Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-234"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare perché sono molto preoccupata di come il dibattito si sta svolgendo in Italia e anche un po' qui, anche sul modo in cui l'informazione dà notizie ai cittadini, perché sembra che oggi di fronte al disastro bisogna avere una soluzione magica: da una parte, come dire, la forza e la militarizzazione e, dall'altra, gli inceneritori. Quindi i cittadini pensano che forse arriverà qualcuno dal di fuori a risolvere questo problema e l'informazione non si sofferma sul fatto che, se non ci sarà una diminuzione e una differenziazione dei rifiuti e un comportamento civico diverso, non ci sarà soluzione. Questa è la responsabilità degli enti locali perché hanno pensato che affidare questo problema ad un'impresa che si chiama avesse risolto le questioni. Si sono deresponsabilizzati e sono diventati conniventi e subalterni a questo potere."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Härra president, daamid ja härrad, ma palusin sõna seepärast, et ma olen väga mures suuna üle, mida debatt võtab Itaalias ja mingil määral siin ja samuti ka kodanikele antava teabe üle, sest praegu näib, et ainult maagiline lahendus oleks ainus tee käesolevast kriisist väljumiseks: võim ja militariseerimine ühelt poolt ja jäätmepõletid teiselt poolt. Avalikkus loodab seepärast, et keegi saabuks väljastpoolt probleemi lahendama; teave, millega neid varustatakse, ei osuta faktile, et mingit lahendust ei tule kui ei toimu jäätmevähendust ja sorteerimist ja kodanike käitumine ei muutu. See on kohalike võimude süü, sest nad mõtlesid, et lahendavad probleemi, andes selle üle firmale nimega . Nad on vastutuse oma kaelast ära veeretanud, sellele läbi sõrmede vaadanud ja on nüüd selle jõu orjuses."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, želela sem govoriti, ker sem zelo zaskrbljena zaradi poteka razprave v Italiji in delno tudi tukaj ter zaradi informacij, ki so posredovane državljanom, ker se zdaj zdi, da je edini izhod iz te krize čudežna formula: na eni strani sila in militarizacija ter na drugi sežigalnice. Javnost torej upa, da bo težavo prišel rešit nekdo od zunaj; informacije, ki so ji posredovane, se ne osredotočajo na dejstvo, da brez zmanjšanja in razvrščanja odpadkov ter spremembe obnašanja državljanov ne bo rešitve. Za to so odgovorni lokalni organi, ker so mislili, da bodo lahko rešili težave tako, da bodo za to pooblastili družbo . Odgovornost so naprtili drugim, z njimi so sodelovali in bili pod njihovim vplivom."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare perché sono molto preoccupata di come il dibattito si sta svolgendo in Italia e anche un po' qui, anche sul modo in cui l'informazione dà notizie ai cittadini, perché sembra che oggi di fronte al disastro bisogna avere una soluzione magica: da una parte, come dire, la forza e la militarizzazione e, dall'altra, gli inceneritori. Quindi i cittadini pensano che forse arriverà qualcuno dal di fuori a risolvere questo problema e l'informazione non si sofferma sul fatto che, se non ci sarà una diminuzione e una differenziazione dei rifiuti e un comportamento civico diverso, non ci sarà soluzione. Questa è la responsabilità degli enti locali perché hanno pensato che affidare questo problema ad un'impresa che si chiama avesse risolto le questioni. Si sono deresponsabilizzati e sono diventati conniventi e subalterni a questo potere."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, požádala jsem o slovo, protože mám velké obavy o to, jakým směrem se tato debata v Itálii a v určitém rozsahu i zde ubírá, a o to, jaké poučení se tím dává občanům, protože se nyní zdá, že jedinou cestou z krize je kouzelné řešení: síla a vyzbrojování na jedné straně a spalovny na straně druhé. Veřejnost však doufá, že přijde někdo zvenku a problém vyřeší: informace, kterou lidé dostali, se nezaměřuje na to, že situaci nelze vyřešit bez toho, že se sníží množství odpadu a začne se třídit a že se změní chování lidí. Toto je úkol pro místní úřady, protože ty se domnívaly, že by se problémy daly vyřešit jejich delegováním na společnost . Svalily odpovědnost na někoho jiného, tiše s tím souhlasily a nyní jsou této moci podřízení."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, požiadala som o možnosť vystúpiť, pretože som veľmi znepokojená smerovaním, aké diskusia naberá v Taliansku a do určitej miery aj tu, a tiež informáciami, ktoré dostávajú občania, pretože teraz to vyzerá tak, že jedinou cestou z krízy je zázračné riešenie: na jednej strane sila a militarizácia, na druhej spaľovne. Verejnosť preto dúfa, že niekto vyrieši tento problém zvonku; informácie, ktoré ľudia dostávajú, nezdôrazňujú fakt, že žiadne riešenie nebude, pokým sa nezníži množstvo odpadu, nezačne sa s jeho triedením a nezmení sa občianske správanie. Za to sú zodpovedné miestne orgány, pretože si mysleli, že problémy by sa mohli vyriešiť ich presunom na firmu nazvanú . Presunuli zodpovednosť na túto moc a intrigovali s ňou a sú v jej područí."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, paprašiau galimybės kalbėti, nes esu labai susirūpinusi dėl diskusijų eigos Italijoje ir iš dalies čia, taip pat dėl informacijos, kuri pateikiama piliečiams, nes atrodo, kad vienintelis būdas įveikti krizę yra magiškas sprendimas: pirma, jėga ir militarizacija, antra, krosnys atliekoms deginti. Todėl visuomenė tikisi, kad ateis kažkas iš šalies ir išspręs šią problemą; pateikiant jiems informaciją nėra akcentuojama, kad išspręsti problemos nepavyks, jeigu atliekų kiekis nemažės, jos nebus rūšiuojamos, o visuomenės elgesys nesikeis. Atsakomybė tenka vietos valdžiai, maniusiai, kad problemos bus išspręstos patikėjus jas įmonei. Ji neprisiėmė atsakomybės, susimokė su ta galia ir tapo jos verge."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Poprosiłem o udzielenie głosu, ponieważ jestem bardzo zaniepokojony kierunkiem debaty prowadzonej we Włoszech oraz do pewnego stopnia tutaj, a także informacjami, jakich udziela się obywatelom, ponieważ teraz okazuje się, że magiczne rozwiązanie jest jedynym sposobem wyjścia z kryzysu: siła i militaryzacja, z jednej strony, oraz piece do spopielania, z drugiej. Społeczeństwo ma nadzieję zatem, że ktoś z zewnątrz rozwiąże ten problem: informacje jakich się mu udziela nie koncentrują się na fakcie, że rozwiązanie problemu nie nastąpi, dopóki odpady nie zostanę zredukowane i posegregowane, a zachowanie społeczeństwa zmienione. Odpowiedzialność za to ponoszą władze lokalne, ponieważ uważają one, że problemy mogą zostać rozwiązane poprzez przekazanie ich firmie zwanej Przekazali pieniądze i patrzyli na to przez palce i są w niewoli tej władzy."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, azért kértem szót, mert aggodalommal tölt el az az irány, amit az Olaszországban, bizonyos értelemben itt is folyó vita vett, illetve az a tájékoztatás is, amit a lakosságnak adnak, hiszen most úgy tűnik, hogy csak egy mágikus megoldás jelentheti az egyetlen kiutat ebből a válságból: erő és militarizáció, az egyik oldalon és hulladékégető a másikon. Ezért a lakosság abban reménykedik, hogy jön majd valaki kívülről, hogy megoldja ezt a problémát; az információ, amit kapnak nem emeli ki azt a tényt, hogy nem lesz semmilyen megoldás, ha nem csökkentik a hulladék mennyiségét, ha nem szelektíven gyűjtik és ha polgári magatartás nem változik. Ez a helyi hatóságok felelőssége, hiszen azt gondolták, hogy a problémákat úgy lehet megoldani, ha áthárítják azokat az nevű cégre. Áthárították a felelősséget, összejátszottak ezzel a hatalommal és rabjaivá váltak."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har bedt om ordet, fordi jeg er meget bekymret over den retning, debatten tager i Italien og til en vis grad her, og ligeledes over de oplysninger, som borgerne får, fordi det nu synes, som om en trylleformular er den eneste vej ud af denne krise: på den ene side magt og militarisering og på den anden side forbrændingsanlæg. Offentligheden håber derfor, at nogen kommer udefra og løser dette problem. I de oplysninger, de får, bliver det ikke understreget, at der ikke kommer nogen løsning, medmindre affaldsmængden mindskes og sorteres, og borgerne ændrer adfærd. Det er de lokale myndigheders ansvar, for de troede, at problemerne kunne løses ved at overlade dem til et firma ved navn Impregilo. De har ladet sorteper gå videre og er i hemmelig forståelse med og slaver af den magt."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen pyytänyt puheenvuoroa, koska olen erittäin huolestunut Italiassa ja jossain määrin täälläkin käytävän keskustelun suunnasta samoin kuin kansalaisille annetusta tiedosta, koska nyt näyttää siltä, että tämän kriisin ainoa ratkaisu on taikatemppu: toisaalta voima ja militarisointi ja toisaalta jätteenpolttouunit. Siksi kansalaiset toivovat, että ulkopuolelta tulisi joku ratkaisemaan ongelman. Heidän saamissaan tiedoissa ei keskitytä siihen tosiseikkaan, että ratkaisua ei ole, ellei jätettä vähennetä ja lajitella ja ellei kansalaisten käyttäytyminen muutu. Se on paikallisviranomaisten vastuulla, koska he ovat ajatelleet, että ongelmat voidaan ratkaista siirtämällä ne yritykselle nimeltä . He ovat siirtäneet vastuun muualle ja sulkeneet silmänsä ja ovat tämän voiman lumoissa."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag har bett om ordet, eftersom jag är mycket orolig för hur debatten utvecklar sig i Italien och i viss mån här, och också för den information som medborgarna får, för det verkar nu som om trolleri är den enda vägen ut ur krisen: tvång och militarisering å ena sidan och förbränningsugnar å den andra. Allmänheten hoppas därför att någon ska komma utifrån och lösa detta problem: den information som de får betonar inte att det inte finns någon lösning om inte avfallet reduceras och sorteras och medborgarnas beteende förändras. Detta är de lokala myndigheternas ansvar, för de trodde att problemen kunde lösas genom att överlämna dem till en firma vid namn . De har vältrat över ansvaret och handlat i maskopi med denna makt, som de förslavas av."@sv22
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb het woord gevraagd omdat ik mij grote zorgen maak over de richting die in Italië, en in zekere mate ook hier, aan het debat wordt gegeven, evenals over de informatie die aan de burgers wordt verstrekt, omdat het er inmiddels op lijkt dat een magische oplossing de enige uitweg uit deze crisis kan bieden: gezag en militarisering aan de ene en verbrandingsinstallaties aan de andere kant. Het publiek hoopt derhalve dat iemand van buitenaf zal verschijnen om het probleem op te lossen; de burgers worden niet ingelicht over het feit dat een oplossing alleen mogelijk is als de hoeveelheid afval wordt gereduceerd, afvalstoffen worden gescheiden en als zij hun gedrag wijzigen. Hiervoor zijn de lokale autoriteiten verantwoordelijk, omdat zij van mening waren dat de problemen konden worden opgelost door ze aan de firma uit te besteden. Zij hebben de verantwoordelijkheid afgeschoven en hebben gemene zaak gemaakt met en zich onderworpen aan die macht."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζήτησα τον λόγο διότι με απασχολεί πολύ η τροπή που παίρνει η συζήτηση στην Ιταλία και σε κάποιο βαθμό και εδώ, αλλά και η ενημέρωση που παρέχεται στους πολίτες, διότι φαίνεται τώρα ότι μια μαγική λύση είναι ο μοναδικός τρόπος να βγούμε από την κρίση: εξουσία και πολεμικές ιαχές, αφενός, και μονάδες αποτέφρωσης, από την άλλη. Το κοινό ελπίζει, ως εκ τούτου, ότι θα έρθει κάποιος απ’ έξω να λύσει το πρόβλημα. Οι πληροφορίες που του παρέχονται δεν εστιάζουν στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει λύση, εκτός κι αν μειωθούν και διαχωριστούν τα απορρίμματα και αλλάξει η συμπεριφορά των πολιτών. Την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν οι τοπικές αρχές, οι οποίες θεώρησαν ότι τα προβλήματα θα λύνονταν με την ανάθεσή τους σε μία εταιρεία με την επωνυμία . Επέρριψαν αλλού την ευθύνη, συνωμότησαν και είναι τώρα δούλοι της εξουσίας αυτής."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo."13
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es lūdzu vārdu, jo esmu ļoti noraizējusies par virzienu, kādu ieņem debates Itālijā un zināmā mērā arī šeit, un arī par iedzīvotājiem sniegto informāciju, jo tagad šķiet, ka maģisks risinājums ir vienīgā izeja no krīzes: spēks un militārisms no vienas puses, un dedzināšanas iekārtas no otras puses. Tādēļ sabiedrība cer, ka kāds atnāks no ārpuses, lai atrisinātu šo problēmu; viņiem sniegtā informācija nekoncentrējas uz to, ka nekāda risinājuma nebūs, ja netiks samazināti un šķiroti atkritumi un nemainīsies pilsoniskā uzvedība. Tā ir vietējo iestāžu atbildība, jo tās domā, ka problēmas var atrisināt, nododot tās firmai ar nosaukumu Viņi novēla no sevis atbildību un pieļāva nokļūšanu šīs varas verdzībā."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pedi a palavra porque considero muito preocupante a direcção que o debate está a tomar em Itália e até certo ponto aqui, bem como a informação que está a ser transmitida aos cidadãos, porque faz parecer que só uma solução mágica permite sair da crise: por um lado, força e militarização e, por outro, incineradoras. Assim sendo, o público está à espera que alguém venha de fora e resolva o problema; a informação que lhes está a ser transmitida não se centra na ideia de que só haverá solução se houver uma redução e uma recolha diferenciada do lixo, bem como uma mudança no comportamento cívico. Essa é a responsabilidade das autoridades locais, que aliás pensaram que os problemas poderiam ser resolvidos delegando-os numa empresa chamada . Desresponsabilizaram-se e tornaram-se coniventes e subservientes a esse poder."@pt17
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, I have asked to speak because I am very concerned about the direction the debate is taking in Italy and to some extent here, and also about the information that is being given to citizens, because it now appears that a magic solution is the only way out of this crisis: force and militarisation, on the one hand, and incinerators, on the other. The public is hoping, therefore, that someone will come in from outside to resolve this problem; the information they are being given does not focus on the fact that there will be no solution unless waste is reduced and sorted and civic behaviour changes. That is the responsibility of the local authorities because they thought that the problems could be solved by delegating them to a firm called . They have passed the buck and have connived with and are in the thrall of that power."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe um das Wort gebeten, weil ich über den Richtungsverlauf der Debatte in Italien und in gewissem Maße auch hier sowie über die Art der Unterrichtung der Bürger sehr besorgt bin, denn nunmehr wird der Eindruck erweckt, der einzige Ausweg aus der Krise bestehe in einer Patentlösung: Ordnungskräfte und Militär auf der einen Seite sowie Müllverbrennungsanlagen auf der andern Seite. Die Bürger geben sich somit der Erwartung hin, jemand von außen werde kommen, um dieses Problem zu lösen; die ihnen erteilten Auskünfte gehen nicht auf die Tatsache ein, dass es ohne Verringerung und Trennung der Abfälle und ohne ein anderes, ein staatsbürgerliches Verhalten keine Lösung geben wird. Schuld daran sind die Gebietskörperschaften, die glaubten, die Probleme dadurch beheben zu können, dass sie ein Unternehmen namens damit beauftragten. Sie haben ihm den Schwarzen Peter zugeschoben und sind zu Komplizen und Hörigen dieses mächtigen Konzerns geworden."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, señoras y señores, he pedido la palabra porque me preocupa mucho la dirección que está tomando el debate en Italia y, en cierto grado, también aquí, y también me preocupa la información que se da a los ciudadanos, porque parece que la única salida de la crisis fuera una solución mágica: fuerza y militarización, por un lado, e instalaciones de incineración, por el otro. Los ciudadanos esperan, por lo tanto, que alguien venga de fuera para resolver el problema; la información que se les da no se centra en que no será posible solucionar nada si no se reducen y se separan los residuos y si no se cambia la actitud incívica. La responsabilidad es de las autoridades locales, que creyeron que los problemas se resolverían confiándoselos a una empresa llamada . Les han pasado la pelota y han conspirado con ellos, y ahora son esclavos de su poder."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare perché sono molto preoccupata di come il dibattito si sta svolgendo in Italia e anche un po’ qui, anche sul modo in cui l’informazione dà notizie ai cittadini, perché sembra che oggi di fronte al disastro bisogna avere una soluzione magica: da una parte, come dire, la forza e la militarizzazione e, dall’altra, gli inceneritori. Quindi i cittadini pensano che forse arriverà qualcuno dal di fuori a risolvere questo problema e l’informazione non si sofferma sul fatto che, se non ci sarà una diminuzione e una differenziazione dei rifiuti e un comportamento civico diverso, non ci sarà soluzione. Questa è la responsabilità degli enti locali perché hanno pensato che affidare questo problema ad un’impresa che si chiama avesse risolto le questioni. Si sono deresponsabilizzati e sono diventati conniventi e subalterni a questo potere."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Impregilo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,3,22,10,4,17,9,21,12,8
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai demandé la parole car je suis très inquiète de la tournure que prend le débat en Italie et, dans une certaine mesure, ici. Je suis également inquiète des informations données aux citoyens car il apparaît désormais que seule une solution magique pourra nous sortir de la crise: d’une part, force et militarisation, d’autre part, incinérateurs. La population espère dès lors que quelqu’un viendra de l’extérieur pour résoudre ce problème. Les informations qu’elle reçoit ne disent pas qu’il n’y aura pas de solution tant que le volume de déchets n’aura pas été réduit, que les déchets n’auront pas été triés et que le comportement civique n’aura pas changé. C’est la responsabilité des autorités locales car elles pensaient que les problèmes pouvaient être résolus en les déléguant à une firme appelée . Elles ont passé la patate chaude et étaient de connivence avec elle. Elles étaient en outre sous l’emprise de ce pouvoir."@fr8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.25.2-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph