Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"On the first question, I would like to say that, apart from the study on safe medicines in parallel trade, additional ways to address parallel trade are currently being explored, in particular with respect to pricing initiatives. Revision of the transparency directive to include specific information on pricing would also be a possible way forward. But what I try to do is first of all to clarify the situation and to know exactly what is happening. Then to analyse the question whether EU legislation is able to change that because the whole issue of pricing and reimbursement of medicines in the European Union is under the full responsibility of the Member States; we have no powers whatsoever. But it is obvious that we need to cooperate. That is the reason why the pharmafirm pricing and reimbursement is one of our priorities. I am well aware that, for citizens, the fact that the same medicine has completely different prices in different European Member States is difficult to understand. It is also difficult for me to understand. The fact that these prices are regulated is only one factor. Another factor, of course, is that the pharmaceutical industry is part of the market economy. They are free to set their prices, but we are intensely studying the situation and I think that we will be able to present solutions. To the second question I can say that, yes, it is true: there are different systems in the European Union. For instance, certain medicines in some countries can only be sold in pharmacies. In other countries you can buy them in supermarkets. Only for prescription drugs is the situation the same overall. These drugs are only available in pharmacies."@en4
lpv:translated text
"K první otázce chci říci, že vedle analýzy bezpečných léků na paralelním trhu zkoumáme v současné době další způsoby, jak se vypořádat s paralelním trhem, zvláště s ohledem na iniciativy v cenotvorbě. Možným způsobem postupu je také revize směrnice o transparentnosti, kam by byly vloženy specifické informace o tvorbě cen. Ze všeho nejdříve se ale snažím situaci objasnit a dozvědět se, co se přesně děje. Potom nastoupí analýza otázky, zda je to legislativa EU schopná změnit, protože celá problematika cenotvorby a náhrad za léky v Evropské unii je zcela v odpovědnosti členských států; nemáme v tom absolutně žádnou moc. Je však zřejmé, že spolupráce je nutná. Z toho důvodu je stanovování cen a refundace farmaceutik jednou z našich priorit. Dobře si uvědomuji, že pro občany je těžké pochopit skutečnost, že stejný lék má v různých evropských členských státech naprosto odlišné ceny. I pro mne je těžké to pochopit. Fakt, že jsou tyto ceny regulovány, je pouze jedním z více faktorů. Dalším faktorem je samozřejmě to, že farmaceutický průmysl je součástí tržního hospodářství. Své ceny může nastavovat svobodně, ale situaci intenzivně studujeme a myslím, že budeme schopni představit řešení. Ke druhé otázce mohu říci: Ano, je to pravda: V Evropské unii jsou různé systémy. Například v některých zemích mohou být určité medikamenty prodávány pouze v lékárnách. V jiných zemích si je můžete koupit v supermarketech. Situace je všude stejná pouze u léků na předpis. Tyto léky jsou dostupné pouze v lékárnách."@cs1
". Vedrørende det første spørgsmål ønsker jeg at sige, at man i øjeblikket undersøger muligheden for yderligere tiltag - ud over undersøgelsen af sikre lægemidler i forbindelse med parallelhandel - til håndtering af spørgsmålet om parallelhandel, især med hensyn til prisinitiativer. Revidering af direktivet om gennemsigtighed med henblik på at inkludere specifikke oplysninger om prisfastsættelse vil være en mulig foranstaltning. Men det, jeg forsøger at gøre, er først og fremmest at klarlægge situationen og erfare, hvad der helt konkret sker. Derefter vil jeg undersøge, om EU-lovgivningen kan ændre på dette, da hele spørgsmålet om prisfastsættelse og godtgørelse i forbindelse med lægemidler i EU udelukkende hører under medlemsstaternes ansvarsområde. Vi har ingen beføjelser overhovedet. Men det er tydeligt, at vi skal samarbejde. Derfor er lægemiddelindustriens prisfastsættelse og godtgørelse en af vores prioriteter. Jeg er helt klar over, at det er vanskeligt for borgerne at forstå, at den samme medicin kan have vidt forskellige priser i de forskellige medlemsstater. Det er også vanskeligt for mig at forstå. At priserne reguleres er kun en af faktorerne. En anden faktor er naturligvis den, at lægemiddelindustrien er en del af markedsøkonomien. Lægemiddelindustrien kan frit fastsætte priser, men vi er i færd med at undersøge situationen grundigt, og jeg tror, at vi kan finde en løsning. Med hensyn til det andet spørgsmål kan jeg sige, at ja, det er sandt. Der er forskellige systemer i EU. F.eks. kan visse lægemidler i nogle lande kun købes på apoteket. I andre lande kan man købe dem i supermarkeder. Det er kun for receptpligtig medicin, at reglerne er de samme. Receptpligtig medicin kan kun købes på apotekerne."@da2
". − Zur ersten Frage möchte ich feststellen, dass neben der Studie zur Sicherheit von Arzneimitteln im Parallelhandel derzeit weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem Parallelhandel untersucht werden, und zwar insbesondere im Hinblick auf Initiativen zur Preisgestaltung. Eine Überarbeitung der Transparenzrichtlinie, damit spezielle Preisinformationen aufgenommen werden können, wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Doch vorher möchte ich mir einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen, damit ich genau weiß, wie die Dinge liegen. Dann muss geprüft werden, ob die EU-Gesetzgebung daran etwas ändern kann, denn der gesamte Bereich der Preisgestaltung und der Erstattung für Arzneimittel fällt vollständig in die Kompetenz der Mitgliedstaaten; wir haben hier keinerlei Befugnisse. Aber es liegt auf der Hand, dass wir zusammenarbeiten müssen. Das ist der Grund, weshalb der Bereich Preisfindung und Erstattung für Arzneimittel zu unseren Prioritäten zählt. Mir ist vollkommen klar, dass es für die Bürger nur schwer nachvollziehbar ist, weshalb ein und dasselbe Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU ganz unterschiedliche Preise hat. Das verstehe ich selbst kaum. Die Tatsache, dass diese Preise reguliert werden, ist nur ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist natürlich die Tatsache, dass die pharmazeutische Industrie Teil der Marktwirtschaft ist. Folglich kann sie die Preise frei festsetzen, aber wir untersuchen die Lage sehr genau, und ich denke, dass es uns gelingen wird, Lösungen vorzulegen. Zur zweiten Frage kann ich sagen: Ja, es stimmt, dass in der Europäischen Union unterschiedliche Systeme existieren. So können in einigen Ländern bestimmte Medikamente nur in der Apotheke verkauft werden. In anderen Ländern kann man sie im Supermarkt kaufen. Nur im Falle von rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist die Situation überall gleich. Diese Arzneimittel gibt es nur in der Apotheke."@de9
"Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι, εκτός από τη μελέτη σχετικά με τα ασφαλή φάρμακα στο παράλληλο εμπόριο, αναζητώνται επί του παρόντος πρόσθετοι τρόποι αντιμετώπισης του παράλληλου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά πρωτοβουλίες τιμολόγησης. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη διαφάνεια με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτήν συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την τιμολόγηση θα ήταν άλλο ένα πιθανό βήμα προόδου. Αυτό όμως που προσπαθώ να κάνω είναι καταρχάς να αποσαφηνίσω την κατάσταση και να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναλύσω το ερώτημα, εάν η νομοθεσία της ΕΕ είναι σε θέση να το αλλάξει, διότι το όλο ζήτημα της τιμολόγησης και της αποζημίωσης για το κόστος των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται πλήρως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, κι εμείς δεν διαθέτουμε καμία απολύτως εξουσία. Είναι όμως εμφανές ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Γνωρίζω καλά ότι οι πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν το γεγονός ότι τα ίδια φάρμακα έχουν τελείως διαφορετικές τιμές σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Το γεγονός ότι αυτές οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση αποτελεί έναν μόνο παράγοντα. Ένας άλλος παράγων, ασφαλώς, είναι ότι οι φαρμακευτικές βιομηχανίες αποτελούν τμήμα της οικονομίας της αγοράς. Είναι ελεύθερες να ορίζουν τις τιμές τους, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε λύσεις. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, απαντώ ότι, ναι, ισχύει: υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, ορισμένα φάρμακα πωλούνται σε κάποιες χώρες μόνο στα φαρμακεία. Σε άλλες χώρες, μπορεί κανείς να τα αγοράσει στα σούπερ μάρκετ. Μόνο για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ισχύει παντού η ίδια κατάσταση. Τα φάρμακα αυτά διατίθενται μόνο στα φαρμακεία.."@el10
"Sobre la primera pregunta, me gustaría decir que, aparte del estudio sobre medicamentos seguros en el comercio paralelo, se están explorando vías adicionales para abordar el comercio paralelo, en particular con respecto a iniciativas de precios. Otra solución posible sería revisar la Directiva sobre transparencia para incluir información específica sobre el precio. Pero lo que intento hacer es, en primer lugar, aclarar la situación y saber exactamente qué está ocurriendo. Posteriormente, analizar la cuestión para ver si la legislación europea está en condiciones de modificar esto, porque todo el tema de la fijación de precios y del reembolso de los medicamentos en la Unión Europea es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros; no tenemos ningún tipo de competencias. Pero es obvio que necesitamos cooperar. Éste es el motivo por el que la fijación de precios y el reembolso de los medicamentos es una de nuestras prioridades. Soy consciente de que, para los ciudadanos, el hecho de que el mismo medicamento tenga precios completamente diferentes en los distintos Estados miembros resulta difícil de entender. También a mí me resulta complicado de entender. El hecho de que estos precios estén regulados es solo un factor. Otro factor, por supuesto, es que la industria farmacéutica forma parte de la economía de mercado. Tienen libertad para fijar los precios, pero estamos estudiando en profundidad la situación y creo que podremos presentar soluciones. En cuanto a la segunda pregunta, puede decir que sí, que es cierto: en la Unión Europea existen sistemas diferentes. Por ejemplo, determinados medicamentos en algunos países solo se venden en farmacias. En otros países, se pueden comprar en los supermercados. Solo en el caso de los medicamentos con receta la situación es la misma en todas partes. Estos medicamentos solo se venden en farmacias."@es21
"Esimese küsimuse kohta sooviksin öelda, et lisaks ohutute ravimite paralleelkaubanduse uuringutele arendatakse praegu täiendavaid võimalusi paralleelkaubandusega tegelemiseks, eelkõige seoses hinnakujunduse algatustega. Läbipaistvuse direktiivi läbivaatamine, et lisada sinna konkreetne teave hinnakujunduse kohta, oleks samuti üks võimalus edasi liikuda. Kuid esiteks ma püüan selgitada olukorda, et teada täpselt, mis toimub. Seejärel analüüsida küsimust, kas ELi õigusakte on võimalik muuta, sest hinnakujundus ja ravimite hüvitamine Euroopa Liidus kuulub täielikult liikmesriikide pädevusse ja meil ei ole selle üle mingisugust võimu. Kuid on ilmselge, et me peame koostööd tegema. Seepärast on farmaatsiatoodete hinnakujundus ja hüvitamine üks meie prioriteetidest. Ma tean väga hästi, et kodanikel on raske mõista, miks ühe ja sama ravimi hind on eri liikmesriikides täiesti erinev. Ka minul on sellest raske aru saada. Nende hindade reguleerimine on üksnes üks tegur. Teine tegur on muidugi see, et farmaatsiatööstus on turumajanduse osa. Sel on vabad käed kehtestada oma hinnad, kuid me uurime olukorda pingsalt ja ma usun, et me suudame lahendusi pakkuda. Teisele küsimusele saan vastuseks öelda, et jah, see on tõsi: Euroopa Liidus on eri süsteemid. Teatavaid ravimeid näiteks võib mõnes riigis müüa üksnes apteekides. Teistes riikides saab neid osta selvehallidest. Üksnes retseptiravimite puhul on olukord kõikjal samasugune. Neid ravimeid müüakse üksnes apteekides."@et5
"Ensimmäiseen kysymyksen liittyen haluaisin todeta, että rinnakkaiskaupan turvallisia lääkkeitä koskevan tutkimuksen lisäksi tutkitaan parhaillaan muita tapoja käsitellä rinnakkaiskauppaa ja erityisesti hinta-aloitteita. Yksi mahdollinen etenemistapa olisi myös avoimuusdirektiivin tarkistaminen niin, että se sisältäisi erityistietoa hinnoittelusta. Yritän kuitenkin ensin selvittää tilanteen saadakseni tarkan tiedon siitä, mitä tapahtuu. Sen jälkeen pyrin analysoimaan kysymyksen siitä, pystyykö EU:n lainsäädäntö muuttamaan sitä, koska lääkkeiden hinnoittelun ja korvaamisen kysymys Euroopan unionissa on täysin jäsenvaltioiden vastuulla. Meillä ei ole minkäänlaista toimivaltaa. On kuitenkin ilmeistä, että meidän on tehtävä yhteistyötä. Siksi lääkeyritysten hinnoittelu ja korvaukset ovat yksi painopistealueistamme. Olen hyvin tietoinen siitä, että kuluttajien on vaikea ymmärtää, miksi samalla lääkkeellä on täysin eri hinnat EU:n eri jäsenvaltioissa. Minunkin on vaikea ymmärtää sitä. Näiden hintojen sääntely on vain yksi tekijä. Toinen tekijä on tietysti se, että lääketeollisuus on osa markkinataloutta. Ne voivat vapaasti määrittää hintansa, mutta me tutkimme tiiviisti tilannetta ja uskon, että pystymme esittämään ratkaisuja. Toiseen kysymykseen voin vastata kyllä, se on totta: Euroopan unionissa on erilaisia järjestelmiä. Esimerkiksi tiettyä lääkkeitä voidaan myydä joissakin maissa ainoastaan apteekeissa. Toisissa maissa niitä voi ostaa supermarketeista. Vain reseptilääkkeiden tilanne on kaikkialla sama. Niitä saa vain apteekeista."@fi7
"Concernant la première question, je voudrais dire que, outre l’étude sur les médicaments présentant des garanties de sécurité dans le système de vente parallèle, d’autres moyens de s’attaquer au système de vente parallèle sont actuellement étudiés, en particulier des initiatives dans le domaine de la tarification. Réviser la directive sur la transparence afin d’y inclure des informations spécifiques sur les prix pourrait également constituer une avancée. Mais ce que j’essaye de faire, c’est de d’abord clarifier la situation et de savoir exactement ce qui se passe. Il s’agira ensuite d’analyser la question de savoir si la législation européenne est à même de changer cela, parce que toute la question de la tarification et du remboursement des médicaments dans l’Union européenne relève entièrement des États membres: nous n’avons aucune compétence que ce soit. Mais il est évident que nous devons coopérer. C’est la raison pour laquelle la tarification des sociétés pharmaceutiques et le remboursement sont parmi nos priorités. Je suis bien conscient que, pour les citoyens, le fait que le prix d’un même médicament soit totalement différent dans les différents États membres européens est difficile à comprendre. C’est également difficile à comprendre pour moi. Le fait que ces prix soient réglementés ne constitue qu’un seul facteur. Un autre facteur, bien sûr, est que l’industrie pharmaceutique fait partie de l’économie de marché. Elle est libre de fixer ses prix, mais nous étudions la situation de manière intense et je pense que nous serons en mesure de présenter des solutions. À la deuxième question, je peux répondre que oui, c’est vrai: il existe différents systèmes dans l’Union européenne. Par exemple, certains médicaments dans certains pays ne sont vendus qu’en pharmacie. Dans d’autres pays, on peut les acheter dans les supermarchés. Seule la situation des médicaments délivrés sur ordonnance est la même partout. Ces médicaments ne sont disponibles qu’en pharmacie."@fr8
"Az első kérdésre válaszként azt szeretném mondani, hogy a biztonságos gyógyszerek a párhuzamos kereskedelemben tárgyú tanulmányon kívül a párhuzamos kereskedelem kérdése megválaszolásának más módjait is vizsgáljuk, különösen az árazási kezdeményezések vonatkozásában. Előrelépés lehetne az átláthatósági irányelv felülvizsgálata annak érdekében, hogy az tartalmazzon külön árazási információkat is. De én mindenek előtt szeretném tisztázni a helyzetet és szeretném tudni, hogy mivel állunk szemben. Ezután pedig szeretném elemezni azt a kérdést, hogy vajon az EU-jogszabályok meg tudják-e ezt változtatni, hiszen a gyógyszerek árazása és a gyógyszerköltségek visszatérítése az Európai Unióban a tagállamok felelősségi körébe tartozik; nekünk semmilyen alkalmazható hatáskörünk nincsen. De egyértelműen együtt kell működni. Ezért tartjuk prioritásnak a gyógyszeripari árazást és visszatérítést. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az állampolgárok nehezen értik meg, hogy miért van más ára ugyannak a gyógyszernek a különböző EU-tagállamokban. Ez számomra sem könnyű. Annak ténye, hogy szabályozott árakról van szó, csak egy tényező. Egy másik tényező természetesen az, hogy a gyógyszeripar része a piacgazdaságnak. Szabadon határozhatják meg áraikat, de fokozott figyelemmel kísérjük a helyzetet, és azt gondolom képesek leszünk megoldásokkal szolgálni. A második kérdésre pedig azt tudom mondani, hogy igen, valóban különböző rendszerek vannak az Európai Unióban. Például vannak országok, ahol bizonyos gyógyszereket csak gyógyszertárakban lehet eladni. Más országokban szupermarketekben is megvehetjük őket. Csak a vényköteles gyógyszerek esetében egyeznek a körülmények. Ezeket a gyógyszereket csak gyógyszertárakban vehetjük meg."@hu11
". In merito alla prima domanda, vorrei far presente che, oltre alla ricerca relativa al commercio parallelo di farmaci sicuri, sono stati esaminati metodi aggiuntivi volti ad affrontare il commercio parallelo, in particolare per quanto riguarda le iniziative in materia di fissazione dei prezzi. Un’altra possibile soluzione sarebbe una revisione della direttiva sulla trasparenza al fine di includere informazioni specifiche sui prezzi. Ma la prima cosa che intendo fare è chiarire la situazione e sapere esattamente cosa sta accadendo. E poi, verificare se la normativa UE possa cambiare la situazione, poiché l’intera questione dei prezzi e dei rimborsi dei farmaci nell’Unione europea è ricade sotto la totale responsabilità degli Stati membri; non disponiamo della benché minima competenza al riguardo. Tuttavia, è ovvio che occorra collaborare. Questa è la ragione per cui i prezzi e i rimborsi delle aziende farmaceutiche figurano tra le nostre priorità. Sono ben consapevole che, per i cittadini, il fatto che lo stesso medicinale abbia prezzi completamente diversi nei vari Stati membri sia difficile da comprendere. È complesso anche per me. Il fatto che questi prezzi sono regolamentati è solo uno dei fattori. Di certo un altro è che l’industria farmaceutica fa parte dell’economia di mercato. Le aziende sono libere di stabilire i prezzi, ma stiamo analizzando a fondo la situazione e ritengo che potremo proporre soluzioni. Alla seconda domanda posso rispondere che sì, è vero: esistono sistemi diversi nell’Unione europea. Ad esempio, in alcuni paesi certi medicinali possono essere venduti soltanto nelle farmacie. In altri paesi è possibile acquistarli nei supermercati. Solo per i farmaci con obbligo di prescrizione la situazione è la stessa ovunque, vale a dire che tali prodotti sono disponibili esclusivamente nelle farmacie."@it12
"Atsakydamas į pirmąjį klausimą, noriu pasakyti, kad, be tyrimo apie saugius vaistus lygiagrečiojoje prekyboje, šiuo metu nagrinėjami kiti būdai spręsti lygiagrečiosios prekybos problemą, visų pirma susijusieji su kainų nustatymo iniciatyvomis. Be to, vienas iš galimų kelių galėtų būti direktyvos dėl skaidrumo peržiūrėjimas, įtraukiant konkrečios informacijos apie kainų nustatymą. Tačiau pirmiausia aš banda išsiaiškinti esamą padėtį ir tiksliai suprasti, kad vyksta. Tada analizuosiu klausimą, ar ES teisės aktais galima pakeisti esamą padėtį, nes Europos Sąjungoje visas kainų nustatymo ir vaistų kompensavimo klausimas yra valstybių narių kompetencija; mes neturime jokių galių. Tačiau akivaizdu, kad turime bendradarbiauti. Būtent todėl farmacijos įmonių kainų nustatymas ir kompensavimas yra vienas iš mūsų prioritetų. Labai gerai suvokiu, kad piliečiams sunku suprasti faktą, kodėl to paties vaisto kainos skirtingose Europos valstybėse narėse smarkiai skiriasi. Man pačiam sunku tą suprasti. Tai, kad šios kainos yra reguliuojamos, tėra vienas veiksnys. Kitas veiksnys, aišku, yra tai, kad farmacijos pramonė yra rinkos ekonomikos dalis. Įmonės gali laisvai nustatyti kainas, bet mes atidžiai analizuojame situaciją ir manome, kad galėsime pateikti sprendimų. Į antrąjį klausimą galiu atsakyti, kad taip, tai tiesa: Europos Sąjungoje sistemos skiriasi. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse tam tikri vaistai gali būti parduodami tik vaistinėse. Kitose šalyse jų galima įsigyti prekybos centruose. Tik receptinių vaistų srityje padėtis visur vienoda. Šių vaistų galima įsigyti tik vaistinėse."@lt14
"− Par pirmo jautājumu es gribētu teikt, ka līdztekus pētījumam par drošām zālēm paralēlā tirdzniecībā pašlaik tiek meklēti papildu veidi, kā ietekmēt paralēlo tirdzniecību, it īpaši attiecībā uz cenu iniciatīvām. Pārredzamības direktīvas pārskatīšana, lai ietvertu īpašu informāciju par cenu noteikšanu, arī varētu būt iespējams solis uz priekšu. Bet tas, ko es mēģinu darīt, ir vispirms noskaidrot situāciju, lai skaidri zinātu, kas notiek. Tad analizēt jautājumu, vai ES tiesību akti var mainīt to, jo viss cenu noteikšanas jautājums un kompensācija par zālēm Eiropas Savienībā ir pilnīgā dalībvalstu atbildībā, mums nav nekādu pilnvaru. Bet ir acīmredzams, ka mums jāsadarbojas. Tas ir iemesls, kāpēc farmācijas firmu cenas un kompensācijas ir viena no mūsu prioritātēm. Es labi apzinos, ka pilsoņiem fakts, ka vienām un tām pašām zālēm ir pilnīgi dažādas cenas dažādās Eiropas dalībvalstīs, ir grūti saprotams. Arī man ir grūti to saprast. Tas, ka šīs cenas tiek regulētas, ir tikai viens faktors. Otrs faktors, protams, ir tas, ka farmaceitiskā rūpniecība ir daļa no tirgus ekonomikas. Viņi drīkst noteikt savas cenas, bet mēs intensīvi pētām šo situāciju, un es domāju, ka mēs spēsim dot risinājumu. Uz otru jautājumu es varu atbildēt, jā, tā ir taisnība: Eiropas Savienībā ir dažādas sistēmas. Piemēram, noteiktas zāles dažās valstīs var pārdot tikai aptiekās. Citās valstīs jūs varat tās nopirkt lielveikalos. Vienīgi par recepšu medikamentiem situācija visur ir vienāda. Šie medikamenti ir pieejami tikai aptiekās."@lv13
"On the first question, I would like to say that, apart from the study on safe medicines in parallel trade, additional ways to address parallel trade are currently being explored, in particular with respect to pricing initiatives. Revision of the transparency directive to include specific information on pricing would also be a possible way forward. But what I try to do is first of all to clarify the situation and to know exactly what is happening. Then to analyse the question whether EU legislation is able to change that because the whole issue of pricing and reimbursement of medicines in the European Union is under the full responsibility of the Member States; we have no powers whatsoever. But it is obvious that we need to cooperate. That is the reason why the pharmafirm pricing and reimbursement is one of our priorities. I am well aware that, for citizens, the fact that the same medicine has completely different prices in different European Member States is difficult to understand. It is also difficult for me to understand. The fact that these prices are regulated is only one factor. Another factor, of course, is that the pharmaceutical industry is part of the market economy. They are free to set their prices, but we are intensely studying the situation and I think that we will be able to present solutions. To the second question I can say that, yes, it is true: there are different systems in the European Union. For instance, certain medicines in some countries can only be sold in pharmacies. In other countries you can buy them in supermarkets. Only for prescription drugs is the situation the same overall. These drugs are only available in pharmacies."@mt15
". Op de eerste vraag zou ik willen antwoorden dat er, naast de studie naar de parallelhandel in veilige medicijnen, ook gezocht wordt naar andere manieren om een antwoord te bieden op de parallelhandel, bijvoorbeeld aan de hand van prijsinitiatieven. Een andere mogelijke stap in de goede richting is het toevoegen van specifieke prijsinformatie aan de richtlijn inzake doorzichtigheid. Maar mijn eerste zorg is het verschaffen van duidelijkheid in de situatie. We moeten exact weten wat er aan de hand is. Daarna kunnen we ons bezighouden met de vraag of Europese wetgeving hier iets aan kan veranderen, want de hele kwestie van prijzen en terugbetaling van medicijnen in de Europese Unie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten; wij hebben op dat vlak geen enkele bevoegdheid. Uiteraard moeten we wel samenwerken. Dat is ook de reden waarom we van de prijsstelling van farmaceutische bedrijven en de terugbetaling van medicijnen één van onze prioriteiten hebben gemaakt. Ik ben er mij wel degelijk van bewust dat het voor de burgers moeilijk te begrijpen is dat de prijs voor hetzelfde medicijn zo verschillend kan zijn in de Europese lidstaten. Ook voor mij is dat moeilijk te begrijpen. Het feit dat deze prijzen gereguleerd worden is slechts een gedeeltelijke verklaring. Daarbij komt natuurlijk dat de farmaceutische industrie deel uitmaakt van de markteconomie. De bedrijven mogen vrij hun prijzen bepalen. Hoe dan ook, we zijn de situatie nauwgezet aan het bestuderen en ik denk dat we met oplossingen voor de dag zullen kunnen komen. Op de tweede vraag kan ik u zeggen dat u gelijk hebt: er bestaan inderdaad verschillende systemen in de Europese Unie. Zo kun je bepaalde medicijnen in het ene land alleen bij de apotheker verkrijgen, en in het andere land gewoon in de supermarkt. Voor medicijnen op voorschrift geldt wel overal dezelfde regel: die zijn alleen beschikbaar in de apotheek."@nl3
"W odniesieniu do pierwszego pytania, chciałbym powiedzieć, że oprócz badania na temat bezpiecznych leków w handlu równoległym, poszukujemy obecnie innych sposobów zajęcia się handlem równoległym, a w szczególności w odniesieniu do inicjatyw cenowych. Możliwym krokiem naprzód będzie także rewizja dyrektywy dotyczącej przejrzystości w celu objęcia nią specjalnych informacji dotyczących określania cen. Jednak to co usiłuje zrobić przede wszystkim to wyjaśnienie sytuacji i uzyskanie dokładnych informacji na temat tego, co się dzieje. Następnie należy przeanalizować kwestię, czy prawodawstwo UE jest zdolne do zmienienia tej sytuacji, ponieważ cała kwestia wyznaczania cen i zwrotu kosztów leków w Unii Europejskiej należy w pełni do kompetencji państw członkowskich; nie mamy w tym zakresie żadnych uprawnień. Ale oczywistym jest, że musimy współpracować. Jest to powód, dla którego wyznaczanie cen przez firmy farmaceutyczne i zwrot kosztów leków jest jednym z naszych priorytetów. Jestem w pełni świadomy, że dla obywateli fakt, że te same leki mają kompletnie różne ceny w poszczególnych państwach członkowskich jest trudny do zrozumienia. Również mnie jest trudno to zrozumieć. Fakt, że ceny te są regulowane jest tylko jednym z czynników. Innym czynnikiem jest oczywiście to, że przemysł farmaceutyczny jest częścią gospodarki rynkowej. Ma on swobodę w wyznaczaniu cen, ale intensywnie badamy sytuację i myślę, że będziemy mogli przedstawić rozwiązania. W odpowiedzi na drugie pytanie mogę powiedzieć, że jest to prawda: w Unii Europejskiej są różne systemy. Na przykład, niektóre leki w niektórych krajach mogę być sprzedawane tylko w aptekach. W innych krajach mogą państwo kupić je w supermarketach. Tylko w przypadku leków na receptę sytuacja jest wszędzie taka sama. Leki te są dostępne tylko w aptekach."@pl16
"Quanto à primeira questão, gostaria de dizer que, para além do estudo sobre os medicamentos não seguros no comércio paralelo, estão actualmente a ser estudadas formas alternativas de abordar esse mesmo comércio, em particular, no que respeita às iniciativas ligadas aos preços. Poderá igualmente ser um caminho possível a revisão da directiva relativa à transparência, com vista a incluir uma informação específica em matéria de preços. Contudo, o que tento fazer é, em primeiro lugar, clarificar a situação e saber exactamente o que está a acontecer. Depois, verificar se a legislação da UE terá capacidade para alterar esse estado de coisas, porque toda a questão do preço e do reembolso dos medicamentos na União Europeia é da inteira responsabilidade dos Estados-Membros; nós não temos quaisquer poderes. Porém, é óbvio que precisamos de cooperar. Essa é a razão por que o estabelecimento de preços e reembolso das empresas farmacêuticas é uma das nossas prioridades. Estou ciente de que, para os cidadãos, o facto de o mesmo medicamento ter preços completamente diferentes nos vários Estados-Membros europeus é difícil de compreender. Eu próprio tenho dificuldade em compreender. O facto de estes preços serem regulamentados é apenas um factor. Outro factor, evidentemente, é o facto de a indústria farmacêutica fazer parte da economia de mercado e ter liberdade para fixar preços. Porém, estamos a estudar intensamente a situação, e penso que conseguiremos apresentar soluções. Quanto à segunda pergunta, posso dizer que sim, é verdade: existem sistemas diferentes na União Europeia. Por exemplo, nalguns países, certos medicamentos só podem ser vendidos em farmácias. Noutros países, podem ser adquiridos em supermercados. A situação só é idêntica em todo o lado no que diz respeito aos medicamentos sujeitos a receita médica. Estes medicamentos só estão disponíveis em farmácias."@pt17
"On the first question, I would like to say that, apart from the study on safe medicines in parallel trade, additional ways to address parallel trade are currently being explored, in particular with respect to pricing initiatives. Revision of the transparency directive to include specific information on pricing would also be a possible way forward. But what I try to do is first of all to clarify the situation and to know exactly what is happening. Then to analyse the question whether EU legislation is able to change that because the whole issue of pricing and reimbursement of medicines in the European Union is under the full responsibility of the Member States; we have no powers whatsoever. But it is obvious that we need to cooperate. That is the reason why the pharmafirm pricing and reimbursement is one of our priorities. I am well aware that, for citizens, the fact that the same medicine has completely different prices in different European Member States is difficult to understand. It is also difficult for me to understand. The fact that these prices are regulated is only one factor. Another factor, of course, is that the pharmaceutical industry is part of the market economy. They are free to set their prices, but we are intensely studying the situation and I think that we will be able to present solutions. To the second question I can say that, yes, it is true: there are different systems in the European Union. For instance, certain medicines in some countries can only be sold in pharmacies. In other countries you can buy them in supermarkets. Only for prescription drugs is the situation the same overall. These drugs are only available in pharmacies."@ro18
"Pokiaľ ide o prvú otázku, rád by som poznamenal, že bez ohľadu na štúdiu o bezpečných liekoch v súbežnom obchodovaní, sa v súčasnosti pracuje na výskume dodatočných spôsobov riešenia súbežného obchodovania, najmä v súvislosti s iniciatívami, ktoré sa týkajú tvorby cien. Revízia smernice o transparentnosti s cieľom zahrnúť špecifické informácie týkajúce sa tvorby cien by tiež mohla predstavovať možné východisko. Najskôr sa však pokúsim objasniť situáciu a zistiť, čo sa naozaj deje. Následne preskúmam otázku, či je možné tento stav zmeniť na základe právnych predpisov EÚ, pretože celá problematika tvorby cien liekov a kompenzácie za lieky v Európskej únii je plne v zodpovednosti členských štátov; my nemáme vôbec žiadne právomoci. Je však zrejmé, že potrebujeme spolupracovať. Preto je stanovenie cien pre farmaceutické firmy a preplácanie liekov jednou z našich priorít. Veľmi dobre si uvedomujem, že pre občanov je ťažko pochopiteľné, ak sa ten istý liek predáva za úplne rozdielne ceny v rôznych európskych členských štátoch. Aj pre mňa je to zložité pochopiť. Skutočnosť, že tieto ceny sú regulované je iba jedným faktorom. Ďalší spočíva samozrejme v tom, že farmaceutický priemysel je súčasťou trhového hospodárstva. Má voľnosť pri stanovovaní svojich cien, ale my intenzívne sledujeme situáciu a domnievam sa, že budeme môcť predložiť riešenia. Na druhú otázku môžem odpovedať, áno, je to pravda: v Európskej únii fungujú rôzne systémy. Napríklad niektoré lieky možno v istých krajinách predávať iba v lekárňach. V iných krajinách ich možno kúpiť vo veľkopredajniach. Iba v prípade liekov na predpis je situácia rovnaká vo všetkých členských štátoch. Tieto lieky sú dostupné len v lekárňach."@sk19
"V zvezi s prvim vprašanjem bi želel povedati, da se poleg študije o varnih zdravilih v vzporedni trgovini zdaj preučujejo dodatni načini obravnavanja vzporedne trgovine, zlasti glede pobud za oblikovanje cen. Tudi revizija direktive o preglednosti, da se vključi posebne podatke o oblikovanju cen, bi bil možen korak naprej. Vendar bi najprej rad razjasnil položaj in točno vedel, kaj se dogaja. Nato bi preučil vprašanje, ali lahko zakonodaja EU to spremeni, saj so za celotno vprašanje oblikovanja cen zdravil in povračil zanje v Evropski uniji popolnoma odgovorne države članice, mi nimamo nobenih pooblastil. Vendar je jasno, da moramo sodelovati. Zato je oblikovanje cen zdravil in povračilo zanje ena naših prednostnih nalog. Dobro se zavedam, da državljani težko razumejo, da so cene za isto zdravilo v različnih državah članicah popolnoma različne. Tudi jaz to težko razumem. Dejstvo, da se te cene uravnava, je samo en dejavnik. Drug dejavnik je seveda, da je farmacevtska industrija del tržnega gospodarstva. Svobodno lahko določajo svoje cene, vendar intenzivno preučujemo položaj in menim, da bomo lahko ponudili rešitve. Na drugo vprašanje lahko odgovorim, da je res: v Evropski uniji so različni sistemi. Nekatera zdravila lahko na primer v nekaterih državah prodajajo samo lekarne. V drugih državah pa se jih lahko kupi v veleblagovnicah. Samo za zdravila na recept na splošno velja enako. Ta zdravila se lahko kupi samo v lekarnah."@sl20
". − Som svar på den första frågan kan jag tala om att man, utöver undersökningen av säkra läkemedel inom parallellhandeln, för närvarande håller på att undersöka ytterligare sätt att hantera parallellhandeln på, i synnerhet i fråga om prisinitiativ. En översyn av direktivet om insynskrav för att inkludera särskild information om prissättning skulle också vara en möjlig strategi. Men det jag försöker göra är först och främst att klargöra situationen och ta reda på precis vad som sker. När det gäller att analysera frågan om huruvida detta skulle kunna förändras genom EU-lagstiftning har vi inga som helst befogenheter. Hela frågan om prissättning på och återbetalning av läkemedel i Europeiska unionen ligger på medlemsstaternas ansvarsområde. Men det är uppenbart att vi måste samarbeta. Det är anledningen till att läkemedelsföretagens prissättning och återbetalning är en av våra prioriteringar. Jag är väl medveten om att det är svårt för medborgarna att förstå hur samma läkemedel kan ha helt olika priser i olika medlemsstater i EU. Det är svårt att förstå för mig också. Att priserna regleras är bara en av faktorerna. En annan faktor är naturligtvis att läkemedelsindustrin är en del av marknadsekonomin. Man har rätt att sätta sina priser, men vi granskar situationen ingående och jag tror att vi kommer att kunna nå en lösning. På den andra frågan svarar jag ja, det stämmer: Systemen är olika inom Europeiska unionen. Vissa läkemedel i vissa länder får t.ex. bara säljas på apotek. I andra länder kan man köpa dem i livsmedelsbutikerna. Det är bara i fråga om receptbelagda läkemedel som situationen är densamma överallt. Sådana läkemedel går bara att köpa på apoteket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Günter Verheugen,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph