Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, απουσιάζει βέβαια η Επίτροπος κ. Reding, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι το εύρος των γνώσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κ. Verheugen επαρκεί για να μου απαντήσει σε ένα συμπληρωματικό ερώτημα, δηλαδή αν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία ή ενδείξεις που συνδέουν την προέλευση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των SPAM, με τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα προστασίας από τέτοιου είδους ανεπιθύμητες οχλήσεις."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, paní komisařka Reding samozřejmě není přítomna, ale jsem si jist, že místopředseda komise, pan Verheugen má dostatečný rozsah znalostí, aby zodpověděl moji doplňující otázku: Zda má Komise důkaz nebo vodítka, která spojují zdroj nevyžádaných e-mailů – spamu – se společnostmi, které nabízí služby a produkty na ochranu proti takovým nežádoucím vniknutím."@cs1
"Fru formand! Kommissær Reding er ganske vist ikke til stede, men jeg er sikker på, at Kommissionens næstformand, hr. Verheugen, har et så bredt kendskab til emnet, at han kan besvare et tillægsspørgsmål, nemlig om Kommissionen er i besiddelse af oplysninger eller indicier, der kæder uopfordret elektronisk post, dvs. spam, sammen med de virksomheder, der udbyder serviceydelser og produkter til beskyttelse mod denne form for chikane."@da2
"Frau Präsidentin! Kommissarin Reding ist leider nicht da, aber ich bin sicher, der Vizepräsident der Kommission, Herr Verheugen, verfügt über ausreichende Kenntnisse, um meine Zusatzfrage beantworten zu können. Liegen dem Kommissar Hinweise für eine Verbindung zwischen der Quelle unerbetener Emails – Spam – und Unternehmen vor, die Dienste und Produkte zum Schutz gegen eine derart unerwünschte Verletzung der Privatsphäre anbieten?"@de9
"Madam President, the Commissioner Mr Reding is absent, of course, but I am sure the Vice-President of the Commission, Mr Verheugen, has sufficient breadth of knowledge to answer my question on a supplementary matter: whether the Commission has evidence or clues linking the source of unsolicited e-mails - spam - to the companies offering services and products for protection against such unwanted intrusions."@en4
"Señora Presidenta, obviamente la Comisaria, señora Reding, no se encuentra presente, pero estoy seguro de que el Vicepresidente de la Comisión, el señor Verheugen, cuenta con información suficiente para contestar a mi pregunta de manera accesoria: si la Comisión tiene pruebas o indicios que relacionen la fuente de correos electrónicos no solicitados —spam— con las empresas que ofrecen servicios y productos para la protección contra tales intrusiones no deseadas."@es21
"Proua pesident, volinik härra Reding muidugi puudub, aga ma olen kindel et komisjoni asepresidendil, härra Verheugenil on piisavalt laialdased teadmised vastata mulle täiendavas küsimuses: kas komisjonil on tõendeid või juhtlõnga, mis soovimatu posti eest kaitsmise eesmärgil seostaks soovimatu elektronposti (rämpsposti) allika asjaomaseid teenuseid ja tooteid pakkuvate firmadega."@et5
"Arvoisa puhemies, komission jäsen Reding on poissa, mutta olen varma, että komission varapuheenjohtaja Verheugenilla on riittävän laaja tietämys lisäkysymykseeni vastaamiseen: Onko komissiolla todisteita tai vinkkejä, jotka yhdistävät pyytämättä lähetetyn sähköpostin – roskapostin – yrityksiin, jotka tarjoavat palveluja ja tuotteita tällaista häirintää vastaan?"@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, M Reding est absente, bien sûr, mais je suis sûr que le vice-président de la Commission, M. Verheugen, a suffisamment de connaissances pour répondre à ma question sur un autre sujet: la Commission a-t-elle des preuves ou des indices reliant la source des courriels indésirables – pourriels – aux entreprises offrant des services et des produits de protection contre ces intrusions non souhaitées."@fr8
"Elnök asszony! Reding biztos úr természetesen távol van, de biztos vagyok abban, hogy a Bizottság alelnöke, Verheugen úr megfelelően mély ismeretekkel rendelkezik kérdésem megválaszolásához. Kérdésem egy kiegészítő témához kapcsolódik: rendelkezik-e a Bizottság bizonyítékokkal vagy nyomokkal arra vonatkozóan, hogy összekapcsolható-e a kéretlen e-mail-ek – a spam-ek – forrása a nem kívánatos behatolás ellen védelmet nyújtó szolgáltatást és termékeket felajánló cégekkel?"@hu11
". Signora Presidente, la signora Commissario Reding è assente, certo, ma sono sicuro che il Vicepresidente della Commissione Verheugen disponga di una conoscenza sufficiente per rispondere alla mia domanda su una questione supplementare: desidero sapere se la Commissione ha prove o indizi che collegano i messaggi di posta elettronica indesiderata ( ) alle società che offrono servizi e prodotti per la tutela da tali sgradite intrusioni."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos narė V. Reding nedalyvauja, tačiau esu įsitikinęs, kad Komisijos Pirmininko pavaduotojas turės pakankamai žinių, kad galėtų atsakyti į mano papildomą klausimą, ar Komisija turi įrodymų arba žinių, kurios leistų susieti nepageidaujamų el. laiškų šaltinį su įmonėmis, siūlančiomis prekes ir paslaugas, skirtas apsisaugoti nuo tokio nepageidautino įsibrovimo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs! kungs, protams, nepiedalās, tomēr esmu pārliecināts, ka Komisijas priekšsēdētāja vietniekam kungam ir pietiekami plašas zināšanas, lai atbildētu uz manu jautājumu kādā papildu lietā: vai Komisijai ir pierādījumi par pavedieniem, kas saista mēstuļu – spama – avotus ar sabiedrībām, kuras piedāvā pakalpojumus un produktus aizsardzībai pret šādiem nevēlamiem traucējumiem."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, απουσιάζει βέβαια η Επίτροπος κ. Reding, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι το εύρος των γνώσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κ. Verheugen επαρκεί για να μου απαντήσει σε ένα συμπληρωματικό ερώτημα, δηλαδή αν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία ή ενδείξεις που συνδέουν την προέλευση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των SPAM, με τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα προστασίας από τέτοιου είδους ανεπιθύμητες οχλήσεις."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter. De commissaris, de heer Reding is natuurlijk niet aanwezig, maar ik weet zeker dat de vicevoorzitter van de Commissie, de heer Verheugen, over een voldoende brede kennis van zaken beschikt om mijn vraag over een aanvullend punt te kunnen beantwoorden: heeft de Commissie bewijzen of aanwijzingen voor een verband tussen de bron van de ongevraagde e-mails – spam – en bedrijven die diensten en producten aanbieden ter bescherming tegen zulke ongewenste inbreuken op de privacy?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Komisarz Reding jest nieobecny, oczywiście, ale jestem pewien, że wiceprzewodniczący Komisji pan Verheugen posiada wystarczająco szeroką wiedzę, aby odpowiedzieć na moje pytanie w kwestii dodatkowej: czy Komisja ma dowód lub ślady łączące źródło niechcianych e-maili - spam - ze spółkami oferującymi usługi i produkty do ochrony przed takimi niechcianymi intruzami."@pl16
"Senhora Presidente, é evidente que a Senhora Comissária Reding está ausente, mas tenho a certeza de que o Vice-Presidente da Comissão Verheugen possui conhecimentos suficientes que lhe permitem responder à minha pergunta sobre uma matéria complementar. Gostaria de saber se a Comissão possui provas ou pistas que liguem a origem do correio electrónico não solicitado – o às empresas que oferecem serviços e produtos para protecção contra essas intromissões indesejadas."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, απουσιάζει βέβαια η Επίτροπος κ. Reding, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι το εύρος των γνώσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κ. Verheugen επαρκεί για να μου απαντήσει σε ένα συμπληρωματικό ερώτημα, δηλαδή αν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία ή ενδείξεις που συνδέουν την προέλευση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των SPAM, με τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα προστασίας από τέτοιου είδους ανεπιθύμητες οχλήσεις."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár Reding, samozrejme, nie je prítomný, ale som si istý, že podpredseda Komisie, pán Verheugen, má dostatočnú šírku znalostí, aby mi vedel odpovedať na doplňujúcu otázku, či má Komisia dôkazy alebo stopy o prepojení zdroja nevyžiadaných e-mailov (spamu) so spoločnosťami ponúkajúcimi služby a výrobky na ochranu pred týmito nechcenými vniknutiami."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka Reding je odsotna, vendar sem prepričan, da ima podpredsednik Komisije gospod Verheugen dovolj znanja, da odgovori na moje vprašanje o dodatni zadevi: ali ima Komisija dokaze ali namige, ki vire nezaželene elektronske pošte – spama – povezujejo z družbami, ki nudijo storitve in izdelke za zaščito pred takim nezaželenim vsiljevanjem."@sl20
"Fru talman! Kommissionsledamot Viviane Reding är naturligtvis inte här, men jag är säker på att kommissionens vice ordförande, Günter Verheugen, har tillräckligt bred kunskap för att kunna svara på min fråga om ett kompletterande ärende: ifall kommissionen har bevis eller ledtrådar som kopplar samman källan till oönskade e-postmeddelanden – skräppost – med de företag som erbjuder tjänster och produkter för att skydda sig mot dessa oönskade intrång?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph