Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-276"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-276"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επίτροπο, ευχαριστώ πολύ και για τα στοιχεία. Θα βρω και τη Eurostat να δούμε όλον τον πίνακα, διότι είναι αξιόλογος βεβαίως και σημαντικός για την πατρίδα μου -την οποίαν προαναφέρατε- αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες αντίστοιχα περιστατικά και γι’ αυτό το λόγο θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς η Επιτροπή σας θα αντιμετωπίσει γενικά το θέμα αυτό. Είτε με σύσταση, είτε με οδηγία η οποία πλέον θα αφορά όλα τα προϊόντα και όχι μόνον τα τόσο καταναλωτικά."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych velmi poděkoval paní komisařce a děkuji vám velmi za tyto informace. Také zkonzultuji Eurostat, abychom nahlédli na celou hodnotící zprávu, protože je to významné a samozřejmě důležité pro moji zemi – kterou jste zmínila – avšak domnívám se, že existují podobné situace i v jiných zemích, a proto by bylo zajímavé dozvědět se, jak se vaše Komise s touto problematikou vypořádá obecně. Zda doporučením nebo směrnicí, která se bude vztahovat na všechny výrobky, a nikoli pouze na potraviny."@cs1
"Fru formand! Jeg vil takke kommissæren mange gange og takke for oplysningerne. Jeg vil også rådføre mig med Eurostat, så vi kan se hele resultattavlen, da den er værdifuld og betydningsfuld, hvad Grækenland angår - som De selv nævnte - men jeg tror også, der forekommer lignende tilfælde i andre lande, og derfor ville det være interessant at se, hvordan Kommissionen overordnet vil gribe emnet an. Enten med en henstilling eller med et direktiv vedrørende alle produkter, ikke kun forbrugsvarer."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte der Kommissarin recht herzlich danken. Vielen Dank für die Informationen. Ich werde Eurostat konsultieren, damit wir uns den gesamten Anzeiger anschauen können, denn er ist natürlich gerade auch für mein Land – das Sie erwähnt haben – von großer Bedeutung. Ich glaube jedoch, dass die Lage in anderen Ländern ähnlich ist, und mich würde deshalb interessieren, wie Ihre Kommission diese Problematik generell anzugehen gedenkt. Entweder mit einer Empfehlung oder einer Richtlinie, die sich auf sämtliche Produkte und nicht nur Verbrauchsgüter erstrecken wird."@de9
"Madam President, I would like to say thank you very much to the Commissioner, and thank you very much for the information. I shall also consult Eurostat so that we can see the whole scoreboard, because it is significant, of course, and important for my country - which you have mentioned - but I believe there are similar situations in other countries and it would therefore be interesting to see how your Commission is going to handle this issue generally. Either with a recommendation or with a Directive which will cover all products and not only consumables."@en4
"Señora Presidenta, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la Comisaria, e igualmente agradecer la información facilitada. Consultaré también con Eurostat para que podamos ver el cuadro de indicadores completo pues es significativo, ciertamente, e importante para mi país —que usted ha mencionado— pero creo que existen situaciones similares en otros países y, por lo tanto, sería interesante ver cómo va a gestionar su Comisión esta cuestión de manera general; si con una recomendación, o con una Directiva que cubra todos los productos, y no únicamente los consumibles."@es21
"Proua president, ma tahaksin öelda palju tänu volinikule ja tänada Teid teabe eest. Tahaksin ka konsulteerida Eurostatiga, et näha kogu tulemustabelit, kuna teie öeldu on kahtlemata oluline ja tähtis minu riigile, kuid ma usun, et teisteski maades on samasugused olukorrad ja seetõttu oleks huvitav näha, kuidas komisjon kavatseb üldiselt selle probleemiga tegeleda. Kas soovituse või direktiiviga, mis hõlmaks kõiki tooteid ja mitte ainult tarbekaupu."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää sekä komission jäsentä että teitä tiedoista. Aion myös kääntyä Eurostatin puoleen niin, jotta saamme nähtäväksemme koko tulostaulun, koska tämä on tietysti merkittävää ja tärkeää maalleni – kuten mainitsitte – mutta uskoakseni muissa maissa on vastaavia tilanteita, ja siksi olisi kiinnostavaa nähdä, miten komissionne aikoo käsitellä tätä aihetta yleisesti. Antaako se suosituksen tai direktiivin, joka kattaa kaikki tuotteet eikä vain kulutushyödykkeitä?"@fi7
"Madame la Présidente, j’aimerais vivement remercier la commissaire, ainsi que vous remercier pour les informations. Je consulterai également Eurostat pour que nous ayons un aperçu global de la situation. En effet, c’est significatif et, bien sûr, important, pour mon pays – ce que vous avez mentionné – mais je crois que des situations similaires existent dans d’autres pays. Il serait dès lors intéressant de voir comment la Commission traitera de cette question en général: par une recommandation ou par une directive qui couvrira tous les produits et pas uniquement les produits consommables."@fr8
"Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a biztosnak, és nagyon köszönöm önnek az információt. Én is tanulmányozni fogom az Eurostatot, hogy láthassuk az egész eredménytáblát, mert természetesen az lényeges és fontos az én hazám számára – amit ön megemlített – de úgy vélem, hasonló helyzetek vannak más országokban is, ezért érdekes lenne tudni, hogy a Bizottság miként kezeli ezt a kérdést általánosságban. Ajánlással vagy egy irányelvvel, amely minden termékre, és nem csak a fogyasztói javakra vonatkozna."@hu11
". Signora Presidente, desidero ringraziare la signora Commissario per l’informazione. Intendo anche ricorrere all’Eurostat in modo da poter consultare l’intera tabella, poiché certamente è significativa e importante per il mio paese, che ha citato, ma ritengo che esistano situazioni analoghe in altri paesi e sarebbe quindi interessante osservare come la Commissione gestirà in generale la questione, se con una raccomandazione o una direttiva che copra tutti i prodotti e non solo i beni di consumo."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Komisijos narei už suteiktą informaciją. Aš taip pat pasižiūrėsiu Eurostate visą lentelę, nes ji yra svarbi mano šaliai, kurią Jūs paminėjote, tačiau manau, kad kitose šalyse padėtis yra tokia pati, todėl būtų įdomu sužinoti, kaip Komisija ketina spręsti šį klausimą. Ar pateiksite rekomendacijas arba direktyvą, kuri apimtų ne tik vartojimo reikmenis, bet ir visus kitus produktus?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos pateikties jums un pateikties komisārām par informāciju. Es apspriedīšos arī ar lai mēs varam redzēt visu progresa ziņojumu, jo tas, protams, ir nozīmīgs un svarīgs manai valstij, kā jūs minējāt, tomēr es domāju, ka citās valstīs ir līdzīgas situācijas, un tādēļ būtu interesanti redzēt, kā jūsu Komisija gatavojas risināt šo problēmu vispārēji. Vai ar ieteikumu, vai ar direktīvu, kas attieksies uz visiem produktiem un ne tikai uz patēriņa priekšmetiem."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επίτροπο, ευχαριστώ πολύ και για τα στοιχεία. Θα βρω και τη Eurostat να δούμε όλον τον πίνακα, διότι είναι αξιόλογος βεβαίως και σημαντικός για την πατρίδα μου -την οποίαν προαναφέρατε- αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες αντίστοιχα περιστατικά και γι’ αυτό το λόγο θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς η Επιτροπή σας θα αντιμετωπίσει γενικά το θέμα αυτό. Είτε με σύσταση, είτε με οδηγία η οποία πλέον θα αφορά όλα τα προϊόντα και όχι μόνον τα τόσο καταναλωτικά."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter. ik wil mijn hartelijke dank uitspreken aan het adres van de commissaris en hem eveneens danken voor de verstrekte informatie. Ik zal ook Eurostat raadplegen, zodat we een overzicht krijgen over het hele scorebord, omdat dit natuurlijk van belang is voor mijn land – dat u speciaal hebt genoemd – maar ik geloof dat er sprake is van vergelijkbare omstandigheden in andere landen, en daarom zou het interessant zijn om te zien hoe de Commissie deze zaak over de hele linie gaat aanpakken: met een aanbeveling, of met een richtlijn die van toepassing is op alle producten, en niet alleen op levensmiddelen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym bardzo podziękować komisarzowi i pani za informacje. Także powinienem skonsultować się z Eurostatem, tak abyśmy mogli zobaczyć całą tablicę wyników, ponieważ jest to znaczące i oczywiście ważne dla mojego kraju - o którym pani wspomniała - ale uważam, że podobne sytuacje istnieją w innych krajach, w związku z czym interesujące byłoby zobaczyć, jak pana Komisja rozwiąże ogólnie tą kwestię. Czy za pomocą rekomendacji czy też dyrektywy, która obejmie wszystkie produkty, a nie tylko konsumpcyjne."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de dizer muito obrigado à Senhora Comissária pela informação prestada. Também vou consultar o Eurostat para que possamos ver a totalidade do painel de avaliação, porque é significativo, obviamente, e importante para o meu país – que a Senhora Comissária referiu –, mas penso que existem situações semelhantes noutros países e por isso seria interessante ver de que maneira a sua Comissão vai lidar com esta questão em geral. Ou com uma recomendação ou com uma directiva que abranja todos os produtos e não apenas os consumíveis."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επίτροπο, ευχαριστώ πολύ και για τα στοιχεία. Θα βρω και τη Eurostat να δούμε όλον τον πίνακα, διότι είναι αξιόλογος βεβαίως και σημαντικός για την πατρίδα μου -την οποίαν προαναφέρατε- αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες αντίστοιχα περιστατικά και γι’ αυτό το λόγο θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς η Επιτροπή σας θα αντιμετωπίσει γενικά το θέμα αυτό. Είτε με σύσταση, είτε με οδηγία η οποία πλέον θα αφορά όλα τα προϊόντα και όχι μόνον τα τόσο καταναλωτικά."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som sa veľmi pekne poďakoval pánovi komisárovi a aj Vám ďakujem za informácie. Nahliadnem aj do údajov Eurostatu, aby sme mohli vidieť celú tabuľku, pretože je to, samozrejme, veľa vypovedajúce a dôležité pre moju krajinu, čo ste už spomínali, ale domnievam sa, že podobná situácia je aj v iných krajinách a preto by bolo zaujímavé vidieť, ako bude Komisia pristupovať k tomuto problému všeobecne. Či už odporúčaním alebo smernicou, ktorá bude pokrývať všetky výrobky a nie iba potraviny."@sk19
"Gospa predsednica, najlepše zahvaljujem se komisarki in najlepše se zahvaljujem za informacije. Posvetoval se bom tudi z Eurostatom, da bomo lahko videli celoten pregled stanja, ker je to seveda bistveno in pomembno za mojo državo, ki ste jo omenili, vendar menim, da so v drugih državah podobne razmere, zato bi bilo zanimivo videti, kako bo vaša Komisija na splošno obravnavala to vprašanje. S priporočilom ali z direktivo, ki bo pokrivala vse izdelke in ne samo potrošniškega blaga."@sl20
"Fru talman! Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten så mycket, och tack så mycket för denna information. Jag ska även rådfråga Eurostat så att vi får se hela resultattavlan, för det är naturligtvis betydelsefullt och viktigt för mitt land – som ni har nämnt – men jag anser att liknande situationer förekommer i andra länder, och det vore därför intressant att se hur kommissionen skulle hantera denna fråga rent allmänt. Antingen med en rekommendation eller med ett direktiv som omfattar alla produkter, inte bara de som kan konsumeras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph