Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.24.2-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εκ μέρους μου να δώσω συγχαρητήρια στην κ. Angelilli, η οποία πραγματικά έδωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να κατοχυρωθεί η Χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα ήθελα να επικεντρώσω την τοποθέτησή μου σε τρία ζητήματα πέραν των άλλων που ακούστηκαν στην αίθουσα. Πρώτον, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου καταγραφής, γεγονός που σταδιακά θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου. Δεύτερον, η υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανθρώπων, όπου μεταξύ των άλλων θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της χορήγησης των προσωρινών ή μη μόνιμων αδειών παραμονής στην επικράτειά τους. Τέλος, το θέμα της ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της παραβατικότητας των ανηλίκων, με μέτρα πρόληψης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανηλίκων, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη χρονιά έχουμε το διαπολιτισμικό έτος και οφείλουμε να διατηρήσουμε τις γέφυρες σύνδεσης όλων των πολιτισμών και όλων των θρησκευτικών αντιλήψεων. Θεωρώ ότι η παράγραφος 127 αυτής της έκθεσης δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych ve svém příspěvku poblahopřát paní Angelilliové, která opravdu poskytla ucelený rámec pro upevnění pozice Listiny práv dítěte. Chtěla bych zaměřit své poznámky na tři témata kromě těch, která zde již byla projednána. Zaprvé musíme urychleně jasně pojmenovat a řešit problém násilí a zneužívání dětí a zavést zvláštní systém vedení záznamů, jenž přispěje k účinnému postupnému odstranění tohoto problému. Za druhé jde o to, aby všechny státy přijaly Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi a sexuálního využívání lidí, kde bude nutné se mezi jinými znovu věnovat otázce vydávání dočasných nebo netrvalých povolení k pobytu v rámci hranic států. A konečně je tu otázka řešení problému kriminality mezi nezletilými, zahrnující opatření k předcházení tomuto problému a k začlenění mladistvých do společnosti a opatření týkající se se soudních a mimosoudních zásahů. Pane předsedající, letošní rok je rokem mezikulturního dialogu a je nutné zachovat všechny mosty spojující různé kultury a různé náboženské názory. Myslím si, že paragraf 127 této zprávy nemůže být přijat."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil også gerne komplimentere fru Angelilli, som har tilvejebragt en omfattende ramme for konsolidering af chartret for børns rettigheder. Jeg vil i mit indlæg fokusere på tre spørgsmål ud over de andre ting, vi har berørt i dag. For det første bør vold og mishandling af børn identificeres og bekæmpes øjeblikkeligt med oprettelsen af et specielt registersystem, som efterhånden vil bidrage til effektiv forebyggelse af disse problemer. For det andet bør alle medlemsstater vedtage protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel og seksuel udnyttelse af mennesker, hvor det bl.a. bliver nødvendigt at tage spørgsmålet om udstedelse af midlertidige eller varige opholdstilladelser i landene op til revision. Endelig er der spørgsmålet om reel imødegåelse af ungdomskriminalitet med forebyggende foranstaltninger og social integration af unge samt foranstaltninger i form af retslige og ekstrajudicielle interventioner. I år er det året for interkulturel dialog, og vi er nødt til at bevare de broer, som forbinder alle kulturer og religiøse overbevisninger. Jeg mener ikke, at betænkningens punkt 127 kan accepteres."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte mich den Glückwünschen für Frau Angelilli anschließen, die in der Tat einen integrierten Rahmen für die Stärkung der Charta der Kinderrechte vorgestellt hat. Ich möchte mich bei meinen Ausführungen auf drei Punkte konzentrieren, über die bisher noch nicht gesprochen wurde. Erstens brauchen wir eine unverzügliche Diagnose und Reaktion in Bezug auf das Problem der Gewalt gegenüber Kindern und deren Missbrauch. Dazu sollte ein spezielles Erfassungssystem eingerichtet werden, das einen wachsenden Beitrag zur effektiven Vermeidung dieses Problems leistet. Zweitens sollten alle Mitgliedstaaten das Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, annehmen, wobei es u. a. notwendig sein wird, die Frage der Ausstellung von Genehmigungen für den zeitweiligen oder nicht ständigen Aufenthalt innerhalb ihrer Grenzen zu überprüfen. Und schließlich geht es um die Frage der Bewältigung des Problems der Jugendkriminalität durch Maßnahmen zu deren Verhinderung und zur sozialen Integration Minderjähriger sowie durch gerichtliche und außergerichtliche Maßnahmen. Herr Präsident, wir begehen 2008 das Jahr des interkulturellen Dialogs, und wir müssen die Verbindung zwischen allen Kulturen und allen religiösen Überzeugungen aufrechterhalten. Meines Erachtens kann Ziffer 127 des Berichts nicht akzeptiert werden."@de9
"Mr President, I in turn would like to give my congratulations to Mrs Angelilli, who has indeed provided an integrated framework for consolidating the Charter on the Rights of the Child. I would like to focus my comments on three issues, beyond those which have already been discussed here. First, there must be a prompt diagnosis and response to the problem of violence and abuse against children, with the establishment of a special record-keeping system, which will progressively contribute towards effective prevention of the problem. Second, the adoption by all the Member States of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in and Sexual Exploitation of Persons, where, amongst other things, it will be necessary to review the question of issuing temporary or non-permanent permits for residence within their borders. Lastly, the issue of substantial management of the problem of criminality among minors, with measures for prevention and social integration of minors, and measures of judicial and extrajudicial intervention. Mr President, this is the Year of Intercultural Dialogue, and we must maintain the connecting bridges between all cultures and all religious views. I think paragraph 127 of this report cannot be accepted."@en4
"Señor Presidente, me gustaría dar también las gracias a la señora Angelilli por este marco integrado que permitirá consolidar la Carta de los derechos de la infancia. Me gustaría centrar mis observaciones en tres aspectos, aparte de los que ya se han tratado hoy. En primer lugar, se debe hacer un diagnóstico urgente y elaborar una respuesta para el problema de la violencia y el abuso de los niños que incluya el establecimiento de un sistema que permita almacenar los datos pertinentes, que contribuirá a la prevención eficaz del problema, de forma progresiva. En segundo lugar, la adopción por parte de todos los Estados miembros del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata y la explotación sexual de las personas, en el que, entre otras cuestiones, sería necesario revisar la cuestión de la emisión de permisos temporales o no permanentes de residencia en los territorios nacionales. Por último, la gestión del problema de la criminalidad entre los menores, con las pertinentes medidas de prevención y fomento de la integración social de los menores, así como medidas de intervención judicial y extrajudicial. Señor Presidente, éste es el Año del diálogo intercultural y, por lo tanto, debemos mantener los puentes que conectan todas las culturas y religiones. Creo que el apartado 127 de este informe es inaceptable."@es21
"Härra president, sooviksin omakorda anda edasi oma õnnitlused proua Angelillile, kes on tõesti taganud integreeritud raamistiku ühendamaks hartat lapse õigustega. Tahaksin koondada oma tähelepanekud kolmele küsimusele peale nende, mida juba täna siin on arutatud. Esiteks, lastevastase vägivalla ja ahistamise probleemil peab olema täpne diagnoos ja vastus, ning selleks tuleb luua spetsiaalne registreerimissüsteem, mis aitab samm-sammult kaasa probleemi efektiivsele ennetamisele. Teiseks peavad kõik liikmesriigid protokolli inimkaubanduse ja seksuaalse ekspluateerimise ennetamiseks, mahasurumiseks ja karistamiseks, kus muude asjade hulgas vaadeldakse küsimust ajutiste ja mittealaliste elamislubade väljaandmisest piiril. Lõpuks, alaealiste kuritegevuse kindla ohjamise küsimus, koos ennetus- ja alaealiste sotsiaalse integratsiooni meetmetega ja kohtuliku ning kohtuvälise sekkumise meetmetega. Härra president, käesolev aasta on kultuuridevahelise dialoogi aasta ja me peame säilitama ühendavad sillad kõikide kultuuride ja kõikide religioossete vaadete vahel. Arvan, et käesoleva raporti lõiget 127 ei saa aktsepteerida."@et5
"Monsieur le Président, je voudrais à mon tour féliciter M Angelilli, qui a en effet fourni un cadre intégré pour la consolidation de la Charte des droits de l’enfant. J’aimerais concentrer mes commentaires sur trois questions, en dehors de celles qui ont déjà été abordées ici. Premièrement, il est nécessaire d’avoir un diagnostic et une réponse rapides au problème de la violence et des abus à l’encontre des enfants, grâce à la création d’un système spécial de conservation d’informations, qui contribuera progressivement à la prévention efficace du problème. Deuxièmement, l’adoption par tous les États membres du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite et l’exploitation sexuelle des personnes, qui prévoit, entre autres, la nécessité de revoir la question de l’émission de permis de résidence temporaires ou non permanents au sein de leurs frontières. Enfin, la question de la gestion substantielle du problème de la criminalité chez les mineurs, avec des mesures de prévention et d’intégration sociale des mineurs et des mesures d’intervention judiciaire et extrajudiciaire. Monsieur le Président, en cette année du dialogue interculturel, nous devons maintenir les ponts entre toutes les cultures et les visions religieuses. Je pense que le paragraphe 127 ne peut être accepté."@fr8
"Elnök úr, én is szeretnék gratulálni Angelilli asszonynak, amiért egy ilyen integrált keretben egységesítette a gyermekjogi chartát. Három kérdésre szeretném összpontosítani észrevételeimet, azokon kívül, amelyek már elhangzottak. Először is haladéktalanul diagnosztizálni kell a gyermekek sérelmére elkövetett erőszak és bántalmazás problémáját és erre választ kell adni egy speciális adattároló rendszer létrehozásával, amely progresszívan járul majd hozzá a probléma hatékony megoldásához. Másodszor pedig az emberkereskedelem és az emberek szexuális kizsákmányolásának megelőzéséről, visszaszorításáról, és büntetéséről szóló jegyzőkönyv minden tagállam általi elfogadása, melynek során többek között szükség lesz az állandó és ideiglenes tartózkodási engedélyeknek az adott tagállam területére történő kiadása kérdésének felülvizsgálatára. Végezetül pedig a kiskorúak bűnelkövetésének alapvető kezelésének kérdése, megelőzést és társadalmi integrációt célzó, illetve bírósági és bíróságon kívüli beavatkozási intézkedések segítségével. Elnök úr, az idei év a kultúrák közötti párbeszéd éve, és ezért fenn kell tartanunk a hidakat a kultúrák és vallási meggyőződések között. Úgy gondolom, a jelentés (127) bekezdését nem fogadhatjuk el."@hu11
". Signor Presidente, a mia volta desidero esprimere le mie congratulazioni all’onorevole Angelilli, che ha in effetti fornito un quadro completo per il consolidamento della Carta sui diritti dei minori. Focalizzerò le mie osservazioni su tre temi, oltre a quelli già discussi in quest’Aula. Primo, occorrono una diagnosi e una risposta immediate alla questione della violenza e degli abusi sui minori, tramite l’istituzione di uno specifico protocollo per registrare e trattare questi casi, che contribuirà in modo progressivo all’efficace prevenzione del problema. Secondo, l’adozione da parte di tutti gli Stati membri del protocollo inteso a prevenire, eliminare e punire la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani, in cui, tra le altre cose, sarà necessario riesaminare la questione del rilasco dei permessi temporanei o non permanenti di soggiorno nell’ambtio del loro terriotorio. Infine, il problema della gestione effettiva della criminalità tra i minori, con provvedimenti volti alla prevenzione e all’integrazione sociale dei minori, e misure d’intervento giudiziario ed extragiudiziario. Signor Presidente, questo è l’Anno del dialogo interculturale e dobbiamo mantenere i legami tra tutte le culture e i punti di vista religiosi. Ritengo non sia possibile accogliere il paragrafo 127 di questa relazione."@it12
"Gerb. pirmininke. Aš savo ruožtu norėčiau perduoti sveikinimus R. Angelilli, kuri savo pranešime iš tikrųjų apibrėžė integruotą sistemą, konsoliduojant vaikų teisių chartiją. Norėčiau daugiau dėmesio skirti trims klausimams, kurie čia jau buvo aptarti. Pirma, smurtas ir blogas elgesys su vaikais turėtų būti skubiai nustatomas ir į jį reaguojama, padedant specialiai įrašų sistemai, kuri leistų vis geriau prisidėti efektyviai sprendžiant šios problemos prevencijos klausimą. Antra, visoms valstybėms narėms priėmus protokolą dėl prekybos žmonėmis ir seksualinio žmonių išnaudojimo prevencijos, sustabdymo ir baudimo, tarp kitų klausimų turėtų būti persvarstytas ir klausimas dėl laikinų arba nuolatinių leidimų gyventi valstybėse narėse išdavimo. Pagaliau, klausimas dėl nepilnamečių nusikalstamumo valdymo taikant nepilnamečių prevencijos ir socialinės integracijos priemones ir teismo ir ne teismo tvarka nustatomos intervencijos priemones. Gerb. pirmininke, šie metai yra tarpkultūrinio dialogo metai ir mes privalome išsaugoti tiltus tarp kultūrų ir religinių įsitikinimų. Aš manau, kad šio pranešimo 127 straipsnis nėra priimtinas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es, savukārt, vēlos apsveikt kundzi, kura tiešām sniedza integrētu sistēmu Bērnu tiesību hartas konsolidācijai. Vēlos vērst komentārus uz trim jautājumiem ārpus tiem, kurus mēs šeit jau esam apsprieduši. Pirmkārt, ir jābūt steidzamai diagnozei un reakcijai uz vardarbību pret bērniem un bērnu izmantošanu, izveidojot īpašu rēgistrācijas sistēmu, kas pastāvīgi veicinās šīs problēmas efektīvu novēršanu. Otrkārt, visas dalībvalstis pieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolu, kura mērķis ir nepieļaut, izskaust un sodīt par cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu tirdzniecību un seksuālu izmantošanu, saistībā ar kuru vajadzēs pārskatīt arī jautājumu par pagaidu vai nepastāvīgo uzturēšanās atļauju izdošanu šīs valsts teritorijā. Un beidzot, jautājums par mazgadīgo noziedzības problēmas būtisku pārvaldību, ar mazgadīgo sociālās integrācijas pasākumiem un tiesas un ārpustiesas iesaistīšanos. Priekšsēdētāja kungs, šis gads ir kultūru dialoga gads, un mums jāturpina savienot tiltus starp visiem kultūras un reliģijas uzskatiem. Man šķiet, ka šā ziņojuma 127. punktu nevar pieņemt."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εκ μέρους μου να δώσω συγχαρητήρια στην κ. Angelilli, η οποία πραγματικά έδωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να κατοχυρωθεί η Χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα ήθελα να επικεντρώσω την τοποθέτησή μου σε τρία ζητήματα πέραν των άλλων που ακούστηκαν στην αίθουσα. Πρώτον, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου καταγραφής, γεγονός που σταδιακά θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου. Δεύτερον, η υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανθρώπων, όπου μεταξύ των άλλων θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της χορήγησης των προσωρινών ή μη μόνιμων αδειών παραμονής στην επικράτειά τους. Τέλος, το θέμα της ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της παραβατικότητας των ανηλίκων, με μέτρα πρόληψης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανηλίκων, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη χρονιά έχουμε το διαπολιτισμικό έτος και οφείλουμε να διατηρήσουμε τις γέφυρες σύνδεσης όλων των πολιτισμών και όλων των θρησκευτικών αντιλήψεων. Θεωρώ ότι η παράγραφος 127 αυτής της έκθεσης δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil mevrouw Angelilli feliciteren, aangezien zij inderdaad een geïntegreerd kader heeft opgesteld voor de consolidatie van het Handvest van de rechten van het kind. Ik wil mij hier concentreren op drie punten die hier nog niet zijn genoemd. Ten eerste moet er snel een diagnose worden gemaakt van en gereageerd worden op het probleem van geweld tegen en misbruik van kinderen, door een speciaal registratiesysteem op te richten dat op den duur kan bijdragen tot een doeltreffende preventie. Ten tweede dient het Protocol ter voorkoming, onderdrukking en bestraffing van handel in personen door alle lidstaten te worden geratificeerd. In verband hiermee zal het onder meer noodzakelijk zijn om de afgifte te overwegen van tijdelijke of permanente verblijfsvergunningen die slachtoffers in staat stellen op hun grondgebied te verblijven. Ten slotte een geïntegreerd beleid om het fenomeen van de jeugddelinquentie aan te pakken, door middel van preventieve maatregelen, maatregelen voor de sociale integratie van jeugdige misdadigers en maatregelen voor justitieel en extrajustitieel optreden. Mijnheer de Voorzitter, dit is het Jaar van de interculturele dialoog, en we moeten de bruggen tussen de culturen en geloofsopvattingen in stand houden. Ik acht paragraaf 127 van dit verslag onaanvaardbaar."@nl3
"Panie przewodniczący! Z kolei ja chciałabym pogratulować pani Angelilli, która rzeczywiście opracowała zintegrowane ramy dla umocnienia Karty w sprawie Praw Dziecka. Chciałabym w moich uwagach skoncentrować się na trzech kwestiach, poza tymi które już zostały tutaj przedyskutowane. Po pierwsze, musimy uzyskać szybką diagnozę i odpowiedź na problem przemocy i nadużyć wobec dzieci, wraz z ustanowieniem specjalnego systemu rejestracji, który stopniowo przyczyni się do skutecznego zapobiegania problemowi. Po drugie, przyjęcie przez wszystkie państwa członkowskie Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego, w którym, między innymi, trzeba będzie dokonać przeglądu kwestii wydawania czasowych lub nietrwałych pozwoleń na pobyt na ich terytorium. I ostatnia kwestia - rzeczywistego zarządzania problemem przestępczości wśród nieletnich, wraz ze środkami służącymi zapobieganiu i społecznej integracji nieletnich oraz środkami interwencji sądowej i pozasądowej. Panie przewodniczący! Jest to rok dialogu międzykulturowego i musimy utrzymać mosty pomiędzy wszystkimi kulturami i wszystkimi poglądami religijnymi. Uważam, że ust. 127 sprawozdania nie może zostać przyjęty."@pl16
"Senhor Presidente, pela parte que me toca, gostaria de dar os meus parabéns à senhora deputada Angelilli, que efectivamente forneceu um quadro integrado para a consolidação da Carta dos Direitos da Criança. Gostaria de centrar os meus comentários em três questões, para além daquelas que já foram aqui discutidas. Em primeiro lugar, é preciso que haja prontidão no diagnóstico e na resposta ao problema da violência e abuso contra crianças, através da criação de um sistema de registo especial, que progressivamente irá contribuir para a prevenção efectiva do problema. Em segundo lugar, todos os Estados-Membros devem adoptar o Protocolo destinado a prevenir, reprimir e punir o tráfico e a exploração sexual de pessoas, onde, entre outras coisas, será necessário rever a questão da concessão de autorizações de residência temporárias ou não permanentes dentro das suas fronteiras. Por último, a questão de uma gestão substantiva do problema da criminalidade entre menores, com medidas de prevenção e de integração social de menores, e medidas de intervenção judicial e extrajudicial. Senhor Presidente, comemora-se este ano o Ano do Diálogo Intercultural, e temos de manter as pontes de ligação entre todas as culturas e todas as opiniões religiosas. Penso que o n.º 127 deste relatório não pode ser aceite."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εκ μέρους μου να δώσω συγχαρητήρια στην κ. Angelilli, η οποία πραγματικά έδωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να κατοχυρωθεί η Χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα ήθελα να επικεντρώσω την τοποθέτησή μου σε τρία ζητήματα πέραν των άλλων που ακούστηκαν στην αίθουσα. Πρώτον, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου καταγραφής, γεγονός που σταδιακά θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου. Δεύτερον, η υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανθρώπων, όπου μεταξύ των άλλων θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της χορήγησης των προσωρινών ή μη μόνιμων αδειών παραμονής στην επικράτειά τους. Τέλος, το θέμα της ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της παραβατικότητας των ανηλίκων, με μέτρα πρόληψης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανηλίκων, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη χρονιά έχουμε το διαπολιτισμικό έτος και οφείλουμε να διατηρήσουμε τις γέφυρες σύνδεσης όλων των πολιτισμών και όλων των θρησκευτικών αντιλήψεων. Θεωρώ ότι η παράγραφος 127 αυτής της έκθεσης δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som zablahoželať pani Angelilli, ktorá naozaj poskytla integrovaný rámec pre skonsolidovanie Charty práv dieťaťa. Svoje pripomienky by som rada zamerala na tri oblasti, okrem tých, o ktorých sa tu už diskutovalo. Prvá: musí existovať promptná diagnóza a odozva na problém násilia a zneužívania detí so zriadením osobitného registračného systému, ktorý bude postupne prispievať k účinnej prevencii problému. Druhá: prijatie protokolu na predchádzanie, potláčanie a trestanie obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania osôb všetkými členskými štátmi, v ktorom bude, okrem iného, potrebné posúdiť otázku vydávania dočasných alebo netrvalých povolení na pobyt v rámci ich hraníc. Posledná: otázka dôkladného riadenia problému zločinnosti medzi neplnoletými s opatreniami na prevenciu a zapojenie neplnoletých do spoločnosti a opatreniami súdnej a mimosúdnej intervencie. Vážený pán predsedajúci, máme Rok medzikultúrneho dialógu a musíme uchovať spojovacie mosty medzi všetkými kultúrami a všetkými náboženstvami. Myslím, že odsek 127 tejto správy nemožno prijať."@sk19
"Gospod predsednik, čestitam gospe Angelilli, ki je pripravila celovit okvir za uskladitev listine o otrokovih pravicah. Poleg vprašanj, ki so že bila obravnavana, bi izpostavila še tri. Prvič, nemudoma je treba določiti težavo glede nasilja in zlorab otrok ter se nanjo odzvati z vzpostavitvijo posebnega sistema evidentiranja, ki bo postopoma prispeval k učinkovitemu preprečevanju te težave. Drugič, sprejetje protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja ljudi s strani vseh držav članic, pri čemer bo treba med drugim preučiti vprašanje glede izdajanja začasnih ali nestalnih dovoljenj za prebivanje znotraj njihovih meja. Nazadnje še vprašanje zelo pomembnega reševanja težave glede kriminalitete med mladoletniki z ukrepi za preprečevanje in socialno vključevanje mladoletnikov ter ukrepi za sodno in zunajsodno posredovanje. Gospod predsednik, smo v letu medkulturnega dialoga, zato moramo ohranjati mostove, ki povezujejo vse kulture in verska stališča. Menim, da odstavka 127 tega poročila ne smemo sprejeti."@sl20
"Herr talman! Även jag vill gratulera Roberta Angelilli, som verkligen har utarbetat en samlad ram för att stärka barns rättigheter. Jag vill ta upp tre frågor, utöver dem som redan har diskuterats här. För det första måste problemet med våld och övergrepp mot barn ringas in och åtgärdas snabbt och ett särskilt registreringssystem införas, som successivt kommer att bidra till att effektivt förebygga problemet. För det andra är det nödvändigt att samtliga medlemsstater antar protokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, där man bland annat måste se över frågan om utfärdande av permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd inom landets gränser. Till sist har vi frågan om hur man konkret ska hantera problemet med ungdomsbrottslingar, vilket kan ske genom förebyggande åtgärder, social integration av ungdomsbrottslingar samt rättsliga och utomrättsliga ingripanden. I år är det Europeiska året för interkulturell dialog, och vi måste värna om de broar som finns mellan olika kulturer och religioner. Jag anser att punkt 127 i betänkandet måste förkastas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph