Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-201"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa v roku 1989, ten však nezahŕňa žiaden sankčný mechanizmus. Existuje viacero orgánov zaoberajúcich sa ochranou práv detí, ktorých aktivity je potrebné lepšie koordinovať a zabezpečiť ich publicitu, napr. vytvorením spoločnej internetovej stránky. Týmto spôsobom by sme predišli nežiaducemu vzájomnému prekrývaniu ich poznatkov. Ďalším krokom by mohlo byť poverenie komisára pre ľudské práva ochranou práv detí. Privítal by som, keby sa komisár podľa prioritných oblastí zaoberal bojom proti chudobe a proti všetkým formám násilia. K násiliu páchanému na deťoch by nikdy nemalo dôjsť, preto je podľa môjho názoru dôležité nielen trestať páchateľov, ale hlavne predísť neľudským činom. V tomto zmysle podporujem spravodajkyňu v žiadosti o zavedenie postupov, ktoré umožnia lepšiu medzištátnu koordináciu stíhania, čo by v praxi malo zabezpečiť, že človek odsúdený v jednom členskom štáte bude vedený v záznamoch ako páchateľ násilia na deťoch aj v ostatných členských štátoch. Domnievam sa, že tento spôsob bude významným krokom v predchádzaní ďalšiemu krutému zaobchádzaniu s deťmi, ako je napr. sexuálne mrzačenie, pohlavné zneužívanie, detská pornografia, únos a obchodovanie s deťmi. Pokiaľ ide o detskú pornografiu, vysoko si vážim iniciatívu Európskej komisie v spolupráci s niektorými bankovými inštitúciami a spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty, ktoré sa snažia vylúčiť stránky predávajúce detskú pornografiu zo systémov online platieb. Táto činnosť by dopomohla k vytvoreniu databázy predajcov detskej pornografie, z ktorej budú informácie o tvorcoch a šíriteľoch tohto odpudzujúceho typu obchodovania predložené polícii príslušného členského štátu, EUROPOLU a INTERPOLU. Keďže si uvedomujem, že ide o veľmi dôležitú oblasť, podporujem, aby sa na ochranu detských práv vyčlenili potrebné ľudské a finančné zdroje. Ide predsa o budúcnosť našich detí, čiže o našu budúcnosť."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kõik liikmesriigid ratifitseerisid 1989. aastal lapse õiguste ÜRO konventsiooni; ometi ei sisalda konventsioon ühtegi sanktsioonimehhanismi. On mitmeid asutusi, kes püüavad parandada lapse õigusi; nende tegevus peaks olema paremini koordineeritud ja nad peaksid saama rohkem avalikku tähelepanu, mis võiks olla saavutatav näiteks ühise veebilehekülje loomise kaudu. Sel viisil saaksime hoiduda pingutuste soovimatust kattumisest. Teiseks sammuks võiks anda põhiõiguste volinikule lapse õiguste alased volitused. Pooldaksin voliniku kaasamist esmatähtsaks peetavatesse valdkondadesse, s.o võitlusesse laste vaesuse ja kõigi vägivallavormide vastu. Vägivalda laste vastu ei tohiks kunagi olla. Seepärast on minu arvates tähtis selle toimepanijaid karistada, kuid mis kõige tähtsam, ennetada niisugust ebainimlikku tegevust. Siin ma toetan raportööri nõudele kehtestada menetlused piiriideülese kohtuliku jälitustegevuse parandamiseks: praktikas peaks see tagama, et isik, kes on süüdi mõistetud ühes liikmeriigis, saaks registreeritud lastevastase vägivalla toimepanijana ka teises liikmesriigis. Ma arvan, et see meetod oleks tähtsaks sammuks laste edasise kuritarvitamise, nagu seksuaalne sandistamine, seksuaalne ahistamine, lapspornograafia, lasterööv ja lastekaubandus, ennetamiseks. Mis puutub lapspornograafiasse, olen ma väga Euroopa Komisjoni algatuse poolt püüda koostöös mõnede pangaasutuste ja krediitkaardifirmadega kõrvaldada leheküljed, mis müüvad lapsepornograafiat interneti maksesüsteemidest. See võiks kaasa aidata lapspornograafiaga äritsejate andmebaasi loomisele, mille andmed selle vastiku ärivormi loojate ja levitajate kohta oleks kättesaadavad pädeva liikmesriigi politseile, Europolile ja Interpolile. Sest ma olen teadlik, et see on väga tähtis valdkond ja olen selle poolt, et lapse õiguste kaitseks eraldatakse vajalikud rahalised ressursid. See on meie laste tuleviku küsimus, mis tähendab ka meie tulevikku."@et5
lpv:translated text
"Vse države članice so ratificirale konvencijo ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki pa ne vključuje mehanizma sankcij. Za izboljšanje otrokovih pravic si prizadeva več organov, vendar bi morale njihove dejavnosti biti bolj usklajene in o njih bi morali javnost bolj obveščati, na primer z oblikovanjem skupne spletne strani. Tako bi se lahko izognili neželenemu podvajanju njihovega prizadevanja. Poleg tega bi lahko varstvo otrokovih pravic zaupali komisarju za temeljne pravice. Pozdravljam možnost, da bi komisar v skladu s prednostnimi področji sodeloval v boju proti revščini otrok in vsem oblikam nasilja. Nasilje nad otroki ne bi smelo obstajati. Zato menim, da je poleg kaznovanja storilcev še pomembneje preprečevati takšno nečloveško ravnanje. Zato podpiram zahtevo poročevalke glede postopkov za izboljšanje pregona zunaj ozemlja EU: v praksi bi s tem morali zagotoviti, da bo oseba, obsojena v eni državi članici, registrirana kot storilec nasilja nad otroki tudi v drugih državah članicah. Menim, da bo takšen način pomembno prispeval k preprečevanju nadaljnjih zlorab otrok, kot so spolno pohabljanje, spolna zloraba, otroška pornografija, ugrabitve in trgovina. V zvezi z otroško pornografijo zelo podpiram pobudo Evropske komisije, da v sodelovanju z nekaterimi bančnimi ustanovami in podjetji za kreditne kartice poskuša strani, na katerih se prodaja otroška pornografija, izključiti iz spletnih plačilnih sistemov. To bi lahko pomagalo pri vzpostavitvi zbirke podatkov o trgovcih z otroško pornografijo, v kateri bi bili policiji ustrezne države članice, Europolu in Interpolu na voljo podatki o ustvarjalcih in ponudnikih te odvratne oblike trgovine. Ker se zavedam izjemnega pomena tega področja, podpiram, da se varstvu otrokovih pravic namenijo potrebni človeški in finančni viri. Gre za prihodnost naših otrok, kar pomeni našo prihodnost."@sl20
lpv:translated text
"Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa v roku 1989, ten však nezahŕňa žiaden sankčný mechanizmus. Existuje viacero orgánov zaoberajúcich sa ochranou práv detí, ktorých aktivity je potrebné lepšie koordinovať a zabezpečiť ich publicitu, napr. vytvorením spoločnej internetovej stránky. Týmto spôsobom by sme predišli nežiaducemu vzájomnému prekrývaniu ich poznatkov. Ďalším krokom by mohlo byť poverenie komisára pre ľudské práva ochranou práv detí. Privítal by som, keby sa komisár podľa prioritných oblastí zaoberal bojom proti chudobe a proti všetkým formám násilia. K násiliu páchanému na deťoch by nikdy nemalo dôjsť, preto je podľa môjho názoru dôležité nielen trestať páchateľov, ale hlavne predísť neľudským činom. V tomto zmysle podporujem spravodajkyňu v žiadosti o zavedenie postupov, ktoré umožnia lepšiu medzištátnu koordináciu stíhania, čo by v praxi malo zabezpečiť, že človek odsúdený v jednom členskom štáte bude vedený v záznamoch ako páchateľ násilia na deťoch aj v ostatných členských štátoch. Domnievam sa, že tento spôsob bude významným krokom v predchádzaní ďalšiemu krutému zaobchádzaniu s deťmi, ako je napr. sexuálne mrzačenie, pohlavné zneužívanie, detská pornografia, únos a obchodovanie s deťmi. Pokiaľ ide o detskú pornografiu, vysoko si vážim iniciatívu Európskej komisie v spolupráci s niektorými bankovými inštitúciami a spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty, ktoré sa snažia vylúčiť stránky predávajúce detskú pornografiu zo systémov online platieb. Táto činnosť by dopomohla k vytvoreniu databázy predajcov detskej pornografie, z ktorej budú informácie o tvorcoch a šíriteľoch tohto odpudzujúceho typu obchodovania predložené polícii príslušného členského štátu, EUROPOLU a INTERPOLU. Keďže si uvedomujem, že ide o veľmi dôležitú oblasť, podporujem, aby sa na ochranu detských práv vyčlenili potrebné ľudské a finančné zdroje. Ide predsa o budúcnosť našich detí, čiže o našu budúcnosť."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Všechny členské státy ratifikovaly Dohodu OSN o právech dítěte v roce 1989, ta však neobsahuje žádný sankční mechanizmus. Existuje několik orgánů zabývajících se ochranou práv dětí, jejichž aktivity je potřebné lépe koordinovat a zabezpečit jejich publicitu, např. vytvořením společné internetové stránky. Tímto způsobem bychom předešli nežádoucímu vzájemnému překrývání jejich poznatků. Dalším krokem by mohlo být pověření komisaře pro lidská práva ochranou práv dětí. Přivítal bych, kdyby se komisař podle prioritních oblastí zabýval bojem proti chudobě a proti všem formám násilí. K násilí páchanému na dětech by nikdy nemělo dojít, proto je podle mého názoru důležité nejen trestat pachatele, ale hlavně předcházet nelidským činům. V tomto smyslu podporuji zpravodajkyni v žádosti o zavedení postupů, které umožní lepší mezistátní koordinaci stíhání, což by v praxi mělo zabezpečit, že člověk odsouzený v jednom členském státě bude vedený v záznamech jako pachatel násilí na dětech i v ostatních členských státech. Domnívám se, že tento způsob bude významným krokem v předcházení dalšímu krutému zacházení s dětmi, jako je např. sexuální mrzačení, pohlavní zneužívání, dětská pornografie, únos a obchodování s dětmi. Pokud jde o dětskou pornografii, vysoce si vážím iniciativy Evropské komise ve spolupráci s některými bankovními institucemi a společnostmi vydávajícími kreditní karty, které se snaží vyloučit stránky prodávající dětskou pornografii ze systémů on-line plateb. Tato činnost by dopomohla k vytvoření databáze prodejců dětské pornografie, z níž budou informace o autorech a šiřitelích tohoto odpuzujícího typu obchodování předložené policii příslušného členského státu, EUROPOLU a INTERPOLU. Poněvadž si uvědomuji, že jde o velmi důležitou oblast, podporuji, aby se na ochranu dětských práv vyčlenily potřebné lidské i finanční zdroje. Jde přece o budoucnost našich dětí, takže o naši budoucnost."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa v roku 1989, ten však nezahŕňa žiaden sankčný mechanizmus. Existuje viacero orgánov zaoberajúcich sa ochranou práv detí, ktorých aktivity je potrebné lepšie koordinovať a zabezpečiť ich publicitu, napr. vytvorením spoločnej internetovej stránky. Týmto spôsobom by sme predišli nežiaducemu vzájomnému prekrývaniu ich poznatkov. Ďalším krokom by mohlo byť poverenie komisára pre ľudské práva ochranou práv detí. Privítal by som, keby sa komisár podľa prioritných oblastí zaoberal bojom proti chudobe a proti všetkým formám násilia. K násiliu páchanému na deťoch by nikdy nemalo dôjsť, preto je podľa môjho názoru dôležité nielen trestať páchateľov, ale hlavne predísť neľudským činom. V tomto zmysle podporujem spravodajkyňu v žiadosti o zavedenie postupov, ktoré umožnia lepšiu medzištátnu koordináciu stíhania, čo by v praxi malo zabezpečiť, že človek odsúdený v jednom členskom štáte bude vedený v záznamoch ako páchateľ násilia na deťoch aj v ostatných členských štátoch. Domnievam sa, že tento spôsob bude významným krokom v predchádzaní ďalšiemu krutému zaobchádzaniu s deťmi, ako je napr. sexuálne mrzačenie, pohlavné zneužívanie, detská pornografia, únos a obchodovanie s deťmi. Pokiaľ ide o detskú pornografiu, vysoko si vážim iniciatívu Európskej komisie v spolupráci s niektorými bankovými inštitúciami a spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty, ktoré sa snažia vylúčiť stránky predávajúce detskú pornografiu zo systémov online platieb. Táto činnosť by dopomohla k vytvoreniu databázy predajcov detskej pornografie, z ktorej budú informácie o tvorcoch a šíriteľoch tohto odpudzujúceho typu obchodovania predložené polícii príslušného členského štátu, EUROPOLU a INTERPOLU. Keďže si uvedomujem, že ide o veľmi dôležitú oblasť, podporujem, aby sa na ochranu detských práv vyčlenili potrebné ľudské a finančné zdroje. Ide predsa o budúcnosť našich detí, čiže o našu budúcnosť."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"1989 m. visos valstybės narės ratifikavo JT konvenciją dėl vaiko teisių; tačiau konvencijoje nenumatytas joks sankcijų mechanizmas. Esama keleto institucijų, kurios siekia gerinti vaiko teisių apsaugą; jų veikla turėtų būti geriau koordinuojama, joje turėtų būti daugiau viešumo, pavyzdžiui, įkurta bendra interneto svetainė. Šitaip būtų galima išvengti nepageidautino jų veiklos kartojimosi. Kitas žingsnis galėtų būti vaikų teisių apsauga, patikėta Komisijos nariui, atsakingam už pagrindinių teisių apsaugą. Aš norėčiau, kad Komisijos narys dalyvautų pagal prioritetines sritis kovoje su vaikų skurdu ir visomis smurto rūšimis. Smurto prieš vaikus neturėtų būti niekada. Todėl, mano nuomone, nusikaltėlius bausti svarbu, tačiau dar svarbiau – išvengti šios nehumaniškos veiklos. Šiuo požiūriu aš pritariu pranešėjos prašymui tobulinti ekstrateritorinio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarką. Praktiškai turėtų būti užtikrinama, kad asmuo, nuteistas vienoje valstybėje narėje, būtų registruojamas kaip smurtaujantis prieš vaikus ir kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad šis metodas bus svarbus tolesnio blogo elgesio su vaikais prevencijai seksualinio tvirkinimo, seksualinės prievartos, vaikų pornografijos, grobimo ir prekybos atvejais. Vaikų pornografijos klausimu aš remiu Europos Komisijos iniciatyvą bendradarbiaujant su kai kuriomis bankų institucijomis ir kredito kortelių bendrovėmis internetinėse mokėjimų sistemose atsisakyti puslapių, kuriuose parduodama vaikų pornografija. Ši veikla padėtų sukurti vaikų pornografijos prekeivių duomenų bazę, kurioje esantys duomenys apie šios atstumiančios prekybos kūrėjus ir propaguotojus būtų teikiami atitinkamų valstybių narių policijai, Europolui ir Interpolui. Atsižvelgdamas į tai, kad tai yra labai svarbi sritis, aš norėčiau, kad vaiko teisių apsaugai būtų skirti reikalingi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. Tai yra vaikų ateities, kuri yra ir mūsų visų ateitis, klausimas."@lt14
lpv:translated text
"Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały konwencję ONZ o prawach dziecka; jednakże konwencja nie przewiduje żadnego mechanizmu sankcji. Istnieją liczne instytucje, które usiłują poprawić przestrzeganie praw dziecka; ich działania powinny być skoordynowane i powinny one być bardziej rozreklamowane, na przykład poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej. W ten sposób moglibyśmy uniknąć niepożądanego powielania ich wysiłków. Innym krokiem mogłoby być powierzenie ochrony praw dzieci Komisarzowi ds. Praw Podstawowych. Byłbym zadowolony, gdyby komisarz włączył się, zgodnie z obszarami priorytetowymi, w walkę z ubóstwem dzieci i wszelkimi formami przemocy. Przemoc wobec dzieci nigdy nie powinna mieć miejsca. W związku z tym moim zdaniem ważne jest nie tylko karanie sprawców, ale raczej zapobieganie takiej nieludzkiej działalności. W tym celu popieram wniosek sprawozdawcy dotyczący procedur poprawy w zakresie ścigania eksterytorialnego: w praktyce powinno to zapewnić, że osoba skazana w jednym państwie członkowskim będzie zarejestrowana jako osoba, która dopuściła się przemocy wobec dzieci, także w innych państwach członkowskich. Uważam, że metoda ta będzie ważnym krokiem w zapobieganiu dalszym nadużyciom wobec dzieci, takim jak okaleczenie seksualne, nadużycia seksualne, pornografia dziecięca, porwania i handel dziećmi. W zakresie pornografii dziecięcej, gorąco popieram inicjatywę Komisji Europejskiej, podejmowaną we współpracy z pewnymi instytucjami bankowymi i ubezpieczeniowymi, aby podjąć próbę wykluczenia z systemów płatności on-line stron, które sprzedają pornografię dziecięcą. Działanie to mogłoby pomóc w stworzeniu bazy danych osób handlujących dziecięcą pornografią, a informacje zawarte w tej bazie, dotyczące twórców i propagatorów tego odrażającego rodzaju handlu, były udostępniane policji danego państwa członkowskiego, Europolowi i Interpolowi. Ponieważ jestem świadomy, że jest to bardzo ważny obszar, popieram wydzielenie koniecznych zasobów ludzkich i finansowych na ochronę praw dziecka. Jest to kwestia przyszłości naszych dzieci, czyli naszej przyszłości."@pl16
lpv:translated text
"Minden tagállam ratifikálta az ENSZ 1989. évi gyermekjogi egyezményét, ugyanakkor ez az egyezmény nem tartalmaz szankciókat. Számos szerv törekszik a gyermekek jogainak javítására; tevékenységeik jobb koordinációra szorulnának, és több nyilvánosságot kellene kapniuk, például egy közös weboldal létrehozásával. Ily módon elkerülhetnénk, hogy törekvéseik nem kívánatos módon párhuzamosan fussanak. Egy következő lépésben, pedig meg lehetne bízni az alapvető jogok biztosát a gyermekek jogainak védelmével. Üdvözölném, ha a prioritási területeknek megfelelően a biztos részt vállalna a gyermekszegénység és az erőszak minden formája elleni küzdelemből. Gyermekek ellen nem kerülhetne sor erőszakra. Ezért véleményem szerint nem csak az elkövetők büntetésére van szükség, hanem az ilyen embertelen cselekedetek megelőzése lenne a legfontosabb. Ennek érdekében támogatom az előadó területen kívüli büntetőeljárások javítását célzó eljárásokra vonatkozó kérelmét: a gyakorlatban ez biztosítja, hogy ha egy személyt elítélnek egy tagállamban, akkor gyermekek elleni erőszak elkövetőjeként más tagállamokban is regisztrálják. Úgy gondolom, hogy ez módszer fontos lépés lesz a gyermekek sérelmére elkövetett további erőszak, mint például a szexuális csonkítás, szexuális bántalmazás, gyermekpornográfia, gyermekrablás és gyermekkereskedelem megelőzésében. Ami a gyermekpornográfiát illeti teljes mértékben támogatom az Európai Bizottság néhány bankintézettel és hitelkártya-vállalattal együttműködésben indított kezdeményezését a gyermekpornográfia forgalmazásával foglalkozó oldalak on-line fizetési rendszerekből való kizárására. Ez a tevékenység lehetőséget teremtene a gyermekpornográfiát forgalmazók adatbázisának létrehozására, ami információt szolgáltatna az adott tagállam rendőrsége, az Europol és Interpol számára a kereskedelem e gyomorforgató formájának létrehozóiról és terjesztőiről. Mivel tisztában vagyok e terület fontosságával, támogatom a gyermekek jogai védelméhez szükséges emberi és pénzügyi erőforrások elkülönítését. Ez a gyermekeink jövőjének kérdése, ami azt jelenti, hogy a mi jövőnk kérdése is."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Alle medlemsstaterne har ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989, men konventionen indeholder ingen sanktionsmekanisme. Der findes adskillige organer, som forsøger at forbedre børns rettigheder. Deres aktiviteter bør koordineres bedre, og de bør have større opmærksomhed, f.eks. ved oprettelse af et fælles websted. På den måde kunne vi undgå uønsket dobbeltarbejde. Et andet tiltag kunne være at overlade beskyttelsen af børns rettigheder til kommissæren for grundlæggende rettigheder. Jeg ville bifalde, at kommissæren, alt efter de prioriterede områder, involverede sig i bekæmpelse af børnefattigdom og alle former for vold. Vold mod børn burde aldrig finde sted. Derfor er det efter min opfattelse ikke bare vigtigt at straffe gerningsmændene. Det er endnu vigtigere at forhindre noget så umenneskeligt i at finde sted. Derfor støtter jeg ordførerens anmodning om at forbedre den ekstraterritoriale efterforskning. I praksis bør dette betyde, at en person, der er dømt for vold mod børn i en medlemsstat, også i de øvrige medlemsstater bliver registreret som voldsforbryder. Jeg tror, at denne metode bliver et vigtigt skridt til forebyggelse af yderligere misbrug af børn, f.eks. seksuel lemlæstelse, seksuelt misbrug, børnepornografi, bortførelse og handel med børn. Hvad angår børnepornografi, går jeg stærkt ind for Kommissionens initiativ til i samarbejde med flere banker og de vigtigste organer, der udsteder kreditkort, at udelukke websteder, hvorfra der sælges børnepornografisk materiale, fra onlinebetalingssystemerne. Denne aktivitet kunne bidrage til, at der etableres en database over personer, der handler med børnepornografisk materiale, og oplysningerne i denne database om de personer, der skaber og udbreder denne modbydelige form for handel, ville stå til rådighed for den berørte medlemsstats politimyndigheder, Europol og Interpol. Jeg går ind for, at de fornødne menneskelige og finansielle ressourcer sættes ind på at beskytte børns rettigheder, fordi jeg er klar over, at dette er et meget vigtigt område. Det er et spørgsmål om vores børns og dermed vores egen fremtid."@da2
lpv:translated text
"Kaikki jäsenvaltiot ratifioivat vuonna 1989 lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, mutta siihen ei kuitenkaan sisälly mitään seuraamusjärjestelmää. Useat elimet pyrkivät parantamaan lapsen oikeuksia. Niiden toimintoja pitäisi koordinoida paremmin, ja niiden pitäisi saada enemmän julkisuutta: niille voisi esimerkiksi luoda yhteiset verkkosivut. Sillä tavoin voitaisiin välttää turhat päällekkäiset toiminnot. Toinen toimenpide voisi olla lasten oikeuksien suojelun antaminen perusoikeuksista vastaavan komission jäsenen tehtäväksi. Suhtaudun myönteisesti komission jäsenen osallistumiseen painopistealueittain lasten köyhyyden ja kaikenlaisen väkivallan torjuntaan. Lasten ei pitäisi koskaan joutua väkivallan kohteeksi. Siksi mielestäni on rikoksentekijöiden rankaisemisen lisäksi tärkeää ehkäistä tällainen epäinhimillinen toiminta. Tämän vuoksi tuen esittelijän vaatimusta valtion alueen ulkopuolelle ulottuvaa syytteeseenpanoa koskevista menettelyistä: käytännössä näin varmistettaisiin, että jossakin jäsenvaltiossa tuomittu henkilö rekisteröidään lapsiin kohdistuvan väkivallan tekijäksi myös muissa jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä menetelmä on tärkeä askel lasten pahoinpitelyn, kuten sukuelinten silpomisen, seksuaalisen hyväksikäytön, lapsipornografian, kaappausten ja ihmiskaupan, estämiseksi tulevaisuudessa. Mitä tulee lapsipornografiaan, kannatan erityisesti Euroopan komission aloitetta yrittää yhteistyössä rahalaitosten ja luottokorttilaitosten kanssa sulkea online-maksujärjestelmien ulkopuolelle sivut, joilla myydään lapsipornografiaa. Tämä toiminta voisi auttaa luomaan lapsipornokauppiaista tietokannan, jonka tiedot tämän vastenmielisen kaupankäynnin luojista ja levittäjistä olisivat kyseisen jäsenvaltion poliisin, Europolin ja Interpolin käytettävissä. Koska olen tietoinen siitä, että tämä on erittäin tärkeä aihealue, kannatan sitä, että lapsen oikeuksien suojeluun varataan tarvittava henkilökunta ja varat. On kyse lastemme tulevaisuudesta, mikä tarkoittaa omaa tulevaisuuttamme."@fi7
lpv:translated text
"År 1989 ratificerade samtliga medlemsstater FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen har dock ingen sanktionsmekanism. Det finns flera organ som arbetar för att stärka barns rättigheter. Deras verksamheter bör samordnas bättre och blir mer synliga, till exempel genom en gemensam webbplats. På så vis kan vi undvika dubblering av organens insatser. En annan möjlig åtgärd vore att anförtro skyddet av barns rättigheter till kommissarien för mänskliga rättigheter. Jag skulle välkomna kommissariens engagemang inom områden som bör prioriteras, såsom kampen mot fattigdom bland barn och mot alla former av våld. Våld mot barn får aldrig förekomma. Jag anser därför att det är viktigt att inte bara bestraffa förövarna, utan att framför allt förebygga detta omänskliga beteende. Jag stöder därför föredragandens begäran om insatser för att förbättra de straffrättsliga förfarandena utanför ländernas territorium. I praktiken skulle detta innebära att en person som döms i en medlemsstat kommer att registreras som dömd för barnmisshandel även i övriga medlemsstater. Jag anser att denna metod kommer att vara ett viktigt steg i att förebygga ytterligare övergrepp mot barn, såsom könsstympning, sexuellt våld, barnpornografi, kidnappning och människohandel. Beträffande barnpornografi välkomnar jag varmt Europeiska kommissionens initiativ att i samarbete med vissa banker och kreditkortsföretag försöka utestänga barnpornografisidor från systemen med onlinebetalningar. Detta kan bidra till inrättandet av en databas över personer som handlar med barnpornografi, från vilken polisen i den berörda medlemsstaten, Europol och Interpol kan hämta information om personer som står bakom och sprider denna motbjudande handel. Eftersom jag vet att detta är ett mycket viktigt område är jag för att avsätta nödvändiga mänskliga och ekonomiska resurser för skyddet av barns rättigheter. Det handlar om våra barns framtid och därmed vår egen framtid."@sv22
lpv:translated text
". Alle lidstaten hebben het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 geratificeerd. Dit verdrag bevat echter geen enkel sanctiemechanisme. Er zijn verschillende organen die ernaar streven de rechten van het kind te bevorderen; hun activiteiten dienen beter te worden gecoördineerd en meer bekendheid te krijgen, bijvoorbeeld door de oprichting van een gezamenlijke website. Op die manier kan een onwenselijke verdubbeling van inspanningen worden voorkomen. Een andere stap zou kunnen zijn om de commissaris voor grondrechten te belasten met de bescherming van de rechten van het kind. Ik zou het toejuichen wanneer de commissaris, overeenkomstig de prioritaire actiegebieden, zou worden betrokken bij de strijd tegen kinderarmoede en alle vormen van geweld. Tegen kinderen mag nooit geweld worden gebruikt. Daarom is het in mijn opinie weliswaar van belang om de daders te bestraffen, maar nog belangrijker om dergelijke onmenselijke misdrijven te voorkomen. Met dit doel steun ik het verzoek van de rapporteur om procedures in te stellen ter verbetering van de strafvervolging buiten het grondgebied: in de praktijk moet gewaarborgd zijn dat een persoon die in de ene lidstaat wegens geweld tegen kinderen is veroordeeld, ook in andere lidstaten als zodanig geregistreerd staat. Deze methode zou mijns inziens een belangrijke stap betekenen voor de voorkoming van verder misbruik van kinderen, zoals genitale verminking, seksueel misbruik, kinderpornografie, ontvoering en mensenhandel. Met betrekking tot kinderpornografie ben ik sterk voorstander van het initiatief van de Europese Commissie die in overleg met bepaalde banken en creditcardmaatschappijen de mogelijkheid onderzoekt om sites die kinderpornografisch materiaal verkopen uit te sluiten van het systeem van online-betaling. Een dergelijk initiatief zou er toe kunnen bijdragen een databank van handelaren in kinderpornografisch materiaal op te stellen die ertoe dient informatie over de producenten en distributeurs uit deze weerzinwekkende handel te verstrekken aan de politie van de betreffende lidstaat, Europol en Interpol. Omdat ik besef dat we het hier met een zeer belangrijk beleidsgebied van doen hebben, ben ik ervoor om de nodige personele en financiële middelen beschikbaar te stellen voor de bescherming van de rechten van het kind. Het gaat om de toekomst van onze kinderen, dat wil zeggen om onze toekomst."@nl3
lpv:translated text
"Όλα τα κράτη μέλη κύρωσαν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989. Ωστόσο, η Σύμβαση δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων. Υπάρχουν αρκετοί φορείς που καταβάλλουν προσπάθειες βελτίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι δραστηριότητές τους θα έπρεπε να συντονίζονται καλύτερα και να τυγχάνουν μεγαλύτερης δημοσιότητας, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας ενός κοινού ιστοτόπου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη επικάλυψη των προσπαθειών τους. Ένα άλλο βήμα θα ήταν να ανατεθεί στον Επίτροπο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Θα επικροτούσα τη συμμετοχή του Επιτρόπου, ανάλογα με τους τομείς προτεραιότητας, στον αγώνα κατά της παιδικής φτώχειας και όλων των μορφών βίας. Βία δεν θα έπρεπε ποτέ να ασκείται σε βάρος παιδιών. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική όχι μόνο η τιμωρία των δραστών, αλλά κυρίως η αποτροπή τέτοιου είδους απάνθρωπων δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτόν, στηρίζω το αίτημα της εισηγήτριας για βελτίωση των εξωεδαφικών δικών: στην πράξη, αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ένα άτομα που καταδικάστηκε σε ένα κράτος μέλος θα καταγραφεί ως δράστης βίας σε βάρος παιδιών και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην αποτροπή περαιτέρω μορφών κακοποίησης των παιδιών, όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η παιδική πορνογραφία, οι απαγωγές και η εμπορία. Όσον αφορά την παιδική πορνογραφία, υποστηρίζω σθεναρά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες πιστωτικών καρτών, για την προσπάθεια εξαίρεσης των ιστοσελίδων που πωλούν παιδική πορνογραφία μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων εμπόρων παιδικής πορνογραφίας, μέσω της οποίας θα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με όσους δημιουργούν και διαδίδουν τη φριχτή αυτή μορφή εμπορίου στην αστυνομία του αντίστοιχου κράτους μέλους, την Europol και την Interpol. Γνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό τομέα, τάσσομαι υπέρ της εξασφάλισης των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, δηλαδή το δικό μας μέλλον."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"1989. gadā visas dalībvalstis ratificēja ANO Konvenciju par bērnu tiesībām; taču Konvencijā nav iekļauta sankciju sistēma. Vairākas organizācijas cenšas uzlabot bērnu tiesības; viņu darbību vajadzētu labāk koordinēt, un tām būtu jāsaņem lielāka publicitāte, piemēram, izveidojot kopēju tīmekļa vietni. Šādā veidā mēs varētu novērst viņu darba nevēlamu dublēšanos. Vēl viens pasākums varētu būt bērnu tiesību aizsardzības uzticēšana pamattiesību komisāram. Es priecātos par komisāra iesaistīšanos šajā cīņā pret bērnu nabadzību un visu veidu vardarbību saskaņā ar prioritārām jomām. Vardarbība pret bērniem nedrīkst notikt nekad. Tādēļ, manuprāt, ir svarīgi ne tikai sodīt vainīgos, bet vēl svarīgāk ir novērst šādu necilvēcīgu rīcību. Tādēļ es atbalstu referentes pieprasījumu pēc procedūrām ārpusteritoriālo lietu ierosināšanai – praksē tam jānodrošina, ka vienā dalībvalstī sodīta persona arī citās dalībvalstīs tiks reģistrēta kā vainīga vardarbībā pret bērniem. Man šķiet, ka šī metode būs svarīgs solis, lai novērstu turpmāko vardarbību pret bērniem, tostarp arī seksuālu kropļošanu, seksuālu izmantošanu, bērnu pornogrāfiju, bērnu nolaupīšanu un tirdzniecību. Runājot par bērnu pornogrāfiju, es ļoti atbalstu Eiropas Komisijas ierosmi sadarbībā ar dažām banku iestādēm un kredītkaršu sabiedrībām mēģināt izveidot bērnu pornogrāfijas tirgotāju datu bāzi, no kurienes informācija par šīs pretīgās tirdzniecības nozares veidotājiem un izplatītājiem būs pieejama attiecīgās dalībvalsts policijai un . Tā kā es zinu, ka šī ir ļoti svarīga joma, es atbalstu vajadzīgo finanšu un cilvēkresursu rezervēšanu bērnu tiesību aizsardzībai. Tas ir jautājums par mūsu bērnu nākotni, kura nozīmē mūsu nākotni."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"All Member States ratified the 1989 UN Convention on the Rights of the Child; however, the Convention does not include any sanctioning mechanism. There are several bodies that strive to improve the rights of the child; their activities should be better coordinated and they should receive more publicity, for example through the creation of a shared website. That way we could avoid the undesirable duplication of their efforts. Another step could be to entrust the Fundamental Rights Commissioner with the protection of children’s rights. I would welcome the Commissioner being involved, according to priority areas, in the fight against child poverty and against all forms of violence. Violence against children should never happen. Therefore, in my opinion, it is important not only to punish the perpetrators, but most importantly to prevent such inhumane activity. To that effect, I support the rapporteur’s request for procedures to improve the extraterritorial prosecutions: in practice this should ensure that a person sentenced in one Member State will be registered as a perpetrator of violence against children in the other Member States too. I think that this method will be an important step in the prevention of further abuse of children, such as sexual mutilation, sexual abuse, child pornography, kidnapping and trafficking. As far as child pornography is concerned, I am very much in favour of the European Commission’s initiative, in cooperation with some banking institutions and credit card companies, to try to exclude pages that sell child pornography from online payment systems. This activity could help in the creation of a database of child pornography traders, from which information on the creators and propagators of this repulsive form of trade would be available to the police of the relevant Member State, Europol and Interpol. Because I am aware that this is a very important area, I am in favour of the necessary human and financial resources being set aside for the protection of the rights of the child. It is a question of the future of our children, which means our future."@en4
lpv:translated text
"Sämtliche EU-Mitgliedstaaten haben die UNO-Kinderrechtskonvention von 1989 ratifiziert. Allerdings sieht die Konvention keine strafrechtlichen Sanktionen vor. Verschiedene Stellen bemühen sich, die Rechte des Kindes zu verbessern. Ihre Aktivitäten sollten sorgfältiger koordiniert werden und größere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, beispielsweise durch die Erstellung einer gemeinsamen Website. Auf diese Weise ließe sich die unerwünschte Doppelung ihrer Bemühungen vermeiden. Alternativ könnte man dem Kommissar für Grundrechte den Schutz der Kinderrechte anvertrauen. Ich würde es begrüßen, wenn sich der Herr Kommissar auf der Grundlage von Schwerpunktbereichen für den Kampf gegen Kinderarmut und sämtliche Formen der Gewalt gegen Kinder einsetzen würde. Kinder sollten niemals Gewalt erfahren. Darum ist es meines Erachtens wichtig, nicht nur Täter zu bestrafen, sondern vor allem solch unmenschliches Verhalten zu verhindern. In dieser Hinsicht unterstütze ich die Forderung der Berichterstatterin nach Verfahren zur Verbesserung der extraterritorialen Strafverfolgung. In der Praxis sollte gewährleistet werden, dass eine in einem Mitgliedstaat verurteilte Person auch in den anderen Mitgliedstaaten als Gewalttäter gegen Kinder erfasst wird. Meiner Ansicht nach stellt diese Methode einen wichtigen Schritt zur Vermeidung weiteren Missbrauchs von Kindern dar wie beispielsweise sexuelle Verstümmelung, sexueller Missbrauch, Kinderpornografie, Kindesentführung und Menschenhandel. Was die Kinderpornografie betrifft, befürworte ich die Initiative der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit einigen Banken und Kreditkartenunternehmen, mit der angestrebt wird, die Websites, über die kinderpornografisches Material vertrieben wird, vom Online-Zahlungsverkehr auszuschließen. Dieser Schritt könnte für die Erstellung einer Datenbank mit Informationen über Händler von Kinderpornografie nützlich sein. Entsprechende Informationen über Urheber und Verbreiter dieser abscheulichen Form des Handels stünden dann den Polizeidiensten der jeweiligen Mitgliedstaaten, Europol und Interpol zur Verfügung. Da ich mir der großen Bedeutung dieses Bereichs bewusst bin, unterstütze ich die Bereitstellung der zum Schutz der Kinderrechte erforderlichen Personal- und Finanzressourcen. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, das heißt um unsere Zukunft."@de9
lpv:translated text
". Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989; tuttavia, la Convenzione non prevede alcun meccanismo sanzionatorio. Esistono numerosi organi che si adoperano per migliorare i diritti dei minori; la loro attività dovrebbe essere coordinata in modo più adeguato ed essere maggiormente pubblicizzata, ad esempio tramite la creazione di un sito condiviso. In questo modo potremmo evitare l’inutile duplicazione dei loro sforzi. Un’altra iniziativa potrebbe essere quella di affidare la tutela dei diritti dei minori a un commissario per i diritti dell’uomo. Accoglierei con favore il coinvolgimento del commissario, secondo aree di priorità, nella lotta alla povertà infantile e a tutte le forme di violenza sui minori, che non dovrebbero mai avvenire. Quindi, secondo me, non solo è importante punire gli esecutori, ma ancora di più prevenire tali azioni inumane. A tal scopo, sostengo la richiesta della relatrice di introdurre procedure che consentano un migliore coordinamento delle incriminazioni extraterritoriali: in pratica, tale impostazione dovrebbe garantire che un soggetto condannato in uno Stato membro sia registrato come un esecutore di violenza sui minori anche negli altri Stati membri. Ritengo che questo metodo rappresenti un passo importante nella prevenzione di ulteriori abusi sui bambini, quali la mutilazione genitale e gli abusi sessuali, la pornografia infantile, il rapimento e la tratta. Per quanto attiene alla pornografia infantile, sono estremamente favorevole all’iniziativa della Commissione europea, in collaborazione con alcuni istituti bancari e società di carte di credito, intesa a cercare di escludere le pagine che vendono pornografia infantile dai sistemi di pagamento . Questa operazione potrebbe contribuire alla creazione di una banca dati di commercianti di pornografia infantile, su cui sarebbero disponibili per la polizia dello Stato membro interessato, l’Europol e l’Interpol le informazioni relative ai creatori e ai divulgatori di questa ripugnante forma di commercio. Poiché sono consapevole che si tratta di un settore molto importante, sono a favore dell’accantonamento delle risorse umane e finanziarie necessarie alla tutela dei diritti dei minori. È il futuro dei nostri bambini, quindi il nostro."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança foi ratificada por todos os Estados-Membros em 1989; no entanto, a Convenção não inclui nenhum mecanismo de sanção. Há várias entidades que lutam por melhorar os direitos da criança; seria necessário melhorar a coordenação das suas actividades e dar-lhes mais publicidade, por exemplo, através da criação de um sítio Web partilhado, o que nos permitiria evitar a duplicação indesejável dos seus esforços. Um outro passo poderia consistir em encarregar o Comissário para os Direitos Humanos da protecção dos direitos da criança. Congratular-me-ia se o Comissário, de acordo com as áreas prioritárias, estivesse envolvido na luta contra a pobreza das crianças e contra todas as formas de violência. Nunca deveria haver violência contra as crianças. Por isso, sou de opinião que é importante não só punir os perpetradores, mas, sobretudo, prevenir tais actos desumanos. Neste sentido, apoio a exigência da relatora para que sejam introduzidos procedimentos com o objectivo de melhorar a coordenação dos procedimentos penais extraterritoriais; na prática, tal deveria garantir que uma pessoa condenada num Estado-Membro seja registada como perpetradora de violência contra crianças também nos outros Estados-Membros. Penso que este método constituirá um passo importante na prevenção de outros abusos contra crianças, como, por exemplo, a mutilação e abuso sexuais, a pornografia infantil, o rapto e o tráfico de crianças. Quanto à pornografia infantil, sou muito favorável à iniciativa da Comissão Europeia no sentido de tentar, em cooperação com algumas instituições bancárias e empresas que emitem cartões de crédito, excluir dos sistemas de pagamento em linha as páginas que vendem pornografia infantil. Esta actividade poderia ajudar a criar uma base de dados dos comerciantes de pornografia infantil, disponibilizando à polícia do Estado-Membro em causa, à Europol e à Interpol informações sobre os criadores e difusores desta forma repudiável de comércio. Tenho consciência de que este é um domínio importante, pelo que sou a favor da afectação dos recursos humanos e financeiros necessários para a protecção dos direitos da criança. Trata-se do futuro das nossas crianças, portanto, do nosso futuro."@pt17
lpv:translated text
"Todos los Estados miembros ratificaron la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas de 1989. No obstante, la Convención no prevé ningún mecanismo sancionador. Existen varios órganos que trabajan para mejorar los derechos de la infancia, y sus actividades deberían estar mejor coordinadas y deberían recibir más publicidad, por ejemplo, mediante la creación de un sitio web común. Así podríamos evitar la indeseable duplicación de las actividades. Otra medida podría ser confiar la protección de los derechos de la infancia al Comisario de Derechos Fundamentales. Sería positivo que el Comisario participara, en función de las áreas prioritarias, en la lucha contra la pobreza infantil y contra todas las formas de violencia. Los actos de violencia contra los niños simplemente no deberían cometerse. Por consiguiente, en mi opinión, es importante no sólo castigar a quienes los cometen, sino prevenir tal actividad inhumana. A este respecto, apoyo la solicitud de la ponente de que se creen procedimientos que sirvan para mejorar los juicios extraterritoriales: en la práctica, se debería garantizar que una persona sentenciada en un Estado miembro fuera registrada como persona que ha cometido actos de violencia contra los niños en los otros Estados miembros. Opino que este método supondría un avance importante en la prevención de los abusos de los niños, como la mutilación genital, el abuso sexual, la pornografía infantil, los secuestros y la trata. En lo que respecta a la pornografía infantil, estoy muy a favor de la iniciativa de la Comisión consistente en intentar excluir las páginas que venden pornografía infantil de los sistemas de pago en línea, en cooperación con algunas instituciones bancarias y empresas emisoras de tarjetas de crédito. Dicha actividad podría ayudar a elaborar una base de datos de personas que comercian con pornografía infantil, con lo que los datos de los creadores y propagadores de esta repulsiva forma de comercio estarían a disposición de la policía de los Estados miembros pertinentes, de Europol e Interpol. Soy consciente de que esta área es sumamente importante, por lo que estoy a favor de que se reserven los recursos humanos y financieros necesarios para garantizar la protección de los derechos de la infancia. Está en juego el futuro de nuestros hijos, es decir, nuestro propio futuro."@es21
lpv:translated text
"Tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Toutefois, la convention ne comprend aucun mécanisme de sanction. Plusieurs organes s’efforcent d’améliorer les droits de l’enfant. Leurs activités devraient être mieux coordonnées et ils devraient recevoir plus de publicité, par exemple grâce à la création d’un site web partagé. De cette manière, nous pourrions éviter le redoublement indésirable de leurs efforts. Une autre mesure pourrait consister à donner au commissaire aux droits fondamentaux la compétence en matière de droits de l’enfant. Je saluerais la participation du commissaire, selon les domaines prioritaires, à la lutte contre la pauvreté des enfants et contre toutes les formes de violence. La violence sur les enfants ne devrait jamais se produire. C’est pourquoi, selon moi, il est important non seulement de punir les coupables, mais plus important encore, de prévenir ce type d’actes inhumains. À cet effet, je soutiens la demande du rapporteur de mettre en place des procédures visant à améliorer les poursuites extraterritoriales: en pratique, cela devrait garantir qu’une personne condamnée dans un État membre sera enregistrée comme un auteur de violence contre des enfants dans un autre État membre. Je pense que cette méthode sera un pas important dans la prévention des abus contre les enfants, comme les mutilations sexuelles, les abus sexuels, la pédopornographie, les enlèvements et les trafics. Concernant la pédopornographie, je suis très favorable à l’initiative de la Commission européenne, en coopération avec certaines institutions bancaires et compagnies de cartes de crédit, visant à essayer d’exclure les pages qui vendent de la pédopornographie des systèmes de paiement en ligne. Cette activité pourrait aider à la création d’une base de données des commerçants en pédopornographie, permettant à la police de l’État membre concerné, à Europol et à Interpol d’accéder aux informations sur les créateurs et les distributeurs de ce type répugnant de commerce. Conscient que c’est un domaine très important, je suis favorable à un dégagement des ressources humaines et financières nécessaires à la protection de l’enfant. Cela concerne l’avenir de nos enfants, et donc notre avenir."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.24.2-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph