Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I know that this question is very important, and I would like to assure you that the Commission does not monitor shops during periods of higher consumption, nor does it collaborate with the national consumer organisations on this specific question. So we very much rely on national efforts. However, the Commission does intend to improve its tools for monitoring the functioning of the internal market from a consumer perspective. The single market review set out the Commission’s plans for a consumer scoreboard and for more detailed price monitoring, but I would like especially to stress that this is about monitoring. Published Eurostat data show that prices of milk, cheese and eggs in Greece are 38% higher than the average prices of the same group for the European Union. The average prices for this product group over the period 1996-2007 grew by almost 52% in Greece and only by 24% in the EU. However, this development appears to be structural rather than seasonal. Since 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations."@en4
lpv:translated text
"Vím, že tato problematika je velmi důležitá, a chtěla bych vás ujistit, že Komise nesleduje prodejny v obdobích vyšší spotřeby ani v této konkrétní záležitosti nespolupracuje s vnitrostátními organizacemi spotřebitelů. Takže z velmi velké části spoléháme na národní činnost v této oblasti. Komise však hodlá zlepšit své nástroje pro sledování toho, jak funguje vnitřní trh z pohledu spotřebitele. Přezkum jednotného trhu stanoví plány Komise týkající se hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích a podrobnějšího sledování cen, avšak ráda bych zdůraznila, že se jedná o sledování. Z uveřejněných údajů úřadu Eurostat vyplývá, že ceny mléka, sýra a vajec v Řecku jsou o 38 % vyšší než průměrné ceny stejné skupiny výrobků pro Evropskou unii. Průměrné ceny této skupiny výrobků za období 1996–2007 stouply v Řecku o téměř 52 % a v EU pouze o 24 %. Avšak zdá se, že tento vývoj je spíše strukturální než sezonní. Zdá se, že od roku 2005 ceny mléčných výrobků v případě Řecka nevykazují sezonní výkyvy."@cs1
"Jeg ved, at dette er et meget væsentligt spørgsmål, og jeg vil gerne understrege, at Kommissionen ikke overvåger butikker i perioder med større forbrug. Den samarbejder heller ikke med de nationale forbrugerorganisationer om dette specifikke spørgsmål. Vi er således meget afhængige af de foranstaltninger, som de nationale myndigheder træffer. Kommissionen har dog i sinde at forbedre værktøjerne til overvågning af gennemførelsen af det indre marked ud fra et forbrugerperspektiv. Revideringen af det indre marked resulterede i Kommissionens planer om et scoreboard for forbrugere og mere detaljeret prisovervågning, men jeg ønsker dog at understrege, at dette handler om overvågning. Offentliggjorte oplysninger fra Eurostat viser, at priserne på mælk, ost og æg i Grækenland er 38 % højere end gennemsnitspriserne for samme produktgruppe i EU. Gennemsnitspriserne for denne produktgruppe steg med næsten 52 % i Grækenland og kun med 24 % i EU i perioden 1996-2007. Denne udvikling er tilsyneladende mere strukturel end periodisk. Efter 2005 har priserne tilsyneladende ikke vist periodiske udsving."@da2
". − Ich weiß, dass das eine sehr wichtige Frage ist, und ich möchte Ihnen versichern, dass die Kommission die Geschäfte zu Zeiten des erhöhten Konsums nicht überwacht, ebenso wenig arbeitet sie in dieser speziellen Frage mit nationalen Verbraucherorganisationen zusammen. Wir verlassen uns in diesem Punkt also auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Die Kommission hat jedoch die Absicht, ihre Instrumente für die Überwachung der Funktionsweise des Binnenmarktes aus der Perspektive der Verbraucher zu verbessern. In der Bestandsaufnahme zum Binnenmarkt werden die Pläne der Kommission für einen Verbraucher-Anzeiger und eine detailliertere Preisüberwachung dargelegt, aber ich möchte betonen, dass es vor allem um die Überwachung geht. Den von Eurostat veröffentlichten Angaben ist zu entnehmen, dass die Preise für Milch, Käse und Eier in Griechenland um 38 % über dem EU-Durchschnitt für diese Produktgruppe liegen. Der Durchschnittspreis für diese Produktgruppe ist zwischen 1996 und 2007 in Griechenland um fast 52 % gestiegen, während der Anstieg in der EU lediglich 24 % betrug. Diese Entwicklung scheint jedoch struktureller und weniger saisonaler Natur zu sein. Seit 2005 scheinen die Preise für Molkereierzeugnisse in Griechenland keine saisonalen Schwankungen aufzuweisen."@de9
"Γνωρίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή δεν παρακολουθεί τα καταστήματα σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης, ούτε συνεργάζεται με τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, βασιζόμαστε πολύ στις εθνικές προσπάθειες. Ωστόσο, η Επιτροπή σκοπεύει να βελτιώσει τα εργαλεία που διαθέτει για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς από την άποψη των καταναλωτών. Η επισκόπηση της ενιαίας αγοράς παρουσίασε τα σχέδια της Επιτροπής για έναν πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές και για πιο λεπτομερή παρακολούθηση των τιμών, αλλά θα ήθελα ειδικότερα να τονίσω ότι εδώ πρόκειται για παρακολούθηση. Τα δεδομένα της Eurostat που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι οι τιμές του γάλακτος, του τυριού και των αβγών στην Ελλάδα είναι κατά 38% υψηλότερες από τις μέσες τιμές της ίδιας ομάδας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μέσες τιμές για αυτή την ομάδα προϊόντων κατά την περίοδο 1996-2007 αυξήθηκαν κατά σχεδόν 52% στην Ελλάδα και μόλις κατά 24% στην ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φαίνεται ότι έχει διαρθρωτικό και όχι εποχιακό χαρακτήρα. Από το 2005, οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν εποχιακές διακυμάνσεις."@el10
"Sé que esta pregunta es muy importante y me gustaría asegurarle que la Comisión no controla los establecimientos durante periodos con un nivel de consumo más elevado ni colabora con las organizaciones nacionales de consumidores en esta cuestión específica. De modo que dependemos en Buena medida de los esfuerzos nacionales. Sin embargo, la Comisión tiene intención de mejorar sus herramientas para controlar el funcionamiento del mercado interior desde la perspectiva del consumidor. La revisión del mercado único inspiró los planes de la Comisión de crear indicadores de consumo y un control de precios más exhaustivo, pero me gustaría destacar especialmente que se trata de una cuestión de control. Los datos publicados por Eurostat muestran que los precios de la leche, el queso y los huevos en Grecia son un 38 % más altos que los precios medios del mismo grupo de productos en la Unión Europea. Los precios medios de este grupo de productos durante el periodo 1996-2007 aumentaron casi un 52 % en Grecia y solo un 24 % en la UE. Sin embargo, esta evolución parece ser estructural más que estacional. Desde 2005, los precios de los productos lácteos para Grecia no parecen indicar que se producen fluctuaciones estacionales."@es21
"Ma tean, et see on suure tähtsusega küsimus ja tahaksin teile kinnitada, et komisjon ei kontrolli kauplusi tipptarbimisperioodidel ega tee selles konkreetses küsimuses koostööd riikide tarbijakaitseorganisatsioonidega. Niisiis me toetume väga paljus riikide endi pingutustele. Komisjon siiski kavatseb täiustada oma meetodeid siseturu talitluste seireks tarbija vaatenurgast. Ühtse turu läbivaatamise raames visandas komisjon edasised kavatsused seoses tarbijaturgude tulemustabeliga ja üksikasjalikuma hinnaseirega, kuid ma tahaksin eriti rõhutada, et me räägime siin seirest. Avaldatud Euroopa Ühendatud Statistikatalituse andmed näitavad, et piima, juustu ja munade hinnad Kreekas on 38 % kõrgemad, kui sama tooterühma hinnad mujal Euroopa Liidus. Keskmiste hindade kasv selle toiduainekategooria puhul perioodil 1996–2007 oli Kreekas peaaegu 52 % ja ainult 24 % ülejäänud ELis. Siiski näib areng olevat pigem struktuurne kui hooajaline. Alates 2005. aastast ei näi piimatoodete hinnad Kreekas ilmutavat hooajalisi kõikumisi."@et5
"Tiedän, että tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja haluaisin vakuuttaa teille, että komissio ei seuraa myymälöitä tavallista suuremman kulutuksen kausina eikä tee yhteistyötä kansallisten kuluttajansuojajärjestöjen kanssa tässä nimenomaisessa kysymyksessä. Näin ollen olemme paljolti kansallisten toimien varassa. Komissio aikoo kuitenkin parantaa keinojaan sisämarkkinoiden toiminnan seuraamiseksi kuluttajan näkökulmasta. Sisämarkkinakatsauksessa esiteltiin komission suunnitelmat kuluttajan tulostaulusta ja hintojen tarkemmasta seurannasta, mutta haluaisin painottaa erityisesti sitä, että tässä on kyse valvonnasta. Eurostatin julkaisemat tiedot osoittavat, että maidon, juuston ja kananmunien hinnat ovat Kreikassa 38 prosenttia korkeammat kuin saman ryhmän keskihinnat Euroopan unionissa. Tämän tuoteryhmän keskihinnat kasvoivat vuosina 1996–2007 Kreikassa lähes 52 prosenttia ja EU:ssa vain 24 prosenttia. Tämä kehitys näyttää kuitenkin olevan rakenteellista eikä niinkään kausittaista. Vuodesta 2005 lähtien maitotuotteiden hinnoissa Kreikassa ei näytä olevan kausivaihteluita."@fi7
"Je sais que cette question est très importante et je voudrais vous garantir que la Commission ne surveille pas les magasins pendant les périodes de grande consommation et qu’elle ne coopère pas non plus avec les organismes nationaux de protection des consommateurs sur cette question spécifique. Nous comptons donc énormément sur les efforts nationaux. La Commission a toutefois l’intention d’améliorer ses outils de surveillance du fonctionnement du marché intérieur sous l’angle des consommateurs. Le réexamen du marché unique expose les plans de la Commission visant à établir un tableau de bord des consommateurs et à surveiller les prix de manière plus approfondie, mais je voudrais souligner qu’il s’agit de surveillance. Des données publiées par Eurostat montrent qu’en Grèce, les prix du lait, du fromage et des œufs sont 38 % plus élevés que les prix moyens du même groupe d’aliments dans l’Union européenne. Les prix moyens de ce groupe de produits au cours de la période 1996-2007 ont augmenté de près de 52 % en Grèce et de 24 % seulement dans l’UE. Ce phénomène semble toutefois être plus structurel que saisonnier. Depuis 2005, les prix des produits laitiers en Grèce ne semblent pas révéler de fluctuations saisonnières."@fr8
"Tudom, hogy ez nagyon fontos kérdés, és szeretném biztosítani önt, hogy a Bizottság nem kíséri figyelemmel a boltokat a nagyobb fogyasztású időszakokban, és nem is működik együtt a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetekkel e konkrét kérdéssel kapcsolatban. Így mi elsősorban a nemzeti erőfeszítésekre támaszkodunk. A Bizottság azonban javítani kívánja a belső piac működésének fogyasztói szempontból történő figyelemmel kísérését szolgáló eszközeit. Az egységes piaci felülvizsgálat meghatározta a Bizottságnak a fogyasztói eredménytáblára és az árak részletesebb figyelemmel kísérésére irányuló terveit, de itt szeretném külön is hangsúlyozni, hogy ez a figyelemmel kísérésről szól. A nyilvánosságra hozott Eurostat-adatok azt mutatják, hogy a tej, a sajt és a tojás ára Görögországban 38%-kal magasabb, mint ugyanezen csoport átlagára az Európai Unióban. Görögországban ennek a termékcsoportnak az átlagára 1996-2007 között majdnem 52%-kal emelkedett, miközben az EU-ban csak 24%-kal. Ez azonban inkább strukturálisnak, mint szezonálisnak tűnik. Úgy tűnik, 2005. óta a tejtermék árak Görögországban nem mutatnak szezonális fluktuációt."@hu11
". So che questa è una domanda importante, e posso garantirle che la Commissione non controlla i negozi durante i periodi di maggior consumo, né collabora con le organizzazioni nazionali dei consumatori in merito a questa specifica questione. Pertanto, facciamo molto affidamento sugli sforzi a livello nazionale. Tuttavia, la Commissione ha intenzione di migliorare i propri strumenti volti a verificare il funzionamento del mercato interno da una prospettiva del consumatore. Il riesame del mercato unico stabilisce i programmi della Commissione a favore di una pagella dei mercati dei beni di consumo e per un controllo più dettagliato dei prezzi, ma vorrei sottolineare in particolare che questo aspetto è relativo al controllo. I dati pubblicati da Eurostat mostrano che in Grecia i prezzi di latte, formaggio e uova sono del 38% più elevati rispetto alla media dei prezzi della stessa categoria nell’Unione europea. I prezzi medi per tale gruppo di prodotti nel periodo 1996-2007 sono aumentati di quasi il 52% in Grecia e soltanto del 24% nell’UE. Tuttavia, questa crescita sembra essere strutturale anziché stagionale. Dal 2005, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari per la Grecia non rivelano fluttuazioni stagionali."@it12
"Žinau, kad šis klausimas yra labai svarbus; noriu užtikrinti Jus, kad Komisija neatlieka parduotuvių priežiūros padidinto vartojimo laikotarpių metu; šiuo konkrečiu klausimu ji taip pat nebendradarbiauja su nacionalinėmis vartotojų organizacijomis. Todėl mes labai pasikliaujame nacionalinėmis pastangomis. Tačiau Komisija išties ketina patobulinti įrankius, kuriuos ji naudoja vidaus rinkos funkcionavimui stebėti iš vartotojų pozicijų. Bendrosios rinkos apžvalgoje pateikti Komisijos planai sukurti vartotojų rezultatų suvestinę ir išsamesnį kainų stebėjimą, tačiau noriu ypač akcentuoti, kad daugiausiai dėmesio numatyta skirti stebėjimui. Paskelbti Eurostat duomenys rodo, kad pieno, sūrio ir kiaušinių kainos Graikijoje yra 38 % aukštesnės už tos pačios prekių grupės Europos Sąjungos kainų vidurkį. Per laikotarpį nuo 1996 m. iki 2007 m. Graikijoje šios kainos išaugo beveik 52 %, o ES – vos 24 %. Tačiau atrodo, kad šie pokyčiai yra struktūriniai, o ne sezoniniai. Atlikus pieno produktų kainų nuo 2005 m. Graikijoje analizę, sezoninių svyravimų nematyti."@lt14
"− Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es vēlos apliecināt jums, ka Komisija nepārrauga ne veikalus paaugstināta patēriņa laikposmos, ne arī sadarbojas ar valsts patērētāju aizsardzības organizācijām šajā konkrētajā jautājumā. Tāpēc mums lielā mērā jāpaļaujas uz valstu pūlēm. Tomēr Komisija patiešām gatavojas uzlabot līdzekļus iekšējā tirgus darbības pārraudzībai no patērētāja viedokļa. Vienotā tirgus pārskats noteica Komisijas plānus par patēriņa progresa ziņojumu un konkrētāku cenu veidošanas pārraudzību, bet es īpaši gribētu uzsvērt, ka runa ir par pārraudzību. Publicētie dati rāda, ka piena, siera un olu cenas Grieķijā ir par 38 % augstākas nekā vidējās cenas šai preču grupai Eiropas Savienībā. Vidējās cenas šai produktu grupai laikposmā 1996.-2007. gadam pieauga gandrīz par 52 % Grieķijā un tikai par 24 % ES. Tomēr šķiet, ka šī parādība ir strukturāla, nevis sezonveida. Kopš 2005. gada cenas piena produktiem Grieķijā neuzrāda sezonveida svārstības."@lv13
"I know that this question is very important, and I would like to assure you that the Commission does not monitor shops during periods of higher consumption, nor does it collaborate with the national consumer organisations on this specific question. So we very much rely on national efforts. However, the Commission does intend to improve its tools for monitoring the functioning of the internal market from a consumer perspective. The single market review set out the Commission’s plans for a consumer scoreboard and for more detailed price monitoring, but I would like especially to stress that this is about monitoring. Published Eurostat data show that prices of milk, cheese and eggs in Greece are 38% higher than the average prices of the same group for the European Union. The average prices for this product group over the period 1996-2007 grew by almost 52% in Greece and only by 24% in the EU. However, this development appears to be structural rather than seasonal. Since 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations."@mt15
". Ik weet dat dit een zeer belangrijke vraag is. Ik moet u zeggen dat de Commissie de activiteiten van winkels niet opvolgt in perioden van toegenomen consumptie en ze op dat vlak ook niet samenwerkt met nationale consumentenorganisaties. We zijn dus in grote mate afhankelijk van nationale inspanningen. De Commissie is echter wel van plan om betere hulpmiddelen te ontwikkelen om het functioneren van de interne markt op te volgen vanuit het perspectief van de consument. In de mededeling van de Commissie over de doorlichting van de interne markt is sprake van plannen om een scorebord voor de consumentenmarkten op te stellen en meer toezicht te houden op de prijsniveaus. Ik wil wel benadrukken dat het hier slechts gaat over toezicht. Uit gegevens van Eurostat blijkt dat de prijs van melk, kaas en eieren in Griekenland 38 procent hoger ligt dan de gemiddelde prijs voor die drie producten in de rest van de Europese Unie. Tussen 1996 en 2007 is de gemiddelde prijs van die groep producten met bijna 52 procent gestegen in Griekenland en slechts met 24 procent in de EU. Maar die ontwikkeling lijkt eerder structureel te zijn dan seizoensgebonden. Sinds 2005 zijn de prijzen van zuivelproducten in Griekenland niet echt onderhevig geweest aan seizoensgebonden schommelingen."@nl3
"Wiem, że kwestia ta jest bardzo ważna i chciałabym pana zapewnić, że Komisja nie monitoruje sklepów w okresach wysokiej konsumpcji, ani nie współpracuje z krajowymi organizacjami konsumenckimi w zakresie tych szczególnych kwestii. Dlatego też bardzo polegamy na wysiłkach krajowych. Jednakże Komisja zamierza poprawić swe narzędzia w zakresie monitorowania funkcjonowania rynku wewnętrznego z perspektywy konsumenta. Przegląd jednolitego rynku ustalił plany Komisji w zakresie tablicy wyników konsumenta i bardziej szczegółowego monitorowania cen, ale chciałabym szczególnie podkreślić, że jest to monitoring. Opublikowane dane Eurostatu wskazują, że ceny mleka, sera i jajek w Grecji są o 38% wyższe od średnich cen tej samej grupy produktów w Unii Europejskiej. Średnie ceny tej grupy produktów w latach 1996-2007 wzrosły niemalże o 52% w Grecji i tylko o 24% w UE. Jednakże zmiana ta wydaje się raczej strukturalna niż sezonowa. Od 2005 r. ceny produktów mlecznych w Grecji nie wykazywały fluktuacji sezonowych."@pl16
"Sei que esta questão é muito importante e gostaria de vos garantir que a Comissão não acompanha os estabelecimentos nos períodos de maior consumo, nem colabora com as organizações nacionais de consumidores nesta questão específica. É por isso que estamos muito dependentes dos esforços desenvolvidos a nível nacional. No entanto, a Comissão tenciona, de facto, aperfeiçoar as suas ferramentas para acompanhar o funcionamento do mercado interno na perspectiva do consumidor. A análise do mercado único levou a Comissão a traçar planos para um painel de avaliação do consumidor e um acompanhamento mais pormenorizado dos preços, mas gostaria especialmente de salientar que a questão aqui em apreço é o acompanhamento. Os dados publicados pelo Eurostat mostram que os preços do leite, queijo e ovos na Grécia estão 38% acima dos preços médios do mesmo grupo de alimentos na União Europeia. Os preços médios deste grupo de produtos cresceram, no período de 1996 a 2007, quase 52% na Grécia e apenas 24% na UE. Contudo, esta evolução parece ser mais estrutural do que sazonal, pois desde 2005 que os preços dos lacticínios na Grécia não parecem apresentar flutuações sazonais."@pt17
"I know that this question is very important, and I would like to assure you that the Commission does not monitor shops during periods of higher consumption, nor does it collaborate with the national consumer organisations on this specific question. So we very much rely on national efforts. However, the Commission does intend to improve its tools for monitoring the functioning of the internal market from a consumer perspective. The single market review set out the Commission’s plans for a consumer scoreboard and for more detailed price monitoring, but I would like especially to stress that this is about monitoring. Published Eurostat data show that prices of milk, cheese and eggs in Greece are 38% higher than the average prices of the same group for the European Union. The average prices for this product group over the period 1996-2007 grew by almost 52% in Greece and only by 24% in the EU. However, this development appears to be structural rather than seasonal. Since 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations."@ro18
"Uvedomujem si veľkú dôležitosť tejto otázky a rada by som vás ubezpečila, že Komisia nemonitoruje obchody počas období zvýšenej spotreby a ani nespolupracuje s vnútroštátnymi spotrebiteľskými organizáciami v tejto konkrétnej oblasti. Takže vo veľkej miere sa spoliehame na úsilie na vnútroštátnej úrovni. Komisia však neplánuje zdokonaľovať svoje nástroje na monitorovanie fungovania vnútorného trhu z pohľadu spotrebiteľa. Revíziou jednotného trhu boli stanovené plány Komisie, týkajúce sa spotrebiteľskej hodnotiacej tabuľky a podrobnejšieho monitorovania cien, ale rada by som osobitne zdôraznila, že toto sa týka monitorovania. Zverejnené údaje Eurostatu ukazujú, že ceny mlieka, syra a vajec v Grécku sú o 38 % vyššie, než priemerné ceny rovnakej skupiny tovarov v Európskej únii. Priemerné ceny tejto skupiny výrobkov v období rokov 1996 - 2007 sa zvýšili takmer o 52 % v Grécku a iba o 24 % v EÚ. Zdá sa však, že tento vývoj má viac štrukturálny než sezónny charakter. Zdá sa, že od roku 2005 nenaznačujú ceny mliečnych výrobkov v Grécku sezónne kolísanie."@sk19
"Vem, da je to vprašanje zelo pomembno, in zagotavljam vam, da Komisija ne spremlja trgovin med obdobji večje porabe, prav tako pri tem ne sodeluje z nacionalnimi organizacijami potrošnikov. Zato se moramo zanesti na nacionalna prizadevanja. Kljub temu namerava Komisija izboljšati svoje orodje za spremljanje delovanja notranjega trga z vidika potrošnika. Pregled enotnega trga določa načrte Komisije za pregled stanja za potrošnike in bolj podrobno spremljanje cen, rada pa bi poudarila, da gre za spremljanje. Objavljeni podatki Eurostata kažejo, da so cene mleka, sira in jajc v Grčiji za 38 % višje od povprečnih cen teh izdelkov za Evropsko unijo. Povprečne cene za te vrste izdelkov so se v obdobju 1996–2007 v Grčiji dvignile za skoraj 52 %, v EU pa za samo 24 %. Vendar se zdi ta rast bolj strukturna kot sezonska. Od leta 2005 cene mlečnih izdelkov za Grčijo niso pokazale sezonskih nihanj."@sl20
". − Jag vet att den här fråga är väldigt viktig, och jag kan tala om att kommissionen inte övervakar butiker under perioder när konsumtionen är större än vanligt, och man samarbetar inte heller med de nationella centrumen för konsumentskydd i denna specifika fråga. Vi förlitar oss följaktligen i hög grad på nationella ansträngningar. Kommissionen har emellertid för avsikt att förbättra instrumenten för övervakning av verksamheten på den inre marknaden från konsumentsynpunkt. Med översynen av den inre marknaden stakades kommissionens planer ut för en resultattavla för konsumenter och för en mer detaljerad prisövervakning, men jag vill särskilt betona att detta handlar om övervakning. Uppgifter som offentliggjorts av Eurostat visar att priserna på mjölk, ost och ägg är 38 procent högre i Grekland än de genomsnittliga priserna för samma produktgrupp i Europeiska unionen. De genomsnittliga priserna för denna produktgrupp ökade med nästan 52 procent i Grekland under perioden 1996–2007, och bara med 24 procent i EU. Men denna utveckling verkar snarare vara strukturell än säsongsbunden. Sedan 2005 verkar priserna på mejeriprodukter i Grekland inte visa några säsongsbundna variationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph