Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-279"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-279"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Praeitą vasarą pradėjo kilti kainos visose Europos Sąjungos šalyse. Tada mes kėlėme klausimą, ar nėra kartelinių susitarimų. Mano šalyje, Lietuvoje, nustatyta, kad pieno perdirbėjai susitarę kelia kainas. Dabar tiriamas mėsos sektorius. Ar kur nors kitose Europos šalyse yra atlikti tokie tyrimai, ar Jūs žinote apie tai? Dabar atsirado naujas terminas Ar šituo nauju terminu nesinaudoja maisto pramonės atstovai ir kaip apsiginti vartotojams?"@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V loňském roce v létě začaly ceny stoupat ve všech členských státech EU. My jsme tehdy položili otázku, zda existují nějaké kartelové dohody. V mé zemi, v Litvě, se zjistilo, že se firmy zpracovávající mléko dohodly na zvýšení cen. Nyní je pečlivě zkoumáno odvětví masa. Jsou takovéto studie prováděny i v jiných zemích EU? Nyní se objevil nový výraz – „konec levných potravin“. Nepoužívají tento nový výraz zástupci potravinářského průmyslu a jak se mohou spotřebitelé chránit?"@cs1
"Fru formand! Sidste sommer begyndte priserne at stige i alle EU's medlemsstater. På det tidspunkt rejste vi spørgsmålet om, hvorvidt der fandtes kartelaftaler. I Litauen blev det afsløret, at mejerier aftalte at forhøje priserne. Nu bliver kødsektoren kontrolleret. Gennemføres den slags undersøgelser i andre EU-lande? Nu er der opstået et nyt begreb - "enden på billige fødevarer". Udnytter repræsentanterne for fødevareindustrien ikke dette nye begreb, og hvordan kan forbrugerne beskytte sig?"@da2
"Im vergangenen Sommer kam es in allen EU-Mitgliedstaaten zu Preisanstiegen. Damals warfen wir die Frage auf, ob vielleicht Kartellabsprachen dahintersteckten. In Litauen, meinem Heimatland, stellte man fest, dass sich milchverarbeitende Betriebe auf Preiserhöhungen geeinigt hatten. Jetzt wird der Fleischsektor unter die Lupe genommen. Werden solche Studien auch in anderen EU-Staaten durchgeführt? Eine neue Begrifflichkeit ist jetzt entstanden: „Das Ende von Billignahrung“. Wird dieser neue Begriff nicht von Vertretern der Lebensmittelindustrie verwendet, und wie können sich Verbraucher schützen?"@de9
"Το περασμένο καλοκαίρι άρχισε η άνοδος των τιμών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τότε, θέσαμε το ερώτημα εάν υπήρχαν τυχόν συμφωνίες στο πλαίσιο καρτέλ. Στη χώρα μου, τη Λιθουανία, αποδείχθηκε ότι οι γαλακτοκομικές εταιρείες είχαν προβεί σε συμφωνία για αύξηση των τιμών. Τώρα, διεξάγεται έλεγχος στον τομέα του κρέατος. Πραγματοποιούνται αντίστοιχες μελέτες σε άλλες χώρες της ΕΕ; Ένας νέος όρος εμφανίσθηκε – «το τέλος των φθηνών τροφίμων». Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων δεν χρησιμοποιούν αυτό τον όρο και με ποιον τρόπο μπορούν να προστατευθούν οι καταναλωτές;"@el10
"Last summer, prices started rising in all EU Member States. We then raised the question of whether there were any cartel agreements. In my country, Lithuania, it was found that milk processing companies agreed on raising prices. Now the meat sector is being scrutinised. Are such studies carried out in other EU countries? Now a new term has appeared – ‘the end of cheap food’. Don’t representatives of the food industry use this new term, and how can consumers protect themselves?"@en4
"El verano pasado, los precios comenzaron a subir en todos los Estados miembros. En aquel momento planteamos la cuestión de si existía algún cartel de fijación de precios. En mi país, Lituania, se descubrió que las empresas procesadoras de leche habían acordado un aumento de precios, y ahora se está investigando el sector de la carne. ¿Se están llevando a cabo inspecciones similares en otros países de la UE? Se ha acuñado una nueva expresión: «el fin de la comida barata». ¿No es cierto que los representantes del sector alimentario utilizan esta nueva expresión, y cómo pueden protegerse los consumidores frente a ello?"@es21
"Möödunud suvel hakkasid hinnad tõusma kõigis ELi liikmesriikides. Tõstatasime siis küsimuse, kas ei ole mitte tegemist kartellikokkulepetega. Minu kodumaal Leedus avastati, et piimatöötlusfirmad olid kokku leppinud hindade tõstmises. Nüüd on vaatluse all lihasektor. Kas niisuguseid uuringuid teostatakse ka teistes ELi riikides? Kasutusse on tulnud uus termin – „lõpp odavale toidule”. Kas mitte toiduainetetööstuse esindajad ei kasuta seda uut terminit ja kuidas saavad tarbijad ennast kaitsta?"@et5
"Viime kesänä hinnat alkoivat nousta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Kysyimme silloin, onko olemassa kartellisopimuksia. Minun maassani, Liettuassa, selvisi, että maidonjalostajat sopivat hintojen nostamisesta. Nyt tutkitaan tarkoin liha-alaa. Tehdäänkö tällaisia tutkimuksia muissa EU-maissa? Nyt on ilmestynyt uusi käsite – "halvan ruoan loppu". Eivätkö elintarviketeollisuuden edustajat käytä tätä uutta käsitettä, ja miten kuluttajat voivat suojella itseään?"@fi7
"L’été dernier, les prix ont commencé à augmenter dans tous les États membres de l’UE. Nous avons alors soulevé la question de savoir s’il existait des accords de cartels. Dans mon pays, la Lituanie, il a été constaté que les laiteries convenaient de la hausse des prix. C’est maintenant le secteur de la viande qui fait l’objet d’un examen. Des études de ce type sont-elles menées dans d’autres pays de l’UE? Une nouvelle expression est apparue – «la fin de l’alimentation bon marché». Les représentants de l’industrie alimentaire n’utilisent-ils pas cette expression? Et comment les consommateurs peuvent-ils se protéger?"@fr8
"Tavaly nyáron valamennyi EU-tagállamban megkezdődött az áremelkedés. Akkor felvetettük azt a kérdést, hogy nincsenek-e kartellmegállapodások. Az én országomban, Litvániában kiderült, hogy a tejfeldolgozó vállalatok megállapodtak az árak emelésében. Most a húságazatot vizsgáljuk. Végeznek-e ilyen vizsgálatokat más EU országokban? Megjelent egy új kifejezés – „az olcsó élelmiszer vége”. Nem az élelmiszeripar képviselői használják ezt az új kifejezést? És a fogyasztók miként védhetik meg magukat?"@hu11
". La scorsa estate, i prezzi hanno cominciato ad aumentare in tutti gli Stati membri. Abbiamo pertanto sollevato la questione e chiesto se ci fossero accordi di cartello. Nel mio paese, la Lituania, è emerso che le aziende di lavorazione del latte concordavano l’aumento dei prezzi. Ora è sotto esame il settore della carne. Tali studi sono effettuati in altri paesi dell’UE? Adesso è apparsa una nuova espressione, “la fine del cibo a buon mercato”. Non utilizzano questa espressione i rappresentanti dell’industria alimentare, e in che modo i consumatori possono tutelarsi?"@it12
"Pagājušajā vasarā cenas sāka celties visās ES dalībvalstīs. Tad mēs izvirzījām jautājumu, vai pastāv kaut kādi karteļa nolīgumi. Manā valstī Lietuvā atklāja, ka piena pārstrādes sabiedrības ir vienojušās par cenu celšanu. Tagad tiek pārbaudīta gaļas nozare. Vai šādi pētījumi ir veikti citās ES valstīs? Tagad parādījies jauns jēdziens - ,,lētās pārtikas gals”. Vai pārtikas nozares pārstāvji nelieto šo jauno jēdzienu, un kā patērētāji var aizsargāties?"@lv13
"Praeitą vasarą pradėjo kilti kainos visose Europos Sąjungos šalyse. Tada mes kėlėme klausimą, ar nėra kartelinių susitarimų. Mano šalyje, Lietuvoje, nustatyta, kad pieno perdirbėjai susitarę kelia kainas. Dabar tiriamas mėsos sektorius. Ar kur nors kitose Europos šalyse yra atlikti tokie tyrimai, ar Jūs žinote apie tai? Dabar atsirado naujas terminas – „the end of cheap food“. Ar šituo nauju terminu nesinaudoja maisto pramonės atstovai ir kaip apsiginti vartotojams?"@mt15
". Afgelopen zomer begonnen de prijzen in alle lidstaten van de EU te stijgen. We hebben toen de vraag opgeworpen of er soms kartelovereenkomsten waren. In mijn land, Litouwen, kwam men erachter dat de zuivelbedrijven afspraken hadden gemaakt over prijsverhogingen. Nu wordt de vleessector onder de loep genomen. Lopen er in andere EU-landen soortgelijke onderzoeken? Inmiddels doet een nieuwe leus de ronde: – “goedkoop voedsel behoort tot het verleden”. Wordt deze nieuwe leus niet door de vertegenwoordigers van de voedselindustrie gebruikt, en hoe kunnen zich consumenten hier tegen wapenen?"@nl3
"W lecie ubiegłego roku, ceny zaczęły rosnąć we wszystkich państwach członkowskich UE. Wtedy poruszyliśmy kwestię, czy istnieją jakieś porozumienia kartelowe. W moim kraju, Litwie, wykryto, że spółki przetwórstwa mlecznego porozumiewały się co do cen. Obecnie badany jest sektor mięsny. Czy takie badania są przeprowadzane w innych krajach UE? Obecnie pojawiło się nowe pojęcie - „koniec z tanią żywnością”. Czy przedstawiciele branży żywności nie używają tego nowego pojęcia i jak konsumenci mogą sami się chronić?"@pl16
"No Verão passado, os preços começaram a subir em todos os Estados-Membros da UE. Levantámos então a questão de saber se haveria acordos de cartel. No meu país, a Lituânia, descobriu-se que as empresas de tratamento de leite acordaram em subir os preços. Actualmente, o sector das carnes está a ser examinado. Estão a ser efectuados estudos deste tipo noutros países da UE? Surgiu, agora, uma nova expressão – “o fim da comida barata”. Os representantes da indústria alimentar não estão a usar esta nova expressão? E de que modo os consumidores se podem proteger?"@pt17
"Praeitą vasarą pradėjo kilti kainos visose Europos Sąjungos šalyse. Tada mes kėlėme klausimą, ar nėra kartelinių susitarimų. Mano šalyje, Lietuvoje, nustatyta, kad pieno perdirbėjai susitarę kelia kainas. Dabar tiriamas mėsos sektorius. Ar kur nors kitose Europos šalyse yra atlikti tokie tyrimai, ar Jūs žinote apie tai? Dabar atsirado naujas terminas – „the end of cheap food“. Ar šituo nauju terminu nesinaudoja maisto pramonės atstovai ir kaip apsiginti vartotojams?"@ro18
"Minulé leto začali rásť ceny vo všetkých členských štátoch EÚ. Vtedy sme vzniesli otázku, či existovali nejaké kartelové dohody. V mojej krajine, Litve, sa zistilo, že spracovatelia mlieka sa dohodli na zvýšení cien. Teraz prebieha prieskum v sektore spracovania mäsa. Realizujú sa podobné štúdie aj v iných krajinách EÚ? Teraz sa objavil nový výraz, „koniec lacných potravín“. Nepoužívajú zástupcovia potravinárskeho priemyslu tento nový termín, a ako sa môžu spotrebitelia brániť?"@sk19
"Lansko poletje so v vseh državah članicah cene začele rasti. Takrat smo postavili vprašanje, ali obstajajo kartelni sporazumi. V moji državi Litvi je bilo ugotovljeno, da so se družbe za predelavo mleka dogovarjale o zvišanju cen. Zdaj se preiskuje sektor mesa. Ali se v drugih državah EU izvajajo take študije? Zdaj se je pojavil nov izraz – „konec poceni hrane“. Ali ni res, da predstavniki živilske industrije uporabljajo ta novi izraz, in kako naj se potrošniki zaščitijo?"@sl20
"Förra sommaren började priserna stiga i alla EU:s medlemsstater. Vi ställde oss då frågan om det förekom kartellavtal. I mitt land, Litauen, upptäcktes det att mjölkproduktionsföretag gemensamt hade beslutat att höja priserna. Nu nagelfars köttindustrin. Finns det liknande undersökningar i andra EU-länder? Nu har en ny benämning uppstått – ”slutet för billig mat”. Använder inte livsmedelsindustrins företrädare denna nya benämning, och vad kan konsumenterna göra för att skydda sig?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph