Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-250"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, el tema de los servicios sanitarios es recurrente en los debates del Parlamento Europeo. Cada vez que tratamos de la Directiva de servicios se quieren incluir y hasta ahora nos hemos opuesto y han quedado al margen. El suministro de los medicamentos es un servicio sanitario. Hay algunos Estados, como el Estado español, que tienen consolidado un conjunto de establecimientos —farmacias— y sólo en ellos se pueden expedir los medicamentos. Yo quisiera preguntarle al señor Comisario si en esa investigación que ha hecho la Comisión se nota alguna diferencia entre aquellos Estados donde las farmacias son un comercio restringido y vigilado y el resto, en cuanto a la falsificación de medicamentos y a la calidad inferior de los mismos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zdravotnictví je v Evropském parlamentu opakovaným tématem diskusí. Pokaždé, když projednáváme Směrnici o službách, panuje snaha do ní začlenit zdravotní služby, což jsme dosud odmítali, takže zůstaly mimo její dosah. Dodávky léků jsou zdravotnickou službou. Existují některé státy, jako je Španělsko, které mají zavedenou skupinu míst – lékáren – což jsou jediná místa, která mohou léky vydávat. Chci se zeptat pana komisaře, zda Komise při prošetřování, které prováděla, zaznamenala nějaké rozdíly mezi státy, kde jsou lékárny vyhrazeným, sledovaným obchodem, a ostatními státy pokud jde o padělky léků a podřadnou kvalitu."@cs1
"Hr. formand! Spørgsmålet om sundhedsydelser er et tilbagevendende spørgsmål i Europa-Parlamentets forhandlinger. Hver gang vi taler om servicedirektivet, ønsker man, at de skal med, og hver gang har vi modsat os dette og holdt dem uden for. Lægemiddelleverancer er en sundhedsydelse. Der er nogle lande som f.eks. Spanien, der har etableret en række foretagender - apoteker - som er de eneste, der kan udlevere lægemidler. Jeg vil gerne spørge kommissæren, om der i den undersøgelse, som Kommissionen har foretaget, er fundet nogle forskelle mellem de stater, hvor apoteker er et begrænset og overvåget erhverv, og i de øvrige lande, for så vidt angår forfalskning af lægemidler og disse dårlige kvalitet."@da2
"Frau Präsidentin! Die Gesundheitsdienste bilden ein immer wiederkehrendes Thema in den Debatten des Europäischen Parlaments. Immer wenn wir die Dienstleistungsrichtlinie behandeln, gibt es Bemühungen, diese Frage einzubeziehen, bis jetzt haben wir es abgelehnt, und die Gesundheitsdienste blieben außen vor. Die Versorgung mit Medikamenten ist ein Gesundheitsdienst. In einigen Staaten wie Spanien hat sich eine Gruppe von Einrichtungen etabliert – die Apotheken –, und nur dort dürfen Medikamente ausgegeben werden. Ich möchte den Kommissar fragen, ob bei der von der Kommission durchgeführten Untersuchung zwischen jenen Staaten, in denen die Apotheken einen eingegrenzten und kontrollierten Markt bilden, und dem Rest irgendein Unterschied in der Frage der Fälschung von Medikamenten und geringerer Qualität von Arzneimitteln festgestellt wurde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν ένα θέμα που ανακύπτει συχνά στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε φορά που συζητούμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες υπάρχει μία τάση συμπερίληψής τους, μια τάση στην οποία έχουμε αντισταθεί μέχρι στιγμής, και οι υπηρεσίες υγείας έχουν μείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Η παροχή φαρμάκων είναι μια υπηρεσία υγείας. Υπάρχουν ορισμένα κράτη, όπως το ισπανικό κράτος, που έχουν θεσπίσει συγκεκριμένα σημεία – φαρμακεία – που είναι τα μοναδικά μέρη όπου μπορούν να εκτελούνται συνταγές φαρμάκων. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο αν, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Επιτροπή, έχουν επισημανθεί διαφορές μεταξύ των κρατών όπου τα φαρμακεία είναι ένα περιορισμένο, ελεγχόμενο εμπόριο και των υπολοίπων, αναφορικά με την παραποίηση φαρμάκων και φάρμακα κατώτερης ποιότητας."@el10
"Madam President, health services form a recurring topic in European Parliament debates. Each time we discuss the Services Directive there is a bid to include them in it, a bid which we have hitherto opposed, and health services have remained outside its scope. The supply of medication is a health service. There are some States, such as the Spanish State, which have an established group of sites – pharmacies – which are the only places where medicines may be dispensed. I would like to ask the Commissioner whether, as part of the investigation carried out by the Commission, any differences have been noted between States where pharmacies are a restricted, monitored trade and the others, with regard to the counterfeiting of medicines and inferior quality."@en4
"Proua  president, tervishoiuteenused moodustavad Euroopa Parlamendi aruteludes korduva teema. Iga kord kui me arutame teenuste direktiivi, esitatakse taotlus nende kaasamisest sinna, taotlus, millele me seniajani oleme vastu olnud ja tervishoiuteenused on jäänud väljapoole selle rakendusala. Ravimitega varustamine on tervishoiuteenus. Mõningatel riikidel, nt Hispaanial, on kindlakskujunenud kohad – apteegid – mis on ainukesed kohad, kus võib ravimeid väljastada Sooviksin küsida volinikult, kas komisjoni sooritatud uurimuse raames on täheldatud mingeid ravimite võltsimise ja kvaliteedierinevusi nende riikide, kus apteegid on piiratud ja kontrollitud kaubandusvorm, ning muude riikide vahel."@et5
"Arvoisa puhemies, terveyspalvelut ovat Euroopan parlamentin keskusteluissa toistuva aihe. Joka kerta kun keskustelemme palveludirektiivistä, niitä yritetään sisällyttää siihen, mitä olemme tähän asti vastustaneet, ja terveyspalvelut ovat jääneet sen soveltamisalan ulkopuolelle. Lääkkeiden jakelu on terveyspalvelu. Joissakin valtioissa, kuten Espanjassa, on vakiintunut ryhmä paikkoja – apteekit – jotka ovat ainoita paikkoja, mistä lääkkeitä saa jakaa. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, onko komission tekemän tutkimuksen yhteydessä havaittu lääkkeiden väärentämisessä ja huonommassa laadussa mitään eroja niiden valtioiden, joissa apteekkitoiminta on säädeltyä ja valvottua, ja muiden valtioiden välillä?"@fi7
"Madame la Présidente, les services de santé sont un point récurrent dans les débats du Parlement européen. À chaque fois que nous discutons de la directive sur les services, on propose de les y inclure, une proposition que nous avons jusqu’ici rejetée, et les services de santé sont toujours restés en dehors de sa sphère de compétences. L’offre de médicaments est un service de santé. Certains États, comme l’Espagne, ont un groupe de sites établis – pharmacies – qui sont les seuls lieux où l’on peut vendre des médicaments. J’aimerais demander au commissaire si, dans le cadre de l’étude réalisée par la Commission, des différences ont été constatées entre les États où les pharmacies constituent un commerce restreint et contrôlé et les autres, en matière de contrefaçon de médicaments et de qualité moindre."@fr8
"Elnök asszony, az egészségügyi szolgáltatások az európai parlamenti viták visszatérő témáját jelentik. Minden alkalommal, amikor a szolgáltatási irányelvről tárgyalunk valaki mindig kéri, hogy ezekre a szolgáltatásokra is vonatkozzon az irányelv; mely kérést eddig minden alkalommal elleneztünk, és ezért az egészségügyi szolgáltatások kimaradtak az irányelv alkalmazási köréből. A gyógyszerellátás egészségügyi szolgáltatás. Vannak bizonyos államok, ilyen például a spanyol állam is, amelyek megalapozott telephelyekkel rendelkeznek – gyógyszertárakkal –, és a gyógyszereket kizárólag ezeken a telephelyeken lehet forgalmazni. Szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy vizsgálata során a Bizottság a gyógyszerek hamisítása, illetve a gyógyszerek kifogásolható minősége tekintetében talált-e különbséget a gyógyszertárakat szigorúan szabályozó államok és a többi állam között?"@hu11
". Signora Presidente, i servizi sanitari rappresentano un argomento ricorrente nelle discussioni del Parlamento europeo. Ogniqualvolta si discute della direttiva sui servizi, c’è il tentativo di includerli, un tentativo che finora abbiamo contrastato, e i servizi sanitari sono rimasti esclusi dal suo campo di applicazione. La disponibilità dei farmaci è un servizio sanitario. Alcuni Stati, come la Spagna, sono dotati di una serie precisa di esercizi, le farmacie, che sono gli unici punti in cui è possibile distribuire medicinali. Desidero domandare al Commissario se, nell’ambito dello studio condotto dalla Commissione, sono state notate diversità, in termini di contraffazione dei farmaci e di qualità inferiore, tra gli Stati in cui le farmacie rappresentano un commercio limitato e controllato e gli altri paesi."@it12
"Gerb. pirmininke, sveikatos priežiūros paslaugos yra pasikartojanti Europos Parlamento diskusijų tema. Kiekvieną kartą vykstant diskusijoms dėl Paslaugų direktyvos siūloma šias paslaugas į ją įtraukti. Šiam pasiūlymui mes iki šiol nepritarėme, todėl sveikatos priežiūros paslaugos nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Vaistų tiekimas yra sveikatos priežiūros paslauga. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje, yra nustatyta grupė vietų – vaistinių – kuriose leidžiama ruošti ir išduoti vaistus. Norėčiau paklausti Komisijos nario, ar darydama tyrimą Komisija atkreipė dėmesį į skirtumus, susijusius su vaistų klastojimu ir prastesne kokybe tarp valstybių narių, kuriose prekyba vaistais yra ribojama ir prižiūrima, bei kitų šalių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, veselības pakalpojumi ir regulāra tēma Eiropas Parlamenta debatēs. Katru reizi, kad mēs apspriežam Pakalpojumu direktīvu, ir priekšlikums iekļaut tos šajā direktīvā, priekšlikums, pret kuru mēs līdz šim esam iebilduši, un veselības pakalpojumi ir palikuši ārpus šīs sfēras. Medikamentu apgāde ir veselības pakalpojums. Ir dažas valstis, piemēram, Spānija, kuras ir izveidojušas vietņu grupas – aptiekas, kuras ir vienīgās vietas, kur atļauts izsniegt medikamentus. Es vēlētos jautāt komisāram, vai kā daļa no Komisijas veiktā pētījuma ir pamanītas kaut kādas atšķirības starp valstīm, kurās aptiekas ir ierobežota, pārvaldīta tirdzniecība, un starp citām valstīm attiecībā uz medikamentu viltošanu un zemu kvalitāti."@lv13
"Señor Presidente, el tema de los servicios sanitarios es recurrente en los debates del Parlamento Europeo. Cada vez que tratamos de la Directiva de servicios se quieren incluir y hasta ahora nos hemos opuesto y han quedado al margen. El suministro de los medicamentos es un servicio sanitario. Hay algunos Estados, como el Estado español, que tienen consolidado un conjunto de establecimientos —farmacias— y sólo en ellos se pueden expedir los medicamentos. Yo quisiera preguntarle al señor Comisario si en esa investigación que ha hecho la Comisión se nota alguna diferencia entre aquellos Estados donde las farmacias son un comercio restringido y vigilado y el resto, en cuanto a la falsificación de medicamentos y a la calidad inferior de los mismos."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, bij de debatten in dit Parlement komen de gezondheidsdiensten regelmatig ter sprake. Telkens wanneer we de Dienstenrichtlijn bespreken blijkt dat er mensen zijn die de gezondheidsdiensten in deze richtlijn willen opnemen. Wij hebben ons daar steeds tegen verzet en de gezondheidsdiensten blijven buiten de richtlijn vallen. De verstrekking van geneesmiddelen is een dienstverlening binnen het kader van de gezondheidzorg. In een aantal lidstaten – waaronder Spanje – bestaat er een speciale categorie instanties die als enige bevoegd zijn geneesmiddelen af te geven: de apotheken. Nu wil ik u graag iets vragen, mijnheer de commissaris, en dat is of bij het door de Commissie uitgevoerde onderzoek is gebleken dat er verschil bestaat tussen die lidstaten waar apotheken een speciale, onder streng toezicht staande categorie vormen en de overige lidstaten, als het gaat om de nagemaakte medicijnen en medicijnen van inferieure kwaliteit."@nl3
"Pani przewodnicząca! Usługi medyczne stanowią powracający temat debat Parlamentu Europejskiego. Za każdym razem, kiedy omawiamy dyrektywę usługową pojawia się wniosek, aby je do niej włączyć, wniosek, któremu dotychczas się sprzeciwialiśmy i usługi medyczne pozostają poza jej zasięgiem. Dostarczanie leków jest usługą medyczną. Są państwa, takie jak Hiszpania, które mają ustanowioną listę miejsc - apteki - które są jedynymi miejscami, gdzie można sprzedawać leki. Chciałbym zapytać komisarza, czy w ramach badania prowadzonego przez Komisję dostrzeżono jakieś różnice pomiędzy państwami, w których apteki stanowią ograniczony, monitorowany handel, a innymi państwami, w odniesieniu do podrabiania leków i mniejszej jakości."@pl16
"Senhora Presidente, os serviços de saúde são um tema recorrente nos debates do Parlamento Europeu. De todas as vezes que a directiva relativa aos serviços é debatida nesta Câmara, faz-se uma tentativa para incluir os serviços de saúde no âmbito desse diploma, mas até há data eles têm permanecido de fora. O abastecimento de medicamentos é um serviço de saúde. Há alguns Estados, entre os quais o Estado espanhol, que têm um conjunto de estabelecimentos – as farmácias – que são os únicos locais onde podem ser distribuídos medicamentos. Gostaria de perguntar ao Senhor Comissário se, no âmbito da investigação levada a cabo pela Comissão, foram identificadas algumas diferenças entre os Estados onde as farmácias são um sector de comércio restrito e controlado e os demais Estados, designadamente no que se refere à contrafacção de medicamentos e à inferior qualidade dos mesmos."@pt17
"Señor Presidente, el tema de los servicios sanitarios es recurrente en los debates del Parlamento Europeo. Cada vez que tratamos de la Directiva de servicios se quieren incluir y hasta ahora nos hemos opuesto y han quedado al margen. El suministro de los medicamentos es un servicio sanitario. Hay algunos Estados, como el Estado español, que tienen consolidado un conjunto de establecimientos —farmacias— y sólo en ellos se pueden expedir los medicamentos. Yo quisiera preguntarle al señor Comisario si en esa investigación que ha hecho la Comisión se nota alguna diferencia entre aquellos Estados donde las farmacias son un comercio restringido y vigilado y el resto, en cuanto a la falsificación de medicamentos y a la calidad inferior de los mismos."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, zdravotnícke služby tvoria opakujúcu sa tému rozpráv Európskeho parlamentu. Zakaždým, keď preberáme smernicu o službách, je tu úsilie zahrnúť ich do nej, úsilie, ktorému sme sa až doteraz bránili a zdravotnícke služby zostali mimo jej rozsahu. Zásobovanie liekmi je zdravotnícka služba. Sú niektoré štáty ako Španielsko, kde majú vytvorenú sieť zariadení – lekární – ktoré sú jedinými miestami, kde sa lieky môžu vydávať. Rád by som sa opýtal pána komisára, či vyšetrovanie Komisie zaznamenalo nejaké rozdiely, čo sa týka napodobenín liekov a zníženej kvality, medzi štátmi, kde sú lekárne obmedzovaným a monitorovaným obchodom a ostatnými."@sk19
"Gospa predsednica, zdravstvene storitve so tema, ki se v razpravah v Evropskem parlamentu ponavlja. Vsakič, ko razpravljamo o direktivi o storitvah, se jih želi vključiti vanjo, čemur smo doslej nasprotovali in zdravstvene storitve so ostale zunaj njenega področja uporabe. Dobava zdravil je zdravstvena storitev. Nekatere države, kot je Španija, imajo uveljavljeno skupino lokacij – lekarn, ki so edini kraji, kjer se lahko pripravlja in deli zdravila. Komisarja bi rad vprašal, ali so bile v okviru preiskave, ki jo je izvedla Komisija, ugotovljene kakršne koli razlike v zvezi s ponarejanjem zdravil in slabšo kakovostjo med tistimi državami, kjer so lekarne omejena in nadzorovana trgovina, ter ostalimi."@sl20
"Fru talman! Hälsovårdstjänster är ett återkommande tema i Europaparlamentets debatter. Varje gång vi diskuterar tjänstedirektivet görs det ett försök att införliva hälsovårdstjänsterna i detta, ett försök som vi hittills motsatt oss, och hälsovårdstjänsterna ligger fortfarande utanför tjänstedirektivets räckvidd. Tillhandahållandet av läkemedel är en hälsovårdstjänst. Det finns vissa länder, som till exempel Spanien, där bestämda platser – apotek – är de enda som får lämna ut läkemedel. Jag skulle vilja fråga kommissionsledamoten om det under den undersökning som kommissionen har genomfört, har iakttagits någon skillnad mellan länder där apoteken skapar en begränsad, kontrollerad handel och de andra länderna när det gäller varumärkesförfalskade läkemedel och läkemedel av sämre kvalitet?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph