Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission is undertaking measures at different levels aimed at reducing increases in food prices. One initiative is to begin monitoring prices, which I mentioned earlier. This is one of the objectives of the consumer market scoreboard on which we are working and which I believe will be supported by the Commission pretty soon. The Commission has also proposed a number of measures within the framework of agricultural policy. A reduction of obligatory set-aside land, already in force for the 2008 crop season; an increase in milk quotas for the year 2008-2009 adopted by the Commission and proposed to the Council, if adopted, will be in force from 1 April 2008 onwards, and a reduction of import duties in the cereals sector to reduce increases in cereal prices and also in the future of the price of meat. This measure came into force from the beginning of January 2008. This is a kind of inventory of what we have done. But, through the consumer market scoreboard, one of the main topics of our investigations will be prices and part of this basket will be about food prices. So we will duly inform you; we will consult as to what the next step will be after the data monitoring and we can take action to see what is behind this – of course, hand in hand with the national authorities."@en4
lpv:translated text
"Komise podniká opatření na různých úrovních, která jsou zaměřena na snížení nárůstů cen potravin. Jedna z iniciativ je zahájit sledování cen, což jsem zmínila již dříve. To je jeden z cílům hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích, na které pracujeme, a která bude podle mne Komisí schválena velice brzy. Komise rovněž navrhla v rámci zemědělské politiky celou řadu opatření. Snížení rozsahu povinně neobdělávané půdy, které platí již pro plodinovou sezónu roku 2008; zvýšení kvót mléka pro rok 2008–2009, přijaté Komisí a navržené Radou, vstoupí v účinnost, bude-li přijato, od 1. dubna 2008, stejně jako snížení cel v odvětví obilnin za účelem snížení nárůstu cen obilnin a v budoucnu také ceny masa. Toto opatření vstoupilo v platnost na začátku ledna 2008. Toto je určitý seznam toho, co jsme učinili. Avšak prostřednictvím hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích budou hlavním tématem našich šetření ceny a součástí tohoto košíku budou ceny potraviny. Takže budeme vás řádně informovat; budeme konzultovat, co bude dalším krokem po sledování údajů, a můžeme podniknout kroky ke zjištění příčiny tohoto jevu – samozřejmě ve spolupráci s vnitrostátními orgány."@cs1
"Kommissionen træffer foranstaltninger på forskellige planer, der har til formål at mindske stigningerne i fødevarepriserne. Et initiativ er overvågning af priser, som jeg nævnte tidligere. Det er en af målsætningerne for et scoreboard for forbrugermarkederne, som vi arbejder på, og som efter min bedste overbevisning vil få Kommissionens støtte meget snart. Kommissionen har endvidere foreslået en række foranstaltninger inden for rammerne af landbrugspolitikken: begrænsning af obligatorisk udtaget jord, der allerede er iværksat for høsten 2008, forøgelse af mælkekvoterne for 2008-2009, der er vedtaget af Kommissionen og foreslået til Rådet, og som i bekræftende fald vil træde i kraft den 1. april 2008, og mindskelse af importafgifter i kornsektoren til nedbringelse af de stigende kornpriser og faktiske priser og i fremtiden priserne på kød. Denne foranstaltning trådte i kraft i begyndelsen af januar 2008. Dette er en form for opgørelse over vores indsats. Men vi vil bl.a. undersøge priserne gennem et scoreboard for forbrugermarkederne, og en del af denne pakke vil omhandle fødevarepriser. Vi vil derfor informere Dem løbende. Vi vil foretage høringer for at erfare, hvad det næste skridt skal være efter dataovervågningen, og vi kan træffe foranstaltninger for at se, hvad der ligger bag - naturligvis i samarbejde med de nationale myndigheder."@da2
"Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα σε διάφορα επίπεδα με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων. Μία πρωτοβουλία περιλαμβάνει την έναρξη της παρακολούθησης των τιμών, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πίνακα αποτελεσμάτων για την καταναλωτική αγορά, πάνω στον οποίο εργαζόμαστε και ο οποίος πιστεύω ότι θα υποστηριχθεί από την Επιτροπή πολύ σύντομα. Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει σειρά μέτρων εντός του πλαισίου της γεωργικής πολιτικής, όπως τη μείωση των γαιών που προορίζονται για υποχρεωτική αγρανάπαυση, η οποία τέθηκε ήδη σε ισχύ για την καλλιεργητική περίοδο 2008, την αύξηση των ποσοστώσεων στο γάλα για το έτος 2008-2009 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή και προτάθηκε στο Συμβούλιο, η οποία, εφόσον εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2008 και στο εξής, και τη μείωση των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των δημητριακών με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές των δημητριακών και μελλοντικά και στην τιμή του κρέατος. Το μέτρο αυτό τέθηκε σε ισχύ από την αρχή του Ιανουαρίου του 2008. Αυτό ήταν ένα είδος απογραφής των όσων έχουμε κάνει. Αλλά, μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων της καταναλωτικής αγοράς, ένα από τα κύρια θέματα των ερευνών μας θα είναι οι τιμές και τμήμα αυτών θα αφορά τις τιμές των τροφίμων. Θα σας ενημερώσουμε λοιπόν εγκαίρως. Θα προβούμε σε διαβούλευση σχετικά με το επόμενο βήμα μετά την παρακολούθηση των δεδομένων και θα αναλάβουμε δράση για να διαπιστώσουμε τι κρύβεται από πίσω – ασφαλώς, με τη συνεργασία των εθνικών αρχών."@el10
"La Comisión está adoptando medidas a distintos niveles para reducir los aumentos de los precios de los alimentos. Una iniciativa es empezar a vigilar los precios, como mencioné antes. Éste es uno de los objetivos de los indicadores del mercado de consumo en los que estamos trabajando y que creo que recibirá el apoyo de la Comisión muy pronto. La Comisión también ha propuesto varias medidas en el marco de la política agrícola. Una reducción de la superficie retirada obligatoriamente de la producción, ya en vigor para la cosecha de 2008, un aumento de la cuotas lecheras para 2008-2009 adoptado por la Comisión y propuesto al Consejo, que, si se aprueba, entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2008 en adelante y una reducción de los derechos de importación en el sector de los cereales para reducir los precios de los cereales y también en el futuro el precio de la carne. Esta medida está en vigor desde principios de enero de 2008. Esto es una especie de resumen de lo que hemos hecho. Sin embargo, a través de los indicadores del mercado de consumo, uno de los principales temas de nuestras investigaciones serán los precios y parte de este paquete serán los precios de los alimentos. Así pues, informaremos debidamente al Parlamento; consultaremos cuál será el siguiente paso tras estudiar los datos y podemos adoptar medidas para ver qué hay detrás de todo esto; por supuesto, en colaboración con las autoridades nacionales."@es21
"Toiduainehindade tõusu pidurdamiseks võtab komisjon eri tasandi meetmeid. Üks algatusi on juba varem nimetatud hinnaseirega alustamine. See on üks tarbijaturgude tulemustabeli eesmärke, mille kallal me töötame ja mis, ma usun, saab võrdlemisi varsti komisjoni toetuse. Mitu meedet on komisjon kavandanud põllumajanduspoliitika raames. Kohustusliku reservmaa vähendamine, mis 2008. aasta saagihooajal juba kehtib; piimakvootide suurendamine ajavahemikuks 2008–2009, mis on komisjonis vastu võetud ja esitatud nõukogule, ning mis jõustub vastuvõtmise korral alates 1. aprillist 2008 ja impordilõivude vähendamine teravilja- ja tulevikus ka lihahinna alandamiseks. Meede jõustus 2008. aasta jaanuari algusest. See on loetelu meie poolt tehtust. Kuid tarbijaturgude tulemustabeli raames on üks meie põhiuurimisteemasid hinnad ja osa sellest ostukorvist moodustavad toiduainehinnad. Nii et me teavitame teid korrapäraselt; me peame nõu järgmise sammu suhtes pärast andmete monitooringut ja võtame ette meetmeid, et näha selle taga peituvat – muidugi toimub see käsikäes liikmesriikide pädevate asutustega."@et5
"Komissio ryhtyy eri tasoilla toimenpiteisiin elintarvikkeiden hintojen nousun hidastamiseksi. Yksi aloite on hintojen seurannan aloittaminen, minkä mainitsin aiemmin. Se on yksi työn alla olevan ja komissiolta uskoakseni hyvin pian tuen saavan kuluttajamarkkinoiden tulostaulun tavoitteista. Komissio on myös ehdottanut useita maatalouspoliittisia toimenpiteitä. Niitä ovat kesannointivelvoitteen alaisen maan vähentäminen, joka on voimassa jo vuoden 2008 viljasadosta alkaen, komission hyväksymä ja neuvostolle esittämä maitokiintiöiden lisääminen vuosina 2008–2009, joka tulee voimaan 1. huhtikuuta 2008 alkaen, jos se hyväksytään, ja tuontitullien vähentäminen vilja-alalla viljan hintojen sekä tulevaisuudessa myös lihan hinnan nousun hidastamiseksi. Tämä toimenpide on ollut voimassa tammikuusta 2008 alkaen. Tämä oli eräänlainen luettelo siitä, mitä olemme tehneet. Kuluttajamarkkinoiden tulostaulun vuoksi yksi tutkimustemme pääaiheista on kuitenkin hinnat ja osa tätä kokonaisuutta koskee elintarvikkeiden hintoja. Me siis tiedotamme teille asianmukaisesti, kysymme neuvoa siitä, mikä on seuraava vaihe tiedon seurannan jälkeen, ja voimme ryhtyä toimiin sen tutkimiseksi, mitä tämän takana on – tietysti yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa."@fi7
"La Commission prend des mesures à différents niveaux en vue de réduire les augmentations du prix des denrées alimentaires. Une initiative, dont j’ai parlé tout à l’heure, consiste à commencer à surveiller les prix. C’est l’un des objectifs du tableau de bord des consommateurs sur lequel nous travaillons et qui, je pense, recevra très bientôt le soutien de la Commission. La Commission a également proposé une série de mesures dans le cadre de la politique agricole. Une diminution de la jachère obligatoire, déjà en vigueur pour la récolte 2008, une augmentation des quotas de lait pour l’année 2008-2009 adoptée par la Commission et proposée au Conseil, si elle est adoptée, entrera en vigueur à partir du 1 avril 2008, et une réduction des droits d’importation dans le secteur des céréales en vue de réduire les augmentations du prix des céréales et aussi, dans le futur, du prix de la viande. Cette mesure est entrée en vigueur au début du mois de janvier 2008. C’est une sorte d’inventaire de ce que nous avons fait. Mais, dans le cadre du tableau de bord des consommateurs, un de nos principaux sujets d’investigation sera les prix et une partie de ce panier concernera le prix des denrées alimentaires. Nous vous tiendrons donc dûment informés. Nous organiserons des consultations concernant l’étape suivante à entreprendre après le contrôle des données et nous pouvons prendre des mesures pour voir ce qu’il y a derrière tout cela – bien sûr, main dans la main avec les autorités nationales."@fr8
"A Bizottság különféle szinteken vezet be intézkedéseket az élelmiszerárak növekedésének csökkentése céljából. Az egyik kezdeményezés az árak figyelemmel kísérésének megkezdése, ezt már korábban említettem. Ez egyike a fogyasztói piaci eredménytábla céljainak, amelyen dolgozunk, és amelyet úgy vélem, a Bizottság hamarosan támogatni fog. A Bizottság javaslatot tett számos intézkedésre az agrárpolitika keretében is. A 2008. évi növénytermesztési időszakra már hatályban lévő, a parlagon hagyott földterület csökkentésére vonatkozó kötelezettség; a Bizottság által elfogadott és a Tanácsnak javasolt, 2008-2009. évre vonatkozó tejkvóta-növelés, elfogadása esetén 2008. április 1-jétől lép hatályba, és ilyen a gabonaágazat importvámjainak csökkentése is a gabonaárak növekedésének csökkentése, sőt, a jövőben a hús árának csökkentése érdekében is. Ez az intézkedés 2008. január elején lépett hatályba. Ez egyfajta leltár arról, amit megtettünk. A fogyasztói paici eredménytáblán keresztül vizsgálódásaink egyik fő témája az árak lesz, és a kosár egyik része az élelmiszerárakra vonatkozik. Így kellőképpen tájékoztatni fogjuk Önt, konzultálunk arról, hogy az adatok figyelemmel kísérése után mi legyen a következő lépés, és intézkedhetünk, hogy ezen túl mi legyen – természetesen a nemzeti hatóságokkal karöltve."@hu11
". La Commissione sta adottando misure a diversi livelli finalizzate alla riduzione dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Un’iniziativa è rappresentata dal controllo dei prezzi, che ho citato in precedenza. Questo è uno degli obiettivi della pagella dei mercati dei beni di consumo su cui stiamo lavorando e che ritengo sarà presto sostenuta dalla Commissione. La Commissione ha inoltre proposto una serie di azioni nel quadro della politica agricola: una riduzione della superficie ritirata obbligatoriamente, già in vigore per la raccolta del 2008; un aumento delle quote latte per gli anni 2008-2009 adottato dalla Commissione e presentato al Consiglio, che se adottato, entrerà in vigore dal 1° aprile 2008; una riduzione dei dazi d’importazione nel settore cerealicolo per contenere gli aumenti dei prezzi dei cereali e in futuro del prezzo della carne. Questa misura è entrata in vigore all’inizio di gennaio 2008. Questa è una sorta di inventario. Ma, attraverso la pagella dei mercati dei beni di consumo, uno dei principali aspetti delle nostre indagini saranno i prezzi e parte del paniere sarà dedicato ai prezzi delle derrate alimentari. Pertanto, vi terremo debitamente informati; ci consulteremo a proposito del passo successivo da compiere dopo la verifica dei dati e potremo agire per scoprirne le cause – ovviamente di pari passo con le autorità nazionali."@it12
"Komisija įvairiais lygiais įgyvendina priemonių, kurios skirtos mažinti maisto kainų didėjimą. Viena iš iniciatyvų – pradėti stebėti kainas; apie ją jau kalbėjau anksčiau. Tai vienas iš šiuo metu mūsų kuriamos vartotojų rinkos rezultatų suvestinės, kurią, tikiuosi, Komisija gana greitai patvirtins, tikslų. Komisija taip pat pasiūlė žemės ūkio politikos srities priemonių. Šį 2008 m. derliaus sezoną įsigaliojo atidėtosios žemės ploto sumažinimas; priėmus Komisijos patvirtintą ir Tarybai pasiūlytą sprendimą 2008–2009 m. padidinti pieno kvotas, jis įsigalios nuo 2008 m. balandžio 1 d., o importo mokesčių sumažinimas grūdų sektoriui leis sumažinti grūdų, o ateityje – ir mėsos kainų augimą. Ši priemonė įsigaliojo nuo 2008 m. sausio pradžios. Išvardijau mūsų atliktus darbus. Tačiau taikant vartotojų rinkos rezultatų suvestinę, pagrindinis mūsų tyrimų objektas bus kainos, o maisto kainos sudarys šio krepšelio dalį. Taigi, galėsime Jus tinkamai informuoti; įgyvendinę duomenų stebėjimą, tarsimės dėl tolesnių žingsnių; bendradarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis, galėsime imtis veiksmų, siekiant išsiaiškinti, kas dėl to kaltas"@lt14
"− Komisija izstrādā pasākumus dažādos līmeņos, kuru nolūks ir samazināt pārtikas cenu pieaugumus. Viena iniciatīva ir sākt cenu pārraudzību, ko es pieminēju iepriekš. Tas ir viens no patēriņa tirgus progresa ziņojuma mērķiem, pie kā mēs strādājam un ko, es uzskatu, Komisija atbalstīs visai drīz. Komisija ir arī ierosinājusi vairākus pasākumus sakarā ar lauksaimniecības politikas pamatnostādnēm. Obligāto atmatā atstāto zemes platību samazināšana, kas ir jau spēkā 2008. gada ražas sezonai; piena kvotu palielināšana 2008.-2009. gadam, kas Komisijā ir pieņemta un ir iesniegta Padomei, ja to pieņems, tā stāsies spēkā ar 2008. gada 1. aprīli, un importa nodevu samazināšana graudaugu nozarē, lai samazinātu graudaugu un arī gaļas cenu pieaugumu nākotnē. Šis pasākums stājās spēkā ar 2008. gada janvāra sākumu. Šis ir sava veida saraksts par to, ko esam paveikuši. Bet ar patēriņa tirgus progresa ziņojumu viens no mūsu pētījumu galvenajiem tematiem būs cenas un tajās daļa no groza būs pārtikas cenas. Tāpēc mēs pienācīgi informēsim jūs, mēs konsultēsimies par to, kāds būs nākamais solis pēc datu pārraudzības, un mēs varam rīkoties, lai redzētu, kas aiz tā slēpjas – protams, roku rokā ar dalībvalstu iestādēm."@lv13
"The Commission is undertaking measures at different levels aimed at reducing increases in food prices. One initiative is to begin monitoring prices, which I mentioned earlier. This is one of the objectives of the consumer market scoreboard on which we are working and which I believe will be supported by the Commission pretty soon. The Commission has also proposed a number of measures within the framework of agricultural policy. A reduction of obligatory set-aside land, already in force for the 2008 crop season; an increase in milk quotas for the year 2008-2009 adopted by the Commission and proposed to the Council, if adopted, will be in force from 1 April 2008 onwards, and a reduction of import duties in the cereals sector to reduce increases in cereal prices and also in the future of the price of meat. This measure came into force from the beginning of January 2008. This is a kind of inventory of what we have done. But, through the consumer market scoreboard, one of the main topics of our investigations will be prices and part of this basket will be about food prices. So we will duly inform you; we will consult as to what the next step will be after the data monitoring and we can take action to see what is behind this – of course, hand in hand with the national authorities."@mt15
". De Commissie treft maatregelen op meerdere niveaus om de prijsstijging van voedingsproducten tegen te gaan. Eén van de initiatieven is het toezicht houden op de prijzen, zoals ik al vermeld heb. Dat is een van de zaken die we proberen te realiseren met het scorebord voor de consumentenmarkt. Momenteel werken we daar nog aan en we hopen dat de Commissie het in de nabije toekomst zal goedkeuren. De Commissie heeft ook een aantal maatregelen voorgesteld in het kader van het landbouwbeleid. De vermindering van de verplichte braaklegging van gronden is al van kracht voor het oogstseizoen van 2008. De uitbreiding van de melkquota voor het jaar 2008-2009 is al aangenomen door de Commissie en voorgelegd aan de Raad, en als ze goedgekeurd wordt, zal ze van kracht zijn vanaf 1 april 2008. In de graansector werden de invoerrechten verlaagd om een verdere stijging van de graanprijzen tegen te gaan en in de toekomst zal dat ook het geval zijn voor de invoer van vlees. Deze maatregel is in januari 2008 in werking getreden. Tot zover het overzicht van wat we zoal gedaan hebben. Maar met het scorebord voor de consumentenmarkt zullen we de prijzen op de markt nog verder onderzoeken en daar horen voedingsprijzen ook bij. We houden u dus op de hoogte. Na het verwerken van de gegevens zullen we overleggen wat de volgende stappen zullen zijn en dan kunnen we actie ondernemen om te zien wat er achter de resultaten zit, natuurlijk in samenspraak met de nationale autoriteiten."@nl3
"Komisja podejmuje środki na różnych poziomach mające na celu obniżenie podwyżek cen żywności. Jedną inicjatywą jest rozpoczęcie monitorowania cen, o którym wspominałem wcześniej. Jest to jeden z celów tablicy wyników rynku dóbr konsumpcyjnych, nad którą pracujemy i która zostanie wkrótce poparta przez Komisję, w co wierzę. Komisja zaproponowała także wiele środków w ramach polityki rolnej. Redukcja obowiązkowo odłogowanych ziem, obowiązująca już od sezonu zbiorów w 2008 r.; zwiększenie kwot mleka w latach 2008-2009 przyjęte przez Komisję i zaproponowane przez Radę, jeśli zostanie przyjęte, będzie obowiązywało od dnia 1 kwietnia 2008 r. oraz obniżenie ceł importowych w sektorze zbóż w celu obniżenia wzrostu cen zbóż, a także w przyszłości cen mięsa. Środek ten obowiązuje od początku stycznia 2008 r. To jest rodzaj interwencji, której dokonujemy. Ale, na tablicy wyników rynku dóbr konsumpcyjnych jednym z najważniejszych tematów naszych badań będą ceny i część koszyka będzie dotyczyć cen żywności. Będziemy zatem należycie informować państwa; będziemy konsultować się w kwestii, jaki powinien być następny krok po monitorowaniu danych i możemy podjąć działania, aby sprawdzić, co za tym stoi - oczywiście ręka w rękę z władzami krajowymi."@pl16
"A Comissão está a tomar medidas a diferentes níveis para reduzir os aumentos nos preços dos alimentos. Uma das iniciativas visa começar a fazer um acompanhamento dos preços, tal como já mencionei anteriormente. Este é um dos objectivos do painel de avaliação do consumidor em que estamos a trabalhar e que penso que a Comissão irá apoiar muito em breve. A Comissão propôs também várias medidas no quadro da política agrícola: uma redução da retirada obrigatória de terras da produção, já em vigor na colheita de cereais de 2008, um aumento das quotas leiteiras para a campanha de 2008/2009, aprovado pela Comissão e proposto pelo Conselho, que irá, se aprovado, vigorar a partir de 1 de Abril de 2008, e uma redução dos direitos de importação no sector dos cereais, para atenuar a subida do preço destes, e também do preço da carne no futuro. Esta medida entrou em vigor no início de Janeiro de 2008. Fiz uma espécie de inventário do que fizemos mas, através do painel de avaliação do mercado de consumo, um dos principais tópicos dos nossos estudos serão os preços, e parte deste cabaz será composto pelos preços de alimentos. Por conseguinte, iremos informar-vos devidamente, faremos consultas sobre qual deverá ser o passo a dar após a monitorização dos dados e poderemos agir para ver o que está por detrás disto, evidentemente em sintonia com as autoridades nacionais."@pt17
"The Commission is undertaking measures at different levels aimed at reducing increases in food prices. One initiative is to begin monitoring prices, which I mentioned earlier. This is one of the objectives of the consumer market scoreboard on which we are working and which I believe will be supported by the Commission pretty soon. The Commission has also proposed a number of measures within the framework of agricultural policy. A reduction of obligatory set-aside land, already in force for the 2008 crop season; an increase in milk quotas for the year 2008-2009 adopted by the Commission and proposed to the Council, if adopted, will be in force from 1 April 2008 onwards, and a reduction of import duties in the cereals sector to reduce increases in cereal prices and also in the future of the price of meat. This measure came into force from the beginning of January 2008. This is a kind of inventory of what we have done. But, through the consumer market scoreboard, one of the main topics of our investigations will be prices and part of this basket will be about food prices. So we will duly inform you; we will consult as to what the next step will be after the data monitoring and we can take action to see what is behind this – of course, hand in hand with the national authorities."@ro18
"Komisia uskutočňuje opatrenia na rozličných úrovniach, ktorých cieľom je spomalenie rastu cien potravín. Jedna z iniciatív spočíva v začatí monitorovania cien, čo som spomínala predtým. Toto je jeden z cieľov hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, na ktorom pracujeme, a verím, že tento cieľ Komisia veľmi skoro podporí. Komisia tiež navrhla niekoľko opatrení v rámci poľnohospodárskej politiky. Zníženie povinne vyňatej pôdy, platné už pre vegetačné obdobie roku 2008; zvýšenie kvót na mlieko na rok 2008 - 2009 prijaté Komisiou a navrhnuté Rade, ktoré bude v prípade prijatia platné od 1. apríla 2008, a zníženie dovozných ciel v sektore obilnín s cieľom spomaliť rast cien obilnín a v budúcnosti aj cien mäsa. Uvedené opatrenie nadobudlo účinnosť začiatkom januára 2008. Vymenované opatrenia môžeme považovať za istý súpis našej doterajšej práce. Prostredníctvom hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov však jednou z hlavných tém nášho skúmania budú ceny a časť tohto balíka budú tvoriť ceny potravín. Takže vás budeme náležite informovať; poradíme sa o ďalšom kroku na základe monitorovania údajov a môžeme prijať opatrenie, aby sme videli, čo z údajov vyplýva, samozrejme spolu s vnútroštátnymi orgánmi."@sk19
"Komisija na različnih ravneh sprejema ukrepe za zmanjšanje povišanj cen živil. Ena od pobud je, da se začne spremljati cene, kar sem prej omenila. To je eden od ciljev pregleda stanja potrošnikih trgov, ki ga pripravljamo in ki ga bo po mojem mnenju Komisija kmalu podprla. Komisija je predlagala tudi vrsto ukrepov v okviru kmetijske politike. Zmanjšanje obveznega zemljišča v prahi, ki je že v veljavi za gospodarsko leto 2008; povečanje letnih kvot za leto 2008–2009, ki ga je Komisija sprejela in predlagala Svetu ter ki bo veljalo od 1. aprila 2008, če bo sprejeto; znižanje uvoznih dajatev v sektorju žita, da bi se zmanjšali dvigi cen žita in v prihodnosti cene mesa. Ta ukrep je začel veljati z začetkom januarja 2008. To je neke vrste popis tega, kar smo naredili. Vendar bodo pri pregledu stanja potrošniških trgov ena glavnih tem naših preiskav cene, del teh pa bodo cene živil. Zato vas bomo o tem pravočasno obveščali; z vami se bomo posvetovali o koraku, ki bo sledil spremljanju podatkov, in lahko ukrepamo, da bomo ugotovili razlog za to – seveda v sodelovanju z nacionalnimi organi."@sl20
". − Kommissionen vidtar åtgärder på olika nivåer som syftar till att minska ökningarna i matpriser. Ett initiativ består av att börja övervaka priserna, som jag nämnde tidigare. Detta är ett av de mål med resultattavlan för konsumentmarknaden som vi arbetar med och som jag tror kommer att stödjas ganska snart av kommissionen. Kommissionen har också föreslagit ett antal åtgärder inom ramen för jordbrukspolitik. En minskning av obligatoriskt uttagen mark, som redan gäller för odlingssäsongen 2008, en ökning av mjölkkvoterna för 2008–2009 som antagits av kommissionen och föreslagits för rådet kommer, om den antas, att träda i kraft den 1 april 2008, och en sänkning av importtullarna inom spannmålssektorn för att minska ökningarna i spannmålspriser, och i framtiden också i priserna på kött. Denna åtgärd inleddes i början av januari 2008. Detta är ett slags genomgång av vad vi har uträttat. Men ett av de huvudsakliga ämnena för våra undersökningar genom resultattavlan för konsumentmarknaden kommer att vara priser, och en del av detta kommer att röra livsmedelspriser. Vi kommer alltså att informera er vederbörligen. Vi kommer att rådgöra om vilket nästa steg ska bli efter övervakningen av uppgifter, och vi kan agera för att ta reda på vad som ligger bakom detta – naturligtvis tillsammans med de nationella myndigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph