Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-254"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-254"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission will be making some major announcements on Wednesday, and I expect that people everywhere will be asking then whether we practise what we preach. So to hear that only five DGs have currently signed up to EMAS is not very encouraging, although I cannot say that Parliament can claim to be much better. It would certainly fail such a test, although action is now being taken to address the issue. Does the Commissioner accept that his arguments in favour of the ‘big picture changes’ that must be made by Member States if we are to tackle climate change could be undermined if the Commission is not seen to be acting on the fine detail – on its own implementation of these improvements?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Komise vydá ve středu určitá významná prohlášení a očekávám, že lidé se pak budou ptát, jestli se řídíme tím, co kážeme. Takže když slyším, že EMAS dosud plní pouze pět generálních ředitelství, není to příliš povzbuzující, ačkoli nemohu říci, že Parlament může tvrdit, že je na tom o mnoho lépe. V takové zkoušce by zajisté neobstál, i když nyní přijímáme kroky k tomu, abychom se s touto záležitostí vypořádali. Uznává pan komisař, že jeho argumenty ve prospěch „změn celkového obrazu“, které musí učinit členské státy, pokud se máme vypořádat se změnou klimatu, by mohly být těžce podryty, pokud by nebylo vidět, že Komise pracuje na drobném detailu – na svém vlastním zavedení těchto zlepšení?"@cs1
"Kommissionen vil komme med en meddelelse på onsdag, og jeg forventer, at det vil afstedkomme mange spørgsmål om, hvorvidt vi praktiserer det, vi prædiker. Det er således ikke særlig opmuntrende at høre, at der kun er fem generaldirektorater, som på nuværende tidspunkt har undertegnet EMAS, selv om jeg ikke kan sige, at Parlamentet har meget mere at prale med. Parlamentet ville helt sikkert ikke kunne gøre det bedre, selv om der nu tages skridt til at behandle spørgsmålet. Kan kommissæren acceptere, at hans forslag til forbedring af de overordnede ændringsforanstaltninger, der skal træffes af medlemsstaterne til afhjælpning af klimaændringerne, evt. undermineres, hvis det ikke tydeligt fremgår, at Kommissionen også tager højde for de små detaljer i gennemførelsen af disse forbedringer?"@da2
"Die Kommission wird am Mittwoch einige wichtige Maßnahmen ankündigen, und ich nehme an, dass die Menschen dann überall fragen werden, ob wir praktizieren, was wir predigen. Zu hören, dass sich bisher nur fünf GD dem EMAS angeschlossen haben ist nicht sehr ermutigend, obwohl das Parlament nicht von sich behaupten kann, das es besser ist. Es würde eine solche Prüfung keinesfalls bestehen, obwohl jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um Abhilfe zu schaffen. Akzeptiert der Kommissar, dass seine Argumente zugunsten umfassender Veränderungen, die in den Mitgliedstaaten erforderlich sind, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, ins Leere laufen, wenn nicht nach außen sichtbar wird, dass die Kommission selbst diese Verbesserungen vornimmt?"@de9
"Η Επιτροπή θα προβεί σε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις την Τετάρτη, και πιστεύω ότι πολλοί θα ρωτήσουν τότε εάν κάνουμε πράξη αυτά που κηρύττουμε. Το να μαθαίνουμε λοιπόν ότι μόλις πέντε ΓΔ εφαρμόζουν σήμερα το EMAS δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αν και δεν μπορώ να πω ότι το Κοινοβούλιο έχει να επιδείξει καλύτερη διαγωγή. Σίγουρα θα αποτύγχανε σε μία σχετική εξέταση, αν και σήμερα λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Δέχεται ο κ. Επίτροπος ότι τα επιχειρήματά του υπέρ των «σημαντικών αλλαγών» που πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος μπορεί να υπονομευθούν, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι η ίδια η Επιτροπή αποτυγχάνει σε μία μικρή λεπτομέρεια – στην εφαρμογή των βελτιώσεων αυτών από την ίδια;"@el10
"La Comisión va a hacer varios anuncios importantes el miércoles y espero que todo el mundo se pregunte entonces si predicamos con el ejemplo. Así pues, oír que solo cinco Direcciones Generales se han sumado actualmente al SGAM no resulta muy alentador, aunque no puedo decir que el Parlamento pueda afirmar haberlo hecho mucho mejor. No pasaría la prueba, aunque ahora se están adoptando medidas para abordar el problema. ¿Acepta el Comisario que sus argumentos en favor de «grandes cambios» que deben introducir los Estados miembros si queremos luchar contra el cambio climático podrían verse socavados, si la Comisión no hila fino y no lleva a cabo por sí misma estas mejoras?"@es21
"Kolmapäeval teeb komisjon olulised teadaanded ning ma ootan, et inimesed hakkavad kõikjal küsima, kas me oma lubadused ka ellu viime. Seetõttu ei ole kuigi julgustav kuulda, et üksnes viis peadirektoraati on liitunud keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemiga, kuigi ma ei saa öelda, et parlament oleks selles osas palju parem olnud. Kindlasti kukuks komisjon sellisest testist läbi, kuigi praegu võetakse meetmeid kõnealuse küsimusega tegelemiseks. Kas volinik on nõus, et tema argumente selle kohta, et kliimamuutusega tegelemisel peavad üldist pilti muutma liikmesriigid, võidakse õõnestada, kui komisjon ei näi tegutsevat ühe pisikese üksikasja kallal – kui ta ise ei rakenda neid parandusi?"@et5
"Komissio antaa joitakin tärkeitä ilmoituksia keskiviikkona, ja oletan, että ihmiset kaikkialla kysyvät silloin, ryhdymmekö sanoista tekoihin. Ei ole kovinkaan rohkaisevaa kuulla, että vain viisi pääosastoa on tällä hetkellä ilmoittautunut EMASiin, vaikka en voikaan väittää, että parlamentti olisi paljoa sitä parempi. Se epäonnistuisi varmasti sellaisessa kokeessa, vaikka asian hoitamiseksi on nyt ryhdytty toimiin. Hyväksyykö komission jäsen sen, että hänen jäsenvaltioiden ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtäviä "suuren mittakaavan muutoksia" suosivat perustelunsa voisivat horjua, jos komission ei nähdä reagoivan pieniin yksityiskohtiin – näiden parannusten toteuttamiseen sen omassa toiminnassa?"@fi7
"La Commission fera quelques annonces importantes mercredi, et je m’attends à ce que, partout, les gens demandent si nous faisons ce que nous prônons. Entendre que seules cinq DG ont actuellement souscrit à l’EMAS n’est pas très encourageant, même si je ne peux pas dire que le Parlement soit dans une bien meilleure position. Il échouerait probablement à ce test, bien que des actions soient en cours d’exécution en vue de s’attaquer à ce problème. Le commissaire accepte-t-il que ses arguments en faveur des «changements de la situation globale» qui doivent être entrepris par les États membres si nous voulons faire face au changement climatique puissent être compromis si l’on juge que la Commission n’agit pas sur les petits détails – lors de sa propre mise en œuvre de ces améliorations?"@fr8
"A Bizottság számos nagy horderejű bejelentést készül tenni szerdán, és véleményem szerint mindenhol azt fogják kérdezni az emberek, hogy vajon bort iszunk-e és vizet prédikálunk. Tehát ha azt halljuk, hogy csak öt főigazgatóság használja az EMAS-t, az mindenképpen aggodalomra ad okot, bár azt sem lehet mondani, hogy a Parlament annyival jobban állna. Biztosan elbukna egy ilyen vizsgálaton, bár bizonyos lépések már folyamatban vannak a kérdés megoldása érdekében. Elfogadja-e a biztos úr azt, hogy a „széleskörű változások” melletti érvelését, amely változásokat a tagállamoknak kell megtenniük, amennyiben fel akarjuk venni a harcot az éghajlatváltozással, veszélyeztetheti, ha a Bizottság láthatólag nem reagál az apró részletekre, azaz a változtatások önmaga általi végrehajtására is?"@hu11
". La Commissione farà alcuni annunci importanti nella giornata di mercoledì, e mi attendo che ovunque le persone chiedano quindi se metteremo in pratica ciò che predichiamo. Così, sapere che al momento soltanto cinque DG hanno aderito all’EMAS non è molto incoraggiante, anche se non posso dire che il Parlamento possa sostenere di comportarsi molto meglio. Di certo non supererà la prova, benché siano state intraprese iniziative per occuparsi della questione. Il Commissario accetta che gli argomenti che ha addotto a favore dei “cambiamenti di ampio respiro” che gli Stati membri devono mettere in atto, se abbiamo intenzione di affrontare i cambiamenti climatici, potrebbero essere indeboliti nel caso la Commissione non agisse sui piccoli dettagli, sull’attuazione di tali miglioramenti?"@it12
"Trečiadienį Komisija planuoja paskelbti keletą svarbių pareiškimų, ir, manau, žmonės tada domėsis, ar mes patys laikomės to, ką propaguojame. Todėl nelabai drąsina žinia, kad tik penki GD šiuo metu yra prisijungę prie EMAS, nors negaliu teigti, kad Parlamentas gali pasigirti geresniais rezultatais. Nekyla abejonių, kad Parlamentas neišlaikytų tokio testo, nors šiuo metu imamasi veiksmų šiam klausimui spręsti. Ar Komisaras sutinka, kad jo argumentai už „didelius pakeitimus“, kuriuos turi padaryti valstybės narės, siekiant spręsti klimato kaitos problemas, gali nukentėti, jei nesimatys, kad Komisija pati įgyvendina šiuos patobulinimus?"@lt14
"Komisija trešdien sniegs dažus svarīgus paziņojumus, un es sagaidu, ka cilvēki visur jautās, vai mūsu darbi saskan ar mūsu vārdiem. Tāpēc dzirdēt, ka tikai pieci ĢD ir pašreiz parakstījuši Vides vadības un audita sistēmu ( nav īpaši uzmundrinoši, lai gan es nevaru teikt, ka Parlaments var apgalvot, ka ir daudz labāks. Tas noteikti neizturētu šādu pārbaudi, lai gan tagad ir uzsākta šī jautājuma risināšana. Vai komisārs pieņem, ka viņa argumenti, atbalstot „lielas izmaiņas”, kas jāveic dalībvalstīm, ja mēs gribam reaģēt uz klimata maiņu, varētu tikt apstrīdēti, ja nav redzams, ka Komisija pati piedalās darbā pie konkrētām detaļām - pie šo uzlabojumu īstenošanas?"@lv13
"The Commission will be making some major announcements on Wednesday, and I expect that people everywhere will be asking then whether we practise what we preach. So to hear that only five DGs have currently signed up to EMAS is not very encouraging, although I cannot say that Parliament can claim to be much better. It would certainly fail such a test, although action is now being taken to address the issue. Does the Commissioner accept that his arguments in favour of the ‘big picture changes’ that must be made by Member States if we are to tackle climate change could be undermined if the Commission is not seen to be acting on the fine detail – on its own implementation of these improvements?"@mt15
". Woensdag zal de Commissie enkele grote aankondigingen doen en ik verwacht dat we van iedereen de vraag zullen krijgen of we ook zelf doen wat we van anderen verlangen. Als ik dan verneem dat er momenteel nog maar vijf DG’s een EMAS-registratie hebben ontvangen, dan vind ik dat niet erg bemoedigend. Maar ik vrees dat het Parlement het niet veel beter doet. Het zou zeker de test niet doorstaan, al moet ik wel zeggen dat er al actie ondernomen wordt om die kwestie aan te pakken. De commissaris wil de lidstaten ervan overtuigen dat er verregaande veranderingen nodig zijn in de strijd tegen klimaatsverandering. Zijn argumenten worden echter ondermijnd door het feit dat de Commissie het zelf blijkbaar niet zo nauw neemt met de uitvoering van haar eigen aanbevelingen tot verbetering van de situatie. Kan de commissaris daarmee akkoord gaan?"@nl3
"Komisja przedstawi niektóre ważniejsze informacje w środę i oczekuję, że ludzie zewsząd będą wtedy pytać, czy praktykujemy to co postulowaliśmy. Informacja, że tylko 5 DG obecnie przystąpiło do EMAS nie jest bardzo zachęcająca, mimo że nie mogę powiedzieć, aby Parlament mógł twierdzić, że w jego przypadku jest dużo lepiej. Z pewnością nie zdalibyśmy takiego testu, mimo że obecnie podejmujemy działania, aby zająć się tą sprawą. Czy pan komisarz zgadza się, że jego argument na rzecz „szeroko zakrojonych zmian”, jakich muszą dokonać państwa członkowskie, jeśli mamy się uporać z kwestią zmian klimatycznych, może zostać podkopany, jeśli Komisja nie zostanie dopilnowana, aby podjąć działania szczegółowe - działania dotyczące wdrożenia przez nią samą tych ulepszeń?"@pl16
"A Comissão vai anunciar algumas medidas importantes na quarta-feira, e espero que, nessa altura, as pessoas, em todo o lado, perguntem se nós praticamos aquilo que andamos a apregoar. Nesta perspectiva, não é muito animador ouvir dizer que apenas cinco direcções-gerais aderiram ao sistema EMAS, embora não se possa dizer que o Parlamento se esteja a portar muito melhor. Iria certamente reprovar nesse teste, embora estejam actualmente a ser tomadas medidas para fazer face ao problema. O Senhor Comissário concorda que os seus argumentos a favor de “mudanças globais”, a realizar obrigatoriamente pelos Estados-Membros numa perspectiva de fazer face às alterações climáticas, podem ser subvertidos se a Comissão não der mostras de estar a actuar ao nível do pormenor, ou seja, na sua própria execução dos pontos que foram melhorados?"@pt17
"The Commission will be making some major announcements on Wednesday, and I expect that people everywhere will be asking then whether we practise what we preach. So to hear that only five DGs have currently signed up to EMAS is not very encouraging, although I cannot say that Parliament can claim to be much better. It would certainly fail such a test, although action is now being taken to address the issue. Does the Commissioner accept that his arguments in favour of the ‘big picture changes’ that must be made by Member States if we are to tackle climate change could be undermined if the Commission is not seen to be acting on the fine detail – on its own implementation of these improvements?"@ro18
"Komisia v stredu uskutoční niektoré dôležité vyhlásenia a ja očakávam, že ľudia sa budú pýtať, či dodržiavame to, čo hlásame. Takže informácia o tom, že iba päť generálnych riaditeľstiev sa podpísalo pod systém pre ekologické riadenie a audit (EMAS) nie je veľmi povzbudivá, aj keď nemôžem tvrdiť, že Parlament je na tom lepšie. Určite by v tejto skúške určite neobstál aj napriek tomu, že v súčasnosti sa prijímajú opatrenia na riešenie tejto otázky. Pripúšťa pán komisár, že jeho tvrdenia v prospech „zmien veľkého formátu“, ktoré musia členské štáty uskutočniť, ak sa máme zaoberať otázkou klimatických zmien, môžu byť spochybnené v prípade, ak Komisia nesplní jednu maličkosť – zavedenie týchto zlepšení na vlastnej úrovni?"@sk19
"Komisija bo v sredo podala nekaj pomembnih izjav in pričakujem, da bodo ljudje povsod spraševali, ali delamo tudi samo tako, kot učimo druge. Torej dejstvo, da je zaenkrat EMAS sprejelo le pet generalnih direktoratov, ni zelo spodbujajoče, čeprav ne morem reči, da lahko Parlament trdi, da je pri tem kaj boljši. Vsekakor ne bi prestal takega preizkusa, čeprav zdaj sprejema ukrepe za reševanje tega vprašanja. Ali se komisar strinja, da se lahko izpodbije njegove argumente v prid spremembam na širši ravni, ki jih morajo izvesti države članice za rešitev težave podnebnih sprememb, če Komisija vidno ne ukrepa na ožji ravni – pri svojem izvajanju teh izboljšav?"@sl20
"Kommissionen kommer att framföra några betydelsefulla tillkännagivanden på onsdag, och jag tror att människor överallt då kommer att ställa frågan om vi lever som vi lär. Därför är det inte särskilt uppmuntrande att höra att det för närvarande bara är fem generaldirektorat som har undertecknat gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, även om jag inte kan säga att parlamentet är särskilt mycket bättre. Man skulle säkerligen underkännas i ett sådant test, men nu vidtas åtgärder för att ta itu med detta. Erkänner kommissionsledamoten att hans argument för de ”förändringar i ett större sammanhang” som måste genomföras av medlemsstaterna om vi ska kunna hantera klimatförändringarna skulle kunna undergrävas om kommissionen inte ses agera i fråga om detaljerna – om det egna genomförandet av dessa förbättringar?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies (ALDE ). –"18,5,20,15,1,19,14,11,7,21,4
"EMAS)"13,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph