Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Thank you, Commissioner, for that comprehensive answer. I do not know what the digital equivalent of ‘epidemic’ is, but following this Christmas season we now see an epidemic of this kind of behaviour. All the independent organisations have said that. I do not want to belittle anything the Commission has done; I think it has made this a priority. What I would ask, though, is that examples like the Dutch example of encouraging prosecutions, encouraging ISPs to be free to go after these people – none of this, I feel, is coming back to consumers. Is there something simple that the Commission can issue for MEPs, to tell our consumers what you are doing and how effectively this is being measured?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane komisaři, za vaši vyčerpávající odpověď. Nevím jaký je digitální ekvivalent „epidemie“, ale po období Vánoc jsme nyní svědky epidemie tohoto druhu chování. Vyjádřily se tak všechny nezávislé organizace. Nechci snižovat nic z toho, co Komise učinila; myslím to, že z toho udělala prioritu. Chtěl bych se však zeptat na tyto příklady podpory soudního stíhání, jako je uvedený holandský příklad, na příklady podpory poskytovatelům internetových služeb k volnému stíhání těchto lidí – žádný z nich, jak to vnímám, se neobrací zpět ke spotřebitelům. Existuje něco jednoduchého, co Komise může uveřejnit pro poslance Evropského parlamentu, abychom mohli říci našim zákazníkům, co děláte a jak efektivně se to zjišťuje?"@cs1
"Mange tak, hr. kommissær, for det detaljerede svar. Jeg ved ikke, hvad den digitale ækvivalent for "epidemi" er, men efter julen sidste år oplever vi nu en epidemi med denne form for adfærd ifølge alle de uafhængige organisationer. Jeg ønsker ikke at nedgøre noget af det, som Kommissionen har udrettet. Jeg tror, at Kommissionen har prioriteret dette spørgsmål. Men jeg vil stille et spørgsmål i relation til eksempler som det hollandske eksempel med at fremme retssager og opmuntre udbydere af internettjenester til at gå efter disse personer - jeg føler ikke, at det rigtigt kommer ud til forbrugerne. Kan Kommissionen give parlamentsmedlemmerne nogle enkelte oplysninger, så de kan fortælle forbrugerne, hvad der rent faktisk udrettes?"@da2
"Vielen Dank für diese umfassende Antwort, Herr Kommissar. Ich weiß nicht, was das digitale Äquivalent einer „Epidemie“ ist, aber seit Weihnachten müssen wir eine Epidemie dieser Art von Verhalten feststellen. Das wird von sämtlichen unabhängigen Organisationen bestätigt. Ich möchte die von der Kommission ergriffenen Maßnahmen keineswegs abwerten; ich denke, die Kommission räumt diesem Bereich vorrangige Bedeutung ein. Ich habe aber den Eindruck, dass Beispiele wie die Unterstützung von Strafverfolgungsmaßnahmen wie im Fall der Niederlande bzw. die Aufforderung an ISP, gegen die Verursacher vorzugehen, die Verbraucher nicht erreichen. Kann die Kommission den Europaabgeordneten etwas Einfaches in die Hand geben, mit dem wir unsere Verbraucher darüber informieren können, was wir tun und wie effektiv wir dabei sind?"@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για αυτή τη λεπτομερή απάντηση. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το ψηφιακό αντίστοιχο της «επιδημίας», αλλά μετά τα φετινά Χριστούγεννα παρατηρούμε σήμερα μια επιδημία αυτού του είδους της συμπεριφοράς. Όλες οι ανεξάρτητες οργανώσεις συμφωνούν. Δεν επιθυμώ να μειώσω την αξία των όσων έχει κάνει η Επιτροπή. Θεωρώ ότι αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα. Εκείνο που θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω είναι ότι παραδείγματα, όπως το ολλανδικό παράδειγμα της ενθάρρυνσης των διώξεων, της ενθάρρυνσης των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να στραφούν εναντίον αυτών των ανθρώπων – τίποτα από αυτά, αισθάνομαι, δεν έχει αντίκτυπο στους καταναλωτές. Υπάρχει κάτι απλό που μπορεί να δώσει η Επιτροπή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να πούμε στους καταναλωτές μας τι κάνετε και πόσο αποτελεσματικά υπολογίζεται αυτό;"@el10
"Gracias, Comisario, por su exhaustiva respuesta. No sé cuál es el equivalente digital de «epidemia», pero después de las Navidades, estamos viendo una epidemia de este tipo de comportamiento. Todas las organizaciones independientes lo han dicho. No quiero restar importancia a nada de lo que ha hecho la Comisión; creo que ha hecho de esto una prioridad. Lo que le pediría, no obstante, es que ejemplos como el de los Países Bajos de fomentar la persecución judicial, animando a los PSI a perseguir a esta gente, que nada de esto se vuelva en contra de los consumidores. ¿Podría la Comisión ofrecer a los diputados al PE un mensaje sencillo que podamos transmitir a nuestros consumidores sobre lo que está haciendo y la eficacia con que esto se está midiendo?"@es21
"Tänan Teid, volinik selle ulatusliku vastuse eest. Ma ei tea, mida tähendab „epideemia” digitaalne ekvivalent, kuid jälgides käesolevat jõuluhooaega, me näeme praegu seda liiki käitumise epideemiat. Kõik sõltumatud organisatsioonid on seda maininud. Ma ei taha kuidagi komisjoni tehtut halvustada; mõtlen sellekohta, et ta on teinud käesoleva oma prioriteediks. Mida ma tahaksin siiski küsida on, et näited nagu Hollandi näide kohtulikule vastutusele võtmise soodustamisest, mis julgustab ISPdel neid inimesi vabalt jälitada – ma tunnen, et tarbijatel puudub selle kohta tagasiside. Kas ei ole lihtsat teavet, mida komisjon võiks anda parlamendi liikmetele, et selgitada tarbijatele, mida teie teete ja kui efektiivselt seda hinnatakse?"@et5
"Kiitoksia, komission jäsen, kattavasta vastauksestanne. En tiedä, mikä on "epidemian" digitaalinen vastine, mutta tämän joululoman jälkeen näemme nyt tämäntyyppisen käytöksen epidemian. Kaikki itsenäiset organisaatiot ovat todenneet sen. En halua väheksyä mitään, mitä komissio on tehnyt. Käsittääkseni se on tehnyt tästä yhden painopistealueen. Kysymykseni liittyy kuitenkin Alankomaiden kaltaisiin esimerkkeihin syytteeseenpanoon kannustamisesta, Internetin palveluntarjoajien kannustamisesta ottamaan vapaasti näitä ihmisiä kiinni – mikään tästä ei mielestäni hyödytä kuluttajia. Voisiko komissio julkistaa EP:n jäsenille jotain yksinkertaista, jotta voisimme kertoa kuluttajillemme, mitä te teette ja miten tehokkaasti sitä mitataan?"@fi7
"Je vous remercie, Monsieur le Commissaire, pour cette réponse très complète. Je ne connais pas l’équivalent numérique d’«épidémie» mais, après cette période de Noël, nous assistons à présent à une épidémie de ce genre de comportement. Toutes les organisations indépendantes l’ont dit. Je ne veux pas minimiser l’importance de ce que la Commission a réalisé. Je pense qu’elle a fait de ce problème une priorité. Ce que je demanderais, cependant, c’est que des exemples comme l’exemple néerlandais d’encourager les poursuites, d’encourager les fournisseurs de services internet à ne pas hésiter à attaquer ces personnes – j’ai le sentiment que rien de cela ne revient aux consommateurs. Y a-t-il quelque chose de simple que la Commission pourrait distribuer aux députés européens afin qu’ils puissent dire aux consommateurs ce que vous faites et avec quelle efficacité ces actions sont mesurées?"@fr8
"Köszönöm, biztos úr az átfogó választ. Nem tudom, hogy a „járvány” fogalmának mi az elektronikus megfelelője, de az elmúlt karácsonyi időszak után az itt vizsgált magatartás járványszerű elterjedését tapasztaljuk. Minden független szervezet ezt támasztja alá. Nem kívánok semmit sem lekicsinyelni, amit a Bizottság tett. Úgy vélem, e kérdést a Bizottság prioritásként kezeli. Amit azonban kérdeznék az az, hogy az olyan példák, mint a hollandoké, amely bátorítja a bűnüldözőket, bátorítja az internetszolgáltatókat, hogy járjanak szabadon az ilyen emberek után, félek, sohasem válnak ismertté a fogyasztók számára. Van-e valami egyszerű tájékoztató arról, hogy mit is csinál a Bizottság, és az hatékonyan miként is mérhető, amelyet a Bizottság átadhat az EP képviselőinek, hogy ők azt továbbíthassák a fogyasztóknak?"@hu11
". Signor Commissario, la ringrazio per l’esauriente risposta. Non so quale sia l’equivalente digitale di “epidemia”, ma dopo il periodo natalizio assistiamo a un’epidemia di questo tipo di comportamento. Tutte le organizzazioni indipendenti lo hanno affermato. Non intendo sminuire ciò che ha fatto la Commissione; ritengo che la questione sia diventata una priorità. Ciò che desidero sapere, tuttavia, è se esempi quali quello olandese volti a promuovere procedimenti giudiziari, incoraggiare gli ISP a essere liberi di inseguire questi soggetti, arrivino ai consumatori – non credo. C’è qualcosa di semplice che la Commissione possa trasmettere ai deputati, per comunicare ai nostri consumatori come si sta operando e in che modo ciò si può verificare?"@it12
"Komisare, dėkoju už išsamų atsakymą. Nežinau sąvokos „epidemija“ skaitmeninio atitikmens, bet po šių Kalėdų mes dabar matome tokio pobūdžio elgesio epidemiją. Tai yra patvirtinusios visos nepriklausomos organizacijos. Nenoriu menkinti kurių nors Komisijos atliktų darbų; manau, šį klausimą ji paskelbė prioritetiniu. Tačiau noriu paklausti, ar tokie vilties suteikiantys bausmių taikymo pavyzdžiai, kaip Olandijos, kurie skatina ISP laisvai persekioti šiuos žmones, teikia praktinės naudos vartotojams? Ar yra kokios nors paprastos informacijos, kurią Komisija galėtų pateikti EP nariams, kad mes galėtume savo vartotojams papasakoti, ką Jūs darote ir kokie yra šios veiklos efektyvumo išmatuojami rezultatai?"@lt14
"Pateicos, komisār, par šo izsmeļošo atbildi. Es nezinu, kā digitāli apzīmē „epidēmiju”, bet pēc šiem Ziemassvētkiem mēs esam liecinieki šāda veida uzvedības epidēmijai. Visas neatkarīgās organizācijas ir to teikušas. Es negribu noniecināt neko no tā, ko Komisija ir izdarījusi; es domāju, tā ir izvirzījusi šo par prioritāti. Tas, ko es tomēr lūgtu, ir, ka tādi piemēri kā Nīderlandes piemērs, kas rosina saukšanu pie atbildības, rosina interneta pakalpojumu sniedzējus atrast šos cilvēkus – nekas no tā visa, es jūtu, neatgriežas pie patērētāja. Vai ir kaut kas vienkāršs, ko Komisija var izdot EP deputātu vajadzībām, lai pastāstītu mūsu patērētājiem, ko jūs darāt un cik efektīvi tas tiek mērīts?"@lv13
"Thank you, Commissioner, for that comprehensive answer. I do not know what the digital equivalent of ‘epidemic’ is, but following this Christmas season we now see an epidemic of this kind of behaviour. All the independent organisations have said that. I do not want to belittle anything the Commission has done; I think it has made this a priority. What I would ask, though, is that examples like the Dutch example of encouraging prosecutions, encouraging ISPs to be free to go after these people – none of this, I feel, is coming back to consumers. Is there something simple that the Commission can issue for MEPs, to tell our consumers what you are doing and how effectively this is being measured?"@mt15
". Ik dank u, commissaris, voor dit zeer uitvoerige antwoord. Ik weet niet wat het digitale equivalent voor “epidemisch” is, maar na de kerstperiode kunnen we echt spreken van een epidemie van dit soort gedrag. Al de onafhankelijke organisaties beamen het. Ik wil de acties van de Commissie niet minimaliseren, want ik weet dat u van deze kwestie een prioriteit heeft gemaakt, maar als we kijken naar het feit dat we, zoals in Nederland, de aanklachten tegen deze inbreuken steunen en de internetaanbieders aanmoedigen om de verantwoordelijken aan te pakken, dan heb ik toch het gevoel dat de consument daar niets van te zien krijgt. Kan de Commissie hier misschien kort iets over op papier zetten voor de Parlementsleden, zodat we aan de consumenten kunnen vertellen waar u mee bezig bent en hoe dit op een efficiënte manier wordt opgevolgd?"@nl3
"Komisarzu, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Nie wiem, jaki jest cyfrowy odpowiednik „epidemii”, ale patrząc na ten świąteczny okres widzimy teraz epidemię tego rodzaju zachowania. Wszystkie niezależne organizacje to powiedziały. Nie chcę bagatelizować niczego, co zrobiła Komisja; myślę że uczyniła z tego priorytet. Chciałbym zapytać jednak o przykłady takie, jak przykład holenderski, wspierania ścigania, zachęcania dostawców internetowych, aby mieli możliwość poszukiwania tych ludzi - uważam, że nic nie wraca do konsumentów. Jest coś prostego, co Komisja może wydzielić dla posłów, aby powiedzieć naszym konsumentom, co robicie i jak skutecznie jest to mierzone?"@pl16
"Muito obrigado, Senhor Comissário, pela resposta tão abrangente. Não sei qual o equivalente digital para “epidemia”, mas, após a época natalícia, aquilo a que agora assistimos é uma epidemia deste tipo de comportamento. Todas as organizações independentes o disseram. Não quero menosprezar nada que a Comissão tenha feito; penso que transformou o tema numa prioridade. Gostaria, contudo, de saber até que ponto se tira partido dos exemplos, como o holandês, de incentivar os processos judiciais, de incentivar os prestadores de serviços de Internet a tomarem medidas contra este tipo de pessoas – tenho a sensação de que nada disto está a ter retorno para os consumidores. Haverá algo simples que a Comissão possa divulgar aos eurodeputados, para que estes possam transmitir aos consumidores aquilo que está a ser feito e o grau de eficácia com que está a ser avaliado?"@pt17
"Thank you, Commissioner, for that comprehensive answer. I do not know what the digital equivalent of ‘epidemic’ is, but following this Christmas season we now see an epidemic of this kind of behaviour. All the independent organisations have said that. I do not want to belittle anything the Commission has done; I think it has made this a priority. What I would ask, though, is that examples like the Dutch example of encouraging prosecutions, encouraging ISPs to be free to go after these people – none of this, I feel, is coming back to consumers. Is there something simple that the Commission can issue for MEPs, to tell our consumers what you are doing and how effectively this is being measured?"@ro18
"Ďakujem, pán komisár, za túto podrobnú odpoveď. Nepoznám ekvivalent pojmu „epidémia“ v jazyku informatiky, ale po skúsenostiach z posledných vianočných sviatkov môžeme v súčasnosti pozorovať epidémiu tohto druhu správania. Všetky nezávislé organizácie sa vyjadrili v tom zmysle. Nemám v úmysle znižovať význam dosiahnutých výsledkov Komisie; domnievam sa, že uvedená problematika bola jej priorita. Rád by som sa však opýtal, že žiaden z týchto príkladov, akým je holandský prípad nabádania k trestnému stíhaniu, vyzývania poskytovateľov internetových služieb, aby bez obmedzení prenasledovali týchto ľudí – zdá sa, že nič z uvedeného sa nevracia k spotrebiteľom. Existuje niečo jednoduché, čo môže Komisia ponúknuť členom Parlamentu, aby bolo možné spotrebiteľom povedať, akej činnosti sa venujete a ako účinne je to posudzované?"@sk19
"Gospod komisar, hvala za ta izčrpen odgovor. Ne vem, kaj je ustreznica za epidemijo v digitalnem pomenu, vendar po času božiča zdaj vidimo epidemijo takega vedenja. To so povedale vse neodvisne organizacije. Ne želim podcenjevati ničesar, kar je Komisija naredila, in menim, da je to postavila za prednostno nalogo. Vendar bi rad nekaj vprašal v zvezi s primeri, kot je primer Nizozemske, ko se spodbuja sodni pregon in se spodbuja ponudnike internetnih storitev, da te ljudi preganjajo – menim, da potrošniki ne dobijo podatkov o tem. Ali obstaja kaj enostavnega, kar lahko Komisija izda poslancem Evropskega parlamenta, da sporočijo našim potrošnikom, kaj počnete in kako učinkovito se to meri?"@sl20
"Tack, herr kommissionsledamot, för detta omfattande svar. Jag vet inte vilken den digitala motsvarigheten till ”epidemi” är, men efter julen ser vi nu en epidemi av den här sortens agerande. Det har alla oberoende organisationer sagt. Jag vill inte förringa något som kommissionen har gjort. Jag anser att man har gjort detta till en prioritering. Men vad jag skulle vilja se är exempel som det nederländska exemplet på uppmuntran till åtal, uppmuntran av Internetleverantörer att söka upp dessa personer – jag anser inte att något av detta når fram till konsumenterna. Finns det något enkelt som kommissionen kan utfärda för ledamöterna i Europaparlamentet, så att konsumenterna får reda på vad ni gör och hur effektivt detta mäts?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Claude Moraes (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph