Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα το ζήτημα των εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα από τις δραστηριότητές της μέσω του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, του γνωστότερου ως EMAS, με τους κανόνες του οποίου και συμμορφώνεται. Ήδη από το 2005 η Επιτροπή εφαρμόζει το EMAS σε 5 από τις υπηρεσίες της στις Βρυξέλλες και 8 από τα κτίριά της. Στο διάστημα αυτό έχει καταγραφεί σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης κατανάλωσης, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικής ενέργειας από τις εν λόγω υπηρεσίες, κάτι που είναι αναμφισβήτητα θετικό. Πάντως για την Επιτροπή δεν έχουν τεθεί επί του παρόντος γενικοί στόχοι μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά στο πλαίσιο του EMAS, η Επιτροπή μελετά και αναλύει το συνολικό όγκο των εκπομπών της σε διοξείδιο του άνθρακα και θα καθορίσει γενικούς στόχους μείωσης εκπομπών εντός του 2008. Ειδικότερα, όσον αφορά το στόλο των αυτοκινήτων της, η Επιτροπή έχει ήδη θέσει στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 26% κατά μέσον όρο μεταξύ των ετών 2006 και 2012."@el10
lpv:translated text
"Paní předsedající, Komise dosud řešila problém emisí oxidu uhličitého způsobených jejími aktivitami pomocí systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, známého lépe jako EMAS, jehož pravidla dodržuje. Od roku 2005 Komise prosazuje EMAS v pěti z úřadů v Bruselu a v osmi ze svých budov. Během této doby zaznamenala jasné snížení tempa růstu kromě jiného ve spotřebě elektřiny u těchto úřadů, což je nepochybně pozitivní vývoj. Pro Komisi nebyly zatím stanoveny cíle celkového snížení emisí CO ale v rámci EMAS Komise posuzuje a analyzuje celkový objem svých emisí CO a v roce 2008 stanoví cíle celkového snížení. Pokud jde o její vozový park, nastavila již Komise cíl snížení emisí CO v průměru o 26 % v období 2006–2012."@cs1
"Fru formand! Kommissionen har indtil nu håndteret spørgsmålet om CO2-emissioner fra egne aktiviteter ved hjælp af ordningen for miljøledelse og miljørevision, bedre kendt som EMAS, hvis standarder vi opfylder. Kommissionen har siden 2005 anvendt EMAS i fem af sine afdelinger i Bruxelles og otte af sine bygninger. Der er i dette tidsrum registreret en klar reduktion af væksten i forbruget af bl.a. elektricitet i de pågældende afdelinger, hvilket ubestrideligt er positivt. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet overordnede mål for reduktion af Kommissionens CO2-emissioner, men som led i EMAS undersøger og analyserer Kommissionen den samlede mængde CO2-emission og vil i løbet af 2008 opstille overordnede mål for reduktionen heraf. Hvad angår bilparken, har Kommissionen allerede sat et mål for en gennemsnitlig reduktion på 26 % af CO2-emissionerne i perioden 2006-2012."@da2
". − Frau Präsidentin! Die Kommission hat bisher das Problem der von ihr verursachten Kohlendioxidemissionen im Rahmen des Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung, besser bekannt als EMAS, gelöst und dabei die Auflagen dieses Systems eingehalten. Seit 2005 setzt die Kommission EMAS in fünf der Abteilungen in Brüssel und in acht ihrer Gebäude durch. Sie konnte seither eine klare Senkung der Zuwachsrate beim Verbrauch u. a. von Strom durch diese Abteilungen feststellen, was zweifellos eine positive Entwicklung ist. Gesamtziele für die Senkung der CO2-Emissionen wurden für die Kommission noch nicht festgelegt, aber die Kommission prüft und analysiert im Rahmen von EMAS die Gesamtmenge ihrer CO2-Emissionen und wird 2008 Gesamtziele für die Emissionsreduzierung festlegen. Was insbesondere ihren Fahrzeugpark betrifft, so hat sich die Kommission bereits eine Senkung der CO2-Emissionen um durchschnittlich 26 % zwischen 2006 und 2012 vorgenommen."@de9
"Madam President, the Commission has to date been managing the problem of carbon dioxide emissions due to its activities, through the Eco-Management and Audit Scheme, better known as EMAS, and has been complying with the rules of that scheme. Since 2005, the Commission has been enforcing EMAS in five of the departments in Brussels and in eight of its buildings. During this time, it has recorded a clear reduction in the growth rate in consumption of, amongst other things, electricity by those departments, a development which is undoubtedly positive. Overall CO2 emission reduction targets have not yet been set for the Commission, but within the framework of EMAS, the Commission is examining and analysing the total volume of its CO2 emissions, and will set overall emission reduction targets within the year 2008. In particular, as regards its vehicle fleet, the Commission has already set a target of reducing CO2 emissions by an average of 26% between 2006 and 2012."@en4
"Señora Presidenta, hasta la fecha, la Comisión ha manejado el problema de las emisiones de dióxido de carbono producidas por sus actividades por medio del Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, más conocido como EMAS, y ha cumplido con las normas de dicho sistema. Desde 2005, la Comisión ha hecho cumplir el EMAS en cinco de los departamentos de Bruselas y en ocho de sus edificios. Durante este tiempo ha registrado una clara reducción, entre otros, en el índice de crecimiento del consumo eléctrico por parte de dichos departamentos, un avance sin duda positivo. La Comisión no ha establecido todavía los objetivos de reducción de las emisiones conjuntas de CO2 pero, en el marco del EMAS, está examinando y analizando el volumen total de sus emisiones, y en 2008 establecerá objetivos de reducción del mismo. Concretamente, por lo que respecta a su flota de vehículos, la Comisión ha establecido ya un objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en una media del 26 % entre 2006 y 2012."@es21
"Proua president, komisjon on kogu aeg tegelenud oma tegevusest tuleneva süsinikdioksiidiheite probleemiga keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimiskava, enamtuntud kui EMAS, kaudu ja järginud selle kava eeskirju. Alates 2005. aastast on komisjon püüdnud rakendada EMASi viies Brüsseli osakonnas ja oma kaheksas hoones. Selle aja jooksul on täheldatud, muude asjade hulgas, osakondade elektrienergia tarbimise määrade selget vähenemist, saavutust, mis on kahtlemata positiivne. Komisjonile ei ole veel püstitatud üldisi CO heite vähendamise eesmärke, kuid EMASi raames uurib ja analüüsib komisjon oma CO heidete kogumahtu ja määrab üldised heite vähendamise eesmärgid 2008. aasta jooksul. Eriti aga, mis puutub tema sõidukiparki, siis on komisjon juba seadnud eesmärgiks vähendada CO heiteid keskmiselt 26% aastatel 2006– 2012."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on tähän mennessä käsitellyt toimintansa aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ongelmaa ympäristöasioiden ja hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin mukaan ja noudattanut tämän järjestelmän sääntöjä. Vuodesta 2005 komissio on toteuttanut EMASia viidessä Brysselin osastossaan ja kahdeksassa rakennuksessaan. Tänä aikana on todettu muun muassa näiden osastojen sähkönkulutuksen kasvunopeuden pienentyneen selvästi, mikä on kiistatta myönteinen asia. Komissiolle ole vielä asetettu CO päästöjen kokonaisvähennystavoitteita, mutta komissio tutkii ja analysoi CO päästöjensä kokonaismäärää EMASin puitteissa ja määrittää päästöjen vähennyksen kokonaistavoitteet vuoden 2008 aikana. Komissio on jo asettanut ajoneuvokantansa CO päästöjen vähennystavoitteeksi keskimäärin 26 prosenttia vuosina 2006–2012."@fi7
"Madame la Présidente, la Commission a jusqu’ici géré le problème des émissions de dioxyde de carbone dues à ses activités, par le biais du système communautaire de management environnemental et d’audit ou EMAS, et a respecté les règles de ce système. Depuis 2005, la Commission a mis en œuvre l’EMAS dans cinq de ses départements à Bruxelles et dans huit de ses bâtiments. Depuis lors, elle a enregistré une réduction claire du taux de croissance de la consommation, entre autres, de l’électricité par ces départements, une évolution sans aucun doute positive. Les objectifs généraux en matière de réduction des émissions de CO n’ont pas encore été fixés pour la Commission, mais dans le cadre de l’EMAS, la Commission examine et analyse le volume total de ses émissions de CO et fixera des objectifs généraux en matière de réduction des émissions dans le courant 2008. En particulier, concernant sa flotte de véhicules, la Commission a déjà fixé un objectif de réduction de 26 % en moyenne des émissions de CO entre 2006 et 2012."@fr8
"Elnök asszony, ezidáig a Bizottság kezelte a tevékenységei nyomán keletkezett szén-dioxid kibocsátások kérdését, az EMAS néven ismert Eco-Management and Audit Scheme-en, azaz a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszeren keresztül, és meg is felelt e rendszer szabályainak. 2005 óta a Bizottság öt brüsszeli szervezeti egységénél és nyolc épületében alkalmazza az EMAS-t. Ezidő alatt egyértelműen csökkent, többek között, ezen szervezeti egységek elektromosáram-fogyasztása, ami kétségtelenül örömteli fejlemény. Nem állapítottunk meg átfogó CO kibocsátásának teljes volumenét az EMAS keretein belül, és 2008-ban átfogó kibocsátás-csökkentési célokat fog kitűzni maga el. A Bizottság már célként tűzte ki, hogy gépjárműflottájának CO kibocsátását 26%-kal csökkenti 2006 és 2012 között."@hu11
". Signora Presidente, la Commissione gestisce attualmente il problema delle emissioni di biossido di carbonio generate dalle sue attività, attraverso il sistema comunitario di ecogestione e meglio conosciuto come EMAS, e si conforma alle norme di tale sistema. Dal 2005 la Commissione applica l’EMAS in cinque dipartimenti a Bruxelles e in otto nei propri edifici. Durante questo periodo, ha registrato una netta riduzione nel tasso di crescita nel consumo, tra le altre cose, di elettricità da parte di tali servizi, uno sviluppo senza dubbio positivo. Gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di CO non sono ancora stati definiti per la Commissione, ma, nel quadro dell’EMAS, la Commissione sta esaminando e analizzando il volume totale delle proprie emissioni di CO e nel corso del 2008 stabilirà obiettivi globali di riduzione delle emissioni. In particolare, per quanto riguarda la sua flotta di veicoli, la Commissione ha già fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO pari a una media del 26% tra il 2006 e il 2012."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisija anglies dvideginio išmetimo problemą sprendė vykdydama veiklą pagal Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (angl. EMAS), laikydamasi tos sistemos taisyklių. Nuo 2005 m. Komisija pritaikė EMAS penkiuose departamentuose Briuselyje ir aštuoniuose savo pastatuose. Per šį laiką buvo pastebėta, kad, pavyzdžiui, elektros energijos suvartojimas tuose departamentuose labai sumažėjo. Tai neabejotinai teigiamas pasiekimas. Bendri CO išmetimo sumažinimo tikslai Komisijai dar nėra nustatyti, tačiau pagal EMAS Komisija analizuoja bendras CO išmetimo apimtis ir 2008 m. nustatys bendrus išmetimo sumažinimo tikslus. Savo transporto priemonėms Komisija jau yra nustačiusi tikslą 2006–2012 m. sumažinti CO išmetimą vidutiniškai 26 proc."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Komisija līdz šim ir pārvaldījusi oglekļa dioksīda emisijas problēmu, darbojoties Vides vadības un audita sistēmā, kas plašāk pazīstama kā un ir izpildījusi šīs sitēmas noteikumus. Kopš 2005. gada Komisija īsteno piecos departamentos Briselē un astoņās tās ēkās. Šajā laikā ir reģistrēts nepārprotams patēriņa, tostarp arī elektrības patēriņa, pieauguma ātruma faktora samazinājums šajos departamentos, kas ir neapšaubāmi pozitīva tendence. Komisijai vēl nav noteikti vispārējie CO emisijas samazināšanas mērķi, taču EMAS sistēmā Komisija pārbauda un analizē savas CO emisijas apjomu, un 2008. gada laikā noteiks vispārējos emisijas samazināšanas mērķus. It īpaši attiecībā uz transportlīdzekļu parku Komisija jau ir noteikusi CO emisijas samazināšanas mērķi vidēji par 26 % laikposmā no 2006. līdz 2012. gadam."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα το ζήτημα των εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα από τις δραστηριότητές της μέσω του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, του γνωστότερου ως EMAS, με τους κανόνες του οποίου και συμμορφώνεται. Ήδη από το 2005 η Επιτροπή εφαρμόζει το EMAS σε 5 από τις υπηρεσίες της στις Βρυξέλλες και 8 από τα κτίριά της. Στο διάστημα αυτό έχει καταγραφεί σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης κατανάλωσης, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικής ενέργειας από τις εν λόγω υπηρεσίες, κάτι που είναι αναμφισβήτητα θετικό. Πάντως για την Επιτροπή δεν έχουν τεθεί επί του παρόντος γενικοί στόχοι μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά στο πλαίσιο του EMAS, η Επιτροπή μελετά και αναλύει το συνολικό όγκο των εκπομπών της σε διοξείδιο του άνθρακα και θα καθορίσει γενικούς στόχους μείωσης εκπομπών εντός του 2008. Ειδικότερα, όσον αφορά το στόλο των αυτοκινήτων της, η Επιτροπή έχει ήδη θέσει στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 26% κατά μέσον όρο μεταξύ των ετών 2006 και 2012."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de Commissie heeft het probleem van de door zijn activiteiten geproduceerde koolstofuitstoot tot dusver geregeld met het Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem, beter bekend onder de naam EMAS, en heeft zich aan de regels van dit systeem gehouden. Vanaf 2005 heeft de Commissie EMAS ten uitvoer gelegd in vijf van de afdelingen in Brussel en in acht van haar gebouwen. Gedurende deze tijd heeft de Commissie een duidelijke vermindering geregistreerd van het groeitempo van het verbruik van onder andere elektriciteit door deze afdelingen, een ontwikkeling die zonder twijfel positief is. Voor de Commissie zijn nog geen doelstellingen ter vermindering van de totale CO2-uitstoot vastgelegd, maar de Commissie onderzoekt en analyseert in het kader van EMAS de totale omvang van zijn CO2-emissies en zal in 2008 doelstellingen formuleren voor de vermindering van de totale uitstoot. Met name met betrekking tot haar wagenpark heeft de Commissie al het streefdoel vastgelegd om de CO2-emissies tussen 2006 en 2012met gemiddeld 26 procent te verminderen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Komisja dotychczas radziła sobie z problemem emisji dwutlenki węgla związanymi z jej działalnością poprzez europejski system ekozarządzania i audytu, lepiej znany jako EMAS, i przestrzegała zasad tego programu. Od 2005 r. Komisja wdraża EMAS w pięciu departamentach w Brukseli i w ośmiu jej budynkach. W tym czasie odnotowała znacznie obniżenie w zakresie stopy wzrostu zużycia między innymi energii przez te departamenty i jest to bez wątpienia pozytywna zmiana. Ogólne cele obniżenia emisji CO dla Komisji jeszcze nie zostały ustalone, ale w ramach EMAS, Komisja bada i analizuje ogólną ilość emitowanego przez nią CO i ustali ogólne cele obniżenia emisji w 2008 r. W szczególności w odniesieniu do pojazdów, Komisja już ustaliła cel obniżenia emisji CO o średnio 26% w okresie od 2006 do 2012 r."@pl16
"Senhora Presidente, a Comissão tem vindo a gerir até à data o problema das emissões de dióxido de carbono geradas pelas suas actividades, através do Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditorias, mais conhecido como EMAS, e tem vindo a cumprir as regras desse sistema. Desde 2005, a Comissão tem vindo a aplicar o EMAS em cinco dos seus departamentos em Bruxelas e em oito dos seus edifícios. Durante este tempo, registou uma redução clara na taxa de aumento do consumo, por exemplo, de electricidade por parte desses departamentos, uma evolução que sem dúvida alguma é positiva. Ainda não foram estabelecidos para a Comissão os objectivos de redução das emissões globais de CO2, mas, no âmbito do EMAS, a Comissão está a examinar e a analisar o volume total das suas emissões de CO2, e vai fixar objectivos para a redução de emissões globais no ano de 2008. Nomeadamente no que se refere à sua frota automóvel, a Comissão já fixou como objectivo uma redução média de 26% das emissões de CO2 entre 2006 e 2012."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα το ζήτημα των εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα από τις δραστηριότητές της μέσω του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, του γνωστότερου ως EMAS, με τους κανόνες του οποίου και συμμορφώνεται. Ήδη από το 2005 η Επιτροπή εφαρμόζει το EMAS σε 5 από τις υπηρεσίες της στις Βρυξέλλες και 8 από τα κτίριά της. Στο διάστημα αυτό έχει καταγραφεί σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης κατανάλωσης, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικής ενέργειας από τις εν λόγω υπηρεσίες, κάτι που είναι αναμφισβήτητα θετικό. Πάντως για την Επιτροπή δεν έχουν τεθεί επί του παρόντος γενικοί στόχοι μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά στο πλαίσιο του EMAS, η Επιτροπή μελετά και αναλύει το συνολικό όγκο των εκπομπών της σε διοξείδιο του άνθρακα και θα καθορίσει γενικούς στόχους μείωσης εκπομπών εντός του 2008. Ειδικότερα, όσον αφορά το στόλο των αυτοκινήτων της, η Επιτροπή έχει ήδη θέσει στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 26% κατά μέσον όρο μεταξύ των ετών 2006 και 2012."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Komisia sa doposiaľ zaoberala problémom emisií oxidu uhličitého prostredníctvom svojich aktivít v rámci Environmentálneho manažmentu a schémy auditu, ktorý je známejší pod skratkou EMAS, a plnila pravidlá tejto schémy. Od roku 2005 Komisia presadzovala EMAS na piatich oddeleniach v Bruseli a v ôsmich svojich budovách. Počas tejto doby zaznamenali tieto oddelenia zjavné spomalenie rastu spotreby, okrem iného, elektriny, čo je vývoj nepochybne pozitívny. Celkové ciele zníženia emisií CO ešte neboli pre Komisiu stanovené, ale v rámci EMAS Komisia overuje a analyzuje celkový objem svojich emisií CO a stanoví si celkové ciele zníženia emisií v priebehu roka 2008. Konkrétne, čo sa týka vozového parku, Komisia už stanovila cieľ zníženia emisií CO medzi rokmi 2006 a 2012 v priemere o 26 %."@sk19
"Gospa predsednica, Komisija je težavo emisij ogljikovega dioksida, ki izvirajo iz njenih dejavnosti, do zdaj nadzirala v okviru sistema za okoljsko ravnanje in presojo, bolj znanega kot EMAS, ter je delovala v skladu s pravili tega sistema. Od leta 2005 je Komisija EMAS uveljavljala v petih oddelkih v Bruslju in v osmih stavbah. V tem času je zabeležila očitno zmanjšanje stopnje rasti porabe tudi elektrike v teh oddelkih, kar je nedvomno napredek. Splošni cilji za zmanjšanje emisij CO za Komisijo še niso bili določeni, vendar Komisija v okviru sistema EMAS preučuje in analizira celotno količino svojih emisij CO ter bo v letu 2008 določila splošne cilje za zmanjšanje emisij. Zlasti kar zadeva njen vozni park, je Komisija že določila cilj za zmanjšanje emisij CO za povprečno 26 % med letoma 2006 in 2012."@sl20
". − Fru talman! Kommissionen har hittills behandlat problemet med koldioxidutsläpp genom sin verksamhet gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, mer känd som Emas, och har följt reglerna i denna ordning. Sedan 2005 har kommissionen drivit igenom Emas på fem tjänsteavdelningar i Bryssel och i åtta av dess byggnader. Under denna period har kommissionen registrerat en klar minskning av förbrukningen av bland annat elektricitet på dessa tjänsteavdelningar, en utveckling som utan tvivel är positiv. Kommissionen har ännu inte fastställt övergripande mål för att minska koldioxidutsläppen, men inom ramen för Emas håller kommissionen på att granska och analysera sina totala koldioxidutsläpp, och den kommer att fastställa övergripande mål för utsläppsminskningar under 2008. Kommissionen har redan fastställt en rad mål för att minska koldioxidutsläppen med ett genomsnitt på 26 procent mellan 2006 och 2012, framför allt när det gäller dess vagnpark."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,7,13,12,8
"2-kibocsátás csökkentési célokat a Bizottság részére, de a Bizottság elemzi CO2"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph