlösningsorgan utgör en del av nätverket för klagomål mot finansiella tjänster. Vi överväger också mer allmänt hur vi ska kunna uppmuntra till skapande av alternativa system för tvistlösning där sådana inte redan finns. Dessa initiativ kommer inte att skapa förtroende och ge konsumenter inflytande över en natt, men de utgör ett komplement till de initiativ som vi tar på andra relaterade områden, som exempelvis information och rådgivning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph