Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-245"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Question No 31 by Mairead McGuinness () The safety and efficiency of the European medicine supply chain is becoming a significant concern for European consumers, and existing weaknesses in this system could have potentially disastrous consequences for patient safety. It is clear that European consumers want safe and affordable medicines. However, in Ireland consumers pay a premium for their medicines, with the current medicine wholesale mark-up at 17.66%, more than double the EU average. This trend is mirrored across the EU, where the fragmented nature of the market has contributed to an associated growth in 'pharmaceutical parallel trade' (PPT). According to a report from the European Alliance for Access to Safe Medicines, counterfeit and sub-standard medicines are finding their way into the supply chain in the EU. Could the Commission outline its position in relation to this matter, in particular does it plan to tackle this problem by reviewing parallel trade and promoting a genuine single market in pharmaceutical products which is in the interests of consumers and appears essential to ensure that the benefits of the internal market, including affordable medicines, extend to all parts of Europe's economy?"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − Küsimus nr 31, esitanud Mairead McGuinness () Euroopa ravimite tarneahela ohutus ja tõhusus muutub Euroopa tarbijatele aina märkimisväärsemaks mureküsimuseks ning süsteemi nõrgad kohad võivad katastroofiliselt mõjutada patsientide ohutust. Selge on, et Euroopa tarbijad tahavad ohutuid ja taskukohaseid ravimeid. Iirimaa tarbijad maksavad siiski oma ravimite pealt lisatasu, kusjuures ravimite hulgimüügi praegune juurdehindlus on 17,66 %, mis on ELi keskmisega võrreldes rohkem kui kahekordne. See suundumus kajastub kogu ELis, kus turu lõhestatud iseloomu tõttu on tekkinud järjest suurenev farmaatsiatoodete paralleelkaubandus. Vastavalt Euroopas ohutute ravimite eest võitleva organisatsiooni aruandele on võltsitud ja ebakvaliteetsed ravimid leidmas teed ELi tarneahelasse. Kas komisjon võiks selle teemaga seoses esitada oma seisukoha, eelkõige selle kohta, kas komisjon kavatseb tegelda selle probleemiga, vaadates läbi paralleelkaubanduse ja edendades farmaatsiatoodete tõelist ühtset turgu, mis on tarbija huvides ja näib olevat peamine, et tagada siseturust saadava kasu, sealhulgas taskukohaste ravimite jõudmine Euroopa majanduse igasse ossa?"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Teema: Tarbijate kaitsmine tagamine võltsitud ja ebakvaliteetsete ravimite eest"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vprašanje št. 31 predložila Mairead McGuinness () Varnost in učinkovitost evropske dobavne verige zdravil postaja velika skrb za evropske potrošnike, obstoječe pomanjkljivosti tega sistema pa bi lahko imele katastrofalne posledice za varnost bolnikov. Jasno je, da hočejo evropski potrošniki varna in cenovno dostopna zdravila. Vendar na Irskem bolniki plačajo premijo za zdravila, zdajšnji pribitek pri prodaji na debelo pa je 17,66 %, kar je dvakrat več, kot je povprečje v EU. Ta trend se odseva v EU, kjer razdrobitev trga prispeva k s tem povezani rasti v vzporedni trgovini farmacevtskih izdelkov (PPT). Glede na poročilo Evropskega združenja za dostop do varnih zdravil se ponarejena in nezadostno kakovostna zdravila prebijajo v dobavno verigo v EU. Ali lahko Komisija opiše stališče v zvezi s to zadevo, zlasti ali načrtuje reševanje te zadeve s pregledom vzporedne trgovine in spodbujanjem resnično enotnega trga farmacevtskih izdelkov, ki je v interesu potrošnikov in se zdi ključen za razširitev koristi notranjega trga, vključno s cenovno dostopnimi zdravili, na vse dele evropskega gospodarstva?"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Zadeva: Varstvo potrošnikov pred ponarejenimi ali nezadostno kakovostnimi zdravili"20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Question No 31 by Mairead McGuinness () The safety and efficiency of the European medicine supply chain is becoming a significant concern for European consumers, and existing weaknesses in this system could have potentially disastrous consequences for patient safety. It is clear that European consumers want safe and affordable medicines. However, in Ireland consumers pay a premium for their medicines, with the current medicine wholesale mark-up at 17.66%, more than double the EU average. This trend is mirrored across the EU, where the fragmented nature of the market has contributed to an associated growth in 'pharmaceutical parallel trade' (PPT). According to a report from the European Alliance for Access to Safe Medicines, counterfeit and sub-standard medicines are finding their way into the supply chain in the EU. Could the Commission outline its position in relation to this matter, in particular does it plan to tackle this problem by reviewing parallel trade and promoting a genuine single market in pharmaceutical products which is in the interests of consumers and appears essential to ensure that the benefits of the internal market, including affordable medicines, extend to all parts of Europe's economy?"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Otázka č. 31, kterou položila Mairead McGuinnessová () Bezpečnost a účinnost evropského řetězce zásobování léky se pro evropské spotřebitele stává významnou záležitostí a stávající slabiny v tomto systému by mohly mít potenciálně katastrofické následky na bezpečnost pacientů. Je jasné, že evropští spotřebitelé chtějí dostávat bezpečné a dostupné léky. V Irsku však platí spotřebitelé za léky se současnou velkoobchodní marží 17,66 % více než dvojnásobné příplatky oproti průměru EU. Tento trend se odráží napříč EU, kde k propojenému růstu „paralelního farmaceutického obchodu“ (PFT) přispěla roztříštěná povaha trhu. Podle zprávy z Evropské aliance pro přístup k bezpečným lékům si do zásobovacího řetězce v EU nachází cestu podvržené léky a léky neodpovídající normám. Mohla by Komise nastínit svůj postoj k této záležitosti, zvláště zda se hodlá s tímto problémem vypořádat přezkoumáním paralelního obchodu a prosazováním jediného pravého trhu s farmaceutickými výrobky, který je v zájmech spotřebitelů a jeví se jako nezbytný pro zajištění toho, že se do všech částí hospodářství Evropy rozšíří výhody internetového trhu, včetně cenově dostupných léků?"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Předmět: Zajištění ochrany spotřebitelů před podvrženými léky a léky, které neodpovídají standardu"1
lpv:translated text
"Otázka č. 31, ktorú položila Mairead McGuinness () Bezpečnosť a účinnosť európskeho dodávateľského reťazca liečiv sa stáva pre európskych spotrebiteľov predmetom značných obáv a slabé miesta tohto systému by mohli mať prípadné nešťastné následky na bezpečnosť pacientov. Je zrejmé, že európski pacienti si želajú bezpečné a dostupné lieky. Avšak spotrebitelia v Írsku platia za svoje lieky príplatky, pri súčasnom zvýšení veľkoobchodných cien za lieky na úrovni 17,66 %, viac než dvojnásobok priemernej ceny EÚ. Tento vývoj sa odráža v celej EÚ, kde rozdelený trh prispel k súvisiacemu rastu „súbežného obchodovania s liekmi.“ Podľa správy Európskeho združenia pre prístup k bezpečným liekom, si falošné a nevyhovujúce lieky nachádzajú cestu do dodávateľského reťazca v EÚ. Mohla by Komisia načrtnúť svoje stanovisko v súvislosti s touto záležitosťou, predovšetkým, či plánuje riešiť tento problém preskúmaním súbežného obchodovania a podporou skutočného jednotného trhu s farmaceutickými výrobkami, ktorý je v záujme spotrebiteľov a zdá sa byť nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby sa výhody vnútorného trhu, vrátane dostupných liekov, rozšírili do všetkých častí hospodárstva Európy?"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Vec: Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa pred falošnými a nevyhovujúcimi liekmi"19
lpv:translated text
"Klausimas Nr. 31, pateikė Mairead McGuinness () Europos vaistų tiekimo grandinės saugumas ir efektyvumas kelia didelį susirūpinimą Europos vartotojams, o egzistuojančios šios sistemos silpnosios vietos potencialiai gali turėti katastrofiškų pasekmių pacientų saugumui. Aišku, kad Europos vartotojai nori saugių vaistų už prieinamą kainą. Tačiau Airijoje vartotojai už savo vaistus moka priedą, nes šiuo metu vaistams taikomas didmeninės prekybos antkainis sudaro 17,66 % ir daugiau kaip dvigubai viršija ES vidurkį. Ši tendencija atsispindi visoje ES, kur suskaidytas rinkos pobūdis prisidėjo prie „lygiagrečiosios farmacinės prekybos“ (LFP) susijusiojo augimo. Remiantis Europos prieigos prie saugių vaistų aljanso parengta ataskaita, padirbti ir standartų neatitinkantys vaistai randa kelių patekti į ES tiekimo grandinę. Ar Komisija galėtų pateikti savo poziciją šiuo klausimu visų pirma ar ji planuoja spręsti šią problemą, peržiūrėdama lygiagrečiąją prekybą ir skatindama tikrą farmacijos gaminių bendrąją rinką, kuri atitinka vartotojų interesus ir yra pagrindinis būdas užtikrinti, kad vidaus rinkos privalumai (įskaitant galimybę įsigyti vaistų už prieinamą kainą) būtų taikomi visoms Europos ekonomikos sritims?"@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Tema: Vartotojų apsaugos nuo padirbtų ir standartų neatitinkančių vaistų užtikrinimas"14
lpv:unclassifiedMetadata
"Dotyczy zapewnienia konsumentom ochrony przed podrobionymi lekami i lekami poniżej standardów"16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pytanie nr 31 skierowane przez: Mairead McGuinness () Bezpieczeństwo i efektywność europejskiego łańcucha dostarczania leków staje się przedmiotem niepokoju dla konsumentów europejskich, a istniejąca słabość tego systemu może mieć potencjalnie katastrofalne konsekwencje dla bezpieczeństwa pacjenta. Jasne jest, że konsumenci europejscy pragną bezpiecznych i dostępnych leków. Jednakże w Irlandii konsumenci płacą premię za leki, a obecny wzrost całkowitych dochodów ze sprzedaży leków wynosi 17,66%, dwukrotnie więcej niż średnia w UE. Trend ten jest odzwierciedlony w całej Unii, gdzie fragmentaryczny charakter rynku przyczynił się do wzrostu „równoległego handlu farmaceutycznego” („pharmaceutical parallel trade” PPT) Zgodnie ze sprawozdaniem European Alliance for Access to Safe Medicines, łańcucha dystrybucji w UE. Czy Komisja może przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii, a w szczególności czy planuje ona zajęcie się tym problemem poprzez zbadanie handlu równoległego oraz promowanie rzeczywistego jednolitego rynku w zakresie produktów farmaceutycznych, który jest w interesie konsumentów i wydaje się zasadniczy dla zapewnienia, aby korzyści rynku wewnętrznego, w tym dostępność leków, obejmowały wszystkie części gospodarki Europy?"@pl16
lpv:translated text
"Mairead McGuinness által benyújtott 31. kérdés () Az európai gyógyszerellátási lánc biztonsága és hatékonysága egyre jelentősebb aggodalmat kelt az európai fogyasztók körében,. és a rendszer gyenge pontjai potenciálisan katasztrofális következményekkel járhatnak a betegbiztonság tekintetében. Világos, hogy az európai fogyasztók biztonságos és megfizethető gyógyszereket szeretnének. Ugyanakkor Írországban a fogyasztók felárat fizetnek gyógyszereikre, hiszen a gyógyszerek nagykereskedelmi árrése jelenleg 17,66%, ami több mint duplája az EU átlagnak. Ez a tendencia tükröződik az EU-ban mindenhol, hiszen itt a piac darabossága hozzájárult a „párhuzamos gyógyszeripari kereskedelem”’ (PPT) kapcsolódó növekedéséhez. Az Európai Szövetség a Biztonságosabb Gyógyszerekért (EAASM) jelentése szerint hamisított és kifogásolható minőségű gyógyszerek is megjelentek az EU ellátási láncában. Kérem a Bizottságot, vázolja ezzel kapcsolatos álláspontját, különösen azt, hogy tervei között szerepel-e a probléma megoldásaként a párhuzamos kereskedelem felülvizsgálata, és a gyógyszeripari termékek valóban egységes piacának előmozdítása, ami a fogyasztók érdekeit képviseli, és létfontosságúnak tűnik a belső piac vívmányainak, köztük a megfizethető gyógyszereknek Európa gazdaságának minden területére való kiterjesztése szempontjából?"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Tárgy: A fogyasztók hamis, illetve kifogásolható minőségű gyógyszerektől való védelmének biztosítása"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Om: Beskyttelse af forbrugere mod efterligninger og lægemidler af dårlig kvalitet"2
lpv:translated text
"Spørgsmål nr. 31 af Mairead McGuinness () Sikkerheden ved og effektiviteten af det europæiske system for forsyning af lægemidler giver i stigende grad anledning til bekymring hos de europæiske forbrugere, og de nuværende mangler ved systemet kan få katastrofale følger for patienternes sikkerhed. Det er klart, at de europæiske forbrugere ønsker sikre lægemidler til rimelige priser. I Irland betaler forbrugerne dog overpriser for deres lægemidler, idet prisen på lægemidler, der sælges en gros, for nylig steg med 17,66 %, hvilket er mere end dobbelt så meget som EU-gennemsnittet. Denne udvikling ses i hele EU, hvor fragmenteringen af markedet har bidraget til lignende vækst inden for "farmaceutisk parallelhandel". Ifølge en rapport fra EAASM (European Alliance for Access to Safe Medicines) er efterligninger og lægemidler af dårlig kvalitet på vej ind i forsyningskæden i EU. Kan Kommissionen redegøre for sin holdning til dette spørgsmål, navnlig med hensyn til om den har til hensigt at løse problemet ved at undersøge parallelhandelen og fremme et reelt indre marked for farmaceutiske produkter, hvilket er i forbrugernes interesse, og hvilket synes at være yderst nødvendigt for at sikre, at fordelene ved det indre marked, herunder lægemidler til rimelige priser, kommer alle dele af den europæiske økonomi til gode?"@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mairead McGuinnessin laatima kysymys numero 31 () Eurooppalaisesta lääkkeiden toimitusketjusta on tulossa yhä suurempi huolenaihe eurooppalaisille kuluttajille, ja tämän järjestelmän nykyisillä heikkouksilla voi olla mahdollisesti tuhoisia seurauksia potilaiden turvallisuuden kannalta. On selvää, että eurooppalaiset kuluttajat haluavat turvallisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä. Kuitenkin Irlannissa kuluttajat maksavat lääkkeistään lisähintaa, ja lääkkeiden tukkumarkkinoiden tämänhetkinen voittomarginaali on 17,66 prosenttia, mikä on yli kaksi kertaa EU:n keskiarvo. Samanlainen suuntaus on havaittavissa koko EU:ssa, jossa markkinoiden hajaantuneisuus on samalla edistänyt lääkkeiden rinnakkaiskauppaa. Turvallisten lääkkeiden saantia käsittelevän eurooppalaisen liiton (EAASM) kertomuksen mukaan väärennetyt ja huonolaatuiset lääkkeet ovat löytämässä tiensä EU:n jakeluketjuun. Voiko komissio ilmoittaa kantansa asiassa ja erityisesti, aikooko se käsitellä ongelmaa tarkastelemalla rinnakkaiskauppaa ja edistämällä lääkevalmisteiden todellisia yhteismarkkinoita, mikä on kuluttajien edun mukaista ja keskeistä sen takaamisessa, että sisämarkkinoiden edut ja kohtuuhintaiset lääkkeet ulottuvat koskemaan Euroopan talouden kaikkia osia?"@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Angående: Att garantera konsumenternas skydd mot förfalskade och undermåliga läkemedel"22
lpv:translated text
"− Fråga nr 31 från Mairead McGuinness () Säkerheten och effektiviteten i läkemedelsförsörjningskedjan i Europa håller på att bli allt viktigare för de europeiska konsumenterna. Svagheter i systemet skulle kunna få katastrofala följder för patientsäkerheten. Naturligtvis vill de europeiska konsumenterna ha säkra läkemedel till rimliga priser. I Irland betalar konsumenterna emellertid en avgift för sina läkemedel, eftersom grossistpriset på läkemedel nyligen ökade med 17,66 procent, mer än dubbelt så mycket som genomsnittet i EU. Denna utveckling kan ses i hela EU, där fragmentariseringen av denna marknad bidragit till en motsvarande tillväxt inom ”parallellhandeln med läkemedel”. Enligt en rapport från [europeiska alliansen för tillgång till säkra läkemedel] håller förfalskade och undermåliga läkemedel på att hitta vägen in till EU:s försörjningskedja. Skulle kommissionen kunna redogöra för sin ståndpunkt i denna fråga. Avser kommissionen att försöka lösa detta problem genom att se över parallellhandeln och främja en verklig inre marknad för läkemedel, vilket vore i konsumenternas intresse och verkar vara avgörande för att garantera att fördelarna med den inre marknaden, inbegripet läkemedel till rimliga priser, sträcker sig till alla delar av den europeiska ekonomin?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Betreft: Bescherming van consumenten tegen namaakgeneesmiddelen en niet-conforme geneesmiddelen"3
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Kuluttajien suojelu väärennetyiltä ja huonolaatuisilta lääkkeiltä"7
lpv:translated text
". Vraag nr. 31 van Mairead McGuinness () De veiligheid en efficiëntie van de Europese toeleveringsketen van geneesmiddelen vormt een steeds grotere bron van zorg voor de Europese consument. Bestaande zwakke plekken in dit systeem kunnen mogelijk rampzalige gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten. Het is duidelijk dat de Europese consument veilige en betaalbare geneesmiddelen wil. In Ierland betalen consumenten echter een premie bovenop hun geneesmiddelen. Deze prijsverhoging door de groothandel bedraagt momenteel 17,66 procent, wat ruim het dubbele is van het gemiddelde in de EU. Deze trend is waarneembaar in de hele EU. Doordat de markt zo gefragmenteerd is, krijgt de “farmaceutische parallelhandel” de kans om te groeien. Volgens een rapport van de Europese alliantie voor toegang tot veilige geneesmiddelen (European Alliance for Access to Safe Medicines) komen er in de EU steeds meer namaakgeneesmiddelen en niet-conforme geneesmiddelen in de toeleveringsketen terecht. Kan de Commissie laten wat haar standpunt in deze zaak is? Zijn er plannen om dit probleem aan te pakken door de parallelhandel door te lichten en één enkele markt voor farmaceutische producten te promoten, wat in het belang van de consument is en die essentieel lijkt om ervoor te zorgen dat de voordelen van de interne markt, waaronder betaalbare geneesmiddelen, beschikbaar zijn voor alle sectoren van de Europese economie."@nl3
lpv:translated text
"Ερώτηση αριθ. 31 της κ. Mairead McGuinness () Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αλυσίδας παροχής φαρμάκων στην Ευρώπη καθίσταται μία σημαντική ανησυχία για τους ευρωπαίους καταναλωτές και οι υφιστάμενες αδυναμίες στο εν λόγω σύστημα θα μπορούσαν να έχουν πιθανώς ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια των ασθενών. Είναι σαφές ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές ζητούν ασφαλή και σε προσιτές τιμές φάρμακα. ´Ομως στην Ιρλανδία οι καταναλωτές καταβάλουν έναν επιπλέον κόστος το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι οι χονδρέμποροι έχουν περιθώριο κέρδους ύψους 17,66%, δηλαδή ποσοστό διπλάσιο από το κοινοτικό μέσο. Η τάση αυτή αντανακλάται και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η κατάτμηση της αγοράς συμβάλλουν στην επέκταση του παράλληλου εμπορίου των φαρμακευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύθηκε από την European Alliance for Access to Safe Medicines (Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσβαση σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα), τα παραποιημένα φάρμακα ή τα φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές είναι παρόντα σε όλη την αλυσίδα προμήθειας φαρμάκων στην ΕΕ. Θα μπορούσε η Επιτροπή να διασαφηνίσει τη θέση της στο εν λόγω θέμα και κυρίως να διευκρινίσει εάν προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα επανεξετάζοντας το παράλληλο εμπόριο και προωθώντας μία πραγματική ενιαία αγορά στα φαρμακευτικά προϊόντα, πράγμα το οποίο είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και είναι ουσιώδες για να εξασφαλίσει ότι τα οφέλη από την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανόμενων των φαρμάκων σε προσιτές τιμές, θα επεκτείνονται σε όλα τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Θέμα: Eξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές προστατεύονται από παραποιημένα φάρμακα και φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές"10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Mairead McGuinness 31. jautājums () Eiropas zāļu piegādes ķēdes drošība un efektivitāte kļūst par nozīmīgu rūpju objektu Eiropas patērētājiem, un pašreizējie trūkumi šajā sistēmā varētu potenciāli izsaukt katastrofālas sekas pacientu drošībai. Ir skaidrs, ka Eiropas patērētāji vēlas drošas zāles un par pieejamu cenu. Tomēr Īrijā patērētāji maksā par zāļu uzcenojumu 17,66 % apmērā pie pašreizējām vairumtirdzniecības zāļu cenām, vairāk nekā divkārt salīdzinājumā ar ES vidējām cenām. Šī tendence atspoguļojas visā ES, kur fragmentētais tirgus ir veicinājis ar to saistītu „farmaceitiskā paralēlā tirgus” (FPT) pieaugumu. Saskaņā ar ziņojumu, ko sniedza Eiropas Alianse par piekļuvi drošām zālēm, viltotas un nestandarta zāles atrod ceļu piegāžu ķēdē Eiropas Savienībā. Vai Komisija varētu raksturot savu nostāju attiecībā uz šo lietu, it sevišķi – vai tā plāno risināt šo problēmu, pārskatot paralēlo tirdzniecību un veicinot īstu farmaceitisko produktu vienoto tirgu, kas ir patērētāju interesēs un liekas būtisks, lai panāktu, ka iekšējā tirgus guvumi, tostarp zāles par pieejamām cenām, attiecas uz visām Eiropas ekonomikas daļām?"@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Temats: Patērētāju aizsardzības nodrošināšana pret viltotām un nestandarta zālēm"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pregunta nº 31 de Mairead McGuinness () La seguridad y la eficiencia de la cadena de suministro de medicamentos en Europa están empezando a preocupar a los consumidores europeos y las deficiencias existentes en este sistema podrían llegar a tener consecuencias desastrosas para la seguridad del paciente. Está claro que los consumidores europeos quieren medicamentos seguros y asequibles. Sin embargo, en Irlanda los consumidores pagan un recargo por sus medicamentos, debido a la actual subida del 17,66 % del precio de venta al por mayor de medicamentos, más del doble de la media europea. Esta tendencia se reproduce en toda la UE, donde la estructura fragmentada del mercado ha contribuido a un crecimiento asociado del comercio paralelo de productos farmacéuticos. Según un informe de la Alianza Europea para el acceso a medicamentos seguros, los medicamentos falsificados y de calidad inferior están abriéndose camino en la cadena de suministro en la UE. ¿Podría la Comisión indicar su posición en relación con este asunto? En particular, ¿tiene planeado afrontar este problema analizando el comercio paralelo y fomentando un mercado de productos farmacéuticos único y legítimo, cosa que interesa a los consumidores y que parece esencial para asegurar que las ventajas del mercado interior, incluidos los medicamentos asequibles, lleguen a todos los puntos de la economía europea?"@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Question No 31 by Mairead McGuinness () The safety and efficiency of the European medicine supply chain is becoming a significant concern for European consumers, and existing weaknesses in this system could have potentially disastrous consequences for patient safety. It is clear that European consumers want safe and affordable medicines. However, in Ireland consumers pay a premium for their medicines, with the current medicine wholesale mark-up at 17.66%, more than double the EU average. This trend is mirrored across the EU, where the fragmented nature of the market has contributed to an associated growth in 'pharmaceutical parallel trade' (PPT). According to a report from the European Alliance for Access to Safe Medicines, counterfeit and sub-standard medicines are finding their way into the supply chain in the EU. Could the Commission outline its position in relation to this matter, in particular does it plan to tackle this problem by reviewing parallel trade and promoting a genuine single market in pharmaceutical products which is in the interests of consumers and appears essential to ensure that the benefits of the internal market, including affordable medicines, extend to all parts of Europe's economy?"@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pergunta n.º 31, de Mairead McGuinness () A segurança e a eficiência da cadeia europeia de abastecimento de medicamentos tornaram-se um motivo de real preocupação para os consumidores europeus e as deficiências observadas neste sistema poderão ter consequências potencialmente desastrosas para a segurança dos doentes. É um dado adquirido que os consumidores europeus desejam medicamentos seguros e a preços razoáveis. Não obstante, os consumidores irlandeses pagam um preço mais elevado pelos medicamentos devido ao facto de os grossistas de medicamentos praticarem uma margem de lucro de 17,66%, ou seja, mais do dobro da média da UE. Esta tendência observa-se em toda a UE, onde a natureza fragmentada do mercado contribuiu para um correspondente crescimento do "comércio paralelo de medicamentos". De acordo com um relatório da Aliança Europeia para o Acesso a Medicamentos Seguros, os medicamentos de contrafacção e de inferior qualidade começam a surgir na cadeia de abastecimento da UE. Poderá a Comissão indicar a sua posição sobre esta matéria? Tencionará, em particular, abordar este problema, procedendo, para o efeito, a uma análise do comércio paralelo e promovendo um verdadeiro mercado único dos produtos farmacêuticos, o que é do interesse dos consumidores e se afigura essencial para assegurar que os benefícios do mercado interno, incluindo medicamentos a preço razoável, sejam extensivos a todos os sectores da economia europeia?"@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Assunto: Protecção dos consumidores contra os medicamentos de contrafacção e de inferior qualidade"17
lpv:unclassifiedMetadata
"Asunto: Protección de los consumidores frente a medicamentos falsificados y de calidad inferior"21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Anfrage Nr. 31 von Mairead McGuinness () Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor gefälschten und minderwertigen Arzneimitteln Sicherheit und Effizienz in der Arzneimittelversorgungskette in Europa werden heute zu einem wesentlichen Anliegen der europäischen Verbraucher, und die Schwächen, die dieses System zur Zeit aufweist, können sich katastrophal auf die Sicherheit der Patienten auswirken. Es versteht sich von selbst, dass die europäischen Verbraucher unbedenkliche und erschwingliche Arzneimittel brauchen. In Irland zahlen die Verbraucher jedoch eine Gebühr für ihre Arzneimittel, die bei der gegenwärtigen Großhandelsspanne 17,66 % ausmacht, das ist mehr als das Doppelte des EU-Durchschnitts. Diese Tendenz ist in der gesamten EU festzustellen; weil der Markt dort zersplittert ist, ist es zu einer entsprechenden Zunahme des Parallelhandels mit Arzneimitteln gekommen. Laut einer Meldung der Europäischen Allianz für den Zugang zu unbedenklichen Medikamenten gelangen gefälschte und minderwertige Arzneimittel in die EU-Versorgungskette. Die Kommission wird gebeten, ihre Haltung hierzu darzulegen. Gedenkt sie, dieses Problem in Angriff zu nehmen, indem sie den Parallelhandel untersucht und einen wirklichen Binnenmarkt für pharmazeutische Erzeugnisse fördert, was im Interesse der Verbraucher liegt und als wesentliche Voraussetzung dafür erscheint, dass die Vorteile des Binnenmarkts, einschließlich erschwinglicher Arzneimittel, in allen Teilen der europäischen Wirtschaft zur Geltung kommen?"@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". - Annuncio l’ interrogazione n. 31 dell’onorevole Mairead McGuinness (). In Europa la sicurezza e l’efficienza della catena di approvvigionamento dei farmaci stanno diventando fonte di notevole preoccupazione per i consumatori europei e le attuali carenze di tale sistema potrebbero avere conseguenze potenzialmente disastrose per la sicurezza dei pazienti. È evidente che i consumatori europei vogliano farmaci sicuri ed economicamente accessibili. In Irlanda, tuttavia, i consumatori pagano un supplemento per i farmaci, a causa dell’attuale aumento pari al 17,66% dei prezzi di vendita dei farmaci all’ingrosso, circa il doppio rispetto alla media dell’UE. Tale tendenza si ritrova in tutta l’UE, dove la frammentazione del mercato ha contribuito a una crescita associata del “commercio parallelo di farmaci”. Secondo una relazione dell’Alleanza europea per l’accesso sicuro ai farmaci, la contraffazione e i farmaci di scarsa qualità stanno entrando nella catena di approvvigionamento dell’UE. Può la Commissione chiarire la sua posizione relativamente alla presente questione? In particolare, intende affrontare il problema attraverso un’analisi del commercio parallelo e la promozione di un vero mercato unico dei prodotti farmaceutici, elemento che rientra negli interessi dei consumatori e appare fondamentale al fine di garantire che i benefici del mercato interno, ivi compresi farmaci a prezzi accessibili, riguardino tutti i settori dell’economia europea?"@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Oggetto: Tutela dei consumatori contro la contraffazione e i farmaci di scarsa qualità"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Objet: Protection des consommateurs contre les médicaments de contrefaçon ou d'une qualité insuffisante"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"J’appelle la question n° 31 de M McGuinness () La sûreté et le bon fonctionnement de la filière européenne du médicament sont devenus un motif de réelle préoccupation pour les consommateurs européens, tant il est vrai que les déficiences observées dans la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir des effets désastreux sur la santé des patients. Alors que les consommateurs entendent manifestement disposer de médicaments sûrs à des prix abordables, les consommateurs irlandais doivent acquitter un surcoût résultant du fait que les grossistes pratiquent une marge bénéficiaire de 17,66 %, soit un taux deux fois supérieur à la moyenne communautaire. Cette tendance se retrouve dans l’ensemble de l’Union européenne, la fragmentation du marché contribuant à l’extension du commerce parallèle des produits pharmaceutiques. Selon un rapport publié par la (association européenne pour l’accès à des médicaments sûrs), les médicaments de contrefaçon ou d’une qualité insuffisante sont présents dans la filière du médicament de l’UE. La Commission européenne voudrait-elle faire connaître sa position sur ce dossier et notamment préciser si elle compte aborder le problème en enquêtant sur le commerce parallèle et en œuvrant à la création d’un véritable marché unique des produits pharmaceutiques, qui est dans l’intérêt des consommateurs et apparaît indispensable pour que les avantages du marché intérieur, en particulier l’accès à des médicaments d’un prix modéré, soient perceptibles pour toutes les parties prenantes de l’économie européenne?"@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.26.2-245"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph