Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-258"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-258"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I did not fully understand that your question was for me personally. Usually I do not like to say what I am doing, but I can tell you that in Brussels, for example, I do not have a car – I do not drive a car; I prefer, over the weekend, to walk around, and this is also good for health. Regarding my official car, I did the following thing, because I expected questions like this: I asked WWF, who have 10 sustainable top projects, to recommend me a car which is the most sustainable, and they recommended one for me and this is what I am using for my services. By the way, it is quite within the limits that we have asked the automobile industry to achieve by 2012. Then, in Greece, since I was a Member of Parliament there, I have had a very small car, even smaller than what I have for the service here, and I drive it very rarely. Now, again I would not like to tell you, but travelling to Bali I offset my going there by purchasing from one of those schemes – I think it was the allowances from the emissions trading system – and these are then cancelled. So I try to do as much as I can, and if you have anything more to tell me, I shall be very glad to follow your advice. Now, regarding renewables: this is a big discussion. We should do what we decided at the beginning of the previous year – in March 2007 – and achieve the 20% targets for all the Member States. Regarding the buildings and the services of the Commission, we should try to use renewables as much as we can, because the main source of emissions from the Commission is from the buildings. Almost three quarters come from the buildings, so if we can find ways to use renewable energy for our services, that will be very good; but this has to be studied in the action plan that I told you about before."@en4
lpv:translated text
"Zcela jsem nepochopil, že je vaše otázka na mne osobně. Obvykle nerad říkám, co dělám, ale mohu vám sdělit, že například v Bruselu nemám auto – nejezdím autem; o víkendu dávám přednost pěší chůzi, což je také dobré pro zdraví. Co se týče mého služebního vozu, udělal jsem následující věc, protože jsem očekával podobné dotazy: Požádal jsem Světový fond na ochranu přírody WWF, který má 10 top projektů udržitelnosti, aby mi doporučil vůz, který je z hlediska udržitelnosti nejlepší a jeden mi doporučili, a ten používám jako služební. Mimochodem je zcela v mezích, jejichž dosažení do roku 2012 požadujeme u automobilového průmyslu. Potom v Řecku, kde jsem členem parlamentu, mám velmi malé auto, dokonce menší než to, které služebně používám zde, a jezdím s ním velice zřídka. Nyní, a opět bych vám to raději neříkal, ale při cestě na Bali jsem svou cestu vyrovnal nákupem jednoho z těch programů – myslím, že to byly příspěvky ze systému obchodování emisemi – a ty se pak zruší. Takže se snažím pro to dělat co nejvíce a pokud mi chcete říci něco dalšího, velice rád se budu řídit vaší radou. Nyní k obnovitelným zdrojům: je to ohromná diskuse. Měli bychom dělat to, o čem jsme rozhodli na začátku předešlého roku – v březnu 2007 – a dosáhnout cíle 20% snížení u všech členských států. Co se týče budov a úřadů Komise, musíme se pokusit využívat obnovitelné zdroje v co největší míře, protože hlavním zdrojem emisí z Komise jsou budovy. Téměř tři čtvrtiny vychází z budov, takže když najdeme způsob, jak pro naše úřady využít zdroje obnovitelné energie, bude to velice dobré; ale je třeba to prošetřit v akčním plánu, o kterém jsem již hovořil."@cs1
"Jeg er ikke helt klar over, om spørgsmålet var henvendt til mig personligt. Normalt ønsker jeg ikke at tale om, hvad jeg foretager mig personligt, men jeg kan afsløre, at jeg i Bruxelles, f.eks. ikke har en bil. Jeg foretrækker i weekenden at spadsere, og det er også god motion. Angående min bil til officielt brug gjorde jeg følgende, fordi jeg forudså spørgsmål som dette: Jeg bad Verdensnaturfonden, der har 10 bæredygtige topprojekter, om at anbefale den mest bæredygtige bil, og de anbefalede en bil, og det er den, jeg bruger. For resten ligger emissionerne fra denne bil helt inden for de grænseværdier, som vi har anmodet bilindustrien om at opfylde inden udgangen af 2012. I Grækenland anskaffede jeg mig en lille bil, da jeg var medlem af parlamentet, endnu mindre end den bil, jeg anvender her, og jeg kører meget sjældent i den. Jeg vil stadig helst være fri for at tale om det, men da jeg rejste til Bali, blev rejsen opvejet af, at jeg købte den gennem en af ordningerne - jeg tror, at det var godtgørelserne fra ordningen for handel med emissioner. Jeg forsøger at gøre alt, hvad jeg kan, og hvis der er mere, De ønsker, at jeg skal vide, modtager jeg gerne gode råd. Angående vedvarende energikilder er det et omfattende spørgsmål. Vi skal gennemføre de beslutninger, som vi traf i starten af 2007 - marts 2007 - og opfylde målsætningerne på 20 % for alle medlemsstater. Vedrørende bygningerne og Kommissionens tjenestegrene skal vi så vidt muligt anvende vedvarende energi, da Kommissionens største emissionskilde kommer fra bygningerne. Næsten to tredjedele kommer fra bygningerne, så hvis vi kan finde måder, hvorpå vi kan anvende vedvarende energi til vores tjenestegrene, vil det være virkelig godt. Men det skal undersøges i den handlingsplan, som jeg fortalte om tidligere."@da2
". − Mir war nicht klar, dass Ihre Frage an mich ganz persönlich gerichtet war. Ich gebe im Allgemeinen nur ungern Auskunft über mein Tun, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich beispielsweise in Brüssel kein Auto habe – ich fahre nicht Auto; ich ziehe es vor, an den Wochenenden zu Fuß zu gehen, was ja auch gesund ist. Bezüglich meines Dienstwagens habe ich Folgendes getan, denn ich habe derartige Fragen erwartet: Ich habe den WWF, der zehn nachhaltige Spitzenprojekte durchführt, gebeten, mir das nachhaltigste Auto zu empfehlen, und man hat mir eins empfohlen, das ich jetzt auch nutze. Übrigens liegen dessen Emissionen innerhalb der Grenzen, die von der Automobilindustrie bis 2012 erreicht werden sollen. In Griechenland, wo ich Parlamentsabgeordneter war, habe ich ein sehr kleines Auto, das noch kleiner ist als mein hiesiger Dienstwagen und das ich sehr selten fahre. Ich würde Ihnen auch dies lieber nicht erzählen, aber ich habe für meine Reise nach Bali eine Abgabe in eines dieser Programme eingezahlt – ich glaube, es war das Emissionshandelssystem –, wodurch die Emissionen ausgeglichen werden. Ich versuche also, möglichst viel zu tun, und wenn Sie weitere Vorschläge für mich haben, dann will ich Ihrem Rat gern folgen. Was die erneuerbaren Energien angeht, so ist die Diskussion groß. Wir sollten tun, was wir Anfang des letzten Jahres – im März 2007 – beschlossen haben und das Soll von 20 % in allen Mitgliedstaaten erreichen. Bei den Gebäuden und Dienststellen der Kommission sollten wir einen möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien anvisieren, denn die Hauptemissionsquelle der Kommission sind die Gebäude. Fast drei Viertel ist auf die Gebäude zurückzuführen; wenn wir also Möglichkeiten für die Nutzung von erneuerbaren Energien für unsere Dienststellen finden können, dann wäre das sehr gut. Aber das muss im Rahmen des von mir bereits erwähnten Aktionsplans geprüft werden."@de9
"Δεν είχα καταλάβει ότι η ερώτησή σας απευθυνόταν σε εμένα προσωπικά. Συνήθως, δεν μου αρέσει να λέω τι κάνω εγώ, αλλά μπορώ να σας πω ότι, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες δεν έχω αυτοκίνητο − εννοώ δεν οδηγώ αυτοκίνητο. Το Σαββατοκύριακο προτιμώ το βάδισμα και αυτό είναι καλό και για την υγεία. Όσον αφορά το υπηρεσιακό μου αυτοκίνητο, έκανα το εξής γιατί περίμενα παρόμοιες ερωτήσεις: ζήτησα από το WWF, που έχει δέκα κορυφαία προγράμματα για τη βιωσιμότητα, να μου συστήσει το πιο βιώσιμο αυτοκίνητο και εκείνο που μου συνέστησαν είναι εκείνο που χρησιμοποιώ για τις υπηρεσίες μου. Παρεμπιπτόντως, βρίσκεται εντός των ορίων που έχουμε ζητήσει από την αυτοκινητοβιομηχανία να επιτύχει μέχρι το 2012. Ακόμα, στην Ελλάδα, από τότε που έγινα μέλος του κοινοβουλίου εκεί, έχω ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, ακόμα πιο μικρό από το υπηρεσιακό που έχω εδώ, και το οδηγώ πολύ σπάνια. Και πάλι δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά αντιστάθμισα το ταξίδι μου στο Μπαλί αγοράζοντας δικαιώματα μέσω ενός από αυτά τα συστήματα –νομίζω ότι ήταν το σύστημα εμπορίας εκπομπών– τα οποία στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω ό,τι μπορώ και, αν έχετε να μου προτείνετε κάτι ακόμα, θα χαρώ να ακολουθήσω τη συμβουλή σας. Τώρα, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι αποφασίσαμε στις αρχές του προηγούμενου έτους –τον Μάρτιο του 2007– και να επιτύχουμε τον στόχο του 20% για όλα τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τα κτίρια και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο μπορούμε, διότι η κύρια πηγή εκπομπών από την Επιτροπή είναι τα ίδια τα κτίρια. Σχεδόν τρία τέταρτα προέρχονται από τα κτίρια, επομένως, εάν μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις υπηρεσίες μας, θα είναι πολύ καλό. Αυτό όμως θα πρέπει να μελετηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως."@el10
"No he entendido si su pregunta iba dirigida a mí personalmente. Normalmente, no me gusta decir lo que estoy haciendo, pero puedo decirle que en Bruselas, por ejemplo, no tengo coche, no conduzco; el fin de semana, prefiero pasear y esto también es bueno para la salud. En cuanto a mi coche oficial, hice lo siguiente, porque esperaba una pregunta como ésta: pedí a WWF, que tienen 10 proyectos sostenibles importantes, que me recomendaran un vehículo, el más adecuado, y me recomendaron uno, que es el que uso para mis servicios. Por cierto, está bastante dentro de los límites que hemos pedido a la industria automovilística para 2012. Luego, en Grecia, donde fui elegido diputado al Parlamento, conduzco un coche muy pequeño, más pequeño que el coche de servicio que utilizo aquí, y lo conduzco muy raramente. De nuevo, no tengo por qué explicárselo, pero en relación con mi viaje a Bali, intenté compensar mi desplazamiento a ese país comprando derechos de uno de estos regímenes; creo que se trataba del régimen de comercio de derechos de emisión, y luego se cancelan. Así que intento hacer todo lo que puedo y si tiene algo más que decirme, no tendré ningún problema en seguir su consejo. Ahora, en cuanto a las renovables: es un gran debate. Deberíamos hacer lo que decidimos a principios del año pasado —en marzo de 2007— y lograr el objetivo del 20 % para todos los Estados miembros. En cuanto a los edificios y los servicios de la Comisión, deberíamos intentar usar renovables en la medida de lo posible, porque la principal fuente de emisiones de la Comisión son sus edificios. Casi un 75 % de esas emisiones procede de los edificios, así que si podemos encontrar formas de usar energía renovable para nuestros servicios, será positivo; pero esto tiene que ser estudiado en el plan de acción del que les hablé antes."@es21
". Ma ei saanud täpselt aru, et teie küsimus oli mulle isiklikult. Tavaliselt mulle ei meeldi rääkida, mida ma teen, aga ma võin teile öelda, et mul ei ole näiteks Brüsselis autot – ma ei sõida autoga, vaid eelistan nädalavahetustel jalutada ja see on hea ka tervisele. Oma ametiautoga talitasin järgnevalt, kuna ma teadsin, et mulle esitatakse sellised küsimusi: palusin Maailma Loodusfondil, kel on 10 säästva arengu tipp-projekti, soovitada mulle kõige säästvam auto ning nemad soovitasid mulle selle ja seda ma kasutan tööalaselt. Lisaks jääb see enam-vähem piiridesse, mida me ootame 2012. aastaks autotööstuselt. Kuna ma olin parlamendiliige, siis Kreekas oli mul väga väike auto, veel väiksem kui mu siinne ametiauto, ning ma kasutan seda väga harva. Jällegi ei tahaks ma sellest küll rääkida, aga Balisse reisides sättisin ma oma sõidu nii, et osta pilet ühe saastekvootidega kauplemise skeemi raames ja siis see tühistati. Seega ma püüan teha nii palju kui suudan ning kui teil on mulle nõu anda, järgin seda suurima hea meelega. Taastuvate energiaallikate kohta nii palju, et see tekitab suurt arutelu. Peaksime tegema, mida me otsustasime eelmise aasta alguses – 2007. aasta märtsis – ning saavutama 20 %lise sihtmärgi kõigis liikmesriikides. Komisjoni hoonete ja talituste osas peaksime kasutama taastuvaid energiaallikaid nii palju kui võimalik, sest peamiselt pärineb komisjoni heide hoonetest. Peaaegu kolmandik tuleb hoonetest, seega oleks väga hea, kui me leiaksime viise, kuidas kasutada taastuvaid energiaallikaid meie talitustes. Kuid seda peab uurima vastava tegevuskava abil, millest ma teile enne rääkisin."@et5
"En täysin ymmärtänyt, että kysymyksenne oli tarkoitettu minulle henkilökohtaisesti. Yleensä en mielelläni kerro, mitä teen, mutta voin todeta teille, että esimerkiksi Brysselissä minulla ei ole autoa – en aja autolla vaan kävelen viikonloppuisin mieluummin paikasta toiseen, mikä on myös hyväksi terveydelle. Virka-autoni suhteen tein seuraavasti, koska odotin tällaisia kysymyksiä: pyysin WWF:ää, jolla on 10 kestävän kehityksen huippuprojektia, suosittelemaan minulle kestävän kehityksen mukaista autoa, ja he suosittelivat minulle yhtä, jota nyt käytän virassani. Se on muuten täysin niissä rajoissa, jotka olemme vaatineet autoteollisuutta saavuttamaan vuoteen 2012 mennessä. Kreikassa minulla on siitä lähtien, kun olin parlamentin jäsenenä siellä, ollut hyvin pieni auto, vielä pienempi kuin täkäläinen virka-autoni, ja ajan sillä hyvin harvoin. Nytkään en haluaisi kertoa tätä teille, mutta matkustaessani Balille hyvitän matkani sinne tekemällä hankintani yhdestä sellaisesta järjestelmästä – ne taitavat olla päästökauppajärjestelmän oikeuksia –, jotka sitten kumoutuvat. Yritän siis tehdä niin paljon kuin voin, ja jos teillä on vielä jotain sanottavaa minulle, noudatan erittäin mielelläni neuvojanne. Nyt uusiutuvasta energiasta: se on laaja aihe. Meidän pitäisi tehdä, mitä päätimme viime vuoden alussa – maaliskuussa 2007 – ja päästä kaikille jäsenvaltiolle asetettuihin 20 prosentin tavoitteisiin. Komission rakennuksissa ja yksiköissä meidän pitäisi yrittää käyttää uusiutuvaa energiaa mahdollisimman paljon, koska rakennukset ovat komission suurin päästöjen lähde. Lähes kolme neljäsosaa tulee rakennuksista, joten on oikein hyvä, jos löytäisimme keinoja käyttää yksiköissämme uusiutuvaa energiaa. Sitä on kuitenkin tutkittava toimintasuunnitelmassa, josta kerroin teille aiemmin."@fi7
"Je n’avais pas bien compris que votre question s’adressait à moi personnellement. En général, je n’aime pas dire ce que je fais, mais je peux vous dire qu’à Bruxelles, par exemple, je n’ai pas de voiture – je ne conduis pas, le week-end, je préfère marcher, et c’est également bon pour la santé. En ce qui concerne ma voiture officielle, j’ai fait la chose suivante, parce que je m’attendais à ce genre de question: j’ai demandé au WWF, qui a 10 excellents projets durables, de me recommander la voiture la plus durable. Ils m’en ont recommandé une et c’est celle que j’utilise pour mes services. À ce propos, elle se trouve tout à fait dans les limites que nous avons demandé à l’industrie automobile d’atteindre d’ici 2012. Ensuite, étant donné que j’étais député en Grèce, j’ai reçu une très petite voiture, encore plus petite que ma voiture de fonction ici, et je l’utilise très rarement. Maintenant, à nouveau, je ne voulais pas vous le dire, mais lors de mon voyage à Bali, j’ai compensé mon voyage en achetant des quotas à l’un de ces programmes – je pense qu’il s’agissait des quotas du système d’échange de quotas d’émission – et ces émissions sont donc annulées. J’essaye donc d’en faire autant que je le peux, et si vous avez quelque chose à ajouter, je serais très heureux de suivre vos conseils. À présent, en ce qui concerne les énergies renouvelables: il s’agit d’un grand débat. Nous devrions faire ce que nous avons décidé de faire au début de l’année dernière – en mars 2007 – et atteindre l’objectif de 20 % pour tous les États membres. En ce qui concerne les bâtiments et les services de la Commission, nous devrions, dans la mesure du possible, essayer d’utiliser des énergies renouvelables, parce que la principale source d’émissions de la Commission vient de ses bâtiments. Près de trois-quarts d’entre elles proviennent des bâtiments, alors si nous pouvons trouver des moyens d’utiliser de l’énergie renouvelable pour nos services, ce serait une très bonne chose, mais cela doit être étudié dans le plan d’action dont je vous ai parlé tout à l’heure."@fr8
"a Bizottság tagja Nem értettem teljesen, hogy a kérdése személyesen nekem szólt-e. Általában nem szívesen nyilatkozom arról, hogy én magam mit teszek, de elmondhatom önnek, hogy Brüsszelben nem rendelkezem gépkocsival, nem vezetek autót. Jobban szeretek a hétvégeken sétálni, és ez jót tesz az egészségemnek is. Ami a hivatalos gépkocsimat illeti, a következőket tettem – számítva az ilyen kérdésekre –: megkerestem a tíz kiemelt fenntarthatósági projekten is dolgozó WWF-et, és kértem, hogy javasoljanak egy gépkocsit, amely a fenntarthatóság tekintetében a leginkább megfelelő. Ők ajánlottak is egyet, és ez az, amelyet hivatalos funkcióimnál most használok. Megjegyzem, hogy annak teljesítménye igencsak bőven azon a határon belül van, mint amelyet a gépjárműipartól 2012-es teljesítésként kértünk. Görögországban pedig, ahol a Parlament tagja voltam, nagyon kis gépkocsim volt. Még annál is kisebb, mint amelyet most itt hivatalos célokra használok. És azt is igen ritkán használom. Most pedig, bár erről sem szívesen beszélek Önöknek, de elmondom, hogy Balira történt utazásomat azzal ellensúlyoztam, hogy az egyik ilyen rendszerből vásároltam – azt hiszem, a kibocsátáskereskedelmi rendszer egységeiből – de ezt végül is eltörölték. Tehát megpróbálom a tőlem telhető legtöbbet megtenni, és amennyiben tudnak további ötleteket adni, nagy örömmel követem tanácsaikat. Nos, most a megújítható forrásokra rátérve, ezzel kapcsolatban jelentős viták folynak. Azt kell tennünk, amit az elmúlt év elején – 2007 márciusában – elhatároztunk, és el kell érnünk a minden tagállamra vonatkozó 20 %-os célkitűzést. A Bizottság épületeit és szolgálatait illetően, amilyen mértékben csak lehetséges, az újrahasznosítható forrásokra kell támaszkodnunk, mert a Bizottság esetében a kibocsátás legfőbb forrását az épületek jelentik. A kibocsátás mintegy háromnegyede ered az épületekből, tehát nagyon jó volna, ha feltárhatnánk a megújítható energiaforrások felhasználásának lehetőségét. Ezt azonban tanulmányoznunk kell annak az akciótervnek keretében, amelyről az előbb beszéltem Önöknek."@hu11
". Non avevo compreso del tutto che la domanda fosse rivolta a me dal punto di vista personale. In genere non dichiaro cosa faccio, ma posso dirle che a Bruxelles, ad esempio, non ho un’automobile e non guido; durante il fine settimana preferisco camminare, e fa bene alla salute. Per quanto riguarda l’auto di servizio, mi sono regolato in questo modo dal momento che mi aspettavo domande del genere: ho chiesto al WWF, promotore di 10 importanti progetti sostenibili, di consigliarmi un’automobile che fosse la più sostenibile, e ora la sto utilizzando per le mie attività. A proposito, rientra nei limiti richiesti all’industria dell’auto entro il 2012. In Grecia, poi, quando ero parlamentare, possedevo un’automobile molto piccola, addirittura più piccola di quella che utilizzo per il mio lavoro qui, e mi mettevo al volante molto raramente. Ora, non vorrei parlarne, ma con il viaggio a Bali ho compensato la mia partenza ottenendo che fossero cancellate da uno di quei regi,i, almeno credo si trattasse dei diritti dal sistema di scambio delle quote di emissione. Pertanto, cerco di fare quanto posso, e se ha qualcos’altro da suggerirmi, sarò lieto di seguire il suo consiglio. Passo ora alle energie rinnovabili: la discussione è impegnativa. Dobbiamo agire come deciso all’inizio dello scorso anno – nel marzo 2007 – e raggiungere l’obiettivo del 20% per tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda gli edifici e le attività della Commissione, dobbiamo cercare di impiegare il più possibile le energie rinnovabili, poiché la principale fonte di emissioni dell’Esecutivo è data dai suoi edifici. Quasi tre quarti sono generati dagli edifici, perciò possiamo trovare il modo di utilizzare l’energia rinnovabile per le nostre attività, cosa che sarebbe molto positiva; ma questo aspetto deve essere analizzato nel piano d’azione di cui ho parlato in precedenza."@it12
"Nevisiškai supratau, kad Jūsų klausimas buvo adresuotas asmeniškai man. Dažniausiai nemėgstu kalbėti apie tai, ką veikiu, bet, pavyzdžiui, galiu Jums pasakyti, kad Briuselyje aš neturiu automobilio – aš nevairuoju automobilio; savaitgaliais man labiau patinka pasivaikščioti, be to, tai naudinga sveikatai. Kalbant apie mano tarnybinį automobilį, tikėdamasis panašių klausimų, padariau štai ką: kreipiausi į WWF, kurie turi parengę 10 populiariausių tvariųjų projektų, kad jie parekomenduotų man patį tvariausią automobilį, ir jie man pateikė savo rekomendaciją; būtent šį automobilį naudoju tarnybiniais reikalais. Beje, jis gana neblogai atitinka mūsų nustatytas normas, kurias automobilių pramonė turės įgyvendinti iki 2012 m. Graikijoje, kai ten buvau Parlamento narys, turėjau labai mažą automobilį, net mažesnį už dabartinį mano tarnybinį automobilį, kurį vairuoju labai retai. Be to, nenoriu apie tai kalbėti, bet vykdamas į Balį, kelionę įsigijau pagal vieną iš šių planų – manau, kad tai buvo taršos prekybos sistemos leidimai, kurie įsigijus panaikinami. Taigi stengiuosi daryti viską, ką galiu, o jei dar turite man ką pasakyti, man bus malonu pasinaudoti Jūsų patarimais. Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių: tai didelė diskusija. Turime laikytis pernai, t. y. 2007 m. kovą, priimto sprendimo, ir visose valstybėse pasiekti 20 % planinį rodiklį. Kalbant apie Komisijos pastatus ir tarnybas, turime stengtis kiek įmanoma naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, nes pagrindinis Komisijos taršos šaltinis yra pastatai. Pastatams tenka beveik trys ketvirtadaliai visos taršos, todėl, jei mums pavyks rasti būdų teikiant paslaugas naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, tai bus labai gerai; tačiau tai būtina išnagrinėti veiksmų plane, apie kurį Jums pasakojau prieš tai."@lt14
"− Es labi nesapratu, ka jūsu jautājums bija domāts man personīgi. Parasti man nepatīk stāstīt, ko es daru, bet es varu jums pateikt, ka Briselē, piemēram, man nav automašīnas - es nebraucu ar auto, es dodu priekšroku pastaigām nedēļas nogalē, un tas ir labi arī veselībai. Attiecībā uz manu dienesta automašīnu, es darīju, lūk, ko, jo es gaidīju šādus jautājumus: Es lūdzu Pasaules dabas fondu, kam ir 10 lieli ilgtspējīgi projekti, ieteikt man automašīnu, kas ir visilgtspējīgākā, un viņi man vienu ieteica, un to es lietoju savā darbā. Cita starpā, tas, ko mēs esam prasījuši autorūpniecībai sasniegt līdz 2012. gadam, ir pilnīgi iespēju robežās. Bet Grieķijā, tā kā es tur biju parlamenta deputāts, man ir bijusi ļoti maza automašīna, pat mazāka nekā mana dienesta mašīna šeit, un es braucu ar to ļoti reti. Nu un atkal es negribētu jums to stāstīt, bet ceļojumu uz Bali es kompensēju, pērkot vienu no tām shēmām – es domāju, ka tie bija pabalsti no emisiju tirdzniecības sistēmas, – un tie ir atcelti. Tādā veidā es mēģinu darīt, cik vien varu, un ja jums ir vēl kas man sakāms, es ar lielu prieku uzklausīšu jūsu padomu. Tagad par atjaunojamiem avotiem: par tiem ir liela diskusija. Mums jādara tas, ko mēs nolēmām iepriekšējā gada sākumā – 2007. gada martā – un jāsasniedz 20 % mērķis visās dalībvalstīs. Attiecībā uz Komisijas ēkām un dienestiem mums jāmēģina lietot atjaunojamos enerģijas avotus, cik vien iespējams, jo galvenais emisiju avots Komisijai ir ēkas. Gandrīz trīs ceturtdaļas nāk no ēkām, tāpēc, ja mēs varēsim atrast veidus, kā izmantot atjaunojamo enerģiju saviem dienestiem, būs ļoti labi, bet tas ir jāpēta rīcības plānā, par kuru es minēju jums iepriekš."@lv13
"I did not fully understand that your question was for me personally. Usually I do not like to say what I am doing, but I can tell you that in Brussels, for example, I do not have a car – I do not drive a car; I prefer, over the weekend, to walk around, and this is also good for health. Regarding my official car, I did the following thing, because I expected questions like this: I asked WWF, who have 10 sustainable top projects, to recommend me a car which is the most sustainable, and they recommended one for me and this is what I am using for my services. By the way, it is quite within the limits that we have asked the automobile industry to achieve by 2012. Then, in Greece, since I was a Member of Parliament there, I have had a very small car, even smaller than what I have for the service here, and I drive it very rarely. Now, again I would not like to tell you, but travelling to Bali I offset my going there by purchasing from one of those schemes – I think it was the allowances from the emissions trading system – and these are then cancelled. So I try to do as much as I can, and if you have anything more to tell me, I shall be very glad to follow your advice. Now, regarding renewables: this is a big discussion. We should do what we decided at the beginning of the previous year – in March 2007 – and achieve the 20% targets for all the Member States. Regarding the buildings and the services of the Commission, we should try to use renewables as much as we can, because the main source of emissions from the Commission is from the buildings. Almost three quarters come from the buildings, so if we can find ways to use renewable energy for our services, that will be very good; but this has to be studied in the action plan that I told you about before."@mt15
". Ik had niet volledig begrepen dat de vraag voor mij persoonlijk bedoeld was. Ik hou er meestal niet van om uit te weiden over wat ik zoal doe, maar ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat ik in Brussel geen wagen heb. Ik rijd daar niet met de wagen. In het weekend ga ik liever te voet, wat ook beter is voor de gezondheid. Wat mijn dienstwagen betreft, heb ik het volgende gedaan (want ik verwachtte dat men mij dit zou vragen): Ik heb me gericht tot het WWF. Zij hebben namelijk tien belangrijke projecten opgezet op het vlak van duurzame ontwikkeling. Ik heb hen gevraagd om me de meest duurzame auto aan te bevelen. Dat hebben ze ook gedaan en die auto gebruik ik nu als dienstwagen. De uitstoot ervan voldoet trouwens al de normen die we de automobielsector hebben opgelegd tegen het jaar 2012. In Griekenland, waar ik Parlementslid was, heb ik een zeer kleine wagen, nog kleiner dan mijn huidige dienstwagen, en ik gebruik hem nauwelijks. En hoewel ik hier dus niet graag over vertel, heb ik de uitstoot van mijn reis naar Bali gecompenseerd door een toeslag te betalen in het kader van een programma (in denk dat het emissiehandel was) waarbij de uitstoot geneutraliseerd wordt. Ik probeer dus te doen wat ik kan, en als er meer is dat ik kan doen, dan mag u me dat zeker vertellen en dan zal ik met plezier uw raad opvolgen. Wat hernieuwbare energie betreft: dat is een verregaande discussie. We moeten doen wat we ons hebben voorgenomen aan het begin van vorig jaar, in maart 2007, namelijk de doelstelling van twintig procent halen in alle lidstaten. Voor de gebouwen en de diensten van de Commissie moeten we zo veel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken want de meeste uitstoot van de Commissie is afkomstig van de gebouwen. De gebouwen zijn verantwoordelijk voor drie kwart van de uitstoot, dus als we een manier kunnen vinden om hernieuwbare energie te gebruiken voor onze diensten dan zou dat heel goed zijn. Maar dat moet, zoals ik eerder al zei, bestudeerd worden in het actieplan waarover ik daarnet gesproken heb."@nl3
"Nie do końca zrozumiałam, jakie pytanie osobiste pytanie mi pan postawił. Zazwyczaj nie lubię mówić, co robię, ale mogę panu powiedzieć, że w Brukseli na przykład nie mam samochodu - nie prowadzę samochodu. W weekendy wolę chodzić pieszo, co jest także korzystne dla zdrowia. W odniesieniu do mojego samochodu służbowego, zrobiłem następującą rzecz, ponieważ oczekiwałem pytań takich jak to: poprosiłem WWF, które ma 10 najważniejszych projektów dotyczących wykorzystania energii w sposób niezagrażajacy środowisku, aby polecili mi samochód, który jest najbardziej przyjazny dla środowiska, i polecili i ten, którego właśnie używam w pracy. Przy okazji, mieści się on dokładnie w granicach, których osiągnięcia przed 2012 r. wymagamy od przemysłu samochodowego. Następnie w Grecji, kiedy byłem tam posłem do parlamentu, miałem bardzo mały samochód, nawet mniejszy od tego służbowego, który mam teraz i jeździłem nim bardzo rzadko. Teraz, znowu nie chciałbym panu tego mówić, ale podróżując na Bali skompensowałem moją podróż tam poprzez zakup jednego z tych programów - myślę, że były to przydziały z systemu handlu emisjami - które następnie zostały anulowane. Próbowałem zatem uczynić wszystko i jeśli ma pan mi jeszcze coś do powiedzenia, będę zadowolony z pańskiej rady. Teraz w odniesieniu do źródeł odnawialnych: jest to wielka dyskusja. Musimy robić, to co postanowiliśmy na początku ubiegłego roku - w marcu 2007 r. - i osiągnąć cel na poziomie 20% dla wszystkich państw członkowskich. W odniesieniu do budynków i służb Komisji, powinniśmy spróbować wykorzystywać odnawialne źródła energii w tak szerokim zakresie, jak to możliwe, ponieważ głównym źródłem emisji w przypadku Komisji są budynki. Niemalże trzy czwarte emisji pochodzi z budynków, więc jeśli znajdziemy sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez nasze służby, będzie bardzo dobrze; ale zostanie to zbadane w ramach planu działań, o którym mówiłem wcześniej."@pl16
"Não tinha entendido bem que a pergunta dos senhores deputados me era dirigida pessoalmente. Habitualmente, não gosto de falar do que faço, mas posso referir que em Bruxelas, por exemplo, não tenho carro – não ando de carro; prefiro passear a pé durante o fim-de-semana, o que também é benéfico para a saúde. Relativamente à minha viatura oficial, fiz o seguinte, dado que esperava perguntas deste tipo: pedi à WWF (Fundo Mundial para a Natureza) que, com base nos seus dez projectos mais sustentáveis, me recomendasse o carro mais sustentável. Esta organização recomendou-me então um veículo que estou a utilizar para o meu serviço e que, diga-se a propósito, se encontra perfeitamente dentro dos limites que pedimos à indústria automóvel para pôr em prática até 2012. Relativamente à Grécia, e dado que eu era deputado ao Parlamento grego, tive um carro muito pequeno, mais pequeno inclusive do que aquele que tenho ao meu serviço aqui, e conduzo-o muito raramente. Mais uma vez, não era para lhe dizer, relativamente à minha deslocação a Bali, compensei a minha ida lá através da aquisição de um desses esquemas – penso que eram os créditos provenientes do esquema de comércio de emissões – sendo estes seguidamente cancelados. Deste modo, tento fazer tudo o que está ao meu alcance e, se tiverem alguma coisa mais para me dizer, terei todo o prazer em seguir os conselhos que me derem. Passando agora às energias renováveis, estamos perante uma grande discussão. Devemos fazer o que decidimos no início do ano passado – em Março de 2007 – e atingir as metas dos 20% para todos os Estados-Membros. Relativamente aos edifícios e aos serviços da Comissão, deveríamos tentar utilizar o mais que pudéssemos as energias renováveis, dado que a fonte principal de emissões da Comissão são os edifícios. Praticamente três quartos dessas emissões são provenientes dos edifícios, portanto, se conseguirmos encontrar formas de usar energias renováveis nos nossos serviços, tal será óptimo, mas terá de ser estudado no plano de acção de que falei anteriormente aos senhores deputados."@pt17
"I did not fully understand that your question was for me personally. Usually I do not like to say what I am doing, but I can tell you that in Brussels, for example, I do not have a car – I do not drive a car; I prefer, over the weekend, to walk around, and this is also good for health. Regarding my official car, I did the following thing, because I expected questions like this: I asked WWF, who have 10 sustainable top projects, to recommend me a car which is the most sustainable, and they recommended one for me and this is what I am using for my services. By the way, it is quite within the limits that we have asked the automobile industry to achieve by 2012. Then, in Greece, since I was a Member of Parliament there, I have had a very small car, even smaller than what I have for the service here, and I drive it very rarely. Now, again I would not like to tell you, but travelling to Bali I offset my going there by purchasing from one of those schemes – I think it was the allowances from the emissions trading system – and these are then cancelled. So I try to do as much as I can, and if you have anything more to tell me, I shall be very glad to follow your advice. Now, regarding renewables: this is a big discussion. We should do what we decided at the beginning of the previous year – in March 2007 – and achieve the 20% targets for all the Member States. Regarding the buildings and the services of the Commission, we should try to use renewables as much as we can, because the main source of emissions from the Commission is from the buildings. Almost three quarters come from the buildings, so if we can find ways to use renewable energy for our services, that will be very good; but this has to be studied in the action plan that I told you about before."@ro18
"Nerozumel som celkom tomu, že vaša otázka bola určená priamo mne. Zvyčajne nerád rozprávam o tom, čo robím, ale môžem povedať, že napríklad tu, v Bruseli, nemám auto – neriadim auto; cez víkend uprednostňujem prechádzku, a to okrem toho prospieva zdraviu. Čo sa týka môjho služobného auta, čakal som podobnú otázku, takže som urobil toto: požiadal som organizáciu WWF, ktorá riadi 10 najkvalitnejších trvalo udržateľných projektov, aby mi odporučili automobil, ktorý najlepšie spĺňa podmienky trvalej udržateľnosti, a ten, ktorý mi odporučili, používam na výkon služby. Mimochodom, v plnej miere spĺňa emisné limity, ktoré chceme, aby automobilový priemysel dosiahol do roku 2012. Ďalej, odkedy som bol poslancom parlamentu v Grécku, mám veľmi malý automobil, dokonca menší, než používam na služobné účely tu, a riadim ho veľmi zriedka. Znova by som to nerád spomínal, ale cestu na Bali som vykompenzoval kúpou v rámci jedného z tých programov – myslím, že to boli povolenia zo systému obchodovania s emisiami – a tým sa to vlastne vyrovnalo. Snažím sa teda konať, čo môžem, a ak mi chcete poradiť niečo iné, rád sa nechám inšpirovať. Čo sa týka obnoviteľných energií: je to zložitá otázka. Mali by sme dodržiavať to, k čomu sme sa zaviazali začiatkom minulého roka – v marci 2007 – a dosiahnuť cieľ 20 % pre všetky členské štáty. Pokiaľ ide o budovy a útvary Komisie, mali by sme využívať obnoviteľné zdroje energie v najvyššej možnej miere, pretože hlavným zdrojom emisií Komisie sú budovy. Takmer tri štvrtiny emisií pochádza z budov, takže, ak pre naše útvary môžeme nájsť spôsoby využitia obnoviteľnej energie, bude to správny krok; je však potrebné preskúmať to v rámci akčného plánu, ktorý som spomínal predtým."@sk19
"Nisem razumel, da je bilo vaše vprašanje namenjeno meni osebno. Običajno ne govorim rad o tem, kaj počnem, vendar vam lahko povem, da v Bruslju na primer nimam avta – ne vozim avta; med vikendom raje hodim, kar je tudi dobro za zdravje. V zvezi z mojim službenim avtom pa sem, ker sem pričakoval takšna vprašanja, storil naslednje: Svetovni sklad za naravo (WWF), ki ima deset najboljših trajnostnih projektov, sem prosil, da mi priporoči avto, ki je najbolj trajnosten, in v službene namene uporabljam tega, ki so mi ga priporočili. Mimogrede, je precej znotraj omejitev, za katere od avtomobilske industrije zahtevamo, da jih doseže do leta 2012. V Grčiji, ker sem bil tam poslanec, pa imam avto, ki je še manjši od tega, ki ga v službene namene uporabljam tukaj, in vozim ga zelo redko. Tudi tega vam ne bi želel povedati, vendar sem potovanje na Bali izravnal z nakupom v okviru ene od tistih shem, mislim, da so bile pravice iz sistema za trgovanje z emisijami, kar se je potem ukinilo. Trudim se torej storiti, kar lahko, če pa mi imate še kaj povedati, bom z veseljem upošteval vaše nasvete. Kar zadeva obnovljive vire: to je pomembna razprava. Narediti moramo, kar smo se odločili na začetku preteklega leta, marca 2007, in doseči cilje zmanjšanja emisij za 20 % v vseh državah članicah. V zvezi s stavbami in službami Komisije pa se moramo truditi, da čim več uporabljamo obnovljive vire, saj največ emisij, ki jih izpušča Komisija, prihaja iz stavb. Skoraj tri četrtine izvirajo iz stavb, zato bo zelo dobro, če najdemo načine za uporabo obnovljivih virov energije v naših službah, vendar je treba to preučiti v akcijskem načrtu, o katerem sem vam prej govoril."@sl20
". − Jag insåg inte att er fråga rörde mig personligen. Vanligtvis vill jag inte berätta vad jag gör, men jag kan tala om att jag exempelvis inte har någon bil i Bryssel – jag kör inte bil där. Jag föredrar att promenera på helgerna, och det är också bra för hälsan. Vad gäller min officiella bil har jag gjort följande, eftersom jag förväntat mig sådana här frågor: Jag bad Världsnaturfonden, som har projekt som avser de tio mest hållbara produkterna, att rekommendera den bil som är mest hållbar, och de rekommenderade en som jag använder i tjänsten. Den befinner sig förresten inom de gränser som vi har krävt att bilindustrin ska uppnå till 2012. I Grekland har jag haft en väldigt liten bil eftersom jag varit parlamentsledamot där, ännu mindre än den jag har i tjänsten här, och jag kör den väldigt sällan. Jag måste återigen påpeka att jag inte vill berätta vad jag gör personligen, men när jag reste till Bali uppvägde jag resan dit genom att köpa den från ett av de där systemen – jag tror att det var utsläppsrätter från systemet för handel med utsläppsrätter – och dessa ogiltigförklaras sedan. Jag försöker alltså att göra så mycket jag kan, och om ni har något mer förslag skulle jag följa ert råd med glädje. För att övergå till förnybar energi: Detta är en omfattande fråga. Vi borde göra det som vi beslutade oss för i början av förra året – i mars 2007 – nämligen att uppnå målet på 20 procent för alla medlemsstater. Vad gäller kommissionens byggnader och tjänster borde vi försöka använda förnybar energi i så hög grad som möjligt, för kommissionens huvudsakliga utsläppskälla är byggnaderna. Nästan tre fjärdedelar kommer från byggnaderna, så det skulle vara väldigt bra om vi kunde finna sätt att använda förnybar energi på för våra enheter, men detta måste granskas i den handlingsplan som jag nämnde tidigare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Stavros Dimas,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph