Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-181"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I have many things to say about the rights of the child. Firstly, I welcome the amendments to this report that focus on the family and their importance in providing for a child’s development. I would like to stress the primacy of parents – not the state – as the guardian of children and, for this reason, the importance of support for the family in their responsibilities. The state should assist the parents in protecting and promoting the child, and it should only take over from the parents when the parents are unwilling or unable to serve their children. On the issue of disability, I praise this report for acknowledging that children with disabilities should be assured full respect and granted equal treatment. I myself have represented many children and their parents who struggled to guarantee education for them. A tragic flaw in the UN Convention on the Rights of the Child on which this is based is that, although it guarantees primary education for all children, it makes specific educational provision needed by disabled children ‘subject to resources’. These three words have militated against children with special needs getting the help they need in my country. Amendment 3 deals with children within the EU who have previously been in institutionalised care. This important issue has come to the attention of many MEPs following the BBC documentary which focused on care homes for children with disabilities. There will be a screening of this documentary with the participation of the film-maker on 4 March 2008, to which I invite all my colleagues. Recently the EU voted against an amendment placed before the Committee on Budgets that sought to divert EU funding that goes into institutions towards community- and family-based services. This amendment failed. We must be coherent in our approach to de-institutionalisation and integrate children into society, and we must put our funding into community-based approaches in the future. I also welcome the strong line Parliament takes on trafficking, especially with Amendment 1. It is hard to imagine anything worse happening to a child than being stolen from their family, whether for military, sexual or labour purposes, or even to fulfil the desire of a couple for a child. I also want to mention the trafficking of babies before and after birth for organ and cell harvesting and remind my colleagues that the preamble of the UN Convention on the Rights of the Child includes children before birth as well as after. I am pleased that the report takes into account migrant families and unaccompanied minors. With increasing cultural blends, we must continue to acknowledge the importance of embracing all children in our ever-changing society. As much as it is wonderful that labour migration enables parents to go abroad and earn more and provide better for their families, we need to be working towards an equity that will not necessitate this separation and will allow families to stay together in their home country or their country of choosing. Now I should like to address the issue of sexual and reproductive rights, which is repeated in six articles of this report. I am personally responsible for six teenage girls and two teenage boys. Of course they need to know the facts of life but, at the same time, they need to know the most important fact of life: that they are extremely valuable, developing individuals, persons with a dignity and a future, with a unique contribution to make to their community and family. They do not benefit from the message that is so often given in the name of sexual and reproductive rights that they cannot be responsible and are, in fact, walking disasters who need adult help with damage control, and that they can get this help without any negative effects to themselves or without the knowledge of their parents. The richness of adolescence can and should receive the support of those who are older, who love them and who have already been there."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra president, mul on lapse õiguste kohta palju öelda. Esiteks tervitan ma käesoleva raporti muudatusettepanekuid, mis keskenduvad perekonnale ja selle tähtsusele lapse arengu tagamisel. Ma tahaksin rõhutada, et just lapsevanemad, aga mitte riik on laste esmased kaitsjad ja seepärast on oluline toetada perekondi nende vastutusrikaste ülesannete täitmisel. Riik peaks aitama vanemaid oma laste kaitsmisel ja arendamisel ning riik peaks selle ülesande võtma vanematelt enda kanda alles siis, kui vanematel puudub tahe või võimalus oma lapsi kasvatada. Mis puutub puudega inimestesse, kiidan käesolevat raportit väljaütlemise eest, et puudega lapsi tuleb täielikult austada ja võrdselt kohelda. Ma olen isiklikult esindanud palju lapsi ja nende vanemaid, kellel on olnud raskusi lastele hariduse andmisega. Traagiline lünk ÜRO lapse õiguste konventsioonis, mille põhiteema ju ongi lapse õigused, peitub selles, et kuigi kõigile lastele tagatakse algharidus, sisaldab konventsioon puudega laste haridust käsitlevat erisätet, milles öeldakse, et nendele hariduse andmine sõltub ressurssidest. Need sõnad on minu riigis takistanud erivajadustega lastel saada vajalikku abi. Muudatusettepanek 3 hõlmab varem hooldusasutuses olnud lapsi ELis. See oluline teema pälvis parlamendiliikmete tähelepanu BBC dokumentaalfilmi „Bulgaaria hüljatud lapsed” ( tõttu, milles keskenduti puudega lastele Nimetatud dokumentaalfilmi linastus, millel osalevad filmitegijad, toimub 4. märtsil 2008, kuhu ma tahan kutsuda kõiki oma kolleege. Hiljuti hääletas EL eelarvekomisjoni esitatud muudatusettepaneku vastu, millega taheti ümber suunata ELi raha, mis on mõeldud kogukonna- ja perepõhiste teenuste tarbeks. Muudatusettepanek kukkus läbi. Peame olema järjekindlad oma suhtumises deinstitutsionaliseerimisse ning lõimima lapsed ühiskonda, ning me peama oma rahalised vahendid tulevikus suunama ühendusel põhinevasse lähenemisviisi. Ma tervitan parlamendi jõulist seisukohta inimkaubanduse osas, eelkõige tervitan muudatusettepanekut 1. Lapsele ei saa olla midagi hullemat kui röövimine oma perekonna juurest, kas sõjalisel, seksuaalsel või töö eesmärgil või isegi selleks, et täita paari soov last saada. Samuti tahan ära märkida imikutega kauplemise enne ja pärast sündi organite ja rakkude kasutamiseks ning tuletada oma kolleegidele meelde, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni preambul hõlmab lapsi nii enne sündi kui ka pärast seda. Mul on heameel, et raportis võetakse arvesse sisserändajate perekondi ja saatjata alaealisi. Suureneva kultuurilise segunemise tõttu peame me jätkuvalt tunnistama, kui oluline on tegeleda meie igavesti muutuvas ühiskonnas kõikide lastega. Kui suurepärane ka ei ole, et tööjõu ränne võimaldab vanematel minna välisriiki, teenida rohkem ja pakkuda oma perekonnale paremat elu, peame me püüdlema õigluse poole, mis ei põhjustaks eraldi elamist ja võimaldaks perekondadel kokku jääda oma koduriigis või riigis, mille nad enda elukohaks valivad. Nüüd ma tahaksin käsitleda seksuaal- ja pereplaneerimisõiguste teemat, mida on korratud käesoleva raporti kuues artiklis. Mina isiklikult vastutan kuue teismelise tüdruku ja kahe tesimelise poisi eest. Muidugi peavad nad teadma elu tõsiasju, kuid samal ajal peavad nad teadma kõige olulisemat elu tõsiasja: et nad on äärmiselt väärtuslikud, arenevad üksikisikud, väärikad ja tulevikuga isikud, kes annavad kogukonnale ja perekonnale ainulaadse panuse. Neile ei ole kasu sõnumist, mida nii sageli antakse seksuaal- ja pereplaneerimisõigusi sirmiks tuues, et nad ei ole vastutusvõimelised, et nad on õigupoolest õnnetusehunnikud, kes vajavad hullema ärahoidmiseks täiskasvanute kontrolli, ja et nad võivad saada abi, ilma et sel oleks neile negatiivseid tagajärgi või et nende vanemad sellest teada saaksid. Teismelised saavad ja peaksid saama toetust neilt, kes on neist vanemad, kes armastavad neid ja kes on selles olukorras ise juba olnud. ( )"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children)"5
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gospod predsednik, opozorila bi na več zadev v zvezi s pravicami otrok. Prvič, pozdravljam predloge sprememb tega poročila, ki obravnavajo zlasti družino in njen pomen pri zagotavljanju otrokovega razvoja. Poudarila bi, da imajo kot skrbniki otrok prednost starši in ne država, zato je treba podpirati družino in njene odgovornosti. Država mora pomagati staršem, da zaščitijo otroka in spodbujajo njegov razvoj, in mora prevzeti naloge staršev le, če nočejo ali ne morejo skrbeti za svoje otroke. V zvezi z invalidnostjo moram to poročilo pohvaliti, ker priznava, da je treba zagotoviti popolno spoštovanje in enako obravnavanje invalidnih otrok. Sama sem zastopala veliko otrok in staršev, ki so se trudili, da bi svojim otrokom zagotovili izobrazbo. Usodna napaka v konvenciji ZN o otrokovih pravicah, na kateri temelji to poročilo, je, da kljub zagotovitvi osnovnega izobraževanja za vse otroke določa, da je posebno izobraževanje, ki ga potrebujejo invalidni otroci, odvisno od sredstev. Prav to besedilo je v moji državi ovira za to, da bi otroci s posebnimi potrebami dobili potrebno pomoč. Predlog spremembe 3 obravnava otroke v EU, ki so bili v institucionalnem varstvu. Za to pomembno vprašanje je veliko poslancev izvedelo po ogledu dokumentarnega filma mreže BBC o zapuščenih otrocih v Bolgariji, ki je obravnaval zlasti domove za nego invalidnih otrok. Vse kolege vabim k ogledu tega filma, ki bo 4. marca 2008, udeležil pa se ga bo tudi ustvarjalec. Pred kratkim je EU zavrnila predlog spremembe, ki je bil predložen odboru za proračun in je določal, da se finančna sredstva EU, ki jih dobijo ustanove, preusmerijo v storitve, ki temeljijo na skupnosti in družini. Ta predlog spremembe ni bil sprejet. Naš pristop k deinstitucionalizaciji mora biti usklajen in otroke moramo vključiti v družbo, poleg tega moramo finančna sredstva usmeriti v pristope, ki temeljijo na skupnosti. Pozdravljam tudi trdno stališče Parlamenta glede nedovoljene trgovine, ki je izraženo zlasti v predlogu spremembe 1. Nemogoče si je zamisliti kar koli hujšega, kot je ugrabitev otroka iz družine za vojaške, spolne ali delovne namene ali celo zaradi želje nekega para, da bi imel otroka. Omenila bi tudi trgovanje z dojenčki pred rojstvom in po njem zaradi pridobivanja organov in celic ter spomnila kolege, da preambula konvencije ZN o otrokovih pravicah zajema otroke pred rojstvom in po njem. Veseli me, da poročilo upošteva priseljene družine in mladoletnike brez spremstva. Glede na to, da se kulture vedno bolj mešajo, moramo še naprej priznavati, kako pomembno je v naši spreminjajoči se družbi sprejemati vse otroke. Čeprav je navdušujoče, da migracija delovne sile omogoča staršem delo v tujini, večji zaslužek in s tem boljšo finančno skrb za družino, si moramo prizadevati za enakost, da takšna ločitev ne bo potrebna in bodo lahko družine ostale skupaj v matični državi ali izbrani državi. Nekaj besed namenjam tudi vprašanju spolnih in reproduktivnih pravic, ki se pojavi v šestih predlogih sprememb tega poročila. Osebno sem odgovorna za šest odraščajočih deklic in dva odraščajoča fanta. Strinjam se s tem, da morajo poznati življenjska dejstva, vendar morajo hkrati poznati najpomembnejše življenjsko dejstvo: da so zelo dragoceni, razvijajoči se posamezniki, da so dostojanstvene osebe s prihodnostjo, ki lahko edinstveno prispevajo v skupnosti in družini. Sporočilo, ki je tako pogosto izraženo v imenu spolnih in reproduktivnih pravic, da mladostniki ne morejo biti odgovorni in so dejansko prave razvaline, ki potrebujejo pomoč odraslih in njihovo ukrepanje, kadar gredo stvari narobe, in da lahko dobijo takšno pomoč ter pri tem ne občutijo negativnih posledic ali za to ne izvejo starši, je zanje nekoristno. Odraščanje in vse njegovo bogastvo lahko podpirajo in ga morajo podpirati starejši, ki jih imajo radi in ki so to obdobje že doživeli."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I have many things to say about the rights of the child. Firstly, I welcome the amendments to this report that focus on the family and their importance in providing for a child’s development. I would like to stress the primacy of parents – not the state – as the guardian of children and, for this reason, the importance of support for the family in their responsibilities. The state should assist the parents in protecting and promoting the child, and it should only take over from the parents when the parents are unwilling or unable to serve their children. On the issue of disability, I praise this report for acknowledging that children with disabilities should be assured full respect and granted equal treatment. I myself have represented many children and their parents who struggled to guarantee education for them. A tragic flaw in the UN Convention on the Rights of the Child on which this is based is that, although it guarantees primary education for all children, it makes specific educational provision needed by disabled children ‘subject to resources’. These three words have militated against children with special needs getting the help they need in my country. Amendment 3 deals with children within the EU who have previously been in institutionalised care. This important issue has come to the attention of many MEPs following the BBC documentary which focused on care homes for children with disabilities. There will be a screening of this documentary with the participation of the film-maker on 4 March 2008, to which I invite all my colleagues. Recently the EU voted against an amendment placed before the Committee on Budgets that sought to divert EU funding that goes into institutions towards community- and family-based services. This amendment failed. We must be coherent in our approach to de-institutionalisation and integrate children into society, and we must put our funding into community-based approaches in the future. I also welcome the strong line Parliament takes on trafficking, especially with Amendment 1. It is hard to imagine anything worse happening to a child than being stolen from their family, whether for military, sexual or labour purposes, or even to fulfil the desire of a couple for a child. I also want to mention the trafficking of babies before and after birth for organ and cell harvesting and remind my colleagues that the preamble of the UN Convention on the Rights of the Child includes children before birth as well as after. I am pleased that the report takes into account migrant families and unaccompanied minors. With increasing cultural blends, we must continue to acknowledge the importance of embracing all children in our ever-changing society. As much as it is wonderful that labour migration enables parents to go abroad and earn more and provide better for their families, we need to be working towards an equity that will not necessitate this separation and will allow families to stay together in their home country or their country of choosing. Now I should like to address the issue of sexual and reproductive rights, which is repeated in six articles of this report. I am personally responsible for six teenage girls and two teenage boys. Of course they need to know the facts of life but, at the same time, they need to know the most important fact of life: that they are extremely valuable, developing individuals, persons with a dignity and a future, with a unique contribution to make to their community and family. They do not benefit from the message that is so often given in the name of sexual and reproductive rights that they cannot be responsible and are, in fact, walking disasters who need adult help with damage control, and that they can get this help without any negative effects to themselves or without the knowledge of their parents. The richness of adolescence can and should receive the support of those who are older, who love them and who have already been there."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:translated text
"Pane předsedající, k otázce práv dítěte mám mnoho věcí na srdci. Předně vítám dodatky k této zprávě, které se zaměřují na rodinu a její úlohu při rozvoji dítěte. Chtěla bych zdůraznit hlavní úlohu rodičů – nikoliv státu – jako zástupců dítěte, a tudíž i důležitost podporování rodin při zajišťování jejich povinností. Stát by měl rodičům pomáhat s ochranou a podporou dítěte, ale roli rodičů by měl zastupovat jen tehdy, nechtějí-li nebo nemohou-li tuto úlohu zastat sami. Co se týče dětí se zdravotním postižením, chválím tuto zprávu za názor, že i tyto děti by měly být plně respektovány a mělo by jim být zajištěno rovnocenné zacházení. Sama jsem zastupovala mnoho dětí se zdravotním postižením a jejich rodiče, kteří museli bojovat, aby dětem zajistili běžné vzdělání. Kvůli tragické mezeře v Úmluvě OSN o právech dítěte, o níž se tento problém opírá, existuje sice zásada, která zajišťuje základní vzdělání všem dětem, ale ze vzdělávání dětí se zdravotním postižením dělá „předmět zkoumání“. Tato dvě slova mluvila proti dětem se speciálními potřebami, jež v mé zemi žádají o pomoc, kterou potřebují. Dodatek 3 pojednává o dětech, které již někdy byly v rámci EU v ústavní péči. Tato důležitá otázka se ke členům Evropského parlamentu dostala prostřednictvím dokumentu BBC ( ), který byl věnován domovům pečujícím o děti se zdravotním postižením. Dokument se bude promítat za přítomnosti autora dne 4. března 2008, a tímto bych na něj chtěla všechny své kolegy pozvat. Evropská unie nedávno hlasovala proti návrhu předloženému Rozpočtovému výboru, podle kterého by se měly finanční prostředky určené pro instituce použít do pěstounských rodin nebo dětských domovů. Tento návrh neprošel. Musíme zaujmout soudržný postoj ve snaze o zmenšení pravomocí institucí a o zapojení dětí do společnosti a musíme v budoucnu poskytovat tomuto přístupu Společenství finance. Taktéž vítám pevnou pozici Parlamentu vůči nelegálnímu obchodu, obzvláště v dodatku 1. Těžko si lze představit, že se dítěti stane něco horšího, než je únos od rodiny, ať už z vojenských, sexuálních nebo pracovních důvodů, nebo dokonce kvůli naplnění přání jiného páru mít dítě. Chci také zmínit nelegální obchod s dětmi před a po narození za účelem získání orgánů nebo buněk a chci svým kolegům připomenout, že preambule Úmluvy OSN o právech dítěte zmiňuje i děti před narozením. Jsem ráda, že zpráva zmiňuje přistěhovalecké rodiny a nezletilé bez doprovodu. S přibývajícím míšením kultur nesmíme zapomínat, že do naší stále se měnící společnosti musíme zahrnovat všechny děti. Přestože je krásné, že stěhování za prací umožňuje rodičům vycestovat do zahraničí za větším výdělkem, a lépe tak zabezpečit svoje rodiny, musíme se stále snažit vytvářet takové podmínky, aby nebylo nutné rodiny rozdělovat a aby mohly zůstat pohromadě ve své rodné zemi, popř. v zemi svého výběru. Nyní bych chtěla přejít k otázce sexuálních a reprodukčních práv, které se opakují v šesti článcích této zprávy. Osobně se starám o šest dospívajících dcer a dva dospívající syny. Jistěže musí znát pravdu o životě, ale zároveň musí znát tu nejdůležitější životní pravdu: že jsou nesmírně cennými, rozvíjejícími se jedinci, osobami se ctí a budoucností a jsou jedinečným příspěvkem pro svoji rodinu a společnost. Nedostává se jim sdělení, které se tak často uvádí jménem sexuálních a reprodukčních práv, že za sebe nejsou zodpovědní a že jsou ve skutečnosti chodící pohromou, která k odstranění následků svého chování potřebuje dospělé, a že tuto pomoc mohou dostat bez jakýchkoliv neblahých následků pro sebe nebo bez vědomí jejich rodičů. Krása dospívání může a měla by být podporována staršími, těmi, kteří mají dospívající rádi a kteří si tím vším již sami prošli."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Opuštěné děti v Bulharsku"1
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, chcem toho o právach dieťaťa povedať veľa. V prvom rade vítam tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tejto správe, ktoré sa sústreďujú na rodinu a jej význam pre zabezpečenie vývoja dieťaťa. Rada by som zdôraznila prioritu rodičov, nie štátu, ako zákonných zástupcov detí, a teda aj podporu rodín z hľadiska zodpovednosti. Štát by mal rodičom pomáhať pri ochrane a podpore dieťaťa a mal by ich zodpovednosť prevziať len v prípade, keď nie sú ochotní alebo schopní postarať sa svoje deti. K otázke postihnutia, chválim túto správu za uznanie toho, že zdravotne postihnuté deti by mali mať zaistenú plnú úctu a zaručené rovnaké zaobchádzanie. Ja osobne som zastupovala mnoho detí a ich rodičov, ktorí sa snažili svojim deťom zabezpečiť vzdelanie. Tragickou chybou v Dohovore o právach dieťaťa OSN, z ktorého zabezpečenie vzdelania vychádza, je to, že hoci zaručuje základné vzdelanie všetkým deťom, zdravotne postihnutým deťom zaručuje poskytovanie osobitného vzdelania „v závislosti od rozsahu zdrojov“. S týmito piatimi slovami zápasia pri poskytovaní potrebnej pomoci deti s osobitnými potrebami v mojej krajine. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 je zameraný na deti v rámci EÚ, ktoré boli predtým v inštitucionálnej starostlivosti. Táto dôležitá otázka začala zaujímať mnoho poslancov Európskeho parlamentu po tom, ako videli dokument BBC ktorý bol zameraný na ústavy sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti. Pozývam všetkých svojich kolegov na premietanie tohto dokumentu s účasťou autora, ktoré sa uskutoční dňa 4. marca 2008. Nedávno EÚ hlasovala proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, predloženému Výboru pre rozpočet, ktorý sa pokúšal odstrániť financovanie EÚ v prospech komunitnej a náhradnej rodinnej starostlivosti. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý. V prístupe k odinštitucionalizovaniu a integrácii detí do spoločnosti musíme byť jednotní a v budúcnosti musíme financovať prístupy, založené na komunitnej starostlivosti. Vítam tiež dôraz, ktorý Parlament kladie na otázku obchodovania s deťmi, najmä v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1. Je zložité si predstaviť, že dieťaťu sa stane niečo horšie než to, že ho ukradnú jeho rodine, či už je to z dôvodu odvodu do armády, sexuálneho zneužívania, detskej práce alebo dokonca preto, aby sa inému páru splnila túžba po dieťati. Chcem spomenúť aj obchodovanie s novorodencami pred narodením i po ňom s cieľom získať orgány a bunky a pripomenúť svojim kolegom, že v preambule Dohovoru o právach dieťaťa OSN sa uvádzajú deti pred i po ich narodení. Teším sa, že správa si všíma aj rodiny migrantov a maloletých bez sprievodu. Vzhľadom na intenzívnejšie miešanie kultúr musíme naďalej potvrdzovať dôležitosť ochrany záujmov všetkých detí v našej neustále sa meniacej spoločnosti. Hoci je úžasné, že pracovná migrácia umožňuje rodičom vycestovať do zahraničia, zarobiť viac a lepšie tak zabezpečiť svoju rodinu, musíme sa snažiť dospieť k rovnosti, pri ktorej toto oddelenie nebude potrebné, a ktorá umožní rodinám ostať spolu v ich rodnej krajine, alebo inej krajine, ktorú si vyberú. Teraz by som sa rada zamerala na otázku práv sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorá sa opakuje v šiestich článkoch tejto správy. Ja osobne mám na starosti šesť mladistvých dievčat a dvoch chlapcov. Samozrejme, že musia vedieť základné veci o živote, ale rovnako musia poznať aj tú najdôležitejšiu vec: že sú veľmi hodnotnými, vyvíjajúcimi sa jednotlivcami, dôstojnými ľuďmi s budúcnosťou, ktorí môžu znamenať jedinečný prínos pre svoje spoločenstvo a rodinu. A hoci tak často počúvajú, najmä v mene práv na sexuálne a reprodukčné zdravie, že nedokážu byť zodpovední a sú vlastne len chodiace nešťastie, bytosti, ktoré potrebujú pomoc dospelých pri náprave toho, čo pokazili, a že môžu túto pomoc dostať bez akýchkoľvek záporných vedľajších účinkov pre nich alebo bez vedomia ich rodičov, tieto slová im určite nič neuľahčia. Dospievanie vo všetkom svojom bohatstve môže a malo by dostať podporu od starších, od tých, čo ich ľúbia, a ktorí to už prežili. ( )"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Predseda prerušil rečníčku"19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:translated text
"Pone pirmininke, aš turiu daug ką pasakyti apie vaiko teises. Pirma, aš pritariu šio pranešimo pakeitimams, kuriuose sutelkiamas dėmesys į šeimą ir jos svarbą užtikrinant vaiko vystymąsi. Aš norėčiau pabrėžti tėvų – ne valstybės – kaip vaikų sargybinio pirmumą ir, dėl šios priežasties, paramos šeimai svarbą, jai atliekant savo pareigą. Valstybė turėtų padėti tėvams apsaugant ir remiant vaikus ir turėtų perimti pareigas iš tėvų tik tada, kai tėvai nenori arba negali pasitarnauti savo vaikams. Negalios klausimu aš giriu šį pranešimą už pripažinimą, kad vaikams su negalia turėtų būti garantuota visapusiška pagarba ir su jais būtų vienodai elgiamasi. Aš pati atstovavau daug vaikų ir jų tėvų, kurie kovojo norėdami užgarantuoti išsilavinimą vaikams. Tragiška klaida JT vaiko teisių konvencijoje, kuria tai grindžiama yra ta, kad, nors ji garantuoja pradinį išsilavinimą visiems vaikams, turintiems negalią vaikams reikalinga speciali išsilavinimo nuoroda per ją tampa nuoroda „priklausomai nuo išteklių“. Šie trys žodžiai kliudo vaikams su specialiais poreikiais gauti pagalbą, kurios jiems reikia mano šalyje. Pakeitime 3 užsiimama ES gyvenančiais vaikais, kurie anksčiau buvo vaikų namuose. Į šį svarbų klausimą atkreipė dėmesį daug Parlamento narių po BBC dokumentinio filmo kuriame sutelkiamas dėmesys į vaikų namus vaikams su negalia. Šis dokumentinis filmas bus rodomas dalyvaujant filmo kūrėjams 2008 m. gegužės 4 d., į kurį aš kviečiu visus savo kolegas. Neseniai ES balsavo prieš pakeitimą, kuris buvo pateiktas Biudžeto komitetui, kuris siekė nukreipti ES lėšas, kurios eina į institucijas, į bendruomene ir šeima grindžiamas paslaugas. Šis pakeitimas nepriimtas. Mes turime būti nuoseklūs savo požiūriu į vaikų paėmimą iš vaikų namų ir integruoti vaikus į visuomenę bei turime skirti finansavimą į bendruomene grindžiamus požiūrius ateityje. Aš taip pat pritariu tvirtai Parlamento pozicijai, kurią ji užima dėl nelegalios prekybos, ypač su 1 pakeitimu. Sunku įsivaizduoti vaikui galėtų atsitikti kas nors blogiau, negu būti pagrobtiems iš šeimos, kariniais, seksualiniais arba darbo tikslais, arba siekiant patenkinti poros troškimą turėti vaiką. Be to aš norėčiau paminėti nelegalią prekybą kūdikiais prieš jų gimimą arba po gimimo dėl organų ir ląstelių išėmimo bei priminti kolegoms, kad JT vaiko teisių konvencijos preambulė apima vaikus ne tik prieš gimimą, bet ir po gimimo. Aš patenkinta, kad pranešime atsižvelgiama į migrantų šeimas ir nelydimus nepilnamečius. Didėjant kultūrų maišymuisi mes turime ir toliau pripažinti visų vaikų įtraukimo į mūsų besikeičiančią visuomenę svarbą. Kadangi yra puiku, kad darbo jėgos migracija sudaro galimybes tėvams keliauti į užsienį ir uždirbti daugiau nei geriau aprūpinti savo šeimas, mums reikia dirbti lygybės kryptimi, kad nebūtų sąlygojamas toks išsiskyrimas ir būtų leista šeimoms likti kartu savoje šalyje arba jų pasirinktoje šalyje. Dabar aš norėčiau pateikti seksualinių ir reprodukcinių teisių klausimą, kuris kartojamas šešiuose šio pranešimo straipsniuose. Aš asmeniškai atsakinga už šešias paaugles mergaites ir paauglius berniukus. Žinoma jiems reikia žinoti gyvenimo faktus, bet, tuo pačiu, jiems reikia žinoti svarbiausią savo gyvenimo faktą: kad jie yra nepaprastai vertingi, tobulėjantys individai, turintys orumą ir ateitį asmenys, turintys įnešti unikalų indėlį į savo bendruomenę ir šeimą. Jiems neduoda naudos žinia, kuri pateikiama taip dažnai seksualinių ir reprodukcinių teisių pavadinimu, kad jie negali būti atsakingi ir faktiškai yra vaikščiojantys nemalonumai, kuriems reikia, kad suaugusieji padėtų kontroliuoti žalą, ir, kad jie gali gauti šią pagalbą be kokių nors neigiamų pasekmių jiems arba nežinant jų tėvams. Paauglystės turtingumas gali ir turėtų sulaukti paramos iš tų, kurie yra vyresni, kurie myli juos ir, kurie jau buvo tokie."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgarijos palikti vaikai"14
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Porzucone dzieci Bułgarii"16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Mam wiele do powiedzenia na temat praw dziecka. Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję te poprawki do sprawozdania, które dotyczą rodziny i jej znaczenia w kontekście rozwoju dziecka. Pragnę podkreślić prymat rodziców - nie zaś państwa - jako strażników dzieci i wagę wspierania rodziny w wypełnianiu jej obowiązków. Państwo powinno pomagać rodzicom w ochronie i promowaniu dziecka i przejmować ich rolę tylko wtedy, gdy nie chcą oni lub nie mogą zajmować się swoimi dziećmi. Odnośnie do kwestii niepełnosprawności, to sprawozdanie należy pochwalić za to, iż stwierdza się w nim, że dzieciom niepełnosprawnym należy zapewnić pełne poszanowanie i równe traktowanie. Osobiście reprezentowałam wiele dzieci i ich rodziców, którzy walczyli o zapewnienie im wykształcenia. Konwencja ONZ o prawach dziecka nosi tragiczną skazę: chociaż gwarantuje ona wszystkim dzieciom wykształcenie podstawowe, to szczegółowe przepisy edukacyjne konieczne dla dzieci niepełnosprawnych „uzależnia od zasobów”. Te trzy słowa skierowane są przeciw uzyskiwaniu przez dzieci specjalnej troski, potrzebnej im pomocy od państwa. Poprawka 3 dotyczy dzieci w UE objętych uprzednio opieką instytucjonalną. Na problem ten wielu posłów do PE zwróciło uwagę po filmie dokumentalnym BBC który opowiada o domach opieki dla niepełnosprawnych dzieci. W dniu 4 marca 2008 r. odbędzie się pokaz tego filmu z udziałem reżysera, na który zapraszam wszystkich moich kolegów. Ostatnio UE zagłosowała przeciw poprawce złożonej w Komisji Budżetowej, która miała na celu skierowanie funduszy unijnych przeznaczonych dla instytucji do służb wspierających wspólnotę i rodzinę. Ta poprawka upadła. Musimy zachować spójne podejście do deinstytucjonalizacji i integrowania dzieci ze społeczeństwem, a w przyszłości przekazywać fundusze na działania ukierunkowane na wspólnoty. Z zadowoleniem przyjmuję też zdecydowane stanowisko Parlamentu w kwestii handlu żywym towarem, szczególnie w poprawce 1. Z punktu widzenia dziecka trudno sobie wyobrazić coś gorszego niż odłączenie go od rodziny i wykorzystywanie w celach wojskowych, seksualnych lub do pracy, a nawet dla spełnienia pragnienia posiadania dziecka przez jakąś parę. Chcę też wspomnieć o handlu dziećmi przed i po urodzeniu w celu pozyskiwania organów i komórek oraz przypomnieć kolegom, że Konwencja ONZ o prawach dziecka uwzględnia w swojej preambule dzieci przed, jak i po narodzeniu. Jestem zadowolona, że niniejsze sprawozdanie uwzględnia rodziny migrujące i osoby małoletnie bez opiekuna. Przy coraz większej mieszaninie kultur musimy wciąż zwracać uwagę na to, by uwzględniać wszystkie dzieci w naszym stale zmieniającym się społeczeństwie. To wspaniałe, że migracja zarobkowa umożliwia rodzicom wyjazd za granicę, uzyskanie większych środków i zapewnienie lepszych warunków życia rodzinom, musimy jednak dbać o sprawiedliwość, która spowodowałaby, że rozdzielenie nie będzie konieczne, a rodziny będą mogły zostać razem w swoim kraju lub kraju, który wybiorą. Teraz powinnam poruszyć kwestię praw seksualnych i reprodukcyjnych, która przewija się w sześciu artykułach sprawozdania. Osobiście jestem odpowiedzialna za sześć nastoletnich dziewczynek i dwóch nastoletnich chłopców. Muszą oni oczywiście poznać wiele zagadnień dotyczących życia, a jednocześnie to, co najważniejsze: że są wartościowymi, rozwijającymi się jednostkami, osobami posiadającymi godność i przyszłość, które wnoszą unikalny wkład do swojej wspólnoty i rodziny. Nie korzystają oni na przesłaniu, które często słyszą w kontekście praw seksualnych i reprodukcyjnych: że sami są nieodpowiedzialni i w rzeczywistości stanowią chodzącą katastrofę i potrzebują pomocy i szkodliwej kontroli dorosłych, a pomoc taką mogą uzyskać bez negatywnych dla siebie skutków i wiedzy ich rodziców. Bogactwo dorastania powinno uzyskać wsparcie ze strony tych, którzy są starsi, kochają ich i byli już w takiej sytuacji."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr! Sok mondanivalóm akad a gyermekek jogairól. Először is, üdvözlöm a jelentés azon módosításait, amelyek a családra és a családnak a gyermek fejlődésében betöltött szerepére helyezik a hangsúlyt. Szeretném nyomatékosítani a szülőknek – nem pedig az államnak – a gyermekek gondviselőjeként játszott elsődleges szerepét, és ebből kifolyólag a családoknak a feladataik ellátásához nyújtott támogatás fontosságát. Az államnak segítenie kell a szülőket a gyermekek védelmében és fejlesztésében, és kizárólag abban az esetben kellene átvennie a szülők szerepét, ha azok nem hajlandók vagy képtelenek gyermekük ellátására. Ami a fogyatékosságot illeti, dicséretet érdemel ez a jelentés, mert elismeri, hogy a fogyatékkal élő gyermekeknek teljes körű tiszteletet és egyenlő bánásmódot kell biztosítani. Én magam sok gyermeket képviseltem már az oktatásuk biztosításáért küzdő szüleikkel együtt. Az ezen jelentés alapjául szolgáló, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény tragikus hibája, hogy habár minden gyermek számára garantálja az alapfokú oktatást, a fogyatékkal élő gyermekek számára szükséges speciális oktatást csak a „forrásoktól függő mértékben” biztosítja. Ezzel a három szóval lell megküzdeniük országomban a számukra szükséges segítséget megszerezni kívánó, fogyatékkal élő gyermekeknek. A 3. módosítás az Európai Unió területén élő azon gyermekekkel foglalkozik, akiknek korábban intézetben viselték gondját. Ez a fontos kérdés sok európai parlamenti képviselőnek a BBC (Bulgaria’s abandoned children) című dokumentumfilmjét követően keltette fel az érdeklődését, amelynek középpontjában a fogyatékkal élő gyermekek gondozását szolgáló otthonok álltak. 2008. március 4-én az alkotója részvételével sor kerül ennek a dokumentumfilmnek a levetítésére, amelyen minden kollégát szívesen látok. Nemrég az EU leszavazta a Költségvetési Bizottság elé terjesztett módosítást, amely az intézményeknek nyújtott uniós támogatást a közösségi és családalapú szolgáltatások finanszírozására kívánta átcsoportosítani. Ez a módosítás megbukott. Következetesnek kell lennünk az intézményesítés visszaszorítását megcélzó megközelítést illetően, gondoskodnunk kell a gyermekek társadalomba való beilleszkedéséről, valamint a jövőben a finanszírozási forrásainkat a közösségi alapú megközelítések támogatására kellene fordítanunk. Üdvözlöm azt a markáns álláspontot is, amelyet a Parlament, elsősorban az 1. módosítással, a gyermekkereskedelemmel kapcsolatban képvisel. Nehéz elképzelni, hogy mi rosszabb történhet egy gyermekkel annál, mint hogy elrabolják a családjától, akár katonai, szexuális célra vagy munkavégzés céljából, vagy akár egy pár gyermek iránti vágyának kielégítése végett. Szeretném megemlíteni a szervkereskedés és őssejtgyűjtés céljából folytatott, a születés előtti és utáni újszülött-kereskedelmet is, és emlékeztetem kollégáimat arra, hogy a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény preambuluma vonatkozik a gyermek születése előtti, csakúgy, mint a születése utáni időszakra. Örömömre szolgál, hogy a jelentés figyelembe veszi a migráns családokat és a kísérő nélküli kiskorúakat is. Az egyre nagyobb fokú kulturális keveredés mellett továbbra is el kell ismernünk a gyermekek segítésének fontosságát folyton változó társadalmunkban. Amenniyre csodálatos az, hogy a munkavállalási célú migráció lehetővé teszi a szülők számára, hogy külföldre menjenek, ott többet keressenek és így jobban gondoskodhassanak családjukról, legalább annyira fontos, hogy egy olyan méltányosság megvalósítására törekedjünk, amelynek következtében nem lesz szükség erre az elválasztásra, illetve amely lehetővé teszi majd a családok számára, hogy hazájukban vagy a választott országban együtt maradjanak. Most pedig szeretnék a szexuális és utódnemzési jogok kérdéséről néhány szót ejteni, amelyet a jelentés hat cikkében is említ. Személyesen hat serdülőkorú lányért és két tizenéves fiúért vagyok felelős. Természetesen tisztában kell lenniük a tényekkel, ugyanakkor ismerniük kell az élet legfontosabb tényezőjét: azt, hogy rendkívül értékes, fejlődő személyiségek, méltósággal és jövővel rendelkező személyek, akik a maguk egyéni módján járulnak hozzá a közösségük és családjuk életéhez. Nem válik hasznukra az a szexuális és utódnemzési jogok címén sokszor hangoztatott üzenet, hogy nem képesek felelősséget vállalni, és tulajdonképpen két lábon járó katasztrófák, akik a felnőttek veszélyelhárító segítségére szorulnak, és ezt a segítséget minden, magukra nézve negatív következmény nélkül vagy szüleik tudta nélkül megkaphatják. A kamaszkor gazdagságához kaphatnak és kapniuk is kell támogatást azoktól, akik idősebbek, akik szeretik őket és akik már végigjárták ezt az utat."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgária elhagyott gyermekei"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg har meget at sige om børns rettigheder. Jeg bifalder først og fremmest ændringsforslagene til betænkningen, der fokuserer på familien og dennes betydning for børns udvikling. Jeg ønsker at understrege forældrenes forrang - ikke statens - som værge for børn og den deraf følgende betydning af at støtte familien i dens ansvarsområder. Staten skal støtte forældrene i at beskytte og støtte børnene, og staten skal kun overtage forældrenes ansvar, når forældrene ikke er villige eller i stand til at tjene deres børn. Hvad angår spørgsmålet om handicap bifalder jeg betænkningen, fordi det anerkendes, at børn med handicap skal være genstand for respekt og ligeværdig behandling. Jeg har selv repræsenteret mange børn og forældre, som kæmpede for at kunne give dem en uddannelse. Det er en tragisk fejl i FN's konvention om barnets rettigheder, hvorpå betænkningen er baseret, at, selv om der garanteres primær uddannelse for alle børn, afhænger tilbud om specifik uddannelse til handicappede børn ifølge konventionen af "rammerne for de midler, der er til rådighed". Disse ord gør det vanskeligt for børn med særlige behov at få den hjælp, som de har behov for i Storbritannien. Ændringsforslag 3 omhandler børn inden for EU, der tidligere har været anbragt på en institution. Mange af Parlamentets medlemmer er blevet opmærksomme på dette vigtige spørgsmål efter at have fulgt BBC's dokumentarudsendelse med titlen som fokuserer på plejefamilier til børn med handicap. Dokumentarudsendelsen vil blive forevist med deltagelse af filminstruktøren den 4. marts 2008, og det ønsker jeg at invitere alle mine kolleger med til. For nylig stemte EU imod et ændringsforslag i Budgetudvalget, som havde til formål at give EU-midler til institutioner videre til samfundet og familierelaterede tjenester. Ændringsforslaget blev forkastet. Vi skal være konsekvente i vores tilgang til afinstitutionalisering og integrere børnene i samfundet, og vi skal rette støtten imod samfundsrelaterede tilgange i fremtiden. Jeg bifalder endvidere den indstilling, som Parlamentet har til menneskehandel, især i forbindelse med ændringsforslag 1. Det er vanskeligt at forestille sig noget værre for et barn end at blive bortført fra sin familie til militære eller seksuelle formål eller arbejdsformål eller blot for at opfylde et barnløst pars ønske om et barn. Jeg ønsker endvidere at nævne handel med spædbørn inden eller efter fødslen for at udnytte organer eller celler, og jeg ønsker at minde mine kolleger om, at præamblen i FN's konvention om barnets rettigheder også omfatter børn inden fødslen. Jeg bifalder, at der i betænkningen tages højde for migrantfamilier og uledsagede mindreårige. Med den stigende blanding af kulturer skal vi fortsat anerkende betydningen af at inddrage alle børn i vores samfund, der hele tiden ændrer sig. Selv om det er vidunderligt, at indvandringen af arbejdssøgende giver forældre mulighed for at tage til udlandet og tjene mere og sørge bedre for deres familier, skal vi arbejde på at opnå en ligevægt, så det ikke er nødvendigt med adskillelse, og så familierne kan blive sammen i deres hjemland eller det land, de har valgt. Jeg ønsker også at berøre spørgsmålet om seksuelle og reproduktive rettigheder, som gentages i seks artikler i betænkningen. Jeg er personligt ansvarlig for seks teenage-piger og to teenage-drenge. De skal naturligvis have seksualundervisning, men samtidig skal de også lære, at de er uendelig værdifulde individer i udvikling, personer med værdighed og en fremtid med et helt unikt bidrag til samfundet og familien. De har ingen gavn af det budskab, der så ofte ledsager drøftelsen af seksuelle og reproduktive rettigheder, om, at de ikke kan være ansvarlige og rent faktisk er omvandrende katastrofer, som har brug for de voksnes hjælp til at begrænse skaderne, og at de kan få denne hjælp uden negative konsekvenser eller uden deres forældres viden. Unge mennesker kan og skal støttes af dem, der er ældre og elsker dem, og som allerede har været dér, hvor de er."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria's abandoned children"2
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgarian hylätyt lapset"7
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, minulla on paljon sanottavaa lapsen oikeuksista. Ensinnäkin olen iloinen mietintöön tehdyistä tarkistuksista, joiden painopiste on perheessä ja sen merkityksessä lapsen kehitykselle. Haluaisin korostaa vanhempien – ei valtion – etusijaa lapsen huoltajina ja sen vuoksi myös tuen tarjoamista perheelle, jotta se pystyy huolehtimaan velvollisuuksistaan. Valtion pitäisi auttaa vanhempia lapsen suojelemisessa ja tukemisessa, ja sen pitäisi ottaa vastuu vanhemmilta vain, jos vanhemmat eivät halua tai pysty huolehtimaan lapsistaan. Vammaisten asiaan liittyen haluan kehua tätä mietintöä siitä, että siinä tunnustetaan, että vammaisille lapsille tulisi taata täysi kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu. Olen itse edustanut monia lapsia ja heidän vanhempiaan, jotka ovat taistelleet saadakseen heille opetusta. Lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, johon tämä perustuu, on järkyttävä epäkohta: vaikka sopimuksen mukaan kaikille lapsille on taattava perusopetus, vammaisille lapsille on annettava heidän tarvitsemaansa erityisopetusta "käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti". Nämä sanat ovat hankaloittaneet erityistarpeita omaavien lasten tarvitseman avun saantia maassani. Tarkistuksessa 3 käsitellään EU:ssa asuvia lapsia, jotka ovat aiemmin olleet laitoshoidossa. Monet BBC:n vammaisten lasten hoitokoteja käsittelevää dokumenttia seuranneet Euroopan parlamentin jäsenet ovat kiinnittäneet tähän tärkeään asiaan huomiota. Kutsun kaikki kollegani 4. maaliskuuta 2008 järjestettävään dokumentin esitystilaisuuteen, johon osallistuu dokumentin tekijä. EU äänesti hiljattain budjettivaliokunnan tarkistusta vastaan. Tarkistuksella pyrittiin ohjaamaan EU:n laitoksille kohdistamia varoja yhteisö- ja perhepalveluihin, mutta sitä ei hyväksytty. Meidän on oltava johdonmukaisia laitostamisen vähentämisessä sekä lasten integroinnissa yhteiskuntaan, ja meidän on kohdistettava rahoituksemme tulevaisuudessa yhteisölähtöiseen toimintaan. Olen myös iloinen parlamentin voimakkaasta linjasta ihmiskauppa-asiassa ja varsinkin tarkistuksessa 1. On vaikea kuvitella lapselle tapahtuvan mitään pahempaa kuin se, että hänet varastetaan perheeltään, olipa sitten kyse armeijasta, seksikaupasta tai työvoimasta tai edes lasta haluavan pariskunnan kaipuusta. Haluan myös mainita vauvojen myymisen ennen syntymää ja sen jälkeen elinten ja solujen keräämistä varten ja muistuttaa kollegojani siitä, että lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen johdanto koskee lapsia yhtä lailla ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin. Olen iloinen siitä, että mietinnössä otetaan huomioon maahanmuuttajaperheet sekä yksin saapuneet alaikäiset maahanmuuttajat. Kun kulttuurit sekoittuvat entistä enemmän, meidän on edelleen tunnustettava, miten tärkeää on hyväksyä kaikki lapset alati muuttuvaan yhteiskuntaamme. Vaikka onkin hienoa, että työvoimaperusteinen muutto tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden lähteä ulkomaille ansaitsemaan paremmin ja huolehtia paremmin perheistään, meidän on pyrittävä yhdenvertaisuuteen, joka ei edellytä tätä erottamista vaan sallii perheiden pysyvän yhdessä kotimaassaan tai haluamassaan maassa. Haluaisin nyt käsitellä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia, jotka toistetaan tämän mietinnön kolmessa artiklassa. Olen henkilökohtaisesti vastuussa kuudesta teini-ikäisestä tytöstä ja kahdesta teini-ikäisestä pojasta. Heidän on tietysti tunnettava elämän tosiasiat, mutta samalla heidän on tunnettava elämän kaikkein tärkein tosiasia: he ovat äärimmäisen arvokkaita, kehittyviä yksilöitä, persoonia, joilla on arvo ja tulevaisuus ja jotka voivat vaikuttaa yhteisöönsä ja perheeseensä ainutlaatuisella tavalla. Heille ei ole hyötyä siitä viestistä, joka usein annetaan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien nimissä: he eivät voi kantaa itse vastuuta ja ovat itse asiassa käveleviä katastrofeja, jotka tarvitsevat aikuisten apua vahinkojen korjaamisessa, ja he voivat saada tätä apua ilman itseensä kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tai vanhempiensa tietämättä. Kuohuvassa vaiheessa olevat nuoret voivat ja heidän täytyy saada tukea heitä vanhemmilta ihmisiltä, jotka rakastavat heitä ja jotka ovat jo käyneet saman läpi."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, ik heb heel wat te vertellen over de rechten van het kind. Eerst en vooral steun ik de amendementen die gaan over het belang van het gezin tijdens de ontwikkeling van een kind. Ik zou willen benadrukken dat in de eerste plaats de ouders − en niet de overheid − voogd zijn van het kind en daarom is het belangrijk dat zij gesteund worden bij het uitvoeren van hun taken. De overheid moet de ouders bijstaan zodat zij het kind zelf kunnen beschermen en stimuleren en ze mag die taak pas van hen overnemen als de ouders niet bereid of niet meer in staat zijn om zelf voor hun kinderen te zorgen. Wat gehandicapte kinderen betreft, ben ik vol lof over dit verslag. Het erkent dat kinderen met een handicap recht hebben op evenveel respect en een gelijke behandeling. Ik heb zelf heel wat kinderen en ouders vertegenwoordigd die moeilijkheden ondervonden om een school te vinden. Dat is te wijten aan een tragische fout in het Verdrag inzake de rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Daarin staat namelijk dat, hoewel alle kinderen recht hebben op lager onderwijs, de speciale voorzieningen die gehandicapte kinderen nodig hebben in het onderwijs “afhankelijk zijn van de beschikbare middelen.” Het zijn die paar woorden die de kinderen in mijn land beletten de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Amendement 3 gaat over de kinderen in de EU die in het verleden al eens in een instelling verbleven hebben. Die belangrijke kwestie werd onder de aandacht van heel wat Parlementsleden gebracht door de BBC documentaire over verzorgingstehuizen voor gehandicapte kinderen getiteld . Op 4 maart 2008 zullen we deze documentaire bekijken samen met de maker ervan. Ik nodig al mijn collega’s uit hier aan deel te nemen. Onlangs werd er bij de Begrotingscommissie een amendement ingediend om minder EU-geld naar instellingen te laten gaan, en meer naar diensten die de gemeenschap en het gezin centraal stellen. Het amendement werd verworpen. We moeten coherent zijn in onze aanpak en kinderen integreren in de maatschappij in plaats van ze in instellingen te plaatsen. We moeten vanaf nu investeren in een aanpak die gebaseerd is op de gemeenschap. Ik ben ook zeer tevreden over de standvastige houding die het Parlement aanneemt tegenover kinderhandel, vooral met amendement 1. Ik kan me niets ergers inbeelden dan een kind dat weggerukt wordt uit een gezin, of het nu is voor militaire of seksuele diensten, gedwongen arbeid of zelfs gewoon voor een koppel dat verlangt naar een kind. En dan zijn er ook nog baby’s die voor of na de geboorte verkocht worden voor hun organen en cellen. Ik wil mijn collega’s eraan herinneren dat het voorwoord van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind vermeldt dat het Verdrag van toepassing is op alle kinderen, zonder onderscheid of ze al geboren zijn of niet. Ik stel zeer op prijs dat het verslag rekening houdt met migrantengezinnen en alleenstaande minderjarigen. In het licht van de toenemende versmelting van culturen, moeten we blijven beseffen hoe belangrijk het is om alle kinderen deel te laten uitmaken van onze steeds veranderende maatschappij. Hoewel het fantastisch is dat migratie ouders in staat stelt naar het buitenland te gaan om daar meer geld te verdienen en beter voor hun gezin te kunnen zorgen, zouden we eigenlijk moeten streven naar een rechtvaardigheid waarbij de gezinnen niet uit elkaar gedreven worden en ze samen kunnen verblijven in hun thuisland of een land van hun keuze. Dan wil ik nu de kwestie van seksuele en reproductieve rechten aankaarten, een onderwerp dat vermeld wordt in zes artikels van dit verslag. Persoonlijk ben ik verantwoordelijk voor zes tienermeisjes en twee tienerjongens. Natuurlijk moeten zij voorlichting krijgen over de feiten van het leven, maar op hetzelfde moment moeten we hen het allerbelangrijkste feit bijbrengen, namelijk dat ze een waardevol individu in volle ontwikkeling zijn, een persoon met waardigheid en een toekomst, iemand die een unieke bijdrage kan leveren tot het gezin en de gemeenschap. Ze hebben niets aan de boodschap die ze zo vaak te horen krijgen onder het mom van seksuele en reproductieve rechten dat zij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen en dat ze eigenlijk wandelende rampen zijn. Ze krijgen de boodschap dat ze volwassenen nodig hebben om de schade te beperken. Men zegt hen dat ze die hulp kunnen krijgen zonder hun ouders te hoeven inlichten en dat die hulp voor hen geen schadelijke gevolgen heeft. Jongeren kunnen en moeten de steun krijgen van mensen die ouder zijn, die van hen houden en die ervaring hebben met de situatie waarin ze zich bevinden."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:translated text
". Herr talman! Jag har mycket att säga om barns rättigheter. För det första välkomnar jag ändringsförslagen till detta betänkande som inriktas på familjen och dess betydelse när det gäller att sörja för ett barns utveckling. Jag skulle vilja betona föräldrarnas – inte statens – förtur som väktare av barnen, och av denna anledning vikten att stödja familjen i dess ansvar. Staten bör hjälpa föräldrar att skydda och stödja barnet, och den bör bara ta över efter föräldrarna när föräldrarna är ovilliga eller inte har möjlighet att sörja för sina barn. När det gäller frågan om funktionshinder lovordar jag detta betänkande för att man i det medger att barn med funktionshinder måste garanteras full respekt och likabehandling. Jag själv har företrätt många barn och deras föräldrar som kämpat för att garantera deras utbildning. En tragisk brist i FN-konventionen om barnets rättigheter, som detta bygger på, är att särskilda utbildningsåtgärder som barn med funktionshinder behöver ska tillhandahållas utifrån ”tillgängliga resurser”, trots att konventionen garanterar grundläggande utbildning för alla barn. Dessa tre ord har hindrat barn med särskilda behov från att få den hjälp som de behöver i mitt land. I ändringsförslag 3 tar man upp barn inom EU som tidigare fått institutionaliserad vård. Den viktiga frågan har uppmärksammats av många parlamentsledamöter till följd av dokumentären [Bulgariens övergivna barn] på BBC, som fokuserade på vårdhem för barn med funktionshinder. Denna dokumentär kommer att visas den 4 mars 2008 då filmskaparen kommer att delta, och jag vill bjuda in alla mina kolleger till detta evenemang. Nyligen röstade EU mot ett ändringsförslag som lades fram inför budgetutskottet, i vilket man försökte att leda EU-finansiering som går till institutioner mot samhälls- och familjebaserade tjänster. Detta ändringsförslag föll. Vi måste ha en sammanhängande strategi när det gäller avinstitutionalisering och integrering av barn i samhället, och vi måste lägga våra resurser på samhällsbaserade strategier i framtiden. Jag välkomnar också den starka linje som parlamentet intar när det gäller människohandel, särskilt i ändringsförslag 1. Det är svårt att föreställa sig något värre än ett barn som stjäls från sin familj, oavsett om det är i militära, sexuella eller arbetsrelaterade syften, eller till och med för att uppfylla ett pars önskan om ett barn. Jag vill också nämna handel med spädbarn före och efter födseln för att tillvarata organ och celler och påminna mina kolleger om att inledningen till FN-konventionen om barnets rättigheter omfattar barn såväl före som efter födseln. Det gläder mig att man tar hänsyn till invandrarfamiljer och ensamkommande barn i betänkandet. Med en ökande kulturell blandning måste vi fortsätta att erkänna vikten av att ta emot alla barn i vårt ständigt föränderliga samhälle. På samma sätt som arbetsinvandring ger föräldrar möjlighet att åka utomlands och skapa en bättre situation för sina familjer, måste vi arbeta mot en rättvisa som inte kräver denna separering och som låter familjer vara tillsammans i sina hemländer eller i det land som de väljer att bege sig till. Nu skulle jag vilja ta upp frågan om sexuella och reproduktiva rättigheter, som upprepas i sex artiklar i detta betänkande. Jag är personligen ansvarig för sex tonårsflickor och två tonårspojkar. De måste naturligtvis få reda på livets förhållanden, men samtidigt måste de få veta livets viktigaste sanningar: att de är oerhört värdefulla, utvecklande individer, personer med en värdighet och en framtid, som på ett unikt sätt bidrar till sitt samhälle och sin familj. De gynnas inte av budskapet att de inte vara ansvariga, som så ofta sägs när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter, och faktiskt är vandrande katastrofer som behöver hjälp av vuxna med skadekontroll, och att de kan få denna hjälp utan att några negativa effekter drabbar dem eller utan deras föräldrars kännedom. Ungdomens rikedom kan och bör få stöd av dem som är äldre, som älskar dem och som redan gått igenom samma sak."@sv22
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, έχω να πω πολλά σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Πρώτον, επικροτώ τις τροπολογίες στην παρούσα έκθεση που επικεντρώνονται στην οικογένεια και τη σημασία τους στην ανάπτυξη των παιδιών. Θα ήθελα να τονίσω την κυρίαρχη θέση των γονέων –όχι του κράτους– ως κηδεμόνων των παιδιών και, ως εκ τούτου, τη σημασία της στήριξης της οικογένειας κατά την τέλεση των καθηκόντων της. Το κράτος πρέπει να βοηθάει τους γονείς προστατεύοντας και προάγοντας τα παιδιά και θα πρέπει να παίρνει τη θέση των γονέων μόνον όταν αυτοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Όσον αφορά το ζήτημα της αναπηρίας, επικροτώ την παρούσα έκθεση που αναγνωρίζει ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη σεβασμό και ισότιμη μεταχείριση. Εγώ η ίδια έχω εκπροσωπήσει πολλά παιδιά και τους γονείς τους που πάσχιζαν να εγγυηθούν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ένα τραγικό σφάλμα στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση, είναι ότι, μολονότι εγγυάται την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, εξαρτά την ειδική εκπαίδευση που χρειάζονται τα παιδιά με αναπηρίες από τους πόρους. Αυτή η μικρή φράση εμποδίζει την παροχή της βοήθειας που χρειάζονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στη χώρα μου. Η τροπολογία 3 αφορά παιδιά εντός της ΕΕ, τα οποία βρίσκονταν μέχρι πρότινος σε ιδρύματα. Το σημαντικό αυτό ζήτημα έχει τραβήξει την προσοχή πολλών βουλευτών του ΕΚ μετά το ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο το οποίο εστίαζε στα ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες. Στις 4 Μαρτίου 2008 θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού με συμμετοχή του δημιουργού του, και προσκαλώ σε αυτήν όλους μου τους συναδέλφους. Πρόσφατα, η ΕΕ καταψήφισε μια τροπολογία που υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών και επεδίωκε να στρέψει τη χρηματοδότηση της ΕΕ που απευθύνεται σε ιδρύματα προς υπηρεσίες με βάση την κοινότητα και την οικογένεια. Η εν λόγω τροπολογία απέτυχε. Πρέπει να διαθέτουμε συνοχή στην προσέγγισή μας στην απο-ιδρυματοποίηση και την ένταξη των παιδιών στην κοινωνία, και πρέπει στο μέλλον να στρέψουμε τη χρηματοδότησή μας σε προσεγγίσεις με βάση την κοινότητα. Επικροτώ επίσης τη σκληρή στάση που τηρεί το Κοινοβούλιο απέναντι στην εμπορία ανθρώπων, ιδίως με την τροπολογία 1. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι χειρότερο να συμβαίνει σε ένα παιδί από το να κλαπεί από την οικογένειά του, για να ενταχθεί σε κάποιο στρατό, για σεξουαλικούς λόγους ή για να εργασθεί, ή ακόμα και για να ικανοποιήσει την επιθυμία κάποιου ζευγαριού να αποκτήσει παιδί. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στην εμπορία βρεφών πριν και μετά από τη γέννηση για αφαίρεση οργάνων και κυττάρων και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους μου ότι το προοίμιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού περιλαμβάνει τα παιδιά τόσο πριν όσο και μετά από τη γέννηση. Χαίρομαι που η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις οικογένειες μεταναστών και τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Με τις αυξανόμενες επιμείξεις των πολιτισμών, πρέπει να συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε τη σημασία της ένταξης όλων των παιδιών στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία μας. Όσο θαυμάσιο και αν είναι το ότι η μετανάστευση με σκοπό την εργασία επιτρέπει στους γονείς να μεταβούν στο εξωτερικό, να κερδίσουν περισσότερα χρήματα και να φροντίσουν καλύτερα τις οικογένειές τους, πρέπει να εργασθούμε με στόχο μια δίκαιη κατάσταση που δεν θα καθιστά αναγκαίο αυτόν τον χωρισμό και θα επιτρέπει στις οικογένειες να μένουν μαζί στην πατρίδα τους ή στη χώρα της επιλογής τους. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, το οποίο επαναλαμβάνεται σε έξι άρθρα της παρούσας έκθεσης. Προσωπικά, είμαι υπεύθυνη για έξι έφηβα κορίτσια και δύο έφηβα αγόρια. Ασφαλώς και πρέπει να μάθουν τα σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις αλλά παράλληλα πρέπει να μάθουν το σημαντικότερο πράγμα: ότι είναι εξαιρετικά πολύτιμα, αναπτυσσόμενα άτομα, ότι διαθέτουν αξιοπρέπεια και μέλλον, με μοναδική συνεισφορά στην κοινότητα και την οικογένειά τους. Δεν ωφελούνται από το μήνυμα που μεταφέρεται συχνά στο όνομα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, ότι δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι και ότι αποτελούν εν δυνάμει καταστροφές που χρειάζονται τη βοήθεια των ενηλίκων για να περιορίσουν τις ζημιές, και ότι μπορούν να λάβουν αυτού του είδους τη βοήθεια χωρίς καθόλου αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους ή χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους. Οι πολύτιμοι έφηβοι μπορούν και πρέπει να λαμβάνουν την υποστήριξη εκείνων που είναι μεγαλύτεροι, που τους αγαπούν και που έχουν περάσει από αυτό το στάδιο."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgārijas pamestie bērni"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, man ir daudz kas sakāms par bērna tiesībām. Pirmkārt, es atzinīgi vērtēju grozījumus šim ziņojumam, kas pievērš uzmanību ģimenei un tās nozīmei bērna attīstības nodrošināšanā. Es gribu uzsvērt, ka vecākiem – nevis valstij – ir prioritāte kā bērnu aizbildņiem, un šī iemesla dēļ – nozīmi, kāda ir atbalstam ģimenei tās pienākumu pildīšanā. Valstij jāpalīdz vecākiem aizsargāt un veicināt bērnu attīstību, un tā šo atbildību no vecākiem pārņem tikai tad, ja vecāki negrib vai nespēj kalpot saviem bērniem. Sakarā ar invaliditātes jautājumu es izsaku uzslavu ziņojumam par to, ka tas atzīst, ka bērniem ar invaliditāti pilnībā jānodrošina cieņas pilna un vienlīdzīga attieksme. Es pati esmu pārstāvējusi daudzus bērnus un viņu vecākus, kas cīnījās par to, lai nodrošinātu bērniem izglītību. Ir traģiski, ka ANO Konvencija par bērna tiesībām, kas ir pamats šim atzinumam, nosaka, ka īpašie izglītības noteikumi, kas vajadzīgi bērniem invalīdiem, ir „atkarīgi no resursiem”, lai gan tā garantē pamatizglītību visiem bērniem. Šie trīs vārdi ir kavē bērniem ar īpašām vajadzībām saņemt vajadzīgo palīdzību manā valstī. Grozījums Nr. 3 attiecas uz bērniem Eiropas Savienībā, kuri iepriekš ir bijuši aprūpes iestādēs. Šis svarīgais jautājums ir nonācis daudzu EP deputātu uzmanības lokā pēc BBC dokumentālās filmas kas vērš uzmanību uz bērnu invalīdu aprūpes namiem. Šo dokumentālo filmu ar filmas autora piedalīšanos izrādīs 2008. gada 4. martā, uz ko es ielūdzu visus savus kolēģus. Nesen ES balsoja pret grozījumu, kas bija iesniegts Budžeta komitejā un kas prasīja ES iestāžu finansējumu novirzīt uz kopienu un ģimeņu pakalpojumu dienestiem. Šo grozījumu noraidīja. Mūsu pieejai aprūpei aprūpes iestādēs ir jābūt loģiskai un jāintegrē bērni sabiedrībā, un mums turpmāk jāpiešķir finansējums uz kopienu orientētām pieejām. Es arī atzinīgi vērtēju Parlamenta stingro nostāju, ko tas pieņem attiecībā uz cilvēku tirdzniecību, it īpaši 1. grozījumu. Ir grūti iedomāties kaut ko vēl sliktāku, kas varētu notikt ar bērnu, kā tikt nozagtam viņa ģimenei militāros, seksuālos vai darba nolūkos, vai arī, lai piepildītu kāda pāra ilgas pēc bērna. Es gribu arī pieminēt zīdaiņu pirms un pēc dzimšanas tirdzniecību orgānu un šūnu iegūšanai un atgādināt saviem kolēģiem, ka ANO Konvencijas par bērna tiesībām preambula ietver bērnus pirms, kā arī pēc dzimšanas. Esmu gandarīta, ka ziņojums ņem vērā migrantu ģimenes un nepilngadīgos bez pavadoņiem. Pie arvien pieaugošās kultūru saplūšanas mums jāturpina atzīt, cik svarīgi ir iekļaut visus bērnus mūsu pastāvīgi mainīgajā sabiedrībā. Ir brīnišķīgi, ka darbaspēka migrācija ļauj vecākiem doties uz ārzemēm un vairāk pelnīt, un labāk apgādāt savas ģimenes, bet tikpat lielā mērā mums jācenšas nodrošināt taisnīgumu bez ģimenes šķiršanas, kas ļautu ģimenēm palikt kopā savā izcelsmes valstī vai valstī, kuru tās izvēlas. Tagad es pievērsīšos seksuālo un reproduktīvo tiesību jautājumam, kas tiek atkārtots šī ziņojuma sešos pantos. Es personīgi esmu atbildīga par sešām pusaugu meitenēm un diviem pusaugu zēniem. Protams, viņiem ir jāzina dzīves fakti, bet vienlaicīgi viņiem ir jāzina vissvarīgākais dzīves fakts: tas, ka viņi ir ārkārtīgi vērtīgi indivīdi, kas attīstās, cilvēki ar cieņu un nākotni, kas spēj dot vienreizēju devumu savai kopienai un ģimenei. Viņiem nav labuma no vēsts, kas tik bieži tiek sniegta viņiem seksuālo un reproduktīvo tiesību vārdā, ka viņi nevar būt atbildīgi un ka viņi īstenībā ir staigājošas nelaimes, kam nepieciešama pieaugušo palīdzība, lai novērstu briemas, un ka viņi var saņemt šo palīdzību bez negatīviem rezultātiem sev vai arī bez vecāku zināšanas. Pusaudžu vecuma bagātība var saņemt un tai jāsaņem atbalsts no tiem, kas ir vecāki, kas viņus mīl un kas visu to jau ir pieredzējuši. ("@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Τα εγκαταλελειμένα παιδιά της Βουλγαρίας"10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mr President, I have many things to say about the rights of the child. Firstly, I welcome the amendments to this report that focus on the family and their importance in providing for a child’s development. I would like to stress the primacy of parents – not the state – as the guardian of children and, for this reason, the importance of support for the family in their responsibilities. The state should assist the parents in protecting and promoting the child, and it should only take over from the parents when the parents are unwilling or unable to serve their children. On the issue of disability, I praise this report for acknowledging that children with disabilities should be assured full respect and granted equal treatment. I myself have represented many children and their parents who struggled to guarantee education for them. A tragic flaw in the UN Convention on the Rights of the Child on which this is based is that, although it guarantees primary education for all children, it makes specific educational provision needed by disabled children ‘subject to resources’. These three words have militated against children with special needs getting the help they need in my country. Amendment 3 deals with children within the EU who have previously been in institutionalised care. This important issue has come to the attention of many MEPs following the BBC documentary which focused on care homes for children with disabilities. There will be a screening of this documentary with the participation of the film-maker on 4 March 2008, to which I invite all my colleagues. Recently the EU voted against an amendment placed before the Committee on Budgets that sought to divert EU funding that goes into institutions towards community- and family-based services. This amendment failed. We must be coherent in our approach to de-institutionalisation and integrate children into society, and we must put our funding into community-based approaches in the future. I also welcome the strong line Parliament takes on trafficking, especially with Amendment 1. It is hard to imagine anything worse happening to a child than being stolen from their family, whether for military, sexual or labour purposes, or even to fulfil the desire of a couple for a child. I also want to mention the trafficking of babies before and after birth for organ and cell harvesting and remind my colleagues that the preamble of the UN Convention on the Rights of the Child includes children before birth as well as after. I am pleased that the report takes into account migrant families and unaccompanied minors. With increasing cultural blends, we must continue to acknowledge the importance of embracing all children in our ever-changing society. As much as it is wonderful that labour migration enables parents to go abroad and earn more and provide better for their families, we need to be working towards an equity that will not necessitate this separation and will allow families to stay together in their home country or their country of choosing. Now I should like to address the issue of sexual and reproductive rights, which is repeated in six articles of this report. I am personally responsible for six teenage girls and two teenage boys. Of course they need to know the facts of life but, at the same time, they need to know the most important fact of life: that they are extremely valuable, developing individuals, persons with a dignity and a future, with a unique contribution to make to their community and family. They do not benefit from the message that is so often given in the name of sexual and reproductive rights that they cannot be responsible and are, in fact, walking disasters who need adult help with damage control, and that they can get this help without any negative effects to themselves or without the knowledge of their parents. The richness of adolescence can and should receive the support of those who are older, who love them and who have already been there."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:translated text
". Signor Presidente, ho molte cose da dire in merito ai diritti dei minori. In primo luogo, accolgo gli emendamenti a questa relazione incentrati sulla famiglia e sulla sua importanza nell’offrire uno sviluppo del bambino. Vorrei sottolineare la supremazia dei genitori – non dello Stato – quali custodi dei bambini, per questa ragione, l’importanza del sostegno della famiglia nelle proprie responsabilità. Lo Stato dovrebbe assistere i genitori nel proteggere e stimolare il bambino, e non assumersi questo compito in loro vece soltanto nel caso in cui i genitori sono restii o incapaci di occuparsi dei propri figli. Per quanto attiene alla questione della disabilità, questa relazione merita un encomio per aver riconosciuto che ai minori con disabilità deve essere garantito assoluto rispetto e accordato pari trattamento. Io stessa ho rappresentato numerosi bambini e i loro genitori nella lotta volta a garantire loro un’istruzione. Una grave mancanza presente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia su cui si basa tale relazione, è che, nonostante garantisca l’istruzione primaria a tutti i bambini, prevede disposizioni didattiche specifiche per i bambini disabili “in considerazione delle risorse disponibili”. Queste parole, nel mio paese, hanno ostacolato l’apporto del sostegno necessario a bambini con esigenze particolari. L’emendamento n. 3 affronta il fenomeno dei minori nell’UE che in precedenza hanno sperimentato l’assistenza in un istituto. Questa importante tematica ha attirato l’attenzione di numerosi deputati del PE a seguito del documentario della BBC che si concentrava sugli istituti per minori con disabilità. Il 4°marzo°2008 avverrà una proiezione di tale documentario, a cui invito tutti i miei colleghi, cui parteciperà il regista. Di recente l’UE ha votato contro un emendamento presentato alla commissione per i bilanci che cercava di stornare finanziamenti europei destinati alle istituzioni per assegnarli a servizi a livello locale e familiare. Questo emendamento non è passato. Dobbiamo essere coerenti nel nostro approccio alla deistituzionalizzazione e integrare i bambini nella società, e in futuro dovremo riservare i nostri fondi alle strategie su base locale. Accolgo inoltre con favore la linea dura adottata dal Parlamento per quanto riguarda la tratta di minori, soprattutto con l’emendamento n. 1. È difficile immaginare qualcosa di peggiore che possa capitare a un bambino sottratto alla propria famiglia, a scopo militare, sessuale o lavorativo, o addirittura per soddisfare il desiderio di una coppia di avere un figlio. Vorrei anche fare un accenno alla tratta di neonati prima e dopo la nascita a fini di traffico di organi e cellule, e ricordare ai miei colleghi che il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia comprende i bambini sia prima che dopo la nascita. Sono lieta che la relazione prenda in considerazione le famiglie di immigranti e i minori non accompagnati. Con mescolanze culturali sempre maggiori, dobbiamo continuare a riconoscere l’importanza di considerare tutti i bambini nella nostra società in costante cambiamento. Per quanto sia meraviglioso che le migrazioni per il lavoro consentano ai genitori di recarsi all’estero, guadagnare di più e assicurare condizioni di vita migliori per le famiglie, abbiamo bisogno di operare per una parità che non implica questa separazione e che permetta alle famiglie di vivere insieme nel paese d’origine o in quello dove hanno scelto di stabilirsi. Ora vorrei affrontare la questione dei diritti sessuali e riproduttivi, ripetuta in sei articoli della relazione. Sono personalmente responsabile di sei ragazze e due ragazzi. Ovviamente hanno bisogno di conoscere i fatti della vita ma, allo stesso tempo, devono sapere qual è il più importante: sono soggetti estremamente preziosi, che stanno crescendo, persone con una dignità e un futuro, con un contributo eccezionale da rendere alla loro comunità e alla loro famiglia. Non traggono beneficio dal messaggio che spesso è trasmesso, in nome dei diritti sessuali e riproduttivi, che non possono essere responsabili e sono, in effetti, disastri ambulanti che necessitano del sostegno di un adulto che contenga i danni, e che possono ottenere questo aiuto senza alcuna conseguenza negativa per sé o senza farlo sapere ai propri genitori. La ricchezza dell’adolescenza può e deve ricevere l’appoggio degli adulti, che amano i minori e che sono già passati per quell’esperienza."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:translated text
". Herr Präsident! Ich habe sehr viel zu den Rechten des Kindes zu sagen. Zunächst einmal begrüße ich die Änderungsanträge zu diesem Bericht, die die Familie und deren Bedeutung für die Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte auf das Primat der Eltern – und nicht des Staates – als Vormund von Kindern verweisen und deshalb betonen, dass Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden müssen. Der Staat sollte die Eltern in Bezug auf den Schutz und die Förderung der Kinder unterstützen und die Eltern nur dann ablösen, wenn diese nicht bereit oder in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen. Was Behinderungen angeht, so möchte ich den Bericht dafür loben, dass die Achtung und Gleichbehandlung von Kindern mit Behinderungen fordert. Ich selbst habe viele Kinder und deren Eltern vertreten, die für eine gesicherte Bildung ihrer Kinder kämpften. Einer der größten Mängel des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, das dieser Strategie zugrunde liegt, besteht darin, dass es zwar die Grundschulbildung für alle Kinder garantiert, aber spezielle Bildungsangebote für behinderte Kinder „im Rahmen der verfügbaren Mittel“ bereitgestellt werden sollen. Diese fünf Worte hindern Kinder mit speziellen Bedürfnissen in meinem Land daran, die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen. In Änderungsantrag 3 geht es um Kinder in der EU, die ehemals in Heimen betreut wurden. Auf diese wichtige Problematik sind viele Europaabgeordnete durch den Dokumentarfilm der BBC „Bulgaria’s abandoned children“ aufmerksam geworden, bei dem Heime für behinderte Kinder im Mittelpunkt standen. Am 4. März 2008 wird eine Aufführung dieses Dokumentarfilms in Anwesenheit des Regisseurs stattfinden, zu der ich alle meine Kollegen einladen möchte. Die EU hat kürzlich gegen einen Änderungsantrag gestimmt, der dem Haushaltsausschuss vorgelegt worden war und darauf abzielte, EU-Mittel, die für Heime vorgesehen waren, in Leistungen auf der Ebene der Kommune und der Familie umzulenken. Dieser Antrag ist gescheitert. Wir müssen unseren Ansatz zur Deinstitutionalisierung konsequent verfolgen und die Kinder in die Gesellschaft integrieren, und wir müssen künftig mehr Mittel für kommunale Ansätze zur Verfügung stellen. Ich begrüße ferner die konsequente Linie, die das Parlament in Bezug den Kinderhandel verfolgt. Besonders zu erwähnen wäre hier Änderungsantrag 1. Man kann sich kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als ein Kind, das seiner Familie einfach weggenommen wird, sei es für militärische oder sexuelle Zwecke, als Arbeitskraft oder um einem Paar den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Ich möchte auch den Handel mit Babys vor und nach der Geburt zum Zweck der Entnahme von Organen und Zellen erwähnen und meine Kollegen daran erinnern, dass sich die Präambel des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes auf Kinder sowohl vor als auch nach der Geburt bezieht. Ich freue mich, dass der Bericht auch Zuwandererfamilien und unbegleitete Minderjährige berücksichtigt. Angesichts der multikulturellen Entwicklung müssen wir auch künftig darauf verweisen, dass wir unbedingt alle Kinder in unsere sich ständig wandelnde Gesellschaft einbeziehen müssen. So schön es ist, dass die Arbeitsmigration es Eltern ermöglicht, im Ausland zu arbeiten, mehr zu verdienen und besser für ihre Familien zu sorgen, so sollten wir doch eine Gerechtigkeit anstreben, die eine solche Trennung nicht erforderlich macht und es den Familien ermöglicht, gemeinsam in ihrem Heimatland oder einem Land ihrer Wahl zu leben. Ich komme jetzt zu den sexuellen und reproduktiven Rechten, die in sechs Artikeln erwähnt werden. Ich bin persönlich verantwortlich für sechs Mädchen und zwei Jungen im Teenageralter. Natürlich müssen sie sexuell aufgeklärt werden, aber vor allem müssen sie wissen, dass sie sehr wertvolle, sich in der Entwicklung befindende Menschen sind, Personen mit einer Würde und einer Zukunft, die einen unverwechselbaren Beitrag zu ihrer Gemeinschaft und Familie leisten können. Die häufig im Namen der sexuellen und reproduktiven Rechte propagierte Botschaft, dass sie nicht verantwortlich und wandelnde Desaster sind, die zur Schadensbegrenzung auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen sind, und dass sie diese Hilfe ohne negative Auswirkungen für sich und ohne Wissen der Eltern erhalten können, nützt den Jugendlichen gar nichts. Jugendliche sollten die Unterstützung von Personen erhalten, die älter sind als sie, die sie lieben und die selbst einmal jung waren."@de9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, tenho muito a dizer sobre os direitos da criança. Em primeiro lugar, congratulo-me com as alterações a este relatório que se centram na família e na sua importância em termos de desenvolvimento infantil. Gostaria de salientar a primazia dos pais – e não do Estado – como guardiães das crianças e, por essa razão, a importância do apoio à família no cumprimento das suas responsabilidades. O Estado deverá ajudar os pais na protecção e desenvolvimento da criança, e deverá apenas substituir-se aos pais quando estes não queiram ou não possam servir os seus filhos. Quanto à deficiência, regozijo-me por o relatório reconhecer que se deve garantir às crianças portadoras de deficiência total respeito e igualdade de tratamento. Eu própria tenho representado muitas crianças e pais que lutam pela garantia da sua educação. Na base desse problema, está uma trágica lacuna na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que, apesar de garantir o ensino primário universal, prevê especificamente o direito da criança deficiente a receber cuidados especiais em matéria de educação “de acordo com os recursos disponíveis”. Estas escassas palavras têm militado contra a possibilidade de as crianças com necessidades especiais obterem a ajuda de que precisam no meu país. A alteração 3 diz respeito às crianças que na UE estiveram anteriormente institucionalizadas. Esta importante questão foi trazida à atenção dos eurodeputados na sequência de um documentário da BBC intitulado (“As crianças abandonadas da Bulgária”), que se centrava em lares para crianças portadoras de deficiência. Está marcado o visionamento deste documentário, com a presença do seu realizador, para 4 de Março de 2008, para o qual convido todos os colegas. Recentemente, a UE votou contra uma alteração apresentada na Comissão dos Orçamentos que procurava passar a dedicar a serviços baseados na comunidade e na família os fundos destinados a instituições. A alteração foi rejeitada. Temos de ser coerentes com a forma como abordamos a desinstitucionalização e a integração das crianças na sociedade, canalizando, de futuro, o nosso financiamento para abordagens assentes na comunidade. Congratulo-me igualmente com a posição firme do Parlamento face ao tráfico e especialmente com a alteração 1. É difícil imaginar que possa acontecer coisa pior a uma criança do que ser roubada à sua família, para fins militares, sexuais ou laborais, ou mesmo para responder ao desejo de um casal de ter um filho. Gostaria ainda de referir o tráfico de bebés, antes e depois do nascimento, para colheita de órgãos e células, e de recordar aos meus colegas que o Preâmbulo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança se aplica à criança tanto antes como depois do seu nascimento. Apraz-me que o relatório tenha em conta as famílias migrantes e os menores não acompanhados. Com a crescente miscigenação cultural, é preciso que continuemos a reconhecer a importância de abraçar todas as crianças nas nossas sociedades em constante mutação. Por muito maravilhoso que seja o facto de a migração laboral permitir aos pais irem para o estrangeiro ganhar mais e proporcionar uma vida melhor às suas famílias, é preciso que trabalhemos com vista a uma equidade que não torne necessária esta separação e permita às famílias manter-se unidas no seu país de origem, ou no país que escolham para viver. Gostaria agora de passar à questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que é referida em seis passagens deste relatório. Pessoalmente, sou responsável por seis adolescentes do sexo feminino e dois do sexo masculino. É evidente que é preciso que conheçam os factos essenciais da vida, mas, ao mesmo tempo, é forçoso que saibam que o mais importante deles todos é o seguinte: que são indivíduos em desenvolvimento, extremamente vulneráveis, com dignidade e futuro e que podem dar um contributo ímpar para a sua comunidade e a sua família. Nada beneficiam com a mensagem esgrimida com frequência em nome dos direitos sexuais e reprodutivos de que os jovens não conseguem ser responsáveis, que são na verdade desastres ambulantes que carecem de ajuda dos adultos para controlar os danos e que podem obter esta ajuda, sem quaisquer efeitos negativos para si próprios ou sem o conhecimento dos seus pais. A riqueza dos adolescentes pode e deve merecer o apoio daqueles que são mais velhos, que os amam e que já passaram por essa experiência."@pt17
lpv:translated text
"Monsieur le Président, j’ai beaucoup de choses à dire concernant les droits de l’enfant. Premièrement, je salue les amendements à ce rapport qui sont axés sur la famille et son importance dans le développement de l’enfant. Je voudrais souligner la primauté des parents – et non pas de l’État – en tant que tuteurs de l’enfant et, pour cette raison, l’importance de soutenir les familles dans leurs responsabilités. L’État devrait aider les parents à protéger et à agir en faveur de l’enfant, et il ne devrait prendre la relève des parents que lorsque ceux-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants. Sur la question du handicap, je salue ce rapport pour avoir reconnu que les enfants souffrant de handicaps devraient se voir garantir un respect total et accorder un traitement équitable. J’ai moi-même représenté de nombreux enfants et leurs parents qui luttaient pour leur garantir une éducation. Une faiblesse tragique de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant sur laquelle ce rapport est basé est que, bien qu’elle garantisse une éducation primaire à tous les enfants, elle prévoit des dispositions spécifiques en matière d’éducation pour les enfants handicapés «dans la mesure des ressources disponibles». Ces quelques mots ont empêché les enfants ayant des besoins particuliers d’obtenir l’aide dont ils ont besoin dans mon pays. L’amendement 3 concerne les enfants de l’UE ayant vécu en institutions. Ce point important a été porté à l’attention de nombreux députés européens à la suite du documentaire de la BBC qui portait principalement sur les foyers destinés aux enfants handicapés. Il y aura une projection de ce documentaire, en présence du réalisateur, le 4 mars 2008, à laquelle j’invite tous mes collègues. L’UE a récemment voté contre un amendement présenté devant la commission des budgets visant à réaffecter des fonds européens destinés aux institutions aux services à la communauté et aux familles. Cet amendement a été rejeté. Nous devons être cohérents dans notre approche de la désinstitutionalisation et intégrer les enfants dans la société, et nous devons, à l’avenir, affecter nos fonds aux approches communautaires. Je salue également la position forte que le Parlement adopte à l’égard du trafic, en particulier avec l’amendement 1. Il est difficile d’imaginer quelque chose de pire pour un enfant que d’être enlevé à sa famille, que ce soit à des fins militaires ou sexuelles ou pour servir de main-d’œuvre, ou même pour satisfaire le désir d’enfant d’un couple. Je tiens également à mentionner le trafic de bébés avant et après la naissance pour leurs organes et leurs cellules, et à rappeler à mes collègues que le préambule de la Convention des Nations unies pour les droits de l’enfant inclut les enfants tant avant la naissance qu’après. Je suis heureuse que le rapport tienne compte des familles migrantes et des mineurs non accompagnés. Avec l’augmentation des mélanges culturels, nous devons continuer à tenir compte de l’importance d’inclure tous les enfants dans notre société en perpétuel changement. Autant il est merveilleux que la migration professionnelle permette aux parents de se rendre à l’étranger et de mieux gagner leur vie et de mieux pourvoir aux besoins de leur famille, autant nous devons œuvrer en faveur d’une équité qui ne nécessite pas cette séparation et qui permettra aux familles de rester ensemble dans leur pays d’origine ou dans le pays qu’elles ont choisi. Je voudrais à présent aborder la question des droits sexuels et de santé génésique, qui revient dans six articles du rapport. Je suis personnellement en charge de six adolescentes et de deux adolescents. Bien sûr, ils doivent connaître les faits de la vie, mais, en même temps, ils doivent connaître le fait le plus important de la vie: qu’ils sont des individus en développement très précieux, des personnes avec une dignité et un avenir, qui ont une contribution unique à apporter à leur communauté et à leur famille. Ils ne tirent aucun avantage du message qui est si souvent donné au nom des droits sexuels et de la santé génésique selon lequel ils ne peuvent être responsables et sont, en fait, des catastrophes ambulantes qui ont besoin de l’aide des adultes afin de limiter les dégâts, et selon lequel ils peuvent bénéficier de cette aide sans aucun effet négatif sur eux-mêmes ou que leurs parents le sachent. La richesse de l’adolescence peut et devrait recevoir le soutien des aînés, qui les aiment et qui sont déjà passés par là."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children,"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bulgaria’s abandoned children"18,15,1,19,3,22,4,17,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, tengo muchas cosas que decir sobre los derechos de la infancia. Primero, aplaudo las enmiendas a este informe que se centran en la familia y en su importancia para el desarrollo del niño. Quiero destacar la primacía de los padres —no el Estado— como guardianes de los menores y, por este motivo, la importancia del apoyo para que la familia asuma sus responsabilidades. El Estado debería ayudar a los padres a proteger y ayudar al menor y solo debería asumir el papel de los padres, cuando éstos no quieran o no puedan atender a los hijos. En cuanto a la cuestión de la discapacidad, este informe merece ser elogiado por reconocer que los niños con discapacidades deberían tener todo el respeto y ser tratados del mismo modo. Yo misma he representado a muchos niños y a los padres que han luchado por garantizar su educación. Una gran deficiencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que constituye la base de todo lo anterior, es que, aunque garantiza la educación primaria para todos los niños, solo prevé la prestación de una educación especial específica para niños discapacitados, «con sujeción a los recursos disponibles». Estas palabras han impedido que los niños con discapacidades consigan la ayuda que necesitan en mi país. La enmienda 3 se refiere a los niños en la UE que han recibido anteriormente cuidados institucionalizados. Esta importante cuestión ha recibido la atención de muchos diputados al PE a raíz del documental de la BBC sobre niños abandonados en Bulgaria, que documentaba la vida en orfanatos para niños con discapacidades. El 4 de marzo de 2008, se proyectará este documental con la participación del realizador, e invito a todas sus Señorías a que asistan a la proyección. Hace poco, la UE votó en contra de una enmienda presentada en la Comisión de Presupuestos, que intentaba desviar fondos comunitarios destinados a las instituciones hacia la atención de proximidad y la asistencia familiar. Esta enmienda no fue aprobada. Debemos ser coherentes en nuestro enfoque en relación con la desinstitucionalización e integrar a los menores en la sociedad y debemos destinar nuestros fondos a la atención de proximidad en el futuro. También acojo con satisfacción la línea dura que el Parlamento adopta con respecto a la trata, especialmente con la enmienda 1. Resulta difícil imaginar algo peor que el hecho de que un niño sea robado a su familia, ya sea para fines militares, sexuales o laborales, o incluso para satisfacer el deseo de una pareja de tener un hijo. También quiero mencionar la trata de recién nacidos antes y después del parto para la extracción de órganos y el cultivo de células y recordar a sus Señorías que el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño habla de los menores antes y después de su nacimiento. Me satisface que el informe tenga en cuenta a las familias inmigrantes y a los menores no acompañados. Con el aumento de la fusión entre culturas, debemos seguir reconociendo la importancia de integrar a todos los menores en nuestra sociedad en constante cambio. Resulta estupendo que la migración laboral permita a los padres ir al extranjero y ganar más dinero para cuidar mejor de sus familias, pero tenemos que trabajar para lograr una igualdad que no requiera esta separación y que permita a las familias permanecer unidas en su país de origen o en el país que ellos decidan. Ahora, me gustaría abordar la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, que se repite en seis artículos de este informe. Personalmente, soy responsable de seis chicas y dos chicos adolescentes. Por supuesto, tienen que conocer la vida, pero, al mismo tiempo, tienen que saber lo más importante de la vida: Que son personas en evolución, muy valiosas, con dignidad y futuro, cuya contribución a su comunidad y su familia es única. No les beneficia el mensaje que a menudo se lanza en nombre de los derechos sexuales y reproductivos de que no pueden ser responsables y que son, de hecho, desastres ambulantes que necesitan la ayuda de los adultos y que pueden conseguir esta ayuda sin ningún tipo de perjuicio para sí mismos o sin el conocimiento de sus padres La riqueza de la adolescencia puede y debería recibir el apoyo de los más mayores, de los que los quieren y de los que ya han pasado por esa etapa."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.24.2-181"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph