Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-270"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-270"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I think that your question is absolutely valid and very humane. We have to pursue our goal: these dangerous toys must not reach not just the European market, which is our duty, but any market, and we have some well-developed tools to help us. We can conduct a market surveillance, we have controls and our Rapex system, which is a system through which we can get information through the market and not only when the dangerous goods are stopped at our borders. However, what is also important for us as a global leader in the safety process is not to allow these dangerous goods – especially toys – to reach other children – in China as well. It is not enough just to preach for the safety of European kids, which is part of our duty. I have asked the main producers several times openly and clearly to destroy the toys and I have also invited them to the Commission in Brussels, where we discussed how to ensure that the toys are destroyed. They all committed to this. In particular, I urged Mattel, as the major industry with more recalls than any other, to comply, and it has agreed to this obligation. It is not legally binding: I cannot make them destroy their factories. But I think we are facing a time when the legislative framework is just a framework and there are things that are beyond and outside the framework. We need to vigorously pursue measures that are above the absolutely necessary from a legislative point of view. I had an opportunity to discuss this issue with UNICEF and the Americans during the TACD dialogue. I am fully aware of your concerns and, believe me, I will not spare efforts to make it public and to pursue the goal of destroying these toys. Nevertheless, I do not have a legislative base outside Europe."@en4
lpv:translated text
"Myslím, že váš dotaz je naprosto oprávněný a velmi humánní. Musíme usilovat o naplnění svého cíle: tyto hračky nesmí přijít nejen na evropský trh, za který neseme odpovědnost, avšak na žádný trh a máme určité dobře rozvinuté nástroje, které nám v tom pomáhají. Můžeme provádět sledování trhy, máme kontrolní mechanismy a svůj systém Rapex, což je systém, jehož prostřednictvím můžeme dostávat informace v rámci celého trhu, a nikoli pouze tehdy, když je nebezpečné zboží zastaveno na našich hranicích. Avšak co je také důležité pro nás jako globálního vůdce v procesu zajišťování bezpečnosti, je to, abychom nedovolili, aby se toto nebezpečné zboží – zejména hračky – dostalo k jiným dětem – také v Číně. Nestačí jen kázat o bezpečnosti evropských dětí, což patří mezi naše pracovní povinnosti. Požádala jsem hlavní výrobce několikrát otevřeně a jasně, aby zničili tyto hračky, a rovněž jsem je pozvala na zasedání Komise v Bruselu, kde jsme jednali o tom, jak zajistit, aby byly tyto hračky zničeny. Všichni se k tomu zavázali. Zejména jsem naléhavě žádala společnost Mattel, jako významnou firmu v tomto oboru, která stahuje více výrobků než jiné firmy, aby splnila tento požadavek, a oni s tímto závazkem souhlasili. Není to právně závazné: Nemohu je přinutit zničit jejich továrny. Avšak myslím, že jsme konfrontováni s dobou, kdy legislativní rámec je pouhý rámec, a existují věci, které jsou mimo tento rámec. Musíme energicky uplatňovat opatření, která jdou nad rámec toho, co je nezbytně nutné z legislativního hlediska. Měla jsem možnost diskutovat o této otázce s UNICEF a s Američany během dialogu TACD. Jsem si plně vědoma vašich obavy a věřte, nebudu šetřit námahou na to, aby cíl v podobě zničení těchto hraček uveřejnila a usilovala o jeho splnění. Nicméně mimo Evropu k tomu nemám legislativní oporu."@cs1
"Deres spørgsmål er efter min opfattelse helt relevant og meget menneskeligt. Vi skal forfølge vores mål. Det er vores pligt at sørge for, at dette farlige legetøj ikke markedsføres i Europa, men det er også vores pligt at sørge for, at det ikke markedsføres på andre markeder, og vi har gennemarbejdede værktøjer til at hjælpe os. Vi kan iværksætte markedsovervågning, vi har kontrolsystemer og Rapex-systemet, som er et system, der gør det muligt at få oplysninger gennem markedet - og ikke blot når de farlige varer stoppes ved vores grænser. Det er imidlertid også vigtigt for os som global leder i sikkerhedsprocessen ikke at tillade, at farlige varer - især legetøj - kommer i hænderne på andre børn - også i Kina. Det er ikke nok at prædike om sikkerhedsforanstaltninger for europæiske børn, som er en del af vores ansvar. Jeg har flere gange bedt de største producenter om at destruere det pågældende legetøj, og jeg har også inviteret dem til Kommissionen i Bruxelles, hvor vi har drøftet, hvordan man kan sikre, at legetøjet destrueres. De har alle været positivt indstillet. På mødet fokuserede jeg især på Mattel som den største virksomhed med flere tilbagekaldelser end nogen af de øvrige og opfordrede indtrængende virksomheden til at destruere legetøjet, og det lovede den. Dette løfte er ikke juridisk bindende. Jeg kan ikke kræve, at virksomhederne lukker deres fabrikker. Men det er på tide at erkende, at lovgivningsrammerne blot er rammer, og at der er forhold, som ligger uden for disse rammer. Det er nødvendigt at være vedholdende med de foranstaltninger, som vi træffer, og som er stærkt nødvendige ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt. Jeg havde lejlighed til at drøfte spørgsmålet med UNICEF og USA under TACD-dialogen. Jeg er helt klar over Deres bekymring, og jeg kan love, at jeg vil gøre alt for at offentliggøre og forfølge målet og destruere det pågældende legetøj. Jeg har dog ikke noget lovgrundlag uden for Europa."@da2
". − Ich denke, Ihre Frage ist absolut berechtigt und sehr human. Wir müssen unser Ziel verfolgen: Dieses gefährliche Spielzeug dar nicht nur nicht auf den europäischen Markt gelangen, für den wir zuständig sind, sondern auf gar keinen Markt, und dafür stehen uns einige gut entwickelte Instrumente zur Verfügung. Wir können den Markt überwachen, wir verfügen über Kontrollen und unser Rapex-System, mit dem wir Informationen über den Markt erhalten und weiterleiten können, und zwar nicht nur, wenn gefährliche Güter an unseren Grenzen gestoppt werden. Doch als weltweiter Vorreiter im Bereich Produktsicherheit müssen wir verhindern, dass diese gefährlichen Waren – vor allem Spielzeuge – in Kinderhände – auch in China – gelangen. Es reicht nicht aus, nur die Sicherheit europäischer Kinder einzufordern, die zu unseren Aufgaben gehört. Ich habe die wichtigsten Hersteller in aller Offenheit und unmissverständlich gebeten, das Spielzeug zu vernichten, und ich habe sie in die Kommission nach Brüssel eingeladen, wo wir beraten haben, wie die Vernichtung des Spielzeugs sichergestellt werden kann. Sie alle haben eine entsprechende Verpflichtung abgegeben. Vor allem habe ich Mattel als den wichtigsten Vertreter der Spielzeugindustrie mit mehr Rückrufaktionen als alle anderen aufgefordert, sich an die Vorschriften zu halten, was mir auch zugesagt wurde. Sie sind dazu nicht gesetzlich verpflichtet: Ich kann sie nicht zwingen, ihre Fabriken zu zerstören. Aber ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der Rechtsrahmen nur ein Rahmen ist und es Dinge gibt, die außerhalb dieses Rahmens vonstatten gehen. Wir müssen konsequent Maßnahmen verfolgen, die aus gesetzgeberischer Sicht über das absolut Notwendige hinausgehen. Ich hatte Gelegenheit, diese Problematik im Rahmen des Transatlantischen Verbraucherdialogs mit UNICEF und den Amerikanern zu diskutieren. Ich bin mir Ihrer Bedenken voll und ganz bewusst, und Sie dürfen mir glauben, dass ich nichts unversucht lassen werde, um für Öffentlichkeit und die Vernichtung dieser Spielzeuge zu sorgen. Außerhalb von Europa fehlt mir dazu allerdings die Rechtsgrundlage."@de9
". Θεωρώ ότι η ερώτησή σας είναι απολύτως λογική και πολύ ανθρώπινη. Πρέπει να επιδιώξουμε τον στόχο μας: αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια δεν πρέπει να φτάσουν όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά, πράγμα που αποτελεί καθήκον μας, αλλά και σε καμία αγορά, και διαθέτουμε ορισμένα καλά αναπτυγμένα εργαλεία που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εποπτεία της αγοράς, διαθέτουμε μορφές ελέγχου και το σύστημα Rapex, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα, μέσω του οποίου μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες μέσω της αγοράς και όχι μόνο όταν σταματήσουμε τα επικίνδυνα αγαθά στα σύνορά μας. Ωστόσο, εκείνο που έχει επίσης σημασία για εμάς ως παγκόσμιο πρωτοπόρο στη διαδικασία ασφαλείας είναι να μην επιτρέψουμε στα επικίνδυνα αυτά εμπορεύματα –ιδίως στα παιχνίδια– να φτάσουν στα χέρια άλλων παιδιών – συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας. Δεν αρκεί μόνο να κηρύττουμε την ασφάλεια των παιδιών της Ευρώπης, πράγμα που αποτελεί μέρος των καθηκόντων μας. Ζήτησα από τους βασικούς παραγωγούς αρκετές φορές ανοιχτά και ξεκάθαρα να καταστρέψουν τα παιχνίδια και τους κάλεσα επίσης στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες, όπου συζητήσαμε με ποιον τρόπο θα διασφαλίζαμε ότι τα παιχνίδια θα καταστραφούν. Όλοι δεσμεύτηκαν ως προς αυτό. Ειδικότερα, ζήτησα από τη Mattel, ως τη μεγαλύτερη βιομηχανία με τις περισσότερες ανακλήσεις από κάθε άλλη, να συμμορφωθεί, και εκείνη συμφώνησε να συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή. Αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό: δεν μπορώ να τους υποχρεώσω να καταστρέψουν τα εργοστάσιά τους. Θεωρώ όμως ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση, όπου το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι παρά ένα πλαίσιο και όπου υπάρχουν πράγματα πέραν και εκτός αυτού του πλαισίου. Πρέπει να επιδιώξουμε ενεργά μέτρα που θα ξεπερνούν το απολύτως αναγκαίο επίπεδο από νομοθετικής άποψης. Είχα μία ευκαιρία να συζητήσω το ζήτημα αυτό με τη UNICEF και τους Αμερικανούς στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου σε θέματα καταναλωτών. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ανησυχίες σας και, πιστέψτε με, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να δημοσιοποιήσω και να επιδιώξω τον στόχο της καταστροφής αυτών των παιχνιδιών. Εντούτοις, δεν διαθέτω νομοθετική βάση εκτός της Ευρώπης."@el10
"Considero que su pregunta es completamente válida y muy humana. Queremos perseguir nuestro objetivo: estos juguetes peligrosos no solo no deben llegar al mercado europeo, que es nuestra obligación, sino a ningún mercado, y disponemos de algunas herramientas bien desarrolladas que nos ayudan en nuestra labor. Podemos controlar el mercado, tenemos controles y nuestro sistema Rapex, que es un sistema a través del cual podemos conseguir información a través del mercado y no solo cuando se detienen productos peligrosos en nuestras fronteras. Sin embargo, lo que también es importante para nosotros como líderes mundiales en el proceso de seguridad es no permitir que estos productos peligrosos —especialmente los juguetes— lleguen a otros niños también en China No basta con predicar solo a favor de la seguridad de los niños europeos, que es parte de nuestra obligación. He pedido varias veces a los principales productores abierta y claramente que destruyan los juguetes y también les he invitado a la Comisión en Bruselas, donde debatimos cómo garantizar la destrucción de los juguetes. Todos se han comprometido a esto. En particular, insté a Mattell, como principal industria con más retiradas que cualquier otra, que se atenga a la normativa y se ha comprometido a cumplir esta obligación. No es jurídicamente vinculante: No puedo obligarles a que destruyan sus fábricas. Pero creo que nos encontramos ante un momento en que el marco legislativo es solo un marco y hay cosas que van más allá de este marco. Tenemos que aplicar con vigor medidas que estén por encima de lo absolutamente necesario, desde un punto de vista legislativo. Tuve la oportunidad de abordar esta cuestión con Unicef y las autoridades estadounidenses durante el DTAC. Soy plenamente consciente de sus preocupaciones y, créame, no repararé en esfuerzos para hacerlo público y defender el objetivo de la destrucción de estos juguetes. Sin embargo, no estoy facultada para resolver la cuestión fuera de Europa."@es21
"Ma arvan, et Teie küsimus on täiesti arvestatav ja väga inimlik. Me peame järgima oma eesmärki: need ohtlikud mänguasjad ei tohi jõuda ei Euroopa turule, mis on meie ülesanne, ega mitte ühelegi turule ja meil on abiks mõned hästi väljatöötatud vahendid. Me võime teostada turu järelevalvet, meil on kontrollmehhanismid ja Rapexi süsteem, mille kaudu võime saada teavet otse turult ja mitte ainult siis, kui ohtlik kaup on meie piiridel kinni peetud. Mis on aga siiski meile kui turvaprotsessi ülemaailmsele liidrile samuti tähtis, on mitte lubada neil ohtlikel kaupadel, eriti mänguasjadel, jõuda teiste lasteni, ka Hiina lasteni mitte. Me ei tohi pidada jutlust vaid Euroopa laste ohutuse teemadel – see on üks tahk meie kohustuste hulgas. Olen palunud suurematel mänguasjatootjatel avalikult mitu korda mänguasjad hävitada ning kutsunud neid ka komisjoni ruumidesse Brüsselis, kus me oleme arutanud, kuidas tagada mänguasjade hävitamine. Nad kõik võtsid omale selle kohuseks. Eriti tungivalt nõudsin nõude täitmist Mattelilt kui suurimalt mänguasjatootjalt, kellel on tagasikutsumisi kõige enam, ja ettevõte on selle kohustusega nõustunud. Nõue ei ole õiguslikult siduv: ma ei saa neid sundida oma vabrikuid hävitama. Aga ma arvan, et me oleme silmitsi ajaga, kus õiguslik raamistik on lihtsalt raamistik ja on asju, mis on üle selle raamistiku ja väljaspool seda. Meil on vaja jõuliselt järgida meetmeid, mis on kõrgemal õigusloome seisukohast absoluutselt vajalikust. Mul oli võimalus arutata seda küsimust UNICEFiga ja ameeriklastega TACD dialoogi ajal. Ma olen teie väljendatud murega väga hästi kursis ja uskuge mind, ma ei säästa vaeva selle avaldamiseks ja nende mänguasjade hävitamise eesmärgi järgimiseks. Sellele vaatamata mul ei ole õiguslikku alust väljaspool Euroopat."@et5
"Mielestäni kysymyksenne on ehdottomasti perusteltu ja erittäin inhimillinen. Meidän on pyrittävä tavoitteeseemme: näitä vaarallisia leluja ei saa päästää Euroopan markkinoille, minkä estäminen on meidän velvollisuutemme, sen paremmin kuin muillekaan markkinoille, ja meillä on tässä apuna joitakin hyvin kehittyneitä työvälineitä. Voimme suorittaa markkinavalvontaa, ja meillä on käytettävissämme tarkastuksia ja Rapex-järjestelmä, jonka kautta voimme saada tietoa markkinoista muulloinkin kuin silloin, kun vaaralliset tavarat pysäytetään rajoillemme. Meille on turvallisuusprosessissa maailmanlaajuisessa johtoasemassa olevana kuitenkin tärkeää myös se, että nämä vaaralliset tavarat – varsinkaan lelut – eivät päädy muille lapsille – myöskään Kiinaan. Ei riitä, että saarnaamme vain Euroopan lasten turvallisuuden puolesta, mikä on osa velvollisuuttamme. Olen pyytänyt tärkeimpiä tuottajia useita kertoja avoimesti ja selvästi tuhoamaan lelut, ja olen myös kutsunut heidät komissioon Brysseliin, missä olemme keskustelleet siitä, miten lelujen tuhoaminen voidaan varmistaa. He kaikki ovat sitoutuneet tähän. Erityisesti kehotin Mattelia alan suurimpana yrityksenä, joka on poistanut markkinoilta enemmän tuotteita kuin mikään muu yritys, sitoutumaan tähän, ja se on hyväksynyt tämän sitoumuksen. Se ei ole oikeudellisesti sitovaa: en voi pakottaa heitä tuhoamaan tehtaitaan. Uskon kuitenkin, että elämme ajassa, jossa lainsäädäntökehys on vain kehys, ja on asioita, jotka ovat kehyksen ylä- ja ulkopuolella. Meidän on ryhdyttävä ponnekkaasti toimenpiteisiin, jotka ylittävät ehdottomasti välttämättömän lainsäädännön näkökulmasta. Minulla oli mahdollisuus keskustella tästä aiheesta Unicefin ja yhdysvaltalaisten kanssa transatlanttisen vuoropuhelun aikana. Olen täysin tietoinen huolenaiheistanne ja uskokaa tai älkää, en säästele ponnistelujani julkistaakseni sen ja pyrkiäkseni näiden lelujen tuhoamisen tavoitteeseen. Sittenkään minulla ei ole oikeusperustaa Euroopan ulkopuolella."@fi7
"Je pense que votre question est absolument valable et très humaine. Nous devons chercher à atteindre notre objectif: ces jouets dangereux ne doivent pas atteindre le marché européen, c’est notre devoir, mais ils ne doivent pas non plus atteindre les autres marchés, et nous disposons de quelques outils bien conçus pour nous aider. Nous pouvons surveiller le marché, nous avons des contrôles et notre système Rapex, qui est un système qui nous permet d’obtenir des informations via le marché et pas seulement quand des produits dangereux sont arrêtés à nos frontières. Cependant, ce qui est aussi important pour nous en tant que leaders mondiaux dans le domaine des processus de sécurité, c’est de ne pas permettre à ces produits dangereux – en particulier les jouets – d’atteindre d’autres enfants – en Chine également. Cela ne suffit pas de simplement prôner la sécurité des enfants européens, ce qui est de notre devoir. J’ai, à plusieurs reprises, demandé ouvertement et clairement aux principaux producteurs de détruire les jouets et je les ai également invités à la Commission, à Bruxelles, où nous avons discuté de la manière de faire en sorte que ces jouets soient détruits. Ils s’y sont tous engagés. J’ai en particulier pressé Mattel, en tant qu’industrie majeure qui fait l’objet de plus de rappels de produits que toute autre, d’obtempérer, et elle a accepté de se soumettre à cette obligation. Elle n’est pas légalement contraignante: je ne peux pas les obliger à détruire leurs usines. Mais je pense que nous nous trouvons à un moment où le cadre législatif est juste un cadre et où il y a des choses qui sont au-delà et en dehors du cadre. Nous devons mettre activement en œuvre des mesures qui sont plus qu’absolument nécessaires d’un point de vue législatif. J’ai eu l’occasion de discuter de ce sujet avec l’UNICEF et les Américains au cours du dialogue transatlantique des consommateurs. Je suis tout à fait consciente de vos craintes et, croyez-moi, je n’épargnerai pas mes efforts pour rendre cela public et pour essayer d’atteindre l’objectif de détruire ces jouets. Néanmoins, je ne dispose d’aucune base législative en dehors de l’Europe."@fr8
"Azt hiszem, az Ön kérdése teljes mértékben érvényes és nagyon humánus. Követnünk kell célunkat: ezeknek a veszélyes játékoknak nem csak az európai piacra nem szabad bejutniuk, ez kötelességünk, de semmilyen piacra sem, és ebben néhány jól kidolgozott eszköz segít bennünket. Alkalmazhatunk piacfelügyeleti intézkedéseket, vannak ellenőrzési mechanizmusaink, és a miénk a Rapex rendszer, amelyen keresztül az egész piacról kapunk információt, nem csak akkor, amikor a veszélyes árukat a határainkon megállítják. Ami azonban számunkra, mint a biztonsági folyamat globális vezetői számára ugyancsak fontos, az az, hogy ne hagyjuk, hogy ezek a veszélyes áruk – különösen a játékok – eljuthassanak más gyermekekhez, akár Kínában is. Nem elég európai gyermekek biztonságáról prédikálni, ez is a kötelességünk része. Én többször nyíltan és egyértelműen kértem a fő gyártókat, hogy semmisítsék meg a játékokat, és meghívtam őket a Bizottsághoz Brüsszelbe, ahol arról tárgyaltunk, hogy miként lehet biztosítani, hogy a játékokat valóban megsemmisítik. Ők mindannyian kötelezettséget vállaltak erre. Én különösen a Mattelt – azt a fő gyártó céget, amelynek bármelyik másiknál több visszahívása van – kértem, hogy teljesítse ezt, és a Mattel egyetértett ezzel a kötezelettséggel. Ez jogilag nem kötelező érvényű: én nem zárattathatom be velük a gyáraikat. Azt hiszem azonban, hogy olyan időnek nézünk elébe, amikor a jogszabályi keret puszta keret, és vannak dolgok, amelyek ezen a kereten túl, illetve kívül esnek. Határozottan érvényesítenünk kell az olyan intézkedéseket, amelyek a jogalkotói szempontból abszolút szükségeset meghaladják. Lehetőségem volt ezt a kérdést az UNICEF-fel és az amerikaiakkal megtárgyalni a TACD keretében. Teljes mértékben tudatában vagyok az ön aggályainak, és higgye el nekem, minden erőfeszítést megteszek annak érdekében, hogy ezek a kérdések nyilvánosságra kerüljenek, és az ilyen játékok megsemmisítésének célját elérjük. Ezzel együtt sincs Európán kívül jogalkotói alapom."@hu11
". Ritengo che la sua domanda sia assolutamente pertinente e naturale. Dobbiamo perseguire il nostro obiettivo: questi giocattoli pericolosi non solo non devono raggiungere il mercato europeo, che è un nostro dovere, ma nessun mercato, e disponiamo di alcuni strumenti ben sviluppati per aiutarci. Possiamo avviare una sorveglianza del mercato, siamo dotati di organismi di controllo e del RAPEX, un sistema grazie al quale otteniamo informazioni sul mercato e non soltanto quando sono bloccate merci pericolose alla dogana. Tuttavia, ciò che si rivela anche importante per noi a livello globale nel processo di sicurezza, è non permettere a queste merci pericolose, soprattutto giocattoli, di giungere ad altri bambini, anche nella stessa Cina. Non basta solo predicare la sicurezza per i bambini europei, il che fa parte del nostro dovere. Ho chiesto molte volte apertamente e chiaramente ai principali produttori di distruggere i giocattoli e li ho invitati presso la Commissione a Bruxelles, per discutere come garantire l’eliminazione dei giocattoli. Tutti hanno preso un impegno riguardo a questo aspetto. In particolare, ho esortato la l’azienda principale con più ritiri dal mercato, ad adeguarsi, e ha accettato quest’obbligo. Non è giuridicamente vincolante: non posso costringerli a distruggere i loro stabilimenti. Ma penso che stiamo attraversando un periodo in cui il quadro legislativo è soltanto un quadro ed esistono aspetti che vanno al di là di esso. Occorre perseguire in modo rigoroso misure che siano al di sopra dell’assolutamente necessario dal punto di vista legislativo. Ho avuto l’opportunità di discuterne con l’UNICEF e gli americani nell’ambito del dialogo TACD. Sono del tutto consapevole delle sue preoccupazioni e, mi creda, non risparmierò gli sforzi al fine di rendere pubblica tale questione e perseguire l’obiettivo di distruggere questi giocattoli. Tuttavia, non ho a disposizione una base legislativa al di fuori dell’Europa."@it12
"Manau, Jūsų klausimas yra absoliučiai aktualus ir labai žmogiškas. Privalome siekti savo tikslo: šie pavojingi žaislai neturi patekti ne tik į Europos rinką, nes tai mūsų pareiga, bet ir į bet kurią rinką; turime keletą puikiai parengtų įrankių, kurie mums padės tai padaryti. Galime prižiūrėti rinką, turime patikrinimus ir mūsų sistemą, per kurią mes galime gauti informacijos iš rinkos, o ne tik tada, kai pavojingos prekės sustabdomos mūsų pasienyje. Tačiau mums, kaip saugos proceso pasauliniam lyderiui, taip pat svarbu neleisti, kad šios pavojingos prekės, visų pirma žaislai, pasiektų kitus vaikus, įskaitant Kinijos. Nepakanka siekti užtikrinti Europos vaikų saugumą – tai dalis mūsų pareigos. Keletą kartų atvirai ir aiškiai prašiau pagrindinių gamintojų sunaikinti tokius žaislus, taip pat pakviečiau juos į Komisijos būstinę Briuselyje, kur mes tarėmės, kaip užtikrinti, kad šie žaislai būtų sunaikinami. Visi gamintojai pasiryžę tai daryti. Konkrečiai, raginau bendrovę „Mattel“ – didelę įmonę, kurios gaminiai atšaukiami dažniau nei kitų, laikytis šio reikalavimo, ir kompanija sutiko paklusti. Šis reikalavimas nėra teisiškai įpareigojantis: aš negaliu jų priversti sugriauti savo gamyklas. Tačiau manau, kad šiuo metu teisinis pagrindas tėra pagrindas, bet egzistuoja dalykų, kurie yra už šio pagrindo ribų. Privalome aktyviai įgyvendinti priemones, kurios viršija tai, kas yra absoliučiai būtina teisės aktų požiūriu. Turėjau progą TACD dialogo metu aptarti šį klausimą su UNICEF ir amerikiečiais. Aš labai gerai suprantu Jūsų susirūpinimą, ir patikėkite – nepagailėsiu pastangų jas viešinti ir siekti, kad šie žaislai būtų naikinami. Nežiūrint į tai, už Europos ribų šį teisinė bazė neegzistuoja."@lt14
"− Es domāju, ka jūsu jautājums ir pilnīgi pamatots un ļoti cilvēcisks. Mums jātiecas uz savu mērķi: šīs bīstamās rotaļlietas nedrīkst nonākt ne tikai Eiropas tirgū, ko aizkavēt ir mūsu pienākums, bet nevienā tirgū, un mums ir daži labi izveidoti līdzekļi, ko izmantot. Mēs varam veikt tirgus uzraudzību, mums ir pārbaudes un mūsu sistēma, kas ir sistēma, ar kuras palīdzību mēs varam saņemt informāciju caur tirgu un ne tikai tad, kad bīstamās preces ir apturētas pie mūsu robežām. Tomēr mums kā pasaules līderim drošības procesā ir arī svarīgi neļaut šīm bīstamajām precēm – īpaši rotaļlietām – nonākt pie citiem bērniem – arī Ķīnā. Nepietiek tikai iestāties par Eiropas bērnu drošību, kas ir daļa no mūsu pienākuma. Es daudzkārt esmu atklāti un skaidri prasījusi galvenajiem ražotājiem iznīcināt šīs rotaļlietas, un es esmu arī aicinājusi viņus uz Komisiju Briselē, kur mēs esam sprieduši, kā panākt, ka šīs rotaļlietas tiek iznīcinātas. Viņi visi apņēmās to darīt. It sevišķi es aicināju kā galveno ražotāju ar vairāk izņemšanas gadījumiem nekā citiem, pakļauties, un viņš tam ir piekritis. Tas nav juridiski saistošs pienākums. Es nevaru piespiest viņus iznīcināt savas rūpnīcas. Bet es domāju, mēs tuvojamies laikam, kad tiesiskais regulējums ir tikai regulējums, un ir lietas, kas ir tālāk aiz un ārpus šī regulējuma. Mums enerģiski jāturpina darīt to, kas stāv pāri absolūti nepieciešamajiem pasākumiem no juridiskā viedokļa. Man bija izdevība diskutēt par šo jautājumu ar un amerikāņiem Transatlantiskā patēriņa dialoga laikā. Es pilnībā apzinos jūsu bažas, un, ticiet man, es netaupīšu pūles, lai darītu to zināmu un lai panāktu šo rotaļlietu iznīcināšanu. Tomēr man nav juridiska pamata ārpus Eiropas."@lv13
"I think that your question is absolutely valid and very humane. We have to pursue our goal: these dangerous toys must not reach not just the European market, which is our duty, but any market, and we have some well-developed tools to help us. We can conduct a market surveillance, we have controls and our Rapex system, which is a system through which we can get information through the market and not only when the dangerous goods are stopped at our borders. However, what is also important for us as a global leader in the safety process is not to allow these dangerous goods – especially toys – to reach other children – in China as well. It is not enough just to preach for the safety of European kids, which is part of our duty. I have asked the main producers several times openly and clearly to destroy the toys and I have also invited them to the Commission in Brussels, where we discussed how to ensure that the toys are destroyed. They all committed to this. In particular, I urged Mattel, as the major industry with more recalls than any other, to comply, and it has agreed to this obligation. It is not legally binding: I cannot make them destroy their factories. But I think we are facing a time when the legislative framework is just a framework and there are things that are beyond and outside the framework. We need to vigorously pursue measures that are above the absolutely necessary from a legislative point of view. I had an opportunity to discuss this issue with UNICEF and the Americans during the TACD dialogue. I am fully aware of your concerns and, believe me, I will not spare efforts to make it public and to pursue the goal of destroying these toys. Nevertheless, I do not have a legislative base outside Europe."@mt15
". Uw vraag is zeer terecht en zeer menselijk. We moeten ons doel waarmaken, namelijk dat gevaarlijk speelgoed niet alleen van de Europese markt geweerd wordt, wat onze plicht is, maar ook van elke andere markt, en we beschikken daarvoor over zeer goede hulpmiddelen. We kunnen markttoezicht uitoefenen en we hebben controlemiddelen en het Rapex-systeem, waarmee we informatie kunnen verkrijgen vanuit de markt zelf, en dus niet alleen wanneer de gevaarlijke goederen worden tegengehouden aan onze grenzen. Maar wij, als wereldleider op het vlak van gezondheid, moeten ervoor zorgen dat deze gevaarlijke goederen, en vooral speelgoed, niet bij andere kinderen terechtkomen, ook niet in China. Het is niet genoeg om alleen maar te pleiten voor de veiligheid van Europese kinderen, wat trouwens een deel van onze plicht is. Ik heb de belangrijkste producenten al herhaaldelijk openlijk en duidelijk gevraagd om gevaarlijk speelgoed te vernietigen en ik heb hen ook uitgenodigd in de Commissie in Brussel, waar we besproken hebben hoe we er zeker van kunnen zijn dat het speelgoed vernietigd wordt. Ze hebben zich allemaal bereid getoond. Ik heb vooral aangedrongen bij Mattel, de grootste producent met de meeste terugroepacties, en ook zij beloofden me om die verplichting na te komen. Wettelijk gezien is dit niet bindend. Ik kan hen niet dwingen om hun fabrieken te vernietigen. Maar ik denk dat we ons bevinden in een tijdperk waar een wettelijk kader slechts een kader is en waar er dingen zijn die buiten dat kader vallen. We moeten maatregelen trachten te treffen die verder gaan dan wat wettelijk gezien noodzakelijk is. Ik heb de kans gehad om deze kwestie te bespreken met UNICEF en de Amerikanen tijdens de trans-Atlantische Consumentendialoog. Ik ben me wel degelijk bewust van uw bezorgdheid en, geloof me, ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om dit openbaar te maken en het gevaarlijke speelgoed te vernietigen. Buiten Europa heb ik echter geen wettelijke bevoegdheid."@nl3
"Myślę, że kwestia przez panią podniesiona jest absolutnie słuszna i bardzo ludzka. Musimy dążyć do osiągnięcia naszego celu: te niebezpieczne zabawki nie mogą znaleźć się nie tylko na rynku europejskim, co jest naszym obowiązkiem, ale na żadnym rynku i mamy pewne dobrze rozwinięte, pomocne narzędzia. Możemy prowadzić nadzór rynku, mamy kontrolę i system Rapex, który jest systemem, za pomocą którego możemy uzyskać informacje poprzez rynek, a nie tylko wtedy, gdy niebezpieczne towary są zatrzymywane na granicy. Jednakże, to co jest także istotne dla nad jako światowego lidera w procesie bezpieczeństwa to uniemożliwienie aby te towary - zwłaszcza zabawki - trafiły do innych dzieci - także w Chinach. Apelowanie o bezpieczeństwo dzieci europejskich, co jest częścią naszych obowiązków nie jest wystarczające. Wielokrotnie zwracałem się do głównych producentów otwarcie i wyraźnie, aby niszczyli zabawki, a także zaprosiłem ich do Komisji do Brukseli, gdzie dyskutowaliśmy nad kwestią, jak zapewnić, aby zabawki te były niszczone. Zobowiązali się do tego. W szczególności wezwałem Mattela, jako główne przedsiębiorstwo branży, z największą liczbą przypadków wycofania zabawek, aby się dostosowało, i zgodziło się na przyjęcie tego obowiązku. Nie jest to prawnie wiążące: nie mogę nakazać zniszczenia ich fabryk. Ale myślę, żyjemy w czasach, kiedy ramy prawne są tylko ramami i są rzeczy, które wykraczają poza te ramy. Musimy stanowczo wprowadzić środki, które są absolutnie konieczne z legislacyjnego punktu widzenia. Mam możliwość przedyskutowania tej kwestii z UNICEF-em i Amerykanami w trakcie dialogu TACD. Jestem w pełni świadomy państwa obaw i proszę mi wierzyć nie będę szczędzić wysiłków, aby upowszechnić to i dążyć do osiągnięcia celu zniszczenia tych zabawek. Niemniej jednak, nie mam bazy legislacyjnej poza Europą."@pl16
"Creio que a pergunta da senhora deputada é absolutamente válida e extremamente humana. Temos de prosseguir o nosso objectivo: é nosso dever impedir que os brinquedos perigosos cheguem não só ao mercado europeu, mas também a qualquer mercado. Para tal, possuímos alguns excelentes instrumentos de auxílio. Podemos realizar uma fiscalização do mercado, temos controlos e temos o nosso sistema RAPEX, um conjunto de meios que nos permite obter informações através do mercado e não apenas quando é barrada a entrada de produtos perigosos nas nossas fronteiras. No entanto, algo que também é importante para nós enquanto líderes do processo de segurança à escala mundial é não permitir que estes produtos perigosos – em especial os brinquedos – cheguem até outras crianças, incluindo as da China. Não basta bater com a mão no peito a exigir segurança para as crianças da Europa, o que faz parte dos nossos deveres. Já pedi aos principais produtores, por diversas vezes e com toda a frontalidade e clareza, que destruíssem os brinquedos, tendo-os também já convidado a deslocarem-se à Comissão, a Bruxelas, onde debatemos o modo de assegurar que tais brinquedos sejam efectivamente destruídos. Todos eles se comprometeram neste sentido. Exortei em particular a Mattel, enquanto fabricante com o maior número de acções de recolha do mercado, no sentido de anuir a este compromisso, tendo obtido a sua concordância relativamente a esta obrigação. Não se trata de um compromisso juridicamente vinculativo: não os posso obrigar a destruir as fábricas em questão. Mas penso que vivemos numa época em que o quadro legislativo não passa realmente de um mero quadro, havendo muita coisa que se encontra para além dele e fora dele. Temos de prosseguir energicamente, tomando medidas com a fasquia acima do absolutamente necessário sob um ponto de vista legislativo. Tive oportunidade de discutir este problema com a UNICEF e os americanos durante o diálogo transatlântico sobre os consumidores (TACD). Tenho perfeita noção das preocupações da senhora deputada e, creia, não vou poupar-me a esforços, dando conhecimento ao público e prosseguindo o objectivo de destruir os brinquedos em questão. Não podemos, contudo, esquecer a ausência de base legislativa fora da Europa."@pt17
"I think that your question is absolutely valid and very humane. We have to pursue our goal: these dangerous toys must not reach not just the European market, which is our duty, but any market, and we have some well-developed tools to help us. We can conduct a market surveillance, we have controls and our Rapex system, which is a system through which we can get information through the market and not only when the dangerous goods are stopped at our borders. However, what is also important for us as a global leader in the safety process is not to allow these dangerous goods – especially toys – to reach other children – in China as well. It is not enough just to preach for the safety of European kids, which is part of our duty. I have asked the main producers several times openly and clearly to destroy the toys and I have also invited them to the Commission in Brussels, where we discussed how to ensure that the toys are destroyed. They all committed to this. In particular, I urged Mattel, as the major industry with more recalls than any other, to comply, and it has agreed to this obligation. It is not legally binding: I cannot make them destroy their factories. But I think we are facing a time when the legislative framework is just a framework and there are things that are beyond and outside the framework. We need to vigorously pursue measures that are above the absolutely necessary from a legislative point of view. I had an opportunity to discuss this issue with UNICEF and the Americans during the TACD dialogue. I am fully aware of your concerns and, believe me, I will not spare efforts to make it public and to pursue the goal of destroying these toys. Nevertheless, I do not have a legislative base outside Europe."@ro18
"Myslím si, že vaša otázka je úplne odôvodnená a veľmi humánna. Musíme sledovať náš cieľ: tieto nebezpečné hračky sa nesmú dostať nielen na európsky trh, pričom je našou povinnosťou zabezpečiť to, ale na akýkoľvek trh, a na to máme niektoré kvalitné nástroje. Môžeme vykonávať dohľad nad trhom, máme kontroly a systém Rapex, prostredníctvom ktorého môžeme získať informácie z trhu a nie len vtedy, keď je nebezpečný tovar zastavený na našich hraniciach. Avšak pre nás, ako svetového lídra v bezpečnostných procesoch, je tiež dôležité znemožniť, aby sa tento nebezpečný tovar, najmä hračky, dostali do rúk ostatným deťom, a to aj v Číne. Nestačí kázať len o bezpečnosti európskych detí, čo je len časť našej povinnosti. Niekoľkokrát som hlavných výrobcov otvorene a zreteľne žiadala, aby zničili hračky, pozvala som ich aj na pôdu Komisie v Bruseli, kde sme diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby hračky boli zničené. Všetci sa k tomuto kroku zaviazali. Naliehala som najmä na Mattel, ktorý je významný výrobca s vyšším počtom výrobkov stiahnutých z trhu než ktorýkoľvek iný výrobca, aby dodržiaval pravidlá a on prijal tento záväzok. Nič z toho nie je právne záväzné: nemôžem ich prinútiť, aby zničili svoje továrne. Ale domnievam sa, že žijeme v dobe, kedy právny rámec je iba rámec a existujú veci mimo tohto rámca a za ním. Potrebujeme dôrazne realizovať opatrenia, ktoré presahujú rámec toho, čo je absolútne nevyhnutné z právneho hľadiska. Mala som príležitosť rokovať o tejto otázke so zástupcami organizácie UNICEF a americkými predstaviteľmi počas Transatlantického dialógu spotrebiteľov (TACD). Plne si uvedomujem vaše obavy a verte mi, nepoľavím vo svojom úsilí, budem zverejňovať tieto prípady a dožadovať sa zničenia týchto hračiek. Aj napriek tomu, nemám právny základ, aby som mohla konať mimo Európy."@sk19
"Mislim, da je vaše vprašanje popolnoma utemeljeno in zelo plemenito. Moramo slediti našemu cilju: naša dolžnost je, da te igrače ne dosežejo evropskega trga, niti ne smejo doseči katerega koli drugega trga, pri čemer nam je lahko v pomoč nekaj dobro razvitih orodij. Lahko izvajamo nadzor trga, imamo kontrole in sistem Rapex, ki je sistem, s katerim dobimo informacije prek trga in ne samo, kadar se nevarni izdelki ustavijo na naših mejah. Vendar je za nas kot svetovno vodilno silo v postopku zagotavljanja varnosti pomembno tudi, da nevarni izdelki – zlasti igrače – ne dosežejo drugih otrok – tudi na Kitajskem ne. Ni dovolj, da samo pridigamo o varnosti evropskih otrok, ki je del naše dolžnosti. Glavne proizvajalce sem večkrat odkrito in jasno prosila, naj uničijo igrače, ter jih povabila na Komisijo v Bruselj, kjer smo razpravljali o tem, kako zagotoviti, da se te igrače uničijo. Vso so se zavezali temu. Zlasti sem k izpolnitvi te zahteve pozvala proizvajalca Mattel kot vodilno industrijo z več odpoklicev kot kdor koli drug in Mattel je na to obveznost pristal. Ni pravno zavezujoče: ne morem jih prisiliti, da uničijo svoje tovarne. Vendar menim, da se srečujemo s časom, ko je zakonodajni okvir samo okvir, in da nekatere stvari segajo preko in izven zakonodajnega okvira. Moramo si odločno prizadevati za ukrepe, ki so z zakonodajnega vidika več kot nujni. O tem vprašanju sem imela v okviru Transatlantskega potrošniškega dialoga (TACD) priložnost govoriti z Unicefom in Američani. Popolnoma se zavedam vaših skrbi in, verjemite mi, močno se bom trudila, da to pride v javnost, in sledila bom cilju, da se te igrače uničijo. Vendar zunaj Evrope nimam zakonodajne podlage."@sl20
". − Enligt min uppfattning är frågan definitivt berättigad och mycket mänsklig. Vi måste arbeta vidare för att nå målet: Dessa farliga leksaker måste inte bara förhindras att nå den europeiska marknaden, vilket är vår uppgift, utan alla marknader, och vi har några väl utvecklade verktyg att arbeta med för detta ändamål. Vi kan genomföra en marknadsövervakning, vi har kontroller och Rapex-systemet, som är ett system som vi kan använda för att tillhandahålla information genom marknaden och inte bara när de farliga varorna stoppas vid våra gränser. Men vad som också är viktigt för oss som global ledare i säkerhetsförfarandet är att inte låta dessa farliga varor – i synnerhet leksaker – nå andra barn – detta gäller också Kina. Det räcker inte att bara tala om de europeiska barnens säkerhet, vilket är en del av vår uppgift. Jag har vid ett flertal tillfällen klart och tydligt uppmanat huvudproducenterna att förstöra leksakerna, och jag har bjudit in dem till kommissionen i Bryssel, där vi har diskuterat hur vi ska kunna försäkra oss om att leksakerna är förstörda. De har allihop åtagit sig detta. Jag bad särskilt Mattel, som en betydelsefull industri med fler återkallelser än någon annan, att uppfylla detta åtagande, och man har gått med på det. Det är inte rättsligt bindande: Jag kan inte få dem att ödelägga sina fabriker. Men jag tror att vi står inför en tid där den rättsliga ramen bara är en ram, och där det finns andra saker bortom och utanför denna ram. Vi måste med kraft driva åtgärder vidare som befinner sig bortom det absolut nödvändiga utifrån en rättslig synvinkel. Jag fick möjlighet att diskutera detta med Unicef och amerikanerna under den transatlantiska konsumentdialogen. Jag är fullt medveten om er oro och tro mig, jag kommer att göra allt för att offentliggöra detta och driva målet att förstöra dessa leksaker vidare. Jag har emellertid ingen rättslig grund för detta utanför Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mattel,"13
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
"Rapex"14,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph