Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-273"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-273"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"If you do not mind, I will start with the second question, because I have a more certain legislative base on which to answer you. The Commission has already included, in the internal market for goods package, legislation containing a provision requiring economic operators to have available the identity of their supplier. This will help to enhance the identification of the good and to have a clear label as to who the producer is, for one thing, and also who the supplier is. The global chain is becoming longer and longer, and there is no longer any item which we can be absolutely certain has been produced only in one country. I understand your question, but think that we also need to raise awareness and make parents more vigilant, because rogue traders will always exist. We need to raise awareness as regards checking the retailer and only buying from a responsible retailer, and also as regards checking the labels on the product. While nobody can remove that responsibility from our shoulders as consumers, I believe that your point is absolutely valid, and I agree that, not only the manufacturer’s name, but also specific information should be shown on the label, especially in the case of toys. This question is perhaps linked with the first one on what we can do about falsification – if I have understood your question correctly. If the good is a fake good, that is one thing. We need to tackle fake goods through intellectual property rights, and also through our custom activities. I have to tell you that our customs authorities have raised the frequency of their checks three times higher than the world norm. The advice from the World Custom Unions is to check 3% of goods at borders and ports, and in Europe we check 10%. I also think it would be a good idea to enhance our research and development to make surveillance and checks at the borders even tighter, with better technical devices to conduct screenings and other important innovations that can be introduced at the borders for goods coming onto our markets. I would like also to point out that even if the good is not counterfeit, and clearly shows the ‘CE’ mark, this will not mean that the good necessarily conforms to all the requirements within the framework of this directive. We also need to keep, additionally, to these New Approach Directives, which set out requirements on how a good is produced, and to ensure constant market surveillance from the point of view of safety, because sometimes safety is even more important, or at least equally important, and does not always coincide with the manner in which the good is produced. It might be, for example, as in the case of the problem with magnets in toys, to which we are responding, that when we see that the situation has changed we need to respond and take measures on the basis of safety, and not just on the basis of the requirements we have asked the producer to fulfil. If we combine the two sets of requirements – on the producer and on the good once the market – then we will have better-protected consumers."@en4
lpv:translated text
"Pokud vám to nevadí, začnu druhou otázkou, protože zde mám jistější legislativní oporu, na jejímž základě vám mohu poskytnout odpověď. Komise již zahrnula do balíčku o vnitřním trhu pro zboží právní předpisy obsahující ustanovení požadující, aby ekonomické subjekty měly k dispozici totožnost svého dodavatele. To pomůže zlepšit zjišťování totožnosti zboží a mít jasné označení toho, kdo je výrobce, a také toho, kdo je dodavatel. Globální řetězec se stává stále delším a již neexistuje žádné zboží, o němž si můžeme být absolutně jistí, že bylo vyrobeno pouze v jedné zemi. Rozumím vaší otázce, avšak myslím si, že také musíme zvýšit informovanost a přimět rodiče, aby byli bdělejší, protože zločinní obchodníci budou existovat vždy. Musíme zvýšit informovanost co se týče kontroly maloobchodního prodejce a nakupování pouze od odpovědného maloobchodního prodejce a rovněž co se týče kontrolování etiket na výrobku. Přestože nikdo nemůže sejmout tuto odpovědnost, kterou máme jako spotřebitelé, jsem přesvědčena, že vaše připomínka je naprosto na místě, a souhlasím s tím, že na etiketě, zejména v případě hraček, by měl být uveden nejen název výrobce, nýbrž také určité konkrétní informace. Tento dotaz možná souvisí s tím prvním dotazem ohledně toho, co můžeme učinit v otázce falzifikace – pokud jsem váš dotaz pochopila správně. Padělané zboží je jeden okruh problémů. Problém padělaného zboží musíme řešit prostřednictvím práv k duševnímu vlastnictví a také prostřednictvím našich celních činností. Musím vám říci, že naše celní orgány zvýšily frekvenci svých kontrol natolik, že je třikrát vyšší než je celosvětová norma. Doporučení od Světové celní unie je kontrolovat na hranicích a v přístavech 3 % zboží a my v Evropě kontrolujeme 10 %. Také si myslím, že by bylo dobré zlepšit náš výzkum a vývoj tak, aby bylo sledování a kontrolování na hranicích ještě přísnější, s lepšími technickými zařízeními pro provádění kontrol a s dalšími důležitými novinkami, které mohou být zavedeny na hranicích pro zboží přicházející na naše trhy. Ráda bych také poukázala na to, že i když zboží není padělané a jasně nese značku „CE“, neznamená to, že nutně splňuje všechny požadavky této směrnice. Toto zboží musí navíc být v souladu s těmito směrnicemi o novém přístupu, které stanoví požadavky ohledně toho, jak má být zboží vyráběno, a je třeba zajistit trvalé sledování trhu z hlediska bezpečnosti, protože bezpečnost je někdy ještě důležitější nebo přinejmenším stejně důležitá a nesouvisí vždy se způsobem, jak je zboží vyráběno. Mohlo by tomu být například tak, jako v případě problému s magnety ve hračkách, na který reagujeme, a sice že když vidíme, že se situace změnila, musíme reagovat a podniknout opatření na základě bezpečnosti, a nikoli pouze na základě požadavků, které jsme výrobci uložili, aby je plnil. Když spojíme tyto dva soubory požadavků – požadavky na výrobce a požadavky na zboží, jakmile je na trhu – pak dosáhneme lepší ochrany spotřebitelů."@cs1
"Hvis De ikke har noget imod det, vil jeg starte med det andet spørgsmål, da jeg har et mere sikkert lovgrundlag til besvarelse af spørgsmålet. Kommissionen har allerede inkluderet en bestemmelse i pakken om det indre marked for varer, hvorved det er påkrævet for økonomiske aktører at kende deres leverandørers identitet. Dette vil bidrage til at identificere den pågældende vare og få en idé om, hvem producenten er, og hvem leverandøren er. Den globale kæde bliver længere og længere, og man kan ikke længere være helt sikker på, at en vare rent faktisk er fremstillet i det pågældende land. Jeg forstår Deres spørgsmål, men er af den overbevisning, at vi også skal fokusere på bevidstgørelse og få forældrene til at være mere opmærksomme, da der altid vil være ansvarsløse producenter. Vi skal formidle, at det er vigtigt at kontrollere producenten og at købe fra ansvarlige producenter, samt at det er vigtigt at kontrollere mærkaterne på produkterne. Selv om ingen kan fjerne ansvaret fra vores skuldre som forbrugere, er Deres spørgsmål efter min opfattelse helt relevant, og jeg er enig i, at mærkaten ikke blot skal indeholde oplysninger om producentens navn, men også specifikke oplysninger, især i forbindelse med legetøj. Spørgsmålet hænger måske sammen med det første spørgsmål om, hvad vi kan gøre med hensyn til efterligninger - hvis jeg har forstået Deres spørgsmål korrekt. Hvis varen er en kopivare, er det én ting. Vi skal løse problemet omkring kopivarer gennem intellektuelle ejendomsrettigheder og gennem vores toldaktiviteter. Jeg ønsker at fremhæve, at vores toldmyndigheder har hævet kontrolfrekvensen med tre gange den normale standard. Henstillingen fra Verdenstoldunionen er at kontrollere 3 % af varerne ved grænserne og i havnene, og i Europa kontrollerer vi 10 %. Jeg mener endvidere, at det vil være en god idé at fremme forskning og udvikling med henblik på at stramme op på overvågningen og kontrollen ved grænserne med bedre teknisk udstyr til at foretage screening og andre vigtige innovative tiltag, som kan indføres ved grænserne i forbindelse med varer, der kommer ind på vores markeder. Jeg ønsker endvidere at fastslå, at, selv om en vare ikke er en kopivare og er forsynet med CE-mærkning, betyder det ikke nødvendigvis, at varen er i overensstemmelse med alle kravene inden for rammerne af direktivet. Vi skal endvidere holde os til direktiverne efter den nye metode, hvori der er fastsat krav om, hvordan en vare skal produceres, og hvori det sikres, at der er konstant overvågning af markedet af sikkerhedshensyn, da sikkerheden sommetider er endnu vigtigere eller i det mindste lige så vigtig, og da sikkerheden ikke altid er sammenfaldende med den måde, hvorpå varerne er fremstillet. Det kan f.eks. forekomme - som i tilfældet med problemet med magneter i legetøj, som er det, vi drøfter - at vi, når vi oplever, at situationen har ændret sig, skal reagere og træffe sikkerhedsforanstaltninger og ikke blot på grundlag af de krav, som vi kræver, at producenten skal opfylde. Hvis vi kombinerer de to sæt krav - for producenten og for varen på markedet - vil forbrugerne opnå bedre beskyttelse."@da2
". − Wenn Sie nichts dagegen haben, dann beginne ich mit der zweiten Frage, weil ich für deren Beantwortung eine bessere Rechtsgrundlage habe. Die Kommission hat im Rahmen des für den Binnenmarkt für Waren geltenden Pakets von Rechtsvorschriften bereits eine Bestimmung vorgesehen, der zufolge Wirtschaftsakteure die Identität ihrer Lieferanten kennen müssen. Das dürfte die Identifizierung von Waren erleichtern, und es dürfte einfacher werden, Hersteller wie auch Lieferanten zu ermitteln. Die globale Kette wird immer länger, und es gibt keinen Gegenstand mehr, bei dem wir absolut sicher sein können, dass er in nur einem einzigen Land hergestellt wurde. Ich verstehe Ihre Frage, aber ich denke, dass wir auf diese Problematik aufmerksam machen und verstärkt an die Wachsamkeit der Eltern appellieren müssen, denn skrupellose Händler wird es immer geben. Wir müssen in Bezug auf die Überprüfung von Händlern aufklären und den Bürgern nahe legen, nur von verantwortungsbewussten Händlern zu kaufen. Außerdem sollte auch die Produktkennzeichnung überprüft werden. Obwohl uns als Verbrauchern niemand die Verantwortung abnehmen kann, halte ich Ihr Argument für absolut berechtigt und bin ebenfalls der Ansicht, dass auf dem Etikett nicht nur der Name des Herstellers erscheinen sollte, sondern dass es auch spezielle Informationen enthalten muss, und zwar vor allem im Falle von Spielzeug. Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann könnte zwischen Ihrer Frage und der ersten Frage in Bezug darauf, was wir gegen Produktfälschungen unternehmen können, ein Zusammenhang bestehen. Wenn ein Produkt eine Fälschung ist, dann ist das eine Sache. Wir müssen im Rahmen der geistigen Eigentumsrechte und der Tätigkeit unserer Zollbehörden gegen Produktfälschungen vorgehen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass unsere Zollbehörden die Häufigkeit der Kontrollen auf das Dreifache der weltweit üblichen Kontrollhäufigkeit angehoben haben. Empfehlungen des Weltzollvereins zufolge sollen an Grenzen und in Häfen 3 % aller Güter kontrolliert werden. In Europa werden 10 % kontrolliert. Meines Erachtens wäre es auch sinnvoll, zur Verschärfung der Überwachung und Kontrolle an den Grenzen unsere Forschung und Entwicklung zu intensivieren, damit uns bessere technische Geräte für routinemäßige Kontrollen zur Verfügung stehen und andere wichtige Innovationen zur Inspektion der auf unsere Märkte gelangenden Produkte an den Grenzen eingeführt werden können. Ich möchte zudem darauf hinweisen, dass ein Produkt, selbst wenn es keine Fälschung ist und klar das CE-Prüfzeichen trägt, nicht notwendigerweise allen Anforderungen im Rahmen dieser Richtlinie genügt. Außerdem müssen wir uns an die Richtlinien nach dem neuen Konzept halten, die festlegen, wie ein Produkt herzustellen ist, und wir müssen für eine kontinuierliche Marktüberwachung unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit sorgen, denn manchmal ist die Sicherheit noch wichtiger oder mindestens ebenso wichtig und steht nicht immer im Einklang mit der Art und Weise, in der ein Produkt hergestellt wird. So kann es wie im Falle der Magneten bei Spielzeug passieren, dass wir feststellen, dass sich die Lage geändert hat und wir reagieren und Maßnahmen auf der Grundlage der Sicherheit einleiten müssen und nicht nur auf der Grundlage der Auflagen, die wir einem Hersteller erteilt haben. Wenn wir diese beiden Pakete von Anforderungen – an die Hersteller und an das Produkt, sobald es auf dem Markt ist – miteinander verbinden, dann können wir unsere Verbraucher besser schützen."@de9
"Εάν δεν σας πειράζει, θα ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτηση, διότι διαθέτω μια πιο σίγουρη νομoθετική βάση, σύμφωνα με την οποία θα σας απαντήσω. Η Επιτροπή συμπεριέλαβε ήδη, στη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά προϊόντων, νομοθεσία που περιλαμβάνει μία διάταξη που ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να δημοσιοποιούν την ταυτότητα του προμηθευτή τους. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό του προϊόντος και στην ύπαρξη μιας σαφούς σήμανσης με το όνομα του παραγωγού, αφενός, και του προμηθευτή, αφετέρου. Η παγκόσμια αλυσίδα γίνεται ολοένα μακρύτερη, και δεν υπάρχει πλέον κανένα αντικείμενο, για το οποίο να είμαστε σίγουροι ότι παράγεται σε μία μόνο χώρα. Κατανοώ την ερώτησή σας, αλλά θεωρώ ότι πρέπει επίσης να αυξήσουμε την επαγρύπνηση και να κάνουμε τους γονείς πιο προσεκτικούς, διότι πάντα θα υπάρχουν αδίστακτοι έμποροι. Πρέπει να αυξήσουμε την επαγρύπνηση όσον αφορά τον έλεγχο του εμπόρου λιανικής και να αγοράζουμε μόνο από υπεύθυνους εμπόρους, καθώς και όσον αφορά τον έλεγχο των σημάνσεων του προϊόντος. Παρότι κανείς δεν μπορεί να άρει αυτή την ευθύνη από εμάς, τους καταναλωτές, θεωρώ ότι το ζήτημα που θέτετε είναι απολύτως βάσιμο, και συμφωνώ ότι στη σήμανση πρέπει να εμφανίζονται, εκτός από το όνομα του κατασκευαστή, και ειδικές πληροφορίες, ιδίως στην περίπτωση των παιχνιδιών. Η ερώτηση αυτή συνδέεται ενδεχομένως με την πρώτη που αφορούσε τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τις απομιμήσεις – εάν κατανόησα σωστά την ερώτησή σας. Εάν το προϊόν είναι πλαστό, αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πλαστά προϊόντα μέσω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και επίσης μέσω των τελωνειακών μας δραστηριοτήτων. Πρέπει να σας πω ότι οι τελωνειακές μας αρχές τριπλασίασαν τη συχνότητα των ελέγχων τους σε σχέση με τα παγκόσμια πρότυπα. Η σύσταση της διεθνούς ένωσης τελωνείων είναι να ελέγχεται το 3% των προϊόντων στα σύνορα και τα λιμάνια, και στην Ευρώπη ελέγχεται το 10%. Θεωρώ επίσης ότι θα ήταν καλή ιδέα να ενισχύσουμε την έρευνα και ανάπτυξη και να κάνουμε ακόμα πιο αυστηρή την παρακολούθηση και τους ελέγχους στα σύνορα, με καλύτερες τεχνικές μεθόδους για τη διενέργεια ελέγχων και άλλες σημαντικές καινοτομίες που μπορούν να εφαρμοσθούν στα σύνορα όσον αφορά τα αγαθά που εμπορεύματα στις αγορές μας. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι ακόμα και αν ένα προϊόν δεν είναι απομίμηση και φέρει εμφανώς την ένδειξη «CE», αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται απαραίτητα με όλες τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας. Θα πρέπει επιπλέον να εφαρμόσουμε αυτές τις οδηγίες νέας προσέγγισης, οι οποίες θέτουν τις προϋποθέσεις σχετικά με το πώς παράγεται ένα προϊόν, και να διασφαλίσουμε τη συνεχή εποπτεία της αγοράς από την άποψη της ασφάλειας, διότι ορισμένες φορές η ασφάλεια είναι ακόμα πιο σημαντική, ή έστω εξίσου σημαντική, και δεν συμπίπτει πάντα με τον τρόπο, με τον οποίο παράγεται ένα προϊόν. Ενδέχεται, για παράδειγμα, όπως στην περίπτωση του προβλήματος που παρουσιάστηκε με τους μαγνήτες στα παιχνίδια, στο οποίο ανταποκρινόμαστε, να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και να χρειαστεί να ανταποκριθούμε και να λάβουμε μέτρα στη βάση της ασφάλειας, και όχι μόνο στη βάση των προϋποθέσεων που έχουμε ζητήσει από τον παραγωγό να πληροί. Εάν συνδυάσουμε αυτές τις δύο ομάδες προϋποθέσεων –για τον παραγωγό και το προϊόν, όταν αυτό διοχετευθεί στην αγορά– θα έχουμε καλύτερα προστατευμένους καταναλωτές."@el10
"Si no le importa, empezaré con la segunda pregunta, porque el fundamento jurídico que sustenta la respuesta es menos incierto. La Comisión ya ha incluido, en la legislación sobre el paquete sobre mercancías en el marco del mercado interior, una disposición que obliga a los operadores económicos a ofrecer información sobre la identidad de su proveedor. Esto ayudará a mejorar la identificación del producto y a tener un etiquetado claro sobre quién es el fabricante y también quién es el proveedor. La cadena global es cada vez más larga y ya no hay ningún artículo del que podamos estar absolutamente seguros de que haya sido fabricado en un solo país. Entiendo su pregunta, pero creo que también tenemos que sensibilizar a los padres y hacer que estén más atentos, porque siempre habrá comerciantes que incumplan las normas. Tenemos que mejorar la sensibilización en relación con la comprobación del minorista y solo comprar a minoristas responsables, y también en relación con las etiquetas del producto. Aunque nadie puede eximirnos de esa responsabilidad, creo que su punto es completamente válido y estoy de acuerdo en que en la etiqueta debe aparecer, no solo el nombre del fabricante, sino también información específica, especialmente en el caso de juguetes. Esta cuestión tal vez está relacionada con la primera sobre lo que podemos hacer en relación con la falsificación —si he entendido correctamente su pregunta—. La falsificación de los productos es un problema que debemos abordar. Tenemos que luchar contra los productos falsificados a través de los derechos de la propiedad intelectual y también a través de nuestras actividades aduaneras. Tengo que decirle que nuestras autoridades aduaneras han triplicado la frecuencia de sus controles, algo superior a la norma mundial. La Organización Aduanera Mundial aconseja comprobar el 3 % de los productos en las fronteras y puertos y en Europa comprobamos el 10 %. También pienso que sería una buena idea mejorar nuestras actividades de investigación y desarrollo para reforzar la vigilancia y los controles en las fronteras, con mejores equipos técnicos para llevar a cabo controles y otras innovaciones importantes que pueden introducirse en las fronteras para los productos que llegan a nuestros mercados. También me gustaría señalar que, incluso si el producto no está falsificado y muestra claramente la marca «CE», esto no querrá decir que necesariamente cumpla todos los requisitos en el marco de esta Directiva. También tenemos que atenernos, asimismo, a estas Directivas basadas en el principio del «nuevo enfoque», que establecen los requisitos sobre cómo se fabrica un buen producto, y garantizar el control constante del mercado desde el punto de vista de la seguridad, porque en ocasiones la seguridad es si cabe más importante, o al menos igual de importante, y no siempre coincide la forma en que se fabrica el producto. Podría ser, por ejemplo, como en el caso del problema con los imanes en los juguetes, al que estamos respondiendo, que cuando vemos que la situación ha cambiado, tenemos que responder y adoptar medidas en relación con la seguridad y no sólo sobre la base del cumplimiento de los requisitos que hemos pedido al productor. Si combinamos estas dos series de requisitos —sobre el productor y sobre el producto que ya se comercializa— nuestros consumidores estarán mejor protegidos."@es21
"Kui Teil midagi selle vastu ei ole, alustaksin ma teisest küsimusest, kuna selle kohta on olemas rohkem õiguslikku alust, millest lähtuvalt Teile vastata. Komisjon on juba arvanud siseturu kaupade paketti õigusakte, mis sisaldavad nõuet, et ettevõtjatel peavad olema vajaduse korral ette näidata tarnija andmed. See võimaldab suurendada kauba identifitseerimise võimalust ja omada selget märgist esmajoones sellest, kes on tootja ja samuti ka kes on tarnija. Globaalne kett muutub üha pikemaks ja pikemaks ja enam ei ole ühtki eset, mille kohta me võiksime olla täiesti kindlad, et see on toodetud ainult ühes riigis. Ma saan Teie küsimusest aru, kuid ma arvan ka, et meil on tarvis tõsta teadlikkust ja muuta vanemad valvsamaks, sest alati leidub kelmidest kaupmehi. Me peame tõstma teadlikkust jaekaupmehe kontrollimise suhtes ja ainult usaldusväärselt kaupmehelt ostmise suhtes ja ka selle suhtes, mis puutub toote markeeringu kontrollimisse. Kuna keegi ei saa seda vastutust meie kui tarbijate õlgadelt võtta, ma usun, et meie seisukoht on absoluutselt arvestatav ja olen nõus, et mitte ainult tootja nimi, vaid ka spetsiifiline teave peab olema nähtav etiketil, eriti kui tegemist on mänguasjadega. Ka esimesena küsitud küsimusega selle kohta, mida saame ette võtta seoses võltsimisega, annab siin tõmmata temaatilist paralleeli, kui ma olen Teie küsimusest õigesti aru saanud. Kui kaup on võltsitud kaup, on see üks asi. Võime kaupade võltsimise vastu võidelda intellektuaalse omandi õiguste kaudu ja samuti läbi tollitegevuse. Ma võin Teile öelda, et meie tolliorganid on tõstnud kontrollisageduse kolm korda kõrgemale ülemaailmsest normist. Maailma Tolliliidu nõuanne on kontrollida 3 % kaubast piiril ja sadamates, aga meie Euroopas kontrollime 10%. Ma arvan ka,et oleks hea mõte meie teadus- ja arengutegevuse avardamisel teha järelevalve ja kontroll piiridel veelgi karmimaks, teha paremate tehniliste seadmetega tolliülevaatusi ja muid uuendusi, mida saaks kehtestada meie turule tulevate kaupade suhtes piiril. Tahaksin samuti juhtida tähelepanu, et isegi kui kaup ei ole võltsitud ja sellel on selge „CE” markeering, ei tähenda see veel, et kaup vastaks tingimata kõigile direktiivi nõuetele. Lisaks on vaja kinni pidada nn uue lähenemise direktiividest, mis sätestavad nõuded kauba tootmisele ja turu pideva järelevalve tagamisele ohutuse seisukohalt, sest mõnikord on ohutus isegi tähtsam või vähemalt sama tähtis ja ei ühti kauba tootmisviisiga. Näiteks võib tuua sellesama magneti probleemi mänguasjades, millega me praegu tegeleme, st et kui me näeme, et olukord on muutunud, peame reageerima ja võtma meetmeid ohutuse nimel aga mitte pelgalt nõuete alusel, mida me oleme käskinud tootjal täita. Kui me ühendame kaks nõuete komplekti – tootjale ja kaubale juba turul – siis on meil paremini kaitstud tarbijad."@et5
"Jos teille sopii, aloitan toisesta kysymyksestä, koska voin vastata teille vankemman oikeusperustan nojalla. Komissio on jo sisällyttänyt sisämarkkinoiden lainsäädäntöön säännöksen, joka vaatii talouden toimijoita pitämään saatavilla tavarantoimittajansa tunnistetiedot. Se auttaa tehostamaan tuotteen tunnistamista ja käyttämään selvää merkintää valmistajan lisäksi myös sen toimittajasta. Maailmanlaajuisesta ketjusta on tulossa entistä pidempi, emmekä voi olla enää varmoja, että mikään tuote olisi valmistettu vain yhdessä maassa. Ymmärrän kysymyksenne, mutta meidän on myös lisättävä tietoisuutta ja saatavat vanhemmat valpastumaan, koska epäluotettavia kauppiaita tulee aina olemaan. Meidän on lisättävä tietoisuutta vähittäiskauppiaan tarkistamisesta ja ostamisesta vain vastuulliselta vähittäiskauppiaalta sekä myös tuotteen merkintöjen tarkistamisesta. Kukaan ei voi poistaa harteiltamme tätä vastuuta kuluttajina, mutta näkemyksenne on mielestäni ehdottomasti perusteltu, ja olen samaa mieltä siitä, että valmistajan nimen lisäksi varsinkin lelujen tuotemerkinnöissä tulisi olla myös tarkempia tietoja. Tämä kysymys liittyy mahdollisesti ensimmäiseen, joka koskee sitä, mitä voimme tehdä väärennöksille – mikäli ymmärsin kysymyksenne oikein. On yksi asia, että tuote on väärennös. Meidän on torjuttava väärennökset teollis- ja tekijänoikeuksien ja myös tullitoimintamme avulla. Minun on kerrottava teille, että tulliviranomaisemme ovat tehneet tarkastuksiaan kolme kertaa maailmanlaajuista normia useammin. Maailman tullijärjestö neuvoo tarkistamaan kolme prosenttia tavaroista rajoilla ja satamissa, ja me Euroopassa tarkistamme 10 prosenttia. Mielestäni olisi myös hyvä ajatus tehostaa tutkimus- ja kehitystoimintaamme rajoilla tehtävän valvonnan ja tarkastusten tihentämiseksi entisestään käyttämällä parempia teknisiä laitteita seulontoihin ja hyödyntämällä muita tärkeitä keksintöjä, joita voidaan ottaa käyttöön rajoilla markkinoillemme tuleville tuotteille. Haluaisin myös korostaa, että vaikka tuote ei olisi väärennös ja siinä olisi selvästi näkyvissä "CE"-merkintä, se ei tarkoita, että se välttämättä täyttäisi kaikki tämän direktiivin vaatimukset. Meidän on myös noudatettava näitä uuden lähestymistavan direktiivejä, joissa asetetaan vaatimukset sille, miten tuote valmistetaan, ja varmistettava markkinoiden jatkuva valvonta turvallisuuden näkökulmasta, koska joskus turvallisuus on vieläkin tärkeämpää tai ainakin yhtä tärkeää eikä aina vastaa tuotteen valmistustapaa. Voi olla esimerkiksi niin, kuten leluissa olevien magneettien ongelmassa, että kun huomaamme tilanteen muuttuneen, meidän on reagoitava ja ryhdyttävä toimenpiteisiin turvallisuuden vuoksi eikä vain valmistajalle esittämiemme vaatimusten vuoksi. Jos yhdistämme kaksi vaatimusryhmää – valmistajalle ja markkinoilla olevalle tuotteelle asetetut – suojelemme paremmin kuluttajia."@fi7
"Si vous me le permettez, je commencerai par la deuxième question, parce que je dispose d’une base législative plus sûre pour vous répondre. La Commission a déjà intégré au paquet sur le marché intérieur des biens une législation contenant une disposition demandant aux opérateurs économiques de donner accès à l’identité de leur fournisseur. Cela contribuera à renforcer l’identification du bien et à avoir une étiquette claire indiquant, d’une part, qui est le producteur, et aussi qui est le fournisseur. La chaîne mondiale est de plus en plus longue, et il n’y a plus aucun article dont nous pouvons être absolument sûrs qu’il a été produit dans un seul pays. Je comprends votre question, mais je pense que nous devons aussi sensibiliser les parents et les amener à être plus vigilants, parce qu’il y aura toujours des commerçants sans scrupules. Nous devons sensibiliser les parents afin qu’ils contrôlent le détaillant et qu’ils n’achètent qu’à un détaillant responsable, et afin qu’ils vérifient les étiquettes sur le produit. Si personne ne peut ôter cette responsabilité de nos épaules de consommateurs, je pense que votre remarque est valable, et je suis d’accord pour dire que non seulement le nom du fabricant, mais aussi des informations spécifiques devraient figurer sur l’étiquette, en particulier dans le cas des jouets. Cette question est peut-être liée à la première concernant ce que nous pouvons faire au sujet de la falsification – si j’ai bien compris votre question. Si le bien est un faux, c’est une chose. Nous devons nous attaquer aux faux au moyen des droits de propriété intellectuelle ainsi que de nos activités douanières. Je dois vous dire que nos autorités douanières ont augmenté la fréquence de leurs contrôles à un niveau trois fois plus élevé que la norme mondiale. L’Union douanière mondiale recommande de contrôler 3 % des biens aux frontières et dans les ports et, en Europe, nous en contrôlons 10 %. Je pense aussi que ce serait une bonne idée de renforcer nos activités de recherche et de développement afin de durcir la surveillance et les contrôles aux frontières, avec de meilleurs dispositifs techniques en vue de procéder aux contrôles et d’autres innovations importantes qui pourraient être introduits aux frontières pour les biens arrivant sur nos marchés. Je voudrais également souligner que même si le produit n’est pas contrefait et affiche clairement le marquage «CE», cela ne signifie pas qu’il respecte nécessairement toutes les dispositions de cette directive. Nous devons en outre respecter ces directives «nouvelle approche», qui contiennent des dispositions relatives à la manière dont un bien est produit, et assurer une surveillance du marché constante du point de vue de la sécurité car, parfois, la sécurité est encore plus importante ou au moins aussi importante, et ne coïncide pas toujours avec la manière dont le bien est produit. Il se peut, par exemple, comme dans le cas du problème des aimants dans les jouets, à l’égard duquel nous prenons des mesures, que lorsque nous voyons que la situation a changé, nous devions réagir et prendre des mesures en vertu de la sécurité et pas seulement en vertu des dispositions que nous avons demandé au producteur de respecter. Si nous combinons deux séries de dispositions – à l’égard du producteur et à l’égard du bien une fois sur le marché – les consommateurs seront alors mieux protégés."@fr8
"Ha megengedi, a második kérdéssel kezdeném, mert biztosabb a jogalkotási alap, amelyre építve válaszolhatok önnek. A Bizottság már az árucsomagolás belső piacára vonatkozó jogszabályba felvette azt a rendelkezést, amely előírja a gazdasági szereplők számára a beszállítóik azonosságának rendelkezésre állását. Ez segíteni fog az áru azonosításának a javításában, és abban, hogy egyértelmű címke tájékoztasson arról, hogy egyrészt ki a gyártó, de arról is, hogy ki a beszállító. A globális lánc egyre hosszabb és hosszabb, és már nincs olyan tétel, amellyel kapcsolatban teljesen biztosak lehetnénk abban, hogy azt csak egy országban állították elő. Én értem az ön kérdését, de azt hiszem, szükségünk van a tudatosítás növelésére is, arra, hogy a szülőket éberebbé tegyük, mert szélhámos kereskedők mindig is lesznek. Tudatosítanunk kell a kiskereskedő ellenőrzésének fontosságát, azt, hogy csak felelős kiskereskedőtől vásároljunk, és azt is, hogy ellenőrizzük a terméken lévő címkéket. Ezt a felelősséget senki sem veheti le a fogyasztók válláról, mégis azt gondolom, hogy amit ön felvetett, az teljes egészében érvényes, és egyetértek azzal is, hogy ne csak a gyártó nevét, hanem konkrét információt is feltüntessenek a címkén, különösen a játékok esetében. Ez a kérdés talán kapcsolódik az elsőhöz, ami arról szólt, hogy mit tehetünk a hamisítás ellen – ha jól értettem az ön kérdését. Ha az áru hamisítvány, az egy dolog. A hamisítványok ellen szellemi tulajdonjogok és a vámtevékenységek révén kell fellépnünk. Meg kell mondanom önnek, hogy vámhatóságaink ellenőrzései gyakoriságát a világnorma háromszorosára emeltük. A Vámügyi Világunió ajánlása szerint a határokon és a kikötőkben az áruk 3%-át kell ellenőrizni, mi viszont Európában 10%-ot ellenőrzünk. Azt gondolom, jó volna kutatási és fejlesztési tevékenységünket is kibővíteni, hogy a határokon még szorosabbá tegyük a felügyeletet és az ellenőrzést, az átvilágításokhoz jobb technikai eszközökkel és más fontos újításokkal, amelyeket a piacainkra érkező áruk esetében a határainkon bevezethetnénk. Szeretnék arra is rámutatni, hogy még abban az esetben is, amikor az áru nem hamisítvány, és egyértelműen rajta van a „CE” jelzés, ez nem jelenti azt, hogy az szükségszerűen megfelel ezen irányelv keretében valamennyi előírásnak. Ezenkívül be kell tartanunk ezeket az új megközelítésű irányelveket is, amelyek előírásokat tartalmaznak arról, hogy miként állítják elő a terméket, illetve, hogy miként kell biztosítani a folyamatos biztonsági szempontú piacfelügyeletet, mert időnként a biztonság még fontosabb, vagy legalábbis éppen olyan fontos, és nem mindig esik egybe azzal a móddal, ahogyan az árut előállították. Előfordulhat például, mint a játékokban lévő mágnesek problémája esetén, amelyre most reagálunk, amikor azt látjuk, hogy a helyzet megváltozott, reagálnunk kell, és a biztonság alapján kell intézkedéseket foganatosítanunk, nem csak azon előírások alapján, amelyek betartására kértük a gyártót. Akkor tudunk jobb védelmet biztosítani a fogyasztók számára, ha a kétféle előírást – a gyártóra és a piacon lévő árura vonatkozót – kombináljuk."@hu11
". Se non le dispiace, partirei dalla seconda domanda, perché dispongo di una base legislativa più certa per risponderle. La Commissione ha già incluso, nel pacchetto del mercato interno dei beni, una normativa contenente una disposizione che chiede agli operatori economici di rendere disponibile l’identità del loro fornitore. Questa azione permetterà di migliorare l’identificazione della merce e di avere un’etichetta chiara che riporti chi è il produttore e anche chi è il fornitore. La catena globale sta diventando sempre più lunga, e non esiste più alcun articolo assolutamente sicuro prodotto in un solo paese. Comprendo la sua domanda, ma penso anche che dobbiamo intraprendere azioni di sensibilizzazione e far sì che i genitori siano più attenti, poiché i commercianti disonesti esisteranno sempre. Occorre sensibilizzare il pubblico per quanto riguarda il controllo dei commercianti e l’acquisto solo da un rivenditore responsabile, e su come verificare le etichette sul prodotto. Nessuno può togliere dalle nostre spalle tale responsabilità in quanto consumatori, ma credo che la sua riflessione sia assolutamente valida, e concordo sul fatto che l’etichetta dovrebbe riportare non solo il nome del produttore, ma anche informazioni specifiche, soprattutto per quanto riguarda i giocattoli. Questa domanda probabilmente è collegata alla prima, relativa a come possiamo agire in merito alla falsificazione – se ho capito bene. Se una merce è contraffatta, è una cosa. Occorre contrastare le merci false tramite i diritti di proprietà intellettuale e le attività a livello doganale. Devo far presente che le nostre autorità doganali hanno triplicato la frequenza dei loro controlli rispetto alla media mondiale. La raccomandazione da parte dell’Organizzazione mondiale delle dogane è di ispezionare il 3% delle merci in transito alla frontiera e nei porti, e in Europa ne controlliamo il 10%. Ritengo inoltre che sarebbe un’ottima idea migliorare la ricerca e lo sviluppo al fine di rendere ancora più scrupolosi la sorveglianza e i controlli alla frontiera, con dispositivi tecnici migliori per condurre indagini e introdurre ulteriori importanti innovazioni presso le frontiere per le merci che giungono sui nostri mercati. Vorrei inoltre sottolineare che, anche se la merce non è contraffatta e riporta chiaramente il marchio “CE”, non significa che tale merce sia necessariamente conforme a tutti i requisiti previsti nel quadro di questa direttiva. Occorre attenersi, in aggiunta, a queste direttive del “nuovo approccio”, che stabiliscono requisiti relativi al modo in cui un bene è prodotto e volti a garantire una sorveglianza costante del mercato dal punto di vista della sicurezza, poiché talvolta la sicurezza è anche più importante, o almeno altrettanto importante, e non sempre coincide con il processo di realizzazione dell’articolo. Ad esempio, potrebbe essere, come nel caso della questione dei magneti nei giocattoli, a cui stiamo rispondendo, che quando ci accorgiamo che la situazione è cambiata dobbiamo reagire e adottare misure sulla base della sicurezza e non solo sulla base dei requisiti che il produttore è obbligato a rispettare. Se combiniamo le due serie di requisiti, relative al produttore e alla merce una volta sul mercato, allora i consumatori saranno più adeguatamente tutelati."@it12
"Jei neprieštaraujate, pradėsiu nuo antrojo klausimo, nes savo atsakymą galiu pagrįsti tvirtesniu teisniu pagrindu. Komisija į prekių vidaus rinkos teisės aktų paketą jau įtraukė įstatymų, įtvirtinančių nuostatą reikalauti, kad ekonomikos operatoriai turėtų informacijos apie jų tiekėjo tapatybę. Tai padės lengviau identifikuoti prekę ir užtikrins, kad jos etiketėje bus aiškiai nurodytas gamintojas ir tiekėjas. Pasaulinė grandinė tampa vis ilgesnė, nebėra daiktų, apie kuriuos būtų galima absoliučiai užtikrintai pasakyti, kad jie pagaminti tik vienoje šalyje. Suprantu Jūsų klausimą, tačiau manau, kad mes taip pat turime didinti sąmoningumą ir siekti, kad tėvai būtų budresni, nes nesąžiningų prekeivių visada bus. Turime didinti sąmoningumą, kad žmonės rinktųsi patikrintą ir atsakingą mažmenininką, skaitytų gaminio etiketėje pateikiamą informaciją. Nors niekas negali perimti mūsų kaip vartotojų atsakomybės, manau, kad Jūsų klausimas yra absoliučiai pagrįstas, ir sutinku, kad gaminio, ypač žaislo, etiketėje turėtų būti nurodytas ne tik gamintojo pavadinimas, bet ir pateikia konkrečios informacijos. Šis klausimas, ko gero, yra susijęs su pirmuoju – kaip kovoti su falsifikavimu (jei teisingai jį supratau). Jei prekė yra suklastota, tai yra vienas dalykas. Kovai su padirbtomis prekėmis turime pasitelkti intelektinės nuosavybės teises, taip pat muitinės priemones. Turiu Jums pasakyti, kad mūsų muitinės institucijos padidino jų atliekamų patikrinimų dažnį, kuris šiuo metu triskart viršija pasaulinę normą. Pasaulio muitinių sąjungos rekomenduoja pasienio punktuose ir uostuose tikrinti 3 % prekių, o mes Europoje tikriname 10%. Taip pat pritariu mūsų tyrimų ir plėtros veiklos gerinimui, siekiant dar labiau sugriežtinti priežiūrą ir patikrinimus mūsų pasienyje, naudojant tobulesnius techninius prietaisus ir kitas svarbias naujoves, kurias galima taikyti pasienyje tikrinant į mūsų rinkas įvežamas prekes. Taip pat norėčiau pažymėti, kad net jeigu prekė nėra padirbta ir yra aiškiai paženklinta „CE“ ženklu, tai nereiškia, kad ši prekė būtinai atitinka visus šios direktyvos reikalavimus. Papildomai turime laikytis šių Naujojo metodo direktyvų, nustatančių prekių gamybai keliamus reikalavimus, bei užtikrinti nuolatinę rinkos priežiūrą, atsižvelgiant į saugą, nes kartais sauga yra dar svarbesnis arba bent jau lygiai toks pat svarbus dalykas, ir ne visada sutampa su prekės pagaminimo būdu. Pavyzdžiui, kaip ir žaisluose naudojamų magnetų problemos, kurią dabar siekiame išspręsti, atveju, gali būti, kad pastebėję padėties pokyčių, turėsime reaguoti ir imtis priemonių saugos pagrindu, o ne vien remdamiesi mūsų pateiktais reikalavimais gamintojui. Suderinę du reikalavimų rinkinius – reikalavimus gamintojui ir reikalavimus prekes, patekusiai į rinką, užtikrinsime geresnę vartotojų apsaugą."@lt14
"− Ja jūs neiebilstat, es sākšu ar otro jautājumu, jo man ir noteiktāks juridiskais pamats, pēc kura jums atbildēt. Komisija jau ir iekļāvusi tiesību aktu par preču iesaiņojumu iekšējā tirgū, kurā ir nosacījums, kas prasa saimnieciskās darbības subjektiem darīt pieejamu informāciju par viņu piegādātāja identitāti. Tas palīdzēs uzlabot preces identifikāciju un skaidri norādīt marķējumā vispirms, kas ir ražotājs un arī kas ir piegādātājs. Globālā ķēde kļūst arvien garāka un garāka, un vairs nav nevienas lietas, par kuru var būt pilnīgi drošs, ka tā ir ražota tikai vienā valstī. Es saprotu jūsu jautājumu, bet es domāju, ka mums arī jāpalielina izpratne un jāmodina vecākos modrība, jo viltus tirgotāji vienmēr būs. Mums jāpaaugstina izpratnes līmenis attiecībā uz mazumtirgotāja pārbaudi un jāiepērkas tikai pie atbildīga mazumtirgotāja, kā arī jāpārbauda produkta marķējums. Tā kā neviens nevar noņemt no mūsu pleciem atbildību kā patērētājiem, es uzskatu, ka jūsu jautājums ir pilnīgi pamatots, un es piekrītu, ka ne tikai ražotāja vārdam, bet arī konkrētai informācijai ir jābūt norādītai marķējumā, it īpaši rotaļlietām. Šis jautājums varbūt ir saistīts ar pirmo, par to, ko mēs varam darīt ar viltojumiem – ja esmu sapratusi jūsu jautājumu pareizi. Ja prece ir viltota, tā ir viena lieta. Mums jācīnās ar viltotajām precēm, izmantojot intelektuālā īpašuma tiesības un arī muitas darbības. Man jums jāsaka, ka mūsu muitas iestādes ir palielinājušas pārbaužu biežumu trīs reizes virs pasaules normas. Pasaules Muitu apvienības ieteikums ir pārbaudīt 3 % preču uz robežām un ostās, bet Eiropā mēs pārbaudām 10 %. Es arī domāju, ka būtu laba doma veicināt mūsu pētniecību un izstrādi, lai padarītu uzraudzību un pārbaudes uz robežām vēl stingrākas, izmantojot labākas tehniskās ierīces caurskates veikšanai un citus svarīgus jaunievedumus uz robežām precēm, kas ienāk mūsu tirgos. Es gribu arī norādīt, ka, pat ja prece nav viltojums un tajā skaidri uzrādīta „ ” zīme, tas nenozīmēs, ka prece noteikti atbilst visām prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas pamatnostādnēs. Mums arī papildus jāievēro šīs Jaunās pieejas direktīvas, kas nosaka prasības par to, kā prece tiek ražota, un jānodrošina pastāvīga tirgus pārraudzība no drošības viedokļa, jo dažreiz drošība ir pat svarīgāka vai vismaz tikpat svarīga un ne vienmēr sakrīt ar veidu, kā prece ir ražota. Tas varētu būt, piemēram, kā gadījumā ar magnētiem rotaļlietās, uz ko mēs reaģējam, ka tad, kad mēs redzam, ka situācija ir mainījusies, mums jāreaģē un jāveic pasākumi, pamatojoties uz drošības apsvērumiem, nevis tikai pamatojoties uz prasībām, kuras mēs esam likuši ražotājam pildīt. Ja mēs apvienojam divus prasību kopumus – ražotājam un precei tirgū – tad mums būs labāk aizsargāti patērētāji."@lv13
"If you do not mind, I will start with the second question, because I have a more certain legislative base on which to answer you. The Commission has already included, in the internal market for goods package, legislation containing a provision requiring economic operators to have available the identity of their supplier. This will help to enhance the identification of the good and to have a clear label as to who the producer is, for one thing, and also who the supplier is. The global chain is becoming longer and longer, and there is no longer any item which we can be absolutely certain has been produced only in one country. I understand your question, but think that we also need to raise awareness and make parents more vigilant, because rogue traders will always exist. We need to raise awareness as regards checking the retailer and only buying from a responsible retailer, and also as regards checking the labels on the product. While nobody can remove that responsibility from our shoulders as consumers, I believe that your point is absolutely valid, and I agree that, not only the manufacturer’s name, but also specific information should be shown on the label, especially in the case of toys. This question is perhaps linked with the first one on what we can do about falsification – if I have understood your question correctly. If the good is a fake good, that is one thing. We need to tackle fake goods through intellectual property rights, and also through our custom activities. I have to tell you that our customs authorities have raised the frequency of their checks three times higher than the world norm. The advice from the World Custom Unions is to check 3% of goods at borders and ports, and in Europe we check 10%. I also think it would be a good idea to enhance our research and development to make surveillance and checks at the borders even tighter, with better technical devices to conduct screenings and other important innovations that can be introduced at the borders for goods coming onto our markets. I would like also to point out that even if the good is not counterfeit, and clearly shows the ‘CE’ mark, this will not mean that the good necessarily conforms to all the requirements within the framework of this directive. We also need to keep, additionally, to these New Approach Directives, which set out requirements on how a good is produced, and to ensure constant market surveillance from the point of view of safety, because sometimes safety is even more important, or at least equally important, and does not always coincide with the manner in which the good is produced. It might be, for example, as in the case of the problem with magnets in toys, to which we are responding, that when we see that the situation has changed we need to respond and take measures on the basis of safety, and not just on the basis of the requirements we have asked the producer to fulfil. If we combine the two sets of requirements – on the producer and on the good once the market – then we will have better-protected consumers."@mt15
". Als u het niet erg vindt, zou ik graag beginnen met de tweede vraag, omdat ik zeker ben dat er voor dat antwoord een wettelijke basis bestaat. De Commissie heeft in het wetgevingspakket inzake de interne markt van goederen al de voorziening opgenomen dat economische operatoren de identiteit van hun leverancier kenbaar moeten kunnen maken. Dat zal ons helpen om de identificatie van de goederen te verbeteren en duidelijk te maken wie de producent is, enerzijds, en anderzijds wie de leverancier is. De wereldwijde keten wordt langer en langer en er bestaan geen producten meer waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze volledig in één land zijn vervaardigd. Ik heb alle begrip voor uw vraag, maar ik denk dat we ook een bewustzijn moeten creëren en ouders meer waakzaam moeten maken, want handelaars van slechte wil zullen er altijd zijn. We moeten ouders ervan bewust maken dat ze moeten controleren wie de handelaar is, dat ze alleen producten mogen kopen die afkomstig zijn van een betrouwbare handelaar, en dat ze ook moeten kijken naar het etiket. Want dat is en blijft onze verantwoordelijkheid als consument, maar dat neemt niet weg dat u gelijk hebt wanneer u zegt dat niet alleen de naam van de producent maar ook andere specifieke informatie vermeld moet worden op het etiket, vooral in het geval van speelgoed. En dat sluit misschien aan bij de eerste vraag over hoe we namaakgoederen kunnen bestrijden − als ik uw vraag tenminste goed begrepen heb. Als de goederen namaakgoederen zijn, dan is dat één zaak. Dan kunnen we de strijd aanbinden met behulp van de intellectuele-eigendomsrechten en met de hulp van de douane. Want weet u, onze douaneautoriteiten hebben hun controles opgevoerd tot een frequentie die drie keer hoger ligt dan de wereldnorm. De Wereld Douane Organisatie adviseert om drie procent van de goederen aan de grens en in de havens te controleren. In Europa controleren we tien procent. Ik denk bovendien dat het een goed idee zou zijn om nog meer werk te maken van onderzoek en ontwikkeling. Dat kan ons helpen om het toezicht en de controles aan de grens nog strenger te maken en nog betere technische hulpmiddelen te ontwikkelen voor het doorlichten van ladingen. Het zal ons ook helpen om andere belangrijke innovatieve middelen in te zetten aan de grens bij het controleren van de goederen die op onze markt terechtkomen. Ik zou er ook op willen wijzen dat, zelfs als bepaalde producten geen namaakgoederen zijn en ze duidelijk de vermelding “CE” dragen, ze daarom niet noodzakelijk voldoen aan de eisen die geformuleerd worden in deze richtlijn. We moeten namelijk ook rekening houden met de nieuwe-aanpakrichtlijnen, waarin voorschriften staan geformuleerd over de manier waarop goederen geproduceerd worden. Er moet ook voortdurend marktoezicht zijn op het vlak van veiligheid, want soms is de veiligheid nog belangrijker of toch even belangrijk als de manier waarop een product geproduceerd is en er is niet altijd een verband tussen de veiligheid en de productiewijze. Er kunnen bijvoorbeeld situaties zijn, zoals bij het huidige probleem van magnetisch speelgoed, waarbij we zien dat de omstandigheden veranderd zijn. In dat geval moeten we optreden en maatregelen treffen omwille van de veiligheid, maar niet omwille van vereisten die we hebben opgelegd aan de producent. Als we de twee dus combineren − de producent controleren maar ook het product zelf eens het op de markt is − dan zullen de consumenten beter beschermd worden."@nl3
"Jeśli pan pozwoli rozpocznę od drugiego pytania, ponieważ posiadam szerszą podstawę legislacyjną, w oparciu o którą mogę panu odpowiedzieć. Komisja już włączyła do pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego towarów, prawodawstwo zawierające przepis wymagający od podmiotów gospodarczych, aby udostępniały tożsamość ich dostawcy. Pomoże to we wzmocnieniu identyfikacji towaru oraz zapewnieniu wyraźnego oznakowania wskazującego, kto jest producentem danej rzeczy, a także kto jest dostawcą. Światowy łańcuch staje się coraz dłuższy i nie ma już żadnej rzeczy, co do której możemy być absolutnie pewni, że została wyprodukowania tylko w jednym kraju. Rozumiem pana pytanie, ale myślę, że musimy także podnieść świadomość i uczynić rodziców czujniejszymi, ponieważ oszuści będą istnieć zawsze. Musimy podnieść świadomość w odniesieniu do kontroli detalisty i kupować tylko od odpowiedzialnego detalisty, a także w odniesieniu do etykiet na produktach. O ile nikt nie może zdjąć z naszych barków jako konsumentów tej odpowiedzialności uważam, że kwestia, którą pan podniósł jest absolutnie słuszna i zgadzam się, że na etykiecie powinna być zamieszczona nie tylko nazwa producentów, ale także szczególne informacje, zwłaszcza w przypadku zabawek. Pytanie to jest być może powiązane z pierwszym pytaniem dotyczącym tego, co możemy zrobić z podrabianiem - jeśli prawidłowo zrozumiałem pana pytanie. Jeśli towar jest podrobiony to jest jedna rzecz. Musimy zająć się towarami podrobionymi za pomocą praw własności intelektualnej, a także działalności celnej. Muszę powiedzieć, że nasze władze celne podniosły częstotliwość kontroli i teraz jest ona trzykrotnie wyższa niż norma światowa. Zaleceniem Światowej Unii Celnej jest kontrolowane 3% towarów na granicach i w portach, a w Europie kontrolujemy 10%. Myślę także, że dobrym pomysłem byłoby wzmocnienie naszych badań i rozwoju w celu uszczelnienia nadzoru i kontroli na granicach, za pomocą lepszych urządzeń technicznych w celu przeprowadzania dokładnego badania i wprowadzania innych istotnych innowacji na granicach w przypadku towarów wpływających na nasze rynki. Chciałabym także podkreślić, że nawet jeśli towar nie jest podrobiony i wyraźnie wskazuje znak „CE”, nie oznacza to zawsze, że spełnia on wszystkie wymogi ustanowione w tej dyrektywie. Musimy także dodatkowo przestrzegać dyrektyw dotyczących nowego podejścia, które ustanawiają wymogi dotyczące tego, jak towar jest produkowany i zapewnić stały nadzór rynku z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ czasami bezpieczeństwo jest nawet ważniejsze, lub co najmniej równie ważne i nie zawsze zbieżne ze sposobem, w jaki dobro zostało wyprodukowane. Może się zdarzyć na przykład, jak w przypadku problemu z magnesami w zabawkach, do których się odnosimy, że kiedy widzimy, że sytuacja się zmieniła musimy odpowiedzieć podjęciem środków w oparciu o bezpieczeństwo, a nie tylko na podstawie wymogów, spełnienia których żądaliśmy od producenta. Jeśli połączymy dwie grupy wymogów - dotyczących producenta i towaru na rynku - wtedy nasi konsumenci będą lepiej chronieni."@pl16
"Se não se importar, vou começar pela segunda pergunta, dado que possuo uma base jurídica mais segura para lhe responder. A Comissão já incluiu, no pacote sobre o Mercado Interno de Mercadorias, legislação com disposições que exigem aos operadores económicos a afixação da identidade dos seus fornecedores. Esta acção ajudará, por um lado, a melhorar a identificação da mercadoria, promovendo uma rotulagem clara com a indicação do produtor e, por outro, dando a conhecer quem é o fornecedor. A cadeia à escala mundial está a tornar-se cada vez mais longa, tendo deixado de haver produtos em relação aos quais tenhamos a certeza de terem sido produzidos num único país. Compreendo a sua pergunta, mas penso que também precisamos de gerar sensibilização e tornar os pais mais vigilantes, pois os comerciantes ilegais vão existir sempre. Precisamos de sensibilizar para a necessidade de verificar o retalhista e de apenas comprar a retalhistas responsáveis, bem como para a necessidade de verificar os rótulos do produto. Embora ninguém possa tirar-nos a responsabilidade que temos enquanto consumidores, penso que o seu ponto de vista é absolutamente válido e estou de acordo em que não apenas o nome do fabricante, mas também informações específicas, devam ser apresentados no rótulo, em especial no caso dos brinquedos. A pergunta está possivelmente ligada à primeira, relativamente àquilo que podemos fazer em relação às falsificações – se é que percebi bem a sua pergunta. Se a mercadoria é contrafeita, o caso é diferente. Temos de combater a contrafacção através dos direitos de propriedade intelectual e também através das nossas actividades aduaneiras. Devo referir que as nossas autoridades aduaneiras aumentaram a frequência dos seus controlos, tendo esta passado a ser três vezes superior à norma mundial. O parecer das Uniões Aduaneiras Mundiais defende que devem ser controlados 3% das mercadorias nas fronteiras e aeroportos, e na Europa controlamos 10%. Penso que seria uma boa ideia melhorar a nossa investigação e o nosso desenvolvimento de forma a tornarmos a fiscalização e os controlos nas fronteiras ainda mais rigorosos, com melhores equipamentos técnicos para efectuar rastreios e outras importantes inovações que podem ser introduzidas nas fronteiras e incidir nas mercadorias que dão entrada nos nossos mercados. Gostaria igualmente de chamar a atenção para o seguinte: mesmo que uma mercadoria não seja contrafeita e apresente claramente a marca “CE”, tal não significa que a mesma se encontre em conformidade com todos os requisitos desta directiva. Adicionalmente a estas directivas da “Nova Abordagem”, que estabelecem requisitos sobre o modo como uma mercadoria é produzida, também necessitamos de manter e assegurar uma constante vigilância do mercado sob o ponto de vista da segurança, pois esta tem, por vezes, ainda maior importância, ou pelo menos igual importância, e não está sempre em sintonia com o modo como a mercadoria é produzida. Pode ser, por exemplo, como no caso do problema relacionado com os ímanes nos brinquedos, ao qual estamos a dar resposta: quando vemos que a situação mudou, temos de reagir e tomar medidas com base na segurança e não apenas nos requisitos que solicitámos aos produtores para cumprirem. Se combinarmos os dois conjuntos de requisitos – relativamente ao produtor e ao produto, quando este se encontra no mercado –, iremos ter certamente consumidores com uma melhor protecção."@pt17
"If you do not mind, I will start with the second question, because I have a more certain legislative base on which to answer you. The Commission has already included, in the internal market for goods package, legislation containing a provision requiring economic operators to have available the identity of their supplier. This will help to enhance the identification of the good and to have a clear label as to who the producer is, for one thing, and also who the supplier is. The global chain is becoming longer and longer, and there is no longer any item which we can be absolutely certain has been produced only in one country. I understand your question, but think that we also need to raise awareness and make parents more vigilant, because rogue traders will always exist. We need to raise awareness as regards checking the retailer and only buying from a responsible retailer, and also as regards checking the labels on the product. While nobody can remove that responsibility from our shoulders as consumers, I believe that your point is absolutely valid, and I agree that, not only the manufacturer’s name, but also specific information should be shown on the label, especially in the case of toys. This question is perhaps linked with the first one on what we can do about falsification – if I have understood your question correctly. If the good is a fake good, that is one thing. We need to tackle fake goods through intellectual property rights, and also through our custom activities. I have to tell you that our customs authorities have raised the frequency of their checks three times higher than the world norm. The advice from the World Custom Unions is to check 3% of goods at borders and ports, and in Europe we check 10%. I also think it would be a good idea to enhance our research and development to make surveillance and checks at the borders even tighter, with better technical devices to conduct screenings and other important innovations that can be introduced at the borders for goods coming onto our markets. I would like also to point out that even if the good is not counterfeit, and clearly shows the ‘CE’ mark, this will not mean that the good necessarily conforms to all the requirements within the framework of this directive. We also need to keep, additionally, to these New Approach Directives, which set out requirements on how a good is produced, and to ensure constant market surveillance from the point of view of safety, because sometimes safety is even more important, or at least equally important, and does not always coincide with the manner in which the good is produced. It might be, for example, as in the case of the problem with magnets in toys, to which we are responding, that when we see that the situation has changed we need to respond and take measures on the basis of safety, and not just on the basis of the requirements we have asked the producer to fulfil. If we combine the two sets of requirements – on the producer and on the good once the market – then we will have better-protected consumers."@ro18
"Ak vám to neprekáža, začnem druhou otázkou, pretože právny základ súvisiaci s odpoveďou na ňu je spoľahlivejší. Komisia už zahrnula, v rámci legislatívneho balíka návrhov o výrobkoch, právne predpisy s ustanovením, na základe ktorého sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby uvádzali totožnosť svojho dodávateľa. Týmto krokom sa uľahčí identifikácia tovaru a bude zavedené používanie štítku so zreteľne uvedeným menom výrobcu a dodávateľa. Svetový reťazec sa neustále predlžuje a už neexistuje žiadny výrobok, pri ktorom si môžeme byť úplne istí, že bol vyrobený iba v jednej krajine. Rozumiem vašej otázke, ale domnievam sa, že potrebujeme zvýšiť aj uvedomelosť rodičov, prinútiť ich k väčšej ostražitosti, pretože podvodníci tu budú vždy. Potrebujeme zvýšiť uvedomelosť v súvislosti s overovaním maloobchodníka a nakupovaním iba od zodpovedného maloobchodníka a tiež v súvislosti s overovaním údajov na výrobku. Hoci z nás, spotrebiteľov, nemôže nik sňať bremeno zodpovednosti, som presvedčená, že vaša poznámka je úplne oprávnená a súhlasím, že medzi údajmi na výrobku by nemal byť len názov výrobcu, ale aj osobitné informácie, najmä v prípade hračiek. Táto otázka pravdepodobne súvisí s prvou v tom, čo môžeme robiť proti falšovaniu, ak som jej rozumela správne. Ak je tovar falošný, to je jedna stránka veci. Falošným tovarom sa potrebujeme zaoberať prostredníctvom práv duševného vlastníctva a tiež prostredníctvom našich colných činností. Musím spomenúť, že naše colné orgány vykonali v porovnaní so svetovou úrovňou trikrát viac kontrol. Svetová colná únia odporúča kontrolovať 3 % tovaru na hraniciach a v prístavoch. V Európe kontrolujeme 10 %. Tiež sa domnievam, že by to bol dobrý nápad, rozšíriť náš výskum a vývoj s cieľom ešte viac zintenzívniť dohľad a zvýšiť počet kontrol na hraniciach s lepším technickým zariadením na vykonávanie skríningu a ďalšími dôležitými inováciami, ktoré možno zaviesť na hraniciach v súvislosti s tovarom, prichádzajúcim na naše trhy. Rada by som tiež poukázala na to, že aj keď tovar nie je falošný a má jasné označenie „CE“, neznamená to, že nevyhnutne spĺňa všetky požiadavky v rámci uvedenej smernice. Navyše musíme dodržiavať aj smernice nového prístupu, v ktorých sú stanovené požiadavky súvisiace s procesom výroby tovaru, a zabezpečiť nepretržitý dohľad nad trhom z pohľadu bezpečnosti, pretože niekedy je bezpečnosť ešte dôležitejšia alebo prinajmenšom rovnako dôležitá, a nie vždy je v súlade s tým, ako bol tovar vyrobený. Mohlo by sa napríklad stať, ako v prípade magnetov v hračkách, o ktorom rozprávame, že ak zaznamenáme zmenu situácie, musíme reagovať a prijať opatrenia na základe bezpečnosti a nielen na základe požiadaviek, na splnenie ktorých sme vyzvali výrobcu. Ak zlúčime dva uvedené súbory požiadaviek, na výrobcu a na tovar na trhu, potom budú spotrebitelia lepšie chránení."@sk19
"Če nimate nič proti, bom začela z drugim vprašanjem, ker imam bolj zanesljivo zakonodajno podlago za odgovor nanj. Komisija je v paket o notranjem trgu blaga že vključila zakonodajo, ki vsebuje določbo, po kateri morajo imeti gospodarski subjekti na voljo podatke o svojih dobaviteljih. To bo pripomoglo k boljši identifikaciji blaga in jasni oznaki o tem, kdo je proizvajalec in kdo je dobavitelj. Svetovna veriga postaja vse daljša in ni več izdelkov, za katere bi lahko bili prepričani, da so bili izdelani samo v eni državi. Razumem vaše vprašanje, vendar mislim, da moramo tudi povečati ozaveščenost in poskrbeti, da bodo starši bolj pazljivi, saj bodo prekupčevalci vedno obstajali. Povečati moramo ozaveščenost, da se preverjajo trgovci na drobno, da se kupuje samo od tistih, ki so zanesljivi, in da se preverjajo oznake na izdelkih. Čeprav nihče ne more prevzeti odgovornosti, ki jo imamo kot potrošniki, mislim, da je vaše stališče popolnoma razumljivo, ter se strinjam, da bi morala oznaka zlasti pri igračah vsebovati ime proizvajalca in bistvene podatke. To vprašanje je morda povezano s prvim o ponarejanju – če sem prav razumela vaše vprašanje. Če je blago ponarejeno, je to ena stvar. S ponarejenim blagom se moramo spopadati prek pravic intelektualne lastnine in carinskih dejavnosti. Povedati vam moram da so naši carinski organi povečali število pregledov, ki jih je trikrat več, kot jih je predvidenih v svetovnem standardu. Po nasvetu svetovnega carinskega združenja naj se na mejah in v pristaniščih pregleda 3 % blaga, v Evropi pa pregledamo 10 % blaga. Mislim tudi, da bi bilo dobro okrepiti naše raziskave in razvoj, da se nadzor in pregledi na mejah še poostrijo z boljšimi tehničnimi pripomočki za preglede in drugimi pomembnimi inovacijami, ki se jih lahko uporablja na mejah za blago, ki prihaja na naš trg. Rada bi tudi poudarila, da tudi če izdelek ni ponarejen in ima oznako CE, to še ne pomeni, da je v skladu z vsemi zahtevami v okviru te direktive. Poleg teh direktiv novega pristopa, ki določajo zahteve glede proizvodnje blaga, moramo ohraniti in zagotoviti stalen nadzor trga z vidika varnosti, ker je varnost včasih še pomembnejša ali pa vsaj enako pomembna in se ne ujema vedno z načinom proizvodnje blaga. Lahko se na primer zgodi, kot v primeru magnetnih igrač, na katerega se odzivamo, da moramo reagirati in ukrepati na podlagi varnosti in ne samo zahtev, ki jih je moral proizvajalec izpolniti, ko vidimo, da se je položaj spremenil. Če združimo nabora zahtev – za proizvajalce in za blago na trgu, bodo potrošniki bolje zaščiteni."@sl20
". − Jag skulle vilja börja med att svara på den andra frågan, eftersom jag har en säkrare rättslig grund att utgå ifrån i den frågan. Kommissionen har redan inbegripit bestämmelser på den inre marknaden för godsförpackning, som innebär att ekonomiska operatörer måste kunna tillhandahålla leverantörens identitet. Detta kommer att bidra till att underlätta identifieringen av varan och att göra märkningen tydlig, för det första i fråga om tillverkare, men också i fråga om leverantör. Den globala leverantörskedjan blir allt längre, och det finns inte längre någon produkt där vi kan vara absolut säkra på att den har tillverkats i ett enda land. Jag förstår frågan, men jag anser att vi också måste öka medvetenheten och göra föräldrar mer vaksamma, för det kommer alltid att finnas oseriösa företag. Vi måste öka medvetenheten i fråga om att kontrollera återförsäljaren och att bara handla från ansvarstagande återförsäljare, och också i fråga om att kontrollera produktens märkning. Även om ingen kan befria oss som konsumenter från detta ansvar anser jag att er synpunkt definitivt är berättigad, och jag håller med om att både tillverkaren och särskild information borde framgå av märkningen, särskilt när det gäller leksaker. Frågan hör kanske samman med den första, om vad vi skulle kunna göra åt förfalskning – om jag förstod frågan rätt. Det är en sak om varan är förfalskad. Vi måste hantera förfalskade varor med hjälp av immateriella rättigheter, och med hjälp av tullverksamheten. Jag vill tala om att våra tullmyndigheter har ökat kontrollfrekvensen till tre gånger över normen i världen. Världens tullunioner rekommenderar att kontrollera 3 procent av alla varor vid gränser och i hamnar, och i Europa kontrollerar vi 10 procent. Jag tror också att det skulle vara en bra idé att förbättra vår forskning och utveckling för att göra övervakningen och kontrollerna vid gränserna ännu striktare, med bättre tekniska anordningar för säkerhetskontroller och andra viktiga inslag som kan införas vid gränserna för varor som kommer in på våra marknader. Jag vill också påpeka att även om varan inte är förfalskad och även om CE-märkningen syns tydligt så innebär inte detta nödvändigtvis att varan uppfyller alla krav inom ramen för detta direktiv. Vi måste dessutom hålla oss till dessa direktiv med ny inriktning, som innehåller krav i fråga om hur en vara är tillverkad, och se till att det finns en ständig marknadsövervakning från säkerhetssynpunkt, för ibland är säkerhet ännu viktigare, eller åtminstone lika viktigt, och den sammanfaller inte alltid med det sätt som varan tillverkats på. Det skulle exempelvis kunna vara så, som i det fall med problem med magneter i leksaker som vi nu håller på att hantera, att vi, när vi märker att situationen har förändrats, måste agera och vidta åtgärder utifrån säkerhet och inte bara utifrån de krav som vi har uppmanat tillverkaren att uppfylla. Om vi kombinerar de två uppsättningarna av krav – på tillverkaren och på varan när den väl finns på marknaden – så kommer säkerheten för konsumenterna att öka."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph