Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-268"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-268"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The first results of the product safety stocktaking were released on 22 November 2007. These indicate that the regulatory framework is fit for the purpose, if properly applied and when properly applied. The Rapex system is working efficiently to ensure that dangerous products are recalled from the market throughout the European Union. The stocktaking report nonetheless identifies scope for improvements, both in preventive actions and in international cooperation, such as enhanced enforcement. Some envisaged improvements are already at an advanced stage towards becoming concrete actions, notably as concerns the revision of the Toy Safety Directive. The Commission is also in the process of preparing a temporary measure requiring warnings on magnetic toys, pending revision of the standards, to address the risk those toys could pose. The Commission is assisting the Member States’ market surveillance authorities to identify and share best practices with a view to improved controls. In October 2007, Member States reported on initiatives for better cooperation with economic operators and on specific surveillance campaigns on toys. The Commission intends to publish comparative enforcement capacity data in the consumer scoreboard for 2008, in what is a new and, I hope, very helpful initiative. The Commission also continues to concretely reinforce the market surveillance capacity of the Member States by participating in the financing of well-designed joint market surveillance projects. Those projects received EUR 1.3 million in Community funding in 2007. In addition to actions to improve protection within the EU, various actions are under way to strengthen protection at borders. Recent major changes to EU customs legislation will assist in identifying high risk consignments for controls. Secure customs exchange mechanisms will also enable rapid action to be taken when information becomes available on new types of dangerous products. Information available in the Rapex system will be distributed using this mechanism, in order to alert the competent customs authorities of specific, potentially dangerous cargos. The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements. Statistics show that products of unknown origin notified through Rapex were, for the first time, down to 3% in October 2007, as compared to 17% in 2006. The Commission is currently analysing, with the help of the Member States, how to ensure that this improvement is not only temporary, and how to make it sustainable. The Commission has already included, in the legislation under the internal market for goods package, a provision requiring economic operators to have available the identity of their supplier. This should be helpful for market surveillance intervention once that legislation enters into force. The Commission has also asked what China could do about traceability, and welcomes the initiatives taken in China to require bar coding, at factory level, of certain categories of high risk products. Finally, the Commission has highlighted the responsibility of the economic operators concerned, and welcomes the commitment from industry to work on measures to build consumer confidence, in particular through what we are calling a ‘safety pact’. The Commission will also send experts to carry out a study of business safety measures in the supply chain, and will report further on this in the first quarter of 2008."@en4
lpv:translated text
"První výsledky inventarizace v oblasti bezpečnosti výrobků byly uveřejněny 22. listopadu 2007. Z nich vyplývá, že rámec právní úpravy je pro tento účel vhodný, a to pokud je náležitě uplatňován a když je náležitě uplatňován. Systém Rapex funguje efektivně a zajišťuje, že nebezpečné výrobky jsou stahovány z trhu v rámci celé Evropské unie. Tato inventarizační zpráva nicméně ukazuje možnosti zlepšení, a sice v oblasti preventivních kroků a v oblasti mezinárodní spolupráce, například co se týče lepšího vynucování předpisů. Některá plánovaná zlepšení jsou již v pokročilém stadiu a směřují k tomu, aby se staly konkrétními kroky, zejména co se týče revize směrnice o bezpečnosti hraček. Komise rovněž pracuje na dočasném opatření požadujícím varování na magnetických hračkách, dokud nebudou příslušné normy zrevidovány, aby bylo ošetřeno riziko, které tyto hračky mohou představovat. Komise pomáhá orgánům členských států pro dohled na trhem zjišťovat a sdílet nejlepší postupy s cílem zlepšit kontrolní mechanismy. V říjnu 2007 členské státy vydaly oznámení o iniciativách pro lepší spolupráci s ekonomickými subjekty a o konkrétních kampaních pro dohled nad hračkami. Komise hodlá uveřejnit srovnávací údaje o kapacitě pro vynucování předpisů v hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích za rok 2008 v rámci iniciativy, která je nová a, doufám, i velmi užitečná. Komise rovněž nadále konkrétně posiluje kapacitu členských států pro sledování trhu účastí na financování dobře koncipovaných společných projektů pro sledování trhu. Tyto projekty v roce 2007 obdržely z finančních prostředků Společenství částku 1,3 milionu eur. Kromě těchto kroků na zlepšení ochrany v rámci EU jsou podnikány různé kroky pro posílání ochrany na hranicích. Nedávné významné změny v celních právních předpisech EU pomohou zjišťovat rizikové zásilky pro účely kontrol. Bezpečné mechanismy pro výměnu celních informací rovněž umožní rychle jednat, když se objeví informace o nových druzích nebezpečných výrobků. Informace dostupné v systému Rapex budou pomocí tohoto mechanismu šířeny s cílem upozornit kompetentní celní orgány na konkrétní, potenciálně nebezpečné náklady. Komise rovněž souhlasí s tím, že sledovatelnost je záležitostí, v níž by měla být provedena další zlepšení. Ze statistických údajů vyplývá, že podíl výrobků neznámého původu oznámených prostřednictvím systému Rapex klesl v říjnu 2007 poprvé na 3 % v porovnání se 17 % v roce 2006. Komise v současné době provádí analýzu s pomocí členských států s cílem zjistit, jak zajistit, aby toto zlepšení nebylo pouze přechodné, a jak dosáhnout toho, aby bylo trvalé. Toto by mělo být užitečné pro zásah v rámci sledování trhu, jakmile tato legislativa vstoupí v účinnost. Komise rovněž položila otázku, co by mohla Čína učinit v otázce vysledovatelnosti, a vítá iniciativy podniknuté v Číně a požadující, aby byly určité kategorie rizikových výrobků označeny čárovým kódem již v továrnách. Závěrem mohu říci, že Komise zdůraznila odpovědnost dotyčných ekonomických subjektů a přivítala závazek subjektů působících v tomto oboru, že budou pracovat na opatřeních zaměřených na budování důvěry spotřebitelů, zejména prostřednictvím nástroje, který nazýváme „pakt o bezpečnosti“. Komise rovněž vyšle odborníky, aby uskutečnili studii bezpečnostních obchodních opatření v dodavatelském řetězci a poskytne o tom další informace v prvním čtvrtletí roku 2008."@cs1
"De første resultater af undersøgelsen af produktsikkerhed blev offentliggjort den 22. november 2007. Resultaterne viser, at retsgrundlaget er tilstrækkeligt, hvis lovgivningen håndhæves fuldt ud. Rapex-systemet fungerer effektivt nok til at sikre, at farlige produkter trækkes tilbage fra markedet i EU. Undersøgelsesrapporten viser ikke desto mindre, at der er brug for forbedringer, både i relation til forebyggende foranstaltninger og internationalt samarbejde, f.eks. strengere håndhævelse. Nogle af de foreslåede forbedringer er allerede på vej til at blive konkrete foranstaltninger, især vedrørende revidering af direktivet om sikkerhedskrav til legetøj. Kommissionen er endvidere i færd med at fastlægge en midlertidig foranstaltning om påkrævede advarsler på magnetisk legetøj i forbindelse med revidering af standarderne for at løse problemet vedrørende den risiko, som leg med dette legetøj medfører. Kommissionen støtter medlemsstaternes myndigheder, der skal overvåge markedet, med at identificere og udveksle bedste praksis med henblik på øget kontrol. I oktober 2007 rapporterede medlemsstaterne om initiativer til bedre samarbejde med økonomiske aktører og om specifikke overvågningskampagner i forbindelse med legetøj. Kommissionen har til hensigt at offentliggøre sammenlignelige data om håndhævelseskapacitet i et scoreboard for forbrugermarkedet 2008 i et nyt og - håber jeg - meget gavnligt initiativ. Kommissionen fortsætter også med at træffe konkrete foranstaltninger til styrkelse af medlemsstaternes evne til at overvåge markedet gennem støtte til finansieringen af relevante fælles markedsovervågningsprojekter. De pågældende projekter modtog 1,3 millioner euro i EU-støtte i 2007. Ud over foranstaltninger til forbedring af beskyttelsen inden for EU er der også forskellige foranstaltninger på vej med henblik på at styrke beskyttelsen ved grænserne. Nye omfattende ændringer af EU's toldbestemmelser vil medvirke til at identificere og kontrollere forsendelser med høj risiko. Sikre toldmekanismer vil endvidere gøre det muligt at handle hurtigt, når der modtages oplysninger om nye typer farlige produkter. De oplysninger, der er til rådighed i Rapex-systemet, vil blive fordelt ved anvendelse af denne mekanisme for at gøre de kompetente toldmyndigheder opmærksom på specifikke potentielt farlige laster. Kommissionen er endvidere enig i, at sporbarheden skal forbedres yderligere. Statistikker viser, at produkter af ukendt oprindelse, der er meddelt gennem Rapex, for første gang var nede på 3 % i oktober 2007 sammenlignet med 17 % i 2006. Kommissionen er med medlemsstaternes hjælp i øjeblikket i færd med at undersøge, hvordan man kan sikre, at denne forbedring ikke blot er midlertidig, men bæredygtig på længere sigt. Kommissionen har allerede inkluderet en bestemmelse i lovgivningen i pakken om det indre marked for varer, hvorved det kræves, at økonomiske aktører skal kende leverandørens identitet. Det vil være en fordel i markedsovervågningen, når lovgivningen træder i kraft. Kommissionen har endvidere undersøgt, hvilke foranstaltninger Kina kan træffe i relation til sporbarhed, og bifalder Kinas initiativer til at kræve stregkoder på fabriksplan for bestemte kategorier af produkter med høj risiko. Endelig har Kommissionen fremhævet ansvaret for de pågældende økonomiske aktører, og den bifalder industriens forpligtelse til at træffe foranstaltninger til at opbygge forbrugernes tillid, især gennem det vi kalder en "sikkerhedspagt". Kommissionen vil endvidere anmode eksperter om at foretage en undersøgelse af erhvervsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forsyningskæden og regner med at rapportere tilbage i første kvartal af 2008."@da2
". − Die ersten Ergebnisse der Bestandsaufnahme zur Produktsicherheit wurden am 22. November 2007 veröffentlicht. Aus ihnen geht hervor, dass der ordnungspolitische Rahmen, wenn er ordnungsgemäß angewendet wird, für seinen Zweck geeignet ist. Das Rapex-System ist effizient und gewährleistet, dass gefährliche Produkte vom Markt in der gesamten Europäischen Union zurückgerufen werden. Dennoch deutet die Bestandsaufnahme darauf hin, dass es Reserven gibt, und zwar sowohl im Hinblick auf Präventivmaßnahmen als auch die verbesserte Rechtsdurchsetzung. Einige der geplanten Verbesserungen stehen kurz vor ihrer Umsetzung. Das gilt insbesondere für die Revision der Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug. Die Kommission arbeitet ferner an einer zeitweiligen Maßnahme, die bis zur Überarbeitung der Normen Warnvorschriften für Magneten in Spielzeug vorsieht, um der Gefahr zu begegnen, die solches Spielzeug darstellt. Die Kommission unterstützt die Marktaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung und gemeinsamen Nutzung bewährter Verfahren, um die entsprechenden Kontrollen zu verbessern. Im Oktober 2007 berichteten die Mitgliedstaaten über Initiativen zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren sowie über spezielle Kampagnen zur Kontrolle von Spielzeug. Die Kommission beabsichtigt, im Rahmen einer neuen und, wie ich hoffe, hilfreichen Initiative im Verbraucher-Anzeiger für 2008 vergleichende Angaben zur Durchsetzungskapazität zu veröffentlichen. Ferner stärkt die Kommission auch weiterhin konkret die Marktüberwachungskapazität der Mitgliedstaaten, indem sie sich finanziell an gut durchdachten gemeinsamen Vorhaben zur Marktüberwachung beteiligt. Für derartige Vorhaben wurden 2007 1,3 Millionen Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt bereitgestellt. Zusätzlich zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes innerhalb der EU wird viel getan, um den Schutz an den Grenzen zu verbessern. Die jüngsten wesentlichen Änderungen in der Zollgesetzgebung der EU werden zur Feststellung gefährlicher Ladungen und deren Kontrolle beitragen. Sichere Mechanismen für den Informationsaustausch zwischen Zollbehörden werden zudem ein rasches Reagieren ermöglichen, sobald Informationen über neue Arten von gefährlichen Produkten auftauchen. Mithilfe dieses Mechanismus werden im Rapex-System erfasste Informationen verteilt, um die zuständigen Zollbehörden über spezielle, potenziell gefährliche Ladungen zu informieren. Die Kommission teilt die Ansicht, dass die Rückverfolgbarkeit weiter verbessert werden muss. Aus statistischen Angaben geht hervor, dass die Menge der über Rapex gemeldeten Produkte unbekannter Herkunft im Oktober 2007 erstmals auf 3 % zurückgegangen war, während sie 2006 noch 17 % betragen hatte. Die Kommission prüft derzeit mit Unterstützung der Mitgliedstaaten, wie ein solcher Rückgang nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft erreicht werden kann. Die Kommission hat in die Rechtsvorschriften im Rahmen des für den Binnenmarkt für Waren geltenden Pakets eine Bestimmung aufgenommen, der zufolge Wirtschaftsakteure die Identität ihrer Lieferanten kennen müssen. Dies dürfte nach Inkrafttreten dieser Rechtsvorschriften die Marktüberwachung erleichtern. Die Kommission hat sich zudem erkundigt, was China zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit tun kann, und begrüßt die in China ergriffenen Initiativen, denen zufolge bestimmte Kategorien von Waren, bei denen das Risiko besonders hoch ist, auf der Ebene des Herstellerbetriebs mit einer Strichkodierung zu versehen sind. Abschließend sei erwähnt, dass die Kommission nachdrücklich auf die Verantwortung der Wirtschaftsakteure verwiesen hat. Sie begrüßt daher die Verpflichtung der Industrie, vor allem im Rahmen des so genannten „Sicherheitspaktes“ Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen das Vertrauen der Verbraucher gestärkt werden soll. Ferner wird die Kommission eine Studie zu Sicherheitsmaßnahmen in der Lieferkette in Auftrag geben und darüber im ersten Quartal 2008 Bericht erstatten."@de9
"Τα πρώτα αποτελέσματα της απογραφής της ασφάλειας των προϊόντων ανακοινώθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2007. Από αυτά προκύπτει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατάλληλο γι’ αυτό τον σκοπό, εφόσον και όταν εφαρμόζεται κατάλληλα. Το σύστημα Rapex λειτουργεί αποτελεσματικά και εξασφαλίζει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση της απογραφής αναφέρει, ωστόσο, ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, τόσο όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσο και τη διεθνή συνεργασία, όπως είναι τα ενισχυμένα μέτρα επιβολής. Ορισμένες από τις προβλεπόμενες βελτιώσεις βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο μετατροπής τους σε συγκεκριμένες δράσεις, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης στη διαδικασία προετοιμασίας προσωρινού μέτρου που απαιτεί την ύπαρξη προειδοποιήσεων στα μαγνητικά παιχνίδια, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση των προτύπων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος που ενδέχεται να αποτελούν αυτά τα παιχνίδια. Η Επιτροπή συνδράμει τις αρχές παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών να εντοπίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων. Τον Οκτώβριο του 2007, τα κράτη μέλη αναφέρθηκαν σε πρωτοβουλίες για καλύτερη συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς και σε συγκεκριμένες εκστρατείες παρακολούθησης των παιχνιδιών. Η Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιεύσει συγκριτικά δεδομένα που αφορούν την ικανότητα επιβολής στον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές για το 2008, στο πλαίσιο μιας νέας και ελπίζω πολύ χρήσιμης πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης να ενισχύει συγκεκριμένα τις δυνατότητες παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση καλά σχεδιασμένων κοινών προγραμμάτων στον τομέα της παρακολούθησης της αγοράς. Τα προγράμματα αυτά έλαβαν το 2007 κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από τις δράσεις για τη βελτίωση της προστασίας εντός της ΕΕ, αρκετές δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την ενίσχυση της προστασίας στα σύνορα. Οι πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ θα βοηθήσουν στον εντοπισμό αποστολών υψηλού κινδύνου που χρήζουν ελέγχου. Οι ασφαλείς τελωνειακοί μηχανισμοί ανταλλαγής θα καταστήσουν επίσης δυνατή την ανάληψη ταχείας δράσης αμέσως μόλις θα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με νέα είδη επικίνδυνων προϊόντων. Οι πληροφορίες που θα υπάρχουν στο σύστημα Rapex θα διανέμονται κάνοντας χρήση του μηχανισμού αυτού, με σκοπό να ενημερωθούν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για συγκεκριμένα, ενδεχομένως επικίνδυνα φορτία. Η Επιτροπή συμφωνεί επίσης ότι η ανιχνευσιμότητα αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα προϊόντα αγνώστου προελεύσεως, για τα οποία υπήρξε ειδοποίηση μέσω του Rapex, μειώθηκαν για πρώτη φορά σε ποσοστό κάτω του 3% τον Οκτώβριο του 2007, σε σύγκριση με 17% το 2006. Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος, με τη βοήθεια των κρατών μελών, τρόπους εξασφάλισης ότι αυτή η βελτίωση δεν θα είναι προσωρινή και τρόπους για να την κάνει βιώσιμη. Η Επιτροπή συμπεριέλαβε ήδη στη νομοθεσία για τις συσκευασίες των τροφίμων, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, διάταξη που απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να γνωστοποιούν την ταυτότητα του προμηθευτή τους. Αυτό θα βοηθήσει την παρέμβαση στην παρακολούθηση της αγοράς, μόλις η εν λόγω νομοθεσία τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή ρώτησε επίσης τι θα μπορούσε να κάνει η Κίνα όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα και επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έλαβε η Κίνα απαιτώντας την προσθήκη γραμμικού κώδικα, από το ίδιο το εργοστάσιο, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων υψηλού κινδύνου. Τέλος, η Επιτροπή επισήμανε την ευθύνη των σχετικών οικονομικών φορέων και επικροτεί τη δέσμευση της βιομηχανίας να επεξεργαστεί μέτρα που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, κυρίως μέσω αυτού που καλούμε «σύμφωνο ασφαλείας». Η Επιτροπή θα αποστείλει επίσης εμπειρογνώμονες να πραγματοποιήσουν μελέτη των μέτρων επαγγελματικής ασφάλειας στην αλυσίδα προμήθειας και θα υποβάλουν σχετική έκθεση εντός του πρώτου τριμήνου του 2008."@el10
"Los primeros resultados del inventario del sistema de control de seguridad de los productos de consumo fueron publicados el 22 de noviembre de 2007. Estos indican que el marco regulador es adecuado para su fin, si se aplica debidamente y cuando se aplica correctamente. El sistema Rapex está funcionando bien para garantizar la retirada de productos peligrosos del mercado de toda la Unión Europea. El inventario, no obstante, establece que hay margen de mejora, en acciones preventivas y en cooperación interna, como la aplicación mejorada. Algunas de las mejores previstas ya están en una fase avanzada camino de convertirse en acciones concretas, en particular en lo que se refiere a la revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes. La Comisión también está preparando una medida temporal sobre la inclusión de advertencias en los juguetes magnéticos, a la espera de la revisión de las normas, para abordar el riesgo que estos juguetes podrían suponer. La Comisión está ayudando a las autoridades de supervisión del mercado de los Estados miembros a identificar y compartir mejores prácticas con vistas a mejorar los controles. En octubre de 2007, los Estados miembros comunicaron las iniciativas destinadas a mejorar la cooperación con los operadores económicos y en relación con las campañas específicas para el control de los juguetes. La Comisión tiene intención de publicar datos de capacidad de aplicación comparativos en el indicador sobre el consumo para 2008, en lo que es una iniciativa nueva y, espero, provechosa. La Comisión también sigue reforzando concretamente la capacidad de control del mercado de los Estados miembros mediante la participación de proyectos de control de mercado conjuntos y bien diseñados. Estos proyectos recibieron 1,3 millones de euros de fondos comunitarios en 2007. Además de las acciones destinadas a mejorar la protección en la UE, hay en marcha varias acciones para reforzar la protección en las fronteras. Los últimos cambios de importancia introducidos en la legislación europea sobre aduanas ayudarán a identificar envíos de alto riesgo para efectuar los controles pertinentes. La existencia de mecanismos de intercambio aduanero seguro también permitirá adoptar medidas urgentes cuando haya información sobre nuevos tipos de productos peligrosos. La información disponible en el sistema Rapex se distribuirá usando este mecanismo para alertar a las autoridades aduaneras competentes de cargamentos potencialmente peligrosos específicos. La Comisión también está de acuerdo en que la trazabilidad es una cuestión que hay que mejorar más. Las estadísticas muestran que los productos de origen desconocido notificados a través de Rapex descendieron, por primera vez, al 3 % en octubre de 2007, en comparación con el 17 % en 2006. La Comisión está analizando actualmente, con la ayuda de los Estados miembros, cómo asegurar que esta mejora no sea solo temporal y cómo hacer que sea sostenible. La Comisión ya ha incluido, en la legislación sobre el paquete sobre mercancías en el marco del mercado interior, una disposición que obliga a los operadores económicos a ofrecer información sobre la identidad de su proveedor. Esto debería contribuir al control del Mercado una vez que esta legislación entre en vigor. La Comisión también ha preguntado qué podría hacer China con respecto a la trazabilidad y acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas en China de exigir un código de barras en las fábricas aplicable a determinadas categorías de productos de alto riesgo. Por último, la Comisión ha destacado la responsabilidad de los operadores económicos afectados y acoge con satisfacción el compromiso de la industria de trabajar en la elaboración de medidas para generar confianza entre los consumidores, en particular a través de lo que estamos llamando un «pacto de seguridad». La Comisión también encargará a expertos la elaboración de un estudio de las medidas de seguridad empresarial en la cadena de suministro e informará a este respecto en el primer trimestre de 2008."@es21
"Esimesed tulemused tooteohutuse analüüsi kohta avaldati 22. novembril 2007. Need näitavad, et reguleeriv raamistik täidab oma eesmärki, kui seda kohaldatakse õigesti ja õigeaegselt. Rapexi süsteem töötab tõhusalt ohtlike toodete turult eemaldamiseks üle kogu Euroopa Liidu. Tooteohutuse analüüsi raport näitab sellegipoolest, et nii ennetusmeetmete kui rahvusvahelise koostöö osas on paranemisruumi, näiteks tõhustatud täitmiseks. Mõned kavandatud parandused on juba jõudnud meetme-eelsesse etappi, eriti mis puutub mänguasjade ohutuse direktiivi läbivaatamisse. Samuti on komisjonis ettevalmistamisel ajutine meede, millega nõutakse vastavate standardite läbivaatamiseni varustada need mänguasjad hoiatussildiga seniks, kuni vaadatakse läbi standardid. Komisjon aitab liikmesriikide turu järelvalveorganitel kindlaks määrata ja ühiselt jagada parimaid tavasid täiustatud kontrolli eesmärgil. Oktoobris 2007 andsid liikmesriigid aru parema koostöö algatustest majandusettevõtjatega ja spetsiifilisest mänguasjade järelevalvekampaaniatest. Komisjon kavatseb avaldada võrdlevad andmed õigusaktide jõustamissuutlikkuse kohta 2008. aasta tarbijatabelis, mis on uus ja ma loodan, väga kasulik algatus. Komisjon jätkab samuti ka liikmesriikide turujärelevalve suutlikkuse tugevdamist, selleks rahastatakse parimaid turu ühisjärelevalve projekte. Need projektid said 2007. aastal ühenduse vahendeid summas 1,3 miljonit eurot. Lisaks tugevdatud kaitsemeetmetele EL sees, on käimas mitmed ettevalmistused kaitse tugevdamiseks piiridel. Hiljutised suured muudatused ELi tollialastes õigusaktides aitavad määratleda kõrge riskiastmega kaubasaadetisi, mida on vaja kontrollida. Turvalised tolliteabevahetuse mehhanismid võimaldavad ka võtta kiiresti meetmeid kohe, kui sellesse sisestatakse teave uut liiki ohtlike toodete kohta. Mehhanismi kaudu levitatakse ka Rapexi süsteemi teavet, et hoiatada pädevaid tolliasutusi eriliste, võimalike ohtlike veoste eest. Ühtlasi on komisjon nõus, et ka jälgitavuse küsimuses on ruumi edasisteks täiustusteks. Statistika näitab, et Rapexi kaudu teatatud tundmatut päritolu tooted langesid oktoobris 2007 esimest korda 3%le, võrreldes 17 %ga 2006.aastal Komisjon analüüsib praegu liikmesriikide abiga, kuidas tagada, et taoline paranemine ei jääks ainult ajutiseks ja kuidas muuta see jätkusuutlikuks. Komisjon on kaubapakendit käsitlevatesse siseturu õigusaktidesse juba lisanud sätte, mis nõuab asjaomastelt ettevõtjatelt nende varustaja identiteedi avaldamist. See peaks jõustumisel soodustama turujärelevalvet. Komisjon on samuti esitanud küsimuse, mida võiks Hiina teha jälgitavuse suhtes ja tervitanud Hiina algatusi seoses nõudega varustada teatavad kõrge riskiastmega tooted vöötkoodiga juba vabrikus. Lõpuks on komisjon pööranud tähelepanu asjaomaste ettevõtete vastutusele ja tervitab tööstusepoolset kohustust töötada meetmete kallal tarbija usalduse suurendamiseks selle läbi, mida meie nimetame „ohutuspaktiks”. Komisjon saadab ka eksperte uurima ohutusmeetmeid tarneketis ja kannab sellest ette 2008. aasta esimeses kvartalis"@et5
"Tuoteturvallisuuden tilannearvioinnin ensimmäiset tulokset julkaistiin 22. marraskuuta 2007. Ne osoittavat, että sääntelykehys sopii tähän tarkoitukseen, jos ja kun sitä sovelletaan asianmukaisesti. Rapex-järjestelmä toimii tehokkaasti ja varmistaa, että vaaralliset tuotteet vedetään pois markkinoilta kaikkialla Euroopan unionissa. Tilannearviointiraportissa kuitenkin tunnustetaan, että parantamisen varaa on sekä ennaltaehkäisevissä toimissa että kansainvälisessä yhteistyössä, kuten laajennetussa täytäntöönpanossa. Jotkin suunnitellut parannukset ovat jo edenneet kohti käytännön toimia, etenkin liittyen lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin tarkistukseen. Komissio valmistelee myös parhaillaan väliaikaista toimenpidettä varoitusten vaatimiseksi magneettisiin leluihin näiden lelujen mahdollisesti aiheuttamien riskien torjumiseksi, kunnes standardien tarkistus on valmis. Komissio auttaa jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisia tunnistamaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä tarkastusten parantamiseksi. Lokakuussa 2007 jäsenvaltiot raportoivat parempaa yhteistyötä talouden toimijoiden kanssa koskevista aloitteista sekä erityisistä lelujen valvontakampanjoista. Komission tarkoituksena on julkaista vertailevia tietoja täytäntöönpanovalmiudesta vuoden 2008 kuluttajien tulostaulussa, joka on uusi ja toivoakseni erittäin hyödyllinen aloite. Komissio jatkaa myös konkreettisesti jäsenvaltioiden markkinavalvontavalmiuksien vahvistamista osallistumalla hyvin suunniteltujen yhteisten markkinavalvontaprojektien rahoittamiseen. Nämä projektit saivat vuonna 2007 yhteisön rahoitusta 1,3 miljoonaa euroa. EU:n sisäisen suojelun parantamisen lisäksi käynnissä on erilaisia toimia suojelun vahvistamiseksi rajoilla. Viimeaikaiset EU:n tullilainsäädäntöön tehdyt suuret muutokset auttavat tunnistamaan, mitkä suuren riskin tavaraerät on tarkastettava. Turvalliset tullien vaihtomekanismit mahdollistavat myös nopean toiminnan, kun saadaan tietoa uudentyyppisistä vaarallisista tuotteista. Rapex-järjestelmästä saatavia tietoja jaetaan tällä mekanismilla, jotta erityisten, mahdollisesti vaarallisten lastien tapauksissa voidaan hälyttää paikalle toimivaltaiset tulliviranomaiset. Komissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia. Tilastot osoittavat, että Rapexin kautta ilmoitettujen tuntematonta alkuperää olevien tuotteiden osuus pieneni ensimmäisen kerran kolmeen prosenttiin lokakuussa 2007, kun se vuonna 2006 oli 17 prosenttia. Komissio analysoi parhaillaan jäsenvaltioiden avulla, miten voidaan varmistaa, että tämä parannus ei ole vain väliaikainen, ja miten tehdä siitä pysyvä. Komissio on jo sisällyttänyt sisämarkkinoiden lainsäädäntöön säännöksen, joka vaatii talouden toimijoita pitämään saatavilla tavarantoimittajansa tunnistetiedot. Tästä on varmastikin hyötyä markkinavalvontainterventiolle, kun lainsäädäntö tulee voimaan. Komissio on myös kysynyt, mitä Kiina voisi tehdä jäljitettävyyden suhteen, ja on tyytyväinen Kiinassa tehtyihin aloitteisiin viivakoodien vaatimiseksi tehtaissa tietyille korkean riskin tuoteluokille. Lopuksi komissio on painottanut kyseisten talouden toimijoiden vastuuta ja on tyytyväinen siihen, että teollisuus sitoutuu ryhtymään toimenpiteisiin kuluttajien luottamuksen rakentamiseksi nimenomaan niin sanotulla "turvallisuussopimuksella". Komissio lähettää myös asiantuntijoita tekemään tutkimuksen liikealan turvallisuustoimenpiteistä jakeluketjussa ja raportoi aiheesta lisää vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä."@fi7
"Les premiers résultats de l’évaluation de la sécurité des produits ont été publiés le 22 novembre 2007. Ceux-ci indiquent que le cadre réglementaire est adapté à l’objectif fixé, si et lorsqu’il est bien appliqué. Le système Rapex fonctionne efficacement afin de faire en sorte que les produits dangereux soient retirés du marché dans toute l’Union européenne. Le rapport d’évaluation identifie néanmoins des possibilités d’amélioration, tant au niveau des actions préventives qu’au niveau de la coopération internationale, comme le renforcement du contrôle de l’application de la réglementation. Certaines des améliorations envisagées sont déjà à un stade avancé de leur concrétisation, notamment en ce qui concerne la directive relative à la sécurité des jouets. La Commission est également en train de préparer une mesure provisoire visant à apposer des avertissements sur les jouets magnétiques en attendant la révision des normes, afin de faire face au risque que ces jouets pourraient constituer. La Commission aide les autorités de surveillance du marché des États membres à identifier et à partager les meilleures pratiques en vue d’améliorer les contrôles. En octobre 2007, les États membres ont présenté des rapports sur des initiatives en vue d’une meilleure coopération avec les opérateurs économiques et sur des campagnes de surveillance spécifiques des jouets. La Commission a l’intention de publier des données comparatives concernant la capacité d’application de la réglementation dans le tableau de bord de la consommation de 2008, dans le cadre de ce qui est une initiative nouvelle et, je l’espère, très utile. La Commission continue également à renforcer concrètement la capacité de surveillance du marché des États membres en participant au financement de projets de surveillance du marché communs bien conçus. Ces projets ont reçu 1,3 million d’euros de fonds communautaires en 2007. Outre les actions visant à renforcer la protection au sein de l’UE, diverses actions sont en cours en vue de renforcer la protection aux frontières. Des changements importants récemment apportés à la législation douanière européenne aideront à identifier les envois à haut risque qui doivent être contrôlés. Des mécanismes d’échange sécurisé entre les douanes permettront aussi de prendre rapidement des mesures lorsque des informations relatives à de nouveaux types de produits dangereux sont communiquées. Les informations disponibles dans le système Rapex seront diffusées à l’aide de ce mécanisme, afin d’avertir les autorités douanières compétentes de cargaisons spécifiques potentiellement dangereuses. La Commission convient également que la traçabilité nécessite davantage d’améliorations. Les statistiques montrent que les produits d’origine inconnue signalés grâce à Rapex ont, pour la première fois, diminué pour atteindre 3 % en octobre 2007, contre 17 % en 2006. La Commission est actuellement en train d’analyser, avec l’aide des États membres, comment faire en sorte que cette amélioration ne soit pas temporaire et comment la rendre durable. La Commission a déjà intégré au paquet sur le marché intérieur des biens une disposition demandant aux opérateurs économiques de donner accès à l’identité de leur fournisseur. Cela devrait être utile à la surveillance du marché une fois que la législation entrera en vigueur. La Commission a également demandé ce que la Chine pouvait faire au sujet de la traçabilité et accueille avec satisfaction les initiatives prises en Chine afin de demander l’utilisation de codes-barres, au niveau des usines, sur certaines catégories de produits à haut risque. Enfin, la Commission a mis en évidence la responsabilité des opérateurs économiques concernés et salue l’engagement pris par l’industrie de travailler sur des mesures en vue de renforcer la confiance des consommateurs, en particulier au moyen de ce que nous appelons un «pacte de sécurité». La Commission enverra également des experts réaliser une étude des mesures de sécurité prises par les entreprises sur la chaîne d’approvisionnement et donnera plus de renseignements à ce sujet au cours du premier trimestre de 2008."@fr8
"A termékbiztonsági leltár első eredményeit 2007. november 22-én hozták nyilvánosságra. Ezek azt jelzik, hogy a szabályozási keret megfelel a célnak, ha és amennyiben azt megfelelően alkalmazzák. A Rapex rendszer hatékonyan működik, biztosítva, hogy a veszélyes termékeket az egész Európai Unióban kivonják a piacról. A leltári jelentés azonban meghatároz lehetőségeket a továbbfejlesztésre is, mind a prevenciós intézkedések, mind a nemzetközi együttműködés tekintetében, és ilyen példul a fokozott kikényszerítés. Néhány előirányzott továbbfejlesztés már most előrehaladott stádiumban van, és hamarosan konkrét intézkedéssé válik, nevezetesen ami például a játékbiztonsági irányelv felülvizsgálatát illeti. A Bizottság az e játékok által potenciálisan jelentett veszély kezelése érdekében jelenleg ideiglenes intézkedést készít elő, amely előírja a figyelmeztetéseket a mágneses játékokon a szabványok felülvizsgálatáig. A Bizottság támogatást nyújt a tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak, hogy azonosítsák és osszák meg egymással a legjobb gyakorlatot az ellenőrzések továbbfejlesztése érdekében. 2007. októberében a tagállamok beszámoltak a gazdasági szereplőkkel való jobb együttműködésre irányuló kezdeményezéseikről és a játékokra irányuló konkrét felügyeleti kampányokról. A Bizottság 2008-ra a fogyasztói eredménytáblában kívánja a nyilvánosságra hozni az összehasonlító végrehajtási kapacitásra vonatkozó adatokat egy új és reményeink szerint hasznos kezdeményezés révén. A Bizottság ugyancsak folytatja a tagállamok piacfelügyeleti kapacitásának konkrét megerősítését azzal, hogy részt vesz a jól megtervezett közös piacfelügyeleti projektek finanszírozásában. 2007-ben az ilyen projektek 1,3 millió euró közösségi finanszírozásban részesültek. Az EU-n belüli védelmet javítani szándékozó intézkedések mellett különféle intézkedések vannak folyamatban a védelem megerősítésére a határokon. Az EU vámjogszabályainak közelmúltbeli lényeges változásai segítséget nyújtanak a nagy kockázatú szállítmányok azonosításában az ellenőrzés számára. A biztonságos váminformációcsere mechanizmusai lehetővé teszik a gyors intézkedést, amikor az új típusú veszélyes termékekre az információ rendelkezésre áll. A Rapex rendszerben rendelkezésre álló információt ezen a mechanizmuson keresztül osztjuk meg annak érdekében, hogy felhívjuk az illetékes vámhatóságok figyelmét konkrét, potenciálisan veszélyes szállítmányokra. A Bizottság azzal is egyetért, hogy a nyomonkövethetőségen is javítani kell. A statisztikák rámutatnak arra, hogy az ismeretlen eredetű, Rapexen keresztül jelentett termékek mennyisége most először csökkent 3%-ra 2007. októberében, szemben a 2006. évi 17%-kal. A Bizottság a tagállamok segítségével jelenleg elemzi, hogy miként lehet biztosítani azt, hogy ez a javulás ne csak ideiglenes legyen, és miként lehet azt fenntarthatóvá tenni. A Bizottság az árucsomagolás belső piacára vonatkozó jogszabályba beillesztett egy rendelkezést, amely előírja a gazdasági szereplők számára beszállítóik azonosításának rendelkezésre állását. Ez hasznos lehet a piacfelügyeleti beavatkozás esetén, amikor ez a jogszabály majd hatályba lép. A Bizottság Kínát is megkérdezte, mit tehetne a nyomonkövethetőség érdekében, és üdvözli azt a kínai kezdeményezést, amely előírja a gyári szintű vonalkódok elhelyezését a nagy kockázatú termékek bizonyos kategóriáin. Végezetül a Bizottság hangsúlyozta az érintett gazdasági szereplők felelősségét, és üdvözli az ipar kötelezettségvállalását amellett, hogy fogyasztói bizalomépítő intézkedésekre törekszik, különösen az úgynevezett „biztonsági paktum” révén. A Bizottság szakértőket is kiküld, akik az üzleti biztonsági intézkedéseket tanulmányozzák a szállítói láncban; erről 2008 első negyedévében fog beszámolni."@hu11
". I primi risultati dell’inventario di sicurezza dei prodotti sono stati presentati il 22 novembre 2007. Indicano che il quadro normativo è appropriato per il campo d’azione, se e ove applicato adeguatamente. Il sistema RAPEX opera in modo efficace per garantire che i prodotti pericolosi siano ritirati dal mercato su nel territorio dell’Unione europea. Ciononostante, la relazione di inventario individua un margine per apportare miglioramenti, in azioni preventive e cooperazione internazionale, quale un’applicazione rafforzata. Alcuni miglioramenti previsti sono a uno stadio avanzato e stanno per diventare iniziative concrete, segnatamente per quanto riguarda la revisione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. La Commissione è inoltre impegnata nell’elaborazione di una misura temporanea che prevede avvertimenti sui giocattoli magnetici, in attesa della revisione delle norme, al fine di fronteggiare il rischio rappresentato da tali giocattoli. La Commissione sta collaborando con le autorità preposte alla vigilanza del mercato degli Stati membri per individuare e condividere le migliori prassi con l’obiettivo di rafforzare i controlli. Nell’ottobre 2007 gli Stati membri hanno riferito in merito a iniziative per una migliore cooperazione con gli operatori economici e relative a specifiche campagne di sorveglianza sui giocattoli. La Commissione intende pubblicare i dati comparati relativi alla capacità di applicazione nella pagella dei mercati dei beni di consumo per il 2008, un’iniziativa nuova e, mi auguro, molto utile. La Commissione continua anche a rafforzare in modo concreto la capacità di vigilanza del mercato degli Stati membri partecipando al finanziamento di progetti ben strutturati di sorveglianza congiunta del mercato. Nel 2007 tali progetti hanno ricevuto un finanziamento comunitario pari a 1,3 milioni di euro. Oltre alle azioni volte a migliorare la tutela nell’UE, sono in corso varie iniziative intese a rafforzare la protezione alle frontiere. Recenti importanti modifiche nella legislazione comunitaria in materia di dogane contribuiranno a individuare spedizioni ad alto rischio per i controlli. Meccanismi sicuri di scambio alla dogana consentiranno inoltre di intraprendere rapide azioni nel momento in cui sono accessibili le informazioni riguardanti nuovi tipi di prodotti pericolosi. Le informazioni disponibili nel sistema RAPEX saranno distribuite tramite questo meccanismo, al fine di avvisare le autorità doganali competenti di carichi specifici e potenzialmente pericolosi. La Commissione concorda anche sul fatto che la tracciabilità sia una questione suscettibile di ulteriori miglioramenti. Dalle statistiche emerge che i prodotti di origine non conosciuta notificati tramite RAPEX sono diminuiti, per la prima volta, del 3% nell’ottobre 2007, rispetto al 17% del 2006. La Commissione sta attualmente analizzando, con il sostegno degli Stati membri, in quale modo garantire che tale miglioramento non sia soltanto temporaneo e renderlo sostenibile. La Commissione ha già incluso, nella normativa in conformità del pacchetto per il mercato interno dei beni, una disposizione che obbliga gli operatori economici a rendere accessibile l’identità del loro fornitore. Questa iniziativa dovrebbe rivelarsi utile nell’intervento di vigilanza del mercato una volta che la normativa entrerà in vigore. La Commissione ha inoltre chiesto cosa la Cina potrebbe fare in merito alla tracciabilità, e accoglie con favore le decisioni prese nel paese volte a richiedere il codice a barre, a livello di stabilimento, in certe categorie di prodotti ad alto rischio. Infine, la Commissione ha sottolineato la responsabilità degli operatori economici interessati, e accoglie positivamente l’impegno da parte dell’industria di lavorare su provvedimenti volti a generare fiducia nei consumatori, in particolare per mezzo del cosiddetto “patto di sicurezza”. La Commissione invierà anche esperti per condurre un’indagine delle misure di sicurezza delle imprese nella catena di fornitura, e riferirà quindi in merito nel primo trimestre del 2008."@it12
"Pirmieji gaminių saugos inventorizavimo duomenys buvo paskelbti 2007 m. lapkričio 22 d. Jie rodo, kad reguliavimo bazė yra tinkama šiam tikslui, su sąlyga jei ji tinkamai taikoma, ir kai ji tinkamai taikoma. sistema veikia efektyviai ir užtikrina, kad pavojingi gaminiai būtų atšaukiami iš rinkos visoje Europos Sąjungoje. Nežiūrint į tai, inventorizavimo ataskaita taip pat išskiria prevencinių priemonių ir tarptautinio bendradarbiavimo tobulintinas sritis, pavyzdžiui, prievartinio įgyvendinimo stiprinimą. Kai kurie iš pasiūlytų patobulinimų jau netrukus taps konkrečiomis veiklomis, visų prima tai susiję su Žaislų saugos direktyvos peržiūrėjimu. Komisija šiuo metu taip pat rengia laikinėją priemonę, numatančią prievolę kol bus peržiūrėti standartai skelbti įspėjimus apie magnetinius žaislus, siekiant sumažinti šių žaislų galimai keliamą riziką. Komisija padeda valstybių narių priežiūros institucijoms identifikuoti ir skleisti geriausią patobulintos kontrolės tvarkos taikymo praktiką. priemonių 2007 m. spalį valstybės narės pateikė ataskaitas apie iniciatyvas, skirtas gerinti ekonomikos operatorių bendradarbiavimą, taip pat apie konkrečias žaislų priežiūros kampanijas. Įgyvendindama naują ir, tikiuosi, labai naudingą iniciatyvą – 2008 m. vartotojų rezultatų suvestinę, Komisija ketina paskelbti prievartinio įgyvendinimo pajėgumų lyginamuosius duomenis. Komisija taip pat toliau konkrečiai stiprina valstybių narių priežiūros pajėgumus, dalyvaudama finansuojant kokybiškus bendrus rinkos priežiūros projektus. 2007 m. šie projektai gavo 1,3 mln. eurų Bendrijos finansavimo. Be veiksmų, skirtų gerinti apsaugą ES viduje, planuojama įvairių veiksmų, stiprinančių apsaugą pasienyje. Neseniai priimti ES muitinės teisės aktų pakeitimai padės identifikuoti didelę riziką keliančias siuntas, bus atliekami jų patikrinimai. Saugūs muitinės mainų mechanizmai taip pat sudarys galimybę operatyviai imtis veiksmų, gavus informacijos apie naujus pavojingų gaminių tipus. Naudojant šį mechanizmą, bus platinama sistemoje sukaupta informacija, siekiant atkreipti muitinės institucijų dėmesį į konkrečius galimai pavojingus krovinius. Komisija sutinka, kad atsekamumo klausimą taip pat būtina tobulinti. Statistika rodo, kad nežinomos kilmės gaminių, apie kuriuos buvo pranešta per sistemą 2007 m. spalį pirmą kartą sumažėjo 3 %, palyginti su 17 % 2006 m. Komisija, kuriai padeda valstybės narės, šiuo metu analizuoja, kaip užtikrinti, kad šis pagerėjimas nebūtų tik laikinas, pasiekti, kad jis taptų tvarus. Komisija į prekių vidaus rinką reglamentuojančių teisės aktų paketą jau yra įtraukusi nuostatą, reikalaujančią, kad ekonomikos operatoriai turėtų informacijos apie jų tiekėjo tapatybę. Įsigaliojus šiems teisės aktams, ši nuostata turėtų būti naudinga rinkos prižiūrėtojų intervencijai. Komisija taip pat pateikė klausimą Kinijai, ką ji galėtų padaryti, ir sveikina Kinijos iškeltas iniciatyvas reikalauti tam tikrų padidintos rizikos kategorijų gaminius gamyklose ženklinti brūkšniniais kodais. Galiausiai, Komisija akcentavo atitinkamų ekonomikos operatorių atsakomybę ir pasveikino pramonės pasiryžimą sukurti priemonių, didinančių vartotojų pasitikėjimą, visų pirma taikant tai, ką mes vadiname „saugos paktu“. Komisija taip pat ketina siųsti ekspertus atlikti verslo saugos priemonių tiekimo grandinėje tyrimą, ir 2008 m. pirmąjį ketvirtį apie tai pateiks papildomą ataskaitą."@lt14
"− Produktu drošības inventarizācijas pirmie rezultāti tika laisti klajā 2007. gada 22. novembrī. Tie rāda, ka regulatīvās pamatstruktūras ir piemērotas šim nolūkam, ja tās pareizi piemēro un kad tās pareizi piemēro. sistēma darbojas efektīvi, lai nodrošinātu, ka bīstami produkti tiek izņemti no tirgus visā Eiropas Savienībā. Novērtēšanas ziņojums tomēr atklāj uzlabojumu apjomu gan novēršanas pasākumos, gan starptautiskajā sadarbībā, piemēram, pastiprinātā īstenojumā. Daži paredzētie uzlabojumi ir jau augstā gatavības pakāpē, lai kļūtu par konkrētu rīcību, it īpaši attiecībā uz Rotaļlietu drošības direktīvas pārskatīšanu. Komisija arī pašlaik gatavo pagaidu pasākumu, kas pieprasa pievienot brīdinājumus magnētiskām rotaļlietām, saskaņā ar standartu pārstrādi, lai mazinātu risku, ko šīs rotaļlietas var radīt. Komisija palīdz dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm konstatēt un dalīties ar labāko pieredzi uzlabotas kontroles nolūkos. 2007. gada oktobrī dalībvalstis ziņoja par iniciatīvām labākai sadarbībai ar saimnieciskās darbības subjektiem un rotaļlietu īpašas uzraudzības kampaņu jomā. Komisija gatavojas publicēt salīdzinošus datus par īstenošanas spējām patēriņa progresa ziņojumā par 2008. gadu, kas ir jauna un, cerams, ļoti noderīga iniciatīva. Komisija arī turpina konkrēti pastiprināt dalībvalstu tirgus uzraudzības spējas, piedaloties labi izplānotu kopēju tirgus uzraudzības projektu finansēšanā. Šie projekti saņēma EUR 1,3 miljoni Kopienas finansējumā 2007. gadā. Papildus aizsardzības uzlabošanas pasākumiem Eiropas Savienībā, dažādas akcijas tiek gatavotas, lai stiprinātu aizsardzību uz robežām. Nesenās lielās izmaiņas ES muitas tiesību aktos palīdzēs noteikt augsta riska sūtījumus kontrolei. Droši muitu apmaiņas mehānismi arī radīs iespēju veikt strauju darbību, kad kļūst pieejama informācija par jauniem bīstamu produktu veidiem. Informācija, kas pieejama sistēmā, tiks izplatīta, izmantojot šo mehānismu, lai brīdinātu kompetentās muitas iestādes par īpašam, iespējams bīstamām, kravām. Komisija arī piekrīt, ka izsekojamība ir jautājums, kas turpmāk jāuzlabo. Statistika liecina, ka nezināmas izcelsmes produkti, par kuriem ziņoja pirmo reizi samazinājās līdz 3 % 2007. gada oktobrī salīdzinājumā ar 17 % 2006. gadā. Komisija pašlaik analizē ar dalībvalstu palīdzību, kā panākt, lai šis uzlabojums nav īslaicīgs, un kā padarīt to ilgtspējīgu. Komisija jau ir iekļāvusi tiesību aktos par preču iesaiņojumu iekšējam tirgum nosacījumu, kas prasa saimnieciskās darbības subjektiem darīt pieejamu informāciju par viņu piegādātāja identitāti. Tam ir jāpalīdz tirgus uzraudzībai iejaukties, tiklīdz šis tiesību akts stāsies spēkā. Komisija ir arī prasījusi, ko Ķīna var darīt izsekojamības labā, un atzinīgi vērtē Ķīnā veiktās iniciatīvas, pieprasot svītru kodus rūpnīcas līmenī noteiktām augsta riska produktu kategorijām. Visbeidzot, Komisija ir uzsvērusi attiecīgo saimnieciskās darbības subjektu atbildību un atzinīgi vērtē industrijas apņemšanos izstrādāt pasākumus, lai celtu patērētāju uzticību, it sevišķi ar tā sauktā „drošības pakta” palīdzību. Komisija arī sūtīs ekspertus, lai veiktu pētījumu par uzņēmējdarbības drošības pasākumiem piegāžu ķēdē, un sniegs turpmāku ziņojumu par to 2008. gada pirmajā ceturksnī."@lv13
"The first results of the product safety stocktaking were released on 22 November 2007. These indicate that the regulatory framework is fit for the purpose, if properly applied and when properly applied. The Rapex system is working efficiently to ensure that dangerous products are recalled from the market throughout the European Union. The stocktaking report nonetheless identifies scope for improvements, both in preventive actions and in international cooperation, such as enhanced enforcement. Some envisaged improvements are already at an advanced stage towards becoming concrete actions, notably as concerns the revision of the Toy Safety Directive. The Commission is also in the process of preparing a temporary measure requiring warnings on magnetic toys, pending revision of the standards, to address the risk those toys could pose. The Commission is assisting the Member States’ market surveillance authorities to identify and share best practices with a view to improved controls. In October 2007, Member States reported on initiatives for better cooperation with economic operators and on specific surveillance campaigns on toys. The Commission intends to publish comparative enforcement capacity data in the consumer scoreboard for 2008, in what is a new and, I hope, very helpful initiative. The Commission also continues to concretely reinforce the market surveillance capacity of the Member States by participating in the financing of well-designed joint market surveillance projects. Those projects received EUR 1.3 million in Community funding in 2007. In addition to actions to improve protection within the EU, various actions are under way to strengthen protection at borders. Recent major changes to EU customs legislation will assist in identifying high risk consignments for controls. Secure customs exchange mechanisms will also enable rapid action to be taken when information becomes available on new types of dangerous products. Information available in the Rapex system will be distributed using this mechanism, in order to alert the competent customs authorities of specific, potentially dangerous cargos. The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements. Statistics show that products of unknown origin notified through Rapex were, for the first time, down to 3% in October 2007, as compared to 17% in 2006. The Commission is currently analysing, with the help of the Member States, how to ensure that this improvement is not only temporary, and how to make it sustainable. The Commission has already included, in the legislation under the internal market for goods package, a provision requiring economic operators to have available the identity of their supplier. This should be helpful for market surveillance intervention once that legislation enters into force. The Commission has also asked what China could do about traceability, and welcomes the initiatives taken in China to require bar coding, at factory level, of certain categories of high risk products. Finally, the Commission has highlighted the responsibility of the economic operators concerned, and welcomes the commitment from industry to work on measures to build consumer confidence, in particular through what we are calling a ‘safety pact’. The Commission will also send experts to carry out a study of business safety measures in the supply chain, and will report further on this in the first quarter of 2008."@mt15
". De eerste resultaten van de tussentijdse evaluatie van de productveiligheid werden vrijgegeven op 22 november 2007. Daaruit bleek dat het regelgevingskader geschikt is voor zijn doel, tenminste, als en wanneer het daadwerkelijk wordt nageleefd. Het Rapex-systeem werkt doeltreffend en zorgt ervoor dat gevaarlijke producten in heel Europa worden teruggeroepen. Uit het evaluatieverslag blijkt echter ook dat er nog nood is aan verbetering, zowel op het vlak van preventieve actie als op het vlak van internationale samenwerking, bijvoorbeeld inzake een betere controle op de naleving. Sommige geplande verbeteringen zijn al goed op weg om omgezet te worden in concrete actie, zoals de herziening van de richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed. In afwachting van de herziening van de norm, werkt de Commissie bovendien aan een tijdelijke maatregel die waarschuwingen op magnetisch speelgoed verplicht maakt, om de consumenten te wijzen op de mogelijke gevaren. De Commissie ondersteunt de autoriteiten voor markttoezicht van de lidstaten bij het bepalen en uitwisselen van optimale werkmethoden om zo de controle te kunnen verbeteren. In oktober 2007 hebben de lidstaten verslag uitgebracht van initiatieven voor een betere samenwerking met de economische operatoren en over specifieke toezichtcampagnes op speelgoed. De Commissie is van plan om, in het kader van een nieuw en hopelijk zeer nuttig initiatief, vergelijkbare gegevens hierover te publiceren in het consumentenscorebord voor 2008. De Commissie blijft ook het markttoezicht van de lidstaten concreet steunen door financiële hulp te bieden aan goed georganiseerde grensoverschrijdende markttoezicht-projecten. Die projecten hebben in 2007 voor 1,3 miljoen euro financiële bijdragen van de Gemeenschap ontvangen. Naast acties om een betere bescherming te bieden binnen de EU, wordt er ook actie ondernomen om de bescherming aan de buitengrenzen te verbeteren. De recente, diepgaande veranderingen in de douanewetgeving van de EU zullen het eenvoudiger maken risicovolle goederen te identificeren voor controle. Dankzij een veilig uitwisselingsmechanisme zal de douane snel kunnen optreden wanneer er nieuwe informatie vrijkomt over een gevaarlijk product. De informatie die beschikbaar is dankzij het Rapex-systeem zal via dat mechanisme verspreid worden zodat de bevoegde douaneautoriteiten op de hoogte worden gebracht van bepaalde ladingen die mogelijk gevaarlijke goederen kunnen bevatten. De Commissie is het ermee eens dat er nog ruimte voor verbetering is wat de naspeurbaarheid van goederen betreft. Cijfers tonen aan dat het aandeel producten van onbekende oorsprong dat via Rapex werd gemeld in oktober 2007 voor het eerst slechts drie procent betrof, terwijl dat in 2006 nog zeventien procent was. De Commissie onderzoekt momenteel hoe ze die verbetering duurzaam kan maken zodat de resultaten niet slechts van tijdelijke aard zullen zijn. De Commissie heeft in het wetgevingspakket inzake de interne markt van goederen al de voorziening opgenomen dat economische operatoren de identiteit van hun leverancier kenbaar moeten kunnen maken. Van zodra die wetgeving van kracht wordt, zal die voorziening nuttig zijn voor eventuele interventies als het gevolg van markttoezicht. De Commissie heeft ook al aan de Chinese autoriteiten gevraagd wat zij kunnen doen op het vlak van naspeurbaarheid en zij is zeer tevreden over de initiatieven die China heeft genomen om in de fabrieken bepaalde risicovolle producten van streepjescodes te voorzien Ten slotte heeft de Commissie de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de betrokken economische operatoren, en ze heeft met tevredenheid vastgesteld dat de bedrijfswereld zich inzet om het vertrouwen van de consument te herstellen, vooral aan de hand van het zogeheten “veiligheidspact”. De Commissie zal bovendien specialisten opdragen een onderzoek in te stellen naar de veiligheidsmaatregelen in de toeleveringsketen en zal hierover verder verslag uitbrengen in het eerste kwartaal van 2008."@nl3
"Pierwsze wyniki badania bezpieczeństwa produktów zostały przedstawione w dniu 22 stycznia 2007 r. Wskazują one, że ramy regulacyjne są dostosowane do celu, jeśli są one właściwie stosowane i kiedy są właściwie stosowane. System Rapex działa skutecznie w celu zapewnienia usuwania produktów niebezpiecznych z rynku w całej Unii Europejskiej. Niemniej jednak sprawozdanie z badanie wymienia pewne ulepszenia, zarówno w zakresie działań prewencyjnych jak i współpracy międzynarodowej, takie jak wzmocnienie wprowadzania w życie przepisów. Te przewidywane ulepszenia są już na zaawansowanym etapie na drodze do przekształcenia ich w konkretne działania, zwłaszcza w odniesieniu do rewizji dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Komisja także jest w trakcie przygotowywania środka tymczasowego wymagającego ostrzeżeń na zabawkach magnetycznych, dokonuje przeglądu standardów, w celu zapobieżenia ryzyku, jakie takie zabawki mogą rodzić. Komisja pomaga także władzom państw członkowskich zajmującym się nadzorem rynku w zidentyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi praktykami w celu poprawy kontroli. W październiku 2007 r. państwa członkowskie przedstawiły sprawozdania dotyczące inicjatyw na rzecz lepszej współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz szczególnego nadzoru nad kampaniami dotyczącymi zabawek. Komisja ma zamiar opublikować dane porównawcze dotyczące zdolności do wprowadzania w życie na tablicy wyników dla konsumentów, co jest nową i, mam nadzieję, bardzo pomocną inicjatywą. Komisja także nadal konkretnie wzmacnia zdolności państw członkowskich do nadzorowania rynku poprzez udział w finansowaniu dobrze ukierunkowanych wspólnych projektów w zakresie nadzorowania rynku. Projekty te otrzymały w 2007 r. 1,3 miliona euro z funduszy wspólnotowych. Ponadto, wprowadzane są działania w celu poprawy ochrony w UE oraz działania mające na celu wzmocnienie ochrony na granicach. Ostatnie wielkie zmiany w prawodawstwie UE dotyczącym ceł pomogą w zidentyfikowaniu przesyłek wysokiego ryzyka, które muszą być kontrolowane. Mechanizmy bezpiecznych ceł handlowych umożliwią także podjęcie szybkich działań, kiedy dostępne będą informacje dotyczące nowych rodzajów produktów niebezpiecznych. Informacje dostępne w systemie Rapex będą dystrybuowane przy pomocy tego mechanizmu, w celu ostrzeżenia właściwych władz celnych o szczególnych, potencjalne niebezpiecznych towarach. Komisja także zgadza się, że należy nadal ulepszać identyfikowalność produktów. Dane statystyczne wykazują, że ilość produktów nieznanego pochodzenia zgłoszonych poprzez Rapex, po praz pierwszy, spadła do 3% w październiku 2007 r., w porównaniu z 17% w 2006 r. Komisja obecnie analizuje, a pomocą państw członkowskich, jak zapewnić, aby ta poprawa nie była tylko tymczasowa i jak uczynić ją trwałą. Komisja już włączyła do prawodawstwa w zakresie pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku towarów, przepis wymagający od podmiotów gospodarczych udostępniania tożsamości ich dostawcy. Powinno być to pomocne dla interwencji w zakresie nadzoru rynku po wejściu w życie prawodawstwa. Komisja także zapytała, co Chiny mogą zrobić w zakresie identyfikowalności i z zadowoleniem przyjęła inicjatywy podjęte w Chinach, aby wymagać kodowania przez fabrykę pewnych kategorii produktów wysokiego ryzyka. W końcu Komisja podkreśliła odpowiedzialność danych podmiotów gospodarczych i z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie branży do pracy nad środkami mającymi na celu budowanie zaufania konsumenta, w szczególności poprzez to co nazywamy „paktem bezpieczeństwa”. Komisja wyśle także ekspertów, aby przeprowadzili badanie środków bezpieczeństwa przedsiębiorstw w łańcuchu dostawy i przedstawi sprawozdanie na ten temat w pierwszym kwartale 2008 r."@pl16
"Os primeiros resultados do inventário do sistema de controlo de segurança dos produtos de consumo foram apresentados em 22 de Novembro de 2007 e indicam que o quadro regulamentar é adequado aos fins em vista, se e quando correctamente aplicado. O sistema RAPEX está a funcionar eficazmente no sentido de assegurar a retirada dos produtos do mercado em toda a União Europeia. O inventário identifica, todavia, diversos pontos com margem para melhorias, ao nível das acções preventivas e na cooperação internacional, como é o caso da melhoria da aplicação. Alguns pontos que se pretende melhorar encontram-se já em fase avançada no sentido de se tornarem acções concretas, nomeadamente no que se refere à revisão da directiva relativa à segurança dos brinquedos. A Comissão está igualmente em vias de preparar uma medida temporária para exigir a aposição de avisos nos “brinquedos magnéticos” durante a revisão da norma comunitária, de modo a fazer face ao risco que estes brinquedos possam representar. A Comissão presta apoio às autoridades de fiscalização do mercado dos Estados-Membros de modo a identificar e partilhar as melhores práticas e numa perspectiva de melhorar os controlos efectuados. Em Outubro de 2007, os Estados-Membros deram conta de iniciativas no sentido de uma melhor cooperação com os operadores económicos e de campanhas de fiscalização específica de brinquedos. A Comissão tenciona publicar dados comparativos sobre a capacidade de aplicação do painel de avaliação dos mercados de consumo para 2008, o que constitui uma iniciativa nova e, espero eu, bastante útil. A Comissão continua também a reforçar concretamente a capacidade de fiscalização do mercado por parte dos Estados-Membros, através da participação no financiamento de projectos comuns bem concebidos e destinados à fiscalização do mercado. Em 2007, estes projectos receberam 1,3 milhões de euros em financiamentos. Adicionalmente a acções destinadas a melhorar a protecção no seio da UE, estão em curso diversas acções para reforçar a protecção das fronteiras. Alterações recentes e substanciais à legislação aduaneira da UE darão apoio na identificação para controlo das remessas de alto risco. Mecanismos seguros de intercâmbio aduaneiro possibilitarão uma rápida actuação logo que haja informações disponíveis sobre novos tipos de produtos perigosos. As informações existentes no sistema RAPEX serão distribuídas mediante a utilização deste mecanismo, por forma a alertar as competentes autoridades aduaneiras relativamente a cargas específicas e potencialmente perigosas. A Comissão também entende que a rastreabilidade pode ser matéria para futuras melhorias. As estatísticas demonstram que os produtos de origem desconhecida, notificados através do sistema RAPEX, se situaram pela primeira vez abaixo dos 3% em Outubro de 2007, por comparação com 17% registados em 2006. A Comissão, com o apoio dos Estados-Membros, analisa presentemente a forma de garantir que esta melhoria não seja apenas temporária, tornando-a sustentável. A Comissão já incluiu, na legislação do mercado interno relativa à embalagem de produtos, uma disposição na qual se exige que os operadores económicos disponibilizem a identidade dos seus fornecedores. Este ponto poderia ser útil numa perspectiva de intervenção fiscalizadora no mercado logo que a legislação entre em vigor. A Comissão quis igualmente saber o que poderia a China fazer em relação à rastreabilidade, tendo saudado as iniciativas deste país no sentido da exigência de códigos de barras ao nível do sector fabril relativamente a certas categorias de produtos de elevado risco. Por último, a Comissão chamou a atenção para a responsabilidade dos operadores económicos envolvidos e congratulou-se com o empenhamento da indústria para trabalhar em medidas geradoras de confiança entre os consumidores, em especial no que se refere àquilo que designamos como “pacto de segurança”. A Comissão vai igualmente proceder ao envio de peritos com vista à realização de um estudo sobre medidas de segurança na chamada cadeia de fornecimento. Dará conhecimento da evolução destas diligências durante o primeiro trimestre de 2008."@pt17
"The first results of the product safety stocktaking were released on 22 November 2007. These indicate that the regulatory framework is fit for the purpose, if properly applied and when properly applied. The Rapex system is working efficiently to ensure that dangerous products are recalled from the market throughout the European Union. The stocktaking report nonetheless identifies scope for improvements, both in preventive actions and in international cooperation, such as enhanced enforcement. Some envisaged improvements are already at an advanced stage towards becoming concrete actions, notably as concerns the revision of the Toy Safety Directive. The Commission is also in the process of preparing a temporary measure requiring warnings on magnetic toys, pending revision of the standards, to address the risk those toys could pose. The Commission is assisting the Member States’ market surveillance authorities to identify and share best practices with a view to improved controls. In October 2007, Member States reported on initiatives for better cooperation with economic operators and on specific surveillance campaigns on toys. The Commission intends to publish comparative enforcement capacity data in the consumer scoreboard for 2008, in what is a new and, I hope, very helpful initiative. The Commission also continues to concretely reinforce the market surveillance capacity of the Member States by participating in the financing of well-designed joint market surveillance projects. Those projects received EUR 1.3 million in Community funding in 2007. In addition to actions to improve protection within the EU, various actions are under way to strengthen protection at borders. Recent major changes to EU customs legislation will assist in identifying high risk consignments for controls. Secure customs exchange mechanisms will also enable rapid action to be taken when information becomes available on new types of dangerous products. Information available in the Rapex system will be distributed using this mechanism, in order to alert the competent customs authorities of specific, potentially dangerous cargos. The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements. Statistics show that products of unknown origin notified through Rapex were, for the first time, down to 3% in October 2007, as compared to 17% in 2006. The Commission is currently analysing, with the help of the Member States, how to ensure that this improvement is not only temporary, and how to make it sustainable. The Commission has already included, in the legislation under the internal market for goods package, a provision requiring economic operators to have available the identity of their supplier. This should be helpful for market surveillance intervention once that legislation enters into force. The Commission has also asked what China could do about traceability, and welcomes the initiatives taken in China to require bar coding, at factory level, of certain categories of high risk products. Finally, the Commission has highlighted the responsibility of the economic operators concerned, and welcomes the commitment from industry to work on measures to build consumer confidence, in particular through what we are calling a ‘safety pact’. The Commission will also send experts to carry out a study of business safety measures in the supply chain, and will report further on this in the first quarter of 2008."@ro18
"Prvé výsledky hodnotenia bezpečnosti výrobkov boli zverejnené 22. novembra 2007. Naznačujú, že regulačný rámec je na tento účel vhodný, ak je používaný správnym spôsobom a v správnom čase. Systém Rapex funguje efektívne a zabezpečuje, aby nebezpečné výrobky boli stiahnuté z trhu celej Európskej únie. V hodnotiacej správe je aj napriek tomu uvedený rozsah zlepšení v rámci preventívnych opatrení i medzinárodnej spolupráce, ako napríklad ich lepšie presadzovanie. Niektoré plánované zlepšenia sú už v pokročilom štádiu smerom ku konkrétnym opatreniam, predovšetkým pokiaľ ide o revíziu smernice týkajúcej sa bezpečnosti hračiek. Komisia je tiež v procese prípravy dočasného opatrenia, na základe ktorého sa budú vyžadovať výstrahy na magnetických hračkách a prerokúva revíziu noriem s cieľom reagovať na riziko, ktoré by tieto hračky mohli predstavovať. Komisia pomáha orgánom členských štátov, ktoré vykonávajú dozor nad trhom, určovať a zdieľať osvedčené postupy na zdokonalenie kontrol. V októbri 2007 členské štáty predložili správu o iniciatívach za lepšiu spoluprácu s hospodárskymi subjektami a o osobitných kampaniach týkajúcich sa dozoru nad hračkami. Komisia plánuje zverejniť porovnávacie údaje o kapacite na presadzovanie práva v spotrebiteľskej hodnotiacej tabuľke na rok 2008 v rámci novej, a dúfam veľmi prínosnej, iniciatívy. Komisia tiež pokračuje v konkrétnom úsilí pri posilňovaní kapacity dozoru nad trhom členských štátov tým, že sa zúčastňuje na financovaní kvalitne spracovaných spoločných projektov zameraných na dozor nad trhom. Na tieto projekty bola prijatá suma vo výške 1,3 milióna eur v rámci financovania Spoločenstvom v roku 2007. Okrem opatrení na zlepšenie ochrany v rámci EÚ sú pripravované rôzne opatrenia na posilnenie ochrany na hraniciach. Nedávne veľké zmeny týkajúce sa právnych predpisov EÚ v colnej oblasti uľahčia odhaľovanie vysoko rizikových zásielok pri kontrolách. Mechanizmy bezpečnej výmeny informácií v rámci colnej správy tiež umožnia, aby bol po získaní informácií o nových druhoch nebezpečných výrobkov podniknutý rýchly zásah. Informácie dostupné v rámci systému Rapex budú pomocou tohto systému rozšírené s cieľom upozorniť príslušné colné orgány o konkrétnych, potenciálne nebezpečných nákladoch. Komisia tiež súhlasí, že oblasť sledovateľnosti tovaru je predmetom ďalšieho zdokonaľovania. Štatistické údaje ukazujú, že podiel výrobkov neznámeho pôvodu zistených prostredníctvom systému Rapex sa v októbri 2007 znížil na úroveň 3 % v porovnaní so 17 % v roku 2006. Komisia s pomocou členských štátov v súčasnosti skúma možnosti zabezpečenia toho, aby zlepšenie nemalo iba dočasný, ale udržateľný charakter. Do právnych predpisov o vnútorného trhu v rámci legislatívneho balíka návrhov o výrobkoch už Komisia zahrnula ustanovenie, na základe ktorého sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby sprístupnili totožnosť svojho dodávateľa. Orgánom pre dohľad nad trhom by to malo pomôcť pri vykonávaní ich činnosti hneď, ako tieto právne predpisy nadobudnú účinnosť. Komisia sa tiež opýtala, čo by v súvislosti  so sledovateľnosťou mohla vykonať Čína a víta iniciatívy uskutočnené v tejto krajine, zamerané na požiadavku čiarového kódovania na úrovni podniku pri niektorých kategóriách vysoko rizikových výrobkov. Komisia nakoniec zdôraznila zodpovednosť príslušných hospodárskych subjektov a víta záväzok zástupcov priemyslu pracovať na opatreniach s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľa, predovšetkým prostredníctvom toho, čo nazývame „pakt bezpečnosti“. Komisia tiež vyšle odborníkov, aby vypracovali štúdiu o bezpečnostných opatreniach v rámci obchodu v dodávateľskom reťazci a predloží o tom ďalšiu správu v prvom štvrťroku 2008."@sk19
"Prvi rezultati pregleda stanja varnosti izdelkov so bili objavljeni 22. novembra 2007. Ti kažejo, da je ureditveni okvir primeren, če in ko se ga pravilno uporablja. Sistem RAPEX učinkovito zagotavlja, da se nevarni izdelki umaknejo s trga po vsej Evropski uniji. Poročilo o pregledu stanja kljub temu opredeljuje izboljšave v obliki preventivnih ukrepov in mednarodnega sodelovanja, kot je okrepljeno izvrševanje. Nekatere predvidene izboljšave so že na stopnji, ko postajajo konkretni ukrepi, zlasti v zvezi z revizijo direktive o varnosti igrač. Komisija pripravlja tudi začasen ukrep, ki bo zahteval opozorila na magnetnih igračah, dokler ne bodo revidirani standardi za obravnavo morebitnega tveganja teh igrač. Komisija pomaga organom za nadzor trga v državah članicah pri opredelitvi in izmenjavi najboljših praks za boljši nadzor. Oktobra 2007 so države članice poročale o pobudah za boljše sodelovanje z gospodarskimi subjekti in o posebnih kampanjah nadzora igrač. Komisija namerava v pregledu stanja za potrošnike za leto 2008 objaviti primerjalne podatke o izvršilni zmogljivosti, kar je nova in, upam, zelo koristna pobuda. Komisija še naprej krepi zmogljivost nadzora trga držav članic, tako da financira dobro načrtovane skupne projekte nadzora trga. Tem projektom je leta 2007 Skupnost podelila 1,3 milijona EUR. Poleg ukrepov za izboljšanje zaščite znotraj EU se izvajajo različni ukrepi za okrepitev zaščite na mejah. Nedavne velike spremembe carinske zakonodaje EU bodo pri nadzoru pomagale opredeljevati pošiljke z visokim tveganjem. Varni carinski mehanizmi za izmenjavo informacij bodo omogočili tudi hitro ukrepanje, ko bodo prejete informacije o novih vrstah nevarnih izdelkov. Informacije, ki jih zagotavlja sistem Rapex, se bodo s tem mehanizmom razširjale, da se pristojne carinske organe opozori na posebne, potencialno nevarne tovore. Komisija se tudi strinja, da je sledljivost zadeva, ki jo je treba dodatno izboljšati. Statistika kaže, da se je oktobra 2007 število izdelkov neznanega izvora, ki so bili sporočeni prek sistema Rapex, prvič zmanjšalo na 3 % v primerjavi s 17 % leta 2006. Komisija s pomočjo držav članic zdaj preučuje, kako zagotoviti, da to izboljšanje ne bo samo začasno, in kako ga narediti trajnostno. Komisija je v zakonodajo pod paket o notranjem trgu blaga že vključila določbo, ki zahteva, da imajo gospodarski subjekti na voljo podatke o svojih dobaviteljih. To bi moralo biti koristno za posredovanje pri nadzoru trga, ko bo ta zakonodaja stopila veljavo. Komisija je tudi vprašala, kaj bi lahko glede sledljivosti naredila Kitajska, in pozdravlja pobude, ki so jih na Kitajskem sprejeli glede zahteve za uporabljanje črtne kode na tovarniški ravni pri nekaterih vrstah izdelkov z visokim tveganjem. Končno, Komisija je poudarila odgovornost zadevnih gospodarskih subjektov in pozdravlja zavezo industrije glede priprave ukrepov, ki bodo ustvarili zaupanje potrošnikov, zlasti z „varnostnim dogovorom“. Komisija bo tudi poslala strokovnjake, da bodo izvedli študijo o varnostnih ukrepih podjetij v dobavni verigi, in bo o tem poročala v prvem četrtletju leta 2008."@sl20
". − De första resultaten av översynen av produktsäkerhet offentliggjordes den 22 november 2007. Dessa visar på att den rättsliga ramen tjänar sitt syfte om och när den tillämpas korrekt. Rapex-systemet fungerar effektivt när det gäller att återkalla farliga produkter från marknaden över hela Europeiska unionen. I översynsrapporten fastställs ändå att det finns en del som kan förbättras, både vad gäller förebyggande åtgärder och på området för internationellt samarbete, såsom förstärkt övervakning. Vissa förbättringar som planeras är redan på god väg att bli konkreta åtgärder; detta gäller särskilt revideringen av leksakssäkerhetsdirektivet. Kommissionen håller också på att förbereda en tillfällig åtgärd där man kräver varningstext på magnetleksaker i avvaktan på en revidering av normerna, för att ta itu med de risker som sådana leksaker kan utgöra. Kommissionen bistår medlemsstaternas marknadsövervakningsmyndigheter när det gäller att fastställa och förmedla bästa metoder i fråga om förbättrad kontroll. I oktober 2007 rapporterade medlemsstater om initiativ för ett bättre samarbete med ekonomiska aktörer och om särskilda övervakningskampanjer för leksaker. Kommissionen har för avsikt att offentliggöra jämförande uppgifter om övervakningskapacitet på resultattavlan för konsumenter för 2008, vilket är ett nytt och, förhoppningsvis, mycket betydelsefullt initiativ. Kommissionen fortsätter också att konkret förstärka medlemsstaternas kapacitet för marknadsövervakning genom att delta i finansieringen av väl utformade gemensamma marknadsövervakningsprojekt. Dessa projekt finansierades med 1,3 miljoner euro ur gemenskapsbudgeten under 2007. Utöver åtgärder för att förbättra skyddet inom EU har flera åtgärder inletts för att stärka skyddet vid gränserna. De betydande förändringar som skett nyligen av EU:s tullagstiftning kommer att bidra till att definiera sändningar förenade med stora risker för kontroll. Säkra utbytesmekanismer för tullar kommer också att möjliggöra snabbt agerande när information om nya sorters farliga produkter blir tillgänglig. Information som är tillgänglig i Rapex-systemet kommer att tillhandahållas med hjälp av denna mekanism för att de behöriga tullmyndigheterna ska göras uppmärksamma på särskild, potentiellt farlig last. Kommissionen håller också med om att spårbarheten bör förbättras. Statistiken visar att produkter med okänt ursprung som redovisas med Rapex-systemet var nere i 3 procent för första gången i oktober 2007, jämfört med 17 procent 2006. Kommissionen analyserar för närvarande med hjälp av medlemsstaterna hur man ska kunna försäkra sig om att denna förbättring inte bara är tillfällig, och hur man ska kunna göra den hållbar. Kommissionen har redan inbegripit en bestämmelse i lagstiftningen inom ramen för den inre marknaden för godsförpackning, som innebär att ekonomiska operatörer måste kunna tillhandahålla leverantörens identitet. Detta borde underlätta för marknadsövervakningsåtgärderna när lagstiftningen träder i kraft. Kommissionen har också frågat vad Kina skulle kunna göra på området för spårbarhet, och välkomnar initiativet i Kina att kräva streckkoder på fabriksnivå på vissa kategorier av produkter som utgör hög risk. Slutligen har kommissionen betonat de berörda ekonomiska operatörernas ansvar, och välkomnar åtagandet från industrins sida att arbeta på åtgärder för att öka konsumenternas förtroende, framför allt genom vad vi kallar för en ”säkerhetspakt”. Kommissionen kommer dessutom att skicka experter för att genomföra en undersökning av affärssäkerhetsåtgärder i leverantörskedjan, och kommer att fortsätta att rapportera om detta under det första kvartalet 2008."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
"Rapex"14,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph